فهرست مطالب

راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی - پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 10 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرتضی نوری، مریم شریف زاده* صفحات 1-9
  در حالی که کارآفرینی به عنوان ظرفیت کشف و بهره برداری از فرصت های سودآور، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و توسعه در عصر حاضر می باشد، برخی افراد ضمن برخورداری از توان و ظرفیت شناسایی این فرصت ها، از آن بهره برداری نمی کنند. بر این اساس، پژوهش پیمایشی حاضر با هدف مطالعه ی تاثیر هوش هیجانی بر میزان کارآفرینی روستاییان انجام شده است. برای این منظور، از ابزار پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن و کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. اعضای نمونه 362 روستایی بخش گله دار، شهرستان مهر استان فارس بودند. پس از تایید روایی ابزار پژوهش توسط کارشناسان، جهت بررسی پایایی آن مطالعه ی پیش آهنگی انجام و ضریب آلفای کرونباخ از 76/0 تا 91/0 برآورد گردید. یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار هوش هیجانی بر کارآفرینی روستاییان بود. بنابراین، افرادی که در شناسایی، کنترل و اداره ی مطلوب احساسات و هیجانات خود و دیگران توانایی بیشتری دارند از گرایش بیشتری نسبت به کارآفرینی نیز برخوردار هستند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی روشن ساخت که مولفه های روابط درون فردی، روابط بین فردی، سازگاری و خلق عمومی توانایی تبیین 4/18 درصد از تغییرات متغیر وابسته کارآفرینی روستاییان را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، هوش هیجانی، روابط درون فردی، خلق عمومی
 • محمد صادق ابراهیمی*، زیبا بهرامی صفحات 10-19
  کارآفرینی در بردارنده منبعی از انعطاف پذیری، نوآوری، ایجاد و توسعه ی شغلی برای اقتصاد و یک فرصت جالب برای توسعه ی حرفه ای افراد تلقی می شود. دانشگاه ها در گذشته به عنوان محیطی آموزشی شناخته می شدند؛ اما با توجه به تحولات نظام کلان، رویکردی پژوهشی پیدا کردند و در واقع؛ یک وظیفه به وظایف دانشگاه اضافه شد که تحصیلات تکمیلی محصول این تحولات بود. در واقع کارآفرین شدن دانشگاه ها دومین انقلاب در ماموریت دانشگاه ها به شمار می رود. در این تحقیق به بررسی ویژگی های کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی می باشند که حداقل دوسال از تحصیل خود را گذرانده باشند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از مقدار ضریب Kmo و آزمون بارتلت تایید و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نشان از پایابودن ابزار اندازه گیری در حد 91 درصد داشت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد از جامعه آماری 1700 نفری تعداد نمونه آماری 98 نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر درصد فراوانی، میانگین، آزمون کروسکال، من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از رگرسیون استفاده گردید. نتایج آزمون همستگی رابطه 99 درصد و بسیار معنی داری را بین متغیرهای ویژگی های دانشگاه کارآفرین با میزان آگاهی از فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان نشان داد.
  کلیدواژگان: نظام آموزشی، کارآفرینی، نوآوری، فرصت
 • حمید امیرنژاد*، فاطمه مزرعه، رقیه زاهدیان تجنکی صفحات 20-26
  امروزه نقش شرکت های تعاونی در توسعه ی اقتصادی- اجتماعی، تجهیز سرمایه و افکار و تبدیل آنها به نیروهای موثر در فرآیند توسعه ی اقتصادی- اجتماعی و توزیع عادلانه مواهب حاصل از این توسعه در بین مردم به ویژه توده های فقیر و کم درآمد بر کسی پوشیده نیست. به منظور تعیین میزان موفقیت تعاونی ها در رسیدن به این اهداف لازم است تا فعالیت های آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. یکی از موارد مهم در مطالعه ی وضعیت تعاونی های کشاورزی بررسی وضعیت مالی این شرکت ها است. به همین دلیل، این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر موفقیت مالی تعاونی های کشاورزی شهرستان های ساری، بابل و آمل در سال 1395 و 1396 خواهد پرداخت. داده های موردنیاز از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS و Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرهای سطح تحصیلات کارکنان، تحصیلات و تجربه ی مدیر اثر مثبت و معنی دار بر سود سهام داران دارد. به عبارت دیگر، با افزایش یک سال بر تجربه مدیر و افزایش تعداد کارکنان تحصیل کرده سود سهام داران به ترتیب 73/5 و 25/1 میلیون تومان افزایش می یابد. افزایش یک سال بر تحصیلات مدیر، موجب افزایش سود پرداختی به سهام داران به میزان 14/42 میلیون تومان خواهد شد. همچنین نتایج نشان داد تعاونی های کشاورزی فعال در شهرستان ساری سود بیشتری نسبت به تعاونی های شهرستان بابل و آمل به سهام داران خود پرداخت کردند.
  کلیدواژگان: تعاونی های کشاورزی، استان مازندران، موفقیت مالی، تابع سود سهام داران
 • طاهر عزیزی خال خیلی*، غلام حسین زمانی، عزت اله کرمی صفحات 27-33
  تصمیم گیری بهینه در شغل پیش نیاز موفقیت شغلی است و تصمیمات فرد نیز تحت تاثیر انگیزه های اوست. این پژوهش با هدف سنجش میزان بهینه بودن تصمیم گیری شغلی کشاورزان و تاثیر انگیزه های شغلی و سایر عوامل روی آن به روش تحقیقات توصیفی- همبستگی و با بهره گیری از فن پیمایش در شهرستان مرودشت استان فارس انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول ارائه شده توسط مندنهال و همکاران 249 نفر برآورد گردید که برای افزایش دقت تا 307 نفر افزایش یافت. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی یک مطالعه راهنما در خارج از منطقه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های تحقیق بین 71/0 تا 86/0 بوده و نشان دهنده پایایی مورد قبول ابزار سنجش می باشد. نتایج نشان داد میزان توجه کشاورزان به معیارهای تصمیم گیری بهینه در حد متوسط بود و هر چهار نوع انگیزه شغلی دارای تاثیر مثبت و معنی دار روی تصمیم گیری بهینه شغلی بودند. بین معیارهای مورد بررسی میزان مردد بودن در تصمیم و عوض کردن آن، وضعیت پایین تری نسبت به سایر موارد داشت. همچنین یکی از عوامل مهم روی تصمیم گیری بهینه کشاورزان دسترسی به اطلاعات مختلف به خصوص اطلاعات هواشناسی است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مسئولین و کارشناسان به انواع مختلف انگیزه های کشاورزان در برنامه ریزی ها توجه داشته باشند و برای افزایش کسب آگاهی و اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم گیری راهکارهای مناسب به کشاورزان ارائه دهند.
  کلیدواژگان: انگیزه ی شغلی، تصمیم گیری شغلی، اشتغال کشاورزی
 • الهام کنعانی*، مصطفی احمدوند صفحات 34-44
  هدف پژوهش حاضر شناسایی زمینه های اشتغال و ارائه راهکارهای موثر توسعه ی اشتغال در روستاهای بخش مشهد مرغاب در استان فارس بود که به شیوه ی پیمایش بین کارشناسان و نخبگان محلی صورت گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرتکل و پرسش نامه ای با سوالات باز و بسته در سال 96 گردآوری شد و با استفاده از تکنیک سوات مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد منطقه مورد مطالعه جهت توسعه ی اشتغال با 39 نقطه ضعف (با امتیاز نهایی 876/0)، 28 تهدید (با امتیاز نهایی 952/0)، 14 نقطه قوت (با امتیاز نهایی 917/1) و سه فرصت (با امتیاز نهایی 659/1) مواجه بود. با توجه به ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک و فزونی مجموع امتیاز وزنی نقاط قوت و فرصت ها بر نقاط ضعف و تهدیدها در محدوده مورد مطالعه، راهبرد تهاجمی (SO) که در آن تکیه اصلی بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی است در اولویت راهبردهای توسعه اشتغال در روستاهای بخش مشهد مرغاب قرار گرفت. بنابراین، در ارائه راهکارهای توسعه ی اشتغال در روستاهای مورد مطالعه تمرکز بر تضعیف نقاط ضعف درونی (مانند عدم تخصیص بودجه کافی در راستای کارآفرینی، ضعف بنیه مالی روستاییان، مدیریت ناصحیح منابع آبی با وزن نهایی 028/0) و تهدیدهای بیرونی (خشکسالی و بالا بودن سودهای بانکی با وزن نهایی 035/0) با وزن نهایی بیشتر، امری ضروری می باشد. همچنین، در دسته بندی ظرفیت های شناسایی شده مشاهده گردید مهم ترین عامل در بخش نقاط ضعف و تهدید در ایجاد اشتغال عامل اقتصادی است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش، راهکارهای کاربردی جهت توسعه ی اشتغال در بخش مشهد مرغاب ارائه گردید.
  کلیدواژگان: توسعه اشتغال، سوات، فرصت های شغلی، مشهد مرغاب، نواحی روستایی
 • اکبر بهمنی، مهدی موسوی داوودی*، مهدی واعظی صفحات 45-54
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در جهت افزایش عملکرد سازمان جهاد کشاورزی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره ی تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش کارآفرینی سبز به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به دست آمد که تعداد 89 نفر به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تائید قرار گرفت. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS22 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی سبز تاثیر معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد و مدیران می توانند با توجه به ابعاد کارآفرینی سبز و نهادینه کردن آن در سازمان، گام مفیدی برای توسعه ی فعالیت های محیط زیستی بردارند. بر اساس یافته ها پیشنهاد می گردد برنامه های آموزشی مناسب به منظور افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به محصولات سبز در میان شهروندان اجرا شود. ایجاد نگرش مثبت می تواند منجر به خرید محصولات سبز شود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سبز، عملکرد سازمان، سازمان جهاد کشاورزی
 • نسرین کوهی، حامد چهارسوقی امین* صفحات 55-61
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان ایلام انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 51 نفر از زنان کارآفرین روستایی شهرستان ایلام بودند که به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط نظر اساتید و متخصصان ترویج و توسعه روستایی صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز به کمک ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید (78/0=α). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی منجر به شناسایی 4 عامل گردید که در قالب چالش های آموزشی-ترویجی، چالش های اقتصادی و قانونی، چالش های فردی و روحی و چالش های فرهنگی- اجتماعی 08/59 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. چالش های آموزشی- ترویجی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 631/2 بیشترین سهم (62/21 درصد) و چالش های فرهنگی- اجتماعی با مقدار ویژه 306/1 کمترین سهم (88/10 درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند.
  کلیدواژگان: چالش، توسعه، کارآفرینی، زنان روستایی، شهرستان ایلام
|
 • Morteza Nouri, Maryam Sharifzadeh* Pages 1-9
  Entrepreneurship as the capacity of exploring and exploitation of profitable opportunities is the center of gravity of the work and development in the present era. This study sought to answer the question of why, when, and how some people recognize and exploit opportunities, while others do not have this ability. Accordingly, this survey study was conducted to study the effects of emotional intelligence on rural entrepreneurship. For this purpose, two standardized questionnaires (Bar-on's Emotional Quotient Inventory (EQ-i) and Scarborough and Zimmerer's Entrepreneurship Questionnaire) were used to collect data from 362 rural residents of Gallehdar district, Fars province. After confirming the validity of research tool by experts, to assess its reliability the pilot study was conducted and Cronbach's alpha coefficient was estimated from 0.76 to 0.91. The results showed that there was a significant positive correlation between emotional intelligence and entrepreneurship among participants. So, people who were better and more able to identify, control and appropriately manage self and others' emotions were more likely shown entrepreneurial tendency in comparison to others. Also, regression analysis revealed that the components of intrapersonal relationships, interpersonal relationships, adaptability and the general mood were able to predict 18.4% of the variance of the rural entrepreneurship.
  Keywords: Emotional Intelligence, Intrapersonal Relationships, General Mood, Rural Entrepreneurship
 • Mohammad Sadegh Ebrahimi*, Ziba Bahrami Pages 10-19
  Entrepreneurship is a source of flexibility, innovation, job creation for the economy, and an interesting opportunity for professional development. In this research, the role of the university in creating entrepreneurship awareness among the students of Isfahan University of Technology has been studied. The statistical population of this study is graduate, postgraduate, and undergraduate students who have completed at least two years of study. The research method was descriptive and analytic and a questionnaire was used. Content validity of the questionnaire was confirmed by using the Kmo coefficient and Bartlett's test and the reliability of the Cronbach's alpha coefficient was used, indicating that the instrument was stable at 91%. Sample size was determined using Cochran formula and stratified sampling method with proportional assignment was used. As a sample, 98 students were selected in faculty of agricultural engineering. To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as frequency, mean, Kruskal test, Mann-Whitney, Pearson correlation coefficient and regression were used. The results of the crolation analysis showed that thera are 99 percent significant relationship between the variables of the characteristics of the entrepreneurial university and the level of awareness of the entrepreneurial activities of the colleges.
  Keywords: Educational System, Entrepreneurship, Innovation
 • Hamid Amirnejad*, Fatemeh Mazrae, Roghoyeh Zahedian Tajanki Pages 20-26
  Now, the role of cooperatives in socio-economic development, equipping capital and thoughts, and then changing them to effective powers in the process of socio-economic development, distributing the benefits of this process in a more equitable manner among people specially the poor and low-income masses, is obvious for all of us. For determining the level of cooperative success to achieve their goals, it is necessary to investigate their activities. The study of financial situation of cooperative is one of the important case in the study of cooperative conditions. So, this research will investigate the effective factors on financial success of agricultural cooperatives in Sari, Babol, and Amol cities during 1395 and 1396. Requirement data was collected by filling in questionnaire, then analyzed by SPSS and Eviews software. The results showed the level of staff's education, the level of manager's education and manager's experience have positive and significant effect on stockholder's profit. In other words, if manager experience and the number of educated staff increase, stockholders profit will increase 5.73 and 1.25 Million Tomans, respectively. Also the result showed if manager education increase for one year, stockholders profit will increase 42.14 million Toman. The finding also showed active agricultural cooperatives in Sari will pay more profit to their stockholders than cooperatives in Babol and Amol cities.
  Keywords: Agricultural Cooperative, Financial Success, Mazandaran Province, Stockholder's Profit Function
 • Taher Azizi, Khalkheili*, Gholamhosein Zamani, Ezatollah Karami Pages 27-33
  Optimal decision making is a prerequisite for job success, and decisions are influenced by motivations. This research was conducted to assess the optimal level of farmers' occupational decision making and the impact of job motivation and other factors on it by descriptive - correlational research and using a survey technique in Marvdasht Township of Fars province. The sample size (249 people) was determined by Mendenhall formula, which up to 307 people to increase research accuracy. A multi stage stratified random sampling method was used for sampling. The data gathering tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the professors of agricultural extension and education and a pilot study was carried out to determine its reliability. Cronbach's alpha coefficient for research scales ranged from 0.71 to 0.86, indicating the accepted level of the measurement tool reliability. The results showed that farmers' attention to the optimal decision making criteria was moderate and all four types of job motivation had a positive and significant effect on optimal job decision making. Between the investigated criteria, the amount of hesitation in decision making and changing it has lower situation than the others. Moreover, one of the important factors in optimum decision making is the access of farmers to various information, especially meteorological information. According to the results, it is suggested that   authorities and experts pay more attention to different types of farmers' motivations, and to increase their knowledge and information about decision making subjects, provide them with appropriate solutions.
  Keywords: Agricultural Employment, Job Decision Making, Job Motivation
 • Elham Kanani*, Mostafa Ahmadvand Pages 34-44
  The purpose of the present study was to identify the employment feasibilitis and effective job opportunity strategies in villages of Mashhad-e-Morghab district, Fars province which was conducted in a survey between experts and local elites. The data were collected using a protocol and a questionnaire with open and closed questions which were analyzed using SWOT technique in 96 year. The results showed that the study area faced by 39 factors pertaining to weaknesses (with weight of 0.876), 28 factors of threats (with weight of 0.952), 14 strength factors (with weight of 1.917) and three factors pertaining to opportunities (with weight of 1.659) for developing job opportunity. According to the Strategic Assesment and Spacead Matrix and the total value of strengths and opportunities, the aggressive strategy (SO), which focuses on internal strengths and external opportunities was identified as a priority of strategies for employment in rural villages of Mashhad-e-Morghab district. Therefore, in presenting job opportunity strategies in the studied area, the focus is on internal weaknesses (such as lack of adequate budget allocation for entrepreneurship, rural financial weakness, mismanagement of water resources with total value of 0.028) and external threats (drought and high banking profits with total value of 0.03). Also, in categorizing of identified capacities, the most important factor in the weaknesses and threats in creating employment are the economic factors. Finally, according to the results of the study, applied strategies for developing job opportunity in Mashhad-e- Morghab district were recommended.
  Keywords: Employment development, Job Opportunity, Mashhad-E- Morghab, Rural Areas, SWOT
 • Akbar Bahmani, Seyed Mehdi Mousavi Davoudi*, Mehdi Vaezi Pages 45-54
  The purpose of this study was to analyze the role of green entrepreneurship orientation in increasing the performance of Agriculture Jihad Organization. The present study is an applied research and included witin descriptive research method. In this research, green entrepreneurship has been considered as an independent variable and organizational performance as a dependent variable. The statistical population of this research includes 115 managers and employees of Mazandaran Agriculture Jihad Organization. According to Krejcie & Morgan table, the minimum number of sample size has been determined as 89 people that have been selected randomly. Further, standardized questionnaires have been used to gather necessary data. The reliability of the questionnaire has ben approved by Cronbach's alpha coefficienty; Moreover, combined reliability, has been confirmed by using convergent validity. Furthermore, the validity has been confirmed by content validity through the esperts idea about the questionnaire. Further, SPSS22 and AMOS22 softwares were used to analyzing the data and determining the correlation between variables. The results of the current study show that green entrepreneurship has a significant effect on organizational performance. Therefore, managers can take a practical step towards developing environmental activities considering the dimensions of green entrepreneurship and their institutionalization in the organization.
  Keywords: Green Entrepreneurship, Organizational Performance, Agriculture Jihad Organization
 • Nasrin Koohi, Hamed Chaharsoughi Amin* Pages 55-61
  The aim of this study was to identify the challenges of rural women entrepreneurship development in Ilam city. The statistical population of the study consisted of 51 rural women entrepreneurs in Ilam city who were studied by census method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by the opinion of the faculty members and experts of rural extension and development. The reliability of the research instrument was determined using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.78). Data analysis was done using descriptive statistics and factor analysis with SSPS20 software. The results of factor analysis with exploratory approach led to the identification of four factors that explained in the form of educational training challenges, economic and legal challenges, individual and mental challenges, and socio-cultural challenges of 59.08% of the total variance. Extension and educational challenges as the first factor with a special amount of 2/631 had the highest share (21.62%) and social cultural challenges with a special amount of 1.306 of the lowest contribution (10.88%) in explaining the total variance.
  Keywords: Challenge, Entrepreneurship, Ilam, Rural Women