فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 123، تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان* صفحات 323-324
   
  کرت لوین (1947-1890) Kurt Lewin را بنیانگذار پژوهش عملیاتی Action Research می دانند. کاربردی که وی از پژوهش عملیاتی در نظر داشت عبارت بود از: پاسخ گویی به یک مساله اجتماعی که با مشارکت فعال گروهی از مردم در یک فرآیند یادگیری، به منظور حمایت از تغییرات در نظام اجتماعی آنها و با استفاده از ابزار پژوهش صورت می پذیرد [1]. از همین رو، پژوهش عملیاتی به طور سنتی به عنوان رویکردی به پژوهش در نظر گرفته می شود که بر پایه حل مساله و بر اساس رابطه یک موکل (Client) و یک پژوهش گر (Researcher)  با هدف حل مساله و تولید دانش مشارکتی رخ می دهد. بنابراین، ایده کلیدی پژوهش عملیات به کارگیری رویکرد علمی برای مطالعه و پیدا نمودن راه حل برای مسائل اجتماعی و سازمانی می باشد که با مشارکت فعال کسانی که این مشکلات را تجربه کرده اند، رخ می دهد [2].
  برای پژوهش عملیاتی، مفاهیم دیگری از جمله پژوهش عملیاتی مشارکتی (Participatory action research)، پژوهش مشارکتی (Participatory research) و پژوهش جامعه مدار مشارکتی (community-based participatory Research) هم در نظر گرفته می شود [2]. معانی که از هر یک از مفاهیم فوق برداشت می شود بسته به نوع مشارکت افراد جامعه در یک پژوهش عملیاتی دارد. برای مثال، در پژوهش عملیاتی مشارکتی، افراد شرکت کننده در مطالعه، خودشان مسئولیت انجام پژوهش را بر عهده می گیرند [1]. در پژوهش عملیاتی به دو ایده توسعه و تغییر بر اساس آموزش به طور همزمان پرداخته می شود. از همین رو، پژوهش عملیاتی با سایر روش های پژوهشی متفاوت می باشد. بنابراین، در نظام های سلامت و برای رفع مشکلات موجود می توان از پژوهش های عملیاتی بهره ی فراوانی برد [2].
  برای مثال، در یک مطالعه با روش پژوهش عملیاتی مشارکتی، محققین دانشگاهی دو مامای جوان بومی را در  جنوب شرقی کوئینزلند Queensland استرالیا به عنوان همکار پژوهش گر آموزش دادند. هدف از انجام این مطالعه، بهبود شرایط مادران باردار و نوزادان آنها در میان بومیان استرالیایی ساکن در منطقه بود. نتایج این مطالعه در شش ماهه اول نشان می دهد که دو مامای جوان آموزش دیده موفق شده اند که تغییرات مثبتی را در مراقبت های دوران بارداری منطقه تحت پوشش خود ایجاد نمایند. این همه به خاطر آن بود که دو مامای جوان موفق شده بودند تا با برقراری ارتباط موثر با بومیان به مسائل و مشکلات آنها در بارداری و پس از آن پی برده و سپس بر پایه دانش ایجاد شده، نسبت به رفع مشکلات موجود تا جای ممکن اقدام نمایند [3].  
  کلیدواژگان: پژوهش گر، پژوهش عملیاتی
 • نیلوفر بیگی هرچگانی، سید عباس حقایق*، محسن بشتام صفحات 325-338
  زمینه و هدف
  از آنجایی که سردرد یکی از رایج ترین شکایت ها در کلینیک های عصب شناختی است، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعدیل کننده نشخوار فکری در رابطه بین کمال گرایی و ناتوانی ناشی از سردرد تنشی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی بود. جامعه آماری آن را تمامی بیماران مبتلا به سردرد تنشی مراجعه کننده به 10 کلینیک شهرستان شاهین شهر در چهار ماهه نخست سال 1396، تشکیل می دادند. به شیوه نمونه گیری در دسترس، 80 بیمار مبتلا به سردرد تنشی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ناتوانی ناشی از سردرد Jacobson، کمال گرایی مثبت و منفی Terry-Short و سیاهه نشخوار فکری افسرده زا، Yousefi و همکاران استفاده گردید. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نشخوار فکری، در رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی با ناتوانی ناشی از سردرد در کل نمونه، نقش تعدیلی معنی داری دارد (001/0=p). نقش تعدیل کننده نشخوار فکری، در رابطه بین کمال گرایی مثبت کمال گرایی منفی با ناتوانی ناشی از سردرد در زنان (001/0=p) و مردان (017/0=p) نیز معنی دار بود. ولی نقش تعدیل کننده نشخوار فکری، در رابطه بین کمال گرایی مثبت با ناتوانی ناشی از سردرد در زنان و مردان معنادار به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، در مجموع می توان گفت که نشخوار فکری در رابطه بین کمال گرایی منفی و مثبت با ناتوانی ناشی از سردرد تنشی نقش تعدیلی معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، نشخوار فکری، سردرد تنشی، شاهین شهر
 • دادالله شاهی مریدی*، منصور اقبالی، مجید ملاحسینی، محمود شیخ فتح اللهی صفحات 339-352
  زمینه و هدف
  شانه منجمد یا چسبندگی کپسولی شانه، یکی از شایع ترین بیماری های شانه محسوب می شود. در این بیماری کپسول شانه سفت، کوتاه، چسبنده، دردناک و منجمد می شود. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه اثر الکتراکوپانکچر و لیزر کم توان در درمان بیماری شانه منجمد بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در درمانگاه فیزیوتراپی فاطمیه رفسنجان در سال 1396 انجام گرفت. هفتاد و پنج بیمار مبتلا به شانه منجمد به طور تصادفی به سه گروه مساوی 25 نفری تقسیم شدند. گروه های اول، دوم و سوم به ترتیب الکتراکوپانکچر، لیزر و درمان رایج فیزیوتراپی را به مدت 10 جلسه دریافت کردند. شدت درد و دامنه حرکات در طی جلسات اول، پنجم، دهم و یک ماه بعد از پایان درمان ارزیابی شدند. شدت درد و دامنه حرکات از طریق مقیاس آنالوگ بصری و گونیامتر بررسی گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری های مکرر همراه با آزمون Tukey و مجذور کای، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که الکتراکوپانکچر به مدت 10 جلسه تاثیر بیش تری در کاهش درد شانه منجمد نسبت به لیزر و درمان رایج فیزیوتراپی داشته است (001/0p<). در رابطه با بهبودی دامنه حرکات شانه منجمد نیز الکترواکوپانکچر نسبت به لیزر و درمان رایج فیزیوتراپی موثرتر بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه به نظر می رسد الکتراکوپانکچر به مدت 10 جلسه می تواند نقش موثرتری در کاهش درد و بهبودی دامنه حرکات نسبت به  لیزر و درمان رایج فیزیوتراپی داشته باشد.
  کلیدواژگان: الکترواکوپانکچر، لیزر کم توان، شانه منجمد، فیزیوتراپی
 • طاهر علمی، فاطمه حاجی علیانی، محمدرضا اسدی، فریبا اورج زاده، علی کلانتری حصاری، بهمن رحیمی اسبویی، شیرزاد غلامی* صفحات 353-364
  زمینه و هدف
  با توجه به مقاومت انگل پلاسمودیوم عامل بیماری مالاریا نسبت به داروهای ضد مالاریایی، یافتن دارویی جایگزین برای درمان بیماران امری ضروری به نظر می آید. لذا مطالعه حاضر با هدف مطالعه اثر ضد مالاریایی عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل (Zingiber Officinale) در موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر، 40 سر موش به پلاسمودیوم برگئی آلوده شدند و طی چهار روز متوالی با غلظت های 50، 100، 150، 200 و250 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل مورد درمان قرار گرفتند. تست سمیت بر روی کبد و کلیه موش ها انجام شد. در آخر داده ها از لحاظ آماری با آزمون های t زوجی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  عصاره هیدروالکلی گیاه زنجبیل در دوز درمانی 250 میلی گرم اثر مهاری 62 درصدی بر رشد انگل در موش سوری داشت که از نظر آماری اختلاف آن با گروه کنترل معنی دار بود (05/0>P). بیش ترین میزان بقاء در موش ها مربوط به غلظت 250 میلی گرم با میانگین 2± 24 روز بود که اختلاف آن نسبت به سایر گروه های درمانی معنی دار بود (05/0>P). مقایسه کبد و کلیه موش ها با گروه کنترل منفی نشان داد عصاره فوق فاقد سمیت برای این ارگان ها می باشد (071/0P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر 62 درصدی گیاه زنجبیل در درمان موش های آلوده به پلاسمودیوم برگئی، تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده از این گیاه در درمان انگل مالاریا با افزایش دوز درمانی و یا تهیه عصاره های مختلف کلروفرمی و آبی آن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: پلاسمودیوم برگئی، گیاه زنجبیل، عصاره هیدروالکلی، موش سوری
 • پریسا طاهری، بابک وحدت پور*، سمیه عندلیب، صادق برادران مهدوی صفحات 365-376
  زمینه و هدف
  از آنجایی که سندرم درد میوفاشیال در ناحیه عضله ذوزنقه ای شایع است، لذا هدف این مطالعه، تعیین و مقایسه اثر لیزر درمانی کم توان، ورزش درمانی و دارو درمانی بر روی سندرم درد میوفاشیال در عضله ذوزنقه ای فوقانی بیماران مراجعه کننده به کلینیک های طب فیزیکی اصفهان در سال 1392 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 44 بیمار به طور تصادفی به دو گروه ورزش و دارو (24 نفر) و لیزر، ورزش و دارو (20 نفر) تقسیم شدند. علائم براساس مقیاس آنالوگ بصری(Visual Analogue Scale; VAS)، شاخص از کار افتادگی گردن(Neck Disability Index; NDI)  و شاخص درد و از کار افتادگی شانه (Shoulder Pain and Disability Index; SPDI) در سه مرحله قبل از درمان، بلافاصله بعد از درمان و یک ماه بعد از درمان ارزیابی شدند. از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج
  تفاوت معنی داری در گروه های مورد مطالعه از نظر VAS، NDI و SPDI، قبل و بعد از شروع درمان مشاهده شد (001/0>P). بلافاصله پس از درمان، لیزر درمانی نسبت به گروه کنترل، اثر مطلوب تری بر روی VAS داشت (032/0=P). با این حال، ارزیابی انجام شده یک ماه پس از درمان، تفاوتی معنی دار در سه مقیاس را در دو روش درمانی نشان نداد (05/0<P).
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج، روش ورزش و دارو و روش لیزر، ورزش و دارو در درازمدت اثر مشابهی بر تسکین درد و رفع علائم بیماران دارای سندرم درد میوفاشیال دارند، اما بلافاصله پس از درمان، روش لیزر، ورزش و دارو نتایج مطلوب تری بر روی مقیاس آنالوگ بصری ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: ورزش درمانی، دارو درمانی، لیزر درمانی، سندرم درد میوفاشیال
 • زینب کاظمی، فضلاللهمیردریکوند*، فیروزه غضنفری صفحات 377-390
  زمینه و هدف
  اختلالات خوردن شامل طیف وسیعی از بیماری ها همراه با افزایش یا کاهش وزن هستند. پژوهش ها نشان می دهد که این اختلال از اواسط تا اواخر دوره نوجوانی (14 تا 18 سالگی) آغاز می گردد و هم چنین در جنس مونث شیوع بیش تری دارد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم اختلالات خوردن در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 1396 بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی، تعداد 497 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 1396 انتخاب شدند و به پنج مقیاس پژوهش پاسخ دادند. در الگوی پیشنهادی پژوهش کمال گرایی، باورهای مربوط به خوردن، نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس به عنوان متغیرهای پیشایند در نظر گرفته شد. برای آزمودن الگوی پیشنهادی پژوهش، از روش الگویابی معادلات ساختاری، با به کارگیری روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل ها نشان داد که شاخص برازش برای الگوی پژوهش در دامنه قابل قبولی قرار دارد. هم چنین این نتایج نشان داد که همه مسیرهای مستقیم در الگوی پژوهش از نظر آماری معنی دار می باشند (05/0>p). نتایج حاصل از بررسی مسیرهای غیر مستقیم الگو پژوهش نیز از نظر آماری معنی دار هستند (05/0<p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، نحوه شکل گیری علائم اختلالات خوردن را از طریق مجموعه ای از متغیرهای شناختی و شخصیتی نشان می دهد. بنابراین در پیش گیری و برنامه ریزی برای درمان این بیماران توجه به مجموعه این عوامل ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: الگویابی معادلات ساختاری، اختلالات خوردن، دانشجویان دختر، اصفهان
 • سمیه سالاری صدیق*، مصطفی صادقی، مرتضی خادم الحسینی، ایمان فاطمی، عاطفه رفیعی صفحات 391-400
  زمینه و هدف
  از آنجایی که وجود زخم دهانی باعث اختلال در عملکرد های طبیعی دهان فرد می شود، بنابراین یافتن راه هایی برای تسریع روند بهبود زخم، ضروری به نظر می رسد. بابونه (Matricaria chamomilla) گیاه دارویی است که دارای اثرات مفیدی در ترمیم انواع زخم ها می باشد. این مطالعه به منظور تعیین و مقایسه اثر دهانشویه عصاره بابونه با کلرهگزیدین 2/0 درصد بر روند بهبود زخم های برشی در موش صحرایی نر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، تعداد 24 موش صحرایی نر، انتخاب و تحت بیهوشی عمومی قرار گرفتند. سپس زخم برشی در ناحیه مرکزی زبان، به عمق یک میلی متر و محدود به مخاط ایجاد شد. حیوانات به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (دهانشویه کلرهگزیدین) و هدف (دهانشویه عصاره بابونه) تقسیم شدند. هر گروه به صورت تصادفی به سه زیرگروه تقسیم و حیوانات در روزهای سوم، هفتم و دهم کشته شدند. سپس از ناحیه زبان نمونه تهیه و توسط پاتولوژیست از نظر وسعت بافت گرانولاسیون، آنژیوژنز، میانگین تعداد فیبروبلاست ها، نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و ماکروفاژها بررسی شدند و نتایج ثبت گردید. داده ها با آزمون من-ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  هر دو دهانشویه جهت تسریع روند ترمیم به یک میزان عمل کردند و به جز درصد ماکروفاژ ها در روز سوم (028/0=P) دیگر متغیر های مورد بررسی، تفاوت معنی داری را نشان ندادند (05/0<P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات مشابه دهانشویه های عصاره بابونه و کلرهگزیدین (به عنوان درمان استاندارد) در بهبود زخم، و هم چنین اثرات جانبی کم تر دهانشویه های گیاهی، می توان دهانشویه بابونه را به جای کلرهگزیدین جهت تسریع روند ترمیم زخم برشی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: ترمیم زخم، بابونه، کلرهگزیدین، زخم دهانی
 • محسن رضاییان* صفحات 401-406
  گروه های کوچک که برای یادگیری یک موضوع خاص و یا حل یک مساله گرد هم می آیند، فرصت های طلایی آموزشی را رقم می زنند که در صورت استفاده صحیح از این گروه ها می تواند  بازدهی خارق العاده ای را به همراه داشته باشد. این نکته از آن جهت رخ می دهد که آموزش در گروه های کوچک، یکی از شیوه های موثر آموزشی است که می تواند کارآیی بسیار بالایی را در امر یادگیری داشته باشد. گروه های کوچک که از حداقل دو نفر شروع شده و ممکن است تا 30 نفر را نیز در برگیرد، دارای پتانسیل های بسیار قوی می باشند که می توانند جریان آموزش و یادگیری را تسهیل نمایند. شیوه های متنوع آموزشی برای کار در این گروه ها پیشنهاد شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر معرفی برخی از مهم ترین این شیوه ها می باشد.
  واژه های کلیدی: گروه های کوچک، آموزش، شیوه
  کلیدواژگان: گروه های کوچک، آموزش، شیوه
 • الهام رضایی، زهره رهنما برگرد، مهناز خرقانی، زهرا آقالری* صفحات 407-414
  زمینه و هدف
  اطلاعات کمی و کیفی پسماندهای شهری یکی از گام های اساسی در زمینه مدیریت علمی پسماندها می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای شهر مشهد انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی حاضر به منظور بررسی کیفی نمونه ها، مواد جداسازی شده وزن شد. برای آنالیز فیزیکی پسماندها، نمونه ها به صورت تصادفی در چگالی سنج قرار داده شد. پسماندها برحسب نوع، جداسازی شده و داخل کیسه های نایلونی وزن شدند. داده ها توسط آزمون آماری مجذور کای آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین پسماندهای تولیدی در فصل تابستان  17/126±2190 و در فصل زمستان 63/100±1890 تن در روز بوده است. بالاترین مقدار پسماندها مربوط به مواد فسادپذیر و کم ترین مقدار مربوط به شیشه بوده است. بیش ترین نوع فلز سنگین در شیرابه شهر مشهد نیکل با مقدار 1/3 میلی گرم بر لیتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای مواد فسادپذیر در پسماندهای تولیدی، توصیه می شود تولید کمپوست مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسماندها، کمیت، کیفیت، مشهد
|
 • M. Rezaeian* Pages 323-324
 • N. Beigi Harchegani, S. A. Haghayegh*, M. Boshtam Pages 325-338
  Background and Objectives
  Headache is one of the most common complaints in neurology clinics. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of rumination in moderating the relationship between perfectionism and disability of tension-type headache.
  Materials and Methods
  The current study was descriptive. The population consisted of all tension headache patients referred to the ten clinics of Shahin Shahr from March 21st to July 22nd, 2017. 80 patients with tension headache were selected through convenience sampling method. For data collection Jacobson’s Headache Disability Inventory, Terry- Short’s Positive & Negative Perfectionism Questionnaire, and Yousefi’s Depressive Rumination Inventory were used. Data were analyzed using multiple linear regression analysis.
  Results
  The results showed that rumination plays a significant role in moderating the relationship between negative and positive perfectionism and disability of headache in the total sample (p=0.001). The role of rumination in moderating the relationship between negative perfectionism and disability of headache was also significant in women (p=0.001) and men (p=0.017). But the role of rumination in moderating the relationship between positive perfectionism and disability of headache in men and women was not significant.
  Conclusion
  According to the results, it can generally be said that the role of rumination in moderating the relationship between negative perfectionism and disability of headache in women was significant.
  Keywords: Perfectionism, Rumination, Tension-type headache, Shahin Shahr
 • D. Shahimoridi*, M. Egbali, M. Mollahosseini, M. Sheikh Fathollahi Pages 339-352
  Background and Objectives
  Frozen shoulder or adhesive capsulitis of the shoulder is one of the most common diseases of the shoulder. In this diseases capsule of shoulder is stiff, shortening, adhesive, painful and frozen. The aim of this study was to determine and compare the effect of electroacupuncture (EA) and Low Level Laser Therapy (LLLT) on treatment of frozen shoulder.
  Material and Methods
  This single-blind clinical trial was performed in Fathemieh physiotherapy Clinic in Rafsanjan in 2017. Seventy-five patients conflicted to frozen shoulder were randomly divided into three equal groups of  25. The first, second and third groups received EA, LLLT and conventional therapy (CT), respectively during 10 sessions. Intensity of pain and range of motions were assessed during the first, fifth and tenth sessions and 1 month after the end of treatment. Pain intensity and range of motions were evaluated by Visual Analog Scale (VAS) and goniometer. Data was analyzed using two-way repeated measures ANOVA along with Tukey’s post hoc test and Chi-square test.
  Result
  The findings of this study showed that EA during 10 sessions was more effective than LLLT and CT in reduction of pain in frozen shoulder (p˂0.001). Also in relation to the improvement of range of motion for frozen shoulder, EA was more effective than LLLT and CT (p˂0.001).
  Conclusion
  According to this study, it seems that during 10 sessions EA might be more effective than LLLT and CT in reducing pain and improving range of motion in frozen shoulder.
  Keywords: Electroacupuncture, Low level laser therapy, Frozen shoulder, Physiotherapy
 • T. Elmi, F. Hajialiani, M. R. Asadi, F. Orujzadeh, A. Kalantari Hesari, B. Rahimi Esboei, Sh. Gholami* Pages 353-364
  Background and Objectives
  Considering the resistance of the Plasmodium parasite (the causative agent of Malaria) to antimalarial drugs, it is essential to find an alternative medicine for treating patients. Therefore, the present study aimed to investigate the antimalarial effect of Zingiber Officinale hydroalcoholic extract on mice infected with Plasmodium berghei.
  Materials and Methods
  In this experimental study, a number of 40 mice were infected with Plasmodium berghei and treated with different concentrations of the hydro-alcoholic extract of ginger plant (50, 100, 150, 200, 250 mg/ml) for four consecutive days. Toxicity testing was performed on liver and kidneys (hepatic and renal tissues) of mice. Finally, Data were statistically analyzed using the paired t-test and one-way analysis of variance (ANOVA).
  Results
  The results of this study showed that the hydro-alcoholic extract of ginger at a therapeutic dose of 250 mg/kg, had a suppressive effect (62%) on the growth of parasite in the mice, which was significantly different from the control group (p<0.05). The highest survival rate in the mice was at a concentration of 250 mg/kg with an average of 24± 2 days, which was significantly different from the other treatment groups (p<0.05). Comparing liver and kidney of mice with the negative control group showed that the extract had no toxicity for these organs (p=0.071).
  Conclusion
  Considering the treatment effect (62%) of Ginger plant on the mice infected with Plasmodium berghei, further researches on the use of this plant in the treatment of malaria parasite with increasing the therapeutic dosage of the drug or preparation of various chloroformic and water extracts of the plant is recommended.

  Keywords: Plasmodium berghei, Ginger plant, Hydroalcoholic extract, Mice
 • P. Taheri, B. Vahdatpour*, S. Andalib, S. Baradaran Mahdavi Pages 365-376
  Background and Objectives
  Since the myofascial pain syndrome is a common condition in the trapezius muscle, the present study aimed to determine and compare the effects of laser therapy, exercise and medication among patients diagnosed with myofascial pain syndrome of the upper trapezius muscle, referred to the clinics of physical medicine in Isfahan in 2013.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study, 44 patients were randomly assigned to an exercise-medication treatment group (24 individuals) and a laser-exercise-medication treatment group (20 individuals). Symptoms were assessed based on Visual Analogue Scale ( VAS) , Neck Disability Index (NDI), and Shoulder Pain and Disability Index (SPDI) in three stages including before treatment, subsequently after treatment and one month after treatment. Independent t-test and repeated measures ANOVA were used to analyze the statistical data.
  Results
  A significant difference was found among the studied groups before and after starting treatment for VAS, NDI and SPDI indices (p<0.001). However, laser therapy provided a higher effect on VAS in comparison with the control group subsequently after treatment (p=0.032). Nevertheless, evaluation after one month from treatment did not show a significant difference in the 2 treatment methods for the three indices (p>0.05).
  Conclusion
  According to the results, exercise-medication therapy and laser-exercise-medication therapy may result in similar effects for relieving pain and eliminating symptoms in patients with myofascial pain syndrome in long-term, but subsequently after treatment, laser-exercise-medication therapy provides a higher effect on VAS.
  Keywords: Exercise therapy, Drug therapy, Laser therapy, Myofascial pain syndrome
 • Z. Kazemi Frooshani, F. Mirdricvand*, F. Ghazanfari Pages 377-390
  Background and Objectives
  Eating disorders include a range of illnesses associated with weight gain or weight loss. Studies show that this disorder begins in the middle to late adolescence (14-18 years old) and is also more prevalent in female sex. The purpose of this study was designing and testing a model of antecedents of eating disorders symptoms in undergraduate female students of Isfahan University in 2017.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 497 undergraduate female students of Isfahan University in 2017 were selected by multistage sampling method and responded to five research scales. In the research proposed model, eating disorder beliefs, perfectionism, self-esteem and body image concern were considered as the antecedent variables. To test the research conceptual model, structural equation modeling was applied using maximum likelihood estimation method.
  Results
  The results of the analysis showed that the fit indices for the research model were in an acceptable range. Also, these results showed that all direct paths in the research model were statistically significant (p≤0.05). The results of studying the indirect paths of the research model were also statistically significant (p≤0.05).
  Conclusion
  The results showed formation of eating disorder symptoms through cognitive and personality variables in an Iranian sample. Therefore, in preventing and planning for the treatment of these patients, it seems necessary to attend to the set of these factors.
  Keywords: Structural equation modeling, Eating disorders symptoms, Female Students, Isfahan
 • S. Salari Sedigh*, M. Sadeghi, M. Khademolhosseini, I. Fatemi, A. Rafiei Pages 391-400
  Background and Objectives
  Since oral ulcers impair normal oral function of the individual, finding ways to accelerate the process of wound healing is necessary. Chamomilla recutita (CR) is an herbal plant that has beneficial effects on healing wounds. This study was conducted to compare the effect of CR mouthwash with 0.2% chlorhexidine on linear oral ulcer healing in rats.
  Materials and Methods
  For this experimental study, 24 male rats were selected and general anesthesia was done. Then the linear ulcers were made in the central region of the tongue, at a depth of 1 mm and limited to the mucosa. The animals were randomly divided into two groups: control (chlorhexidine mouthwash) and target (CR mouthwash). Each group was randomly divided into three subgroups, and the animals were sacrificed on days 3, 7 and 10. Subjects were then sampled from the lingual region and examined by the pathologist in terms of the extent of granulation tissue, angiogenesis, mean number of fibroblasts, neutrophils, lymphocytes and macrophages, and the results were recorded. Data were analyzed by Mann-Whitney test.
  Results
  Both mouthwashes acted to the same extent to accelerate the repair process. And except for the percentage of macrophages on the third day (p= 0.028), other variables did not show any significant difference.
  Conclusion
  Due to the similar effects of CR and Chlorhexidine 2% on oral wound healing and less side effects of the herbal mouthwashes, CR mouthwash
  Background and Objectives
  Since oral ulcers impair normal oral function of the individual, finding ways to accelerate the process of wound healing is necessary. Chamomilla recutita (CR) is an herbal plant that has beneficial effects on healing wounds. This study was conducted to compare the effect of CR mouthwash with 0.2% chlorhexidine on linear oral ulcer healing in rats.
  Materials and Methods
  For this experimental study, 24 male rats were selected and general anesthesia was done. Then the linear ulcers were made in the central region of the tongue, at a depth of 1 mm and limited to the mucosa. The animals were randomly divided into two groups: control (chlorhexidine mouthwash) and target (CR mouthwash). Each group was randomly divided into three subgroups, and the animals were sacrificed on days 3, 7 and 10. Subjects were then sampled from the lingual region and examined by the pathologist in terms of the extent of granulation tissue, angiogenesis, mean number of fibroblasts, neutrophils, lymphocytes and macrophages, and the results were recorded. Data were analyzed by Mann-Whitney test.
  Results
  Both mouthwashes acted to the same extent to accelerate the repair process. And except for the percentage of macrophages on the third day (p= 0.028), other variables did not show any significant difference.
  Conclusion
  Due to the similar effects of CR and Chlorhexidine 2% on oral wound healing and less side effects of the herbal mouthwashes, CR mouthwash can be used instead of chlorhexidine 2% to accelerate the oral linear wound healing.n Univ Med Sci 2019; 18 (4): 391-400 [Farsi]
  Keywords: Wound healing, Chamomilla recutita, Chlorhexidine, Oral wound
 • M. Rezaeian* Pages 401-406
  Small groups that gather to learn a specific topic or solve a problem bring golden teaching opportunities with extraordinary outcomes if being properly used. This happens since teaching in small groups is among the most effective approaches in teaching that can be highly efficient in learning. Small groups that may form at the very least with two members and can expand up to thirty members have potentials to facilitate teaching and learning activities. There are divers teaching methods which are suggested to be used in small groups. The aim of the current study is to introduce some of these methods which are considered the most important ones.
  Keywords: Small groups, Teaching, Method
 • E. Rezaee, Z. Rahnama Bargard, M. Kharghani, Z. Aghalari* Pages 407-414
  Background and Objectives
  The quantitative and qualitative data on urban solid waste is one of the essential steps in the scientific management of solid waste. The purpose of this study was to survey the qualitative and quantitative production of solid waste in Mashhad.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, in order to examine the quality of the samples, the separated materials were weighed. For physical analysis, samples were randomly assigned to a volume of 0.125m3 inside the density gauge. Solid wastes  were sorted according to the type and placed in the nylon and weighed. Data were analyzed using Chi-square test.
  Results
  According to the results,the mean of the solid waste produced in summer was 2190 ± 126.17 and in winter 1890 ± 100.63 tons per day. The highest amount of waste was related to corrosive materials and the minimum amount pertaining to glass.  The highest type of heavy metal in the leach of Mashhad city was Ni (3.1 mg/L).
  Conclusion
  Due to high amount of garbage materials in solid waste, compost production is recommended to be attended.
  Keywords: Solid waste, Quantity, Quality, Mashhad