فهرست مطالب

پیکره - پیاپی 7 (تابستان 1394)
 • پیاپی 7 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/07
 • تعداد عناوین: 4
|
 • شادی طاهرخانی*، سودابه صالحی صفحات 7-24
  در عرصه ی ادب و هنر، «مولف» و «تالیف» از جمله واژه های بحث برانگیز بوده و هستند. جایگاه محوری مولف در دوران مختلف از جنبه های متفاوت، مورد توجه قرار گرفته است. در دوران معاصر نیز نظریه های نقد ادبی درباره ی جایگاه مولف، سهم به سزایی در شکل گیری دیدگاه های جدید داشته اند. مایکل راک، طراح و محقق، با انتشار مقاله ی «طراح به مثابه ی مولف» بحثی را در دنیای طراحی پیش کشید که تا پیش از آن با چنان صراحتی درباره ی طراحی مطرح نشده بود. تا آن زمان، اکثر بحث های مولف مدار و انتقادی نسبت به جایگاه مولف، مربوط به حوزه ی ادبیات می شدند. در پژوهش حاضر که به شیوه ی تحلیلی و با تکیه بر منابع مکتوب و مصاحبه ای تدوین شده، به این پرسش پرداخته شده است که «نظریه ی طراح به مثابه مولف دارای چه ابعادی است؟» و «در فرایند طراحی چگونه به کار می آید؟». نتیجه ی حاصل از بررسی و تحلیل نظریه های مولف مدار و رویکرد طراح به مثابه مولف نشان می دهد که تالیف در طراحی از آن جا قابل طرح است که برخی از طراحان در هدایت یک پروژه ی گروهی طراحی، ردپای خاص خود را در آن پروژه به جای می گذارند؛ تشخصی که مخاطب آن را تشخیص می دهد و عامل تمایز یک طراح از دیگری است.
  کلیدواژگان: دیزاین، مولف، گرافیک
 • نغمه صفرزاده* صفحات 25-44
  نمود هویت و ویژگی متمایز زنان بختیاری را می توان در اشعار، ترانه های قدیمی و آثار بومی آنان باز شناخت. فعالیت های سخت روزانه ی این غیور زنان،  سبک زندگی آنان و نوع معیشت شان در دل طبیعت، برای نقاشان معاصر دست مایه ای پرکشش بوده است. براین اساس، پرسش اصلی این پژوهش این بوده است که هویت زنان عشایر بختیاری در نقاشی های معاصر چگونه و به چه صورت بازنمایی شده است؟ هدف این مقاله، شناخت بازنمودهای بصری وکشف شمه ای از عناصر هویتی در زنان عشایر بختیاری بوده است؛ عناصری از قبیل باورها، دیدگاه ها و نوع نمایش تصویری درعرصه ی نقاشی. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نقاشان معاصر تنها به برداشتی عینی از فعالیت های روزانه ی زنان بسنده نکرده اند، بلکه در شماری ازآثار، فضایی کاملا شخصی و فردی نمایان است. این فضاها حسی از وسعت و عمق اندیشه را از نگاهی زنانه القاء می نمایاند. به منظور یافتن پاسخ پرسش های مطرح شده، اطلاعات و شواهد لازم براساس منابع کتابخانه ای گردآوری و سپس با روشی توصیفی، تحلیل گردید.
  کلیدواژگان: هویت، بختیاری، نقاشی ایران، زنان معاصر
 • اصغر کفشچیان مقدم*، محبوبه پهلوان صفحات 45-59
  از میان عناصر بصری، رنگ، در زندگی معاصر شهری جایگاهی ویژه دارد. با این همه، قابلیت های تعاملی آن چنانکه بایسته بوده، مورد توجه قرار نگرفته است. اجزای موثر در سیمای شهر اعم از نما، فضای سبز، ویترین ها، تابلوها، مبلمان شهری، دیوارنگاره ها و مانند آنها همواره با پوششی از رنگ نمایانده شده است. امروزه با رشد فناوری و تنوع مصالح، ضرورت کاربرد متناسب رنگ با توجه به هویت فرهنگی شهرها بیش از پیش احساس می گردد.افزون براین، بررسی جلوه های بصری رنگ و کاربرد بجای آن در نمای شهری، می تواند از نابسامانی های بصری در شهرها پیش گیری کند. تاثیر رنگ بر کیفیت فضای شهری از دو منظر بصری و بیانی قابل بررسی است. هدف این مقاله، بهبود کیفیت فضای شهری با تاکید بر نقش رنگ است. این پژوهش کیفیت تعاملی رنگ در فضای شهری را از جنبه های کاربردی، جامعه شناختی، روان شناختی، هویتی، زیباشناختی و نمادین بررسی کرده است و به نقش آن به عنوان عاملی موثر در سیمای شهر پرداخته است. پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی از فضای شهری جمع آوری گردیده است.
  کلیدواژگان: رنگ، شهر، سیما، هویت، نما
 • فریماه فاطمی*، فاطمه مرسلی توحیدی صفحات 61-76
  هنر مقاومت با مفاهیم دفاع، ایستادگی و معنویت در هم تنیده و نمایشگر هویت و استقامت مردم یک سرزمین در برابراستبداد است. با گسترش رسانه ها و نیاز به ارایه ی ابعاد نوین این هنر، استفاده از رسانه های هنری جدید برای تببین مفاهیم اصیل مقاومت ضرورت می یابد. هنر مفهومی، با بهره مندی از شیوه های متنوع اجرا، اهمیت مفهوم، محتوا و توجه به مخاطب، قابلیت های نوینی را برای تجلی مفاهیم مقاومت در بستری نوین، ارایه کرده است.پژوهش حاضر با تاکید بر آثار مفهومی باغ موزه ی دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا می توان از جنبه های بصری و محتوایی هنر مفهومی و رسانه های جدید برای عرضه ی مفاهیم دیرینی مانند مقاومت و ایثار استفاده کرد؟ و آیا می توان تناظری کارکردی برای هنر مقاومت و هنر مفهومی قایل شد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که هنر مفهومی با داشتن عناصر مشترک در مبانی هنر مقاومت (نظیر ارجحیت محتوا و مفهوم، بهره گیری از نشانه های نمادین، هنر ایدئولوژیک و مخاطب محوری)، می تواند زمینه ای مناسب را برای عرضه ی تاثیرگذار مفاهیم هنر مقاومت فراهم آورد.
  کلیدواژگان: هنر مقاومت، هنر مفهومی، باغ موزه
|
 • Shadi Taherkhani *, Sodabeh Salehi Pages 7-24
  In the realm of art and literature, author and authorship have been, and still are, among the controversial terms. In this respect, the key place of author, in different times and from various aspects, has been on focus. Also, in the contemporary time, certain aspects of literary criticisms concerning the place of author have played a major role in forming new attitudes. By publishing an article entitled designer as author, Michael Rick, a designer and graphic re-searcher, posed a new discussion on graphic design which had not been assert-ed so clearly before. Before publishing this article, the major critical as well as author-centered discussions concerning the place of author dealt with lit-erature. The present study addressed two main questions: What are the limits and aspects of the theory of designer as author? And how are they applied in the design process? The data were collected based on written sources as well as on interviews conducted. The results indicated that the legitimacy of idea of authorship in design is basically rooted in the fact that certain designers, when participainting in a graphic design leav the personal fingerprint a professional character which is readily recognizable by the viewer based on which a given designer is distinguished from another
  Keywords: Design, designer, graphic
 • Naghmeh Safarzadeh * Pages 25-44
  Representation of Bakhtiari nomadic women’s identity and their salient char-acteristics can be recognized in Bakhtiari ballads, poems and other works. Hard daily activities, special life style and the kind of living in the heart of nature by these brave woven has been an attractive theme for contemporary painters of Iran. As such, the research question of the present study was how Bakhtiari nomadic women’s identity has been represented in contemporary paintings. The study aimed to discover visual representations as well as iden-tity elements in Bakhtiari women; elements such as beliefs, attitudes and the style of visual representation in painting. The results indicate that the con-temporary painters have not limited themselves to an objective impression of nomadic women’s daily activities; but rather, in certain paintings, a subjective atmosphere is also readily recognizable conveying a deep insight expressed through a womanly interpretation. Data were collected based on library sourc-es and the analyzed descriptively.
  Keywords: Bakhtiari nomadic women, Iranian paintings, contemporary paintings
 • Asghar Kafshchian Moghadam *, Mahbobeh Pahlavan Pages 45-59
  Among the visual elements, color has a special place in contemporary ur-ban life. Its interactive potentials, nevertheless, have not been realized as it should have been. The key elements of urban views, including frontages of buildings, green spaces, shop windows and shop signs, urban furniture, graffiti and the likes have always been represented with a layer of colour nowadays, with advancement of technology and a wide variety of newly-developed construction materials, taking advantage of color potentials, consistent with the cultural identity of cities, is felt more than any other time. Meanwhile, applying various visual effects of colors in urban views, reasonably, may help prevent many visual anomalies in cities and towns. The impact of color on the quality of urban spaces can be examined both visually and expressively. The present research aimed to study the effective interactive power of color in quality enhancement of urban spaces from functional, sociological, psycho-logical, aesthetic, symbolic and identity aspects. Data were collected based on library source and urban filed studies and were then described analytically.
  Keywords: color, Urban, view, Identity
 • Farimah Fatemi *, Fateme Morsali Tohidi Pages 61-76
  Interwoven with such concepts as defense, resistance and spirituality, resist-ance art represents the identity and opposition of a nation against tyranny. With growing domain of mass media and the subsequent need to introduce the new dimensions of resistance art, the application of new artistic media, to express the principles of resistance, is required. Taking advantage of various  techniques of impelemetation question in a culture of descriptive analytic way . is it possible to apply the visual as well as concept, content and addresses, conceptual art has provided new capabilities to represent the concepts of resistance in newly defined filed focusing on the conceptual works of Holy Defense Garden Museum and promoting the culture of resistance, the present study has addressed two main questions in a descriptive-analytic way. Is it possible to apply the visual as well as content aspects of conceptual art and modern media to represent deeply-rooted con-cepts such as resistance and altruism? Is there a functional correspondence between resistance art and conceptual art? The results indicated that since there are common elements between conceptual art and resistance art (such as preference of concept and content, application of symbols, ideological art and viewer-based application), conceptual art has the potential to pave the ground for the concepts of resistance art to be represented.