فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 9 (تابستان 1398)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نسرین قامت افزار*، محمدجواد سلجوقی صفحات 1-20
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است جامعه آماری پژوهش را تعداد نامحدود از هواداران تیم رزمی کاران کاراته پیام قوچان تشکیل می دهند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران جامعه نامحدود تعداد 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب می شوند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 897/0 می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها بیانگر تاثیر شخصیت برند و تعیین هویت تیم بر وفاداری آن ها است. همچنین شخصیت برند تاثیر معناداری بر وفاداری نگرشی و رفتاری دارد.
  کلیدواژگان: شخصیت برند، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری، هویت تیم
 • احمد پیفه، حامد احمدزاده، لیلا عرب* صفحات 21-39
  پژوهش حاضر به بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و 127 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در بازه زمانی 6 ساله 1391 الی 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیه وتحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سوگیری قضاوتی مدیران نیز بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر معنادار داشته و رابطه آنها را ضعیف می کند.
  کلیدواژگان: سوگیری قضاوتی مدیران، محافظه کاری حسابداری، اعتبار تجاری شرکت ها
 • داما احمدیان* صفحات 40-48
  آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده کنند. بازارگرایی یک مفهومی است که تمام سازمانها را در بر میگیرد از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران می پردازد در این پژوهش تاثیر ابعاد بازارگرایی از قبیل مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بخشی نیز بر عملکرد شرکتهای بیمه بررسی شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی، از نوع همبستگی است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بین مشتریان شرکت های بیمه پاسارگاد در شهر تهران توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. گردآوری داده های موردنیاز با پرسشنامه انجام گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازارگرایی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد و تاثیر مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی به ترتیب با ضریب مسیرهای 674/0، 565/0، 429/0تایید شد.
  کلیدواژگان: بازارگرایی، مشتری گرایی، رقابت گرایی، هماهنگی بین بخشی، عملکرد شرکتهای بیمه
 • آرش عینی*، هادی همدم، جواد قدیم پور صفحات 49-61
  تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، آینده شرکتها را رقم می زند و بقای هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری های مداوم است. عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش بینی که ویژگی آن تغییرات سریع در تکنولوژی، تنوع شدید در تقاضای مشتریان و نوسانات شدید در تامین مواد می باشد روبرو می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه-گذاری و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک 109 شرکت در طول دوره زمانی 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: عدم اطمینان محیطی، تصمیمات سرمایه گذاری، ارزش شرکت
 • مهتا کاکویی*، مهناز آذری قلیچی صفحات 62-77
  در زنجیره تامین مدیریت برگشتی در قالب لجستیک معکوس اعمال می شود.جریان مواد وکالاها در خلاف جهت عادی زنجیره ،امری اجتناب ناپذیر است.از این رو پرداختن به امر لجستیک معکوس ،ضروری است.با توجه به بررسی ها یکی از مواردی که تاثیر بسیاری در طراحی و مدلسازی شبکه های لجستیک معکوس دارد،توجه به عدم قطعیت در شبکه می باشد.در سال های اخیر با توجه به نگرانی های زیست محیطی ،تولید کنندگان مجبور به عرضه محصولات سازگار با محیط زیست و همچنین تولید کنندگان و مشتریان تشویق به احیا و بازیافت محصولات خراب و فرسوده شده اند.مدل ارائه شده در این تحقیق یک مدل چند محصولی و هشت سصحی است که قابلیت حمایت از انواع صنایعی رادارد که در آنها احیا و بازیافت و انهدام محصولاتی که در پایان عمر خود قرار دارند انجام می شود.در این تحقیق به کمینه کردن کل هزینه های شبکه (هزینه های حمل ونقل،هزینه های احداث تسهیلات،هزینه عملیات در تسهیلات و هزینه گارانتی) پرداخته ایم.در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه شده است.برای حل هم بعد از نوشتن مدل آن را با نرم افزار GAMS حل نمودیم.
  کلیدواژگان: لجستیک مستقیم ومعکوس، طراحی شبکه، هزینه گارانتی، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط
 • امیر عمادالدینی*، پرویز سعیدی صفحات 78-97
  هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق پنج ساله براساس صورت های مالی سال های 1392 تا 1396 را در بر می گیرد. جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش داده ها و انجام تخمین ها از نرم افزار Eviewes استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد.
  کلیدواژگان: حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی
 • وحید بخردی نسب، سعید قاسمی* صفحات 98-119
  نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوت های چشم گیر در کیفیت صورت های مالی شرکت های دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های بدون روابط سیاسی گردد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال کشف تقلب در بین شرکت های دارای ارتباطات سیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی سال های 1387 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 70 شرکت می باشد. روش پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات و تحلیل پوششی داده ها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند. همچنین وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می شود. دیگر نتایج نشان می دهد که ارتباطات سیاسی تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می نماید.
  کلیدواژگان: توان مندی مدیران، کلاه برداری مالی، صاحب منصبان دولتی
|
 • Nasrin Ghamat Afzar *, Mohammad Javad Saljoghi Pages 1-20
  The purpose of this study was to investigate the effect of brand personality on the loyalty of the sports team's fans through their identification (case study: Payam Cochran Karate martial artist). This research is applied in terms of applied and descriptive-survey method. The statistical population of the study consists of unlimited number of fans of Karoute Karoute's team of Qouchan messages. The sample size is based on the Cochran formula of the unlimited community of 384 people, which are selected by inaccurate sampling method. In the present study, the field method was used to collect the initial data and the five-choice Likert questionnaire was used for gathering data and the library method was used for collecting secondary data. The validity of the questionnaire has been used through content validation and face validity, and its reliability has been calculated using Cronbach's alpha, with a total reliability of 0.897. To test the hypothesis of the research, structural equation modeling and LISREL software were used. The findings show the impact of brand personality and team identification on their loyalty. Also, brand personality has a significant effect on attitude and behavioral loyalty.
  Keywords: Brand personality, attitude loyalty, behavioral loyalty, Team Identity
 • Ahmad Pifeh, Hamed Ahmadzaeh, Leila Arab * Pages 21-39
  The present study investigates the effect of directors' judgments on the relationship between accounting conservatism and corporate credibility. The statistical population of the study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange and 127 companies were selected by systematic elimination method as the statistical sample and were investigated in the period of 6 years 1391 to 1396. The purpose of this research is applied and in terms of the method is a correlation analysis with multiple regression approach. The results of the research hypothesis test show that there is a positive and significant relationship between accounting conservatism and commercial credibility. The bias of judges' judgment also has a significant effect on the relationship between accounting conservatism and corporate credibility, and weakens their relationship.
  Keywords: Baccalaureate judges, Accounting conservatism, corporate reputation
 • Dama Ahmadian * Pages 40-48
  The turmoil of the business process has led companies to use different tendencies to increase their market performance. Market orientation is a concept that encompasses all organizations. Therefore, the present study examines the impact of market orientation and its dimensions on the performance of Pasargad insurance companies in Tehran. In this research, the effect of market orientation dimensions such as customer orientation, competitiveness and segmentation coordination have been investigated on the performance of insurance companies. The present study is a descriptive, descriptive, descriptive, descriptive, descriptive, descriptive, descriptive-correlative study. According to the Cochran formula, 384 people were sampled and distributed by non-random sampling method between customers of Pasargad insurance companies in Tehran and completed by completing.Data collection was done by questionnaire. The research model was conducted based on structural equation and LISREL software. The results showed that market orientation has a significant effect on the company's performance and the impact of customer orientation, competitiveness and inter-sectoral coordination were confirmed with a coefficient of 0.674, 0.565, and 429.0, respectively.
  Keywords: Market-Orientation, Customerism, Competitiveness, Intergenerational coordination, Performance of Insurance Companies
 • Arash Einy *, Hadi Hamdam, Javad Ghadimpoor Pages 49-61
  The decision-making will depend on capitalized investment, income-sharing, and investment in every enterprise. Non-availability of ambiguity, involvement in non-proliferation, such as immigration, technology management techniques, diversity of intensive clients' clients, and the content of your customers. Purpose of research by present-day research-in-confidence impact-based decision-making-financing and financing company-based scholarship in Boris-e-Haq Bahadur Tehran. Useful research in the research methodology methodology system for a 109-day partnership period, the age of 1390-1396. Analyzer analysis is used by a methodology system. National Research Markets Certificate of Independent Undeliverable Financial Management Company is a leading company in Boris Orak Bahadur Tehran, influential direct and reliable.
  Keywords: Insecurity, Decision, making capitalization
 • Mahta Kakooee *, Mahnaz Azari Ghelichi Pages 62-77
  In the backward supply chain, reverse logistics is applied. It is inevitable that materials and products are in the opposite direction of the chain. Therefore, it is necessary to address the issue of reverse logistics. According to the reviews, one of the many effects In the design and modeling of the logistics networks is reversed, it is due to the uncertainty of the network. In recent years, due to environmental concerns, manufacturers have been forced to offer eco-friendly products as well as manufacturers and customers to encourage recovery. And the recycling of products has been corrupted. The model presented in this research is a multi-product model and eight It is capable of supporting various types of industries in which the recovery, recycling and disposal of products at the end of their lives are carried out. In this study, to minimize the total network costs (transportation costs, facility costs, Cost of operation in facility and cost of warranty). In this research, a mixed integer linear programming model is proposed for designing a reverse logistics network. To solve the problem, we solved it after writing the model with the GAMS software.
  Keywords: Forward, Reverce Logistics, network design, warranty cost, Mixed Intiger Programming
 • Amir Emadoddini *, Parviz Saeedi Pages 78-97
  The main purpose of the present research is to determine the relationship between unusual audit fees and accrual earnings management and the effective management of profits in listed companies in Tehran Stock Exchange. The period of five year research is based on the financial statements for the years 1392 to 1396. To test the hypothesis, the regression model and the combination data method are used. So, after applying the limitations in the research, a final sample of 88 companies was selected. In this research, Excel software has been used to classify the data. Also, after categorizing research data for data processing and performing estimates, Eviewes software was used. The results of the hypothesis test indicate a positive and significant relationship between unusual audit fees and accruals income management and actual profit management.
  Keywords: Unusual Audit Fees, Accruals Management, True Profit Management
 • Vahid Bekhradinasab, Saeed Ghasemi * Pages 98-119
  Political influence not only affects the financial status of firms, but also impacts managers' motivation on financial reporting and financial statements, and ultimately causes significant differences in the quality of company financial statements Political affiliates compared to companies without political affiliation. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of management ability on the probability of fraud detection among companies with political connections. The statistical population of the study consisted of all companies listed to the Tehran Stock Exchange between 2008 and 2018. The sample is based on the systematic elimination method of over 70 companies. The research method is based on multiple regression based on panel data using least squares method and data envelopment analysis. Research findings show that powerful managers have the power to reduce fraud in financial reporting. Also, the existence of political connections leads to fraudulent financial reporting. Other results indicate that political communication undermines the impact of managerial ability on the possibility of fraudulent financial reporting.
  Keywords: Managers' ability, financial fraud, government officials