فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 55، زمستان 1396)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 55، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مطهر ابراهیمی قره تکان*، حسین شریعت، مسعود پورکیانی صفحات 1-26
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تدوین خط مشی گذاری سازمان تامین اجتماعی با رویکرد پست مدرنیسم است. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است؛ جامعه آماری شامل متخصصان سازمان تامین اجتماعی و اساتید دانشگاه آشنا به ادبیات رفاه اجتماعی بودند که در فاز کیفی با نمونه گیری هدفمند و تکنیک گوله برفی به تعداد 23 نفر و در فاز کمی با رویکرد نمونه گیری هدفمند و تکنیک نمونه گیری قضاوتی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در فاز کیفی با مصاحبه نیمه سختار یافته و در فاز کمی با پرسشنامه نیمه باز 61 سوالی بود. فاز اول داده ها به روش کد گذاری برگرفته از نظریه داده بنیان و به کمک نرم افزار Atlasti و در فاز کمی با کمک نرم افزار Pls مدل برآمده از فاز نخست تحقیق به روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که 93/0 از مشارکت کنندگان بر مدل مفهومی تحقیق اجماع داشتند و تمامی ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها در فاز کیفی از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور نخبگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0بدست آمد. مقوله محوری پژوهش حاضر، تدوین خط مشی گذاری با رویکرد پست مدرن است که با توجه به شرایط علی و زمینه ای و میانجی، ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: پست مدرنیسم، مدل های خط مشی گذاری، سازمان تامین اجتماعی
 • شهرزاد بذرافشان* صفحات 27-39
  مطالعه حاضر با رویکردی جامعه شناختی درصدد بررسی ابعاد مولفه های مدرنیته برهویت اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعه ما توسعه و تحول را در پیش گرفته است و همچنین بحث تجددگرایی ومدرن گرایی که به عنوان یک پدیده دارای اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و این نهاد مهم می باشد.از این رو در فرآیند گرایش و گسترش تجددگرایی در جامعه بعضی از عناصر و ساختهای سنتی جامعه دستخوش تغییرات و تحولات می شود و نهاد خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه هم نتوانسته در فرآیند تجدد در عصر حاضر از این تغییر و تحولات شگرف دور بماند. روش این مطالعه، پیمایش و گردآوری اطلاعات مبتنی بر پرسشنامه بود. جامعه آماری جوانان 18 تا 29 ساله شهر آزاد شهر و نمونه ای در حدود 370 نفر انتخاب شدند.برای پایایی ابزار سنجش ازروش آماری آلفای کرونباخ وبرای سنجش اعتبار تحقیق ازروایی صوری بهره گرفته شده است روش الگو سازی معادلات ،با نرم افزار لیزرل و نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  کلیدواژگان: هویت اجتماعی، آزاد شهر، مدرنیته، خانواده
 • زهرا حضرتی صومعه* صفحات 40-61
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه نگرش دو نسل از زنان شاغل شهر تهران نسبت به عوامل اجتماعی موثر بر باروری انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات اشتاین، ایسترلین، دمونت، دیویس و کالدول می باشد. روش این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است، طرح پژوهش مطالعه مقطعی است و با تکنیک «پرسشنامه توام با مصاحبه و مشاهده» که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه ای و اعتماد (آلفای کرونباخ 82/0) در جامعه آماری زنان 29-20 ساله و 49-40 ساله شاغل در شهر تهران که حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه و 400 نفربا روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی ساده به گردآوری اطلاعات اقدام شد. در نهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی نشان داد که بین منزلت اجتماعی (01/0P<) ، عدالت محیطی(05/0P<) و رفاه اجتماعی(01/0P<) و باروری زنان رابطه وجود دارد.همچنین در نتایج رگرسیون مشاهده شد، منزلت اجتماعی 58 درصد، عدالت محیطی 61درصد و رفاه اجتماعی 76 درصد توانسته اند بر باروری تاثیربگذارند. با توجه بهt محاسبه شده بین نگرش دو نسل از زنان شاغل در شهر تهران نسبت به منزلت اجتماعی و عدالت محیطی با باروری تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، نگرش، باروری، زنان شاغل
 • صدرالدین ستاری*، مهدی میرکی زاده صفحات 62-77
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه مشارکت والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر گرگان با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را والدین دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی شهر گرگان که طبق آمار اداراه آموزش و پرورش شهر گرگان 2950 نفر بود، تشکیل می داد. از این جامعه آماری تعداد 320 نفر با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شد. داده های مورد نیاز برای متغیر مشارکت والدین از طریق پرسشنامه استاندارد مارگارت جمع آوری شد. معدل دانش آموزان هم به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مشارکت والدین توسط متخصصان و اساتید مورد تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر93/. به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی(آزمون T تک گروهه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد بین مشارکت والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های نظارت والدین و ارتباط آموزشی توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارند ولی مولفه انتظارات والدین توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی را ندارد.
  کلیدواژگان: مشارکت والدین، پیشرفت تحصیلی، پایه پنجم، شهر گرگان
 • مردان حیدری*، ابوالفضل دلاوری، فرح ترکمان صفحات 78-106
  حزب یکی از مهم ترین شاخص های توسعه سیاسی و عاملی جهت ثبات و مشارکت سیاسی است. تاریخچه تحزب در جامعه ایرانی، به عصر مشروطه بازمی گردد. تاسیس ها، انشقاق ها و انحلال های پی درپی احزاب از مشروطیت تا به امروز، حکایت از وجود مسائل عدیده، پیش روی این پدیده اجتماعی دارد. بیشتر مطالعات موجود در زمینه ی احزاب سیاسی بر عوامل ساختاری و کلان اجتماعی، نظیر ویژگی های دولت، مناسبات قدرت و فرهنگ سیاسی تمرکز داشته اند و کنش فعالان حزبی کمتر موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. بررسی الگوهای کنش فعالان حزبی در دهه های 60 تا 90 خورشیدی، می تواند به فهم بهتر ما از آسیب های پیش روی این پدیده اجتماعی کمک کند. در این تحقیق با رویکردی متاثر از نظریه کنش ماکس وبر، متون مرتبط با تاثیرگذارترین احزاب در دهه های موردنظر بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی کنش فعالان حزبی بیش از آنکه عقلانی (به عنوان لازمه فعالیت و تحکیم احزاب) باشد احساسی و سنتی بوده، بنابراین پدیده تحزب دچار چالش های اساسی است. دلیل وجود چنین چالش هایی، پیش روی کنش فعالان حزبی، موضوعی است که خود تحقیقات مجزایی را می طلبد.
  کلیدواژگان: دموکراسی، ماکس وبر، الگوی کنش، تحزب، فعالان حزبی
 • خیراله سربلند*، بهنام ابراهیمیان صفحات 107-120
  چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با چابکی سازمانی و پاسخگویی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان تشگیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی سیلورا (2001)، چابکی سازمانی از پرسشنامه استاندارد جعفری مقدم (1390)، پاسخگویی سازمانی از پرسشنامه استاندارد محبوبی (1392)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغییره و جهت نرمالیته بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین هوش اجتماعی با چابکی سازمان و پاسخگویی سازمان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین سه مولفه هوش اجتماعی، مولفه مهارت های اجتماعی بیشترین تاثیر را برای چابکی و پاسخگویی سازمان دارد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هوش اجتماعی، پاسخگویی سازمانی، چابکی سازمانی
 • نرجس عزیزی، رضاعلی محسنی* صفحات 121-139
  مسئولیت اجتماعی سازمانها تاکنون در گرایشات مختلف علمی مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است، لیکن تاکنون در علم جامعه شناسی که خود را داعیه دار بررسی مسائل اجتماعی در جهت کاهش این مسائل می داند، تحقیقی کاربردی با توجه به نظریات این علم صورت نپذیرفته است که نویسنده در این نوشتار در صدد آن است که این مفهوم جدید و در عین حال پراهمیت را از منظر علم جامعه شناسی بسنجد. امروزه سازمانها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شده اند که از آن بعنوان مسئولیت اجتماعی سازمانها یاد می شود. مسئولیت سازمانها نسبت به جامعه و عامه مردم فراتر از ارائه خدمت و تهیه کالاست. سازمانها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمارمی آید و باید بخشی از امکانات مالی و انسانی خود را در این راه بکار گیرند . جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بانک ملت در شعب شهر تهران با تعداد نامحدود و حجم نمونه 384 نفر می باشد و روش نمونه گیری مشتریان نمونه گیری در دسترس تعیین گردید. این تحقیق از نوع توصیفی (پیمایشی) می باشد و به بررسی مقایسه ابعاد مسئولیت اجتماعی در میان مشتریان بانک ملت بر اساس مدل کارول شامل ابعاد اقتصادی ، قانونی ، اخلاقی و بشردوستانه می پردازد . نتایج تحقیق حاکی از پایین بودن بعد بشردوستانه نسبت به سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی می باشد .
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، مدل 4 بعدی کارول، بانک ملت، جامعه شناسی
 • فهمیه یوسف کلافی، مهناز رونقی نوتاش*، حسین ابوالحسن تنهایی صفحات 140-157
  عنوان: فرایند تکوین تعارض در سازمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان های تابعه چکیده مقاله حاضر با هدف توسعه و گسترش فهم جامعه شناختی در حوزه تعارضات درون سازمانی در صدد پاسخگویی به تبیین تعارضات درون سازمانی در جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان‏های تابعه انجام شد. با توجه به تعاریف ارائه شده از تعارض، اهداف کارکنان و میزان دسترسی به آن اهداف به عنوان مفاهیم بنیادی و شیوه سلوک آنان در برابر شرایط به وجود آمده مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا، به دلیل استفاده از روش نظریه زمینه ای، پس از مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق، بدون پیش‏ فرض گرفتن چارچوب نظری گردآوری داده ها با تکنیک های مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و مشاهده مشارکتی انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد و یافته های تحقیق در چهار مدل تبیینی به نمایش درآمد. نتایج پژوهش نشان داد تعارض ها در سازمان‏ها به دلیل دست نیافتن به اهداف سازمانی شکل می گیرد و شیوه سلوک کنش گران در برابر تعارض بیگانگی یا سازگاری بوده است. هچنین می توان به دیگر نتایج این پژوهش اشاره کرد که تعارض‏ها در سازمان یکی از اشکال معیوب در روابط سازمانی هستند که توانمندی افراد در کاهش یا از میان بردن آن‏ها بستگی به میزان اختیارات آن‏ها دارد. بدین معنی می‏توان قدرت را عامل مهمی در کاهش یا افزایش تعارض فرد با سازمان دانست.
  کلیدواژگان: تعارض، روابط درون سازمانی، اهداف فردی و سازمانی، بروکراسی معیوب، اخلاق سازمانی ناکارآمد
|
 • Motahar Ebrahimi *, Hosein Shariat, Masoud Pourkiani Pages 1-26
  The aim of the present research is to design the policy-making model in social security organization with post-modernism approach. The research is of the mixed, exploratory type. Therefore, the approach in this research is qualitative- quantitative (mixed). The statistical universe of the first phase (qualitative) and the second phase (quantitative) of the research consisted of academic experts familiar to the literature of social welfare and policy making, and specialists in social security. In the first phase, 23 individuals were selected employing targeted sampling with snowball sampling technique while in the second phase, 30 individuals were selected employing targeted sampling with judge mental sampling technique. In the first phase, data was gathered through questionnaires, instructing essentials and in the form of semi-structured, while in the second phase, it was gathered through half-open questionnaires with 61 items. In the first phase, data was analyzed through lab ling obtained from theorization (data-based), employing Atlasti software. In the second phase, the model test, obtained from the first stage of research was used in the form of modeling structural equations, using PLS software and descriptive statistics, central indexes and the percentage of consensus on model. 93 percent of participants had consensus on the conceptual model of the present research, so that all dimensions of the data-based extracted model were explained.
  Keywords: post-modernism, policy- making models, social security organization
 • Shahrzad Bazrafshan * Pages 27-39
  Considering that our society is developing and transforming, as well as the issue of modernism and modernism, which as a phenomenon has an irrefutable effect on the social life of man, including the family and this important institution . Hence, in the process of orientation and expansion of modernity in society, some of the elements and traditional structures of the society undergo changes and changes, and the family institution as the most important social institution in society has not been able to in the modernization process in this age of this remarkable changes. The method of this study was to survey and collect information based on the questionnaire. The statistical population of the population was 18-29 years old in Free City of the city and a sample of 370 people was selected. The reliability of the Cronbach's alpha statistical tool and the reliability of the research were used for formal verification. Equation modeling was done using Lisrel software and software SPSS was used to analyze the data
  Keywords: Social identity, free city, Modernity, family, Quality of Life
 • Zahra Hazrati Someeh * Pages 40-61
  The study aimed to compare the attitudes of two generations of working women in Tehran has been done to the social factors affecting of fertility. The theoretical framework of this study based on the views of Leibenstion, Esterlin, Demont, Davis and Kaldwell.The method of this study is exploratory and descriptive survey research design is cross-sectional study and the technique of 'questionnaire and interview and observation "that has face validity and construct validity and reliability (Cronbach's alpha of 82%) was used to collect data. The study population are 20-29 year old and 40-49 year-old women working in Tehran. The sample size is calculated using Cochran formula and 400, respectively. The sampling method, a combination of cluster sampling and simple random Finally, in the research hypothesis is the following consequences: The results of the correlation coefficient revealed Between social status, Environmental justice and social welfare And there is a female fertility. The regression was observed in the
  results
  Social status 58%, Environmental justice 61% And social welfare have 76% Affect fertility. According to T-calculated Between the attitudes of two generations of women working in Tehran The relationship between social status and Environmental justice There fertility.
  Keywords: Social factors, Attitude, fertility, working women
 • Sadraddin Sattari *, Mahdi Mirakizadeh Pages 62-77
  This research was conducted to investigate the relationship between parents' participation with academic achievement of fifth grade elementary students in Gorgan city using descriptive correlation research method. The statistical population of the study consisted of parents of male students studying in the fifth elementary school of Gorgan, which was 2950 according to the statistics of the education department of Gorgan. From this statistical population, 320 people were selected by using the krejcie and Morgan sampling table and by cluster random sampling method. The data required for parents' participation variable was collected using Margaret standard questionnaire. The student's average was also considered as an indicator of academic achievement. The formal & content validity of the parents' participation questionnaire was approved by the experts, and the reliability of questionnaire by using Cronbach's alpha was obtained 0/93. The collective Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics (single group T test, Pearson correlation and multiple regression analysis). The results show that the significant & positive relationship between parents' participation with students academic achievement. Also, Parents' Supervision and educational' relation can predict students' academic achievement, but the Parents' Expectations component cannot predict academic achievement.
  Keywords: parents' participation, academic achievement, fifth-grade, Gorgan city
 • Mardan Heidari *, Aboalfazl Delavari, Farah Torkaman Pages 78-106
  Partisan is one of the most important indicators of political development and a factor for political stability and participation. History of partisanship in Iranian society dates back to constitutional era. Establishments, divisions and successive dissolutions of parties from the constitutional era to the date refer to existence of various issues in front of this social phenomenon. Majority of researches in field of political parties are focused on structural factors and macro social as state features, power relations and political culture and party activists action have been less analyzed. Examining the patterns of party activists action in the 60s to 90s solar can help us better understanding of damages in front of this social phenomenon. In this study, with an approach affected by Max Weber's theory of action, relevant texts of the most effective parties in the decades were evaluated. Research results from the study show that party activists action pattern is more emotional and traditional than rational (as required the parties activities and consolidation), therefore the partisan phenomenon is challenged by basic questions. The reason for existence of such challenges in front of party activists is an issue that needs independent investigations by itself.
  Keywords: Democracy, Max Weber, Action model, Poltical parties, Party activists
 • Kheyrollah Sarboland *, Behname Ebrahemyan Pages 107-120
  The main purpose of the present study was; investigating the relationship between social intelligence, organizational agility and organizational accountability among the employees of Pars Abad Moghan education office. All the employees of the education office of Pars Abad Moghan were the statistical population of the study. 120 People were selected randomly as the subjects of the study. In order to collect data we used Silora (2001) standardized questionnaire for social intelligence, statistical population Jafari Moghaddam (1390) statistical population questionnaire for organizational agility and Mahboobi (1392) statistical population for organizational accountability. For data analysis we used Pearson correlation coefficient, multivariate regression analysis and Kolmogorov- Smirnov test for normalization. Results showed that there is a significant relationship between social intelligence, organizational agility and organizational accountability, and they also stated that among three components social intelligence, social skills had the most influence in organizational agility and organizational accountability. Key Words: social intelligence, organizational accountability, organizational agility
  Keywords: social intelligence, organizational accountability, organizational agility
 • Narjes Azizi, Reza Ali Mohseni Mohseni * Pages 121-139
  CSR has been discussed and studied in various areas of science so far; however, no applied studies have yet been conducted with respect to theories in sociology claiming to investigate social problems in order to reduce them. Therefore, the author intends to measure this new and important concept from the perspective of sociology. In addition to performing their traditional tasks, nowadays organizations have been obliged to do other activities which are known as corporate social responsibility (CSR).The corporate social responsibility to society and the public is beyond services and products. Organizations should feel this responsibility and understand that social problems are considered among of their own problems. They should use a part of their financial and human resources in this regard. The statistical population of the study is customers of Mellat Bank with an unlimited in the queues of Tehran city and the sample size is 384 people. The sampling method of customer is available sampling .This descriptive study (survey) and the Comparative Study of social responsibility among Mellat Bank customers based on Carol, including economic, legal, ethical and philanthropic deals. The results indicate low humanitarian dimension to other dimensions of social responsibility.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, 4D model Carol, Mellat Bank. sociology
 • Fahimeh Yosef Kalafi, Mahnaz Ronaghi Notash *, Hosein Tanhaii Pages 140-157
  Title : The process of development of conflict in the organization of Tehran University of Medical Sciences and Subsidiary organizations Abstract This paper was conducted with the aim of developing a sociological understanding in the field of inter-organizational conflict seeking to respond the explanation of inter-organizational conflicts in the organizations of Tehran University of Medical Sciences and affiliated organizations. According to the definitions provided from conflict, the goals of employees and access to those goals were investigated as the basic concepts and their practices against the situation created. In this regard, due to the use of the underlying theory, after reviewing the literature and research background, without presupposing the theoretical framework for data collection with techniques of semi-structured interview, direct and indirect observation and participant observation was conducted. Purposeful sampling was continued to the theoretical saturation and research findings in four explanatory models were shown. The results showed that the conflicts in organizations are formed due to not achieving organizational objectives and how the behavior of actors against the alien conflict or compatibility. The other results of this study can be also noted that conflicts in organization are one of the defective forms in organizational relationships that empowering of people to reduce or eliminate them depends on their authorities. This means it can be considered power as an important factor in reducing or increasing person's conflict with the organization.
  Keywords: conflict, inter-organizational relationships, personal, organizational goals, defective bureaucracy, inefficient organizational ethic