فهرست مطالب

 • پیاپی 89 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسن اعمی بنده قرایی*، فرهاد خداداد کاشی، یگانه موسوی جهرمی صفحات 7-27
  در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق رویکرد کششی به ارزیابی تاثیر پرداخت یارانه نقدی برکاهش فقر در ایران پرداخته شود. برای نیل به این هدف پس از بحث نظری در مورد کشش های فقر نسبت به درآمد، ضریب جینی  و قیمت  با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار 14701 خانوار شهری در سال های 1390-1389 مقدار عددی این کشش ها اندازه گیری می شود و در انتها تاثیر پرداخت یارانه بر فقر از حاصل جمع اثر درآمدی، نابرابری و قیمتی محاسبه می شود. در این مطالعه برای اندازه گیری فقر و توزیع درآمد به ترتیب از شاخص فقر فاستر -گریر- توربک و ضریب جینی استفاده می شود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که کشش درآمدی فقر برابر با 25/1-، کشش نابرابری فقر برابر با 22/1 و کشش قیمتی فقر برابر با 25/1 می باشد. یافته های این مقاله موید آن است که بر خلاف انتظارات، اندازه فقر پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه نه تنها کاهش نیافت بلکه میزان آن در فاصله سال های 1390-1389 معادل هشت درصد افزایش یافت.
  کلیدواژگان: فقر، یارانه نقدی، ضریب جینی، نرخ تورم، کشش فقر
 • معین اکبرزاده*، مهدی صادقی شاه دانی، مجید مداح صفحات 29-59
  در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با استفاده از تطبیق استانداردهای COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود.
  کلیدواژگان: مالیات، هزینه، داده ستانده، درآمد شرکت ها، توزیع درآمد
 • داود محمودی نیا* صفحات 61-97
  بحران بانکی در سال های اخیر سبب شده تا توجه محققین به سمت اصلاح نظام بانکی و راهکارهای مقابله با آن افزایش یابد. بحران بانکی می تواند با هجوم بانکی، وحشت بانکی، افزایش مطالبات غیرجاری، مشکلات نقدشوندگی و شوک های برونزای کلان همراه باشد. از طرف دیگر سیاست های پولی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم و همچنین دسترسی آزادانه بانک ها به خطوط اعتباری و اضافه بردشت ها از بانک مرکزی نیز نقش مهمی در بروز بحران های بانکی ایفا کرده است. در این مطالعه در ابتدا بحران های بانکی در اقتصاد ایران در چارچوب شاخص تعدیل شده فشار بازار پول در طی دوره زمانی 1352 تا 1395 با استفاده از داده های فصلی شناسایی و سپس احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از الگوی مارکوف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد که اقتصاد ایران در برخی از دوره ها از جمله اوایل سال 1357، اواخر سال 1368، بین سال های 1372 تا 1375 و همچنین بین سال های 1392 تا 1394 بحران های بانکی را تجربه کرده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش خلق نقدینگی سیستم بانکی نقش مهمی در بروز بحران های بانکی و حرکت نقدینگی به سمت فعالیت های نامولد داشته است. از این رو حرکت به سمت ابزارهای پولی جایگزین از جمله بازار بدهی اسلامی و یا بازار بانکی می تواند نقش مهمی در انتقال موثر نقدینگی به سمت بخش ها مولد و تولیدی داشته باشد.
  کلیدواژگان: بحران های بانکی، سیاست های پولی، شاخص تعدیل فشار بازار پول، اقتصاد ایران
 • رسول بخشی دستجردی*، محمدرضا طالب باغبانی، محمدمهدی مجاهدی موخر، محمدصالح احمدنیا صفحات 99-137
  نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توام با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تاثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سوال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.
  کلیدواژگان: خلق پول، تورم، پویایی سیستم، اقتصاد ایران
 • وحید ماجد*، سجاد صفری اصل صفحات 139-162
  بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تاثیر گذار بر آن با توجه به ویژگی خاص هر کشوری جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار و کاهش میزان آلودگی اهمیت بسیاری دارد. این مطالعه اثر بهره وری و کیفیت نهادی بر روی کیفیت محیط زیست را با استفاده از رهیافت داده های تابلوئی برای 16 کشور درحال توسعه منتخب ازجمله ایران را طی بازه زمانی (2016-1998) بررسی می کند. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از وجود یک رابطه درجه سه میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در کشورهای درحال توسعه، اثر رشد بهره وری و کیفیت نهادی (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) بر روی کیفیت محیط زیست منفی می باشد، به طوری که با افزایش بهره وری به دلیل اثر بازگشتی حاصل از آن و همچنین با افزایش حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به دلیل نادیده انگاشتن محیط زیست توسط گروه های ذی نفع و استخراج بیشتر منابع در این کشورها، میزان انتشار آلاینده ها افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: محیط زیست، بهره وری، نهاد، پانل دیتا
 • محبوبه فراهتی*، اسمعیل ابونوری صفحات 163-197
  در این پژوهش در چارچوب مکتب پساکینزی ارتباط میان توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1393 ارزیابی شده است. برای این منظور، سهم سود و رشد  به ترتیب به عنوان نماینده هایی برای توزیع عاملی درآمد و رشد تقاضا در نظر گرفته شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد  نشان می دهند که سهم سود و رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند. علاوه بر این، نتایج مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می دهند که در بلندمدت علیت گرنجری دوطرفه بین سهم سود و رشد اقتصادی وجود دارد. با این وجود، در کوتاه مدت، علیت گرنجری فقط از سهم سود به رشد اقتصادی برقرار است. مهم ترین پیامد چنین نتایجی آن است که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رژیم تقاضا (رشد) در ایران سود محور است. بر اساس این نتیجه، به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر به جای تکنولوژی های کاربر سهم سود را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی می شود. کاربرد سیاستی این یافته این است که دولت بایستی با هدف افزایش درآمد جامعه، سیاست های لازم برای تشویق بنگاه ها و نیز تسهیل شرایط برای آنها در به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت بایستی سیاست های موثری را جهت بهبود توزیع درآمد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند.
  کلیدواژگان: اقتصاد پساکینزی، رشد اقتصادی، توزیع عاملی درآمد، ARDL، ایران
 • رضا روشن* صفحات 199-231
  در این مقاله سعی می شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف کنندگان دست به دهان در هریک از مدل ها به ترتیب برابر37/0، 52/0 و 45/0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395-1361، حدود 45 % خانوارهای ایرانی اصطلاحا دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره ای ندارند و حدود 55 % نیز با نگهداری و سرمایه گذاری در انواع دارایی ها،  برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می کنند. فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره ای برای مصرف موثر باشد.
  کلیدواژگان: مصرف کنندگان دست به دهان، درآمد دایمی، معادلات اولر، بازدهی دارایی های سرمایهای، گشتاورهای تعمییم یافته
 • سیده فاطمه چاوشی، محمود محمودزاده*، امیر غلام ابری صفحات 233-268
  هدف این مقاله، ارائه مدلی برای سنجش کارایی تجارت الکترونیکی در استان های کشور طی سال های 1392-1395 و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. برای این منظور ابتدا عوامل موثر بر رشد و به کارگیری تجارت الکترونیکی در ایران با استناد به مبانی نظری بررسی شده و سپس برای ارزیابی کارایی استان های کشور در تجارت الکترونیکی، از مدل DEA با رویکرد داده های پرت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میانگین کارایی تجارت الکترونیکی در کشور در سال 95 نسبت به سال 92 رشد چشمگیری داشته است. همچنین نمرات کارایی سال های 93، 94 و 95 همگی دارای توزیع نرمال بوده و فقط نمرات کارایی سال 92 دارای داده پرت می باشد. نتایج محاسبه ضریب بهره وری مالمکوئیست نیز نشان می دهد که این ضریب در سال های 93 و 94 نسبت به سال های 92 و 93، در 25 استان پیشرفت نموده و در 5 استان پسرفت نموده است. در سال 93 بیشترین پیشرفت مربوط به استان اصفهان و در سال 94 مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین در سال 93 بیشترین پسرفت مربوط به استان ایلام و در سال 94 مربوط به استان یزد می باشد. نهایتا اینکه نتایج ضریب بهره وری مالمکوئیست در سال 95 نشان می دهد که 8 استان نسبت به سال 94 پیشرفت نموده و 22 استان در همین دوره زمانی پسرفت نموده اند. بیشترین پیشرفت سال 95 مربوط به استان خوزستان و بیشترین پسرفت مربوط به استان خراسان شمالی می باشد.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، کارایی، استان های ایران، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، داده پرت
 • الهه افروز کلادرهی*، پریسا مهاجری، علی نصیری اقدم صفحات 269-298
  پژوهش حاضر  به بررسی اثر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنها در ایران پرداخته  است. عملکرد بانک ها با سه شاخص بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، نسبت هزینه به درآمد عملیاتی اندازه گیری شده است. دارایی های بانک ها، نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت کل سپرده به کل بدهی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده اند. سه متغیر دامی برای بررسی اثر مالکیت، اثر خصوصی سازی و اثر فهرست شدن  در بورس اوراق بهادار نیز در مدل تعریف شده است. دوره زمانی مطالعه 1394-1383 است. این تحقیق برای 17 بانک به ترتیب 7 بانک خصوصی، 6 بانک دولتی و 4 بانک دولتی خصوصی شده انجام گرفته است.  به طورکلی نتایج مدل میانگین جمعیت معادلات برآوری تعمیم یافته در نرم افزار  stata14.2حاکی از آن است که بانک های خصوصی از شاخص های عملکرد بهتری در مقایسه با بانک های دولتی برخوردار هستند. اما خصوصی سازی بانک های دولتی آنطور که انتظار می رفته  منجر به بهبود و افزایش کارایی بانک ها نشده است.
  کلیدواژگان: بانک دولتی، بانک خصوصی، خصوصی سازی، ساختار مالکیت، مدل میانگین جمعیت معادلات برآوردی تعمیم یافته
 • پرستو محمدی* صفحات 299-329
  یکی از دغدغه های برخی از صاحبنظران حوزه مالی اسلامی انطباق خدمات بانکی با اصول شرعی است. این نگرانی در خصوص عقود مشارکتی که دارای پیچیدگی های بیشتری به ویژه در تقسیم سود و زیان است، دو چندان می شود. پژوهشگران چندی به مطالعه و تحقیق در این موضوع پرداخته اند و راهکارهایی برای رفع آن پیشنهاد داده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی امکان پذیری و نحوه اثر به کارگیری این راهکارهاست. در واقع به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با توجه به فضای محیطی و توان عملیاتی نظام بانکی کشور مناسب ترین راهکار چیست. به این منظور در چارچوب روش تحقیق اسنادی-تحلیلی از پارادایم ساختار-رفتار-عملکرد (SCP) بهره گرفته ایم. جمع بندی تحلیل های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به محدودیت های موجود استفاده از مکانیسم های انگیزشی در قرارداد یا تدوین قراردادهای تسهیلات مشارکتی انگیزه سازگاری که بتواند منافع تسهیلات گیرنده را تامین نماید و با برخورداری از مکانیسم خود کنترلی در توان اجرایی بانک صرفه جویی نماید، می تواند هزینه های نظارتی بانک را کاهش داده و در بلندمدت فضای مشارکتی بین تسهیلات گیرنده و بانک را به سمت اعتماد، صداقت و شفافیت در تقسیم سود و زیان هدایت کند.
  کلیدواژگان: بانکداری اسلامی، تامین مالی مشارکتی، چالش های بانکداری اسلامی، پارادایم ساختار-رفتار-عملکرد (SCP)
 • پیمان میراب آستانه، مسعود ربیعه*، مصطفی زندیه، علی نقی مشایخی صفحات 331-372
  هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تولید صنعتی پوشاک  در ایران و واکاوی پویای افول آن با استفاده از رویکرد سیستمی طی دوره (1394-1374) است. برای تحقق این امر از ابزارهای پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است و در سه گام (تعریف مسئله، ساختار مدل و ارزیابی برنامه های موجود) فرآیند تحقیق ساماندهی شده است. پس از بیان مسئله، با توجه به ادبیات موضوع و مصاحبه های عمیق صورت گرفته با خبرگان صنعت و سیاستگذاران 15 چالش مهم و اصلی صنعت شناسایی و براساس آن متغیرهای کلیدی و روابط علی- معلولی آنها استخراج شد و سیستم بر اساس ساختار هفت بخش اصلی شبیه سازی گردید. در نهایت برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تولید صنعتی پوشاک از حیث جامعیت و کارایی با ساختار ارائه شده مورد بررسی و تطبیق قرار گرفت و حلقه هایی که در برنامه راهبردی مغفول باقی مانده بود معرفی گردید. در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم توجه به حلقه های محرک سمت تقاضای بازار، عدم توجه به حلقه های موثر بر ظرفیت های خالی موجود تولیدکنندگان صنعتی و عدم توجه به سازوکار اثرگذاری تعرفه های موجود در صنعت از جمله کاستی های این برنامه راهبردی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: افول و رشد صنعت، تولید صنعتی پوشاک، رویکرد سیستمی، سیاست گذاری، مسئله پویا
 • جعفر عبادی، ناصر الهی، سعیده هوشمند گهر* صفحات 373-398
  ثبات مالی از جمله موضوع هایی است که در دو دهه اخیر به میزان فزاینده ای مورد توجه واقع شده است. امروزه بازارهای پول و سرمایه، نقش بسزایی در توسعه جوامع بازی می کنند اما در عین حال  این توسعه در صورتیکه همراه با برنامه، کنترل و نظارت نباشد، مشکل ساز خواهدگردید زیرا با توجه به وجود همبستگی بخش های حقیقی و مالی اقتصاد، شوک های اقتصاد کلان می تواند به طور وسیعی به سیستم مالی سرایت کند و یا از بخش مالی به دیگر بخش های کلان اقتصادی سرریز شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال مهم است. اول اینکه آیا صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز که معمولا از سیاست های متنوع سازی پرتفوی برای کاهش ریسک های بازار بهره می برند، تحت تاثیر شوک های ارزی قرار می گیرند و دوم اینکه شدت سرایت شوک ها بین صندوق های سرمایه گذاری مختلف چه قدر است. به عبارت دیگرهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این است که  شاخص ریسک سیستمی صندوق ها به چه میزان تحت تاثیر شوک های ارزی قرار دارد. برای این منظور از مدل های گارچ چند متغیره M-GARCH  و داده های روزانه خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1/1/1390 تا 1/10/1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ضرایب سرایت شوک های ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوق ها معنا دار هستند اما وجود سرایت ها در میان صندوق ها باعث خواهد شد آثار مستقیم شوک های ارز به وسلیه کانال سرایت پذیری نوسان های بازدهی در میان صندوق ها گسترش یابد و منجر به افزایش مقدار شاخص ریسک سیستمی صندوق ها شود و خطر بالقوه بروز بحران سیستمی افزایش یابد.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ریسک سیستمی، شوک ارزی، گارچ چندمتغیره
 • هادی رحمانی فضلی*، سعید نیکبخت، احمد ملابهرامی صفحات 399-430
  در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای  بودجه کل  تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.
  کلیدواژگان: تخصیص منابع، همگرایی منطقه ای، اقتصادسنجی فضایی تابلویی، نابرابری
|
 • Hasan Aama Bandograee*, Farhad Khodadad Kashi, Yeghaneh Mousavi Jahroomi Pages 7-27
  In this study, through the elasticity approach, we tried to evaluate the effects of cash subsidy on poverty reduction.
  In this regard, after the theoretical arguments about the poverty elasticity to income, Gini Coefficient, and price using the data related to the expenses and incomes of the 14701 urban households from 1389 to 1390, the quantitative value of these elasticity was measured and finally, the effect of paying the cash subsidy on the poverty was calculated based on summing the income effect, inequality and price.  In this study, to measure poverty and the income distribution, foster Greer torbecka and Gini coefficient were used.
  The results of the study showed that the income elasticity of poverty is -1.25, the inequality elasticity of poverty is and the price elasticity of poverty is 1.25
  The findings of the study suggest that unexpectedly, after the subsidies targetization plan, the poverty not only did not decrease but also experienced an 8% increase from 1389 t0 1390.
  Keywords: Poverty, Cash subsidy, Gini coefficient, Inflation rate, The poverty elasticity
 • Moeen Akbarzadeh*, Mahdi Sadeghi Shahdani, Majid Madah Pages 29-59
  Current situation of Iran Economy which is under increasing sanction can be affected negatively and followed by many consequences for the society through any misleading economic decision from government side.The Iranian tax system includes various types of taxes that are directly and indirectly collected, each of them have its own effects on society and market system. Determining the way of collecting and the appropriate tax rate are items that the government must deal with them professionally based on studies and experiences; otherwise, there will be increasing inequalities or producers' indifference.
  In this research, using the input-output analysis and applying the COICOP and ISIC standards, the effects of income tax on legal entities (companies) on the costs of different levels in urban and rural households have been investigated. For this purpose, the input-output data table of 2010 and the income tax data for urban and rural households in 2016 are applied. The results indicate that any reduction or increase in taxes on legal entities (companies) will be passed directly to the consumer due to its reflection in the products price; so the tax impact will be in other ways. Meanwhile, the costs for low-income groups will increase by tax rise, which will result in social inequality and dissatisfaction in society.
  Keywords: Tax, cost, input-output analysis, Income of Companies, Distribution of income
 • Davoud Mahmoudinia* Pages 61-97
  In recent years, the banking crisis has increased the attention of researchers toward the banking system reform and solutions to it. The banking crisis can be accompanied by a banking run, banking panic, a rise in the Non-performing loan in banking system, fluctuations in cash and non-cash assets, and so on.  On the other hand, the central bank's monetary policy has also played an important role in the emergence of banking crisis by using direct and indirect tools as well as the free access of banks to credit lines and overdrafts from the central bank. In this study, firstly, bank crises in the Iranian economy were identified in the framework of the adjusted index of money market pressure during the period 1973 to 2016 using seasonal data and then the probability of a banking crisis was investigated using the Markov model. The experimental results of this research show that Iran's economy experienced banking crisis in some periods, including early 1979, late-1990, between 1994 and 1996, as well as between 2013 and 2015. Statistical analysis showed that the Central Bank's expansionary monetary policy has played an important role in the emergence of banking crisis and liquidity movements towards immature activities. Hence, moving towards alternative monetary instruments such as the Islamic debt market or the interbank market can play an important role in the effective transfer of liquidity to productive sectors and reduce the government's dominance over the banking system.
  Keywords: Banking Crises, Monetary Policies, Modified Money Market Pressure Index, Iranian Economy
 • Rasul Bakhshi Dastjerdi*, Mohammadreza Taleb Baghebani, Mohammad Mehdi Mojahedi Moakher, Mohammad Saleh Ahmadniya Pages 99-137
  The performance of banking system in attracting deposits, loan payment and inside money creation may cause the economy facing with potential challenges. Misallocation of resources in banking system and intensifying stagflation, monetary disequilibrium and transmitting its outcomes to real sector, the problems due to differences in maturity date and deviation in allocation of banking credits to productive sectors are items that can be seen in bank-based Iran economy. This paper is investigating system dynamics effects of inside money creation on inflation in Iran economy. During 1973-2014 liquidity has been 15100 times more but real GDP has been just 2 times. In this regard there are some important questions. Why liquidity has raised so much in Iran economy? What is the relationship between this increase in liquidity and inflation in Iran economy? To what extent has the conventional banking system played in causing inflation and liquidity growth? Specifically, this article will study these questions by analyzing data of Iran economy, based on system dynamics approach. Results from creating different scenarios show that increase in required reserve ratio for short term deposits up to 100%, ceasing bank’s lending power from these deposits, increase in required reserve ratio for long term deposits and determining an equilibrium rate by central bank can decrease the power of money creation through banks. This policy will stabilize money supply, price levels and production costs in long run
  Keywords: Creation of Money, Inflation, System Dynamics, Iranian Economy
 • Vahid Majed*, Sadjad Safari Asl Pages 139-162
  Examination of the environmental pollution and the factors influencing it by considering the specific characteristics of each country for acheivment to growth and sustainable development and reduse of emission is very important. this study, investigate the effect of productivity and institutional quality on the quality of the environment by using the panel data analysis for 16 developing countries including IRAN during the period of 1998-2016. The results of the estimations indicate that there is a third degree relationship between per capita income and environmental degradation. The results also reveal that in developing countries, the effect of productivity growth and institutional quality (political rights and civil liberties) on environmental quality are negative, as with productivity increase due to rebound effect of it and also with increase of political rights and civil liberties as a result of ignoring of environment by stakeholders and exploitation of resources in these countries, pollutant emissions will increase.
  Keywords: Environment, Productivity, Institution, Panel data analysis
 • Mahboobeh Farahati*, Esmaiel Abounoori Pages 163-197
  This study investigates the relationship between factor income distribution and aggregate demand in the context of the Post-Keynesian school, using data from Iran over the period 1346-1393. To this end, profit share and GDP growth are used as proxies for factor income distribution and demand growth, respectively. The results of the cointegration analysis based on the ARDL approach show that profit share and economic growth have a positive and significant effect on each other in the long-run. Furthermore, the results based on the error correction model show that, in the long-run, there is a bidirectional Granger causality between profit share and economic growth. However, in the short-run, Granger causality runs only from profit share to economic growth. The most important consequence of such results is that there is a profit-led demand (growth) regime for Iran in both the short-run and the long-run. Based on this result, the use of capital-intensive technologies instead of labor-intensive technologies increases the share of profits and thus leads to an increase in demand and economic growth. The implication of this finding is that the government should pursue policies to encourage and facilitate firms to adopt capital-intensive technologies, aimed at increasing the income of society as a whole. On the other hand, the government should also adopt effective policies to improve income distribution, increasing welfare.
  Keywords: Post-Keynesian economics, Economic growth, Factor income distribution, ARDL, Iran
 • Reza Roshan* Pages 199-231
  In this paper, we want to determine what percentage of Iranian households doesn’t act according to the Permanent Income Hypothesis (PIH), the so called hand-to-mouth consumers are, that consume 100% of their current income. For this mean, we have used three models. In the first model, we applied Constant Relative Risk Aversion (CRRA) preferences. In the second, preferences includes the habits of consumption, and in the third, it is imported Kerps-Portz preferences into the household utility function. After estimating the Euler equations with GMM, the percentage of hand-to-mouth consumers in each of models were obtained 0.37, 0.52 and 0.45, respectively. So in average, during 1361 to 1395 period, about %45 of Iranian households have consumed all of their current income and they are hand-to-mouth consumers and they don’t have any inter-period plan for self consumption. On the other, approximately 55% of households, by maintaining and investing in various types of assets, adjust their consumption plan based on their permanent income. Culturalization can be effective in reducing the percentage of hand-to-mouth households and having an inter-period program for consumption to manage and direct the households' capital to the capital market for the purchase of various types of assets.
  Keywords: hand to mouth consumers, permanent income, returns of capital assets, Euler equations, GMM
 • Seyedeh Fatemeh Chavooshi, Mahmoud Mahmoudzade*, Amir Gholam Abri Pages 233-268
  This paper presents a model for assessing the efficiency of e-commerce in the provinces of IRAN with data envelopment analysis (DEA). For this purpose, first, we assess the factors that affect to growth and use of e-commerce in Iran, then to show the efficiency of IRAN's provinces on e-commerce, data analysis model applied. Results show the average efficiency in IRAN in year 2016 compared to year 2013 increased. The numbers of efficiency in years 2014, 2015 and 2016 have a normal distribution, and only in 2013 we have outliers. Also MALMQUIST efficiency coefficient calculation results show we have progress in years 2015 and 2014 compared to 2014 and 2013.The most progress is in year 2014 that related to Isfahan province and in year 2015 related to Charmahalobakhtyari province. Ultimately the efficiency coefficient of MALMQUIST results 8 provinces in year 2016 have progress compared to year 2015 and 22 provinces during the same time period have regressed. The greatest progress in year 2016 is relating to Khuzestan provinces and most regression is relating to North Khorasan Province.
  Keywords: e-commerce, efficiency, provinces of IRAN, data envelopment analysis (DEA), outliers10
 • Elahe Afruzkelardehi*, Parisa Mohajeri, Ali Nasiry Aghdam Pages 269-298
  the present study was to investigate the impact of ownership type on the performance of Iranian banks. To this end, the performance of the given banks was measured by three indices including return on equity, return on assets, and cost-to-operating income ratio. The bank assets, loan-to-deposit ratio, liquidity ratio, leverage ratio, operating profit margin ratio, and debt-to-asset ratio were also included in the model as control variables. Moreover, three dummy variables were defined to investigate ownership effect, privatization effect, as well as the effect of getting listed on the stock exchange. The time period of the study was between 2004 and 2015. Besides, the study covered 17 banks including 7 private banks, 6 state-owned banks, and 4 privatized banks. In general, the results of the generalized estimating equation of the population-averaged model in the Stata 14.2 software indicated that private banks had yielded better performance indices compared with state-owned ones, but privatization of state-owned, had not brought about an improvement as well as increased efficiency in these banks.
  Keywords: State Bank, Private Bank, Privatization, Ownership-, population-averaged generalized estimating equations
 • Parastoo Mohammadi* Pages 299-329
  One of the concerns of some Islamic finance specialists is the Sariah compliance of banking services. This is a greater concern about participation contracts which are more complicated especially in terms of profit sharing. Several Islamic finance researchers have suggested solutions to it. The main objective of this paper is to investigate the feasibility and the effect of applying these solutions. In fact, we are looking for the answer to this question, which one is the most appropriate solution considering the environmental conditions and operational capability of the banking system of the country. For this purpose, we have used the Structure-Conduct-Performance Paradigm (SCP). The result of this research shows that the use of incentive mechanisms in the participation contracts among the different suggested solutions is more consistent with existing restrictions.
  Keywords: Islamic Banking, Participation contracts, Musharakah, Structure-Conduct-Performance Paradigm (SCP)
 • Peyman Mirab, Masood Rabieh*, Alinaghi Mashayekhy, Mostafa Zandieh Pages 331-372
  The purpose of this paper is to identify the factors influencing the industrial production of apparel industry in Iran and also to recognize the cause of its decline by using of systemic approach during1995-2015. For attaining this aim we have used some tools of system dynamics:, so  in this paper have been addressed three steps (Problem definition, Model structure and Policy design) with respect to the scope of study.  Due to the subject literature and the interviews done with industrial experts, 15 major challenges of industry were identified, key variables and cause - effect relationships were extracted, and simulated by dividing into seven main parts of the system structure. By recognizing the system, the Ministry of Industry, Mine and Trade’s strategic planning for developing industrial apparel production have been checked with the presented structure in respect of comprehensible and proficiency and have been introduced the ignored mechanisms.In the Strategic Plan of the Ministry of Industry, Mine and Trade, the lack of attention to the stimulus rings on the demand side of the market, the lack of attention to the effective loops of the existing vacancies of the existing industrial producers and the lack of consideration of the mechanism of influence of the tariffs in the industry, including the shortcomings of this strategic plan was identified.
  Keywords: Apparel Manufacturing, Dynamics Problem, Industry Growth, Decline, Policy Making, Systemic Approach
 • Saedeh Houshmand Gohar* Pages 373-398
  Financial stability is amongst the issues that have been increasingly considered over the past two decades. Today, money and capital markets play a substantial role in the development of societies, but at the same time, this development will be problematic if it is not accompanied by a program, control, and supervision. The main reason is that, due to the correlation between the real and financial sectors of the economy, macroeconomic shocks can broadly spread to the financial system or spillover from the financial sector to other macroeconomic sectors. The key purpose of this article is to answer two questions. First, whether exchange rate shocks affect Mutual Fund return, while they typically use diversification policies to reduce market risks, second, how much is contagion between different mutual funds, In other words, how much systemic risk Index affects from rate change shocks. we examine the correlation structure of daily net return of the mutual fund portfolios during the period from March 21st, 2011 to December 22nd, 2015, Applying the multivariate GARCH model. The results indicate that coefficients of exchange rate change shocks are significant just only some of the Mutual Funds, while contagion between mutual funds causes direct effects of shocks to Spread among Mutual Funds and increase systemic risk Index among Mutual Funds, and also a potential systemic risk.
  Keywords: Mutual Fund, systemic risk, exchange rate change shock, multivariate GARCH
 • Hadi Rahmani Fazli*, Saeid Nikbakht, Ahmad Molabahrami Pages 399-430
  In this study, in order to assess and evaluate the role of the budget in the regional disparity of the country, the absolute beta and beta convergence of per capita income of the provinces of the country with the presence of allocation of government funds to the provinces variable's during the period from 1389 to 1393, with using panel spatial econometrics method. Based on the results, the slope of the absolute beta regression line is negative, small and statistically meaningless, therefore, the absolute beta assumption of per capita income in the provinces is rejected. The results show that the trend of standard deviation of real per capita income of Iranian provinces with increasing volatility during the research period is indicative of divergence of sigma. The results of the calculations show that the spatial dependency of per capita production and spillover effects in the provinces of the country are accepted. However, the beta conditional convergence in the spatial regression model with the presence of the total government budget allocations is not accepted. The results show that the total allocation of funds leads to a divergence and increased income gap between the provinces.
  Keywords: resources allocation, regional convergence, panel spatial econometrics model, inequality