فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 58، پاییز 1397)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 58، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شاهپور احمدی خویی، علی مهداد*، نرگس کشتی آرای صفحات 1-17
  هدف تحقیق تدوین بسته آموزشی پیشگیری از طلاق و تعیین اثربخشی آن بر صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین و روش تحقیق ترکیبی از طرحهای اکتشافی که در بخش کیفی از نوع روایتی و دربخش کمی از نوع نیمه تجربی بود. محیط پژوهش بخش کیفی زوجین متقاضی طلاق شهر ارومیه بودند که با ابزار مصاحبه روایتی، عوامل تضعیف و تقویت کننده خانواده استخراج شد. در بخش کمی، روش پژوهش نیمه تجربی بود. جامعه آماری بخش کمی کارمندان آموزش و پرورش ارومیه بودند که 60 نفر به عنوان نمونه آماری از طربق نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. دو سازه کیفیت ارتباط و صمیمیت زوجین متغیر های وابسته تحقیق و ابزار اندازه گیری پرسشنامه های کیفیت ارتباط زوجین خوشکام(1385) و صمیمیت زوجین بروک و برتمن(1995) بودند. یافته ها با استفاده ازروش آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش بسته باعث افزایش صمیمیت و کیفیت ارتباط زوجین می شود (05/0p>). کلیدواژه ها: بسته آموزشی پیشگیری از طلاق، صمیمیت زوجین، کیفیت ارتباط زوجین
  کلیدواژگان: بسته آموزشی پیشگیری از طلاق، صمیمیت زوجین، کیفیت ارتباط زوجین
 • زهره شعبانی*، علیرضا محسنی تبریزی، روزا کرم پور صفحات 18-37
  در مقاله حاضر رابطه میان اعتیاد به اینترنت و انزوای ارزشی و اجتماعی در بین جوانان 18 تا 29 سال ساکن در شهر تهران تبیین شده است. روش تحقیق پیمایشی و حجم نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 74/0 و اعتبار محتوایی استفاده گردید. در تدوین چارچوب نظری از نظریه های گریفیتز (1998)، کیم (2000)، آفونسو (1999)، گرانووتر (2001)، سیمن (1959) و چلبی و امیرکافی (1383) استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخص های شش گانه اعتیاد اینترنتی (برجستگی، تغییر خلق، تحمل، کناره گیری، تعارض و بازگشت) به میزان 44 درصد انزوای اجتماعی جوانان را تبیین می کنند. در این میان بیشترین سهم و تاثیر را مولفه تغییر خلق با بتای 389/0 = β و پس از آن مولفه های نشانه های کناره گیری با بتای 281/0 = β داشته اند. در مقابل، دو مولفه تحمل با بتای 269 = β و بازگشت با بتای 211/0 = β کم اثرترین مولفه های اعتیاد اینترنتی در تبیین انزوای اجتماعی جوانان بودند.
  کلیدواژگان: کلید واژه ها : اعتیاد اینترنتی، جوانان، انزوای اجتماعی، شهر تهران
 • سید سیاوش موسوی رکعتی، مهرداد جواهری پور*، حسن محدثی صفحات 38-57
  در تحلیل پیش رو می کوشیم تا به این سوال پاسخ دهیم که ،چرا جامعه ی ایرانی از توسعه یافتگی باز ماند؟که در این راستا، کتاب هایی که توسط نظریه پردازان ایرانی نگاشته شده بود مورد تحلیل واقع گردید، که برایند آن بدین قرار شد؛الف. نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را ساختار جامعه قلمداد می کنند. این نظریه پردازان معتقدند ساختار اقتدارگرایانه و عدم رشد سرمایه داری در این ساختار، علت توسعه نیافتگی ایران بوده است.آن چه باعث پیدایش مولفه های اقتدارگرایانه در ایران شده است ، تمرکز اقتصادی وسیاسی، ساختار فرهنگی رشد نایافته و همچنین ضعف در یادگیری از جوامع موفق بوده است.اما آنچه که باعث عدم تکوین نظام سرمایه داری در ایران شد، نا امنی بوده است و علت آن هم ترس از مصادره اموال توسط کارگزاران استبداد بوده است.ب.نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را عاملیت جامعه تلقی می کنند. این نظریه پردازان معتقدند کنش کنشگران جامعه ی ایرانی باعث توسعه نیافتگی ایران شده است.از اهم این عناصر فرهنگی باید به خلقیات ایرانیان، خاصه فرهنگ استبدادی، غربزدگی و نخبه کشی اشاره کرد.ج. نظریه پردازانی که پارادایم توسعه نیافتگی ایران را تلفیقی می دانند. این نظریه پردازان معتقدند، علاوه بر ساختار و عاملیت، باید به عوامل خارجی به مثابه ی حملات نظامی بیگانگان و نقش استعمار هم اشاره کرد.
  کلیدواژگان: نظریه پردازان ایرانی، توسعه نیافتگی، ساختار، عاملیت، استعمار
 • حمیدرضا عشقی پور*، ابراهیم فیاض، عبدالله بیچرانلو صفحات 58-81
  گردشگری از دیرباز به عناوین مختلف مورد توجه ادیان و آموزه های دینی بوده است و در عمده ادیان جهان در خصوص سفر، گردش، سیر و سیاحت سخنانی آموزنده در قالب وحی یا اسطوره سخن به میان آمده است. در همین راستا این پژوهش به منظور سنجش نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان به روش کمی انجام شده است که با اتکا بر رویکردهای نظری موجود در ارتباط با نگرش پیروان ادیان توحیدی پرسشنامه ای مشتمل بر 114 پرسش 5 گزینه ای انجام شده و سپس این پرسشنامه بر طبق فرمول کوکران 384 نمونه مشخص شد که با توجه به حجم میلیونی تعداد مسلمانان در اصفهان در مقابل جمعیت چند صد تا چند هزار نفری مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها، فرمول کوکران تعداد آنها را در نمونه آماری لحاظ نمی نمود، لذا به کمک روش لگاریتمی حجم نمونه تعداد 951 مشخص شد که به جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و افزایش دقت 980 نمونه آماری مورد تحقیق پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان «نگرش پیروان ادیان توحیدی برساخته از آموزه های کتب مقدس» و «نوع دین ایشان» در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد. در کل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد، مناسب ترین مدل برای پیش بینی توسعه گردشگری پایدار برای پاسخگویان «متدین به ادیان چهارگانه توحیدی» در شهر اصفهان متغییرهای: مناسکی، اعتقادی و پیامدی است که معادله آن نشان می دهد که 4/13 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای سه گانه فوق (متغیرهای مستقل) تبیین می شود.
  کلیدواژگان: ادیان توحیدی، گردشگری، توسعه پایدار گردشگری، اصفهان
 • ابوالقاسم بریمانی*، سیده زهرا حسینی میانگله صفحات 82-98
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه اساتید تمام وقت و حق التدریس واحدهای نکا و بهشهر به تعداد 326 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 175 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه‏ استاندارد سرمایه اجتماعی و چابکی سازمانی استفاده شده است. روایی صوری ابزار توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تایید قرارگرفته است. پایایی آن ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر یک به ترتیب برابر 89/0 و 91/0 به دست آمد. جهت بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد (ساختاری، رابطه ای و شناختی) با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین سهم هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی در پیش بینی چابکی سازمانی متفاوت است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، چابکی سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • صمد احسانی*، محمد تقی شیخی صفحات 99-117
  به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش یافته. تامین حق سکونت در سکونت گاه های غیررسمی می تواند زمینه ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تامین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت گاه های غیررسمی است . تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر 5000 نفر می رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر به دست آمد و به منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق آزمون های آماری بین تامین حق سکونت و همه ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان داد که تامین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند.
  کلیدواژگان: تامین حق مسکن، کیفیت زندگی، نابرابری، زیست غیررسمی، اوزون تپه
 • صمد محمدی زاده سماکوش، حبیب صبوری خسروشاهی*، مهناز رونقی نوتاش صفحات 118-137
  این مقاله با هدف مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت محله ای در شهر تهران انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس آرای ایمری و همکاران، چپ‏من، لوفور، جیکوبز، هاروی، هال، جنکینز، پاتنام و دیگران تنظیم و پیرو آن مدل نظری ترسیم گردید. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ساخت‏ یافته بود. جامعه آماری محله‏ های حصارک، وحیدیه و ولنجک با جمعیتی معادل 56060 نفر در سال1390 است. نمونه‏ گیری با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد شد. برای پوشش پاسخ‏های غیرمعتبر 428 پرسشنامه توزیع گردید. داده های گردآوری شده در قالب آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. سرمایه اجتماعی رابطه معناداری با هویت محله‏ای در سطح اطمینان 95 درصد داشت. میانگین هویت محله‏ای در بازه 11 تا 55 در حصارک برابر 8/33، ولنجک 14/33 و وحیدیه 32/31 بود. میانگین سرمایه اجتماعی نیز در بازه 13 تا 65 در حصارک معادل6/39، ولنجک 6/24 و وحیدیه 2/35 بود. هویت محله‏ ای و سرمایه اجتماعی با ضریب پیرسون 504/0در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار با شدت بالایی داشتند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد، 8/44 درصد تغییرات هویت محله ای توسط متغیرهای درون مدل تبیین شدند، از میان ابعاد سه‏ گانه سرمایه اجتماعی 661/0 تغییرات هویت محله ای تحت تاثیر انسجام اجتماعی تبیین می‏گردد.
  کلیدواژگان: &quot، هویت محله‏ ای&quot، سرمایه اجتماعی، &quot، انسجام اجتماعی&quot، &quot، همکاری&quot، &quot، اعتماد اجتماعی&quot _
 • سید یعقوب موسوی، آدینه ادیب* صفحات 138-157
  چکیده هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیراشتغال زنان ارامنه برروابط درون خانواده آنها در شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر براساس هدف ، مطالعه مقطعی و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش کمی است .جامعه آماری آن تعداد120نفراز زنان شاغل متاهل ارامنه ساکن شهر تهران انتخاب و برای به دست آوردن حجم نمونه از روش تصادفی گلوله برفی استفاده شد و ابزارگرد آوری اطلاعات پژوهش پرسشنامه ایی می باشد.روایی آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با ملاک آلفای کرونباخ برابر73% برآوردگردید. نتایج نشان داد بین نوع اشتغال، سطح درآمد و انگیزه های اشتغال با نوع مناسبات ، انجام کار خانگی و الگوی قدرت رابطه وجود دارد . بین انگیزه مالی و انجام کار خانگی رابطه ایی مثبت ولی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ، بین انگیزه اجتماعی با نوع مناسبات و الگوی قدرت رابطه ایی ضعیف ولی با انجام کار خانگی رابطه ایی منفی ، بین انگیزه شخصیتی با نوع مناسبات رابطه ایی ضعیف، ولی با انجام کار خانگی رابطه منفی ولی با الگوی قدرت رابطه مثبت وجود دارد. وجود آمار ها نشان گر آن است که زنان شاغل ارامنه ، رسیدگی به مسئولیت های خانوادگی مقدم بر هر انگیزه ایی در زندگی آنان است. واژه های کلیدی: زنان شاغل ارامنه ، خانواده ، روابط درخانواده ، انجام کار خانگی ، الگوی قدرت
  کلیدواژگان: زنان شاغل ارامنه، خانواده، روابط درخانواده، انجام کار خانگی، الگوی قدرت
|
 • Shahpoor Ahmadi, Ali Mehdad *, Narges Keshti Aray Pages 1-17
  the main purpose of this research was to study the effectiveness of Iranian family strength system training package on marital satisfaction and emotional divorce on couples. The purpose of this research was developing of prevention of divorce training package and determination of its effectiveness on Intimacy and quality of relationship on employees of education organization of Urmia city. The method was qualitative - quantitative. Research environment of qualitative part was couples who were applicant for divorce. They were interviewed by Narrative inquiry and based on this interviews, the package was developed. In quantitative part of the research the population was employees of Urmia education organization (452person) and the method was quasi-experimental and the sample includes 60 married male and female who was selected by convenience sampling method and assigned randomly in experimental and control groups. Dependent variables of the study were Intimacy and quality of relationship. Research instruments were quality of relationship questionnaire of khoshkam(2006) and questionnaire of Intimacy brouck and berthman(1995).The data were analyzed by using repeated measurement variance analyses in SPSS 24. The results showed that training of the package could increase Intimacy and quality of relationship in experimental group. However, there was no significant difference in the control group after the intervention (p>0/05). Based on research results on effectiveness of package, it was suggested for the Iranian family court, marriage and family counseling centers and family training centers to implement this package in their training program.
  Keywords: Prevention of Divorce Training Package, Intimacy, quality of relationship
 • Zohreh Shabani *, Alireza Mohseni Tabrizi, Roza Karampour Pages 18-37
  The present article explaines the relationship between internet addiction and valuable and social isolation of the 18-29 aged youth in Tehran city. The method of this research was survey analysis and the sample group (384 people) were chosen in stratified way through Cookeran formula. Researcher’s self- made questionnaire with 0.74 relaiability and the content validity was used to gather the data. The researche`s framwork was prepared by using Griffiths (1998), Kim (2000), Affonso (1999), Granovetter (2001), Seeman (1959) & Chalabi and AmirKafi (2004) theories. The obtained results of multiple- regression and path analysis revealed that all six indexes of internet addiction (prominence, mood changing, tolerance, conflict, recurrence) can specify 44 percent of Tehranian adult’s social isolation in which mood changing with = β 0/389 and resignation signs with = β 0/281 had the main effect and portion. In contrast to it, the tolerance with = β 0/269 and recurrence with = β 0/211 were the least affective predictors of adult’s social isolation.
  Keywords: internet addiction, Youth, Social Isolation, Tehran City
 • Seyed Siavash Mousavi Rakati, Mehrdad Javaheripour *, Hasan Mohadesi Pages 38-57
  In this article is provided for analytical documentary attempts to answer this question, Why Iranian society lagged of development? In this direction, the books were written by Iranian theoreticians were analyzed, the outcome of which are the following: 1. theorists who consider the Iran''s underdevelopment paradigm is structure of society. These theorists argue that authoritarian structure and the growth of capitalism in this structure are reasons of underdevelopment of Iran. What is the genesis of the components of authorityin Iran were, the focus of economic and political, cultural structure immature and impaired learning communities, But what causes the development of capitalism in Iran, has been insecurity because of the fear of confiscation by the despotism brokers. 2- Theorists who consider the paradigm of Ounderdevelopment of the agency community. These theorists believe that the action of the Iranian society activists in Iran is causing of underdevelopment. The most important of these cultural elements must point to the ethos of Iranians, especially the illiterate public, seeking out Ghrbzgy and elite plumbing.3- theorists who consolidated the paradigm of underdevelopment Iran. These theorists believe that, in addition to the structure and functionality, they have to point to military attacks, external attacks and noted the role of colonialism.
  Keywords: Iranian theoreticians, underdevelopment, structure, agent, colonialism
 • Hamid Reza Eshghipour *, Ebrahim Fayaz, Abdollah Bicheranlou Pages 58-81
  Tourism has long been the subject of religious and religious teachings in various titles and has been spoken in most religions around the world in terms of travel, journeys, journeys and tours of informative lectures in the form of revelation or myth. In this regard, this research has been carried out in a quantitative manner in order to measure the attitudes of followers of monotheistic religions about sustainable tourism development in Isfahan. the attitudes of followers of monotheistic religions, a questionnaire consisting of 114 questions of 5 choices was made and then This questionnaire, according to the Cochran formula, showed 384 . According to the size of millions of Muslims in Isfahan in comparison with the population of several hundreds to thousands of Christians, Jews and Zoroastrians, the Cochran formula did not count them in statistical sample. Therefore, using the method The logarithmic sample size of 951 was determined to prevent it The probability errors and the accuracy of 980 statistical samples were surveyed. there is a significant difference between "attitudes of followers of monotheistic religions based on the teachings of holy books" and "their religion" on the development of sustainable tourism in Isfahan. In general, the results of regression analysis show that the most suitable model for predicting the development of sustainable tourism for the respondents of "religions to the four monotheistic religions" in Isfahan is the variables: religious, religious, and consequential, which shows that 13.4% The dependent variable variables are explained by the above three variables (independent variables).
  Keywords: Monotheistic religions, tourism, sustainable development of tourism, Isfahan
 • Abolghasem Barimani *, Seyyedeh Zahra Hosseini Miyangaleh Pages 82-98
  The aim of this study was to determine the relationship between social capital and organizational agility the Islamic Azad University. The research applied in terms of purpose and method was descriptive, correlational one. The statistical population consisted of all full-time professors and teaching staff units of neka and behshahr (N= 326). The statistical sample was 175 participants that determined by the Krejci and Morgan formula and selected by stratified random sampling according to gender. Data were gathered by using two standard questionnaires: social capital and organizational agility questionnaires. The content and face validity of the instruments was confirmed by experts. Their reliability was calculated to 0.89 and 0.91 respectively by the use of Cronbach Alpha. Descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant correlation between social capital and dimensions (structural, relational and cognitive) with organizational agility. Also, the contribution of each dimension of social capital is different in predicting organizational agility.
  Keywords: : social capital, organizational agility, Islamic Azad University
 • Samad Ehsani *, Mohammad Taghi Shyikhi Pages 99-117
  As megacities grow, urban poverty would increase in the Third World countries. Providing the rights to reside in informal settlements can help the poor population improve their living environments, and if the residence rights and resources are secured and supplied for them, they will be able to upgrade their housing and living conditions. The purpose of this study is to investigate the effects of housing security on the quality of life in informal settlements. This research is Descriptive-analytical based research. Surveying and Documentary method was adopted to collect the data. The statistical population in Ozoon Tappeh, based on 2011census data, reaches 5,000 people.The sample size using Cochran''s formula was obtained 248 people. A simple random sampling method was applied to access the statistical population. The data collection tool was a designed questionnaire with a stability of 0.76 percent. To explain the findings, regression and correlation tests have been used. According to statistical tests, there is a significant relationship between the provision of the rights of residence and all aspects of the quality of life. The findings of this research illustrated that providing housing rights only in perceptual dimensions could have a significant effect on the status of this stratum.
  Keywords: Provision of housing rights Capture security, Quality of Life, Inequality, Irregular life, Ozoon Tappeh
 • Samad Mohamadizadeh Samakoosh, Habib Saborikhosroshahi *, Mahnaz Ronaghi Notash Pages 118-137
  This article aims to study the relationship between social capital and neighborhood identity in Tehran. The theoretical framework of this research was based on the ideas of Imaric et al., Chapman, Lefebvre, Jacobs, Harvey, Hall, Jenkins, Putnam and others, and was drawn the theoretical model. The research method was survey and data gathering tool was structured questionnaire. The statistical population of Hesarak, Vahidieh and Velenjak neighborhoods was 56060 people in 1390. The sample was 382 people using Cochran formula. The researcher distributed 428 questionnaires to cover inappropriate responses. The result of Data analyzing was showe, neighborhood identity and social capital with Pearson coefficient of 0.504 had a significant relation with 95% confidence level. The mean of neighborhood identity in the range of 11-55 in Hesarak was 33.8, Velenjak was 14.43 and in Vahidieh 32.31. The mean of social capital in the range of 13-65 in Hesarak was 39.6, Velenjak was 24.6, and in Vahidieh was 35.2. Multivariate regression analysis shows that 44.8% of the neighborhood identity changes are explained by factors within the model, and the path analysis showed that among the three dimensions of social capital 0.661 of the identity of the neighborhood It affects social cohesion.
  Keywords: &quot, Neighborhood identity&quot, &quot, social capital&quot, &quot, social cohesion&quot, &quot, cooperation&quot, &quot, social trust&quot _
 • Seyed Yagob Mousavi, Adineh Adib * Pages 138-157
  Abstract The main purpose of this study was to investigate the effect of Armenian women's work on their families in Tehran. The present research is based on the purpose of this study. The study was a cross-sectional and research-based method. The statistical population of this study was 120 women employed by married Armenians living in Tehran. Data were collected using a randomized snowball method. Data were collected using a questionnaire. . Its content was estimated by content validity method and its reliability with Cronbach's alpha coefficient was 73%. The results showed that there is a relationship between type of employment, income level and employment incentives with type of relationships, homework and power model. There is a positive relationship between financial motivation and doing housework, but with a kind of relationships and a weak relationship between empowerment, between social motivation and relationships, and a weakly correlated power pattern, but with negative family work, between personality motivation and relationship types Weak, but there is a negative relationship with doing household work, but there is a positive relationship with the pattern of power. The presence of statistics indicates that Armenian women working in family responsibilities are at the forefront of any incentive in their lives. Keywords: Employed women Armenians, relationships in the family, housework, pattern of power
  Keywords: Employed women Armenians, family, relationships in the family, housework, pattern of power