فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 52، بهار 1396)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 52، بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بتول امین جعفری*، حسین آقاجانی، علی هاشمیان فر صفحات 1-17
  مقاله حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی سالمندی پویا  با تاکید بر سرمایه فرهنگی در شهر اصفهان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش، یک بررسی پیمایشی و از نظر هدف، یک بررسی کاربردی و از نوع روش های تحقیق مقطعی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه سالمندان بالای 60 سال شهراصفهان در سال 1394 تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بر آورد شده است. نمونه گیری با روش سهمیه ای با محوریت جنسیت و منطقه مسکونی و وضعیت معیشتی انجام گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته  استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه فرهنگی و سالمندی پویا رابطه معنا دار آماری وجود دارد و در خصوص،  متغیرهای پیشینه ‎ای (تاهل، شغل، درآمد، سن، مسکن و جنس) میانگین برخورداری از سالمندی پویا متفاوت نبوده  است، اما در خصوص تحصیلات، میانگین برخورداری از سالمندی پویا در گروه های مختلف تفاوت مشاهده شده است. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری نشان داد که اکثر شاخص های تطبیقی مدل نیز مقادیر بالاتر از 90/0 را نشان می دهند که به معنای توان مدل از فاصله گرفتن از یک مدل استقلال و نزدیک شدن به یک مدل اشباع شده بر مبنای معیارهای تعریف شده برای آنهاست.
  کلیدواژگان: سالمندی پویا، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، شهر اصفهان
 • عیسی بسطامی*، سیف اله سیف اللهی، منصور وثوقی صفحات 18-41
  براساس مطالعات انجام شده احساس اجحاف و استمرار آن پس از انقلاب 1357 در استان مرزی و محروم ایلام تشدید یافته و به یک مساله ی اجتماعی تبدیل شده است. این مقاله به بررسی جامعه شناختی مساله اجتماعی مذکور پرداخته است. روش استفاده در این پژوهش پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری آن، تمامی افراد بالای 18 سال ساکن در مراکز شهری شهرستان های استان ایلام می باشد. حجم نمونه نیز تعداد 460 نفر تعیین شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار (spss)، تمامی فرضیه های تحقیق تایید و میزان تاثیر آنها در شکل گیری مساله اجتماعی مورد تبیین مشخص گردید. یافته ها نشان می دهد که عناصر و مولفه های معیشتی با ضریب بتای 333/0 ؛ عناصر و مولفه های مدیریتی سیاسی با ضریب بتای 279/0 و عناصر و مولفه های فرهنگی با ضریب بتای 185/0؛ با بیشترین میزان تاثیر و عناصر و مولفه های جمعیتی قومی باضریب بتای 085/0 و عناصر و مولفه های جغرافیایی با ضریب بتای035/0 کمترین تاثیر را در استمرار احساس اجحاف در استان ایلام داشته اند.
  کلیدواژگان: استان ایلام، احساس اجحاف، تبعیض، نابرابری
 • مهناز جلیلی*، محمد جواد زاهدی، فرهنگ ارشاد صفحات 42-57
  بررسی جایگاه و کارکرد علمی اساتید در اجتماع علمی دانشگاه
  کلیدواژگان: اجتماع علمی، رشته علوم اجتماعی، تولید آثار علمی، اعضای هیات علمی دانشگاه، میدان دانشگاه
 • محمدعلی رازقی*، مهرداد نوابخش، حمید انصاری صفحات 58-76
  اغتشاش و ناهماهنگی بصری در چهره شهر امروز ایرانی به وضوح قابل ملاحظه است. در این میان اهواز با وجود قدمت تاریخی، امکانات فراوان نفتی، طبیعت زیبا و قابل توسعه، جریان رود کارون از وسط شهر و... از مشکلات و ناهمانگی های مضاعفی در بعد بصری رنج می برد. در این پژوهش از دیدگاه های صاحب نظرانی همچون کویین لینچ، دیوید هاروی، یان گل و همین طور نظریه کنش متقابل نمادین و نشانه شناسی به ویژه نشانه های شهری بهره برده ایم. همچنین در این مطالعه بر آنیم تا ضمن نشان دادن پاره ای از این ناملایمات  بصری، با رویکرد کمی و کیفی و با استفاده از نگاه صاحب نظران حوزه شهری گامی هرچند کوچک در جهت برون رفت ارائه نماییم. جامعه آماری ما افراد 15سال به بالای شهر اهواز بوده که در بعد کمی با استفاده از پرسشنامه و در بعد کیفی با عده ای از نخبگان و مطلعین منطقه مصاحبه حضوری داشته ایم. آنگاه با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل مجموعه داده های کمی پرداخته و در نهایت و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات فراهم شده نتیجه حاصله نشان داد که بین ناهماهنگی های بصری و رفتار اجتماعی یک رابطه معنادار وجود دارد ضمن اینکه در بعد کیفی نخبگان و مطلعین منطقه نیز بر این مهم صحه گذاشته که در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات به بررسی و تحلیل آن پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: ناهماهنگی های بصری، سیمای شهر، رفتار اجتماعی، شهروندان، اهواز
 • سمیرا رستمی*، محسن ابراهیم پور صفحات 77-95
  هدف این تحقیق، بررسی جلوه های گذار دوم جمعیتی شهر تهران است که از نظر کاربردی، ماهیت توصیفی- پیمایشی دارد و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری تحقیق 384 نفر از زنان ازدواج کرده شهر تهران با استفاده از روش تصادفی ساده می باشد. برای سنجش روایی آن، از روش اعتبار صوری استفاده گردیده، و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن برای تمام متغیرهای مورد مطالعه(هم مستقل و هم وابسته) مورد قبول واقع شده است. نتایج تحقیق مبین این مهم است که نشانه هایی از ورود شهر تهران به گذار دوم جمعیتی با سطح بالایی از تمایل به طلاق و کاهش در میزان اجباری بودن ازدواج وجود دارد و سطح پایین سایر متغیرها به دلیل عدم تغییر در نظام خانواده در کشور منطقی به نظر می رسد. نظر به تغییرات سریع جامعه، وقوع سایر جنبه های گذار دوم جمعیتی نظیر افزایش هم خوابگی ها و سقط جنین خارج از ازدواج، تمایل به بی فرزندی قطعی و... که آمار رسمی از آن موجود نیست، دور از ذهن نمی نماید که این امر باید با انجام تحقیقات مستمر و آمارگیری غیررسمی رصد شود. لذا می توان پیشنهاد کرد با توجه به انجام این تحقیق در شهر تهران، محققان و پژوهشگران با بررسی این پدیده در دیگر شهرهای کشور به ثبت مشاهداتی دقیق تر بپردازند تا افق روشن تری از تغییرات جمعیتی کل کشور حاصل شود و در برنامه ریزی های کلان کشور به کار آید.
  کلیدواژگان: گذار دوم جمعیتی، باروری، زنان ازدواج کرده، شهر تهران
 • کورش سعیدی*، علی اکبر فرهنگی، محمد سلطانی فر صفحات 96-118
  هدف مقاله حاضر ارائه الگویی به منظور ارزیابی اثربخش تبلیغات تلویزیونی در جامعه است. لذا مسئله اصلی این تحقیق آن است که چگونه می توان مدلی جامع به منظور اندازه گیری اثربخشی تبلیغات تلویزیونی ارائه کرد؟ ابعاد اثربخشی تبلیغات کدامند؟ روابط بین این ابعاد چگونه است؟ بدین منظور 384 نفر از مشتریان برتر اعتباری شعب درجه یک بانک رفاه به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. برای سنجش ابعاد اثربخشی تبلیغات از پرسشنامه هایی استفاده شد که ابعاد سرگرم کننده، محتوایی، ارتباطی، واکنش عاطفی به تبلیغات، نگرش به تبلیغات، علاقه به برند، آگاهی از برند و تصور از برند را مورد ارزیابی قرار می دهد و قابلیت اعتماد آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتبار آن توسط تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج حاصل با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که نمایش تبلیغات تلویزیونی باعث تفاوت معناداری در نگرش و دیدگاه مخاطبان به تبلیغات می گردد و در واقع مشاهده تبلیغات در نگرش مخاطبان به تبلیغ، علاقه به برند، آگاهی از برند و تصور از برند و حتی تمایل به خرید اثر می گذارد.
  کلیدواژگان: اثربخشی تبلیغات، علاقه به برند، مدل سازی، جامعه
 • ناصر میرسپاسی، غلامرضا معمارزاده، حسین علیپور، محمد فیضی* صفحات 119-142
  هدف اصلی تحقیق، شناخت تفاوت های جمعیت شناختی و فرهنگی در بروز رفتار شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه می باشد. مساله اساسی تحقیق این است که آیا در ویژگی های جمعیت شناختی افراد و فرهنگ های اقتضایی سازمان ها، در بروز رفتارهای شهروندی و کناره گیرانه تفاوت معنی داری وجود دارد؟ روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری سازمان های دولتی ایران  می باشد که در انتخاب محیط های پژوهش از روش های نمونه گیری نظری و ترتیبی استفاده شده است. پس از انتخاب محیط های پژوهش به تعداد 21 سازمان، با توجه به فرمول حجم نمونه کوکران 1392  پرسشنامه توزیع و 1234 پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه بوسیله خبرگان تقویت و ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی 71/0، رفتار شهروندی 72/0 و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه 73/0 به دست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری استخراج شده از نرم افزار SPSS نشان داد بین ویژگی های جمعیت شناختی در بروز رفتارهای شهروندی و اجتناب از  رفتارهای کناره گیرانه تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه در فرهنگ های اقتضایی از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و بین رفتارهای شهروندی و اجتناب از رفتارهای کناره گیرانه رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های جمعیت شناختی، فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار کناره گیرانه روانی، رفتار کناره گیرانه جسمی
 • حسام نصیری*، حسن رشیدی، عبدالله محمودی صفحات 143-159
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی موانع پژوهش و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه اساتید دانشکده های منطقه 2 سما و ارائه راه کارهایی برای حل آن می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه اساتید اعم از اساتید حق التدریس و اعضای هیات علمی دانشکده های منطقه 2 سما در سال 94 - 93 به تعداد 511 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر (اساتید حق التدریس 197 و اعضای هیات علمی 22 نفر) برآورد شد. نمونه ها به دو شیوه سرشماری و همچنین نمونه گیری احتمالی خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مولفه های موانع پژوهش که ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ 91/0 به دست آمد، صورت گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس، تی مستقل و تی یک گروه استفاده شد. نتایج یافته های این پژوهش بیانگر آن است که همه عوامل فردی، اداری، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان موانع پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: موانع، پژوهش، اساتید، سما، دانشکده
|
 • Batol Amai Jafari *, Hosein Aghajani, Ali Hashemianfar Pages 1-17
  This research was aimed to explain the sociological active aging with emphasizing the capital in Esfahan. The present research in terms of controlling research conditions was a survey and in terms of aim was a practical type of cross-sectional study. The population was all elderly over 60 years in Esfahan in 2015. The sample was selected by using a sample of 384 people selected by a quota sampling method with focusing the gender, residential area and livelihood status. To validate validity and establish the reliability, the construct validity and the Cronbach's alpha were used. In order to analyze the data, the descriptive and inferential statistics were used by utilizing SPSS and Amos Software. Results of Pearson correlation coefficient indicated that there was a statistical meaningful relationship between cultural capital and active aging. Regarding the  background variables (sex, age, marriage position, housing), the mean active aging is not different, but in terms of education, it indicated different among various groups. The results of structural equation modeling indicated that the most comparative indices of model were higher than 0.90, saying; the model was away from an independence and proximity to a saturated model based on the defined criteria for them .Therefore, basic attention to increase the cultural, in society was essential, especially among the elderly to achieve active enjoyment of aging along with maximizing the health, safety and participation of elderly.
  Keywords: active aging, social capital, cultural capital, Esfahan city
 • Eisa Bastami *, Seyfollah Seyfollahi, Mansour Vosooghi Pages 18-41
  According to the studies, the oppression feeling and its continuity after the 1979 revolution eexacerbated in the bborderline and deprived Ilam province and became a social issue. This article reviews the sociological study of this social problem. The method used in this research is survey tool, the data collection tool is a questionnaire, and a statistical population is all people over 18 years of age that living in urban centers in the cities of Ilam province. The sample size of 460 people has been set. After collecting the data and analyzing them by using the software SPSS, all the research hypotheses were confirmed and their impact on the social problem was explained. The findings show that the elements and components of livelihoods with a beta coefficient of 0.333; managerial and political elements and elements with beta coefficient of 0.279 and cultural elements and components with a beta coefficient of 0.185 have the highest impact level. And demographic and ethnic elements and components with of 0.085 beta coefficients and Geographical Elements and components with beta coefficient of 035.0 have the least effect on the persistence of oppression feeling in Ilam province.
  Keywords: Ilam province, Persistence of oppression feeling, Discrimination, Inequality
 • مهناز جلیلی *, Mohammad Javad Zahedi, Farhang Ershad Pages 42-57
 • Mohammad Ali Razeghi *, Mehrdad Navabakhsh, Hamid Ansari Pages 58-76
  Nowadays, visiual confusion and disharmonies is clearly visible in the face of Iran,s cities. Ahvaz, despite a long history, richoil resources, beautiful nature and development and flow of Karun River through the city is suffering from visual problems and disharmonies. In this study, we benifited from the views of experts such as Kevin Lynch, David Harvey, Jan Gehl as well as symbolic interaction theory and semiotics and urban landmarks in particular. Also in this study we tried to show some of the visual confusions using quantitative and qualitative research and applying the experts views in urban field to take some steps, although little, to get out of this problem. The population of this study were the people over 15 years in Ahvaz . in terms of quantitative, we used the questionnaire and in terms of qualitative,we interviewed some elites and well- informed in area. Then the software spss analysed the qualitative data and finally, after analyzing the data, we concluded that there is a significant relationship between visual disharmony and social behavior. Besides, the elite and well- informed also endorsed the point in which it was discussed in conclusions and recommendation chapter.
  Keywords: Visual disharmony, city image, Social Behavior, citizens, Ahvaz
 • Samira Rostami *, Mohsen Ebrahim Pour Pages 77-95
  The aim of this study was to evaluate the effects of demographic transition in Tehran, which is a functional, descriptive nature and the method of collecting data from the field. The study of 384 married women in Tehran is using simple random sampling. To evaluate reliability, validity of methods used, and to assess its reliability using Cronbach's alpha values for all variables (both independent and interdependent) has been accepted. The results showed it is important that Signs of arrival in Second Demographic Transition with a high level of The desire to divorce and reduction in the compulsory marriage and Low levels of other variables because of the no change in the family structure in the country seems logical. It must be said in view of the rapid changes in society, the other aspects of the demographic transition, such as Increased sexual relationship outside of marriage and abortion, childless tend to be definitive and official statistics are not available, Is not far-fetched that it would need to continue research and statistics are unofficial observations. Therefore, it can be suggested with respect to this research, in Tehran, Researchers to investigate this phenomenon in other cities More detailed observations were recorded until a more clear vision of the country's population changes and The country's strategic planning.
  Keywords: Second Demographic Transition, fertility, married women, in Tehran
 • Korosh Saeidi *, Aliakbar Farhanghi, Mohammad Soltanifar Pages 96-118
  This paper aims to provide a model to identify and evaluate effective on television advertising in the community. The main issue is how this research can be presented a comprehensive model to measure the effectiveness of television advertising? What are the dimensions of advertising effectiveness? What is the relationship between these dimensions? For this purpose, superior customer credit 384 branches in Tier 1Refah bank as sample using multistage sampling were selected. To measure the effectiveness for promotion of questionnaires were used and the dimensions of fun, content, communication, emotional response to advertising, attitude to advertising, interest in the brand, brand awareness and perception of the brand evaluate and reliability based on Cronbach's alpha coefficient of reliability was examined by exploratory factor analysis. The research is descriptive and correlational. Using structural equation modeling results showed that television advertising makes a significant difference in the attitudes of the audience to advertising  and actually see the ads in the attitude of the audience to promote interest in the brand, brand awareness and brand perception and even tend to buy influence. Finally, based on the results of the conceptual model, the researchers were acceptable proposals.
  Keywords: advertising effectiveness, interest in the brand, model, Society
 • Naser Mirsepasi, Gholamreza Memarzadeh, Hosein Alipoor, Mohammad Feizi * Pages 119-142
  The main purpose of this research is to reveal the differences of demographics and cultural characteristics in citizenship and avoidance of withdrawal behaviors.Primary problem of research is whether is exist significant differences between demographics characteristics and contingency cultures in citizenship and withdrawal behaviors. The research method is based on a descriptive- Survey research and the statistical populationconsists of Iran public organization. Theoretical and Sequential sampling method is the basis of the choice of research environments. 21 organizations selected as research environments, then according to cochran sample volume method, 1392 questionnaires distributed among the sample members and1234completed questionnaire was collected. This questionnaire containing 38 questions and a questionnaire made by the researcher which is based on Likert Scale. The validity of questionnaire is confirmed by the authorities and the reliability coefficients calculated for organizational culture questionnaire 71%, for citizenship behavior 72%, and for avoidance of withdrawal Behaviors73%. The results of the statistical analysis (obtained from SPSS software) showed that there are significant difference among the demographics characteristics in citizenship behaviors and avoidance of withdrawal behaviors. Also observed, citizenship behaviors and avoidance of withdrawal behaviors has not equal importance in contingency cultures, and there are a significant relationship among the citizenship behaviors and avoidance of withdrawal behaviors.
  Keywords: Demographics Characteristics, Organizational culture, Organizational Citizenship Behavior(OCB), psychological withdrawal, physical withdrawal
 • Hesam Nasiri *, Hasan Rashidi, Abdollah Mahmoodi Pages 143-159
  The aim of this study was to investigate the barriers to research and related factors of School District 2 teachers and provide ways to solve the problem is Sama. Methodology, description of causal comparison. The population studied in this research, all faculty members including professors and faculty tuition Sama School District 2 in 94-93 to 511 people. The sample size using formula Cochran, 219 (197 professors and faculty tuition 22) respectively. The sample survey methods and possible cluster sampling was random. The data collected using a questionnaire consisting of two parts and components barriers demographic study, Cronbach's alpha reliability coefficient to help 91/0, respectively, were used. To analyze the data, ANOVA, t-test was used in one group. Results The findings showed that all factors, administrative, managerial, social and economic research, was approved as the obstacles
  Keywords: Obstacles, Research Professors, sama, School