فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 56، بهار 1397)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 56، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکرم دوستی، عبدالرضا ادهمی*، شهلا کاظمی پور ثابت صفحات 1-18
  بررسی رابطه بین مصرف فرهنگی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی 15-65 ساله) چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مصرف فرهنگی با سلامت اجتماعی صورت گرفت. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر از شهروندان 65-15 تهرانی به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بین مطالعه روزانه با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/000 , r=0/729). بین فراغت هنری با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/000 , r=0/779). بین مصرف رسانه ای با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/000 , r=0/729). در نهایت، بین مصرف فرهنگی با سلامت اجتماعی پاسخگویان رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (sig=0/010 , r=0/639). واژگان کلیدی: مصرف فرهنگی، سلامت اجتماعی، اوقات فراغت، مصرف رسانه ای.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: مصرف فرهنگی، سلامت اجتماعی، اوقات فراغت، مصرف رسانه ای
 • محبوبه بابائی*، لیلا ژاله عبداللهی صفحات 19-37
  هدف این پژوهش، تعیین میزان رابطه بین پیوندهای اجتماعی غیررسمی و سلامت روان کارکنان شرکت ایران ترانسفو زنجان (بر مبنای جنسیت)است. چهارچوب نظری تلفیقی از آرای صاحب نظران اجتماعی در رابطه با سرمایه اجتماعی شبکه(بارت، لین، ولمن و گرانووتر) می باشد. روش این تحقیق، توصیفی-تحلیلی، نحوه گردآوری داده ها پیمایش تحلیلی و ابزار آن پرسشنامه است. حجم جامعه آماری 1800 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 316 نفر است. روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS و از آماره های توصیفی و آزمون های آماری استنباطی با توجه به سطح سنجش متغیرها استفاده شد. یافته های حاصل از تحقیق با استفاده از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که: 1- دامنه پیوندها، شدت پیوندها، عرضه حمایت ، دریافت حمایت در شبکه پیوندهای غیررسمی، جنسیت، سن، تحصیلات، تاهل، تعداد فرزرندان و پست سازمانی با سلامت روان رابطه معناداری دارند. 2- براساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل، مردان در مقایسه با زنان از سلامت روان بیشتری برخوردارند و همچنین مردان نسبت به زنان از: عرضه حمایت، دریافت حمایت، شدت پیوندها و همچنین دامنه پیوندهای بیشتری برخوردارند. 3- در کل ضریب تعیین تحلیل مسیر عدد 697/0 را نشان داد. بدین معنا که متغیرهای مورد بررسی 7/69 درصد از واریانس متغیر وابسته را تعیین نموده و 3/30 درصد واریانس متغیر وابسته مربوط به متغیرهایی است که دراین تحقیق پیش بینی نشده است.
  کلیدواژگان: پیوندهای اجتماعی غیررسمی، سرمایه اجتماعی شبکه، سلامت روان
 • علی اصغر عباسی اسفجیر*، مهرانگیز سلیمانی نیاکی صفحات 38-57
  هدف مقاله اثربخشی بهسازی روابط زوجین مبتنی بر بهسازی گاتمن در تعارضات زوجین می باشد. این مقاله به روش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود و که 40 زوج (زن و شوهر)داوطلب به نمونه گیری انتخابی(غربالگری)و هدفمند 30نفر انتخاب شده اند زوجین در دو گروه آزمایش و گواه که هریک متشکل از 15 زوج بود جای گرفتند. ابزار های گردآوری پرسشنامه 47 سوالی رضایت زناشوویی انریچ می باشد.. از آزمون تحلیل کواریانس در تحلیل استفاده شده است .یافته ها نشان می دهد که میانگین نمرات حل تعارض درک معنای مشترک زندگی ، سازگاری و مدیریت تعارض زوجین گروه آزمایش به صورت معنی داری افزایش یافته است در نتیجه بهسازی از طریق روش گاتمن در حل تعارض زوجین، درک معنای مشترک زندگی، سازگاری زوجین و مدیریت تعارض زوجین موثر است. مقادیر مجذور اتا نیز نشان می دهد که آموزش سازگاری به زوجین , 84 درصد سازگاری ، 76 درصد درک معنای مشترک زندگی ، 68 درصد حل تعارض، 64 درصد مدیریت تعارض را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: روش گاتمن، سازگاری، مدیریت تعارض، زناشویی
 • سمیرا وکیلها*، سید یعقوب موسوی، فرح ترکمان صفحات 58-77
  این پژوهش تاثیر ارزش های فرهنگی بر تعهد به اخلاق شهروندی را در ابعاد (عملی- نگرشی و ارزشی) در بین شهروندان 18 تا 68 سال در شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است؛ اینکه آیا ارزش های فرهنگی (خصوصی- عمومی) در ابعاد (عملی، نگرشی، ارزشی) تعهد به اخلاق شهروندی در بین شهروندان تهرانی تاثیر دارد یا خیر سوال اصلی تحقیق حاضر است. روش این پژوهش پیمایش است و حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای و تصادفی به دست آمده است. جامعه آماری ، شهروندان 18 تا 68 ساله ساکن در شهر تهران می باشند. فرضیات با آزمون های اماره ای پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از این است که ارزش های فرهنگی در بعد خصوصی با شاخص های دینداری، احترام به سنت و درونی شدن ارزش های سنتی با تعهد به اخلاق شهروندی در تضاد است. و ارزش های فرهنگی در بعد عمومی از قبیل صلح، نظم اجتماعی ، امنیت، صداقت، خیرخواهی، تحصیلات و سن با تعهد به اخلاق شهروندی در رابطه معناداری وجود دارد. فرضیات بر اساس نظریه های دورکیم، گیدنز و هیتر قابل تبیین است. کلمات کلیدی: تعهد به اخلاق شهروندی، ارزش های فرهنگی، اخلاق عملی، اخلاق ارزشی، اخلاق نگرشی.
  کلیدواژگان: تعهد به اخلاق شهروندی، ارزش های فرهنگی، اخلاق عملی، اخلاق نگرشی، اخلاق ارزشی
 • فاطمه سلطانپور*، حسین اقاجانی، علیرضا کلدی صفحات 78-96
  هدف از این پژوهش، توجه به ساختار قدرت در خانواده و نقش تاثیرگذار آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر و روستاهای کرمان در سال 1396 است. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. با توجه به فرمول شارپ کوکران حجم نمونه در شهر تعداد 384 و در روستا 118 خانوار است. محقق از نمونه گیری خوشه ای و تصادفی و از تکنیک پرسشنامه استفاده کرده است، پرسشنامه حاضر توسط پنج نفر از اساتید دانشگاه که بومی بودند تعیین روایی گردید و جهت تعیین پایایی با توجه به spss، پایایی 98/0 به دست آمد که نشان می دهد تحقیق پایا و قابل اجرا است.طبق نتایج پژوهش با توجه به آماره تی مستقل بین ساختار قدرت در خانواده در شهر و روستا تفاوت معنی داری وجود دارد، بدین صورت که در جامعه شهری ساخت خانواده متقارن نسبی و در جامعه روستایی ساخت قدرت به صورت یک جانبه و پدر محور بوده است که پیرامون آن مشارکت اجتماعی تحت تاثیر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق مانند آنچه دورکیم درگذر از جامعه مکانیکی به جامعه ارگانیکی تاکید برافزایش انسجام دارد، در جامعه فوق هم هر چه از جامعه روستایی به سمت جامعه شهری پیش می رویم قدرت متقارن تر و برد بالایی از مشارکت اجتماعی را مشاهده می نماییم.
  کلیدواژگان: ساختار قدرت، مشارکت اجتماعی، شرکت در فعالیت های اجتماعی
 • سعیده علی اکبری*، حبیب صبوری خسروشاهی صفحات 97-133
  پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین ارزش های والدین و ارزش های فرزندان بپردازد. منظومه یا نظام ارزش ها به عنوان بنیادی ترین مولفه فرهنگی هر جامعه، معمولا از طریق نفوذ تدریجی به سازمان شخصیتی افراد، نهادها و ساختارهای اجتماعی، خود را در جلوه های انتزاعی بازتولید کرده و در بسترهای روانی و اجتماعی در پرتو گفتمان غالب جامعه به حیات خود ادامه می دهند. دگرگونی در ارزش ها، موجب بروز تغییرات در رفتار افراد جامعه می گردد. چارچوب نظری این تحقیق براساس نظریات: رابرت مرتون، دیدگاه مکانیکی مبتنی بر همگرایی، دیدگاه تفریدی مبتنی بر واگرایی رونالد اینگلهارت، یان رابرتسون، مانهایم است. این پژوهش به صورت پیمایشی و بهره گیری از شیوه پرسشنامه محقق ساخته شده انجام شده است. پرسش نامه ها به کمک روش نمونه گیری تصادفی بین 400 نفر از خانواده های ساکن تهران که دارای فرزند 30-15 سال می باشند، به صورت خوشه ای از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شده است. آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که شاخص های اصلی این تحقیق از ضرایب روایی نسبتا بالایی برخوردار است. تکنیک های آماری مورد استفاده جدول توزیع فراوانی، آماره های مرکزی و پراکندگی، تحلیل عاملی، همبستگی بین متغیرها می باشد که به کمک نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد بین ارزش های والدین و فرزندان رابطه معنادار وجود دارد و بیشترین همگرایی در بین ارزش های اجتماعی والدین و ارزش های اجتماعی والدین است.
  کلیدواژگان: ارزش های فرهنگی، ارزش های اجتماعی، ارزش های مذهبی
 • بهزاد حکیمی نیا*، نبی الله ایدر صفحات 134-149
  امروزه حضوری شبکه های اجتماعی در زندگی اجتماعی شهروندان بخش جدایی ناپذیری از زندگی شده اند. هرچند نمی توان منکر برخی محاسن این شبکه ها شد، اما استفاده غیرمعمول از این شبکه ها پیامدهای نامطلوبی را برای جامعه و افراد به دنبال خواهد داشت. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر فاصله اجتماعی (انزوا) در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با روش توصیفی از نوع پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان عضو شبکه های اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر هستند که حجم نمونه با استفاده از جداول لین و مورگان برای سطح اطمینان 095/0 و حداکثر پراکندگی به تعداد 384 نفر برآورد شده و شیوه نمونه گیری نیز سیستماتیک چند مرحله ای است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی اثر معناداری بر انزوای اجتماعی، شدت ارتباطات خانوادگی، عضویت در گروه های واقعی، اعتیاد به اینترنت، بحران هویت و اختلال در شکل گیری شخصیت، تعارض ارزش ها و گسترش ارتباطات نامتعارف داشته اند، اما میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بر اساس پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد تفاوت معناداری را نداشته، هرچند بر اساس جنسیت متفاوت بوده و مردان بیش از زنان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، انزوای اجتماعی، شدت ارتباطات خانوادگی، عضویت در گروه های واقعی، اعتیاد به اینترنت
 • کورش پارسا معین*، تهمینه شمس مشهدی صفحات 150-160
  هدف از انجام این پژوهش تبین نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت توسعه پایدار (از خودبیگانگی، ساختار مدیریتی، هماهنگی پویا) در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 8) می باشد. روش مطالعه توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی، و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر حاصل شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که براساس نظر متخصصان اصلاح و اعتبار یابی شد. برای سنجش فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میان سرمایه اجتماعی و میزان از خودبیگانگی که یکی از مولفه های توسعه پایدار است رابطه معناداری (768.) وجود دارد، و همچنین میان دیگر مولفه های توسعه پایدار از جمله ساختار مدیریتی (842a.) همبستگی و هماهنگی پویا (652a.) همبستگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت، توسعه پایدار، شهر تهران
|
 • Akram Doosti, Abdolreza Adhmi *, Shahla Kazemipoursabat Pages 1-18
  The relationship between cultural consumption and social health (case study: Tehranian citizens 15-65 aged) Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship between cultural consumption and social health. The research method, survey and data gathering tool were a questionnaire. By Using the Cochran formula, 384 citizens of 15 to 65 Tehranians were selected by convenience sampling. To assess the research tools, formal validity and reliability of Cronbach's alpha were used. To test the hypothesis, Pearson correlation coefficient was used. Results showed; There is a significant and positive correlation between the daily study and the social health of respondents (sig=0/000, r=0/729). There is a significant and positive correlation between the art leisure and the social health of respondents (sig=0/000 , r=0/779). There is a significant and positive correlation between the media consumption and the social health of respondents (sig=0/000 , r=0/729). Finally, there is a significant and positive correlation between cultural consumption and social health of respondents (sig=0/010 , r=0/639). Keywords: Cultural consumption, social health, leisure time, media consumption
  Keywords: Cultural consumption, social health, leisure time, media consumption
 • Mahbobeh Babaee *, Lila Jaleh Abdullahi Pages 19-37
  The present study aims to determine the relationship between the informal social links and mental health of the employees of Iran Transfo Corporation in Zanjan .(based on gender).The theoretical framework is an integration of the analysis of the social experts'' views on the social capital of the network (Bart, et.al). The method of this research is descriptive-analytic, and the method of data collection is analytical survey and the instrument is a questionnaire. The population is 1800 subjects and the sample size is 316 using the Cochran formula. The sampling method was simple random sampling. For data analysis, SPSS software was used and descriptive statistics and inferential statistical tests were used for measuring variables. The findings of the study using independent t-tests, one-way ANOVA and Pearson''s correlation coefficient shows that: 1- range of links, the severity of links, receiving support, support provision in the informal links network, gender, age, education, marital status, number of children and organizational posts have a significant relationship with mental health 2. Based on the results of independent t-test, men have more mental health than women, and men also enjoy more support provision, receiving support, support severity, and more link range than women. 3. In total, the coefficient of determination of the path analysis was 0.67. This means that the variables considered determine 69.7% of variance of dependent variable, and 30.3% of variance of dependent variable is related to variables that are not predicted in this research.
  Keywords: Informal social links, network social capital, mental health
 • ALI ASGHAR ABBASI ASFAJIR *, Mehanghiz Solaymani Niaki Pages 38-57
  The goal of the paper is to study the effectiveness of improving couple relationships based on Gottman's improvement scale in couples conflicts. This paper adopted a quasi-experimental design conducting a pretest-posttest with a control group in which 30 subjects of 200 couples (husband and wife) were selected by a systematic sampling (screening). The couples were assigned into two groups, each comprising 15 couples. Enrich's 47- question marital satisfaction scale was used to collect data.The covariance analysis test was used in the analysis. The findings indicated that the mean of conflict resolution, the reciprocal awareness of the meaning of life, compatibility and management of conflict among couples significantly increased in the experimental group. As a result, the improvement by Gottman's method in solving couples' conflict, understanding common sense of life, couples compatibility and management of conflict is effective among them. The squared amount of Eta also shows that compatibility training of couple's ends up with 84% compatibility, 76% perceived common sense of life, 68% conflict resolution, and 64% of conflict management.
  Keywords: Compatibility, Guttman method, conflict management, marital
 • Samira Vakilha *, Seyed Yaghub Mousavi, Farah Torkaman Pages 58-77
  This research studies the effect of cultural values on citizenship ethics commitment in the dimensions (practical-value and attitude) among citizens aged 18-68 in Tehran; the main question of this research refers to these question; wether cultural values in (private-public) dimensions effect on Commitment to citizenship ethics in Tehran citizens or not. The method of this survey is survey and the sample size is obtained by random and cluster sampling. The statistical population is citizens aged 18-68 years old living in Tehran. Assumptions were analyzed using Pearson's empirical tests, regression and path analysis. The research results suggest that cultural values in the private realm are in conflict with indices of religiosity, respect for tradition, and the internalization of traditional values with commitment to citizenship ethics. And cultural values in the public domain, such as peace, social order, security, honesty, benevolence, education, and age, have a meaningful relationship with commitment to citizenship ethics. Assumptions can be explained based on Durkheim, Giddens, and Heater's theories. Keywords: Commitment to Citizenship Ethics, Cultural Values, Practical Ethics, Value Ethics, Attitude Ethics.
  Keywords: Commitment to Citizenship Ethics, Cultural Values, Practical Ethics, Value Ethics, Attitude Ethics
 • Fateme Soltanpoor *, Hossahn AGHAJANI, Alireza Kaldi Pages 78-96
  The aim of this research is paying attention to the power structure in the family and its influential role on social participation in the city and villages of Kerman in 1396. This research has been done by survey method. According to Sharp Cochran formula, the city sample size is 384 families and the sample size in villages is 118 families. Cluster sampling and random sampling were used as sampling methods and the questionnaire technique was used. Validity of the questionnaire was validated by five university professors who were native and for reliability the spss was used; reliability was 0.98, it means the research is valid and applicable.Base on the independent T-Test significant difference can be seen between the power structure of the family in the city and the village. In the urban community, structure of the family is relatively symmetric, and in rural community the power construction was unilateral and father-centered which has affected social participation. According to research results, such as what Durkheim emphasizes on increasing coherence in the transition from the mechanical community to the organic community. In the above society, when moving from the rural community to the urban community, we see more symmetrical power and a high level of social participation.
  Keywords: power structure, Social Participation, participate in social activities
 • سعیده علی اکبری *, Habib Saborikhosroshahi Pages 97-133
  The present study seeks to investigate the relationship between the values of the parents and the values of the children. System values as the most basic components of culture in every society is usuallyreproducedthrough a gradual influence of personality, Institutions and social structures And the psychological and social contexts in the light of the prevailing discourse of society keep on surviving. Changes in values, caused changes in the behavior of society. The theoretical framework of this research is based on the ideas of Robert Merton ,The convergence-based mechanical view, divergence-based discourse, Martin Inglhart, Yan Robertson, Mannheim. The research was conducted through questionnaire among 400 families with to a random sampling living in Tehran.aged 30-15 years old, for a cluster of five district: North, South, East, West and center of Tehran aredistributed.TheCronbach''''s alpha test showed that the main indicators of the validity of this study is relatively high. The statistical techniques used are frequency distribution table, central statistics and dispersion, factor analysis, correlation between variables. Findings show that there is a meaningful relationship between the values of parents and children and is the most convergent between the social values of parents and the social values of parents.
  Keywords: Cultural Values, Social Values, Religious Values
 • Behzad Hakiminya *, NABIALLAH Ider Pages 134-149
  Today, the presence of social networks in the social life of citizens has become an integral part of life. Although some of the benefits of these networks can not be denied, unusual use of these networks will have adverse consequences for society and individuals. In this regard, this research was conducted with the aim of investigating the effect of social networks on social distance (isolation) in students of Islamic Azad University, Shoushtar Branch, using a descriptive survey method. The statistical population of the study consisted of all students of Social Network members at Islamic Azad University, Shoushtar Branch. The sample size was estimated using the Lynn and Morgan tables for a confidence level of 0.95 and a maximum dispersion of 384 people, and the sampling method is also a multi-stage systematic. The results of this study have shown that the use of social networks has a significant effect on social isolation, the intensity of family relationships, membership in real groups, Internet addiction, identity crisis, disruption in personality formation, conflict of values, and the expansion of unconventional communication. But the amount of social networking based on the socio-economic base of individuals does not have a significant difference, although it varies according to gender, and men use social networks more than women.
  Keywords: social networks, Social Isolation, family ties intensity, membership in real groups, Internet Addiction
 • Koroush Parsa Moiin *, Tahmineh Shams Mashhadi Pages 150-160
  The purpose of this study was to explore the role of social capital in three dimensions of sustainable development management (alienation, management structure, dynamic coordination) in Tehran (case study of 8 area). The study was a descriptive-correlational survey, and a multi-stage sampling method. The sample size was 384 people based on the Cochran formula. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire that was corrected by experts. To measure the hypotheses, Pearson correlation coefficient was used. The results showed that there is a meaningful relationship between social capital and the degree of alienation that is one of the components of sustainable development (768), as well as among other components of sustainable development of Sentence Management Structure (.842a) Solidarity and Dynamic Coordination (.652a) There is solidarity.
  Keywords: social capital, management, Sustainable Development, Tehran City