فهرست مطالب

Iranian Journal of Ichthyology - Volume:6 Issue:2, 2019
 • Volume:6 Issue:2, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • برایان کد * صفحات 82-91
  در این مقاله مروری، سیستماتیک، ریخت شناسی، پراکنش، زیست شناسی و اهمیت لای ماهی ایران شرح داده شده، تصاویری از آن ارائه گردیده و فهرستی از منابع موجود درباره این گونه لیست شده است . تنها یک گونه لای ماهی Tinca tinca در ایران یافت می شود که در حوضه دریای خزر پراکنش دارد.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، ریخت شناسی، سیستماتیک، لای ماهی
 • علیرضا رادخواه*، سهیل ایگدری، هادی باقرپور صفحات 92-97
  استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین استان های کشور، تنوع قابل ملاحظه ای از ماهیان آب های داخلی ایران را در خود جای داده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی و نقد کتاب "تنوع گونه ای ماهیان استان فارس" که توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در سال 1396 انتشار یافته است، انجام شد. در این کتاب، فهرستی از گونه های ماهی استان فارس ارائه شده است .این کتاب اطلاعات مهمی از ویژگی های تاکسونومیکی، ریخت شناسی، زیستی، اکولوژیکی و وضعیت حفاظتی گونه های ماهی را فراهم می کند. از این رو، با توجه به محتوای غنی این کتاب، مطالعه آن برای ماهی شناسان و محققان و دانشجویان رشته های آبزی پروری و شیلات و زیست شناسی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فارس، تنوع زیستی، زیستشناسی، پراکنش، زیستگاه
 • رضا صادقی، حمیدرضا اسماعیلی*، مونا ریاضی، محمدرضا طاهری زاده، محسن صفایی صفحات 98-105
  گاوماهیان همزیست با میگوها، ماهیان نقبزن با اندازه متوسطی هستند که ساکن بستر های ماسهای و گلی در سراسر مناطق گرمسیری هند و آرام هستند . به خاطر ترجیح زیستگاهی، رفتار مخفی، اندازه کوچک و مشکلات نمونهبرداری، بسیاری از گاوماهیان قبلا نادیده گرفته شدهاند. بنابراین دانش ما در مورد پراکنش آنها بسیار کم است. در این پژوهش گاوماهی میگویی تالابی Cryptocentrus cyanotaenia به عنوان یک ماهی جدید از آب های ایرانی ساحل جزیره هرمز (تنگه هرمز) معرفی شد .محدوده پراکنش این گاوماهی در بخش غربی مرکزی اقیانوس آرام و بخش شرقی اقیانوس هند گزارش شده است. این گونه به وسیله خصوصیات متعددی از خط آبی عمودی باریک مایل به سفید در طرفین بدن، رنگ زرد مایل به سبز بر روی 11 قبیل بدن طویل و فشرده، پوزه کوتاه، رنگ خاکستری مایل به قهوهایی به همراه سر و آرواره بالا، وجود تعداد زیادی خط و نقطه اریب منفصل کوتاه آبی رنگ بر روی سر و قاعده باله سینه ایی و به طور مشخص بر روی سر و پوزه تشخیص داده می شود. فراهم نمودن داده در مورد گاوماهی میگویی تالابی که هم اکنون به طور وسیعی در ناحیه اقیانوس هند-آرام پراکنش یافته است، اطلاعات ارزشمندی را در مورد جغرافیای زیستی این گونه در اختیار قرار خواهد داد.
  کلیدواژگان: تاکسونومی، گاوماهی، اقیانوس هند-آرام، خلیج فارس، دریای عمان
 • امید بیرقدار کشکولی*، سعید اسدالله، یاسر احمدی صفحات 106-111
  تاکنون مطالعاتی در خصوص ارزیابی روابط بالقوه موجود بین وزن اتولیت و طول، وزن بدن و سن ماهی نازک در حوضه زاینده رود انجام نشده است، از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی این رویکرد نسبتا ساده، کارآمد و مقرون به صرفه برای کمک در ارائه اطلاعات دقیقتر مورد نیاز در مطالعات مرتبط به رشد و سن این انجام گردید. مونه برداری از بالادست رودخانه زاینده رود توسط تور پره رودخانه ای و در ماه های اسفند 1396 و فروردین 1397 انجام گردید. سن ماهیان نمونه برداری شده بین 2 تا 5 سال و دامنه مشاهده شده متوسط طول کل، وزن بدن و وزن اتولیت به ترتیب 82/2 تا 161/6 میلی متر، 5/35 تا 42/35 گرم و 4/1 تا 7/3 میلی گرم بود. همزمان با افزایش سن ماهی کلیه پارامترها روند افزایشی واضح و معنی داری را نشان دادند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین تغییرات طول کل و وزن اتولیت در ماهی C. regium در منطقه مطالعه وجود دارد (P<0/05). یک رابطه مشابه آماری معنی دار و مثبت خطی بین وزن بدن ماهی و وزن اتولیت نیز یافت شد (P<0/05). همچنین با افزایش سن، روند افزایشی معنی داری در وزن اتولیت مشاهده گردید (P<0/05). در تحقیق حاضر، میانگین وزن اتولیت در ماهی با افزایش سن، طول کل و وزن توده بدن افزایش پیدا کرد که نشان دهنده این است که افزایش وزن اتولیت در C. regium در انطباق با فرآیندهای رشد سوماتیک در این ماهی می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی نازک، زاینده رود، وزن اتولیت، خصوصیات زیستی، مدیریت ذخایر
 • سیداحمدرضا هاشمی*، سیدامین الله تقوی مطلق، علی اکبر هدایتی، حسن فضلی صفحات 112-122
 • مظاهر زمانی فرادنبه، یزدان کیوانی* صفحات 123-137
 • فیراس الشاوی*، امیر ابراهیم، چیرینه حسین، مورهاف لاهلاه صفحات 138-142
|
 • Brian W. COAD * Pages 82-91
  The systematics, morphology, distribution, biology and economic importance of the tench of Iran are described, the species is illustrated, and a bibliography on this fish in Iran is provided. There is a single species, Tinca tinca , found in the Caspian Sea basin.
  Keywords: Biology, Morphology, Systematics, Tinca
 • Ali Reza RADKHAH, Soheil EAGDERI*, Hadi POORBAGHER Pages 92-97
  Fars Province, as one of the largest provinces in Iran, has a significant fresh water fish diversity. The present work aimed to review the book entitled “Fish Species Diversity of Fars”, published by Fars Environmental Protection Agency in 2016. In this book, a list of fish species has been described from Fars Province. It provides important information on the taxonomy, morphological, biological, and ecological characteristics and conservation status of fish species. Hence, considering the rich content of this book, it is suggested for ichthyologist and others researches and students in fields of aquaculture, fisheries and biology.
  Keywords: Fars, Biodiversity, Biology, Distribution, Habitat
 • Reza SADEGHI, Hamid Reza ESMAEILI*, Mona RIAZI, Mohamad Reza TAHERIZADEH, Mohsen SAFAIE Pages 98-105
  Shrimp-associated gobies are burrowing fish of small to medium size that are common inhabitants of sand and mud substrates throughout the tropical Indo-Pacific region. Due to specific habitat preference, cryptic behavior, the small size and sampling difficulties, many gobies were previously overlooked and thus the knowledge about their distribution is rather scarce. This study presents lagoon shrimp goby, Cryptocentrus cyanotaenia, as additional fish element for the Iranian waters in the coast of Hormuz Island (Strait of Hormuz). The distribution range of lagoon shrimp goby was in the Western Central Pacific and eastern Indian Ocean. This species is distinguished by the several traits such as body elongate and compressed, snout truncate, body brownish grey color with 11 vertical narrow whitish blue lines on the sides, largely greenish yellow on head and mandible, head and base of pectoral fin with numerous short blue oblique broken lines and spots with markings on the head and snout. Providing data on C. cyanotaenia which is now widely distributed in the Indo-Pacific, would offer particularly valuable information on the biogeography of species.
  Keywords: Taxonomy, Gobies, Shrimp-associated fishes, Indo-Pacific, Persian Gulf, Oman Sea
 • Omid BEYRAGHDAR KASHKOOLI*, Saeid ASADOLLAH, Yaser AHMADI Pages 106-111
  To our knowledge, no study is available on the relationships between otolith mass and age as well as body weight and length of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) in the Zayandeh River, hence the present study attempted to examine this rather simple, efficient and cost-effective approach to contribute in providing more objective information required in age-related studies of this species. During March-April 2017 random samples of C. regium were collected by a river seine in the Zayandeh River. Sampled fish ages were between 2 to 5 years and ranges of total length, body weight and otolith mass averages of samples were 82.2-161.6mm, 5.35-42.35g and 4.1-7.3mg, respectively. As the fish grow, total length, body weight and otolith mass averages showed a clear increasing trend. The results revealed significant positive relationships between variability of body length and otolith weight (P<0.05) as well as variability of body weight and otolith mass (P<0.05) of C. regium. Furthermore, an obvious significant increasing trend of otolith mass with age increment (P<0.05) is found. The average weights of otoliths in the present study increased with age, length and weight which evidently confirms that the otolith mass increase in C. regium is in compliance with somatic growth through the ontogenetic processes.
  Keywords: Zayandeh River, Otolith mass, Life-history traits, Stock management
 • Seyed Ahmadreza HASHEMI*, Seyyed Aminollah TAGHAVI MOTLAGH, Aliakbar HEDAYATI, Hassan FAZLI Pages 112-122
  This study aimed to investigate the impact of fishing in Iranian part of the Caspian Sea during 1991-2017 years using fishing-in-balance (FiB), mean trophic level (MTI), ratio of pelagic and demersal fish landings (P/D) and piscivory (PI) indices. The mean (±S.D) of MTI were 2.91±0.38 (95% C.I =3.14-2.67). Its value is first reduced and then increase happened and ultimately stays constant. The mean of FiB was 0.13 (95% C.I=0.28-(-0.02)) and its trend was similar to that of total landing. The mean of Pi index, P/D index, pelagic fish and demersal fish were 0.04±0.02 (95% C.I=0.09-(-0.012)), 3.16±2.31 (95% C.I = 0.6(-0.52)), 38529±22883 (95% C.I=38585-38472) and 13380±3314 (95% C.I= 3401-13358), respectively. The results revealed that the fish stock in the Iranian waters of the Caspian Sea have been over-exploited. Considering that fishing impacts on the trophic level, we suggest that the fishery management should not continue this trend.
  Keywords: Trophic level, FiB index, P, D ratio, Fishing impacts, Over-exploited
 • Mazaher ZAMANI FARADONBE, Yazdan KEIVANY* Pages 123-137
  The development of cartilaginous and osteological structures of the dorsal, anal and caudal fins, and axial skeleton in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) was studied under three temperature treatments (22, 28 and 34ºC). Fish samples were collected periodically during the developmental stage from hatching up to 39 days post hatching. Bone and cartilage development were evaluated. The results showed that the pattern and sequence of development and appearance of these elements in the three treatments are similar, and the difference is in timing of appearance and ossification of skeletal elements. Samples from 34ºC started and ended bone formation earlier, but these process in 22ºC treatment was very late. The temperature on the onset and end of chondrogenesis and ossification had a profound effect; these effects on 22ºC treatment were severe than other treatments. The sequences of the chondrogenesis and ossification process was well conserved at all temperature treatments.
  Keywords: Development, Skeleton, Bone, Cartilage, Ontogeny
 • Firas ALSHAWY*, Amir IBRAHIM, Chirine HUSSEIN, Murhaf LAHLAH Pages 138-142
  For decades, the Mediterranean Sea received many invasive marine biota, which found their corridors to the Mediterranean environment through various ways, benefiting from the climate changes. On March 2019, a field trip was performed in the marine waters facing Banyas city, Syria, a specimen of the spotfin cardinal fish Jaydia queketti (Gilchrist, 1903) was caught. This record fills the gap in the species distribution along the eastern Mediterranean; between northern (Iskenderun Bay) and southern (Ashdod) coasts, and it is considered as the first report of this fish in the Syrian marine waters.
  Keywords: Invasive species, Red Sea, Mediterranean Sea, Biodiversity