فهرست مطالب

مطالعات پیشگیری از جرم - پیاپی 50 (بهار 1398)
 • پیاپی 50 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی چگنی*، محمد قنبری صفحات 9-32

  یکی از مهمترین مسائل مطرح در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، مبحث پیشگیری از جرم است که در عصر حاضر جایگاه ویژه ای در سطح ملی و فراملی پیدا کرده است. گسترش فراوانی و دامنه انواع جرایم سنتی و نوین و بازشدن فضاهای جدید که ناشی از گسترش تعاملات بین المللی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی شاهد آن هستیم موجب رویارویی دنیا با طیف گسترده ای از انواع جرایم با پیچیدگی های مختلف شده است به همین دلیل نه تنها کشورهای مختلف بلکه سازمان های بین المللی نیز علاوه بر مساله مبارزه با این جرایم، به فکر پیشگیری از وقوع این جرایم نیز توجه پیدا کرده اند. از سوی دیگر هر استراتژی و برنامه ای باید دارای یک چارچوب و قواعدی باشد که موجب مشخص بودن محدوده عملیاتی آن برنامه شود. عدم توجه به اصول حاکم بر برنامه های پیشگیری از جرم، موجب نقض غرض این برنامه ها خواهد شد، به طوری که ممکن است در کوتاه مدت و به صورت مقطعی آن هم در خصوص برخی جرایم محدود موفق به کنترل رشد و گسترش آن شویم لیکن در بلند مدت و در مجموع، آسیب هایی که در اثر عدم توجه به این اصول در اجرای برنامه های پیشگیرانه، به جامعه وارد می شود بسیار سنگین و جبران ناپذیر خواهد بود. در این مقاله تلاش شده ست با اشاره به برخی از اصول حاکم بر اقدامات پیشگیرانه یعنی عدالت و آزادی، به تببین هرچه بیشتر این اصول و لزوم توجه به حفظ آن ها بپردازیم.

  کلیدواژگان: جرم، پیشگیری، آسیب، عدالت، نقض
 • محسن رضایی* صفحات 32-50

  قاچاق کالا توسط باندها وگروه های مختلف، چالشی است که قلمرو جولان آن مختص مکان، شهر و منطقه خاصی نیست، هر چند ممکن است به دلیل وجود شرایط مساعد و مناسب در نقطه ای پررنگ تر از نقطه دیگر جلوه نماید. در این راستا پلیس در این خصوص نمی تواند با اعمال برخی اقدامات پراکنده و خارج از برنامه ریزی قبلی در فعالیت های این باندها خللی ایجاد کند. شاید به همین دلیل است که برخی معتقدند پلیس رویکردی پیشگیرانه نسبت به قاچاق کالا ندارد و هرچه هست در واقع همان کشفیات کالای قاچاق است. در این راستا این پژوهش با هدف تبیین رویکردهای اجرایی پیشگیرانه پلیس در قبال اقدامات گسترده باندهای قاچاق کالا انجام شده است. روش اجرای این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که اقدامات پلیس در زمینه پیشگیری از اقدامات باندهای قاچاق کالا دارای آسیب ها و ضعف های فراوانی در وضعیت موجود است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب رویکردهای توسعه ای پیشگیرانه و رویکردهای نظارتی پیشگیرانه خصوصا سلب فرصت از باندها و شبکه های قاچاق کالا در فضای مجازی می بایست در اولویت برنامه های پیشگیرانه پلیس قرار گیرد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: پلیس، باندهای قاچاق، رویکردهای اجرایی پیشگیرانه، رویکردهای پیشگیرانه توسعه ای، رویکردهای پیشگیرانه نظارتی
 • محمد جواتمرد*، حسین الهامی صفحات 51-76
  زمینه و هدف

  با وقوع جرم جعل ضمن متضرر شدن افراد، باعث سلب اعتماد مردم نسبت به دولت شده و به نهاد حاکمیت ضربه خواهد زد و علی رغم وضع قوانین کیفری توسط مقنن، بازهم شاهد رشد و شیوع روزافزون جرم جعل اسناد در جامعه هستیم و این امر نشان دهنده این است که هیچگونه توفیقی با اتکا به قوانین و مقررات کیفری در بحث مبارزه با جرم جعل اسناد حاصل نشده است. لذا توجه به دیگر اقدامات پیشگیرانه لازم و ضروری است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی موردی عوامل شیوع جعل اسناد در شهرستان اردبیل و راهکارهای پیشگیری از آن انجام شده است.

  روش

  تحقیق حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده و داده ها از طریق جامعه آماری شکات و متهمان پرونده که با استفاده از جدول مورگان جامعه آماری نمونه به تعداد 217 نفر در شهرستان اردبیل در سال 1394 انتخاب شده بود جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 34 سوال در ابعاد عوامل اجتماعی گرایش افراد به جرم جعل؛ چالش های اقتصادی شیوع جعل اسناد؛ تاثیرات فرهنگی جامعه در گرایش افراد به جرم جعل اسناد و دلایل گرایش و انگیزه فردی در افراد به جرم جعل اسناد تدوین و بررسی شده است.

  نتایج

  نتایج حاصل بیانگر تایید سوالات تحقیق بود؛ به طوری که چهار بعد عوامل اجتماعی، چالش های اقتصادی، تاثیرات فرهنگی و انگیزه فردی از عوامل اصلی شیوع جعل اسناد در اردبیل معرفی و در نهایت، راهکاری پیشگیرانه در این خصوص ارائه شد.

  کلیدواژگان: جعل اسناد، عوامل جعل، شیوع، پیشگیری، اردبیل
 • علی گرجی کرسامی*، مهری سیاه چشم صفحات 61-78

  چکیده آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی جامعه محل فعالیت کنشگر قرار نمی گیرد و لذا با منع قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی مواجهه می گردد. عوامل روان شناختی و جامعه شناختی گوناگونی می توانند دست به دست هم داده و آسیب های اجتماعی را در جامعه به خصوص در قشر جوانان افزایش دهد. هر جامعه ای ماهیتی از کج رفتاری را داراست. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل افراد زندانی است که به یکی از دلایل کجروی اجتماعی زندانی شده و در زندان ساری به سر می برند. روش نمونه گیری در این تحقیق ، به صورت نمونه گیری چند مرحله ای می باشد. حجم نمونه حدود 200 نفر از میان مردم زندانی ساری به عنوان حجم نمونه انتخاب می شوند. نتایج نشان داد بین دو متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی دار و معکوس است. همچنین رابطه دو متغیر پای بندی دینی - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 01/0 و اطمینان 99/0 معنی دار و معکوس است. نتیجه آزمون همبستگی بین دو متغیر گروه دوستان(ناباب) - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 01/0 و اطمینان 99/0 معنی دار و معکوس است. و نهایتا رابطه بین محیط ناسالم - آسیب های اجتماعی در بین افراد زندانی در سطح خطای کوچک تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی دار و معکوس است.

  کلیدواژگان: مفاهیم کلیدی: زندان، زندانی، آسیب های اجتماعی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، پای بندی دینی، گروه دوستان، محیط ناسالم
 • سید سعید کشفی، رضا جلیلوند صفحات 83-109

  قلدری مشکلی پیچیده برای برخی از مدارس می باشد. شناسایی رفتار قلدری و تهیه یک برنامه موفق برای مقابله با پدیده قلدری از اهمیت برخوردار می باشد. این مطالعه پیامد های احساسی پدیده قلدری و دلایل این رفتار را مورد بررسی قرار داده و برنامه های موثر در جهت رسیدگی با این مشکل را در مدارس تعیین می نماید. رفتار قلدری را به طور معقول می توان به عنوان پدیده رعب آور، غیر دوستانه، غیر انسانی، تحقیرآمیز و تهدید آمیز مورد ملاحظه قرار داد یا شاید برانگیخته شدن ترس از آسیب بدنی و یا آزار احساسی قلمداد نمود.(MI BOE, 2009). دلایل مذکور بروز این رفتار معمولا از فقدان یک الگوی نقش کیفی در خانه و یا حتی نادیده گرفته شدن در خانه منتج شده و این رفتار به مفهوم جلب توجه می باشد. برخی از برنامه های موفق آمیز در طرز برخورد با پدیده قلدری دارای سه ویژگی مشترک می باشند: نخست این که این برنامه می تواند با یک وضعیت موجود تغییر پیدا نماید؛ دوم این که این برنامه آموزش را در سن جوانی برای دانش آموزان آغاز می نماید و سوم این که انتظارات صریحی از دانش آموزان، نتایج ناشی از اقدامات و اجرای پیوسته تنبی هات وجود دارد. برنامه هایی که فاقد سه عنصر مذکور باشند، به اندازه کافی موثر نیستند. یکی از مشهورترین برنامه های پیشگیری از پدیده قلدری برنامه الویوس می باشد اما اجرای این برنامه دارای هزینه مالی قابل ملاحظه ای می باشد. گزینه های موثر دیگری نیز وجود دارند که کم هزینه و یا بدون هزینه هستند.

  کلیدواژگان: قلدری، مدارس، پدیده، پیشگیری، رفتار
 • جواد امیری*، مهدی زنگنه، مهدی پیله ور صفحات 111-133

  امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و از اهمیت ویژه ای به واسطه در برگیری احساس آرامش و آسایش محیطی برای شهروندان برخوردار است.. هدف از این پژوهش بررسی نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم (CPTED) و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود شرایط این منطقه است بدین منظور 6 شاخص (معابر، روشنایی و مبلمان شهری، آلودگی، بافت شهر، تناسب بصری) محیطی که در وقوع جرم نقش بسزایی دارند از دیدگاه شهروندان موردبررسی قرارگرفته است. روش تحقیق در این کار پژوهشی از نوع کمی، کیفی و به صورت کاربردی و بر اساس مطالعات موردی به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری منطقه حاشیه نشین شهرک طرق مشهد که نمونه بر اساس فرمول کوکبان 280 نفر است. داده های پرسشنامه به وسیله GPS مکان گزینی شده است و با استفاده از نرم افزار SPSS و GIS مورد تجزیه وتحلیل فضایی قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان احساس امنیت در هریک از شاخص های موردمطالعه بسیار پایین تر از سطح استاندارد است به طوری که امنیت در شاخص های، معابر با 84%، روشنایی و مبلمان شهری 85%، تناسب بصری 67%، دانه بندی و فشردگی بافت 66%، آلودگی 46% دز سطح ضعیفی از رضایت شهروندان قرار دارد. بنابراین، مهم ترین راهکار به منظور افزایش امنیت و کاهش جرائم این منطقه می توان اصلاح کاربری ها، نظارت بیشتر و گشت زنی ماموران پلیس، اصلاح ها کوچه و معابر شهر و...بیان کرد.

  کلیدواژگان: امنیت، پیشگیری از جرم، شهرک طرق مشهد، GIS، CPTED
 • راضیه سبزه علی، عاطفه حسینی فرد، محمد جواد عبدالهی، سمیه صرامی صفحات 121-152

  مبنا و هدف:

  امروزه وضعیت و شرایط جامعه بین المللی به گونه ای است که همه روزه ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی را در نقاط مختلف جهان شاهد هستیم که به واسطه ارتکاب هریک از این اعمال غیرانسانی که در تطبیق با قوانین، معاهده ها یا کنوانسیون های الزام آور جرم نامیده می شد، از چندین دهه پیشین تاکنون، تلاش جامعه بین المللی در سطوح دولتی و مدنی برآن بوده است تا حق ها و منافع بزه دیدگانی که جرایم ارتکابی علیه آنها به لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری، ابعاد بین المللی نیز پیدا می کند، بیش از پیش حفظ و تامین گردد. در این مقاله به ارزیابی چالش های نظری پیش روی حقوق بزه دیده در دیوان که بدنبال ایجاد اختلال در راه عملی شدن ایده تعقیبی دیوان بوده و تحت عنوان آسیب های پیش رو تبیین می گردند پرداخته شده تا از لحاظ انطباق یا عدم انطباق با واقعیت بیرونی مورد تحلیل واقع گردند.روش‌: روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی بوده که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است.یافته ها و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی است که علی‌رغم تدابیر حمایتی پیش بینی شده برای بزه دیدگان که علاوه بر تصریح آن در اساسنامه دیوان جنایی بین المللی، در رویه اجرایی نهادهای دیوان که در حوزه بزه دیدگان فعالیت می کنند نیز مشاهد می شود، نقایص و خلاءهای موجود در کارکرد دیوان جنایی بین المللی وجود دارد لذا با اتکا به سایر تجربیات بین المللی در این زمینه به تحلیل آنها و ارائه راهکار و پیشنهاد پرداخته شده است. همچنین مهم ترین چالش های پیش روی بزه دیدگان در احقاق حق های خود نزد دیوان جنایی بین المللی با توجه به رسیدگی‌های صورت گرفته و پرونده های در حال رسیدگی در دیوان جنایی بین المللی، مشخص گردید بزه‌دیده با چالش‌های بسیار زیادی، خصوصا در رابطه با جبران خسارت تا تحقق کامل رویکرد حمایتی روبه رو است.

  کلیدواژگان: بزه، بزه دیده، دیوان جنائی بین المللی، اساسنامه دیوان، چالش های شهروندان، پیشگیری
|
 • Ali Gorji Karsamei *, Mehri Siahcheshm Pages 61-78

  Abstract Social harm refers to any type of individual or collective action Which is not within the framework of the ethical principles and general rules of collective action of the community of the place of activity of the activist. And thus faces legal and ethical and social constraints. Various psychological and sociological factors can be hand in hand And increase social harm in society, especially among young people. Each society has its own course of conduct. The method of documentary research is survey. The statistical population includes prisoners Which has been imprisoned for one of the reasons of social exclusion And they are in Sari prison. Sampling method in this research, It is a multi-stage sampling. Sample size: Approximately 200 people are selected from among Sari prisoners. The results showed that between two variables of socioeconomic status - social damage among prisoners at a level of error less than 0.05 And confidence is 0.95, meaningful and inverse. Also, the relationship between the two variables of religious affiliation - social harm among prisoners at an error level of less than 0.01 And confidence is 99% meaningful and inverse. The result of the correlation test between the two variables of friend group (inferior) - social harm among prisoners at a level of error less than 0.01 And confidence is 99% meaningful and inverse. Finally, the relationship between the unhealthy environment - social harm among prisoners at a level of error less than 0.05 And confidence is 0.95, meaningful and inverse.

  Keywords: Key Concepts: Prison, Prisoner, social damage, Social-economic Base, Religious Subordination, Friends Group, Unhealthy Environment
 • Seyed Saeid KASHFI, Reza Jalilvand Pages 83-109

  Bullying is a complex problem for many schools districts. The identification of bullying behavior and the creation of a successful anti-bullying program is critical in successfully dealing with the problem. This study examined the emotional consequences of bullying and the causes of bullying behavior, and identified effective programs for dealing with bullying in schools. Bullying behavior is anything that can be reasonably viewed as “intimidating, hostile, dehumanizing, humiliating, threatening, or otherwise likely to evoke fear of physical harm or emotional distress” (MI BOE, 2009). The causes of this behavior usually stem from lack of a quality role model at home, or even just neglect at home and the behavior is meant to gain attention. Some of the most successful programs that deal with bullying share three characteristics: first, the program can change with the situation at hand; second, the program starts educating students at a young age; and third, there are clear expectations of students, consequences for actions, and consistent enforcement of punishments. Programs lacking all three components are not as effective. One of the best-known bullying prevention programs is the Olweus program, but it does have significant cost to the district. Other effective options exist that have little or no cost.

  Keywords: Bullying, Schools, phenomenon, Behavior, prevention
 • Javad Amiri *, Mahdi Zangneh, Mahdi Pilevar Pages 111-133

  Security as one of the basic needs of citizens in urban structures are gone and by the inclusion of special importance to feel relaxed and comfortable environment for citizens. The mass is caused by several factors, one of which is physical agents. Prevention Crime by reducing the environmental factors responsible for the crime could have a significant role in reducing urban crime. The purpose of this study was to investigate the role of environmental crime prevention design (CPTED) and present the strategies to improve the region. Therefore 6 indicators (lamps, lights and urban furniture, pollution, urban fabric, visually balance) environments that have a significant role in the crime is discussed from the perspective of citizens. The research method used in this research is quantitative, qualitative and are applied based on case studies is analytic. The population of Mashhad slum area of town means that the sample is based on a sample of 280 people. Inventory data by GPS locating and Screened SPSS and GIS software space have been analyzed. The results show that the sense of security in each of these indices is much lower than the standard level. So that the security measures in the passages with 84%, 85% lights and urban furniture, visually balance 67%, grain size and compactness 66%, 46% dose pollution remains a low level of citizen satisfaction. So, the solution to enhance security and reduce crime in the area can be user modified, monitoring and patrolling police officers, correction of alleys and streets of the city and represented.

  Keywords: Security, Crime Prevention, toroq the town of Mashhad