فهرست مطالب

بررسی های حسابداری و حسابرسی - سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 96، تابستان 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 96، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غریبه اسماعیلی کیا*، سمیه نجف نیا، محمد اوشنی صفحات 169-192
  هدف
  از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون‎سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می‎دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون‎سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می‎دهد و به‎طور بالقوه به تقلب مالی منجر می‎شود. با توجه به استدلال‎های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون‎سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است.
  روش
  در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون‎سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام‎دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به‎کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته‎ها
  نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام‎دهندگان به‎عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون‎سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تاثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون‎سازمانی از سوی مالکان و وام‎دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می‎دهد.
  نتیجه‎گیری
   زمانی که مدیران با کنترل‎های سخت‎گیرانه برون‎سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می‎شوند. این یافته، عکس نتیجه‎ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل‎های برون‎سازمانی بر فعالیت‎های فرصت‎طلبانه مدیران انتظار می‎رود.
  کلیدواژگان: تقلب مالی، نظریه نمایندگی، نظریه ارزیابی شناختی، راهبری شرکتی برون‎سازمانی
 • سید علی حسینی*، بهاره شفیع زاده صفحات 193-216
  هدف
  رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می‎دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تامین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله روش‎های بسیار کم‎هزینه تامین مالی به‎شمار می‎رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه‎گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران با تاکید بر سازه‎های حسابداری است.
  روش
  در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‎گیری نظری و سپس نمونه‎گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر ارکان بازار سرمایه، با به‎کارگیری روش تحقیق نظریه‎پردازی زمینه‎بنیان و تحلیل داده‎های حاصل از مصاحبه، عوامل موثر بر حمایت از حقوق سرمایه گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله‎ها، مشخصات و ابعاد مقوله‎ها استخراج شد و مقوله‎های یاد شده به شرایط علی، راهبردها، شرایط مداخله‎گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه‎بندی شدند. مدل به‎دست آمده، با ارائه به صاحب نظرانی که تعدادی از آنها قبلا در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش، به تایید رسید.
  یافته‎ها
  در این پژوهش با ارائه مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران، مولفه‎های تاثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران شناسایی شدند.
  نتیجه‎گیری
  شناسایی مولفه‎های حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران، سلامت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی را افزایش می‎دهد و به تحقق عدالت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده‎های مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه، ایجاد بازار فعال، رقابت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کمک می‎کند.
  کلیدواژگان: سرمایه‎گذاری، حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران، سازه‎های حسابداری، نظریه پردازی زمینه‎بنیان
 • جواد رضازاده، عبداله محمدی* صفحات 217-238
  هدف
  کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی نمایان می شود.  مدیران توانمند می توانند با برآورده‎ساختن انتظارات ذی‎نفعان و بهبود عملکرد شرکت، از ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی بکاهند. از طرفی، برقراری روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت مالی واحدهای تجاری تاثیرگذار است، بلکه این امر می تواند انگیزه و توانایی مدیران را در ارتباط با تهیه صورت های مالی تحت تاثیر قرار داده و به ایجاد تفاوت چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی منجر شود. از این رو، هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی شرکت ها بر این رابطه است.
  روش
  برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 لغایت 1396 انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند.
  یافته‎ها
   یافته های پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت، تاثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف نمی کند.
  نتیجه‎گیری
   نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قادرند قضاوت ها و برآوردهای دقیق و اثربخش تری را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد بهتری را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگری مالی را کاهش دهند. افزون بر این، نتایج نشان می دهد اثربخشی توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه تحت تاثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: توانایی مدیریتی، گزارشگری مالی متقلبانه، ارتباطات سیاسی
 • علی رضائی، آزیتا جهانشاد*، غلامحسن تقی نتاج ملک شاه صفحات 239-254
  هدف
  هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‎بندی چالش‎های پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران است. این مدل می‎تواند در دوره‎های زمانی زودتر آثار عدم ایفای تعهدات را شناسایی کند که خود باعث می‎شود حجم مطالبات غیرجاری بانک‎ها کاهش یابد.
  روش
  در این پژوهش، اطلاعات لازم به‎طور عمده از طریق مطالعه کتابخانه‎ای و نظرخواهی از خبرگان به روش دلفی فازی جمع‎آوری شد و در موارد ضروری مصاحبه حضوری صورت گرفت. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‎مراتبی فازی (FAHP)، موانع پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار شناسایی و رتبه‎بندی شد و به‎کمک روش نوین واسپاس (WASPAS)، راهکارهای بهتر برای رفع موانع اجرای مدل زیان اعتباری موردانتظار در بانک‎های ایران پیشنهاد شدند.
  یافته‎ها
  یافته‎ها نشان داد که شاخص جهانی‎شدن روش‎های تامین سرمایه، مهم‎ترین شاخص برای ضرورت اجرای استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی در بانک‎های ایرانی است. شاخص افزایش احتمال سوخت مطالبات و ذخیره‎گیری دیر هنگام مطالبات، نیز از شاخص‎های بسیار مهم وضعیت موجود زیرساخت‎های بانک‎های ایرانی بودند. طبقه‎بندی مناسب گروهی تسهیلات خرد و ذخیره‎گیری به‎موقع مطالبات نیز به‎ترتیب پیامدهای بسیار مهم به‎کارگیری مدل زیان اعتباری تشخیص داده شدند. پایش نشدن صورت‎های مالی و سایر اطلاعات در طول بازپرداخت نیز دو مانع بسیار مهم برای پیاده‎سازی این مدل است. دسترسی به اطلاعات اتکاپذیر برای قضاوت حرفه‎ای نیز مهم‎ترین راهکار برای مقابله با این مانع تشخیص داده شد.
  نتیجه‎گیری
   بانک‎ها برای پیاده‎سازی مدل زیان اعتباری موردانتظار، باید سیستم‎های مدیریت ریسک خود را توسعه دهند؛ زیرا بخش عمده‎ای از اطلاعات مورد نیاز نظیر تعیین احتمال نکول (PD) و رتبه‎بندی‎های داخلی مشتریان در خصوص تعیین ذخیره مطالبات را واحدهای مدیریت ریسک تهیه می‎کنند.
  کلیدواژگان: مدل زیان اعتباری موردانتظار، مدل کاهش ارزش تحقق‎یافته، استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی
 • غلامرضا سلیمانی امیری*، مهناز محمودخانی صفحات 255-278
  هدف
  رویکرد غالب در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری ارزش منصفانه است. پیچیدگی در برآوردهای ارزش منصفانه اشاره شده در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 13، چالش هایی را برای حسابرسی ایجاد خواهد کرد و بر کیفیت حسابرسی اثرگذار خواهد بود، از همین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه و چالش های حسابرسی آن است.
  روش
  ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسش‎نامه بوده است. در این پژوهش از آزمون های میانگین یک جامعه و فریدمن استفاده شده است.
  یافته‎ها
  یافته های 118 پرسش‎نامه گردآوری شده، نشان می دهد که استفاده از استاندارد حسابرسی 540 مصوب سازمان حسابرسی دشوار و مستلزم بازنگری است. حسابرسان معتقدند که مهم ترین چالش حسابرسی در رابطه با اندازه گیری ارزش منصفانه، نبود بازار فعال برای اکثر دارایی ها و بدهی هاست. همچنین طبق یافته ها، چالش های حسابرسی اندازه گیری ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های مالی با دارایی ها و بدهی های غیرمالی تفاوت دارد.
  نتیجه‎گیری
   دشواری حسابرسی سطوح 2 و 3 ارزش منصفانه، نبود رهنمودهای آموزشی، بی‎صلاحیتی حسابرس و نبود کارشناسان با تجربه می تواند بر کیفیت حسابرسی ارزش منصفانه موثر باشد و همین مسئله لزوم توجه به دانش حسابرسی و بازنگری در استانداردهای حسابرسی را روشن می سازد. همچنین سازمان حسابرسی مهم ترین مرجع در تدوین دستورالعمل های آموزشی در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه است؛ از این رو، باید این سازمان اقدامات لازم را برای تدوین چنین رهنمودهایی انجام دهد.
  کلیدواژگان: ارزش منصفانه، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 13، حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، کارشناسان ارزش گذاری
 • الهام حسنی آذر، شهناز مشایخ*، رضوان حجازی صفحات 279-300
  هدف
  در تحقیق حاضر به طراحی مدل ارزش‎گذاری منابع انسانی و گزارشگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های تابع آن پرداخته شده است.
  روش
  مدل‎های مختلف مطرح‎شده در حوزه ارزش‎گذاری منابع انسانی بررسی شدند و در نهایت با توجه به مزایا و محدودیت‎های هر یک از مدل‎ها، ترکیبی از مدل‎های مایرز و فلاورز و ارزش پولی حاشیه‎ایرانا و ماهش واری به‎عنوان الگو انتخاب شد. این تحقیق شامل چهار مرحله است: در مرحله نخست، ابعاد و مولفه‎های کمی و کیفی موثر بر ارزش‎گذاری منابع انسانی بر اساس مرور پیشینه تحقیق استخراج شدند. در مرحله دوم، ابعاد و مولفه‎ها طی سه مرحله مصاحبه با خبرگان، توزیع پرسش‎نامه و روش دلفی فازی شناسایی شدند. در مرحله سوم، ارتباط بین مولفه‎ها با یکدیگر از طریق پرسش‎نامه و روش دیمتل فازی بررسی شد. در نهایت، نظر خبرگان در خصوص نحوه گزارشگری ارزش‎گذاری منابع انسانی با توزیع پرسش‎نامه و روش تحلیل سلسله‎مراتبی ارزیابی شد.
  یافته‎ها
   بر اساس مراحل اول و دوم تحقیق، 15 بعد و 20 مولفه موثر برای ارزش‎گذاری منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های تابع آن شناسایی شد. در مرحله سوم، مولفه‎ها اولویت‎بندی شدند و مدل پیشنهادی تحقیق ارائه شد. بر اساس نظر خبرگان، بهترین شکل گزارشگری به‎صورت ریالی و در متن صورت‎های مالی است.
  نتیجه‎گیری
   مدیران و روسای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های تابع آن می‎توانند از طریق مدل پیشنهادی تحقیق به ارزش‎گذاری منابع انسانی بپردازند.
  کلیدواژگان: ارزش‎گذاری، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های تابع آن، گزارشگری، منابع انسانی
 • حسن ولیان*، محمدرضا عبدلی، علیرضا کوشکی جهرمی صفحات 301-326
  هدف
  ورود به حرفه تخصصی حسابرسی علاوه‎بر تصمیم‎گیری، به مشخصه‎های متمایزی نیاز دارد که مهم‎ترین آن توانایی اتخاذ تصمیم های بخردانه حسابرس است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلان حرفه‎ای تخصصی، اظهارنظر درباره صورت های مالی است که مستلزم بی طرفی حسابرس در تصمیم گیری است. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، می‎توانند به بهترین شکل ممکن و بدون جانبداری تصمیم‎گیری کنند. هدف این پژوهش ارائه مدل تصمیم گیری خردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده‎بنیاد است.
  روش
  روش تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات توسعه ای، از جنبه جمع آوری داده ها جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش شناسی اجرای کار کیفی است. بر اساس روش شناسی کیفی، پس از جمع‎آوری داده‎ها از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده‎بنیاد) و مصاحبه، مولفه‎ها به‎صورت باز، انتخابی و محوری کدگذاری شدند و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد.
  یافته‎ها
   طی این پژوهش مولفه ای به نام «تصمیم گیری بخردانه حسابرسان» شناسایی شد که در آن تصمیم گیری بخردانه، فرایندی منسجم، انعکاسی، شناختی و عاطفی است که شرایط درونی و بیرونی را در زمینه تصمیم گیری مدنظر قرار می دهد و به ذی نفعان بیشتری توجه می‎کند. یافته های این تحقیق، تحقیقات مفهومی قبلی در زمینه خرد یا دانایی را هم تایید کرده و هم به چالش می‎کشد و روشی عملی برای تصمیم گیری بخردانه حسابرسان ارائه می‎دهد.
  نتیجه‎گیری
   این تحقیق، به‎دلیل وسعت‎دادن به دیدگاه عملیاتی خرد یا حکمت در حسابرسان و درک بیشتر ماهیت پیچیده تصمیم گیری در فضای حرفه ای حسابرسی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از دیدگاه حسابرسان، بسط و توسعه توانایی تصمیم گیری بخردانه در شرایط واقعی، به رویکرد منسجم و چند بعدی نیاز دارد که باید به افراد آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری بخردانه حسابرس، کیفیت حسابرسی، تحلیل داده‎بنیاد
|
 • Gharibe Esmaili Kia *, Somayeh Najafnia, Mohammad Oshani Pages 169-192
  Objective
  In one hand, based on one of the fundamental assumptions of agency theory, the external organizational pressure imposed on managers declines their potential moral hazard but on the other hand, the cognitive evaluation theory argument is that strong expectations of managers due to the strategic organizational leadership mechanisms, while limiting their sense of autonomy, decline their individual motivation for conducting business and potentially lead to financial fraud. Regarding the mentioned contradictory arguments, this research aims to examine the relationship between corporate governance and financial fraud strategies, focusing on cognitive assessment of representation prescriptions.
  Methods
  In this research external corporate governance mechanisms are measured by using dedicated institutionalownership and loan lender power. Two research hypotheses were analyzed using the data of 128 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2012 to 2017 (include 768 firm-year observation) as well as using logistic regression.
  Results
  The results indicated that the proprietary ownership and lenders’ power as corporate organizational mechanisms of management have a positive and significant effect on the probability of financial fraud. In other words, the external organizational pressure from owners and lenders maximizes the risk of financial fraud among managers
  Conclusion
  When executives are encountered with a rigorous outsourcing control, more likely they would engage in fraudulent behaviors. This finding is in the opposite of the result which is expected by the managers' opportunistic activities, in accordance to the agency theory of the operation of external organizational controls.
  Keywords: : Financial fraud, Agency theory, Cognitive evaluation theory, External corporate governance
 • Seyed Ali Hosseini *, Bahareh Shafizadeh Pages 193-216
  Objective
  Economic growth and development of a country are the results of the country's productive capacity and capital is one of the most important factors of production. Funding through the capital market is one of the least costly financing methods that require the trust of investors, the security of investment, and the protection of investors' rights. The purpose of this study is to provide a model for protecting the rights of investors with an emphasis on accounting constructs.
  Methods
  In this research, by using theoretical sampling method and then snowball sampling, the factors influencing the investors' protection rights were investigated through interviewing experts and specialists including faculty members and people working in the securities and exchange organization or other elements of the capital market, by using the grounded theory methodology and analyzing the data obtained from the interview, factors affecting the protection of investors' rights were examined. Also, using open, axial and selective coding, the concepts, categories, specifications and dimensions of the categories were extracted and the categories referred to the conditions, strategies, intervening conditions, context conditions and consequences. The model was refined and validated by presenting the experts (some of whom had not previously been interviewed).
  Results
  A model for protecting the rights of investors that has identified the components that affect the protection of investors' rights.
  Conclusion
  Identifying the components of protecting the rights of investors increases the economic health of society and public confidence. It seeks to achieve economic justice and optimal allocation of resources, prevent corruption and financial mismanagement, promote the transparency of capital market information, capital market development, and create an active market, competition in the economy, economic development and industrial progress.
  Keywords: Investing, Investors protection, Accounting constructs, Grounded theory
 • Javad Rezazadeh, Abdullah Mohammadi * Pages 217-238
  Objective
  Manager's efficiency in using corporate resources is reflected in the information presented in the financial statements.  Manager's ability can reduce fraudulent financial reporting by fulfilling stakeholders expectations and improving firm's performance. On the other hand, political connections not only affect firms financial situation, but also it can affect manager's incentives and abilities in preparation of the financial statement and lead to significant difference in the quality of financial reporting. Thus, the purpose of the present research is to examine the association between managerial ability and fraudulent financial reporting, and also to investigate the moderating effect of political connections on this relationship.
  Methods
  To achieve the study objectives, 129 firms listed in the Tehran Stock Exchange were selected and studied for the period of 2011 to 2017. A panel data approach was used to test the hypotheses of research.
  Results
  Research’s findings show that there is a negative and significant association between managerial ability and the fraudulent financial reporting. In addition, the findings show that firms' political connections with the government do not weaken or limit the impact of managerial ability to reduce fraud in financial reporting.
  Conclusion
  The results show that more able managers are knowledgeable about their business and can therefore make effective judgments and estimates, they can better transform firm resources and achieve better business performance and thus reduce fraud in financial reporting. In addition, the results show that the effectiveness of managerial ability to reduce financial reporting fraud is not affected by the firms' political connections with the government
  Keywords: Managerial ability, Fraudulent financial reporting, Political connections
 • Ali Rezaei, Azita Jahanshad *, Gholamhassan Taghi Nataj Malek Shah Pages 239-254
  Objective
  The purpose of this research is to identify and quantify the challenges of implementing the expected credit loss (ECL) model in Iranian banks. This model can identify the effects of defaults in earlier periods, which would reduce the volume of banks bad debts.
  Methods
  The required data was collected mainly through library studies and interviews with those who are experts in the field using the fuzzy Delphi method and in appropriate cases through face-to-face interviews. Finally, the collected data were processed the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) to identify and rank barriers to implementing the ECL model. And by using the new WASPAS method, the best solutions to eliminate the obstacles to implementing the expected loss model in Iran's banks are proposed.
  Results
  Results showed that the globalization index of funding is the most important index for the need to implement international standards of financial reporting (IFRS) in Iranian banks. Index of the increased risk of bad debts and the provision for impairment bad debts of Iranian banks are the most important index of the status of existing infrastructure. Appropriate classification group of microfinance and timely provision for impairment bad debts were also identified as the most important consequences of using the credit loss model. Failure to monitor financial statements and other information during repayment is also the most important challenge in implementing this model. Access to reliable information for professional judgment has also been recognized as the most important solution to these challenges.
  Conclusion
  Banks are required to develop their risk management systems in order to implement the expected loss model, since most of the information needed, like the determination of default probabilities (PD) and internal customer ratings for determining Reserve, is provided by risk management units.
  Keywords: ECL Model, Realized Value Impairment Model, International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • Gholamreza Soleimaniamiri *, Mahnaz Mahmoudkhani Pages 255-278
  Objective
  The dominant approach in international financial reporting standards is measuring fair value.The complexity of estimates of fair value mentioned in the International Financial Reporting Standard No. 13 will create challenges in auditing and it affects the quality of the audit; therefore, the main objective of this study is examining the views of Iranian auditors about the audit of fair value estimates and its audit challenges.
  Methods
  Data was collected by questionnaire.  In this study, statistical tests like One-Sample T-Test and Friedman have been used for analyzing data.
  Results
  The findings of 118 collected questionnaires indicate thatthe use of Audit Standard 540 approved by the Audit Organization is difficult and requires reconsideration. Auditors believe that the most important audit challenge with regard to measuring fair value is the absence of an active market for most assets and liabilities. Also, according to the findings, the audit challenges of the measurement of the fair value for financial assets and liabilities are different from non-financial assets and liabilities.
  Conclusion
  Audit difficulty Levels 2 and 3 of the fair value, the lack of educational guidelines, lack of auditor's competence and lack of experienced specialists can affect the quality of auditing fair value, and these issues point to the need for auditing knowledge and revision of audit standards. Also, the Audit Organization is the most important reference in the codification of educational guidelines on auditing fair value estimates; therefore, it is necessary that the Audit organization takes the necessary steps to codification these guidelines.
  Keywords: Fair value, International financial reporting standard No. 13, Auditing, Auditing standards, Valuation specialists
 • Elham Hasani Azar, Shahnaz Mashayekh *, Aezvan Hejazi Pages 279-300
  Objective
  In the present research, we have developed a human resource valuation model and its reporting at Iran National Iranian Oil Company (NIOC) and its subsidiary companies.
  Methods
  Various models in the field of human resources valuation have been considered and finally, regarding the advantages and limitations of each model, a combination of “Myers and Flowers”, “Rana & Maheshwari's Marginal Monetary Worth” models was chosen as a model. This research consists of four stages. In the first stage, the quantitative and qualitative dimensions and components effective on human resource valuation were extracted based on the review of the literature. In the second stage, dimensions and components were identified through interviews with experts, three stages of distribution of the questionnaire and the Fuzzy Delphi method.In the third stage, the relationship between the components was investigated through questionnaires and the method of Fuzzy DEMATEL.Finally, the experts' opinions on human resources valuation reporting was assessed through questionnaire and the Analytic Hierarchy Process.
  Results
  Based on the first and second stages of the research, effective 15 dimensions and 20 components were identified for human resources valuation at the NIOC and its subsidiary companies. In the third stage, the components were prioritized and the suggested research model is presented. According to the experts' opinions, the best form of reporting is in the form of  Rial and in the text of the financial statements.
  Conclusion
  The directors and executives of the National Iranian Oil Company and it's subsidiary companies can value human resources through the proposed model.
  Keywords: Valuation, National Iranian Oil Company, its Subsidiary Companies, Reporting, Human resources
 • Hasan Valiyan *, Mohammadreza Abdoli, Alireza Koushki Jahromi Pages 301-326
  Objective
  Entrance to the specialized audit profession requires to make decision and have distinct attributes and properties, which the capability of taking wise decisions is one of them. The task of auditors as a specialized profession participants, is to opine about financial statement that in turn to it requires to auditor’s neutrality in decision making. If auditors be independent from clients, in the best possible way, they can make free from bias decisions. The goal of the research is to provide a model of auditor decision making based on grounded theory approach.
  Methods
  The research method is a developmental research in terms of goal and an exploratory research based on data collection method. According to the qualitative research method, needed data was collected through grounded theory and interview. Open coding, selective coding and theoretical coding were done too. Finally, research model designed based on the theoretical framework.
  Results
  The results show a structure with a component called wise auditors decision making. This approach introduces wise decision making as an emotional, cognitive, reflective and integrated process which considers internal and external condition about the decisions and focuses on the maximum number of stakeholders. The findings of the research both approve and challenge previous conceptual research about knowledge and provide a practical method for wise decision by auditors.
  Conclusion
  The application of the research plays significant role because of making wider of practical perspective of knowledge in auditors and more understanding of complicated nature of decision in professional auditing context. From auditors’ perspective, the development of making wise decisions in real condition requires a multi-faced and integrated approach which can be taught.
  Keywords: Wise auditor decision-making, Audit quality, Grounded Theory Approach