فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1395)
 • سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 50، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه آجودانی *، سیدحسن حسینی صفحات 1-15

  امروزه برنامه ریزی جهت توسعه پایدار روستاها به عنوان یکی از سرفصل های مسائل اقتصادی اجتماعی کالبدی و فضایی جای خود را باز نموده است و کشورها سعی می نمایند با بسیج امکانات و توانمندی های خود به اهداف توسعه در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی کالبدی فضایی نایل آیند عمران و توسعه روستایی، اقدامی بنیادی است که موجب اصلاح وضع اجتماعی، اقتصاد و فرهنگ روستا می شود که یقینا با ترقی همه جانبه روستاها، مناطق شهری نیز تاثیر لازم را گرفته و رشد همه جانبه را در جامعه شاهد خواهیم بود. در صورت تحقق این توسعه دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد یکی تثبیت جمعیت و دیگری مهاجرت معکوس به روستاها و اگر برعکس روستاها مورد بی مهری واقع شوند جمعیت جوان و تحصیل کرده و توانمند محیط مستعد و بکر روستا را رها کرده و در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند. طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی این امکان را فراهم نموده اند که نخست شناخت جامعی از منطقه ارایه شود و دوم اینکه علل و عوامل بروز هرگونه مشخصه اجتماعی اقتصادی و . . . تبیین گردد و سوم به عنوان برنامه ای جامع در یک افق زمانی ده ساله ویژگی های مختلف نقاط روستایی منطقه را پیش بینی نماید و راهکارهای اجرایی به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی ترسیم شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در توسعه روستاهای استان اردبیل می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تاکید بر نگرش کارشناسان دستگاه های استانی، شهرستانی، بخشی در سه بعد اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، کاربردی محیطی از طریق آزمون آماری به بررسی نقش طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی در توسعه روستاهای اردبیل و نیز به بررسی میزان تحقق پذیری پیشنهادهای ارائه شده در این طرح ها پرداخت شده و همچنین مهم ترین دلایل عدم تحقق پیشنهادهای مطرح شده در طرح های مذکور محدودیت اعتبارات عمرانی، ناهماهنگی دستگاه ها و سازمان های دست اندرکار توسعه روستایی و ضعف مشارکت مردمی را می توان نام برد.

  کلیدواژگان: طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی، توسعه اجتماعی روستا، روستا، توسعه فیزیکی و کالبدی روستایی، استان اردبیل
 • مهدی اسماعیل تبار، محمدنقی ایمانی، سیدرضا صالحی امیری * صفحات 17-37

  هدف از اجرای این پژوهش، ارائه الگویی مطلوب مدیریتی برای مطبوعات در جمهوری اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی و کیفی (آمیخته) و از نظر نحوه اجرا، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر، شامل دو دسته می باشد. دسته نخست مدیران مسوول دعوت شده از سوی معاونت مطبوعاتی که در جلسات کارگروه تخصصی شرکت کرده بودند که از آن ها برای تعیین عناصر و اهمیت آن ها جهت طراحی الگو استفاده شد. دسته دوم متخصصان و پیشکسوتان برتر مطبوعات ایران که به دعوت معاونت  مطبوعاتی برای بررسی آینده مطبوعات در جلسات تخصصی، حاضر شده بودند که از آن ها برای اعتبار الگوی تحقیق استفاده شد. از 45 نفر جامعه آماری گروه اول حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 40 نفر تعیین شد. همچنین حجم نمونه برای اعتبار سنجی مدل، از شیوه هدفمند 40 نخبه عرصه مطبوعات استفاده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل اسناد بالادستی، متن سخنرانی ها، مصاحبه ها و ابلاغیه های صادره از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ در بررسی اسناد، گفتگوها، سخنرانی های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، 9 سیاست کلان از دیدگاه امام خمینی (ره) و 13 سیاست کلان از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی شناسایی شد. افزایش سطح سواد رسانه ای، پیشینه عظیم تمدن ایرانی اسلامی، استقبال عمومی و مستمر مردم از مطبوعات، کاهش انحصار در تولیدات فرهنگی (مطبوعاتی)، افزایش تعداد کارشناسان حوزه مطبوعات و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران به ترتیب مهمترین نقاط قوت وضعیت مطبوعات در ایران بوده اند. دخالت مستقیم دولت، ضعف قانون مالکیت، ضعف اخلاق مطبوعاتی، نبودن استقلال اقتصادی مطبوعات و مدیریت تمرکزگرا در عرصه مطبوعات به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط ضعف وضعیت مطبوعات در ایران بوده اند. افزایش سریع شبکه های اجتماعی، توسعه رسانه های الکترونیکی، گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و گسترش رشته های تحصیلی در حوزه رسانه به ویژه در تحصیلات تکمیلی به ترتیب به عنوان مهم ترین فرصت های وضعیت مطبوعات در ایران بوده اند. حضور جدی نداشتن مطبوعات ایران در سطوح بین المللی، مقبولیت نه چندان مطبوعات بین المللی، ضعف تسلط بر زبان های بین المللی در عرصه مطبوعات کشور و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تهاجم فرهنگی به ترتیب به عنوان مهم ترین تهدیدهای وضعیت مطبوعات در ایران بوده اند. الگوی ارائه شده در بخش های اصول و اهداف سیاست گذاری مطبوعات، چارچوب نظری، نقاط ضعف مطبوعات، نقاط قوت مطبوعات، فرصت های مطبوعات، تهدید های مطبوعات، فرآیند اجرایی و راهبردها از نظر متخصصان با 99 درصد اطمینان مورد تایید قرار  گرفته است.

  کلیدواژگان: چالش های مطبوعات، الگوی مطلوب مدیریت مطبوعاتی
 • سمیه تاجیک اسماعیلی *، رقیه لطیفی صفحات 39-58

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سریال های شبکه جم بر فرهنگ عمومی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق نیز خانواده های منطقه 11 تهران می باشند که تعداد 384 نفر آنان که سریال های شبکه جم را تماشا کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه تحقیق محقق ساخته بوده و مجموعا دارای 47 سوال می باشد که برای بررسی روایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss18 استفاده شده است. فرهنگ عمومی در ابعاد پنجگانه ارزش ها، هنجارها، نمادها، عقاید دینی و مذهبی و زبان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد تماشای سریال های شبکه جم ماهواره بر فرهنگ عمومی مردم تهران تاثیر دارد. همچنین تماشای سریال ها بر ابعاد پنجگانه مذکور نیز تاثیر معناداری داشت. با این حال بر بعد زبان در مقایسه با سایر ابعاد تاثیر کمتری گذاشته است. همچنین متغیر مستقل میزان تحصیلات نیز بر وضعیت فرهنگ عمومی افراد تاثیر معناداری داشته است. با این حال متغیرهای جنسیت و سن تاثیر معناداری بر وضعیت فرهنگ عمومی افراد و ابعاد آن نداشته است.

  کلیدواژگان: فرهنگ عمومی، ماهواره، سریال های شبکه جم، ارزش، هنجار، عقاید دینی، زبان
 • ربابه پورجبلی، مهدی پناهی * صفحات 59-74

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی میزان استفاده از شبکه ی سبلان با میزان پایبندی به هویت ملی در شهر اردبیل، مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر اردبیل انجام شده است. در این پژوهش آنچه مورد توجه است، ضرورت اهمیت دادن به پایبندی به هویت ملی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد، اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار صوری و سازه ای استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان و جوانان 2915سال شهر اردبیل هستند که تعداد آن ها طبق گزارش اداره کل ورزش و جوانان شهر اردبیل در سال 1390، 179428 نفر اعلام شده است که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 381 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های پژوهش نشانگر این بودند که بین تمامی ابعاد هویت ملی (هویت فرهنگی، هویت جغرافیایی، هویت دینی، هویت زبانی، هویت تاریخی) و متغیر زمینه ای جنسیت با متغیر میزان استفاده از شبکه سبلان رابطه معنی داری دارد. همچنین بین متغیر پایگاه اجتماعی و اقتصادی و متغیر میزان استفاده از شبکه سبلان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: هویت فرهنگی، هویت جغرافیایی، هویت دینی، هویت زبانی، هویت تاریخی
 • رکن الدین رشیدی آلهاشم * صفحات 75-91

  هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتارهای خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند با خانواده هایی که از ماهواره استفاده نمی کنند، می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول (گروه کنترل) را خانواده هایی تشکیل می دهند که در شهر اردبیل ساکن هستند و از شبکه های ماهواره ای استفاده نمی کنند و گروه دوم (گروه گواه) را خانواده هایی تشکیل می دهند که در شهر اردبیل ساکن هستند و از شبکه های ماهواری استفاده می کنند. به دلیل این که تعداد جامعه آماری در هر دو گروه مورد مطالعه نامشخص است، برای تعیین حجم نمونه برای هر دو گروه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد. طبق فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد نمونه آماری برای هر دو گروه برابر 384 به دست آمده است که با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای جمع آوری شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای تحلیل فرضیات از آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پایبندی مذهبی، اجتماعی کردن، صمیمیت زناشویی و روابط خارج از عرف در بین خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند با خانواده هایی که از ماهواره استفاده نمی کنند، تفاوت معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: شبکه های ماهواره ای، رفتارهای اعضای خانواده، اردبیل
 • محمد رضاپور *، جعفر ابراهیمی صفحات 93-106

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و دلبستگی شغلی در بین استادان دانشگاه محقق اردبیلی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه استادان دانشگاه محقق اردبیلی می باشد که تعداد آن ها برابر 300 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه آماری برابر 169 نفر به دست آمده است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو و پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری (spss)، برای تحلیل فرضیه های تحقیق از ضریب رگرسیون تک متغیره، آزمون های معنی داری T و تحلیل و اریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه فرهنگی بر دلبستگی شغلی استادان دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که تحصیلات بر دلبستگی شغلی استادان دانشگاه محقق اردبیلی تاثیر معنی داری دارد و با افزایش تحصیلات، میزان دلبستگی شغلی نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، دلبستگی شغلی، استادان دانشگاه، محقق اردبیلی
 • شاهرخ علیزاده، صمد عابدینی * صفحات 107-117

  این مقاله از یک پژوهش که به منظور ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی بر شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها بر ساختارهای توریسم درمانی بر شهر اردبیل انجام گرفت، استخراج شده است. روش آزمون تصادفی ساده است. جامعه آماری شامل پزشکان متخصص که محدوده جغرافیایی در میدان سرچشمه اردبیل است و مدیران و کارشناسان دستگاه ها و ادارات مرتبط با توریسم درمانی به تعداد 160 نفر بوده که از بین این جامعه با استفاده از ابزارهای گردآوری، بر اساس پرسشنامه ساختارمند و محقق ساخته و چک لیست SWOT بر مبنای شاخص های توریسم درمانی به تعداد 96 نمونه آماری انتخاب شد. در مدل تحلیل سوات (SWOT) مجموع امتیاز وزن دار بیانگر این شد که توریسم درمانی شهر اردبیل از لحاظ عوامل درونی در ساختار اقتصادی دارای ضعف، در ساختار اجتماعی / فرهنگی دارای قوت، در ساختار زیرساختی دارای ضعف و در ساختار مدیریتی / نهادی دارای ضعف است. مجموع امتیاز وزن دار بیانگر این شد که از لحاظ عوامل بیرونی در ساختار اقتصادی دارای قوت، در ساختار اجتماعی / فرهنگی دارای قوت، در ساختار زیرساختی دارای قوت و در ساختار مدیریتی / نهادی دارای قوت است.

  کلیدواژگان: گردشگری، توریسم درمانی، صنعت توریسم
 • علی قوتی سفیدسنگی *، وحید شالچی صفحات 118-132

  در این پژوهش به تحلیل اسنادی 845 پایان نامه رشته علوم اجتماعی در گرایش های جامعه شناسی، مددکاری، برنامه ریزی، رفاه اجتماعی، مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان در دو مقطع ارشد و دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران از سال 1363 تا سال 1393، پرداخته شده است. پایان نامه های تولید شده جزو اسناد علمی معتبر کشور می باشد که تحلیل آن ها می تواند راهنمای کار دانشجویان و محققان دیگر باشد. در بررسی حاضر از رویکرد، بر سازه گرایی لوزیک استفاده شده است. از منظر این رویکرد، واقعیت صرفا از یک منظر قابل بررسی نیست و منظر های دیگری هم وجود دارد و این که ما چگونه جهان را درک می کنیم. روش انجام این پژوهش تحلیل اسنادی می باشد؛ جامعه آماری این پژوهش کلیه پایان نامه های دانشکده علوم اجتماعی در رشته های جامعه شناسی، مددکاری، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، مطالعات فرهنگی و مطالعات زنان می باشد و به دلیل این که تمام پایان نامه ها مورد بررسی قرار گرفت هیچ نمونه گیری ای نداشتیم. نتایج تحقیق بیانگر این می باشد که روش پیمایشی نسبت به دیگر روش های پژوهش در انجام پایان نامه ها غلبه دارد. همچنین در حوزه مسائل و موضوعات پرداخته شده، موضوعات در حوزه مسائل اجتماعی بر دیگر موضوعات غلبه دارد. در قسمت سطح تحلیل مورد استفاده، سطح خرد بیشترین سهم را دارد و در نهایت رویکرد نظری مورد استفاده در پایان نامه ها نشان می دهد که بیشتر پژوهش ها از تلفیق و ترکیب دو یا چند نظریه، صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: پایان نامه ها، روش، موضوع، رویکرد نظری، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی تهران
|
 • Elahe Ajoudani *, Sayed Hassan Hosseini Pages 1-15

  The planning for the sustainable development of rural areas as a spatial is one of the subjects of physical and environmental socio-economic issues. Countries try to achieve to the goals of development in all physical and environmental socio-economic by mobilizing their capabilities and equipments its. Civil and Rural Development, is a fundamental step that improves the social, economic and cultural village that has certainly all-round development of rural areas, urban areas also can reach to needful impact and we will see all-round development in the community. Two things will happen if this matter be achieved, one is stabilization of  population and another is  reverse migration to the countryside's And in contrary if villages  are behaved unkindly,   the young, educated and capable people will leave the vulnerable and pristine environment of the village and will inhabit in the  fringes in big cities. Organization design space and rural settlements make it possible to have a comprehensive understanding of the region to see first and second causes of any socio-economic characteristics and be explained And the third as a comprehensive program in a ten-years time horizon of rural properties in the region predict and implementation mechanisms in order to achieve sustainable rural development to be traced. This Study is to investigate the role and organization design in the development of rural space and rural settlement in Ardebil. In this study, using cross - sectional and device experts emphasize the attitude of provinces, cities, part of the social dimensions - cultural, economic, functional - the statistical tests to investigate the role of environmental projects in the organization of space and rural settlements Wiki rural development and the need to review the implementation of the proposals made in these projects as well as the reasons for non-implementation proposals The design of the development budget constraints, lack of coordination agencies and organizations involved in rural development and lack of public participation can be named.

  Keywords: space reorganization plan, rural settlements, Social development of village, rural, rural physical, enviornmental development, Ardebil Province
 • Mahdi Esmail Tabar, Mohammad Taghi Emani, Sayed Reza Salehiamiri * Pages 17-37

  Republic of Iran. The present study is applied in terms of purpose, quantitative and qualitative (combined) in terms of data, descriptive in terms of performance and survey type. The statistical population of the current research consists of two categories: the first was the managers invited by the press assistant participated in professional committee meetings who were taken for determining the elements and their importance to design the model. The top experienced experts of Iran’s press who were professional  in committee meetings to assess the future of the press, were the second group to be taken as the validity of the model. According to Morgan table, sample size of the first group was defined 40 out of 45. To validate the model, also it was used 40 superiors in the press field by a purposeful method. In the qualitative part, statistical population consisted of upstream documents, the text of speeches, interviews and statements by Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei. Collecting information was done with two self-made questionnaires. After studying the whole existingThe aim of this study is to present an optimum model of management for the press in Islamic basis, the history of challenges of the press in the world and in Iran, a list of weaknesses and strengths, threats and opportunities were provided. Accordingly, questionnaire A was developed in order to evaluate the present situation. The questionnaire B which has comprised the principles of the press management was formed by the heads of this field to determine the scale of the suggested model, theoretical framework, assessing the current situation (weaknesses and strengths of the press management, the strengths, opportunities and threats of the press in Iran), performing process and strategies. The validity of the questionnaires was confirmed by the  content validity ,   the supervisors and counselor’s comments ,  some authors in the media and the press field after small modifications and also reviewing theoretical basis and the history of the research was found out according to these experts’ comments, necessary changes were taken in the questionnaire form. To define the reliability of tools, the questionnaires were experimented on 20 people from the statistical population and their reliability was worked out by using Cranach's alpha coefficient which evaluates current situation questionnaire and validation of questionnaire achieved 93.0 and 87.0 respectively. The outcomes were analyzed by using open axial coding, descriptive and inferential statistics (e.g. t- test, K-S). The results of the present study showed 9 macro policies in Imam Khomeini’s view and 13 in Ayatollah Khamenei’s  which view were determined by investigating documents, discussions, Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei’s speeches. The most important strengths of the press situation in Iran respectively are increased in media literacy level, the great history of Islamic-Iranian civilization, continuous public acclaim to the press, decrease in monopoly of cultural production (press), rise in the number of the press experts and the increase of influence coefficient of the Internet in Iran. The most crucial weaknesses of this field in Iran respectively are direct government interference, the weakness of ownership rule, the weakness of morality in media, lack of independence in economy and centralizing management in this field. The most important opportunities in Iran’s press situation have been increased fast in social networks, electronic media development, the expansion of informative and communicative fundamentals and development of studies in the media field especially for postgraduate. The most crucial threats in Iran’s press status haven't serious presentation of Iran’s press at international levels, not much acceptability of international press; defective mastering of international languages and economic problems resulted from sanction and cultural invasion. The Presented model has been confirmed by the experts (p

  Keywords: the press challenges, the optimum model of the press management
 • Somayeh Tajik Esmaili *, Roghayeh Latifi Pages 39-58

  This study was conducted to investigate the role of spectators watching network series Persian language Jam on popular culture. The population consisted of all Families in the district 11 in Tehran that according to the 1390 census, are 288, 884 people (98 556 Families). The sample size is 384 based on Cochran formula. The number of those who was selected between those who watched the series Jam network. The questionnaire consists of 47 questions designed by researcher. For data analysis Spss18 software is used. Popular culture was evaluated in the five dimensions of values, norms, symbols, beliefs, religion and language. The results showed that watching satellite network series Jam Tehran has an impact on popular culture. Also watching the series of the five dimensions had a significant impact. However, it has less impact on language as compared with other aspects. The independent variable of education also has a significant effect on the general culture subjects. However, the gender and age dimensions have not a significant influence on the general culture.

  Keywords: Culture, Satellite, network series Jam, Values, Norms, beliefs, language
 • Robabeh Pourjebeli, Mahdi Panahi * Pages 59-74

  This study aimed to investigate the relationship between the use of the network of national identity in Ardebil Sabalan adherence to the study: teens and young adults in Ardebil. In this study, what is crucial is that to adhere to the importance of national identity. This research survey was conducted through face validity and construct validity and reliability were also obtained by using Cronbach's alpha coefficient. The population consisted of adolescents and young adults are a number of 15-29 years Ardebil , According to the  reports of General Directorate of Youth and Sports in 1390, 179 428 people have been announced. Among them using a multistage cluster sampling method as the sample of 381 individuals was selected. The results show that among all components of national identity (cultural identity, geographic identity, religious identity, linguistic identity, historical identity) and background variables of gender had a significant correlation with variable of using Sabalan channel. As well as, there is no significant difference between socio-economic status and variable of using Sabalan channel.

  Keywords: Cultural Identity, geographic identity, religious identity, linguistic identity, historical identity
 • Roknadin Rashidi Allehashem * Pages 75-91

  The aim of this study is to examine the effect of satellite channels on emotions and behaviors of family members who are living in Ardebil. With respect to its goal, this study is practical, and methodologically, it is comparative. The statistical population of this study falls into two groups. The first group includes families who inhabit in Ardebil and do not watch satellite channels and the second group includes families who inhabit in Ardebil and watch satellite channels. Since the total population for both groups is unknown, Cochran's formula for infinite populations is used to determine the two sample sizes. Based on the Cochran's formula for infinite populations, sample size for both groups was calculated to be 384. The samples were gathered according to cluster random sampling method.  In order to collect the required data, questionnaire was used. Moreover, SPSS software was used to analyze data and T-test was used to analyze hypotheses for both groups. The results show that there is  a significant difference between the two groups, i.e. families who watch satellite channels and families who do not watch them, in the following items: legal relationships, socialize, marital intimacy, and acceptance of betrayal.

  Keywords: satellite channels, emotions, behavior of family members, Ardebil
 • Mohammad Rezapour *, Jafar Ebrahimi Pages 93-106

  The aim of this study was to evaluate the effect of cultural capital and job involvement among the masters of Mohaghegh Ardebili University. The aim of this research is applied and the survey methodology is descriptive and correlation. The study population included all faculty members of Mohaghegh Ardabili University that their number is 300 people. Cochran formula used to determine sample size and the number of statistical samples obtained from 169 patients who were selected by random cluster sampling.  For data collecting the questionnaire Bourdieu cultural capital and Kanungu job involvement questionnaire were used. Statistical software spss was used for data analysis, and for analysing these hypotheses, the Univariate regression coefficients, T-test and analysis of variance have been used. The results show that cultural capital has a significant positive effect on job involvement of Mohaghegh Ardebili University professors. Also, these results show that education has a significant impact on job attachment of Mohaghegh Ardebili University professors. By enhancing the level of education, job attachment increases.

  Keywords: : cultural capital, Job Involvement, university professors, Mohaghegh Ardebili
 • Shahrokh Alizadeh, Samad Abedini * Pages 107-117

  This article has been taken from a study that had been performed in order to investigate the social effect of medical tourism on Ardebil city with centrality of citizen of Azerbaijan Republic and investigating the strengths and weaknesses, opportunity and threats on structures of medical tourism in Ardebil. Test method is simple random. Statistical population includes specialist physicians that geographical areas are Sarcheshmeh square, Ardebil, managers and office experts related to medical tourism that they all were 160 people and there had been selected 96 statistical samples by using gathering tools according to a structure and researcher made questionnaire and SWOT check list based on indices of medical tourism from this population. In SWOT analyzing model, weighted score set indicated that medical tourism of Ardebil is weak in economical structure, it is strong in cultural/social structure, it is weak in infrastructure and it is weak in institutional/managerial structure. Weighted score set showed that regarding external factors, it is strong in economical, cultural/social, infrastructure and institutional/managerial structures.

  Keywords: tourism, Medical tourism, tourism industry
 • Ali Ghovati Sefid Sangi *, Vahid Shalchi Pages 118-132

  In this research,it is paid to  the document analysis of 845 thesis in the fields of social sciences of sociology, social work, social welfare planning, cultural studies and women's studies at the master's and PhD degree in Social Sciences at Allameh Tabataba'i University in Tehran from 1363 to 1393. The produced thesis is part of the valid scientific documents that their analysis can guide students and other researchers. In this study, the approach has been used in Lvzyk constructivism. From the perspective of this approach, a procedure doesn't examine the reality and there are other perspectives and how we realize the world. The methodology of this research is the Document analysis; statistical population included all theses faculty of Social Sciences in the fields of sociology, social work, social welfare planning, cultural studies and women's studies, and because of examination of the entire thesis, we had no sampling. The results indicated that cadmium has more domination than other survey research methods in the thesis. Also on the paid subject, social problems predominate over other issues. In the level of used analysis, the micro level has more portion, and eventually the used theoretical approach in most thesis shows that most studies have been made by integration and combination of two or more theories.

  Keywords: theses, method, Subject, theoretical approach, Faculty of Social Sciences Tehran Allameh Tabataba'i University