فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 89 (بهار 1398)
 • پیاپی 89 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امین محمودی*، محمد جواد کتابداری صفحات 1-9
  در این مقاله برای شبیه سازی پیشروی موج تنها بر روی دیوار ساحلی قائم و همچنین بررسی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر، از یک مدل عددی لاگرانژی بدون شبکه، به نام مدل هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتا تراکم پذیر (WCSPH) استفاده شده است. این مدل، دو بعدی بوده و سیال را به صورت کمی تراکم پذیر در نظر می گیرد و علاوه بر حل معادلات حاکم بر سیال لزج برای بدست آوردن میدان سرعت و چگالی، از حل معادله حالت برای بدست آوردن فشار استفاده می کند. این مسئله باعث کاهش حجم محاسبات نسبت به روش پایه مدل هیدرودینامیک ذرات هموار می شود. برای شبیه سازی آشفتگی سیال در روند پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر و دیوار ساحلی، از مدل آشفتگی SPS که بوسیله تئوری شبیه سازی گردابه های بزرگ (LES) بدست آمده، استفاده شده است. در تحقیق حاضر، برای بررسی دقت مدل در شبیه سازی پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر و دیوار ساحلی، نتایج مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین نتایج مدل عددی حاضر با نتایج مدل عددی Rambabua وMani (2005) مورد مقایسه قرار گرفت، که نتایج مدل عددی حاضر از تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی برخوردار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل عددی تهیه شده، ابزاری قوی جهت شبیه سازی پیشروی موج بر روی سازه های ساحلی می باشد.
  کلیدواژگان: مدلسازی عددی، هیدرودینامیک ذرات هموار، دیوار ساحلی، موج شکن مستغرق، بالاروی موج
 • یاسر نوری کجوریان*، شهریار تمندانی صفحات 10-18
  این مقاله عملکرد شبیه سازی شده سیستم فتوولتائیک Si-poly متصل به شبکه 20 کیلووات را در غرب مازندران تحلیل می کند. این سیستم شبیه سازی شده شامل 66 ماژول با توان 310 وات می باشد و از دو اینورتر 9.9 کیلو وات برای اتصال به شبکه استفاده شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار PVSyst 6.68 انجام شده و داده های آب و هوایی از پایگاه داده هواشناسی مازندران و نرم افزار Meteororm7.2 برای این تحلیل استفاده شده است. نتایج حاکی از انتخاب یک زمین به مساحت 129 متر و نصب جایگذاری 66پنل 310 وات با 2 اینور 9.9 کیلووات خروجی سالانه 34.05 مگاوات در سال به شبکه تزریق می کند.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، ماژول، سیستم فتوولتاییک، .PVSyst
 • احمد شانه ساززاده*، حمید رضا عسگری صفحات 19-30
  اندازه گیری مشخصات موج از مهم ترین و پر هزینه ترین بخش های جمع آوری اطلاعات پایه پروژه های ساحلی و فراساحل است. با این وجود در کشور ما داده های برداشت شده مورد استفاده کامل قرار نمیگیرند و از آنها صرفا برای واسنجی و صحتسنجی شبیهسازیهای عددی استفاده میشود. این در حالی است که تحلیل و تفسیر داده های ارزشمند میدانی به طور مستقل و یا همراه با شبیهسازیهای عددی میتوانند وضعیت عمومی کمیتهای اقیانوسشناسی منطقه مورد مطالعه را تبیبن نمایند. در این راستا تعیین الگوی عمومی امواج، منشاء آنها و ترکیب فصلی و توزیع آماری ارتفاع، دوره تناوب و راستای آنها به طور ویژه اطلاعات مفیدی را برای مقاصد مدیریتی و مهندسی سواحل و احداث سازه های ساحلی و فراساحلی در اختیار میگذارند. در این تحقیق داده های میدانی موج پنج ایستگاه در امتداد سواحل شمالی دریای عمان در بازه ی زمانی یک ساله مورد پردازش، تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. سپس تغییرات الگوی امواج از ورودی دریای عمان تا تنگه هرمز در امتداد سواحل شمالی دریای عمان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نتایج حاصل با نتایج خروجی حاصل از مدل سازی ISWM و شبیه سازی سواحل هرمزگان مورد مقایسه قرار گرفته است، که در مواردی اختلاف قابل ملاحظه میان تحلیلهای مبتنی بر داده های میدانی و نتایج شبیهسازیهای عددی در ارائه الگوی امواج، قابل تامل است. تفسیر الگوی عمومی امواج شامل بررسی توزیع جهتی امواج و تعیین درصد ترکیب امواج دورآ و محلی و تعیین تغییرات انرژی امواج از مزایای این تحقیق میباشد که قابل کاربرد در تمام سواحل کشور میباشد.
  کلیدواژگان: داده های میدانی موج، الگوی موج، پردازش و تحلیل داده ها، شبیهسازی امواج، دریای عمان
 • سیامک جمشیدی* صفحات 31-38
  در پژوهش حاضر که براساس نتایج داده برداری و اندازه گیری میدانی می باشد به بررسی مشخصات دینامیکی و پایداری ستون آب پرداخته شده است. پارامترهای مذکور با انتشار آلاینده ها، زباله های دریایی، سلامت شناگاه ها و صنعت گردشگری و همچنین اثرات زیست محیطی توسعه قفسهای پرورش ماهی در قفس مرتبط است. از سوی دیگر می تواند زمینه ساز یک اقدام مهم در ارزیابی و بهره برداری مستمر و پایدار از توده های آبی باشد. در این مقاله با استفاده از جریان سنج های اتوماتیک و دستگاه اندازه گیر مشخصات فیزیکی و انجام برخی محاسبات و آنالیزهای اقیانوس شناختی به بررسی دینامیک آب منطقه جنوبی دریای خزر پرداخته شده است. ضمن بررسی مشخصات فیزیکی ستون آب و پایداری که در زمانهای لایه بندی دریا بیشتر مشاهده شده است، به جریانات دریایی نیز اشاره شده است. داده های برداشت شده جریان در منطقه فلات قاره نشان داد که روند کلی گردش آب در منطقه از سمت شمال غرب (غرب) به سمت شرق با سرعت حدود یک متربرثانیه بوده است. ساختار فیزیکی ستون آب نشان داد که، در فصل پاییز ستون آب در منطقه ساحلی عمدتا در لایه اختلاط سطحی قرار گرفته است و تغییرات عمودی پارامترهای فیزیکی از سطح تا بستر کم است. ساختار فیزیکی آب دریا در اواخر فصل پاییز و اوائل زمستان نشان دهنده شروع اضمحلال لایه بندی ستون آب در منطقه مورد مطالعه بود. داده های ثبت شده توسط دستگاه های ترازسنج نشانده کاهش تراز آب دریا به اندازه حدود یک متر بوده است.
  کلیدواژگان: فلات قاره، ساختار فیزیکی، پارامترهای دینامیکی، پایداری ستون آب
 • حمید فروزان*، حسین حسینی صفحات 39-53
  تصمیم گیری درشرایط بحرانی از حساسیت و احتمال ریسک بالاتری نسبت به وضعیت عادی برخوردار است به گونه ای که گاها شرایط خاص بحرانی باعث تصمیم گیری هایی می گردد که ممکن است فواید ویاآسیب هایی درسطح ملی ایجاد نماید. سیستم های اطلاعات مدیریت تاثیر بسیار مهمی در تصمیم گیری در شرایط بحران برای فرماندهان را خواهد داشت.با توجه به ماهیت حضورشناورها دردریا و اینکه برابرقوانین بین المللی می تواند تا مرزهای آبی کشورهای دیگرحضورداشته باشد لذا احتمال بروز وضعیتی بحرانی و نیاز به تصمیم گیری در این شرایط که همراه با پیامدهایی برای حاکمیت خواهد بود وجود دارد. محدودیت های فکری ، نیاز به اطلاعات و دانش ، سرعت دسترسی به حجم زیادی از اطلاعات درفشاربسیاروزمان اندک ازجمله مواردی است که یک فرمانده دردریا با آن مواجه خواهد بود.این پژوهش با هدف بررسی تاثیرنقش MIS درتصمیم گیری سریع ،دقیق ومناسب فرماندهان دروضعیت بحرانی دردریا انجام گردیده است. ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای دربخش میدانی ازابزارپرسشنامه استفاده گردیده است وبا توجه به محدودیت خبرگان این حوزه ،جامعه آماری با حجم نمونه برابر وازتعداد20 نفرازفرماندهانی که سابقه خدمت با سنوات بالا برروی واحد های شناورداشتند انتخاب گردیدند. سپس با استفاده ازنرم افزاراس پی اس اس وآزمونT سطح معناداری مشخص گردید و نتایج حاصل ازیافته های تحقیق نشان می دهد که کلیه اجزاء MIS برعوامل تصمیم گیری بحران نظامی دردریا تاثیرگذارمی باشند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات مدیریت، تصمیم گیری دربحران، بحران نظامی دردریا
 • یدا.. سپهری*، سید علی اکبر هدایتی صفحات 54-63
  دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان، به لحاظ جغرافیایی و تاریخی از دیرباز در موقعیت ممتازی قرار داشته است. ماهیان خاویاری از ارزشمندترین موجودات دریاچه خزر محسوب می شوند و خاویار دریای خزر از دیرباز مورد توجه جهانیان بوده است. در این تحقیق به بررسی سیاست های مدیریتی ماهیان خاویاری قبل و پس از انقلاب اسلامی پرداخته شد. نتایج نشان داد که پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هیچگونه نظارت مدیریتی و حاکمیتی بر دریای خزر وجود نداشته و تصمیم گیری توسط اتحاد جماهیر شوروی بوده و پس از فروپاشی شوروی و تقسیم آن به جمهوری های مختلف ناهماهنگی های مدیریتی زیادی در این حوزه صورت گرفته است. این تحول به برآمدن مسائل جدیدی منجر شده که از جمله می توان به کاهش چشم گیر ماهیان خاویاری اشاره نمود. در این بین تنها جمهوری اسلامی ایران رسالت اخلاقی-زیست محیطی خود را به نحو احسن اعمال کرده و بازسازی ذخایر این ماهیان ارزشمند را شدت بخشیده است. بررسی آمار صید ماهیان خاویاری نشان می دهد که در سال-های اخیر تنها وضعیت ذخایر تاس ماهی ایرانی بهتر از ذخایر سایر تاس ماهیان بوده و 4 گونه دیگر با کاهش فوق العاده ای مواجه شده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فعالیتهای چشمگیری در این حوزه صورت گرفته است از جمله: بازسازی ذخایر و رهاسازی بچه ماهیان به دریا، پرورش ماهیان خاویاری در آبهای نامتعارف داخلی و در قفس، افزایش مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها با رویکرد مدیریت ذخایر ماهیان خاویاری و معرفی گونه با ارزش تاس ماهی ایرانی.
  کلیدواژگان: دریای کاسپی، ذخایر ماهیان خاویاری، مدیریت جهادی
 • علیرضا محمدی*، ابوالفضل دانایی، محمدرضا طالعی پور، سهراب صادق صفحات 64-76
  ایجاد یک استراتژی ارتباطی مناسب یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان محسوب می شود. برای ارزیابی و انتخاب رسانه های ارتباطی و تبلیغاتی مطلوب در سازمان ها و شرکت ها از شاخص های و روش های مختلفی استفاده می شود اما هیچ کدام از این شاخص ها موردپذیرش همگان واقع نشده اند. هدف از انجام این مطالعه، ارائه مدلی ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) جهت تعیین معیارها، رتبه بندی و انتخاب بهترین رسانه ارتباطی به منظور شناسایی تامین کنندگان در صنایع دریایی ایران است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است که طی چهار مرحله طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و نظرات تعداد 10 نفر از خبرگان، معیارهای موثر در انتخاب یک رسانه ارتباطی تعیین و سپس برای وزن دهی شاخص ها از آنالیز سلسله مراتبی و جهت اولویت بندی گزینه ها از روش های تصمیم گیری چند شاخصه AHP، TOPSIS و ELECTRE استفاده گردیده است و در انتها با توجه به تفاوت نتایج حاصله، اولویت بندی نهایی گزینه ها با ادغام سه روش Copeland، Borda و Average انجام گردیده است. اعتبارسنجی مقایسات زوجی از طریق محاسبه نرخ سازگاری (IR) در نرم افزار Expert Choice حاصل گردید که در کلیه شاخص ها کمتر از 0.1 است و پایایی آن تائید می گردد. برابر نتایج حاصل از این تحقیق که با رتبه بندی نهایی گزینه ها انجام گردید: تلویزیون بهترین گزینه انتخابی است و بعدازآن پیام رسان های نوین در رتبه دوم قرار دارد؛ وب سایت و روزنامه به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند شاخصه، رسانه های ارتباطی، صنایع دریایی
|
 • A Mahmoudi *, M. J Ketabdari Pages 1-9
  In this paper, a linear Lagrangian numerical model is used for simulating the solitary wave propagation over the vertical coastal wall, as well as an Impermeable submerged breakwater, called the relatively compact (GCM) hydrodynamic model of relatively compact particles (WCSPH). This model is two-dimensional and considers the fluid to be weakly compressible. In addition to solving theviscous fluid governing equations for velocity and density field uses the state equation for obtaining the pressure. This reduces the computational volume compared to the base method of the particle hydrodynamic model. To simulate fluid turbulence in the wave propagation process on an impermeable submerged breakwater and vertical seawall the SPS turbulence model, which was obtained by large eddy simulation (LES) approach was used. The results of numerical simulations were compared with laboratory experiments. Also, the results of present numerical model were compared with the numerical model of Rambabua and Mani (2005). The results shown, the WCSPH computations produce better results than those of model of Rambabua and Mani (2005), with respect to the experimental data. The results of this study show that WCSPH method provides a useful tool to investigate the wave propagation over coastal structures
  Keywords: Numerical modelling, smoothed particle hydrodynamic, sea wall, submerged breakwaters, wave Run up
 • Y Nori Kujorian *, Sh Tamandani Pages 10-18
  This paper analyzes the simulated performance of a Si-poly photovoltaic system connected to a 20 kilowatt network in western Mazandaran. The simulation system consists of 66 modules with a power of 310 watts and is powered by two 9.9 kW inverters to connect to the network. The simulation was performed using PVSyst 6.68 software, and the weather data from the Mazandaran Meteorological Database and Meteororm7.2 software were used for this analysis. The results suggest that a 129-meter-wide land plot will be installed and 66-panel 310 watts installed with 2 in. 9.9 kW and will supply the network with an annual output of 34.05 megawatts per year.
  Keywords: feasibility, Module, Photovoltaic System, .PVSyst
 • A Shanehsazzadeh *, H. R. Asgari Pages 19-30
  The most important and expensive portion of basic study of onshore and offshore projects include the measurement of wave characteristics. In Iran, however, will not the data collected are solely applied for the calibration and verification of the numerical modeling. Analysis and interpretation of field data independently or in combination with numerical models determine the general state of oceanographic pparameters. The general pattern of waves, their origin, seasonal variation and statistical distribution of height, period and their direction particularly provides valuable information for management concerns and engineering purposes. In this article the wave field data from five stations along the northern coast of Oman sea in the one-year period is considered for processing, analysis and interpretation. The variation of wave pattern from the entrance of Oman sea to strait Hormuz along the northern coast of Oman sea is studied based on the field data. Moreover, the results are compared with the results of both the ISWM numerical model and the simulation of Hormozgan coastline waves. Prediction of wave pattern and their origin and the variation of wave energy throughout the Oman Sea coastline are from the advantages of this study.
  Keywords: Wave field data, Wave Pattern, Processing, data analysis, Numerical Modeling, Oman Sea
 • S Jamshidi * Pages 31-38
  The Caspian Sea by reach sources of black caviar and fields of oil and gas is very important water body in the Eurasia region for the lateral countries and for the world. In the last years, the southern part of the sea is important and remarkable due to development of cage culture and tourism industry. The research is based on field works on the southern continental shelf of the Caspian Sea, Nowshahr Port (near the Iranian coastline). Two important dynamical parameters of sea level fluctuation and current were studied. Current data were collected by deployed Recording Current Meter (RCM9) and Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) near over the continental shelf in the middle part of the southern boundary of the sea. Observations on the sea current over the continental shelf showed that general circulation trend is from northwest (west) to east with value less than one m/s near the sea surface. Variations of sea level and dynamics of the coastal waters over the continental shelf are very important for cage culture industry in the region. Recorded data of tide gauges in Nowshahr port showed that the sea water level was collapsed about 1 m in the southern coasts during two last decades.
  Keywords: continental shelf, Physical Structure, Dynamical Parameters, Stability of Water Column
 • H Foruzan *, H Hoseini Pages 39-53
  Decision-making in critical situations has a higher risk and sensitivity to the normal situation, so that sometimes special crisis situations lead to decisions that may bring benefits or harm at the national level. Information management systems will have a very important influence on the decision-making in crisis situations for commanders. Given the nature of its constituents, and the fact that international equivalents can extend beyond the borders of other countries, the probability of a critical situation and the need for a decision in these circumstances that accompany There will be consequences for the rule Intelligence constraints, the need for information and knowledge, the speed of access to a large amount of information in a massive confusion is one of the things that for commanders will face. This research has been conducted with the aim of examining the effects of MIS on fast, accurate and convenient decision making. . Library studies have been used in the field of research and, according to the limitations of experts in this field, a statistical society with a sample size equal to 20 people who have high qualification services are selected on the units that were floating Then, using spss software and T test, a meaningful level was determined and the results of the research findings indicate that all components of MIS are influential in the decision making process of the military crisis at sea.
  Keywords: Management information system, decision making in crisis, a naval crisis at sea
 • Y Sepehri *, A Hedayati Pages 54-63
  Caspian Sea, the largest lake in the world, has been geographically and historically position in a privileged position for a long time. Sturgeons are considered to be the most valuable creatures of the Caspian Sea, and the Caspian Sea caviar has long been of worldwide interest. In this study, sturgeon management strategies were considered before and after the Islamic Revolution of Iran. The results showed that before the glorious victory of the Islamic Revolution, there was no management and control over the Caspian Sea, and decisions were made by the Soviet Union, and after the collapse of the Soviet Union and its division into various republics, there were many administrative misunderstandings in this area. This development has led to the emergence of new issues, such as the dramatic decrease in sturgeon species. In the meantime, only the Islamic Republic of Iran has implemented its ethical-environmental mission and improved the rehabilitation of these valuable fish stocks. Investigation of sturgeon catch statistics shows that in recent years, only Persian sturgeon condition has been better than other species, and four other species have experienced a significant reduction. After the glorious victory of the Islamic Revolution, significant activities have been undertaken in this area, including: the restoration of reserves and the release of fish larvae to the sea, the sturgeon culture in unconventional inland waters and in cages, increase of research centers and universities with the management approach of sturgeons stocks and introduce of valuable species of Persian sturgeon.
  Keywords: Caspian Sea, sturgeon stocks, Jihadi management
 • A Mohammadi *, Abolfazl Danaei, Mohammadreza Taleipoor, S Sadegh Pages 64-76
  Creating an appropriate communication strategy is one of the key factors in the success of the organization. To evaluate and select the appropriate communication and advertising media in organizations and companies, different indicators and methods are used, but none of these indicators are universally accepted. The purpose of this study is to present a multi-index decision-making model (MADM) model for determining the criteria, ranking and selecting the best communication media in order to identify suppliers in the Iranian maritime industry. This research is based on objective, applied and based on the nature of the descriptive design that was designed and implemented in four stages. In this study, using Delphi techniques and the views of 10 experts, the effective measures in choosing a communication medium were first determined, then we used the hierarchical analysis of the indicators to weigh the indices and to use the AHR, TOPSIS and ELECTRE methods to prioritize the alternatives. Finally, due to the difference in the results, the final ranking of the options was done by integrating Copeland, Borda and Average methods. A pairwise comparison was obtained by calculating the compliance rate (IR) in the Expert Choice software, which is less than 0.1 and its reliability is confirmed. The results of this research were compared with the final ranking of options
  method
  television is the best choice, and after wards the new messengers are ranked second; the website and the newspaper are ranked third and fourth respectively.
  Keywords: multiple Attribute Decision making, communications media, maritime industries