فهرست مطالب

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - پیاپی 24 (زمستان 1397)
 • پیاپی 24 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عزیزمراد مرادی* صفحات 1-36
  مهاجرت غیرقانونی از مرزهای شرقی کشورمان به خصوص اتباع همسایگان شرقی از دیرباز به عنوان یکی از معضلات، تهدیدها و آسیب های جامعه ایرانی مطرح بوده و از زوایای مختلفی موردتوجه صاحب نظران و کارشناسان قرارگرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و با هدف تعیین تاثیر ابعاد ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی، بر نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور صورت گرفته و از نظر مواد و روش، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته است. جهت تجزیه وتحلیل و شناخت تاثیرپذیری هر کدام از متغیرها، از آزمون پیرسون تک متغیره و دومتغیره، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است. نتایج پژوهش، افزایش میزان توجه به اهمیت شاخص های ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی با (39) درصد تغییرات ایجادشده در متغیر وابسته را نشان داد؛ به عبارت دیگر (62) درصد تغییر در میزان شاخص های ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی در نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور قابل پیش بینی است و با توجه به اینکه آماره دوربین واتسون برابر (68/1) است، بنابراین با تغییر هر واحد در میزان شاخص های ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی با (62/0) اطمینان می توان گفت که در نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور تغییر ایجاد می شود
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، مهاجرت غیرقانونی، نظم و امنیت، مناطق مرزی، شرق ایران
 • محمد خضرپور*، منیرسادات صمدیان، رضا بیگدلو صفحات 37-66
  از مشکلات اصلی شهرهای مرزی غرب ایران بیکاری و عدم اشتغال زایی و به دنبال آن مشکلات اجتماعی و اقتصادی است که بیکاری باعث افزایش میزان طلاق، خودکشی، اشتغال کاذب (کولبری) و قاچاق می شود. هدف این پژوهش سنجش میزان محرومیت هر یک از شهرستان ها نسبت به هم در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس[1] با توجه به داده های سال (1395) و شناسایی عوامل و بازیگران کلیدی برقراری امنیت پایدار در راستای حل معضل کولبری با استفاده از نرم افزار میک مک[2] و مکتور[3] است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر منابع کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان و نخبگان آگاه به مسئله کولبری و شهرستان های پیرانشهر، سردشت، بانه و مریوان می باشد. نتایج نشان می دهد، شهرستان پیرانشهر بیشترین محرومیت را نسبت به دیگر شهرستان ها داشته و در رتبه های بعدی سردشت، مریوان و بانه قرار دارند. همچنین بیشترین محرومیت را بخش اقتصادی و اجتماعی و کمترین محرومیت را اقلیم و ویژگی های جغرافیایی دارا می باشند. راهبردی ترین متغیرها در بین عوامل برقراری امنیت پایدار، توسعه زیرساخت ها، افزایش سهم بودجه مناطق مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و توسعه صنعت گردشگری و اثرگذارترین بازیگران دولت، مجلس و سپاه می باشند.
  کلیدواژگان: امنیت پایدار، کولبری، آیندهپژوهی، میکمک، مکتور، اکسپرت چویس
 • رضا رئیسی وانانی* صفحات 67-106
  پژوهش حاضر با هدف تبیین دورنمای ساختار جمعیتی کشور در افق (1430) و تاثیر آن بر حوزه های دفاعی امنیتی، به بررسی روندهای جمعیتی تاثیرگذار در افق مورد نظر پرداخته است. نوع و روش این پژوهش توسعه ای- کاربردی و رویکرد آن ترکیبی (کمی و کیفی) است. در بخش کیفی از پنل های خبرگی برای تحلیل روندهای جمعیتی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری شد. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان سازمان های نیروهای مسلح و مراکز علمی جمعیت شناختی تشکیل داده است. حجم نمونه انتخاب شده در بخش کیفی تعداد (20) نفر از خبرگان و در بخش کمی به صورت هدفمند از تعداد (100) نفر خبرگان در دسترس نظرخواهی شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل روند، آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روندهای نزولی نرخ رشد جمعیت و باروری، تراکم ناهمگون، افزایش سالخوردگی، افزایش مهاجرت، توسعه شهرنشینی، افزایش سن ازدواج و افزایش طلاق، به تغییرات اساسی در ساختار جمعیت ایران منجر شده و استمرار این روندها تا افق (1430) موجب تاثیرگذاری بر حوزه های دفاعی امنیتی خواهد شد. در یک رتبه بندی کلی با تجمیع تمامی مولفه های حوزه های شش گانه (اقتصادی، اجتماعی/فرهنگی، سیاسی، نظامی، زیست محیطی و علم و فناوری) به ترتیب، مولفه های تامین نیروی وظیفه، افزایش هزینه های تامین امنیت انتظامی و اجتماعی، تهدید تمامیت ارضی، تهدید امنیت منافع ملی و منابع اقتصادی و تامین نیروی پایور بیشترین تاثیرپذیری را از روندهای جمعیتی کشور دارند. درمجموع، سه روند متراکم سالخوردگی، تراکم ناهمگون و واگرایی هویت های قومی-مذهبی تا افق (1430) بر حوزه های دفاعی امنیتی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: دورنما، ساختار جمعیت، دفاع و امنیت، افق (1430)
 • رضا عبدالرحمانی، جواد کیانی، اصغر شاهمیرزایی صفحات 107-132
  هدف این پژوهش آن است که تعیین نماید مطالبات (چهارگانه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) قوم کرد تا چه اندازه در امنیت عمومی استان کردستان تاثیر دارد. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از طریق روش منطقی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (که ضریب کل 86/0 بود) به دست آمد. جامعه آماری کلیه کارکنان یگان های پاوا، آگاهی، موادمخدر و فتای استان با جایگاه (15) به بالا و نیز با سابقه خدمتی (10) سال می باشند که حسب ماموریت های محوله دخیل در تامین امنیت استان کردستان بودند، به عنوان نمونه جامعه آماری که روی هم رفته (190) نفر بودند و بر اساس جدول مورگان (127) نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. کلیه فرضیه های چهارگانه که میان امنیت عمومی و مطالبات (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) رابطه برقرار می کردند، پذیرفته شدند. تحلیل رگرسیونی (با بتای 781/0) و هم مدل نهایی پژوهش نشان داد که مطالبات سیاسی، سپس مطالبات اقتصادی به ترتیب با (924/0) و (920/0) بالاترین ضریب را در تحلیل مسیر، مطالبات فرهنگی با ضریب (891/0) و تحلیل مسیر (039/0) از کمترین اهمیت برخوردار بودند
  کلیدواژگان: مطالبات قومی، امنیت عمومی، قوم گرایی، قوم کرد، استان کردستان
 • محمدصادق شاهقلی*، ابوالحسن ملکی صفحات 133-160
  افزایش روزافزون وسایل نقلیه باعث شده تا در کلان شهر تهران گرایش به استفاده از موتورسیکلت به شدت رواج یابد. به همراه رشد استفاده از این وسیله نقلیه، تصادفات و تلفات ناشی از آن نیز افزایش یافته و امروزه رانندگان موتورسیکلت از جمله آسیب پذیرترین کاربران ترافیک به شمار می آیند. در این پژوهش سعی شده تا با شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات موتورسیکلت سواران، گامی موثر در کاهش تصادفات این دسته از کاربران ترافیک برداشته شود. به همین منظور، ابتدا نقاط وقوع تصادفات موتورسیکلت سواران در سال (1394) در سطح منطقه (6) شهر تهران از کروکی های پلیس راهور تهران استخراج و در یک بانک اطلاعاتی جمع بندی شد که در مجموع (1298) مورد تصادف در این منطقه ثبت شده است. از این میان تعداد (314) مورد تصادفات خسارتی و (984) مورد نیز تصادفات جرحی و فوتی بوده است. برای بررسی فراوانی و شدت تصادفات و اولویت بندی آن ها از تابع تراکم کرنل، شاخص نزدیک ترین همسایه، شاخص موران و ضریب گری (آماره عمومی G) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نواحی میدان انقلاب، تقاطع بلوار کشاورز به سمت خیابان (16) آذر، تقاطع بلوار کشاورز به سمت خیابان فلسطین، تقاطع (16) آذر به سمت خیابان پورسینا، تقاطع کریمخان-حافظ، خیابان رودسر، تقاطع زرتشت-ولیعصر، تقاطع مفتح-طالقانی، تقاطع مفتح-سمیه، میدان هفت تیر، تقاطع میرزای شیرازی-بهشتی و تقاطع خالد اسلامبولی-بهشتی، هم از حیث فراوانی تصادفات موتورسیکلت و هم شدت تصادفات منجر به فوت و جرح، در ردیف حادثه خیزترین مناطق پرخطر با تراکم خیلی زیاد در منطقه (6) هستند.
  کلیدواژگان: نقاط حادثه خیز، موتورسیکلت، تصادف، مکان یابی و GIS
 • حسین فراهانی، محمد طاهرخانی* صفحات 161-190
  امنیت به معنای توان جامعه در حفظ و بهره گیری از فرهنگ و ارزش های جامعه است. برای رسیدن به امنیت در مقوله گردشگری پایدار، پنج محور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی و زیست محیطی مطرح هستند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تبیین شاخص ها و معیارهای مناسب در ارزیابی الزامات امنیتی با رویکرد گردشگری پایدار در استان قزوین و تبیین این الزامات به عنوان حلقه های گم شده در تامین و هدایت امنیت در جذب گردشگر و ارائه یک چارچوب روش شناسی نوین با نظرسنجی از کارشناسان و نخبگان علمی به روش دلفی با پاسخ به این پرسش می باشد که کدام شاخص امنیتی از اعتبار بیشتری برخورداراست و اینکه فرآیند طراحی شاخص ها و معیارهای مناسب امنیتی چیست؟ روش انجام این پژوهش مبتنی بر روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و استفاده از روش ترکیبی کیفی و کمی است. در ارتباط با تحلیل متوسط ارزش شاخص های انتخاب شده شاخص های امنیت اجتماعی با (12/8) امتیاز از اعتبار بیشتری در بین مولفه های امنیتی در گردشگری پایدار برخوردار است. شاخص های امنیت فرهنگی، (98/7) شاخص های زیست محیطی، (87/7) شاخص های اقتصادی، (84/7) و در نهایت شاخص انتظامی با (79/7) درصد از کل امتیازها در رتبه های بعدی قرار دارند.
  کلیدواژگان: امنیت، گردشگری پایدار، مدل بهینه، استان قزوین
|
 • Azizmorad Moradi * Pages 1-36
  The illegal migration of the eastern borders of our country, especially the citizens of the eastern neighbors, has long been considered as one of the problems, threats and injuries of the Iranian community and is considered by many experts and experts from different angles. The current research is applied to determine the impact of geopolitical aspects of illegal immigration on the order and security of the border regions of the east of the country and from the point of view of materials and method, descriptive-analytical, using quantitative, qualitative and mixed approaches. To analyze and understand the impact of each variable, one-variable and two-tier Pearson test, regression analysis and ANOVA have been used. The results of the study showed an increase in attention to the importance of geopolitical indicators of illegal immigration with (39) percent of changes in the dependent variable; another (62) percent change in the geopolitical index of illegal immigration in the order and security of the eastern border regions is predictable and Considering that the Watson camera is equal to (1.68), therefore, by changing each unit in terms of geopolitical indicators of illegal immigration with (0.62) confidence, it can be argued that the order and security of the eastern border regions are changing
  Keywords: Geopolitics, illegal immigration, Order, Security, Border Regions, eastern Iran
 • Mohammad Khezerpour *, Monirsadat Samadiyan, Reza Bigdlu Pages 37-66
  The main problems in Western Iran's cities are unemployment and unemployment, followed by social and economic problems that increase unemployment, divorce, suicide, false employment (Colbari) and smuggling. The purpose of this study was to measure the deprivation of each city in relation to each other in economic, social, cultural, etc. sectors using the Excel-Quiz software, according to the data of the year (1395) and the identification of key actors and actors Establishing stable security in order to solve the Kolbrie problem using the software Mykmak and Makter. This research is applied in terms of its purpose and in terms of descriptive-analytical nature and method and data collection method based on library resources and questionnaires. The statistical society of this study includes experts and elite aware of the issue of Kulbrie and the cities of Piranshahr, Sardasht, Baneh and Marivan. The results show that the city of Piranshahr has the most deprivation compared to other cities and is located in the next levels of Sardasht, Marivan and Baneh. Also, the most deprivation is the economic and social sectors and the least deprivation are the climate and geographic features. The most strategic variables are among the factors for establishing sustainable security, infrastructure development, increasing the share of border regions funding, creating free trade zones and developing the tourism industry, and the most influential actors in the government, parliament and corps.
  Keywords: Sustainable security, Colbury, Future Research, Mickey Muck, Macker, Extract Chouis
 • Reza Rayesivanani * Pages 67-106
  The purpose of this study was to investigate the demographic structure of the country on the horizon (1430) and its impact on security defenses, and to study the influential population trends in the horizon. The type and method of this developmental-applied research and its approach is combination (quantitative and qualitative). In the qualitative section of the expert panels for analyzing demographic trends and in the small part, a researcher-made questionnaire was used. The statistical population of this study is composed of experts from armed forces organizations and demographic centers. The sample size selected in the qualitative section of the number of (20) experts and in the quantitative section was deliberately targeted by the number of (100) available experts. Descriptive and inferential statistics have been used for data analysis. Descending trends of population growth and fertility, heterogeneity, increasing aging, increasing immigration, urbanization, increasing the age of marriage and increasing divorce have led to fundamental changes in the structure of the Iranian population, and the continuation of these trends to the horizon (1430) has an impact on defense areas Security will be. In a general ranking, by integrating all components of the six areas (economic, social / cultural, political, military, environmental, and science and technology), the components of the task force, increasing the costs of law enforcement and social security, threats to territorial integrity, threats to security of interests National, economic resources, and the provision of payloads have the most impact on the demographic trends of the country. In sum, the three aging processes, heterogeneity, and the divergence of ethno-religious identities to the horizon (1430) affect security domains
  Keywords: Outlook, population structure, defense, security, horizons (1430)
 • Reza Abdolrahmani, Javad Kiani, Asghar Shahmirzaee Pages 107-132
  The purpose of this research is to determine the demands of the population (four cultural, social, political and economic) and how much it affects the general security of Kurdistan province. This research is descriptive-analytic of survey type. The method of collecting field information and its tool is researcher questionnaire. Validity of the questionnaire through its logical and reliability method was obtained using Cronbach's alpha coefficient (coefficient of 0.86). The statistical population includes all employees of the Pava unit, awareness, drug and fatae of the province with a status of (15) and with a record of service (10) years, which were related to the missions involved in providing security to the Kurdistan province, as an example of the statistical society. (190) persons were selected and according to Morgan table (127), they were selected by proportional stratified sampling. All four hypotheses that were established between public security and demands (cultural, social, political, and economic) were accepted. Regression analysis (with a beta of 781/0) and final model of research showed that political demands, then economic demands with (0.924) and (0.920), the highest coefficient in path analysis, cultural demands with coefficient (891 / 0) and route analysis (0.039) were of the least importance
  Keywords: ethnic demands, Public Security, ethnicity, Kurdish people, Kurdistan province
 • Mohammadsadegh Shahgholi *, Abolhasn Malaki Pages 133-160
  Increasing the number of vehicles has led to a tendency to use motorcycles in the metropolitan area of Tehran. With the growth of the use of this vehicle, the accidents and losses caused by it have also been increased, and today motorcycle drivers are among the most vulnerable traffic users. In this research, the attempt to identify the accidental points of motorcycle crashes is an effective step in reducing the crash of these traffic users. For this purpose, firstly, the motorcycle crash points in the city of Tehran (1364) were extracted from the Tehran Naval Corps in the year (1394) and summarized in a database of a total of 1298 accidents in this area. . Of these, a total of 314 cases of accidents and 984 accidents were fatal accidents. To determine the frequency and severity of accidents and prioritize them, the kernel density function, the nearest neighbor, Moran index and coefficient (general G statistics) have been used. The results show that the area of Revolution Square, the intersection of Keshavarz Boulevard, towards the Azar Avenue (16), Keshavarz Boulevard intersection to Palestine Street, intersection of Azar to Poursina Street, Karim Khan-Hafez intersection, Rudsar Avenue, Zoroaster-ValiAsr intersection, intersection Mofat-Taleghani, intersection of Mofat-Sumiyeh, Sefteyar Square, Mirza-e-Shirazi-Beheshti intersection and Khalid Eslamboli-Beheshti intersection, both in terms of the number of motorcycle accidents and the severity of accidents leading to death in the row of the most harmful hazardous areas of high density Area (6).
  Keywords: Accidental, Motorcycle, Accident, Locations, GIS
 • Hossein Farahani, Mohammad Taherkhani * Pages 161-190
  Security means the ability of the community to maintain and enjoy the culture and values of society. To achieve security in the field of sustainable tourism, there are five major economic, social, cultural, regulatory and environmental issues. The purpose of this study was to identify and define the appropriate indicators and criteria for assessing security requirements with sustainable tourism approach in Qazvin province with the aim of explaining these obligations as missing loops in providing and managing security in attracting tourists and providing a new methodology framework By polling Delphi methodology experts and elites by answering the question of which security index is more credible, and what is the design process for designing appropriate security measures and indicators? The method of this research is based on descriptive-analytical and survey methods and using a combination of qualitative and quantitative methods. In relation to the average analysis of the selected indicators, social security indicators with 8.12 points are more reliable among the security components of sustainable tourism. Indicators of cultural security, 7.97 environmental indicators, 7.87 economic indicators, 7.84 and finally, law enforcement with 7.79% of the rates are in the next ranks.
  Keywords: Security, Sustainable tourism, Optimal model, Qazvin Province