فهرست مطالب

فناوری آموزش - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، پاییز 1398)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/03
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاطمه غلامی، حامد حیاتی* صفحات 1-20
  در گذشته هسته مرکزی آموزش دانش اسلامی در مساجد بود، چون نخستین مکانی که در سده های نخستین اسلامی به منظور آموزش مورد استفاده قرار می گرفت؛ مسجد بود. از همین رو مسجد از دیرباز تاکنون در کنار کارکرد عبادت، مکان گردهم آیی مسلمانان و کسب علم بوده است. این تحقیق به پیدایش مراکز آموزشی-مذهبی که همان مسجد-مدرسه ها هستند، می پردازد و چون عمده این مراکز در زمان قاجاریه ساخته شده اند، جمعیت آماری را مسجد- مدرسه های این دوره تشکیل داده است. این مقاله در نظر دارد تا با بررسی مدارس دوره قاجار و ویژگی های آن به آزمون کیفیت آموزش در این مدارس بپردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تفسیری-تاریخی است و تحلیل های مربوط به بناها با روش استدلال منطقی صورت گرفته است. در جمع-آوری اطلاعات از اسناد و متون تاریخی، منابع کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله به منظور بررسی مفهوم آموزش، سه مورد از مسجد-مدرسه های دوره قاجار به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد اولا مفهوم آموزش و شیوه های آموزشی در طول دوره قاجار، تغییراتی داشته است. ثانیا این تغییرات در مفهوم آموزش باعث به ایجاد تنوع فرمی و شکلی و تغییرات در کالبد و معماری مدارس شده است؛ این نکته در پلان بنا، عملکرد داخلی بنا از جمله تغییر در دستگاه ورودی، حیاط مدارس، تعداد و کیفیت حجره ها مشهود است.
  کلیدواژگان: آموزش، مسجد، مدرسه، قاجار، معماری
 • غلام علی دلفی، سعید علیایی*، محمود صیفوری صفحات 21-33
  در این مقاله به آموزش مبتنی بر نرم افزار یک دی مالتی پلکسر چهار کاناله کریستال فوتونی با استفاده از نرم افزار آرسافت پرداخته شده است. آموزش ساختار دی مالتی پلکسر بر مبنای خصوصیات یک فیلتر کریستال فوتونی بنا نهاده شده است. در این تجزیه و تحلیل با تغییر شعاع میله های درون نانو تشدیدگر حلقوی و شعاع میله های پراکندگی در ساختار کریستال فوتونی، پارامتر مهم طول موج مرکزی 1573.6 نانومتر در فیلتر بهبود یافته است. از مزایای دی مالتی پلکسر چهار کاناله می توان به میانگین ضریب کیفیت 4525 و میانگین ضریب انتقال توان کانال ها %95 و میزان بیشینه و کمینه هم شنوایی کانال ها به ترتیب -19.6 دسی بل و -40.4 دسی بل و میانگین عرض کانالی 0.375 نانومتر اشاره کرد. می توان از دی مالتی پلکسر های چهار کاناله پیشنهاد شده در سامانه های مخابراتی بهره برد. با توجه به ضرورت آموزش فناوری های جدید، آموزش مبتنی بر نرم افزار و ارائه مراحل طراحی چنین ساختارهایی به منظور توسعه و بهبود آن ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو، در این مقاله به ارائه سرفصل مربوطه برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک پرداخته می شود. این مبحث می تواند به عنوان بخشی از درس بلورهای فوتونی و یا درس فوتونیک در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر نرم افزار، آموزش مبتنی بر شبیه سازی، سرفصل، کریستال فوتونی، دی مالتی پلکسر
 • مهدی رضوان، بهناز مهاجران صفحات 35-46
  هدف از این پژوهش توصیفی- پیمایشی طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی است برای رسیدن به این هدف، طی یک روش تحقیق پنج گامی بعد از شناسایی گروه های ذینفع با استفاده از ، ابعادو مولفه های آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی در دانشگاه تهران از دیدگاه ذینفعان شناسایی شد و پس از تحلیل نظرات آنها از سوی گروه منتخبی از خبرگان آموزش های مجازی و سیاستگذاران آموزش عالی پایش و مورد صحه گذاری قرار گرفت که بر اساس آن مدل بهینه طراحی و مجددا از سوی گروه خبرگان مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد امکان استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران از نظر زیرساخت های فناوری در حد بالایی از نظر زیر ساخت های منابع انسانی در حد متوسط و از نظر زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی پایین تر از حد متوسط می باشد. بر اساس این نتایج مدل بهینه استقرار بر اساس پنج بعد و 32مولفه طراحی گردید.
  کلیدواژگان: موک، نحلیل راهبردی، دانشگاه تهران، ذینفعان، مدل توسعه
 • راضیه علی دهی راوندی*، محمدصادق طاهرطلوع دل صفحات 47-58
  با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه مطالعات مربوط به بررسی تاثیر فناوری در اثربخشی آموزش، پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام یافته در زمینه بررسی تاثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است. جامعه پژوهشی، پژوهش-هایی است که به بررسی تاثیر استفاده از فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی پرداخته بودند و با بررسی پیشینه تعداد 19 پژوهش در این زمینه یافت گردید. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری به میزان 0.38 از واریانس متغیر دستیابی به اهداف آموزش ریاضی را پیش بینی می کند بنابراین در صورتی که فناوری به طور کامل در روش های تعلیم و تربیت ادغام شود می تواند به عنوان ابزاری موثر در بهبود یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی عمل کند، لذا با توجه به اثربخشی استفاده از فناوری در آموزش ریاضی، ضروری است برنامه های درسی ریاضی به صورتی تدوین گردند که ارائه محتوا را با تلفیقی از فناوری همراه سازند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، اثربخشی، فناوری، آموزش ریاضی
 • عبدالرضا رسولی کناری*، محبوبه شمسی، محمد لطافت صفحات 59-77
  مهم ترین عامل ارتباط بین انسان ها، توانمندی در برقراری ارتباط از روش های مختلف مانند گفتار، نوشتار و زبان اشاره می باشد. ناتوانی افراد کم شنوا و ناشنوا در برقراری ارتباط صمیمانه، هم چنین نبود آموزش مرسوم با توجه به نیازهای جامعه، باعث کنارگذاری این افراد شده است. این پژوهش به دنبال معرفی سیستمی می باشد که متن فارسی را دریافت کرده و بعد از انجام پردازش زبان طبیعی لازم، آن را به زبان اشاره فارسی تبدیل کند. برای انجام این مهم با چالش های متعددی چون کمبود حرکات اشاره به نسبت تعداد کلمات موجود در زبان فارسی و هم چنین مشکل ابهام و جناس در برخی کلمات موجود در متون فارسی مواجه هستیم، برای همین منظور معماری سیستم های مشابه قابل استفاده نمی باشد. بنابراین معماری پیشنهاد شده است که با استفاده از ارتباط بین ماژول های برطرف کردن جناس و هم چنین ماژول تبدیل متن ورودی به دنیای ناشنوایان، با استفاده از آنتولوژی طراحی شده برای آن ها، نرخ کارایی سیستم مترجم متن فارسی به زبان اشاره فارسی را بهبود بخشیده و باعث افزایش دقت و کارایی در سیستم مترجم شده است.
  کلیدواژگان: زبان اشاره فارسی، آنتولوژی، ناشنوایان، پردازش زبان طبیعی، تصحیح ابهام
 • عباس موحدی نسب، علیرضا عصاره*، غلام علی احمدی، جواد حاتمی صفحات 79-100
  پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده ها، ترکیبی است. جامعه آماری شامل مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان پایه یازدهم رشته الکتروتکنیک استان یزد، در سال تحصیلی96-97 بود. نمونه کمی با روش سرشماری و نمونه کیفی به روش هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از سه پرسشنامه محقق ساخته، مشاهده میدانی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 4 نفر از اساتید صاحب نظر برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه ای و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که: برنامه درسی جدید آموزش فنی و حرفه ای در رشته الکتروتکنیک، از دیدگاه مدیران آموزشی و هنرجویان نسبتا مطلوب و از دیدگاه هنرآموزان نسبتا نامطلوب است. اما وضعیت عناصر تجهیزات کارگاهی و امکانات آموزشی، آگاهی هنرآموزان از اسناد بالادستی و راهنمایی ها و دوره های ضمن خدمت ارائه شده به هنرآموزان، نسبتا نامطلوب برآورد شده است. همچنین هنرآموزان، فعالیت های یادگیری و آمادگی تحصیلی هنرجویان و تناسب زمان آموزش با حجم محتوای آموزشی را نسبتا نامطلوب برآورد کرده اند.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، برنامه درسی، آموزش فنی و حرفه ای، رشته الکتروتکنیک، استان یزد
 • عیسی حجت*، عباس صداقتی صفحات 101-119
  معماری رشته ای تلفیقی از مباحث علوم انسانی،هنر و علوم فنی می باشد.به همین علت تحقق معماری،نیازمند برخورداری از مجموعه ای از معرفت ها و دانش های گوناگون است. از سال 1939،آموزش آکادمیک معماری در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ارشدپیوسته،جهت تربیت نقشه کش و معمار تعریف و جایگزین شیوه سنتی گردید و در سال 1998دوره کارشناسی پایه ریزی شد.مسئله پژوهشی حاضر،بررسی و مقایسه میزان انطباق برنامه درسی رشته معماری به شیوه کارشناسی ارشدپیوسته با شیوه ناپیوسته،بر مبنای بنیان های آموزش معماری می باشد.این پژوهش کاربردی،از نظر ماهیت در شمار تحقیقات توصیفی تحلیلی و درطیف مطالعات ارزشیابی قرار می گیرد.به لحاظ نحوه جمع آوری داده،روش آمیخته تشریحی استفاده شده است.ابتدا محتوای آموزش و آنچه یک دانشجوی معماری باید بیاموزد،بحث و ارائه گردید.سپس در مورد بنیان های آموزش،تفسیرها و نظرات صاحبنظران با پرسشنامه در مقیاس5 گزینه ای لیکرت،اخذ گردید.بر اساس یافته ها،محتوای آموزش معماری در سه بنیان دانش،توانش و بینش نمود می یابد. در دوره کارشناسی ارشد پیوسته،67واحددرسی(1663ساعت)در حوزه دانش و88واحد(3426ساعت)در حوزه توانش قرار می گیرد.در مجموع دوره ناپیوسته،در حوزه دانش،65واحد(1204ساعت)و85واحد(2690ساعت)در حوزه توانش وجود دارد.از دیدگاه اساتید،کارفرمایان و دانش آموختگان،در هرسه حیطه دانش وخصوصا توانش و بینش، دوره کارشناسی ارشد پیوسته دوره کاملا موفق تری است و این دوره،در اکثر زمینه ها بر دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: محتوای آموزش، معماری، کارشناسی ارشدپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته
 • نرگس یافتیان*، مریم شایان صفحات 121-140
  هدف تحقیق توصیفی-پیمایشی حاضر، بررسی سواد ریاضی دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول شهرستان نجف آباد و نمونه شامل 266 دانش آموز دختر و پسر می باشد که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شده است. ابزار اندازه گیری یک آزمون محقق ساخته شامل 8 مسئله، مشتمل بر 14 سوال است که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب نظران تایید شد. این پژوهش، سواد ریاضی دانش آموزان را در زمینه ها و حیطه های محتوایی مختلف با استفاده از فرایندهای ریاضی بررسی می کند. ضریب آلفای کرونباخ آزمون 0.73 به دست آمد که پایایی آن را مناسب نشان می دهد. بر اساس نتایج، دانش آموزان در آزمون سواد ریاضی عملکرد مطلوبی نداشتند. یافته ها حاکی از فاصله زیاد دنیای ریاضی دانش آموزان در تمامی زمینه های مسائل، حیطه های محتوایی و فرایندهای ریاضی با دنیای واقعی می باشد. امید است نتایج این پژوهش، منجر به بازنگری در کتاب های درسی، آموزش معلمان و روش های ارزشیابی با هدف ارتقاء سواد ریاضی دانش آموزان شود تا دانش آموزان با تمایل بیشتری در کلاس ریاضی حاضر شوند.
  کلیدواژگان: سواد ریاضی، مطالعه پیزا، دانش آموزان پایه نهم، مسائل دنیای واقعی
 • فاطمه زرین، غلام علی منتظر* صفحات 141-154
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و پیاده سازی سامانه آموزشیاری هوشمندی است که مدل یادگیرنده آن شامل ویژگی های خودکارامدی تحصیلی و سبک یادگیری، دو ویژگی موثر در یادگیری است. خودکارامدی تحصیلی به صورت خودکار و با طراحی سامانه فازی براساس رفتارهای یادگیرنده و سبک یادگیری از طریق پرسش نامه فلدر سیلورمن که شامل 44گویه است، شناسایی شده اند. پس از شناسایی این ویژگی ها، راهبردهای آموزشی متناسب با آنها ارائه و در سامانه ای هوشمندی به نام «پرلس» در محیطی واقعی پیاده سازی شده و اثرگذاری آن در بهبود عملکرد یادگیرندگان و رضایت آنان از سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل 23 نفر با میانگین سنی 24.56 سال بوده است. ارزیابی محیط شخصی شده نشان می دهد که درنظرگرفتن ویژگی های کاربردی در مدل یادگیرنده و ارائه درس پار ها و توصیه های متناسب با این ویژگی ها، به پیشرفت تحصیلی 75% از یادگیرندگان منجر شده و رضایت تحصیلی آنان را به دنبال داشته است. . ضمن اینکه بررسی مدت زمان حضور یادگیرندگان در محیط شبکه قبل از استفاده از پرلس و پس از آن تفاوت معناداری(سطح معنی داری=0/05) را نشان نمی دهد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سامانه جدید آموزشیاری، علاوه بر موفقیت تحصیلی یادگیرنده، افزایش تمایل یادگیرندگان را برای استفاده از سامانه به دنبال داشته است. پیشنهاد می شود درپژوهش های آتی ویژگی های دیگر موثر در آموزش همچون سبک شناختی، احساس، شخصیت به منظور ارائه محیط شخصی شده برای یادگیرندگان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، شخصی سازی، سامانه آموزشیاری هوشمند(ساهو)، مدل یادگیرنده، خودکارامدی
 • مهدی نوید ادهم*، حمید شفیع زاده صفحات 155-165
  هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک و سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای نوع، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و مناطق تابعه به تعداد 181 نفر بوده که تمام این افراد به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن (2001)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و نوآوری سازمانی جیمنز و همکارانش (2008) استفاده شده است. قابلیت اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش های روایی محتوا و روایی صوری و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تایید شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تفکر استراتژیک و سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش به نوآوری سازمانی دارند. ضمنا بر اساس نتایج تحقیق، توانایی تفکر استراتژیک در مقایسه با سرمایه فکری، تاثیر بیشتری بر گرایش به نوآوری سازمانی در میان مدیران ادارات آموزش و پرورش شهر تهران دارد. در مجموع با توجه به داده های گردآوری شده و تحلیل های انجام شده، تمامی فرضیه ها و در نتیجه مدل مفهومی تحقیق پذیرفته شدند.
  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، سرمایه فکری، نوآوری سازمانی
 • مهدی عرب پشت کوهی، افسانه زمانی مقدم*، علی رجب زاده قطری صفحات 167-177
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهای اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران میباشد. که رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین (1994) استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب نظران حوزه آموزش و برنامه ریزی فناوری های نوین و درس کار و فناوری می باشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مقوله بندی باز، محوری و گزینشی استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده یک چارچوب اثربخشی ماتریسی از عوامل زمینه ای، علی، بازدارنده، راهبردها و پیامدها شکل گرفت. بدین صورت که تدوین چارچوب اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی به عنوان مضمون فراگیر شامل عوامل مذکور بودند. هر یک از این دسته ها خود دارای ابعاد گوناگونی در مضامین پایه می باشند. بدیهی است که یافته های این پژوهش امکان ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری در نظام جمهوری اسلامی ایران را برای ما فراهم آورده است.
  کلیدواژگان: اثربخشی، یادگیری الکترونیکی، درس کار و فناوری، تدوین، چهارچوب
 • الهه زعفرانیه، منصور توکلی*، عباس اسلامی راسخ صفحات 179-188
  این پژوهش تاثیر روش تدریس با رویکرد اجتماعی-فرهنگی را بر ارتقا دانش منظور شناسی زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی، با تاکید بر کنش گفتاری انتقاد کردن بررسی می کند. شرکت کنندگان دو کلاس 25 نفره از دانشجوی زبان انگلیسی بودند (گروه های ازمایش و کنترل). سعی بر آن شد که در این روش، زبان آموزان تحت اصول رویکرد اجتماعی- فرهنگی عمل کنند یعنی یادگیری حین انجام کارهای مشارکتی. همچنین مهم ترین روشی که در این تحقیق استفاده شد این بود که از دانشجویان خواسته می شد تا از تکالیف همدیگر به صورت شفاهی انتقاد کنند. معلم هم آموزش فردی و خصوصی منطبق با نیاز هر فرد را ارائه می داد. میزان یادگیری زبان-آموزان از طریق پیش آزمون، پس آزمون های فوری و تاخیری بررسی شد. آزمونهای استفاده شده، آزمون تکمیل گفتمان و آزمون ایفای نقش بودند . اطلاعات جمع اوری شده و به کمک آزمون تی تحلیل شدند. نتابج نشان داد که دانش منظور شناسی زبان آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری بهبود پیدا کرد و آنها خیلی بهتر از گروه کنترل عمل کردند که نشان دهنده ی تاثیر فوق العاده عالی این روش تدریس بود . سپس از طریق مصاحبه با شرکت کنندگان، محققان به احساسات مثبت آنها در طی آموزش تحت این روش پی بردند (سطوح بالای هیجان و انگیزه، اضطراب کم، اوقات خوش، واضح بودن دستورالعملها و توضیحات) که خود سندی بر تاثیرات مثبت این روش است.
  کلیدواژگان: اموزش منظور شناسی زبان دوم، روش اجتماعی-فرهنگی، کنش گفتاری انتقاد کردن، ازمون تکمیل گفتمان، ازمون ایفای نقش
 • زهرا ابوالحسنی، محمد جوادی پور* صفحات 189-198
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه ای معلمان با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی و همچنین میزان شایستگی حرفه ای سازنده گرایی معلمان مقطع متوسطه اول می باشد. روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی بخشی پیمایشی و همچنین در بخشی دیگر همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه شایستگی حرفه ای سازنده گرایی است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.98 بدست آمده و پرسشنامه رضایت شغلی، با آلفای کرونباخ 0.81می باشد که روایی محتوایی هر دو پرسشنامه توسط اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تایید شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان به تعداد 164 معلم مرد و 177 معلم زن که در سال تحصیلی 2016-2017مشغول تدریس بوده اند؛ می باشد. برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی)میانگین،فراوانی داده ها(و در بخش استنباطی از میانه، آزمون t تک نمونه ای، t مستقل وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون tتک نمونه ای نشان داد که معلمان به میزان متوسطی شایستگی حرفه ای سازنده گرایی را دارا می باشند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه ای سازنده گرایی همبستگی 0.37 وجود دارد. همچنین میانه و t مستقل بیانگر این موضوع بود که معلمانی که رضایت شغلی بالاتری دارند در نتیجه نمره شایستگی حرفه ای سازنده گرایی بیشتری را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سازنده گرایی، شایستگی حرفه ای، معلم، یاددهی، یادگیری
 • مسعود سامیان*، رضا موحدی، ابراهیم صالحی عمران، حشمت الله سعدی صفحات 199-209
  هجامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه رازی کرمانشاه بودند (N=850). از این تعداد، 385 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که سوالات آن در سه بخش شامل شایستگی های حرفه ای، ساختار اجتماعی آموزش، انگیزه تحصیلی طراحی شد. روایی سوالات پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و به میزان 0.88 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان کشاورزی از بین شایستگی های حرفه ای، 8 مولفه شامل -1 کسب مهارت های عملی، -2 مهارتهای زبان انگلیسی، -3 تجربه کار کشاورزی، -4 توانایی اجرا و انجام پروژه های مختلف کشاورزی، نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری نیز نشان دهنده اثر مستقیم شایستگی های حرفه ای بر دو متغیر انگیزه تحصیلی (0.78) و ساختار اجتماعی آموزش (0.63)، بوده که در سطح 0.001 مثبت و معنادار شد. نتایج همچنین نشان داد انگیزه تحصیلی اثر مستقیم بر روی ساختار اجتماعی آموزش با ضریب مسیر (0.82) داشته است.
  کلیدواژگان: شایستگی های حرفه ای، مدل بوریج، ساختار اجتماعی آموزش، انگیزه تحصیلی، دانشجویان کشاورزی
 • مصطفی ارغیانی* صفحات 211-224
  با توجه به نیازهای اساسی انسان در ابعاد مختلف اجتماعی ، عاطفی ، هوشی و جسمی، اما محیط یادگیری امروزی از دستیابی به فضای زنده و فعال ، مکان برای مواجهه ، تجربه کردن و... دور است. مطالعات مختلف نشان می دهد حس جمعی، بیشترین میزان تاثیر را در مشارکت افراد در عملکرد محیط دارد. حس جمعی امری چند بعدی است که مکان باید بستری برای حس جمعی بین کاربران باشد. بر اساس ادبیات موجود، الگوی پنج بعدی غنای مکان، پیوندهای اجتماعی و تعامل، فعالیت جمعی، امنیت و حس تعلق و هویت به عنوان یکی از موثرترین معیارها جهت برآورد حس جمعی استخراج گردید. جهت ارزیابی الگوی نظری، سه مدرسه از میان مدارس دبیرستان تهران انتخاب گردیدند و پرسشنامه های مناسب در آنها توزیع شد. نمونه تحقیق نیز 750 نفر هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی استخراج شده اند. در این مقاله که از روش تحلیل محتوا در بخش نظری برای دسته بندی دیدگاه ها و روش مطالعه موردی برای انجام تحقیق استفاده گردیده است. شیوه ی پژوهش پایه ی این مقاله، تحلیل عاملی است. سپس بار عاملی هر سنجه در الگوی نظری تعیین شد و در نهایت 11 راهکار نهایی برای طراحی فضای آموزشی تبیین گردید.
  کلیدواژگان: فضای بسته آموزشی، حس جمعی، ابعاد حس جمعی، تحلیل عامل، طراحی
 • محمدرضا سرمدی*، پرستو مصباحی جمشید، مهران فرج اللهی، محمد میردامادی، زهره اسماعیلی صفحات 225-236
  زمینه
  فناوری دیجیتال پدیده ای حیاتی در عصر حاضر است و همواره با دگرگونی ساختارهای اجتماعی همراه بوده است. از آنجا که ذات فناوری امری خنثی نیست، میان فناوری و تولید اندیشه رابطه ای دو سویه بوده است و فناوری دارای دانش خاص خود است؛ لذا مرتبط با زیرساخت های فلسفی زمان تغییر می کند. یکی از رویدادهای فناورانه، تحقق فضای سایبرنتیک است که با بیشترین نزدیکی ماهیت فناوری را آشکار می کند.
  هدف
  هدف این پژوهش تحلیل فلسفی فناوری و یافتن نقش آن در شکل گیری فضای مجازی است. روش پژوهش: موضوع پژوهش به گونه ای است که ضرورتی برای طراحی فرضیه وجود ندارد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و روش انجام آن اسنادی- تحلیلی می باشد.
  یافته های تحقیق
  تحلیل فلسفی فناوری نشان می دهد فناوری غیر از علم است و ذات آن امری خنثی نسبت به ساخت های اجتماعی نیست. شکل گیری فضای مجازی از فناوری از خلال تکنولوژیکی بودن فضای مجازی، سکونت جدید انسانی در قالب فراانسان گرایی و میل وافر به گردش اطلاعات از نوع ریزومی، چند وجهی و غیر متمرکز به دست می آید. نگرش گشتالتی به فناوری، تبعات بسیاری برای رابطه انسان با فناوری دارد. این نسبت را دانش خاص فناوری با اتکای مفهومی خود به دانش پست مدرنی تبیین می کند. همین دانش در فضای مجازی به صورت وانمودگی، دولایه گی و توسعه شبکه ای حضور دارد.
  کلیدواژگان: فناوری، فضای مجازی، شیء تکنیکی، انسان، معرفت شناسی
 • صابر عبدالملکی، محبوبه خسروی*، مهشید ترکمان اسدی صفحات 237-249
  فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس، یادگیری و پژوهش های مربوطه تاثیرگذار بوده است. هدف پژوهش حاضر ، مطالعه نظام مند و ارائه ترکیبی از پژوهش های صورت گرفته در حوزه جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی- یادگیری بود. روش پژوهش، کیفی و به شیوه سنتز پژوهی انجام شد.منابع پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا 2016 با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شدند؛در غربالگری ریز 29 پژوهش که معیارهای مدنظر را داشتند، انتخاب، سپس سنتزی از یافته های آنان ارائه شد. یافته ها نشان داد که می توان از دو روند در رابطه فاوا و یاددهی و یادگیری سخن گفت: الف)روند تسهیل کنندگی؛ب)روند جریان سازی. در عین حال که این دو روند در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند و کشیدن مرز مشخصی میان آنها مشکل می نماید اما می توان این دو روند را از هم جدا نموده و به بررسی ابعاد، خصوصیات و تاثیرات آن ها بر فرآیند یاددهی-یادگیری پرداخت بر این اساس، تاثیرات روند تسهیل کنندگی فاوا بر یاددهی-یادگیری در کوتاه مدت مشخص می شود؛ اغلب بصورت سخت افزاری، ظاهر مولفه های یاددهی-یادگیری را تغییر می دهد.روند جریان سازی، دربرگیرنده تغییراتی است که در سطحی عمیق تر و با پیچیدگی بیشتر، کیفیت و چگونگی یاددهی-یادگیری را تغییر می دهداین تغییرات را می توان به نوعی نتایج بلندمدت روند تسهیل کننده دانست که به صورت نرم افزاری نمود
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدریس، فرآیندهای یاددهی یادگیری، سنتز پژوهی
 • محمدرضا میگون پوری*، ابولقاسم عربیون، محمد مهدی پوربصیر، علی مبینی دهکردی صفحات 251-261
  چکیده بررسی سیاستهای آموزش عالی کشورهای توسعه یافته در طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی به یکی از موضوعات نوین و مهم پژوهشی در حوزه های آموزش عالی و اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی تبدیل شده است. از این رو تغییر رویکرد دانشگاه ها از برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی صرف به رویکرد ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی مورد توجه دانشگاه های مطرح دنیا قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاهی با پیکره بندی و سطح بندی عوامل اثرگذار بر آن است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی، مصاحبه عمیق و اکتشافی با 20 نفر از متخصصان وخبرگان جامعه تحقیق صورت گرفت و سپس با روش کدگذاری باز و محوری 9 عامل محوری موثر بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاهی بدست آمد. سپس از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری جهت پیکره بندی اجزای مدل استفاده شد که این عوامل نه گانه در سه سطح طبقه بندی گشت و مدل اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینانه پردیس دانشگاه، مدل سازی ساختاری تفسیری، اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی
 • جلال رضایی نور*، محمدسعید عسگری صفحات 263-278
  انواع مختلف سازمان ها، در جهان به طور فزاینده ای پویا زندگی می کنند. بخش عمده ای از این پویایی از تحولات و نوآوری در فن آوری، به ویژه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد می شود.هدف این مقاله یک بررسی روی ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری به منظور شناسایی وضعیت فرارو و همچنین تحقیقات آینده می باشد، جنبه های مانند اهداف ،انواع دانش و تکنولوژی ها بررسی می شود پس از مطالعات نگاشتی در 4 پایگاه آی تریپل ای، کتابخانه دیجیتالی ای ام سی.اسپرینگرلینک و ساینس دایرکت 9 مطالعه در مورد ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری شناسایی کردیم که به منظور استخراج اطلاعات مربوطه در مجموعه ای از سوالات تحقیق بررسی شده اند. اگر چه تنها چند مطالعه پیدا شده بود که ابتکارات مدیریت دانش در عصر پردازش ابری را نشان دهد، اما مطالعات افزایش علاقه به این موضوع در سال های اخیر را نشان می دهد. از نقطه نظر مدیریت دانش ، بیشتر مطالعات در مورد جنبه های مربوط به ارائه مسائل ابری و ارائه نرم افزارهای جدید تحت وب برای مدیریت دانش با استفاده از یک سیستم مدیریت دانش بحث میکنند. نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم برای افزایش اثربخشی ، و همچنین برای بهبود انتخاب و استفاده از تکنیک های مناسب و روش ها در مسائل ابری اشاره میکند. از سوی دیگر، عدم کفایت سیستم های مدیریت دانش موجود به عنوان بزرگترین مشکل مربوط به اجرای مدیریت دانش در عصر پردازش ابری ذکر شده .
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، پردازش ابری، مطالعات نگاشتی، فرایند پردازش دانش
 • سونیا موسی رمضانی، اسماعیل زارعی زوارکی*، محمدرضا نیلی احمد آبادی، علی دلاور، مهران فرج اللهی صفحات 279-290
  هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس دانش آموزان مدارس هوشمند در درس ریاضی بوده است. در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در قسمت تحقیق کمی از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزانی هستند که در شهر تهران در مدارس هوشمند مشغول به تحصیل می باشند. جهت گزینش حجم نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از میان مدارس هوشمند شهر تهران، یک مدرسه انتخاب و سرانجام 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت آموزش محتوای تهیه شده توسط محقق از طریق سیستم مدیریت یادگیری سیار که بر اساس الگوی ارائه شده طراحی گردیده بود، قرار گرفتند. جهت بررسی فرضیه های اول و دوم تحقیق از تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که کاربرد این الگو بر تمام ابعاد حضور اجتماعی و حضور تدریس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل (در پس آزمون) موثر بوده است.
  کلیدواژگان: الگوهای طراحی آموزشی، یادگیری سیار، محیط های یادگیری سیار، حضور، مدارس هوشمند
|
 • Fatemeh Gholami, Hamed Hayaty * Pages 1-20
  In the past, the core of the islamic education was in the mosques; because the first places which were used in the early islamic centuries for education were the mosques. Accordingly the mosque have historically functioned as places of muslims gatherings and acquiring knowledge.The present study investigates development of the religions-educational centers, i.e. the school-mosques; and since majority of these centers were built in Qajars Era, the statistical population of the study consists of the school-mosques built in this period. The verify used in this research is historical commentary and the analysis of the buildings is done with the logical reasoning method. Historical documents and literature library resources have been used to collect information. In this paper three of the schools- mosque of Qajar dynasty have been selected through purposeful samplivg in order to study the concept of education.The concept of education and educational methods have changed during Qajars Era; and these changes in the concept of education have led to diversity of forms and changes in architecture of the schools. These changes are evident in plan, internal functions of the building, including changes made to the entrance system, courtyard, and number and quality of the dorms.
  Keywords: Education, Mosque, School, Qajar, Architecture
 • Gholamali Delphi, Saeed Olyaee *, Mahmood Seifouri Pages 21-33
  In this paper, simulation-based (software-based) teaching of a 4-channel optical demultiplexer based on photonic crystal is presented by using the R-Soft software. The teaching of the demultiplexer structure is based on the use of a photonic crystal filter. In this analysis, with the variation of the radius of the cylindrical nano-ring resonator and the radius of the scattering rods, the critical length parameter of 1573.6 nm is improved in the design of the filter. The advantages of the 4-channel demultiplexer include the mean quality factor of 4525, mean channel power transfer factor of 95%, and maximum and minimum channel cross-talk of -19.6 and -40.4, respectively. Also, mean channel width is obtained as 0.375 nm. Moreover, the proposed 4-channel demultiplexer can be used in WDM systems. The simulation-based teaching of these structures is very important to develop and improve the multiplexers performance. Therefore, the related syllabus is suggested for master of science (MSc) students in Electronic Engineering major. This syllabus can be considered as a part of Photonic Crystal or Photonics courses.
  Keywords: Simulation-based teaching, Software-based teaching, Syllabus, Photonic crystal, Demultiplexer
 • Mehdi Rezvan, Behnaz Mohajeran Pages 35-46
  The purpose of this descriptive-survey study is to design an optimal model for deploying interactive virtual interactive tutorials in Tehran University based on strategic analysis. To achieve this goal, a five-step research method after identifying beneficiary groups using the dimensions and components The virtual intelligent interactive training in Tehran University was identified from the viewpoint of the stakeholders, and after analyzing their views, a selection of experts from virtual education experts and policy makers of higher education was monitored and confirmed, according to which the optimal model was designed and group of experts was validated. The results of this research show that the possibility of deploying interactive virtual interactive tutorials in Tehran University in terms of high technology infrastructure in terms of human resources infrastructure is moderate and in terms of cultural and social infrastructure is lower than average is. Based on these results, optimal deployment model was designed based on five dimensions and 32 components.
  Keywords: Mooc, swot analysis, tehran university, stakeholders, developing model
 • Razieh Alidehi Ravandi *, Mohammad Sadegh Taher Tolou Del Pages 47-58
  The present study was aimed at the meta-analysis and synthesis of the results of research on the impact of the use of technology in mathematical education considering the rapid progress of ICT in the present age and, consequently, the significant increase in studies on the impact of technology on the effectiveness of education. The statistical community is a research that studies the impact of using technology in advancing the goals of mathematical education and with the review of the history, 19 studies were found in this field. The research findings showed that the use of technology at 0.38 of variable variance predicts the achievement of the goals of mathematical education, so if technology can be fully integrated into teaching methods, it can be as an effective tool to improve students'' learning in mathematics, therefore, considering the effectiveness of using technology in mathematical education, it is essential that the mathematical curriculum be formulated to bring content with a combination of technology.
  Keywords: Meta-analysis, Effectiveness, Technology, Teaching Math
 • Abdolreza Rasouli Kenari *, Mahboubeh Shamsi, Mohammad Letafat Pages 59-77
  The most important medium through which human beings can form relationships and connections is using different methods such as speaking, writing and sign language. The point that deaf or semi-deaf people are ignored in communities is because of their disability in forming intimate relationships, and also the lack of common training''s according to what is needed in the society. The present study seeks to design a system that receives spoken language as an input and changes it to Farsi sign language after all the necessary normal language analysis is done. The challenges on our way are: a) number of sign language words which are few compared to the words in spoken language and b) the ambiguity and pun normally used in Farsi language. So, common systems architecture could not be applied. Therefore, an architecture is introduced in which Farsi to sign language translation system performance is improved and accuracy and practicality are reinforced through removing pun modules and changing inputs in ways applicable to the world of the deaf applying the related ontology.
  Keywords: Farsi Sign Language, Ontology, Deaf, Normal Language Analysis, Correction of Ambiguity
 • Abbas Movahhedi Nasab, Alireza Assareh *, Gholam Ali Ahmadi, Javad Hatami Pages 79-100
  The purpose of this study was to pathology of the new curriculum of electrotechnical field of the technical and vocational education branch. This research is practical in purpose and is done using the mixed-research method. The statistical population includes all of the educational managers, electrotechnical teachers and 11th grade students of electrotechnical field in Yazd province at the academic year 96-97. A census method was used to select the quantitative part sample and the qualitative part sample selected with a purposive sampling method. In order to gather data, three researcher-made questionnaires, observation and semi-structured interview was used. The questionnaires’s validity was confirmed by 4 professors. Theirs reliability was obtained by Cronbach’s alpha method and confirmed. data was analyzed using descriptive and inferential statistics. The results showed that the electrotechnical new curriculum was estimated relatively desirable from the viewpoint of educational managers and students and relatively undesirable from the viewpoint of teachers. But the workshop equipment and educational facilities, the teachers’ awareness of the upper documents and guidances and in-service course educations was estimated relatively undesirable. Also the instructional time, students’ learning activities and students’ readiness from the viewpoint of the teachers was estimated relatively undesirable.
  Keywords: Pathology, Curriculum, Technical, vocational education, Electrotechnical field, Yazd province
 • Isa Hojat *, Abbas Sedaghati Pages 101-119
  Architecture is a discipline that is a combination of humanities,arts and technical sciences.Consequently,the realization of architecture requires a set of knowledge and wisdom.About1939,academic education of architecture in associate degree and contiguous master's degree courses,began. The Bachelor's degree course was founded in1998.The present study compared the degree of adaptation of architecture curriculum in a contiguous master's degree courses with that of non-contiguous based on the components of architecture education.This applied study was of descriptive-analytical type and evaluation study in nature.The Explanatory method was used for data collection.First,the educational content and whatever an architecture student should learn were discussed.Then,experts' opinions and perceptions were asked regarding the educational content using a likert scale questionnaire.The findings revealed that the content of architecture teaching is based on the three foundations of knowledge,competence,wisdom.and the course syllabus in contiguous master's included 67units(1767hours)in knowledge dimension and 88units(3640hours)in competence dimension.Overall,both non-contiguous degrees encompassed 64units(1479hours)in knowledge dimension and 88units(3570hours)in competence.According to professors,employers and graduates’perspectives,contiguous master's degree was more comprehensive in terms of knowledge،competence and wisdom.considering the nature of the architecture and its difference with other fields of study,as well as the impact of the competence and wisdom factors in architects’ training,And this course,in most areas,prefers a non-countiguous master's degree
  Keywords: Instructional content, Architecture, contiguous master&#039, s degree course, non- contiguous master&#039, Bachelor’s degree course
 • Maryam Shayan Pages 121-140
  Studying mathematical literacy of students in grade 9 is the purpose of this descriptive-survey research. The random sample was 266 students from Najaf Abad. In this paper a researcher made test is used as measuring tools. This tool contains 8 problems with 14 questions that its formal and content validity are confirmed by expert in mathematical education and mathematical teachers. In this paper, Student mathematical literacy is assessed in content categories, context categories and student's function in solving problem. After analyzing data, Cronbach's Alpha (0.73) showed the test stability was suitable. According to the results of this research students don't have desirable performance in ML assessment. These findings show a deep gap between student's mathematics world and real-world in all content and context category and mathematical processes. We hope the results of this paper make changes in educational resources, teaching methods and teacher training to raise student's mathematic literacy.
  Keywords: mathematical literacy, PISA assessment, students grade 9, real world problem
 • Fatemeh Zarrin, Gh. Montazer * Pages 141-154
  The purpose of this article is to design an intelligent tutoring system. The learning model of the proposed system includes features of academic self-efficacy and learning style. Academic self-efficacy has been automatically identified by designing of a fuzzy system based on learners' behavior and learning style through the questionnaire of Felder-Silverman which contains 44 question. After identification of these features, Proportional education strategies are presented and implemented in tutoring system in a real environment. The effectiveness of the proposed tutoring system is evaluated in terms of learners' operation by investigation of their satisfaction from system. The results show that considering functional characteristics in learning model, presenting some learning objects and proportional recommendations to the characteristics, results in 75% learners' educational progress and their educational satisfaction. Moreover, evaluation of the time passed in the e-Learning environment before and after using Perles doesn’t show a significant difference. Results show that the designed intelligent tutoring system based on the learner model and educational strategies, has led not only to the educational success of the learners but also to increase in their enthusiasm in using the system. Considering other effective and cognitive features in learning is highly recommended inorder to provide a personalized environment.
  Keywords: E-Learning, Personalization, intelligent tutoring systems, Learning model, Self-efficacy
 • Mehdi Navid Adham *, Hamid Shafizadeh Pages 155-165
  The purpose of this study is the investigating the relationship between strategic thinking and intellectual capital with an orientation towards organizational innovation. The present study is based on the type of applied and based on the method, descriptive-analytic and correlation type. The statistical population of the study consisted of all the managers of the educational districts of Tehran in 181 people, all of whom were considered as sample size. For gathering data, three standard questionnaires include Goldman’s strategic thinking questionnaire (2001), Bontis’s intellectual capital questionnaire (1998) and Jimenez’s organizational innovation questionnaire (2008). Validity of the questionnaire was verified using content and face validity and reliability using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data and analyze the hypotheses, inferential statistics tests including Kolmogorov-Smirnov test, T-student, Pearson correlation and regression analysis were used. The results showed that strategic thinking and intellectual capital have a positive and significant effect on the orientation towards organizational innovation. In addition, according to the results of research, strategic thinking ability is more effective in orientation towards organizational innovation among Managers in Tehran Education Areas compared to the intellectual capital. In general, according to data collection and analysis of data, all hypotheses were accepted, and conceptual model is confirmed.
  Keywords: Strategic ThinkingIntellectual, CapitalOrganizational, Innovation
 • Mhadi Arabposhtkohi, Afsanehzamani Moghadam *, Ali Rajabzadeh Qatri Pages 167-177
  The objective of the present investigation is to codify a framework for the effectiveness of E-Learning programs of the work and technology course in the Islamic Republic system of Iran. The approach of the investigation is qualitative and the method used is grounded theory Strauss and J. Corbin (1994). The community of the investigation is experts of the domain of training and planning the new technologies and the work and technology course which 18 people of them were selected purposefully as samples. Open, axial and selective categorization techniques were used in order to analyze the data. Based on the results obtained, a matrix effectiveness framework of grounded, causal, inhibitor factors, strategies, and outcomes was formed such that the codification of a framework for the effectiveness of the e-learning programs as a comprehensive content included the mentioned factors. Each of these classes itself has various aspects in the basic contents. It is evident that the findings of the present investigation have made it possible to evaluate the effectiveness of the e-learning programs of the work and technology course in the Islamic Republic system of Iran.
  Keywords: Effectiveness, E-learning programs, Work, technology course, Codification, framework
 • Elaheh Zaferanieh, Mansoor Tavakoli *, Abbas Eslamirasekh Pages 179-188
  This study investigated the effects of sociocultural instruction on developing the speech act of criticizing. The participants were second language learners in two English learning classrooms as experimental and control groups. The participants in the experimental group operated under the basic principles of the socio-cultural approach with interactive tasks, cooperation, and scaffolding. They were asked to read and criticize a peer’s work orally. For this group, the teacher provided fined tuned instruction and mediated individual tutor feedback. For both the experimental and control groups, the learners’ pragmatic development was measured through pre-tests, immediate and delayed posttests performance of discourse completion and role-play tests. The researchers analyzed the results of tests through statistical procedures such as paired and independent t-tests. The results revealed that the experimental group significantly improved and performed better than the control group, indicating the successfulness of sociocultural instruction. Next, the researchers interviewed the participants to find about their feelings. After interviewing the participants, the researchers found positive feelings of learners about this kind of instruction including low degrees of stress, high levels of excitement, fun, motivation, and clarity that provided another evidence for worthwhile impacts of sociocultural instruction.
  Keywords: Teaching L2 Pragmatics, Sociocultural instruction, Speech Act of Criticizing, Discourse Completion test, Role-play test
 • Zahra Abolhasani, Mohammad Javadipour * Pages 189-198
  The purpose of this article is study about the relationship between middle school teacher’s job satisfactory and their competency; also measuring the level and amount of this professional competency based on constructivism approach. The study type is applied research and descriptive (mean and frequency) and in inferential statistics part, mean, independent t-test, single t-test, and Pearson correlation coefficient methods has been used. The competency for constructivism test was used by means of questionnaire. Reliability of the constructivism professional competency questionnaire based on Cronbach's alpha was 0.98 and for questionnaire of job satisfactory based on Cronbach's alpha was 0.81. Middel school teachers (164 male and 177 female teaching during 2016-2017) in Baharestan area were the participants. For sampling, Census method has been used. Results of independent t-test showed that teachers have an average amount of constructivism professional competency. Based on Pearson correlation coefficient between job satisfactory and constructivism professional competency is 0.37. In whole, results showed that teachers who have higher job satisfactory will have a higher amount of constructivism professional competency.
  Keywords: job satisfactory, professional competency, Constructivism, teacher, Learning
 • Masoud Samian *, Reza Movahedi, Ebrahim Salehi Omran, Heshmatollah Saadi Pages 199-209
  The statistical population of this study consisted of senior undergraduate and postgraduate students on different agricultural fields in both Bu Ali Sina university of Hamedan and Razi University of Kermanshah (N = 850). Of those students, 385 students were selected as sample size using Cochran's formula and simple random sampling method. The main instrument of the research was a questionnaire whose questions were designed in three sections: professional competencies, social structure of education, academic motivation. The validity of the questionnaire was calculated using a panel of experts and its reliability was calculated by Cronbach's alpha test and it was 0.88. The results of the research showed that from the viewpoint of the agricultural students about professional competencies, 8 items need to be learned by the students and integrated into students' curriculum. These were: 1. Acquisition of practical skills, 2. English skills, 3. Agricultural experience, 4. Ability to implement and implement various agricultural projects, The results of structural equation analysis also show the direct effect of professional competencies on two variables of academic motivation (0.78) and social structure of education (0.63), and they were significant at the level of 0.001.
  Keywords: Professional competencies, Borich&#039, s model, social structure of education, academic motivation, agricultural students
 • Mostafa Arghiani Pages 211-224
  Given the basic human needs in various social, emotional, intelligence and physical dimensions, the present learning environment is far from reaching the living and active space to encounter, experience, etc. Different studies indicate that the sense of community has the greatest impact on the individual participation in the environmental performance. The sense of community is multidimensional. According to the available literature, the five-dimensional model, consisting of the richness of place, social ties and interaction, collective activity, security and sense of belonging, and identity, is considered as one of the most effective criteria for estimating the sense of community. To assess the theoretical model, three schools were selected from high schools of Tehran City, and appropriate questionnaires were distributed among them. The research sample included 750 individuals who were selected using a multistage cluster sampling method. The results indicated that the content analysis method was used for classification of views in theoretical section; and the case study method was applied for conducting the research. The research method was a factor analysis, The factor loading of each measure determined in the theoretical model, and ultimately, 11 final solutions were explained for designing the educational space.
  Keywords: Closed educational space, Sense of community, Dimensions of sense of community, Factor analysis, design
 • Mohammad Reza Sarmadi *, Parastoo Mesbahi Jamshid, Mehran Farajolahi, Mohammad Mirdamad, Zohre Esmaili Pages 225-236
  Technology is a widespread and vital event in the present time. The digital form of it and the telecommunications sector, which has been accompanied by the transformation of social structures, has transformed,has changed the daily lifemore than the biological arenas and the ecology. The essence of technology is not neutralto be passive in the face of human affairssuch as culture, but between technology and the production of thought has always been a two-way relationship. Technology has its own knowledge and is related to the philosophical infrastructure of timeand it changes with them.this type of knowledge is based on performance and does not have a metaphysical nature. one of the technological events is the realization of a cybernetic space that is closest to the nature of technology. The purpose of this research is the philosophical analysis of technology and to find its relation with Cyberspace and it is done analytically.This proportion is due to the technological nature of cyberspace, the new human habitat in the form of transhumanism and the desire to circulate information rhizome, multidimensional and decentralized.
  Keywords: Technology, cyberspace, technical object, human, epistemology
 • Saber Abdolmaleki, Mahbobeh Khosravi *, Mahshid Torkaman Asadi Pages 237-249
  The purpose of the research was to provide a systematic study and to present a combination of studies in the field of the situation and the role of information and communication technology in the teaching-learning process.The method of this research was qualitative and was carried out in the form of research synthesis.Researchers selected, categorized and analyzed relevant and available research resources from year2000to2016in a systematic manner; in the next step, in the tiny screening stage,29researches that have intended criteria were selected. Then synthesis of their findings was presented in accordance with the principles of composition, rethinking and rearrangement of data. The findings of this synthesis showed that there are two trends in the relationship between ICT and the teaching and learning processes: A)Facilitating trend; b) Stream making trend. While these two trends overlap in some cases and it is difficult to draw a clear border between them,they have features which they could be separated from each other and their aspects,features and impacts on teaching–learning processes could be studied.
  Keywords: information, communication technology, Teaching, teaching, learning process, research synthesis
 • Mohamadreza Meigounpoory *, Abolghasem Arabiun, Mohammad Mahdi Poorbasir, Ali Mobini Dehkordi Pages 251-261
  ABSTRACT The study of the higher education policies for university entrepreneurship ecosystem creation has become one of the major new and important topics in the field of higher education and university entrepreneurship ecosystems. Hence, changing the approach from purely educational and research planning to the establishment of the university campus entrepreneurship ecosystem has been attended by the world's leading universities. Current paper aims to design a model for creating an Entrepreneurial University Campus Ecosystem (EUCE) with the configuration and leveling of the factors. Hence using a qualitative approach, an in-depth and exploratory interview was conducted with 20 experts from the research population. Then, using open and axial coding method, 9 axial factors were identified. The axial factors affecting the creation of Entrepreneurial University Campus Ecosystem (EUCE) have been classified using an Interpretive Structural method. A questionnaire was designed and distributed among 28 academic and field experts. A group of five experts on EUCE has studied the completed questionnaires and determined the relations between subject to disagreement components. Then, Interpretive Structural Modelling was built using Matlab software to develop an EUCE model.
  Keywords: Entrepreneurial Ecosystem, Entrepreneurial University Ecosystem, Entrepreneurial University Campus Ecosystem, Interpretive Structural Modelling, entrepreneurial university
 • Jalal Rezaeenour *, Mohammad Saeid Asgari Pages 263-278
  Various organizations in the world increasingly dynamic are living. Much of this dynamics, developments and innovations in technology especially information technology and communications is created. The purpose of this article a review the knowledge management initiatives in the age of cloud computing in order to identify Ferraro status as well as future research aspects such as, objectives forms of knowledge and technologies checked. After mapping studies in 4 IP Triple database, digital library AM Sy.Espringrlink, Science Direct 9 study about The knowledge management initiatives in the age of cloud computing we recognized that in order to extract relevant information in set the research questions have been studied. However only a few studies had found that the knowledge management initiatives in the era of cloud computing show but studies show increased interest in this subject in recent years show. From the perspective of the knowledge management further studies on relevant aspects to provide cloud issues and offer new Web-based software knowledge management using a knowledge management system are discuss. the results show that knowledge management as an important strategy to increase effectiveness as well as to improve the selection and use of appropriate techniques and methods the issues cloudy points out. On the other hand the inadequacy of existing knowledge management systems as the biggest problem, the implementation of knowledge management in the era of cloud computing are listed.
  Keywords: knowledge management, cloud computing, mapping studies, process knowledge processing
 • Sonia Mosa Ramezani, Esmaeil Zaraii Zavaraki *, Mohammadreza Nili, Ali Delavar, Mehran Farajollahi Pages 279-290
  The purpose of this research is Impact use of education model based on mobile learning environments on Social peresence and teaching peresence for Smart schools students in mathematical lesson. in this research goal, a combination research method was used.In this research we have been used some semi-experimental with pre-test and post-test design with control group.research statistical society are including all girl students are studying in Tehran Smart schools. For testing we have been used respected model volume with using of fast step cluster sampling way between Tehran Smart schools with suitable volume so that finally with pay attention to the resulted test decrease , 15 people have been settled in test group and 15 people in control group. Test group have been settled under provided education by researcher via mobile learning management system. That have been designed based on given model. For studying first and second we were used it by Multivaraite covariance analysis. Results was an indication of that using this sample at all dimensions of social and teaching presence in testing group had more increase than control group. Moreover, total score of social and teaching presence have been increased tangibly more than control group score on prosecution stage.
  Keywords: Educational design patterns, Mobile learning, Mobile learning environments, presence, Smart school