فهرست مطالب

Ornamental Plants - Volume:9 Issue:2, 2019
 • Volume:9 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی تهرانی فر، بهرام عابدی، محمود شور، یعقوب حجتی * صفحات 73-91

  آزمایشی به منظور بررسی اثر متقابل بین سه گروه از هورمون های گیاهی و ساکارز برای تغییر ترکیب رنگ گل و متابولیت های ثانویه گل لاله انجام شد. تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان با استفاده از سه آزمایش جداگانه و توسط تیمار اسید آبسیزیک در غلظت 5 و 10 میلی گرم در لیتر، اسید جیبرلیک 300 و 500 میلی گرم در لیتر، اسید جاسمونیک 50 و 100 میکرو مولار و برهمکنش آن ها با ساکاروز در غلظت 1 و 2 گرم در لیتر مورد ارزیابی قرار گرفت. با بررسی نمودارهای HPLCو طیف سنجی یوی دتکتور مشخص شد که تولید متابولیت های ثانویه، فلاونوئید کل و ترکیب رنگدانه های آنتوسیانین تحت تاثیر تیمارهای هورمونی قرار گرفتند. با وجود اینکه تیمار ساکاروز به تنهایی قادر به تغییرات معنی دار در ترکیب و مقدار متابولیت های ثانویه نبود، اما اثرات متقابل آن با تیمار هورمونی، اسید آبسیزیک و اسید جاسمونیک تغییرات معنی داری در میزان آنتوسیانین ها و فلاونوئید کل ایجاد کرد. همچنین هر دو هورمون آبسیزیک اسید و جاسمونیک اسید تغییرات قابل توجهی در افزایش میزان آنتوسیانین ها و درصد رنگدانه سیانیدین و پلاگونیدین داشتند، اما در طرف دیگر سبب کاهش معنی دار در پارامترهای رویشی و عمر پس از برداشت گل ها شد. در تیمار با اسید جیبرلیک 500 میلی گرم در لیتر بدون ساکاروز افزایش قابل توجهی در میزان آنتوسیانین، عمر گل بریده و افزایش هر سه گروه آنتوسیانینی مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد بین اسید جیبرلیک و ساکاروز یک برهمکنش منفی در تنظیم تولید آنتوسیانین ها وجود دارد.‏

  کلیدواژگان: اسید آبسیزیک، رنگدانه آنتوسیانین، اسید جیبرلیک، اسید جاسمونیک، فلاونوئید کل
 • الهام دانائی *، وحید عبدوسی صفحات 93-104

  میخک یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در سراسر جهان است. این آزمایش به منظور بررسی اثرات محلول پاشی پیش از برداشت برخی اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی بر صفات آنزیمی و ماندگاری گل میخک خوشه ای(Dianthus caryophyllus) رقم ’‘Tessino روی بوته، بصورت طرح آماری کاملا تصادفی با 13 تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی پنج گیاه و در مجموع 195 گلدانانجام گردید. تیمارها شامل اسیدآسکوربیک، اسیدسیتریک، اسیدمالیک، آرژنین، فنیل آلانین و گلوتامین هر کدام با دو سطح 50 و 100 میلی گرم در لیتر و گلدان بدون محلول پاشی به عنوان شاهد بود. محلول پاشی گیاهان سه مرتبه به صورت ده روز در میان در پایه های یکسان انجام گردید، به نحوی که آخرین مرحله محلول پاشی در مرحله نخود سبز بود.  نمونه برداری و سنجش صفات گیاه مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز، پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و ماندگاری گل روی بوته نیز در مرحله ای که حداقل دو گلچه در خوشه باز شده بود، انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار اسیدمالیک 100 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را بهبود صفات مورد ارزیابی مانند وزن تر و خشک گل، آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ داشت. تیمار گلوتامین 100 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را بهبود ماندگاری گل روی بوته داشت. همچنین تیمار اسیدسیتریک 100 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را بهبود فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز، تیمار اسیدآسکوربیک 100 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را بهبود فعالیت آنزیم پراکسیداز و تیمار فنیل آلانین 100 میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را بهبود فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز داشتند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان بیان نمود که محلول پاشی پیش از برداشت اسیدآسکوربیک، اسیدسیتریک، اسیدمالیک، آرژنین، فنیل آلانین و گلوتامین موجب بهبود صفات آنزیمی و ماندگاری گل روی بوته در گل میخک خوشه ای(Dianthus caryophyllus) رقم ‘Tessino’ گردید.

  کلیدواژگان: اسیدهای آمینه، میخک خوشه ای، فعالیت آنزیمی، ماندگاری، اسیدهای آلی
 • عمر فاروق*، م ش، مصطفی آزاد، محمد امین صفحات 105-114

  Muscari armeniacum یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در صنعت گلکاری است که بومی جنوب اروپا، شمال افریقا و غرب آسیا است. در این مطالعه ریز نمونه هایی از پیاز (طبق حاوی مریستم) و فلس های پیاز و قطعات برگی تهیه و در محیط کشت MS با تنظیم کننده های مختلف رشد کشت شدند و مسیرهای مختلف اندام زایی درون شیشه ای مطالعه شد. نتایج نشان داد که سیتوکنین در ترکیب با اکسین برای باززایی پیازچه های جانبی و نابجا مورد نیاز است. ترکیب بنزیل آدنین (BA)، آلفا نفتالین استیک اسید (NAA)، اثرات چشمگیری در مقابسه با سایر تیمارها داشت. 4 میکرومول BA + 2  میکرومول NAA برای تشکیل پیازچه جانبی از قطعات پیاز، بهترین تیمار بود. همچنین قطعات پیاز و برگ بهترین پاسخ را در باززایی پیازچه نابجا در کاربرد همزمان BA + NAA نشان دادند. در بین غلظت های مختلف  BA و NAA، 4 میکرومول BA + یک میکرومول NAA برای باززایی پیازچه نابجا بهترین تیمار بود. پیازچه هایی که به خوبی از سیستم های پرآوری جانبی و نابجا جداسازی شده بودند، حداکثر درصد ریشه زایی روی محیط کشت 2/1 MS با 2 میکرومول IBA (ایندول بوتیریک اسید) را داشتند. البته غلظت بالاتر همه اکسین ها یا در انتهای شاخساره (پایین شاخساره) کالوس تشکیل داد یا ریشه های ناهنجار و بدشکل بدنیا آورد. گیاهچه های باززایی شده به صورت دورن شیشه ای، به صورت موفقیت آمیز در شرایط محیطی معمولی در خاک باغچه بومی شده و نرخ زنده مانی آن ها 60 درصد بود.

  کلیدواژگان: تکثیر مستقیم سوخک، ریزازدیادی، Muscari armeniacum، گیاه زینتی
 • فریما مهجوری، اصغر ابراهیم زاده *، محمدباقر حسن پور اقدم، محمد علی اعظمی موالو صفحات 115-127

  نگهداری گل شاخه بریده آنتوریوم در دماهای زیر 15 درجه سانتیگراد منجر به صدمه سرمازدگی و کاهش کیفیت و کوتاهی عمر پس از برداشت آنها می گردد. در این تحقیق، تاثیر تیمار پس از برداشت گاما آمینوبوتیریک اسید (گابا) در غلظت های صفر(شاهد)، یک و پنج میلی مولار بر روی طول عمر گلجائی، قهوه ای شدن اسپات، میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز، مقدار پراکسید هیدروژن، مقدار پرولین و مواد جامد محلول در گل شاخه بریده آنتوریوم‘Sirion’در طول 10 روز نگهداری در دماهای 10 و پنج درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین عمر گلجائی گل ها در غلظت یک میلی مولار از گابا و در دمای 10 درجه سانتیگراد حاصل شد. تیمار گابا تاثیری در کاهش قهوه ای شدن اسپات نداشت. سطوح پراکسید هیدروژن در گل های تیمار شده با گابا در مقایسه با گل های شاهد کاهش یافت. شاخص پرولین در گل های تیمار شده با گابا بالاتر از میزان آن در گل های شاهد بود. بالاترین میزان مواد جامد محلول به گل های تیمار شده با گابای پنج میلی مولار و دمای پنج درجه سانتیگراد اختصاص یافت. تیمار با گابای پنج میلی مولار سبب بالارفتن میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز شد. گل های تیمار شده با گابای یک میلی مولار فعالیت بالای آنزیم کاتالاز را نشان دادند.

  کلیدواژگان: سرمازدگی، گاما آمینوبوتیریک اسید، پرولین، قهوه ای شدن اسپات، گل های گرمسیری
 • سید محمد بنی جمالی، محمد فیضیان *، افسانه عالی نژادیان بیدآبادی، ابراهیم مهدی پور صفحات 129-142

  علیرغم تولید روزافزون نانوذرات(NPS)  و کاربرد آن ها در کشاورزی، بررسی های محدودی در خصوص تاثیر این مواد بر رشد گیاهان انجام گرفته است. بدین منظور، این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای به اجرا گذاشته شد. ابتدا سنتز نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن مگنتیت (SPIONS) با پوشش اسید هیومیک (Fe3O4/HA) در شرایط آزمایشگاهی به روش هم رسوبی انجام شد. آزمون اثر بخشی نانو ذرات سنتز شده بر رشد رویشی و جذب عناصر غذایی داوودی Chrysanthemum morifolium)) شاخه بریده در شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل غلظت های 10، 20 و 40 میلی گرم بر لیتر آهن خالص از منبع Fe3O4/HA NPS و همچنین غلظت 4/1 میلی گرم بر لیتر آهن خالص از  دو منبع کلات آهن (Fe-EDTAوFe-EDDHA) به عنوان تیمارهای شاهد در سیستم کشت هیدروپونیک باز در نظر گرفته شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد سنتز نانوذرات مگنتیت با پوشش اسید هیومیک به روش هم رسوبی منتج به تولید نانوذراتی با قطر میانگین  38/8 نانومتر و با ویژگی مواد سوپرپارامغناطیس شد. آزمایش گلخانه ای مشخص کرد کاربرد Fe3O4/HA موجب افزایش معنی دار جذب کل آهن، کلروفیل و رشد رویشی گیاهان نسبت به تیمارهای شاهد شد. بیشترین مقدار جذب کل آهن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، منگنز و بور در غلظت 20 میلی گرم در لیتر نانوذرات مشاهده شد. تعداد شاخه در بوته، ارتفاع شاخه و وزن خشک کل بوته به ترتیب 25، 38 و 5/39 درصد در تیمارFe-EDTA  و50، 36 و 48 درصد در تیمار Fe-EDDHA  افزایش معنی دار یافت. نتایج این بررسی نشان داد نانو ذرات مگنتیت با پوشش اسید هیومیک موجب رفع کمبود آهن و افزایش رشد داوودی شد.

  کلیدواژگان: کلروفیل، Fe3O4، HA NPS، اسید هیومیک، کلات آهن، اکسید آهن
 • محمدرضا شفیعی، عبدالله حاتم زاده *، پژمان آزادی، حبیب الله سمیع زاده صفحات 143-151

  داوودی یکی از انواع گیاهان زینتی است که به صورت بسیار گسترده ای در سطح جهان کشت می شود. این گل به لحاظ تنوع بالای رنگ و شکل دومین گل شاخه بریده و گلدانی در دنیا به شمار می آید. ایجاد موتاسیون روشی مهم برای تولید ارقام جدید است و ارقام بسیاری از طریق جهش های خودبه خودی و القاء شده تولید شده است. در این پژوهش ریزنمونه ی قطعات برگی از سه رقم مهم داوودی با دوزهای مختلف اشعه ی گاما مورد پرتوتابی قرار گرفتند. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. بررسی نتایج نشان داد که دوز مناسب پرتو گاما، برای ایجاد جهش در ارقام مورد استفاده در این آزمایش 25 گری است. نتایج بدست آمده نشان داد که دوز 25 گری در رقم بنفش بیشترین تغییر رنگ گلبرگ ها با نرخ جهش 54/26 درصد را ایجاد کرد. در این بین بیشترین تعداد رنگ جدید متعلق به گروه بنفش کم رنگ بود. همچنین در رقم صورتی خالدار نیز بیشترین تعداد گل های تغییر رنگ یافته با مقدار تغییر 11/32 درصد در تیمار 25 گری مشاهد شد. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش چهار رقم جدید برای ارائه به صنعت گل ایران به عنوان رقم جدید معرفی خواهد شد.

  کلیدواژگان: داوودی، پرتوتابی، اشعه ی گاما، جهش زایی
|
 • Yaghoub Hojjati, Mahmood Shoor *, Ali Tehranifar, Bhram Abedi Pages 73-91

  Three separate experiments were conducted to investigate the interplay between three phytohormones and sucrose for the change of flower color composition and the plant secondary metabolites in Tulipa. The variations of the physiological and morphological characteristics, with ABA at 5 and 10 mg/L (as experiment one), GA3 at 300 ‎and 500 mg/L ‏‎‎(as experiment two), 50 and 100 µM of JA (as experiment three) and their interactions with sucrose at 1 and 2 g/L were analyzed. By reviewing the HPLC charts and UV-Vis spectra, it was found that the production of plant secondary metabolites, total flavonoids, and anthocyanins composition pigments was influenced by the foliar application of the plant hormones. The sucrose alone had no significant effect on the quantification of different phytochemicals, but the interaction with JA and ABA showed a considerable variation in the anthocyanin accumulation and total flavonoids. Both JA and ABA hormones, in spite of enhanced anthocyanin accumulation and increased cyanidin and pelargonidin pigment percentage, were associated with reduced vegetative growth parameters as well as vase life, compared to the control plants. However, GA3 at 500 mg/L without sucrose played a key role in the accumulation of anthocyanin, postharvest performance, and the increase in the three major anthocyanin pigments. Moreover, the data provided evidence of interference between the sucrose and GA3 in the regulation of the anthocyanin accumulation.

  Keywords: : Abscisic acid, Anthocyanins pigments, Gibberellic acid, Jasmonic acid, Total flavonoids
 • Vahid Abdossi, Elham Danaee * Pages 93-104

  Carnation (Dianthus caryophyllus L.) is one of the most important cut flowers in the world. This experiment was carried out to evaluate the effects of pre-harvest application of some amino acids and organic acids on enzymatic traits and longevity of carnation flowers (Dianthus caryophyllus cv. Tessino) based on completely randomized design with 13 treatments and three replications. The treatments included ascorbic acid (AS), citric acid (CA), malic acid (MA), arginine (Arg), phenylalanine (Phe) and glutamine (Gln), each at two levels of 50 and 100 mg/l. The unsprayed pots constituted the control. The foliar application was carried out three times at 10-day intervals and it was so scheduled that the last stage of spraying was in the green pea stage. Sampling and evaluation of plant traits such as fresh and dry weight, petals anthocyanin, total leaf chlorophyll, phenylalanine ammonia-lyase (PAL), peroxidase (POD), catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) activities and flower longevity were measured on plants at the stage that at least two florets have been opened in the cluster. The results showed that 100 mg/l malic acid had the greatest effect on the improvement in fresh and dry weight, petals anthocyanin, and total leaf chlorophyll. Citric acid, ascorbic acid, and phenylalanine, all at the rate of 100 mg/l, had the greatest effect on improving the activity of catalase, superoxide dismutase, peroxidase, and phenylalanine ammonia-lyase enzymes. Also, 100 mg/l glutamine could improve the longevity of flowers on the plants. Therefore, according to the results of this study, it can be concluded that pre-harvest foliar application of amino acids and organic acids improved enzymatic traits and the longevity of flowers on the plants in carnation (Dianthus caryophyllus) cv. Tessino.

  Keywords: Amino acids, Dianthus caryophyllus, Enzymatic activity, Longevity, Organic acids
 • Md Omar Faruq *, Md Shahinozzaman, Mustafa Azad, Muhammad Amin Pages 105-114

  Muscari armeniacum is one of the important ornamental cut flower in floriculture industry which native to Southern Europe, North Africa, Western Asia and Asia Minor. In this study, bulb explants (basal plate of bulb having meristem), bulb scales and leaf segments from in vitro derived bulblets were culture in Murashige and Skoog (MS) medium with different plant growth regulator concentrations and combinations to assess growth regulators effect on different bulblet organogenesis pathways in vitro. The results demonstrated that cytokinin in combination with auxin is required for both axillary and adventitious bulblet regeneration.  Benzyladenine (BA) - α-naphthalene acetic acid (NAA) combination, showed significant effects compared to other growth regulator combinations tested. 4.0 µM BA + 2.0 µM NAA was the found to the best for axillary bulblet formation from bulb explants. Likewise, bulb and leaf segments showed the best response in adventitious bulblet organogenesis when they were cultured in BA-NAA combinations. Out of several concentrations of BA with NAA, 4.0 µM BA + 1.0 µM NAA was optimum for adventitious bulblet regeneration. Bulblets, properly isolated from both axillary and adventitious proliferation systems, showed maximum percentage of rooting on half strength MS medium containing 2.0 µM Indole-3-butyric acid (IBA). However, the higher concentration of all the auxins showed either callus formation at the base of shoots or malformation of roots. All the in vitro regenerated plantlets were successfully acclimatized under ex vitro environment in the garden soil with 60% survival rate.

  Keywords: Direct bulblet proliferation, Micropropagation, Muscari armeniacum, Ornamental plant
 • Farima Mahjoory, Asghar Ebrahimzadeh *, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Mohammad Ali Aazami Mavaloo Pages 115-127

  Chilling damage under 15ºC in anthurium cut flowers reduces the vase-life, quality and marketability of the product. In the present experiment, GABA postharvest treatment (0, 1 and 5 mM) was studied on the vase-life, total soluble solid (TSS), H2O2 content, proline content, spathe browning, catalase and superoxide dismutase enzymes activity of Anthurium andraeanum 'Sirion' during 10 days of storage at 10 ºC and 5 ºC. The results revealed that 1 mM GABA treatment at 10 ºC was the treatment of choice considering the vase-life. GABA treatment had no special effect on reducing the browning incidence. GABA at 5 mM increased the SOD activity. Furthermore, GABA reduced H2O2 levels compared to control untreated flowers. Moreover, under chilling stress, proline was the highest with GABA treated flowers. One mM treated GABA treatments hold higher catalase activity. The highest TSS belonged to 5 mM GABA under 5ºC.

  Keywords: Chilling injury, Proline content, Spathe browning tropical flowers, γ–Amino butyric Acid
 • Seyed Mohammad Banijamali, Mohammad Feizian *, Afsaneh Alinejadian Bidabadi, Ebrahim Mehdipour Pages 129-142

  Despite the increasing rate of nanoparticles (NPS) production and their application in agriculture, few studies have focused on their effect on plant growth. So, the present research was conducted in laboratory and greenhouse conditions. First, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONS) with a humic acid coating (Fe3O4/HA) were synthesized in laboratory conditions by the chemical coprecipitation method. The effectiveness of the synthesized nanoparticles in vegetative growth and nutrients uptake of chrysanthemum cut flower (Chrysanthemum morifolium) were evaluated in greenhouse conditions with four replications in a completely randomized design. The treatments consisted of 10, 20 and 40 mg/L of pure Fe from the source of Fe3O4/HA NPS and 1.4 mg/L of pure Fe from two sources of iron chelates which contained Fe-EDTA(Fe-Ethylenediaminetetraaceticacid) and Fe-EDDHA [Fe-ethylenediaminedi(O-hydroxy phenylaceticacid)] were considered as control treatments in the open hydroponic cultivation system. The results of the laboratory experiment indicated that the synthesis of Fe3O4/HA by the chemical coprecipitation method led to the production of nanoparticles with an average diameter of 8.38 nm and superparamagnetic properties. The greenhouse experiment demonstrated that the application of Fe3O4/HA significantly increased Fe uptake, chlorophyll and vegetative growth of the plants versus the control treatments. The highest rates of Fe, N, P, K, Ca, Mg, Mn, and B uptake were observed at the NP rate of 20 mg/L. The branch number per plant, stem height, and total dry weight of the plants were significantly increased by 25, 38, and 39.5% versus the treatment of Fe-EDTA and by 50, 36, and 48% versus the treatment of Fe-EDDHA, respectively. It is concluded that magnetite NPs with a humic acid coating resolved Fe deficiency and increased chrysanthemum growth.

  Keywords: Chlorophyll, Fe3O4, HA, Humic acid, Iron chelate, Iron oxide
 • Mohammad Reza Shafiei, Abdollah Hatamzadeh *, Pejman Azadi, Habibollah Samizadeh Lahiji Pages 143-151

  Chrysanthemum is one of the ornamental plants that cultivated widely in worldwide. This flower is one of the most important cut and pot flowers in the world due to its high diversity of colors and shapes. The creation of mutation is an important method for the production of new cultivars, and many cultivars have been produced through spontaneous and induced mutations. In this study, explants of leaf pieces from three most cultivated chrysanthemum varieties were irradiated with different gamma rays. This experiment was conducted as factorial in randomized complete block design with three replications. The results showed that an appropriate dose of gamma ray to produce a mutation in the varieties used in this experiment, is 25 G-ray. The obtained results showed that the 25 G-ray in purple cultivar produced the greatest change in petal color with a mutation rate of 54.56%. Meanwhile, the maximum number of new colors belonged to the purple group. Also, in the pink cultivar, the highest number of colored flowers was observed with a change of 32.11% in the 25 G-ray treatment. Based on the results of this study, four new cultivars will be introduced to the Iranian flower industry as a new cultivar.

  Keywords: Chrysanthemum, Gamma ray, Mutagenesis, Radiation