فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1396)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه تاجیک اسماعیلی*، مجید مقدسی صفحات 1-14
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی با تاکید بر فیس بوک بر ازدواج و ملاکهای همسرگزینی جوانان دختر و پسر منطقه 6 تهران طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است.جامعه آماری 23500 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 200 نفر است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسرگزینی جوانا ن تهرانی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه ی رابطه میان نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسر گزینی جوانان تهرانی، به اثبات رسید.  یافته ها مبین این است که معیار ازدواج در بین دو گروه جنسی دختر و پسر متفاوت نمی باشد. نتایج نشان داد میان سن و میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه قوی وجود دارد. نتایج نشان داد میان سن و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک ارتباط معنی دار وجود ندارد. همچنین میان تحصیلات و میزان استفاده از شبکه اجتماعی و میان تحصیلات و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، اینترنت، فیس بوک، فضای مجازی، ازدواج
 • سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم* صفحات 15-30
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نابسامانی اجتماعی با معرف های رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، مهاجرت و تاثیر آن ها در جرم کجروی جنسی در شهر قم است. رشد شتابان جمعیت، مهاجرت های درونی و بیرونی، و رشدشهرنشینی، شهر و محلات آن را کانون مسایل اجتماعی می نماید و سامان اجتماعی شهر را با تغییرهای تند و بی نظمی رو در رو می کند که عامل بسیاری از جرم ها از جمله کجروی جنسی است. از روش اسنادی برای مطالعه رشد جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی بهره برده شد. از روش پیمایش برای جمع آوری داده ها، فرضیه آزمایی ومطالعه تاثیر نابسامانی بر انجام کجروی استفاده شد. جامعه آماری، شامل مجرم های 2 زندان قم با جرم کجروی جنسی است. از جامعه آماری زندان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با توجه به متغیرهای سن، تحصیلات و جرم با استفاده از فرمول کوکران با اعتماد 96/1، از 3500 مجرم، 346 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه 802/ بدست آمد0 مهاجرت به میزان 155/0، رشد جمعیت110/0، شهرنشینی142/0، بر جرم انحراف جنسی تاثیر داشتند. برای اجتناب از تاثیر عوامل نابسامانی بر جرم مورد بحث ما لازم است از مهاجرت های غیر ضرور، و با تنوع جمعیتی، همچنین سکونت های قومی در مناطق شهر با انگیزه های گوناگون جلوگیری شود. حل مشکل اجاره نشینان و خانه دار کردن آن ها به حل مشکل کمک می کند
  کلیدواژگان: نابسامانی اجتماعی، کجروی جنسی، مهاجرت، شهر نشینیوقم
 • شهناز رفیعی حصار*، توران سلیمانی صفحات 31-45
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها برابر 7554 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه آماری برابر 367 نفر بدست آمده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه استاندارد هویت ملی (ایرانی) احمدی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی سراج زاده (1383) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای تحلیل فرضیات از آزمون T تک نمونه ای و ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت ملی در بین دانش آموزان بیشتر از حد متوسط است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی دانش آموزان تاثیر منفی معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، هویت ملی، هویت دینی، دانش آموزان
 • لیلا شعبانی*، باقر ساروخانی صفحات 46-59
  چکیده این پژوهش در پی تحلیل روایت‏های خبری بی بی سی فارسی در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به اهانت به پیامبر توسط مجله کارتونی شارلی ابدو فرانسه است. به عبارت دیگر این پژوهش می کوشد نسبت به سیاست های خبری و رسانه ای در خصوص واقعه مورد نظر شناخت پیدا کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی روایت های تلویزیون BBCفارسیاز حادثه مجله کارتونی شارلی ابدو که هتک حرمت پیامبر اسلام بود، است. به همین منظور از نظریه های انتقادی حوزه خبر همچون چارچوب سازی، انگاره‏سازی و نظریه گفتمان و ایدئولوژی و نظریات مربوط به حوزه دیپلماسی استفاده شده است. برای گردآوری داده های این تحقیق از روش مشاهده و استفاده از اسناد دیداری در راستای شناسایی شاخص های مورد بررسی در روایت های تلویزیون BBCاستفاده شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که رسانه‏های مختلف بر اساس سیاست‏های رسانه‏ای و خبری که دارند، در صدد برجسته‏سازی بخش هایی از خبر هستند که بتوانند مخاطب خود را جذب کنند و خبرهای خود را واقعی جلوه دهند و معمولا گرایشات سیاسی در این فرایند دخالت دارند.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: اهانت به پیامبر، دیپلماسی رسانه ای، تحلیل روایت، شبکه خبری بی بی سی فارسی، پروپاگاندا
 • زهرا عبداللهی*، جلیل حقی صفحات 60-80
  مطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریه ها و  نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیه هایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیش بین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه زنان متاهل شهرستان مشکین شهر است که براساس فرمول کوکران، 385 نفر، به عنوان نمونه نهایی محاسبه شده است. با استفاده از روش پیمایش و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه مورد مطالعه انتخاب و اطلاعاتموردنیازبابکارگیری پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیده است. تجزیهوتحلیلاطلاعاتبااستفادهازنرمافزارآماری Spssصورتگرفتهاست. یافته ها نشان می دهد که میانگین میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی در زنان متاهل مورد مطالعه، 80/44 است. از این میانگین، 30% از پاسخگویان دارای آگاهی کم، 7/44% دارای آگاهی متوسط و 2/25% دارای آگاهی بیشتری در زمینه حقوق اجتماعی- قانونی خود هستند. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل های دومتغیره، متغیرهای سن، محل سکونت، وضعیت شغلی، تحصیلات، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، پذیرش کلیشه های جنسیتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارتباط با دوستان با میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی رابطه آماری معنی داری نشان داده اند. همچنین، نتایجرگرسیونیخطیچندمتغیرهنشانکه این متغیرها توانایی پیش بینی 44 درصد از تغییرات میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی را دارا هستند.
  کلیدواژگان: حقوق اجتماعی- قانونی، کلیشه های جنسیتی، مشارکت اجتماعی، زنان متاهل، مشگین شهر
 • محمد علیزاده*، حجت اله درخشان، سونیا ازهری صفحات 81-96
  گردشگری از خدمات پیشرو در جهان امروز محسوب می شود. از طرفی در عصر حاضر محدودیت منابع و ضرورت توسعه پایدار چالشی نوین فراروی سازمان های مدیریت مقصد قرار داده است. از این رو سیستم مدیریت راهبردی و اولویت بندی عوامل کلیدی به منظورکسب مزیت رقابتی پایدار، جزو چالش های سازمان های گردشگری گردیده است. در این راستا، جاذبه ها به عنوان انگیزاننده و هسته اصلی محصولات گردشگری و همچنین بخش عرضه این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پژوهش حاضر، راهنمایی کاربردی در زمینه ارزیابی موثر و کارآمد راهبردهای توسعه جاذبه ها برای برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش گردشگری است که قصد دارند با استفاده از نظرسنجی به روش دلفی و بهره جویی از تکنیکSWOT به ارائه راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه ای سایت بپرازند. همچنین به منظور اولویت بندی استراتژی های تعیین شده از مدلAHP استفاده شده است. روش مطالعه پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی می باشد. منطقه و مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از اطلاعات به دست آمده مبین این بود که راهبرد رقابتی دارای برتری نسبی در مقایسه با استراتژی های چهارگانه می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی گردشگری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تکنیک سوات (SWOT) مجموعه و خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی
 • رباب مختاری*، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطان زرندی صفحات 97-114
  هدف پژوهش طراحی و آزمون مدلی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای سیاسی در صنعت ورزش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به روش مطالعه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان (1498) وزارت ورزش کشور و فدراسیون ها است؛ که از این بین به روش تصادفی ساده 705 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گردآوری داده های کمی پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه صورت گرفت. کارکنان پرسشنامه های ماکیاول-گرایی، خودپایشی، کانون کنترل، استقلال شغلی، بازخورد، تنوع مهارت، ارتباط با مدیر، تمرکز، رسمیت، مشارکت در تصمیم گیری، عدالت رویه ای و ادراک از سیاست سازمانی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS ویراست 19 و PLS استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. به علاوه نقش میانجی گری ادراک از سیاست سازمانی و نقش تعدیل گری اراده سیاسی مورد تایید قرار گرفت. در سازمان ها سیاست یک واقعیت زندگی است. آنان که نتوانند متوجه رفتارهای سیاسی شوند نمی توانند این واقعیت را درک کنند که سازمان یک سیستم سیاسی است. لذا سازمان ها باید به سمت سیاسی شدن سوق پیدا کنند و مدیران در جهت این مهم تلاش های لازم را به عمل آورند تا بتوانند به اهداف سازمانی نائل آیند.
  کلیدواژگان: ادراک از سیاست سازمانی، رفتار سیاسی، سازمان ورزشی، اراده سیاسی
 • سید جواد میری* صفحات 115-123
  شاید یکی از بزرگترین معضلات در فهم علوم اجتماعی، مسئله طبقه بندی دانش ها است. به عبارت دیگر، اگر ما بخواهیم علوم اجتماعی را به حسب رویکردها و بینش ها و چهارچوب ها و موضوعات آن ها طبقه بندی کنیم، آنگاه یکی از ضروری ترین پرسش ها این است که آیا «سوسیولوژی» همان جامعه شناسی یا شناخت جامعه است یا از اساس ما با پدیده ای دیگر روبرو هستیم گه ذهن ایرانی به محتوای آن هنوز پی نبرده است؟ به زبان دیگر، آیا سوسیولوژی یک بینش و آن هم از نوع «هنری» نیست؟ البته برای تمییز دادن این مفهوم ما نیازمند خوانش جدیدی از «سوسیولوژی» و «هنر» هستیم. زیرا فهم های متعارف از سوسیولوژی به مثابه جامعه شناسی دارای اشکالات بنیادی است که در حوزه نظری ایران به آن کمتر پرداخته شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که سوسیولوژی به مثابه «هنر» نیز مفهومی پروبلماتیک است، زیرا «هنر» در معنای مصطلح آن مقصود ما را نمی رساند بل باید «هنر» را به مثابه یک بینش و فراسوی معانی مصطلح آن مفهوم سازی کنیم. برای فهم این پرسش، تلاش کرده ایم جامعه شناسی را به مثابه «هنر» تقریر کنیم و نتایج این بحث شاید بتواند در رویکرد ما نسبت به مفهوم سازی «امر اجتماعی» یاری برساند.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی، هنر، فلسفه، جامعه شناختی، ایران
|
 • سمیه تاجیک اسماعیلی *, Majid Mogadasi Pages 1-14
  This study has been designed and implemented to evaluate the effect of and how to use social networking sites with an emphasis on Facebook criteria on marriage and marriage of young girls and boys of six area of Tehran. A survey questionnaire is self-made. The statistical society are 23500 people and sample size are200 people according to Morgan. The results of data analysis showed that, there is no significant correlation among the youth use social networking with mate-selection criteria of Iranian (Tehran) youth. The hypothesis of the relationship between the usages of social networks with mate-selection criteria of Iranian (Tehran) youth was confirmed. Our findings showed that there is no difference in marriage criteria between male and female. The results showed that there is a strong relationship between age and the use of social networking Facebook. The results showed that there is no significant correlation between age and the use of social networking Facebook
  Keywords: social networks, Internet, Facebook, cyberspace, marriage
 • سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم * Pages 15-30
  The aim of this research was sociological investigation of the causes of Sexual deviance in the Qom city. The present research is of kind which has been performed by survey and documentary method. Statistical Society was sexual deviant persons in prisons of Qom and which where 346 sexual deviant. The volume selected sample has been obtained about 346 sexual deviant in Qom prisons on the basis of Cochran formula. The information needed for this research has been calculated by using questionnaire and interview performed in one presence but in two local prison and Qom locals .Degree of alpha of prison questionnaire is 0/802 shows (stability and reliability) but question of questionnaire were sever standardized questionnaire for that calculated credeity. The Pearsons correlation coefficient is used for hypothesis testing. Studied the independents variables urbanization, immigration, theft and neigbour mobility and his effect in sexual deviant.The results show the sever regreesion variable that had powerful relation between mobility in neigboure and sexual deviant. Other relation is immigration and sexual deviant result that are uphold our hypothesis. K
  Keywords: sexual deviant, urbanization, migration, i populatiol row
 • شهناز رفیعی حصار *, Tooran Soleimani Pages 31-45
  The aim of this study was to evaluate the impact of virtual social networks on national and religious identity of second period of high school girl students in Ardabil city. This research is applied research, in terms of descriptive and correlational and the method of data collection methodology is to scrolling. The study population consisted of second period of high school girls in Ardabil which is equal to 7554 people. Cochran formula used to determine sample size and number of statistical samples has been obtained from 367 patients that were selected by simple random sampling. In order to collect required data, National identity (Iranian) standard questionnaire Ahmadi and questionnaire developed by the researchers use virtual social networks and religious identity is used. For data analysis, SPSS version 22 for the one-sample T-test and analyzed by unilabiate regression was used. The results show that the average use of virtual social networks, religious identity and national identity among students more than average. The results also show that the use of virtual social networks has a significant negative effect on students' national identity.
  Keywords: Virtual social networks, national identity, religious identity, Students
 • لیلا شعبانی *, Bagher Saroukhani Pages 46-59
  Abstract The current research investigates the similarities and differences of various narratives made by BBC and Iran’s national channel on covering the news about the so called events regarding the insults against the holy prophet made by the French Charlie Hebdo cartoon magazine. In other words, the current research intends to recognize the news and media policies on this event. The main aim of the current research is to compare the narratives made by BBC and Iran’s national channel on the event. Therefore, such critical theories as framing theory, imaging theory, discourse theory , ideology and the theories on diplomacy were applied. Here, a comparative study of the narration methods and the analysis of the two above mentioned channels was done. In order to collect data, the observation method and the visual documents were used in order to identify the indices applied for the narratives. The results showed that different media with their own news and policies try to stress on the news which can attract audiences so that they may believe the news as the real ones. Keywords: insulting the holy prophet, media policy, narrative analysis, National channel
  Keywords: insulting the holy prophet, Media Policy, narrative analysis, National channel
 • Zahra Abdollahi *, Jalil Haghi Pages 60-80
  This study aims to identify the women's awareness of their legal and social rights and social factors have been associated with it. To rely upon the theories as well as studies of topics of study hypothesis was developed that govern the relationships between predictor variables and criterion is. The study population included all married women Meshkinshahr city-based sample of 385 people, as the final sample is calculated. Using multi-stage cluster survey method and sampling, as well as stratified random sampling method, the sample selection and the required information was collected using a questionnaire. Data analysis was performed using Spss Nrmafzaramary. Results show that the average level of knowledge of the legal and social rights of married women studied, is 44/80. Of the average, 30% of respondents had a low awareness, 44/7% and 25/2% average knowledge of a greater awareness of their legal and social rights. According to the results of the bivariate analysis, age, location, employment status, education, social participation, cultural capital, acceptance of gender stereotypes, the media and communicate with friends and their knowledge about legal and social rights have shown statistically significant. According to the results of the bivariate analysis, about legal and social rights have shown statistically significant.
  Keywords: Awareness of legal, social rights, acceptance of gender stereotypes, married, Women, Meshgin city
 • Mohammad Alizadeh *, Hojat Derkhshan, Sonai Azhari Pages 81-96
  Tourism is the leading service in the world today. However, in this era, limited resources and the necessity of employing sustainable development create a new challenge facing with destination management organizations. Therefore, strategic management systems and prioritizing the key factors seems necessary to gain sustainable competitive advantage, which is considerable challenge for tourism organizations. In this regard, the core attraction as motivation and tourism products as well as the supply side of the industry are of great importance. This essay can be assumed as an efficient and practical guidance for attractions development strategies. The policy makers and tourism authority implement SWOT and Delphi techniques in order to supply scientific and practical strategies for site development. To prioritize the determined strategies, AHP model is used as well. The method of this study is cross-functional in nature. Ardabil region and Sheikh Safi al-din has been selected as a case study. The results of the information gathered indicates that the competitive advantage strategy, compared to the four strategies weights more.
  Keywords: Tourism Strategic Planing, Analytical Hierarchy Process, sowt method, Sheikh Safi al-Din Shrine Ensemble, Khānegāh
 • Robab Mokhtari *, Alimohammad Safania, Hossein Poursoltan Zarandi Pages 97-114
  The purpose of this study was to design and test a model of factors influencing political behaviours in the sports industry. The present research is applied in the field of survey method in terms of the purpose of data collection. The statistical population of the survey includes all employees (1498) of the Ministry of Sports and federations. Among them, 705 people were randomly selected as research sample. Data collection was done by distributing the questionnaire. The staff completed the questionnaire of Machiavellism, self-esteem, control centre, job independence, feedback, and variety of skills, relationship with the manager, focus, formalization, and participation in decision making, procedural justice and perception of organizational politics. SPSS version 19 and PLS software were used to analyze the data and to test the hypotheses. The findings showed that the proposed model has good fit with the data. In addition, the role of mediating perceptions of organizational politics and the moderating role of political will was confirmed. In organizations, politics is a fact of life. Those who can not understand political behaviours cannot understand the fact that the organization is a political system. Therefore, organizations have to move towards becoming a politician, and managers in this regard must make the necessary efforts in order to achieve organizational goals.
  Keywords: organizational policy perceptions, Political Behavior, sport organization, political will
 • Seyed Javad Miri * Pages 115-123
  One of the most critical question in understanding science of society is the issue of epistemological classification. In the other words, if we try to classify social sciences based on approaches, insights frameworks and subjects, then one of the most challenging questions is that whether sociology is tanternout to Jamehshenasi or knowledge of society or we are actually faced with another phenomenon which has not been accurately conceptualized in Iranian context. This is to argue, whether sociology is an art-like imagination or a natural from of science. But it should be noted that we should reread the concepts of "sociology" and "art" in a different fashion as the customary conceptualizations of sociology in terms of "Jameshenasi" suffer from fundamental shortcomings which have been less debated. On the other hand, we need to realize that sociology as an art-form is itself a problematical construction. Because 'art' in its current usage cannot express what we have in mind but we need to reread "art" as an insight beyond the common forms and modes of conceptualizations which are less discussed in social sciences in Iran. If we take sociology as a from of art then this could assist us in fathoming the social fact in a different fashion.
  Keywords: sociology, Art, Philosophy, Sociological, Iran