فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • میلاد امینی ماسوله*، سمیرا غضنفریان، منصور بیرامی صفحات 1-14
  مقدمه
  پژوهش ها نشان دادند اعمال تحریک الکتر یکی مستقیم فرا جمجمه ای آنودال سبب افزایش اثربخشی توانبخشی شناختی می گردد. از طرف دیگر نتایج پژوهش های اخیر نشان داد اعمال تحریک به صورت دو موضعی همزمان یک نیمکره ای می تواند تحریک پذیری قشری- نخاعی را افزایش دهد.
  هدف
  پژوهش حاضر به مقایسه ی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای دو موضعی همزمان یک نیمکره ای و تحریک به روش مرسوم همراه تمرینات شناختی بر بهبود بازداری پاسخ افراد عادی پرداخته.
  روش
  21 آزمودنی به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل شامل گروه اعمال تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای نواحی قشر حرکتی اولیه و قشر خلفی جانبی پیش پیشانی و گروه تحریک ناحیه ی قشر خلفی جانبی پیش پیشانی چپ و گروه کنترل تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای تصنعی قرار گرفتند. تحریک مستقیم 0/3 میلی آمپری، به مدت 30 دقیقه در 4 جلسه اعمال و پس از اعمال تحریک ، تکلیف استاپ سیگنال اجرا شد. جلسه ی پنجم 24 ساعت پس از تحریک، ارزیابی مجدد انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد، اعمال تحریک جریان مستقیم الکتریکی فرا جمجمه ای آنودال دو موضعی همزمان یک نیمکره ای به همراه اجرای تمرینات شناختی، تفاوت معناداری در مقایسه با روش تحریکی مرسوم و گروه کنترل در اجرای تکلیف بازداری پاسخ دارد (0/05=P).
  نتیجه گیری
  تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه ای آنودال دو موضعی همزمان یک نیمکره ای از طریق افزایش تحریک پذیری قشری، اثربخشی تمرینات شناختی را افزایش داد.
  کلیدواژگان: تحریک جریان مستقیم الکتریکی فرا جمجمه ای، تمرینات شناختی، بازداری پاسخ
 • اشرف زنگویی، قاسم آهی*، فاطمه شهابی زاده صفحات 15-30
  مقدمه
  اختلال احتکار یک وضعیت روان شناختی پیچیده و به درستی درک نشده است که میلیون ها نفر را در دنیا تحت تاثیر قرار می دهد.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اجتناب تجربی و صفات طیف اوتیسم با رفتارهای احتکاری با نقش میانجی شناختارهای احتکاری انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل داد. نمونه این پژوهش 369 نفر بود که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه رفتار احتکاری تجدیدنظر شده، پرسشنامه شناختارهای احتکاری، پرسشنامه اجتناب تجربی و چک لیست طیف اوتیسم پاسخ دادند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که اجتناب تجربی به طور مثبت و معنی دار با جنبه های احتکار رابطه دارد، درحالی که صفات طیف اوتیسم با جنبه های شناختی و رفتاری احتکار رابطه ای نداشت. یافته های مربوط به بررسی نقش میانجی نشان داد که در مدل پیشنهادی فقط متغیر اجتناب تجربی نقش میانجی دارد.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش از مدل های شناختی - رفتاری احتکار حمایت کرد و پیشنهاد داد که اجتناب تجربی و شناختارهای احتکاری نقش مهمی را در رشد و حفظ مشکلات مربوط به احتکار بازی می کند.
  کلیدواژگان: رفتارهای احتکاری، شناختارهای احتکاری، اجتناب تجربی، صفات طیف اوتیسم
 • مسعود صیادی، زهرا افتخار صعادی*، بهنام مکوندی، فریبا حافظی صفحات 31-45
  مقدمه
  افسردگی یکی از اختلالات شایع دوره پس از زایمان است همچنین، زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان دارای مشکلاتی در تنظیم هیجانی هستند.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توان بخشی شناختی بر تنظیم هیجانی زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان انجام شد.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها از لحاظ سن، تحصیلات، شدت افسردگی و... همتاسازی شدند. گروه ها از نظر تنظیم هیجانی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیری و نرم افزار 19 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، توان بخشی شناختی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باعث تغییر معنی دار در نمرات تنظیم هیجانی شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز تداوم داشته است (0/001>P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که توان بخشی شناختی می تواند در تنظیم هیجانی افراد مبتلا به افسردگی پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، تنظیم هیجانی، زنان، افسردگی پس از زایمان
 • کیومرث ارجمند قجور*، علی اقبالی صفحات 46-58
  مقدمه
  امروزه، سوء مصرف مواد به یکی از مشکلات اساسی در جوامع تبدیل شده و شیوع آن در بین جوانان بیشتر شده است.
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر تعیین رابطه ی الگوهای شخصیتی مبتنی بر سیستم های مغزی - رفتاری با سوگیری توجه و پیش توجه در بیماران وابسته به مت آمفتامین بود.
  روش
    طرح پژوهش از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مرد وابسته به مت آمفتامین شهرستان تکاب بود که از بین آنها تعداد 30 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب و با همین تعداد از افراد گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. هر دو گروه از لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی همتاسازی شدند. ابزار پژوهش شامل آزمایه «پروب دات»، پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون(GWPQ)، مصاحبه بالینی ساختارنایافته و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آماره های توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بیمارانی که نمرات بالایی در سیستم فعال سازی رفتاری به ویژه خرده سیستم سائق و جستجوی لذت بدست آورده اند در مقایسه با بیماران دیگر، سوگیری توجه بیشتری نسبت به کلمات محرک مربوط به مواد از خود نشان می دهند. در ارتباط با سوگیری پیش توجه تفاوتی بین افراد مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه با اینکه سو گیری توجه و سیستم های مغزی - رفتاری نقش مهمی را در ابتلا به عود و مصرف مجدد مواد دارند، شناسایی و فهم این عوامل در درمان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی - رفتاری، سوگیری توجه، سوگیری پیش توجه، مت آمفتامین
 • اکبر رضایی*، جعفر بهادری خسروشاهی صفحات 59-70
  مقدمه
  درگیری تحصیلی سازه ای چندبعدی است که عوامل شناختی از جمله ارزیابی های شناختی و باورهای معرفت شناختی در آن نقش دارند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر نقش ارزیابی های شناختی و باورهای معرفت شناختی در پیش بینی درگیری تحصیلی دانشجویان بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از جامعه مورد مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای، تعداد 400 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی و باورهای معرفت شناختی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های ارزیابی شناختی خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و باورهای معرفت شناختی قطعی بودن دانش با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سویی بین سریع بودن یادگیری و ذاتی بودن باورهای معرفت شناختی با درگیری تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای ارزیابی شناختی و باورهای معرفت شناختی قادرند تغییرات متغیر درگیری تحصیلی را در دانشجویان پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  بنابراین توجه به ارزیابی شناختی و باورهای معرفت شناختی نقش مهمی در درگیری تحصیلی دارند.
  *این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بوده و تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی این دانشگاه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، ارزیابی شناختی، باورهای معرفت شناختی
 • کارو ثروت یاری، پویا والیزاده اردلان، شیما یزدان پناه، نبی مردانی، هیرو یزدان پناه* صفحات 71-82
  مقدمه
  اختلالات روانی به عنوان اختلالات عاطفی، فردی و اختلالات رفتاری همچون پرخاشگری بیان می شود که قطعا با بسیاری از پیامدهای منفی همراه است.
  هدف
  تعیین شیوع نشانه های اختلالات روانی و تاثیر آن در کیفیت خواب در میان دانش آموزان دبیرستان های شهرستان دیواندره در سال 1397 می باشد.
  روش
  مطالعه حاضر مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان (16-18 سال) شهرستان دیواندره (استان کردستان- ایران) در سال 1397 بود. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و حجم نمونه طبق فرمول کوکران، 386 نفر براورد شد. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد نشانه اختلالات روانی (SCL-25) و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ بود. نتایج توصیفی با آمار توصیفی و نتایج تحلیلی با آزمون کای اسکوئر، فیشر و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 370 نفر دانش آموز مطالعه حاضر، 107 نفر (28%) از دانش آموزان اختلالات روانی کم، 204 نفر (55%) اختلالات روانی متوسط و 59 نفر (17%) دارای اختلالات روانی زیاد بودند. از سوی دیگر، تنها 76 نفر (20/5%) از دانش آموزان کیفیت خواب مناسبی داشتند. طبق نتایج، رابطه معناداری بین کیفیت خواب با جنسیت (0/011=P) و پایه (0/001>P)، مشاهده شد. همچنین این رابطه معنی دار بین نشانه اختلال روانی با جنسیت (0/015P=)، پایه (0/001>P) و معدل (0/016P=)وجود داشت. 

  نتیجه گیری
  جهت کاهش اختلالات روانی و بهبود کیفیت خواب، در وهله اول توجه و حمایت های معنوی خانواده و سپس تدوین سیاست های آموزشی و پیشگیرانه نهادهایی مانند مدارس ابتدایی و دبیرستان ها را می طلبد.
  کلیدواژگان: اختلال روانی، کیفیت خواب، دانش آموزان، دبیرستان، دیواندره
 • مائده اخوان، پرند پورقانع*، زینب کریمی، فاطمه محسنی صفحات 83-92
  مقدمه
  خود بیمارانگاری یکی از انواع اختلالات شبه جسمی می باشدکه علی رغم وجود سلامت بدنی، فرد حداقل به مدت 6 ماه به وجود یک بیماری جدی درخود معتقد است و غالبا با اضطراب و افسردگی توام است.
  هدف
  با توجه به اینکه بسیاری از پرسنل اتاق عمل تحت تنش قرار دارند و با توجه به  تاثیر مستقیم عملکرد این گروه در سلامت جامعه، پژوهش حاضر با هدف تعیین فراوانی اختلال خودبیمارانگاری در پرسنل اتاق عمل های بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  انجام شده است.
  روش
  این پژوهش به روش سرشماری برروی 101 نفر از پرسنل اتاق عمل های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است. پرسنل اتاق عمل به پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودبیمارانگاری ایوانز پاسخ دادند و داده ها با استفاده از نسخه 18نرم افزارspss تحلیل گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش میزان شیوع خودبیمارانگاری  18/19% به دست آمد. 42نفر(46/7 %)  سالم و 32 نفر(35/6 %) تا حدودی این اختلال را داشتند. از16پرسنل مبتلا به این اختلال 14 مورد اختلال خودبیمارانگاری خفیف و 2 مورد اختلال خودبیمارانگاری متوسط داشتند. رابطه ی معنی داری میان اختلال خودبیمارانگاری با جنس,مدرک تحصیلی و وضعیت تاهل مشاهده نشد . در حالی که رابطه ی سن و خودبیمارانگاری معنادار بود) 0/013 (p=.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، شیوع  بالایی از این اختلال نسبت به پژوهش های جهانی مشاهده شد. براساس نتایج این پژوهش، با افزایش سن، شیوع اختلال خودبیمارانگاری افزایش می یابد .علت این ارتباط معنادارآماری میتواند ناشی از افزایش اضطراب و افسردگی باشدکه نیازمند مطالعات گسترده تری جهت روشن شدن این موضوع می باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، خودبیمارانگاری، پرسنل، اتاق عمل
 • رسول چمنی قلندری*، عبدالله شفیع آبادی، پریوش وکیلی صفحات 93-101
  مقدمه
  فرهنگ های سنتی اغلب خانواده ها، افراد را به پذیرش صرف عقاید و عدم شرکت در تصمیم گیری ها ترغیب می کنند.
  هدف
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی درون خانواده دانش آموزان شهرستان اهر بود.
  روش
  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان اهر در سال 91-90 بود. حجم نمونه 60 دانش آموزان از این جامعه بود که ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای و سپس تصادفی ساده انتخاب گردیدند. و در دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای سنجش الگوهای ارتباطی از پرسشنامه کوئرنر و فیتز پاتریک (2002) استفاده شد. مداخله آزمایشی(مهارت های ارتباطی) بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ی 70 دقیقه ای و یک جلسه در هفته اجرا گردید، و پس از اتمام آموزش از هر 2 گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده علاوه بر آمار توصیفی از آمار استباطی تحلیل کوواریانس یک راهه استفاده شد.
  یافته ها
  آموزش مهارت های ارتباطی باعث تغییر در الگوهای ارتباطی درون خانواده(افزایش جهت گیری گفت و شنود و کاهش جهت گیری همنوایی) دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.
   
  نتیجه گیری
  با آموزش مهارتهای ارتباطی می توان الگوهای ارتباطی را که در خانواده شکل گرفته است تغییر و بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، الگوهای ارتباطی، جهت گیری گفت و شنود، جهت گیری همنوایی
 • سیدحمیدرضا سیدمحمدی*، پروین احتشام زاده، فریبا حافظی، رضا پاشا، بهنام مکوندی صفحات 102-117
  مقدمه
  اختلال نقص توجه بیش فعالی اختلال عصبی- تحولی است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی بر کارکردهای اجرایی مغز و علائم رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی شهر اهواز اجرا شد.
  روش
  نمونه پژوهش شامل30 نفر(گروه 15 نفره آزمایش و گروه 15 نفره کنترل) از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی بود که به صورت نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های آزمون فراخنای ارقام مستقیم، آزمون ردیابی قسمت ب و ج، مقیاس درجه بندی علائم رفتاری سوانسون و همکاران استفاده شد.
  یافته ها
  برای تحلیل فرضیه های پژوهش از روش تحلیل کواریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری(در متن مانکووا) و آزمون تعقیبی بنفرونی و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که  توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی بر کارکردهای اجرایی این کودکان تاثیر مثبت داشته و باعث بهبود آن کارکردها می شود.
   
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت روش درمانی توانبخشی شناختی پس از دارودرمانی در میان کودکان دارای نقص توجه- بیش فعالی روشی موثر و اثرگذار برای درمان این اختلال بوده و روند درمان را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: توانبخشی شناختی، دارودرمانی، کارکردهای اجرایی مغز، علائم رفتار
 • منصوره مهدی یار*، شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد، چنگیز رحیمی صفحات 118-128
  مقدمه
  با وجود شیوع بالا و تبعات زیاد اختلال اضطراب اجتماعی در جامعه دانشجویان، تاکنون مطالعات اندکی برای تعیین اثربخش ترین درمان برای این اختلال انجام شده است.
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی درمان گروهی عقلانی-عاطفی و درمان گروهی راه حل محور انجام پذیرفت.
  روش
  روش تحقیق از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 نفر انتخاب و بعد از اجرای مصاحبه بالینی و پرسشنامه فوبیای اجتماعی، به طور تصادفی در سه گروه گماشته شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار 21 SPSS-و به روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هم درمان عقلانی- عاطفی و هم درمان راه حل محور در کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی تاثیر معناداری (0/01p<) دارند، اما درمان گروهی عقلانی-عاطفی تاثیر بیشتری دارد (0/01p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان از دو درمان گروهی راه حل محور و عقلانی-عاطفی به عنوان روشی مناسب و موثر در کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان استفاده نمود. هر چند با توجه به نتیجه مطالعه حاضر درمان گروهی راه حل محور اثربخشی بیشتری را در عمل نشان داد اما برای نتیجه گیری قطعی درباره برتری آن نیاز به پژوهش های بیشتری است.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، درمان گروهی عقلانی-عاطفی، درمان گروهی راه حل محور
 • قاسم عبدل پور*، بهزاد شالچی، سیروان حمزه زاده، علی صالحی صفحات 129-143
  مقدمه
  اعتیاد به اینترنت، نوعی وابستگی رفتاری است که فرد برای مقابله با مشکلات از آن استفاده می کند.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه ی بین شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت بود.
  روش
  طرح پژوهش حاضر، از نوع توصیفی همبستگی است. برای این منظور، 240 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و به پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز، مقیاس شفقت به خود و مقیاس عزت نفس که در اختیار آن ها گذاشته شده بود، پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. هم چنین برای طبقه بندی، پردازش و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای آماری22  SPSS و لیزرل 85/8 استفاده شد.
  یافته ها
  ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری، برازش دارد (0/98CFI=،0/98 IFI=، 0/055 RMSEA=). نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود به صورت غیر مستقیم از طریق عزت نفس بر اعتیاد به اینترنت به ترتیب با ضرایب (0/073 و 0/126-) تاثیر دارد. هم چنین نتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان رابطه مستقیم با اعتیاد به اینترنت  (0/44)، دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که عزت نفس در رابطه بین دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود نقش واسطه ای دارد. توجه به این مکانیسم تاثیر، در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای اعتیاد به اینترنت می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: دشواری در تنظیم هیجان، شفقت به خود، عزت نفس، اعتیاد به اینترنت
 • سمیه رحیمی احمدآبادی، مهرداد کلانتری*، محمدرضا عابدی، مرتضی مدرس غروی صفحات 144-155
  مقدمه
  نارضایتی جنسیتی بصورت تمایل پایدار به تعلق به جنس مقابل یا اصرار بر تعلق داشتن به جنس مقابل و ناراحتی مفرط از جنسیت تعیین شده و نقش جنسی نسبت داده شده به فرد تعریف شده است.
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه به عنوان عوامل شناختی و نقش دشواری در تنظیم هیجان به عنوان عوامل هیجانی در بروز نارضایتی جنسیتی در مردان تراجنسی انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مردان مبتلا به نارضایتی جنسیتی بودند که برای طی مراحل قانونی تغییرجنسیت در سال 96-94 به اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی مراجعه کردند. بدین ترتیب 50 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و پرسشنامه اختلال هویت جنسی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان بکار گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون در زمینه دشواری در تنظیم هیجان، مهمترین متغیر دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان بود همچنین نتایج این تحلیل در زمینه طرحواره های ناسازگار اولیه، به ترتیب طرحواره های بی اعتمادی و بازداری هیجانی را در پیش بینی نارضایتی جنسیتی در مردان تراجنسی مطرح میکند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، نقش همزمان عوامل شناختی و هیجانی در بروز نارضایتی جنسیتی در مردان تراجنسی شایان توجه است.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجان، نارضایتی جنسیتی، تراجنسی
|
 • Milad Amini Masouleh*, Samira Ghazanfariyan Pour, Mansour Beirami Pages 1-14
  Introduction
  Studies have shown that the anodal tDCS is able to increase the effectiveness of cognitive rehabilitation. On the other hand, results of recent studies have shown that unihemispheric concurrent dual-site a-tDCS could increase the corticospinal excitability.
  Aim
  The present study compares the effectiveness of unihemispheric concurrent dual-site a-tDCS and conventional tDCS, during cognitive exercises in improving the response inhibition of normal individuals.
  Method
  21 subjects were randomly assigned into two experimental groups as well as a control group. First group received Anodal tDCS over the left DLPFC and M1, the second group received Anodal tDCS over the left DLPFC and Control group received sham a-tDCS. Transcranial direct current stimulation (tDCS) at 0.3 mAh was applied directly for 30 minutes in 4 sessions. All subjects, after interventions in each session, performed the stop signal task.  In Fifth session, In order to follow up the effectiveness of interventions, 24 hours after the interventions, subjects were re-evaluated.
  Results
  The results of repeated measurements analysis revealed that compared with conventional tDCS and control group, unihemispheric concurrent dual-site a-tDCS group had larger improvement in improving the response inhibition of normal individuals (P.05).
  Conclusion
  The results show that unihemispheric concurrent dual-site a-tDCS could enhance the effectiveness of cognitive exercises by increasing cortical excitability
  Keywords: TDCS, Cognitive exercises, Response inhibition
 • Ashraf Zangooii, Qasem Ahi*, Fatemeh Shahabizadeh Pages 15-30
  Introduction
  Hoarding disorder is a complex and not well-understood psychological state that affects millions of people worldwide.
  Aim
  The purpose of this study was to examining the relationship between experimental avoidance and autism spectrum traits and hoarding behaviors with the mediating role of hoarding cognitions.
  Method
  The present study was descriptive of correlational type and the statistical society of this study was all students of Birjand Azad University in the academic year of  2016-17. The sample consisted of 369 people who were selected by random cluster sampling and completed the Saving Inventory-Revised, hoarding cognitions questionnaire, experiential avoidance questionnaire and autism spectrum quotient.
  Results
  The findings of the study showed that experiential avoidance has a positive and significant relationship with aspects of hoarding, while the autism spectrum traits have no relationship with the cognitive and behavioral aspects of hoarding. In addition, a finding on mediating role showed that in the proposed model, only the experiential avoidance has a mediator role.
  Conclusion
  The findings of the study supported hoarding cognitive- behavioral models and suggested that experiential avoidance and hoarding cognitions play important roles in the growth and maintenance of the problems associated with hoarding.
  Keywords: Hoarding behaviors, Hoarding cognitions, Experiential avoidance, Autism spectrum traits
 • Masoud Sayadi, Zahra Eftekhar Saadi*, Behnam Makvandi, Fariba Hafezi Pages 31-45
  Introduction
  Depression is one of the most common postpartum disturbances. Also, women with postpartum depression have emotional regulation problems.
  Aim
  The aim of this study was to investigate the effect of cognitive rehabilitation training on emotional regulation of women with postpartum depression.
  Method
  The research method was based on semi-experimental, pre-test, post-test and follow-up in relation to the control group. The sample consisted of 40 women with postpartum depression who were selected based on available simple random sampling. The groups were matched in terms of age, education, severity of depression, etc. Both groups were evaluated in the stages of pretest and post-test by emotional regulation questionnaire (Garnovskii,2001). For analysis of data, covariance analysis and SPSS19 software was used.
  Results
  The data analysis indicated that cognitive rehabilitation in the experimental group compared with the control group had a significant change in the emotional regulation scores, and this effect has continued during the follow-up phase (P <0.001).
  Conclusion
  According to the findings of this study, cognitive rehabilitation therapy can be used to treatment of emotional regulation in women with postpartum depression
  Keywords: Cognitive rehabilitation, Emotional regulation, Women, Postpartum depression
 • Kiumars Arjmand Ghujur*, Ali Eghbali Pages 46-58
  Introduction
  Today, substance abuse is one of the major problems in societies and has become more prevalent among young people.
  Aim
  The aim of this study was to determine the relationship between personality patterns of brain behavioral systems and attention and pre-attention bias in patients dependent on methamphetamine.
  Method
  The research was conducted using causal - comparative design. The population from which sample was drawn were all male patients dependent on methamphetamine in TAKAB. 30 people selected based on convenience sampling were compared with control groups. Both groups were homogeneous in terms of demographic variables. Research tools include probe dot task, Gray-Wilson's personality questionnaire (GWPQ), unstructured clinical interview and demographic questionnaire. In order to analyze data in addition to description statistic, the Pearson correlation coefficient and independent t-test were used.
  Results
  The research findings revealed that the patients who have high score in Behavioral Activation system, especially Drive sub system showed more attention-bias in terms of substance provoking words than other patients. There was no difference among the subjects regarding the pre attention bias.
  Conclusion
  Considering the fact that the attention bias and brain-behavioral systems play an important role in relapse and re-use of substances, identification and understanding of these factors in treatment seem necessary.
  Keywords: Brain- behavioral systems, Attention bias, Pre-attention bias, Methamphetamine
 • Akbar Rezaei*, Jafar Bahadorikhosroshahi Pages 59-70
  Introduction
  Academic engagement is a multidimensional construct, that they are involved in which cognitive factors, including cognitive assessments and epistemological beliefs.
  Aim
  The purpose of this study was to evaluate the role of cognitive assessments and epistemological beliefs in predicting academic engagement of students.
  Method
  The research method was determining the role of cognitive assessments and epistemological beliefs in predicting academic engagement students. The statistical population of this study consisted of all were students of Payame Noor University of Tabriz in the academic year of 2017-2018. The population of this study was 400 students were select through cluster sampling. The data were collected through questionnaires of academic engagement, cognitive assessment and epistemological beliefs. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
  Results
  The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between the components of cognitive assessments, self-efficacy, internal evaluation and epistemological beliefs about the certainty of knowledge with academic engagement. On the other hand, there is a negative and significant relationship between the speed of learning and the intrinsic nature of epistemological beliefs with academic engagement. Also, the results of regression analysis showed that cognitive assessment and epistemological beliefs can predict the variables of academic involvement in students.
  Conclusion
  Attention to cognitive assessment and epistemological beliefs play an important role in academic engagement.
  Keywords: Academic engagement, Cognitive assessment, Epistemological beliefs
 • Karo Servatyari, Pooya Valizadeh Ardalan, Shima Yazdnpanah, Nabi Mardani, Hero Yazdan Panah* Pages 71-82
  Introduction
  Psychological disorders are defined as emotional, individual and behavioral disorders such as aggression, which certainly has many negative consequences.
  Aim
  Determine the prevalence of psychological disorders symptoms and their effect on high school students in Divandareh city in 2018.
  Method
  This is a cross-sectional study. All high-school students (16-18 year) residing Divandareh city, Kurdistan, Iran, in 2018 were included in the study. Stratified sampling was selected and according to Cochran formula, the sample size was 386. Data were collected using the standard questionnaire of psychological disorder symptoms (SCL-25) and Pittsburgh sleep quality questionnaire. Descriptive statistics used for descriptive results and analytical results were analyzed by Chi-square, Fisher test and Mann-Whitney test.
  Results
  370 students were included in this study, which 107 (28%) of them, had low psychological disorders, 204 (55%) had moderate psychological disorders and 59 (17%) had high psychological disorders. On the other hand, only 76 (20.5%) students had favorable sleep quality. According to the results of this study, there was a significant relationship between sleep quality and gender (P=0.011) and grade (P<0.001). Also, there was a significant relationship between psychological disorder and gender (P = 0.015), grade (P <0.001) and average (P = 0.016).
  Conclusion
  To reduce mental disorders and improve sleep quality, first of all, attention and spiritual support of the family and then the development of educational and preventive policies of institutions such as primary schools and high schools.
  Keywords: Psychological disorders, Sleep quality, High school, Students, Divandareh
 • Maede Akhavan, Parand Pourghane*, Zeynab Karimi, Fateme Mohseni Pages 83-92
  Introduction
  Hypochondria is one of of pseudo-physical disorders that despite Physical health, the person believes in having a serious illness for at least 6 months and is often associated with anxiety and depression.
  Aim
  Considering the fact that many operating room personnel are under stress and due to the direct effect of this group's function on community health,, this study aimed to determine the frequency of hypochondria in the operating room staff of the educational hospitals of GuilanUniversity of Medical Sciences.
  Method
  This study was performed on 101 personnel of operating rooms of hospitals affiliated to Guilan University of Medical Sciences. The Operating room personnel responded to the demographic questionnaire and the Evans Hypochondria standard  questionnaire. The data were analyzed using SPSS 18 software.
  Results
  In this study, the prevalence of hypocondria was 18.19%.  42 (46.7%) were healthy, and32 (35.6%), the disorder existed partly. Of the 16 personnel with this disorder, 14 personnel had mild hypocondria and 2 personnel had moderate hypocondria. There was no significant relationship between hypocondria with gender, educational status and marital status. While, the relationship between age and self-confidence was significant (P = 0.013).
  Conclusion
  In this study, a high prevalence of this disorder was observed in Compared to other global research. According to the results of this study, with the increase in age, the prevalence of hypocondria increases. The reason for this statistically significant association can be the increase in anxiety and depression which requires more extensive studies to clarify this issue.
  Keywords: Anxiety, Depression, Hypocondroia, Personnel, Operating room
 • Rasoul Chamani Ghalandari*, Abdolah Shafie Abadi, Parivash Vakili Pages 93-101
  Introduction
  Traditional cultures most families, encourage individuals to accept ideas and not participate in decision making.
  Aim
  The aim of this study was to determine the effectiveness of communication skills training on intra family communicative patterns among students in Ahar city.
  Method
  The study had a Quasi-experimental method was used in this study with pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of students studying at high schools Ahar in 90-91. The Sample size of 60 students from this community were selected by multistage cluster random sampling and then simple random sampling. And divided into two groups of 30 patients in the experimental group and the control group. Koerner and Fitzpatrick (2002) questionnaires were used to measure communication patterns. The experimental intervention (communication skills) was performed on the experimental group for 10 sessions of 70 minutes and one session per week, and after completion of the training, two groups of post-tests were performed. In order to analyze the collected data, in addition to descriptive statistics, one-way covariance analysis was used.
  Results
  Communication skills training has changed the within- family communication patterns (increasing the orientation conversation and reducing orientation conformity) of the experimental group students compared with the control group.
  Conclusion
  By developing communication skills, communication patterns that have been shaped in the family can be changed and improved
  Keywords: Communication skills, Communication patterns, Conversation orientation, Conformity orientation
 • Seyed Hamidreza Seyedmohammadi*, Parvin Ehteshamzade, Fariba Hafezi, Reza Pasha, Behnam Makvandy Pages 102-117
  Introduction
  Disturbance is the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
  Aim
  The present study was conducted with the aim of the effect of cognitive rehabilitation after medication on brain functions and behavioral symptoms of children with ADHD disorders in Ahwas.
  Method
  The sample consisted of 30 persons (15 experimental group and 15 control group) of ADHD students selected by multistage random sampling. The method of pre-test, post-test training was fellow-up with the control group and for data gathering, we used a straight-line questionnaire test, section B & C tracking test, Behavioral Symptom Scale, Swanson et al.
  Results
  To analyze the research hypothesizes, multivariate analysis of covariance analysis and one-variable covariance analysis (in the text of Mankvah), Bonferron’s post hoc test and SPSS software were used. The results of this study showed that cognitive rehabilitation has a positive effect on the executive functions of these children after medication and improves those functions.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that cognitive rehabilitation after medication among children with hyperactivity disorder and improve the therapeutic approach.
  Keywords: Cognitive rehabilitation, Medication, Brain functional, Behavioral key
 • Mansooreh Mahdiyar*, Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard, Changiz Rahimi Pages 118-128
  Introduction
  Despite the high prevalence and unpleasant consequences of social anxiety disorder in university students, little research has been done to determine the most effective treatment for SAD.
  Aim
  The aim of this study was to investigate and compare the effectiveness of rational-emotive and solution-focused brief therapy on reducing social anxiety symptoms.
  Method
  The research method was experimental with pretest-posttest design with a control group and two experimental groups .Using convenience sampling, 45 students with social anxiety symptoms were selected. Clinical interview and social phobia inventory were conducted to make certain that they satisfied the research criteria. Then they were randomly assigned to three groups (2 experimental and 1 control groups).  The data were analyzed using analysis of covariance in SPSS-21.
  Results
  Showed that rational-emotive therapy and solution-focused therapy significantly reduced symptoms of social anxiety, but rational-emotive therapy was significantly more effective than solution-focused therapy.
  Conclusion
  Rational-emotive therapy and solution-focused therapy could be used to treat social anxiety symptoms. Although results showed rational- emotional therapy might be more appropriate treatment for students with social anxiety, further research is needed to confirm the findings of present study.
  Keywords: Social anxiety disorder, Rational-emotional group therapy, Solution focused group therapy
 • Ghasem Abdolpour*, Behzad Shalchi, Sirvan Hamzezadeh, Ali Salehi Pages 129-143
  Introduction
  Internet addiction is a behavioral dependency that person to deal with problems than it uses.
  Aim
  The aim of this study was to investigate the role of mediator Self-esteem in the relationship among emotional dysregulation and compassion with Internet addiction.
  Method
  In a descriptive-correlation study, a sample of 240 students from Iran University of medical sciences was selected using cluster sampling method. Participants responded to Self-Compassion scale, Self-Esteem Scale, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), Internet addiction Scale. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). For statistical analysis, Spss V. 22 and Lisrel 8.85 were used to classify, process and analyze the data and to investigate the hypotheses of the research.
  Results
  The evaluation of hypothetical model with fit indexes demonstrated that the hypothetical model fits the measurement model (CFI=0.98, NFI=0.98, and RMSEA=0.055). Structural relations analysis also showed emotional dysregulation and compassion indirectly through Self-Esteem over Internet addiction respectively (0/73 و -0/126(and also the results also showed that the emotional dysregulation has a direct relation to Internet addiction (0/44).
  Conclusion
  Research findings showed that Self-Esteem have a mediating role in relationship between emotional dysregulation and compassion and Internet addiction. Considering these dimensions and the effectiveness of the employed mechanisms can be useful in developing efficacious preventive and therapeutic interventions for Internet addiction.
  Keywords: Compassion, Self-Esteem, Emotional dysregulation, Internet addiction
 • Somaye Rahimi, Mehrdad Kalantari*, Mohammad Reza Abedi, Seyed Morteza Modares Gharavi Pages 144-155
  Introduction
  Gender dysphoria is defined as the sustained desire for or insistence on belonging to the opposite sex as well as considerable discomfort with the assigned gender and gender role.
  Aim
  The present study aimed to examine the role of early maladaptive schemata as cognitive factors, and the role of difficulty in emotion regulation as emotional factors in the emergence of gender dysphoria in transgender men.
  Method
  This is a descriptive correlational study. The statistical population included all men with gender dysphoria, visiting the Iranian Legal Medicine Organization of Razavi Khorasan Province, Iran, from 2014 to 2016, in order to follow legal proceedings for gender reassignment. Fifty participants were selected via convenience sampling, gave informed consent, and completed three questionnaires: the Gratz and Roemer’s Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), the Young’s Early Maladaptive Schema Questionnaire-Short Form, and the Gender Identity Disorder Questionnaire. Data were analyzed in SPSS using Pearson’s correlation and simultaneous multivariate regression.
  Results
  Based on the regression analysis, the most important variable in emotion regulation was limited access to emotion regulation strategies. Moreover, with regard to early maladaptive schemata, mistrust and emotional inhibition were found to predict gender dysphoria in transsexual men.
  Conclusion
  Results revealed that the simultaneous role of cognitive and emotional factors is significant in the emergence of gender dysphoria in transsexual men.
  Keywords: Early maladaptive schemas, Difficulty in emotional regulation, Gender Dysphoria, Transsexual