فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 30
|
 • احمد مومنی*، زهرا پرنو صفحات 1-16
  هدف از پژوهش حاضر نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 16 روستای بخش مرکزی اردبیل است که به جهت داشتن پتانسیل و کانون گردشگری که جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند مراجعه شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل روستاییان انتخاب شده ساکن در مناطق روستایی اردبیل مرکزی است که بر اساس سرشماری سال 1395، برابر با 16474N= نفر و 4835 خانوار است که با توجه به مشخص بودن جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 375n= برای دقت بیشتر حجم نمونه 380 انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود،روایی صوری پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تائید قرارگرفت و برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد که مقدار آلفای ذکر شده برای قسمت های مختلف پرسش نامه 76/0 تا 85/0 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه های ذکر شده از آزمون های آماری میانگین پاسخ ها و واریانس و آزمون T تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین گردشگری مذهبی و مولفه های اقتصادی پژوهش وجود داشته است به طوری بیشترین نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی به این ترتیب است که درآمد (92/2)، اشتغال زا شدن (89/2)، بالا رفتن قیمت زمین و املاک (29/3)، سرمایه گذاری (91/2)، بیان کننده ای این موضوع است که گردشگری مذهبی بیشترین تاثیر را بر بالا رفتن قیمت زمین و املاک و کمترین تاثیر را بر اشتغال زا شدن جامعه محلی داشته است.
  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، توسعه اقتصادی، اردبیل مرکزی
 • فرزاد کرمی، سکینه کرمشاهی* صفحات 17-30
  نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه یافتگی مناطق روستایی و بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه ریزی غیرمتمرکز در سطح کشور می باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه یافتگی، توجه به شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. سنجش و ارزیابی نحوه توزیع موضوعات و عوامل موثر در توسعه و درجه برابری یا نابرابری در توزیع یکی از روش های شناسایی وضعیت جامعه و سطح توسعه آن است. پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی روستایی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، روستاهای استان ایلام می باشند. داده های مورد نیاز از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 و 1395 استان ایلام به دست آمده است و با استفاده از شاخص یا ضریب جینی و منحنی لورنز به مقایسه ی وضعیت توزیع خدمات با توجه به جمعیت در مناطق روستایی استان پرداخته شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که که در سال 1395 برابری بیشتری در توزیع خدمات با توجه به جمعیت در مناطق روستایی استان وجود داشته است و در سال 1390 برعکس(نابرابری در توزیع خدمات).
  کلیدواژگان: خدمات، جمعیت، مناطق روستایی، ضریب جینی، منحنی لورنز
 • احمد مومنی*، زهرا پرنو صفحات 31-48
  امروزه، اقتصاد پایدار عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی است. در پژوهش حاضر، ناحیه مورد مطالعه با مشکلاتی همچون درآمد محدود و ناپایدار، عدم تنوع در فعالیت های اقتصادی، کمبود فرصت های اشتغال، گسترش فقر و بیکاری و به تبع آن، مهاجرت های روستایی و فشار بر منابع اقتصادی محدود روستا مواجه است. متنوع سازی اقتصاد نواحی روستایی به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای پایداری اقتصادی تلقی شده و تاثیر بسزایی در اقتصاد منطقه دارد.. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق، دهستان ورزق شهرستان فریدن در استان اصفهان است که در سال 1395 برابر با (9288N=) نفر جمعیت در قالب 3757 خانوار را دارا بوده است؛ که طبق فرمول کوکران تعداد (370n=) خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین ضریب اعتبار پرسش نامه پس از تدوین آن، بر اساس نظرسنجی از اساتید و صاحب نظران درباره محتوای پرسشنامه و تایید ایشان، ابتدا تعداد 30 نفر به صورت آزمون اولیه مورد پرسشگری قرار گرفته که با استفاده از نرم افزار SPSS میزان آلفا کرونباخ برای کل پرسشنامه 873/0 محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش کمی انجام پذیرفت و ویژگی ها توصیفی شناسایی شد و برای تحلیل آزمون استنباطی از آزمون های رتبه ای اسپریمن، تی تک نمونه ای، همبستگی رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج از این قرار است که متنوع سازی مشاغل روستایی با اقتصاد پایدار منطقه رابطه معنادار وجود دارد. بیشترین اثرات متنوع سازی مربوط به شاخص افزایش درامد با میزان (576/0) و کمترین اثرات کلی به شاخص بهبود زیرساخت های اولیه با میزان (008/0) می باشد. و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد هایی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: کلید واژه گان: متنوع سازی، دهستان ورزق، اقتصاد پایدار
 • محمد امین سرگزی، حسین دوستی مقدم*، ملیحه دوستی مقدم، پروانه شهرکی صفحات 49-60
  ترکیب قومی و مذهبی موجود در استان های مرزی شرقی کشور به نحوی است که نوعی ضعف ژئوپلیتیک را در این مناطق برای نظام جمهوری اسلامی فراهم آورده است. غفلت از این موضوع از طرفی و هوشیاری دشمنان در آن سوی مرزها و بهره برداری آنان از موقعیت ایجاد شده، به نوعی تهدید محسوب می گردد. از دیدگاه وهابیت این بخش از ایران به دلیل، اکثریت اهل تسنن، فقر اقتصادی و فرهنگی، خروج روحانیون اهل تسنن برای ادامه تحصیل به کشورهای عربستان و پاکستان، و... دارای شرایط مناسب برای تبلیغ و توسعه فرقه گرایی مذهبی و گسترش وهابیت است. مهمترین پیامدهای گسترش فرقه گرایی وهابیت، یارگیری نهادهای جاسوسی مخالف علیه نظام است که بایستی مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد. به ویژه که، یکی از اهداف راهبردی حامیان این فرقه تاسیس یا نفوذ بر مدارس مذهبی اهل سنت، به ویژه در استان های مرزی در جهت ترویج عقاید ضد شیعی است. به نظر می رسد با یک برنامه ریزی مناسب که بیشتر می بایستی متکی به تغییر نگرشی بر مرز باشد می توان این نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل نمود، سلفی گری از جریان های رادیکال مذهبی است که بیشتر از آن که ریشه داخلی داشته باشد، ریشه های منطقه ای دارد. سه کشور عربستان، پاکستان و امارات از اصلی ترین حامیان مالی جریان های سلفی هستند و استان سیستان و بلوچستان به لحاظ بافت قومی- مذهبی و مجاورت جغرافیایی با پاکستان و افغانستان از بیشترین پتانسیل فعالیت گروه های سلفی برخوردار است
  کلیدواژگان: سیاسی، امنیتی، پاکستان، افغانستان، ایران
 • محسن عبداللهی، حسین دوستی مقدم*، پروانه شهرکی، ملیحه دوستی مقدم صفحات 61-71
  سیستان به دلیل واقع شدن در منطقه مرزی کشوربحران زده افغانستان با مخاطرات، چال شها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رواست. واقعیت است که محیط راهبردی ایران، از جمله امنیت ملی در معرض حوزه های متعدد ژئوپلیتیک بیرونی قرار دارد؛ در عین حال فضای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت های پیرامونی است، تهدیداتی چون مهاجرت های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و سلاح های غیرمجاز، جنایات سازمان یافته، ورود کالاهای ممنوعه، ناامنی نواحی مرزی و حمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی- مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان، امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است. مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغه ها و نگرانی های اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزهای سیستان بر آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است. معمولا حاشیه های مرزی محل تجمع گروه های نژادی، مذهبی و زبانی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از شرایط ویژه ای برخوردار است. گذشته از همه، موقعیت جغرافیایی استان و حضور تعداد کثیری از اتباع بیگانه- سبب تشدید عملیات تروریستی در این استان گردیده و در نهایت نبود ثبات و بروز چالش های امنیتی را برای منطقه سیستان و بلوچستان و کشور به ارمغان آورده است. باتوجه به هزینه زیاد طرح انسدادمرز در منطقه سیستان و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت اثرات مثبت و منفی اجرای احداث (دیوار بتونی)، پژوهش حاضر به این امر می پردازد
  کلیدواژگان: امنیت، مرزی، کنترل، تهدید، سیستان
 • علی اصغر ملک افضلی، تقی قاسم شریفی* صفحات 72-94
  چکیده مسکن گروه های کم درآمدجامعه یکی ازمسائلی است که بیش ازسایرابعاد مسکن موردتوجه نظام های اجتماعی ودولت های مرکزی قرارگرفته است.سیاست های مسکن اجتماعی درتمام کشورها ازسابقه طولانی برخورداراست وبرنامه های مبتنی براین سیاست هادرطول دهه های گذشته تغییرات زیادی نموده اند.درایران ازابتدای برنامه دوم توسعه،دولت به تامین مسکن اقشارکم درآمدوفاقد مسکن توجه ویژه داشته است.دربرنامه چهارم نیزسیاست های تامین مسکن درقالب قانون ساماندهی تولیدوعرضه مسکن ودستورالعمل اجرای آن تعیین شده است. یکی ازبندهای قانون مذکور، واگذاری حق بهره برداری اززمین (اجاره 99 ساله اراضی) است که به عنوان طرح مسکن مهرشناخته می شود. باتصویب این قانون،عملا احداث یک میلیون واحد مسکونی مهردرسراسرکشورآغازگردیدازاین رقم حدود250 هزارواحدبایستی درشهرهای جدید ساخته شوندکه تابه امروزعلیرغم سرمایه گذاری انجام شده توفیق چندانی درپذیرش جمعیت برخوردارنبوده اند. شهرجدیدپرندوپردیس درمحدوده شهری تهران نیزدرزمره شهرهایی قراردارندکه بیشتری حجم مساکن مهر(بالغ بر180هزارواحد مسکن)درآنها ایجاد شده است،که ارزیابی رضایت مندی برنامه درآنها درقالب گروه مداخله (پرند)وگروه کنترل (پردیس)صورت گرفته است. با توجه به اجرا و تکمیل برخی از فازهای آنها، ضروری است با روش های مختلف،میزان موفقیت آنها مورد بررسی قرار گیرد. ازاین رودراین مقاله با استفاده ازروش توصیفی وتحلیلی وتکنیک ارزیابی اثرروسی ومدل آزمون t دو نمونه ای استفاده شده است،که براساس مبانی نظری وتجربی مرتبط بابرنامه ریزی مسکن اقشارکم درآمدوبرنامه ریزی مسکن اجتماعی و ارزیابی اثر میزان رضایت مندی ساکنان دوشهرجدید مورد ارزیابی اثر قرارگرفت، یافته های پژوهش حاکی ازآن است که شاخص های اقتصادی واجتماعی درپرندمعنا داربوده ودرواقع تحت تاثیرنبودبرنامه وشکل درمقابل شاخص های کالبدی درشهرجدیدپردیس وبرنامه معنادارشده است، درواقع به عنوان اثرات خالص برنامه می توان آنهارامطرح نمود. سپس چارچوب توسعه مسکن اجتماعی برای بهبود عملکرد مسکن مهرایجاد شده مطرح شده است. درانتها ضمن مشخص نمودن چارچوب راهبردی به ارائه راهکارهای زمینه مرتبط پرداخته شد. کلید واژگان: رضایتمندی مسکن،مسکن مهر، مسکن اجتماعی، ارزیابی اثرات برنامه،مسکن مهر پرند،مسکن مهر پردیس
  کلیدواژگان: رضایتمندی مسکن، مسکن مهر، مسکن اجتماعی، ارزیابی
 • بهمن خسروی پور، نرگس کریمی* صفحات 95-105
  کارآفرینی ابزاری برای برنامه‏ریزی است تا جوامع را به سوی توسعه هدایت نماید. از آنجا که همه‏ی جوامع یا همه ی افراد درون یک کشور، برای دستیابی به شرایط کارآفرینی، موقعیت مساوی و یکسان ندارند، باید شرایط را برای توسعه‏ی کارآفرینی، به گونه‏ای هدایت یا ایجاد کرد. که با توجه به اینکه نیمی از افراد هر جامعه‏ای را زنان تشکیل می‏دهند. شرکت زنان در شغل‏های مختلف برای رشد و پیشرفت جامعه لازم و ضروری است. توانمندسازی و مشارکت زنان در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و غیره یکی از شاخص‏های تولید هر کشوری محسوب می‏شود. زنان کارآفرین در مناطق روستایی نقش مهمی در ایجاد و ارتقاء اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده ایفا می‏کنند؛ و جایگاه خود را در روند توسعه روستای خود داشته باشند. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی تهیه شده است تلاش دارد تا عواملی که بر کارآفرینی زنان روستایی نقش آفرینی می‏کنند، را بیان کند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، زنان روستایی، موانع کارآفرینی
 • بهمن خسروی پور*، سیده شهربانو حسینی صفحات 106-116
  اینکه زنان روستاییبه طور مشخص در چه مراحلی از تولید، در مورد چه محصولی، به همراه چه کسی و چگونه فعالیت می کنند در تدوین و اجرای یک برنامه توسعه، اهمیت خاصی دارد. توجه ویژه به نقش زنان در کشاورزی، متضمن تلاش برای شناسایی هر چه دقیق تر انواع و میزان آنان از یک سو و شناسایی و رفع موانع و مشکلات آنان در مسیر توسعه کشاورزی از سوی دیگر است. این پژوهش، باهدف بررسی نیاز آموزشی زنان روستای آکند شهرستان ساری استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری شامل 143 نفر از زنان کشاورز بود که با استفاده از جدول مورگان 103 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن با نظر استادان دانشگاه و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (2/93 %) تائید شد. این تحقیق ازلحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از مشارکت زنان روستایی در مراحل مختلف فعالیت های زراعی و باغی است. بین متغیرهای سن، میزان زمین تحت تملک خانوار، سابقه کار کشاورزی و میزان تحصیلات، با نیاز احساس شده برای شرکت در کلاس های آموزشی همبستگی وجود دارد. باوجود این، نیاز زنان این روستا به برگزاری کلاس های آموزشی- ترویجی، اغلب در نظر گرفته نشده و اکثریت کلاس های برگزارشده به مردان اختصاص یافته است.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، نیاز، آموزشی، فعالیت کشاورزی
 • اسفندیار الهی چورن، محمد علی الهی چورن* صفحات 117-131
  یکی از طرح های که برای تامین مسکن و جلو گیری از عوارض ناشی از توسعه افقی ارائه شده است، توسعه عمودی شهرها و ساخت مسکن به صورت بلند مرتبه می باشد و به این منظور جامعه آماری تحقیق خیابان فردوسی غربی و خیابان زنگیشا محله در شهرستان تنکابن ، با استفاده از فرمول نوع دوم کوکران تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. روایی گویه های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0.74 محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای استفاده شده است. به طوری که، از بین مولفه های مورد بررسی به ترتیب مولفه های میزان خدمات آموزشی با 90/3 با لاترین میانگین و میزان رضایت از خدمات بهداشتی با 18/3 کم ترین میانگین را دارا می باشد..
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: پراکنده رویی، فشرده سازی، بلند مرتبه سازی، آزمون t، شهرستان تنکابن
 • محمد شجاعی*، پیمان پولادی صفحات 132-149
  رشد سریع شهر نشینی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث بروزبسیاری از مشکلات شهری از جمله رشد لجام گسیخته شهرها گردیده است یکی از راهبرد هایی که برای تامین مسکن و جلو گیری از عوارض ناشی از توسعه افقی ارئه شده است توسعه عمودی شهرها و ساخت مسکن به صورت آپارتمان می باشد هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین درمحدوده مورد مطالعه می باشد. به این منظور جامعه آماری تحقیق خیابان گلسرخی و خیابان دوستگر در شهرستان چالوس ، با استفاده از فرمول نوع دوم کوکران تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. روش تحقیق کاربردی نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. روایی گویه-های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0.74 محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شده است و در نهایت از تکنیک TOPSIS برای رتبه بندی مولفه های بلند مرتبه سازی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که به طوری که، از بین مولفه های مورد بررسی به ترتیب مولفه های میزان رضایت از کیفیت محیط زندگی (4.78)، میزان رضایت از خدمات آموزشی با (3.90) بیشترین مقادیر میانگین عددی را به خود اختصاص داده اند. از طرفی دیگر، مولفه های امنیت پیاده روی (9/2) و رضایت از کیفیت از مسکن (8/2) پایین تر میانگین طیف لیکرت به عنوان مطلوبیت عددی مورد آزمون محاسبه شده است. تحلیل فضایی بررسی تاثیر ساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین درمحدوده
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بلند مرتبه سازی، تراکم، توسعه پایدار، شهرستان چالوس
 • علی اصغر ملک افضلی، تقی قاسم شریفی* صفحات 150-184
  همه شهرها برای حفظ پویایی وزنده بودن بایستی هویت داشته باشند و آن را حفظ کنند. شهری که هویت ندارد، زندگی در آن جریان ندارد، چنین شهری وجود نخواهد داشت. شهری که فاقد هویت باشد از خصیصه های شهری فاصله دارد و ساکنان آن به منزله میهمانانی تلقی می شوند که احساس خاصی نسبت به آن نداشته و تمایلی نیز به حل مسائل آن نشان نمی دهند. طرح مسکن مهرشهر جدید پردیس با نوع شهرسازی بی هویت، وپایه گذار الگوهای مدرن و بی هویت درشهرهای جدید است. این مساله درشهر جدیدپردیس تبدیل به یکی از چالش های اساسی هویت شهرشده است. یکی ازموضوعاتی که برای ارتقاء تمدن درشهرها ایرانی همیشه مطرح است موضوع هویت ساز ایرانی اسلامی شهرسازی است که این پژوهش به دنبال نحوه بهره گیری ازشاخص های هویتی ایرانی اسلامی درشهرسازی شهرجدیدومناطق مسکن مهربه شناسایی میزان ونحوه به کارگیری آن درپروژه های مسکن مهرشهرجدید(پردیس) وچالش های به وجود آمده دراثر بی ملاحظاتی کردن این مهم می باشد. با توجه به ویژگی های کلی تحقیق که علاوه برتاکید برمکان طبیعی وتفسیرومعنا، پژوهش حاضردرپارادایم ساختارگرا قراردارد که با راهبرد روش کیفی و با تدبیر مروری بر گردآوری داده ها، تحلیل وتفسیرازتکنیک مصاحبه عمیق وتحلیل محتوا ،که براساس استدلال منطقی به دنبال کالبد شکافی موضوع رفته ایم ،که درنهایت یافته های تحقیق حاکی ازعدم بهره گیری مناسب ازشاخصه های شهرسازی ایرانی اسلامی ونیزکم توجهی به استفاده از شاخص های هویتی ایرانی اسلامی برای طرح وساخت مجموعه ای با اصالت وشایسته ایران اسلامی مشخص شده است، که برای برون رفت ازاین چالش سعی کردیم برخی ازپیشنهادات درراستای ابعاد هویت سازدرمناطق مسکن مهرشهرجدیدپردیس ارائه کنیم.
  کلیدواژگان: هویت، چالش هویت، فضای شهری، مسکن مهر، شهرجدیدپردیس
 • کامران نوری، مصطفی شاهینی فر، پرشنگ حسینی منفرد* صفحات 185-201
  شهر پاوه در منطقه اورامانات، استان کرمانشاه قرارگرفته است این شهر مرکز شهرستان پاوه بوده و به عنوان مرکز ثقل جمعیتی در شهرستان پاوه ایفای نقش می کند که این امر موجب افزایش جمعیت شهر، توسعه و گسترش فیزیکی شهر می شود. مهاجرت بی رویه از اطراف به پاوه بعدازانقلاب و جنگ، عدم بازگشت مهاجرین رشد در سالهای اخیر و عدم تعادل بین جمعیت و ساختمان های سنتی سبب شد که ساختمان های طویل شد در ساختمان-های طویل، رفت وآمد افرادی که دارای مشکلات جسمی می باشند از اهمیت ویژهای برخوردار است .جابجایی و حمل ونقل وسایل و تجهیزات سنگین نیز از دیگرمشکلات این ساختمان های می باشد. میتوان گفت که امروزه پله ها و لبه ها از مهمترین موانع حرکتی و همچنین کاربردیترین ارتباط دهنده بین دو سطح بوده اند. مزایای استفاده از پله-ها اگر کنار گذاشته شود محدودیت بزرگی را به خصوص افراد آسیب دیده ازجمله سالخوردگان و معلولین ایجاد می کند. شهرستان پاوه با داشتن جاذبه های فراوان در اکثر ابعاد توانایی این را دارد که به عنوان یک قطب گردشگری در سطح غرب کشور معرفی شود. لذا در این پژوهش سعی شده است که به بررسی فرصت ها و تنگناهای این منطقه به لحاظ توسعه و گردشگری پرداخته شود. روش تحقیق این پژوهش با توجه به موضوع آن کاربردی می باشد. برای بررسی وضع موجود ، تحلیل و ارائه راهکارها از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. در همین راستا و در جهت دستیابی به اهداف این پژوهش، به کمک پرسشنامه ، مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با مردم در سطح شهرستان ، داده ها و اطلاعات لازم در این زمینه جمع آوری گردید. با استفاده از نرم افزار spssاین داده ها تحلیل آماری شده و فرصت ها و تنگناها توسعه فیزیکی و گردشگری در مبحث بالابرنده های شهرستان پاوه و راهکارهایی جهت توسعه آنها اولویت بندی و ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پاوه، ساماندهی، بالابرنده
 • شیوا سروش نیا* صفحات 202-213
  امروزه به دلیل رشد جمعیت و استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، اکوسیستم ها و مناطق حفاظت شده مورد تخریب قابل توجهی قرار گرفته اند که در این شرایط اعمال روش های مدیریتی در این مناطق ضروری به نظر می رسد. در بین این مناطق تالاب ها به دلیل شرایط خاص و اهمیت اکولوژیکی آن ها نیاز به توجه بیشتری دارند. تالاب چغاخور به عنوان یکی از تالاب ها و مناطق حفاظت شده شاخص و ارزشمند کشور همواره با مشکلات اکولوژیک، انسان‌زاد یا طبیعی فراوانی مواجه بوده است. از این رو، به منظور حفاظت از از این تالاب، می‌بایست مدیریت بهینه منابع و سیاست های مناسب محیط زیستی اتخاذ گردد. هدف این پژوهش ارزیابی جامع توانمندی ها و تنگناهای تالاب چغاخور در راستای حفاظت و مدیریت بهینه آن با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهبردهای مدیریتی به منظور بهبود وضع حفاظت موجود و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها است. در این پژوهش ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تالاب شناسایی شد و به وسیله کارشناسان وزندهی شد. سپس ماتریس استخراج شده و راهبردهای مناسب ارائه گردید. با توجه به نتایج بدست آمده، جذب اعتبارات بین المللی، اشراف مناسب پاسگاه محیط بانی به منطقه به علت جانمایی مناسب پاسگاه و وجود دوربین های مدار بسته برای نظارت تالاب و برخورداری از سمن های بومی فعال مهمترین نقاط قوت تالاب به حساب می آیند. همچنین نبود زیر ساخت های مناسب گردشگری، بروز نبودن تجهیزات و ناکافی بودن، به علاوه عدم وجود مرکز پایش آنلاین مهم ترین موانع حفاظت تالاب شناخته شدند. در نهایت با توجه به اطلاعات استخراج شده، ماتریس برنامه ریزی راهبردی منطقه تهیه و تدوین شد.
  کلیدواژگان: تالاب چغاخور، مدیریت راهبردی، تحلیل SWOT، توسعه پایدار
 • سمیه رومیانی، سعید غلامرضایی*، مهدی رحیمیان، محسن عارف نژاد صفحات 214-232
  تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر می گذارد. در میان بلایای طبیعی، خشکسالی معمولا به عنوان یک تهدید عمده برای سیستم های کشاورزی و معیشت خانواده های روستایی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک کشورهای در حال توسعه شناخته می شود. به همین دلیل مدیریت خشکسالی، نقش و اهمیت ویژه ای دارد که مدیریت بحران جزیی از مدیریت خشکسالی به شمار می آید. پژوهش حاضر به واکاوی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی بخش کشاورزی استان لرستان براساس مدل چرخه مدیریت ریسک و بحران ویلهایت و همکاران (2014) پرداخته است. در این مدل فرایند مدیریت بحران، شامل چهار گام "ارزیابی اثرات"، "واکنش"،" بهبود" و "نوسازی" می باشد. این تحقیق از نظر روش، ترکیبی از روش کیفی و کمی است که با استفاده از روش دلفی فازی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان سازمان های دولتی مرتبط در استان لرستان بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 20 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در مرحله اول راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی، شناسایی و در مرحله دوم، میزان اهمیت و اولویت راهکارها،تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که درگام ارزیابی اثرات، تشکیل یک تیم کارشناسی برای جمع‏آوری اطلاعات مربوط به خسارت بحران، در گام واکنش، آموزش عمومی برای مقابله با خشکسالی و در گامهای بهبود و نوسازی، تغییر زمان کاشت و برداشت و بهبود دسترسی به بازار در اولویت قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: خشکسالی، مدیریت بحران، بخش کشاورزی، لرستان
 • مریم محمدبیگی*، بهروز محمدی یگانه، مهدی چراغی صفحات 233-248
  عدم وجود امنیت و به تبع آن ، عدم احساس امنیت در روستاها ، باعث بروز ناهنجاری هایی مثل مهاجرت آنان به شهرها، حاشیه نشینی و ایجاد حالت انفعال در مردم، از بین رفتن خلاقیت ها ، بروز بی تفاوتی ها و رفتارهای مبتنی بر بی اعتمادی ، خدشه دار شدن امنیت گردد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مسکن پایدار روستایی در احساس امنیت خانوارهای روستایی، مطالعه موردی:دهستان خرقان غربی، شهرستان آوج طراحی و اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی(مشاهده و پرسشنامه) وجامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای دهستان خرقان غربی واقع در شهرستان آوج می باشد. این دهستان در سرشماری سال 1395 دارای9 روستای دارای سکنه و 2699 نفر جمعیت و 933 خانوار می باشد. از بین این 9 روستا براساس نمونه گیری قضاوتی 3 روستا انتخاب و به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری مرحله ای طبقه بندی شده و روش قرعه کشی استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 182 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آماری استنباطی در محیط نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین شاخص های مورد نظر برای احساس امنیت خانوار شاخص های احساس امنیت جانی، مالی و کالبدی بر روی آنها مسکن پایدار تاثیر مثبت و معناداری دارد و مسکن پایدار با شاخص های احساس امنیت اجتماعی و زیست محیطی رابطه معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده آن بود که از بین شاخص ها، مسکن پایدار بر روی شاخص احساس امنیت مالی دارای بیشترین تاثیر بوده به گونه ای که 4/70 درصد از واریانس متغیر احساس امنیت مالی توسط متغیر مسکن پایدار مورد تببین قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: مسکن روستایی، مسکن پایدار، احساس امنیت، دهستان خرقان غربی
 • بهنام متوسلی* صفحات 249-267
  طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای کاربری های مختلف را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می نماید یکی از مهم ترین کاربری ها طرح هادی، کاربری آموزشی می باشد که معمولا با توجه به میزان جمعیت لازم التعلیم روستا و با محاسبه سطح و سرانه به دست می آید و در محدوده مصوب روستا مکان یابی می گردد. امروزه شیوه های مختلفی برای ارزیابی تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی روستایی با رویکردی علمی و جامع به وجود آمده است تا بتواند با شناخت نقاط ضعف و قوت، مکان یابی های طرح هادی، از نتایج آن در برنامه ریزی آینده مدد گرفته شود تا بر قدرت و کارایی آن ها افزوده گردد. یکی از این شیوه ها، استفاده از مدل های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است که در این تحقیق سعی بر استفاده از آن در ارزیابی میزان تحقق پذیری مکان یابی کاربری های آموزشی در طرح های هادی مجموعه روستایی تنگ چنار می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای (طرح هادی روستای تنگ چنار) و میدانی (مشاهده، کنترل و تدقیق کاربری آموزشی در محل روستا با نقشه کاربری اراضی طرح هادی) و پردازش توسط مدل های کمی و کیفی توسط نرم افزار GIS می باشد. یافته های تحقیق با استفاده از مدل همسایگی، مدل همجواری، مدل تعیین شعاع عملکردی و مدل تحلیل شبکه و حریم نشان می دهد که تحقق پذیری کاربری آموزشی در طرح هادی مجموعه تنگ چنار کمتر از 10 درصد بوده است که از مهم ترین دلایل آن می توان به مهاجرت ساکنان به شهر مهریز و یزد و کاهش جمعیت محصلین و همچنین کمبود ردیف اعتبارات و بودجه ها عمرانی ساخت مدارس اشاره نمود.
  کلیدواژگان: طرح هادی، تحقق پذیری، کاربری آموزشی، نرم افزار GIS، روستای تنگ چنار
 • مهرانوش مفیدی، تقی قاسم شریفی* صفحات 268-301
  بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید برتوسعه اجتماع محلی پایدار(موردپژوهی : بافت تاریخی محله راه ری قزوین) مهرانوش مفیدی تقی قاسم شریفی چکیده شهرتاریخی قزوین با برخورداری از بافتی تاریخی واجد ارزش مرمت، حفاظت و نگهداری وبا دارا بودن پتانسیل های بسیار مناسب تاریخی وجاذبه های گردشگری، امکانات توسعه فراوانی دارد؛ با این حال، در اثر برخی سهل انگاری ها و اقدامات بی ملاحظه و نیز عدم توجه به روند فرسودگی، علی رغم وجود طرح های متعدد، مشکلات بافت درسالهای اخیرافزایش یافته است ونیازبه احیای فعالانه بافت را ضروری نشان می دهد. پژوهش حاضرضمن بررسی وتدقیق ادبیات توسعه اجتماع محلی به دنبال تبیین جایگاه آن دربازآفرینی فرهنگ مبنا است ، بدین منظور با توجه بررسی مبانی وادبیات موضوع وقرارگیری درپارادایم ساختارگرا برای راهبرد تحقیق ازروش تحقیق کیفی بهره مندشدیم وتدابیرمورد استفاده دراین روش پرسش عمیق وتحلیل محتوا می باشد که با استدلال منطقی سعی کردیم که ارتباط خوبی درمراحل تحقیق بوجود آوریم. در ادامه همچنین سازوکارچنین ارتباطی رادرقالب یک مدل مفهومی ارائه کردیم ؛ این مدل مفهومی می تواندراهبردهایی برای عملیاتی کردن رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا با توسعه براجتماع محلی به عنوان رویکرد مداخله دربافت های تاریخی محله راه ری شهر قزوین (بافتهای که رهایی آن موجب مساله شده) شهری ارائه دهد. لذا هدف اصلی این مقاله بازآفرینی فرهنگ مبنا با تاکید برتوسعه اجتماع محلی بافت تاریخی محله راه ری شهر قزوین جهت ایجاد پیوند بین جاذبه های فرهنگی ازطریق توسعه اجتماع محلی و ارتقاء تعاملات فرهنگی بر مبنای ایده بازآفرینی فرهنگ مبنا است. واژگان کلیدی: بازآفرینی شهری- بازآفرینی فرهنگ مبنا- توسعه اجتماع محلی
  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، بازآفرینی فرهنگ مبنا، توسعه اجتماع محلی، بافت تاریخی قزوین
 • زهرا زمانی* صفحات 302-307
  وقوع سیل های بزرگ در ایران، مخصوصا در سال های اخیر، شناخت عوامل موثر در ایجاد، تشدید و یا کنترل سیلاب را ضروری می سازد. در این پژوهش که بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای، رسانه ای و محلی انجام شده است، به شناخت راهکارهای مفید در زمینه مقابله با این مخاطره پرداخته شده است. تبعات و خسارات مالی، روانی و اجتماعی ناشی از مخاطره سیل به حدی است که گسترش مطالعات و بهبود اقدامات در این زمینه از ضروریات حوزه پژوهش، مدیریت و اجرا محسوب می شود در زمینه مهار و کنترل سیلاب باید به این نکته توجه داشت که تمامی اقدامات باید به گونه ای باشند که کمترین تغییر را در هیدرولوژی طبیعی اعمال کنند. بهترین اقدام در جهت به حداقل رساندن دخالت در محیط هیدرولوژی، نفوذ دادن رواناب ها به داخل زمین های شهری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن شناسایی علل و عوامل موثر در ایجاد یا تشدید سیلاب، راهکارهایی جهت کنترل و تقلیل خسارات و همچنین بهره برداری و استفاده صحیح از آب های مازاد منجر به سیل ارائه گردد.
  کلیدواژگان: مخاطره، سیل، هیدرولوژی، باران
 • مریم بیرانوندزاده، یعقوب ابدالی*، مهتاب مومنی چلکی صفحات 308-321
  امنیت به عنوان نیازی اساسی، در اجتماعات انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، به ویژه شهرها، تلاش می کنند تا با شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت به ویژه در فضاهای عمومی، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی با فضا برقرار می کنند. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری و به ویژه فضاهای عمومی مانند پارک شود. از این رو این مقاله بر آن است که به بررسی امنیت زنان در پارک بعثت (خزانه) منطقه 16 تهران بپردازد. به منظور سنجش امنیت اجتماعی زنان در این مناطق سه بعد نظارت اجتماعی، کالبدی، محیطی در ارتباط با احساس امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین متغیرهای بررسی شده و احساس امنیت زنان در سطح بالای 95 درصد و با درجه معناداری (Sig=0/00) رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع میزان بررسی امنیت زنان متغیر عدم نظارت اجتماعی با ضریب 682/0 بیشترین اثر را در عدم استفاده زنان از پارک بعثت دارد.
  کلیدواژگان: امنیت، فضاهای شهری، امنیت زنان، پارک بعثت (خزانه)
 • روح الله نصرالهی کلرود* صفحات 322-333
  شناوری جمعیت، پدیده ای جدید در جابه جایی جمعیت است که با گسترش کلان شهرها ظاهر شده است. این پدیده، ماهیت متفاوتی با سایر جابه جایی های جمعیتی دارد. جمعیت شناور، جمعیتی است که به واسطه موقعیت منطقه و سفرهای درون شهری در محدوده منطقه حضور می یابند. مهاجرت های داخلی ایران تحت تاثیر اختلاف شدید بازده نهایی کار درنواحی شهری و روستایی و همچنین میان بخش های مختلف اقتصادی،کشاورزی، صنعتی و خدمات در داخل مناطق می باشد. تحقیق حاضر با معرفی جمعیت شناور شهر رشت به صورت افرادی که محل سکونت آنها شهر رشت نبوده و به منظور خاص به شهر رشت وارد می شوند، درصدد بررسی عوامل موثر بر شناورفرستی جمعیت می باشد. . نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که عوامل اقتصادی بر میزان شناور فرستی جمعیت، تاثیر گذار می باشند. این امر بدین معنی است که انگیزه های اقتصادی سبب بوجود آمدن جمعیت شناور در مکانی می گردد که در آن مکان، جمعیت شناور پاسخ نیاز های خود را می بینند و به اهداف مورد نظر خود، دسترسی پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: جمعیت، جمعیت شناور، اقتصادی، رشت
 • حمید توکلی*، معصومه شیرزاد صفحات 334-342
  مدل های توپوگرافیکی اطلاعات مهمی را در ارتباط با عوارض و پدیده های سطحی زمین در اختیار کاربران قرار می دهند. نرم افزارGoogle Earth، شبیه ساز کره زمین، یکی از برترین نرم افزارهای شبیه سازی؛ همراه با برترین ابزارهای مشاهده به صورت سه بعدی است که نقشه های این برنامه با کنار هم قرار دادن تصاویر انتخاب شده از تصاویر ماهواره ای، عکس برداری هوایی و سامانه اطلاعات مکانی سه بعدی جهان به دست می آید. قابلیت ایجاد نقشه ها و مدل های سه بعدی در نرم افزارهای گوناگونی گنجانده شده است که از این دسته می توان به نرم افزارهای Surfer و ArcGIS اشاره نمود. در محیط نرم افزارهای مذکور، نقاط ارتفاعی ضروری ترین ابزار کار برای ایجاد مدل های رقومی زمینی هستند. در این مطالعه نخست نقاط ارتفاعی به شیوه ای نوین از محیط Google Earth استخراج و در مرحله بعد به کمک نرم افزارهای Surfer و ArcGIS، انواع نقشه های دو بعدی و سه بعدی ایجاد گردید. سپس در تلفیقی از نقشه های تولید شده از گنبدهای نمکی فیروزآباد، استان فارس (کنارسیاه و جهانی) در محیط Google Earth مدل های توپوگرافیکی منحصربفردی ایجاد شد.
  کلیدواژگان: مدل توپوگرافیکی، گوگل ارث، سورفر، آرک جی آی اس، گنبدهای نمکی کنارسیاه و جهانی
 • حمید توکلی*، معصومه شیرزاد صفحات 343-348
  بیشتر روش های سنجش از دور بر این حقیقت استوار است که تصاویر سنجش از دور در باندهای طیفی متعدد و پهنای باندی کوچک تصویربرداری شده باشند و بتوان طیف پیکسل را استخراج کرد. این طیف سپس با طیف مواد شناخته شده خالص مانند کانی، سنگ، آب، خاک و... مقایسه می شود و پیکسل هایی که با این طیف های شناخته شده شباهت دارند مشخص می شوند. با وجود اینکه این روش ها بیشتر مختص تصاویر ابرطیفی بوده ولی در خیلی از موارد در تحلیل تصاویر چند طیفی مانند استر می توان از آنها استفاده کرد. نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) با استفاده از طیف استخراج شده از تصاویر استر برای بارزسازی پدیده های زمین شناختی در منطقه جنوب غرب اردستان، اصفهان اجرا شد. طیف های استخراجی خالص شامل طیف گیاهان سبزینه دار، ایلیت و کلسیت می شود. حاصل پردازش؛ بارزسازی پوشش گیاهی منطقه و واحدهای سنگی رسی و کربناته شامل شیل و آهک می باشد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای، نقشه برداری زاویه طیفی، داده های استر، طیف های تصویر
 • محمدرضا امیری فهلیانی*، سجاد جوکار صفحات 349-368
  یکی از جنبه های اصلی ساخت شهرها مبتنی بر برنامه های شهری، برنامه ریزی کاربرد زمین شهری است، که بر پایه دو اصل توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی بنا نهاد ه شده است. در رابطه با تحلیل مدیریت کاربری اراضی شهری، مدل های مختلفی وجود دارد که با توجه به موضوع بررسی و ویژگی های متن فضای شهری مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مدل های مطلوب برای تحلیل مدیریت کاربری اراضی شهری مدل SWOT است. از این مدل در پژوهش های جغرافیایی متعددی در سال های اخیر استفاده شده است. از آنجایی که مدل SWOT یک مدل کیفی محسوب می شود برخی محدودیت هایی را سبب می شود. از این رو نگارندگان در این مقاله با تلفیق مدل SWOT با مدل TOPSIS به تحلیل مدیریت کاربری اراضی شهری و ارائه استراتژی های مناسب پرداخته اند. بر مبنای مدل فوق این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در یک مطالعه ی موردی در شهر نورآباد ممسنی به بررسی یکی از مهم ترین چالش پیش روی شهرهای معاصر که همان استفاده مناسب از زمین های شهری و مدیریت کاربری اراضی شهری پرداخته و با دیدی علمی برای توسعه متعادل کاربری زمین های شهری در شهر نورآباد استراتژی های مناسبی ارایه گردد. یافته های مقدماتی تحقیق را در مدل مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار داده و 10 نقطه قوت، 10 تهدید، 10 فرصت و 11 ضعف بررسی و 18 استراتژی ارائه شده و در نهایت با بهره گیری از تکنیک TOPSIS نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های منتج شده از دیدگاه صاحبنظران رتبه بندی شدند. نتایج تکنیک تاپسیس نشان می دهد که فرصت ها بیشترین تاثیر را در بهینه سازی و توسعه متعادل کاربری اراضی شهری دارد و در رتبه دوم تهدیدها قرار می گیرند از این رو برای بهینه سازی و توسعه متعادل کاربری اراضی در این شهر استراتژی بازنگری در اولویت قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: تدوین، استراتژی، توسعه متعادل اراضی شهری، شهر نورآباد ممسنی، TOPSIS -SWOT
 • معصومه مومنی*، سیاوش ایمنی قشلاق صفحات 369-387

  چشم اندازهای طبیعی از کانون ها و جاذبه های توریست پذیر است، اهمیت دادن به آنها در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. در این تحقیق به بررسی و طبقه بندی دو موضوع صنعت اکوتوریسم و حفاظت از محیط زیست که دارای دو رویکرد متفاوت ولی وابسته به هم هستند، پرداخته شده است. این که با چه نگاه و رویکردی به موضوع فوق پرداخته شود از اهمیت فراوانی دارد. اگر دید اقتصادگرایی و جنبه سودآوری، از منابع طبیعی برای برنامه ریزان مئرد اهمیت باشد، صنعت گردشگری عاملی خواهد شد برای تخریب و بهانه ای برای سودجویی از طبیعت.اما با نگاهی دوراندیشانه و آینده نگر، می توان نسبت به توسعه صنعت اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده و مناطق طبیعی به حفظ این منابع با ارزش تلاش کرد و عامل حفاظت از محیط زیست را بر عامل صنعت گردشگری مقدم شمرد. برنامه ریزی برای اکوتوریسم بایستی به گونه ای باشد که در برنامه ریزی و مدیریت کم ترین آسیب برای تنوع زیستی را داشته باشد. سودهای حاصل از گردشگری ناپایدار و آسیب رسان به محیط های طبیعی و حتی فرهنگی، کوتاه مدت خواهد بود و صدمات جبران ناپذیری نیز به پیکره طبیعت وارد خواهد آورد. این در حالی است که می توان با بهره گیری از اکوتوریسم پایدار و مبتنی بر اصول زیست محیطی، تاثیر اقتصادی بلند مدت در سطوح ملی و محلی را لمس کرد. پناهگاه حیات وحش میانکاله با دارا بودن موقعیت مناسب و اکوسیستم خاص، توان بالایی در جذب گردشگران را داراست. در این پژوهش که با توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و هم چنین مشاهدات میدانی و تجزیه و تحلیل به روشSWOT صورت گرفته به بررسی ویژگی ها و پتانسیل های گردشگری پناهگاه حیات وحش میانکاله پرداخته شده است تا علاوه بر شناسایی این داشته ها در زمینه حفظ و پایداری اکوسیستم آن نیز تلاش شود و با توجه به نقش و اهمیت توسعه پایدار راه کار های حفاظت مطلوب آن نیز ارائه شود.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش میانکاله، مدل SWOT
 • حمید توکلی* صفحات 387-396

  آب و هوا در تمام فعالیت های انسان تاثیر عمده دارد. آب وهوا یکی از مهم ترین عوامل جغرافیایی تاثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است که همواره باید توسط طراحان حوزه دفاعی و نظامی در انتخاب دکترین ها، تاکتیک ها و حتی در انتخاب نوع نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت تاسیسات مدنظر قرار گیرد. این بدان معنی است که از اصول و مفاهیم آب و هوا در چارچوب کاربردی استفاده گردد. شاخص اقلیم نظامی (MCI) به منظور ارزیابی شرایط اقلیمی برای انجام هر نوع عملیات نظامی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان اقلیم نظامی را در ماه های مختلف برآورد کرد. در این تحقیق با استفاده از 7 متغیر اقلیمی و داده های مربوط به آن از پنج ایستگاه هم دید (سینوپتیک) استان کردستان، نخست شاخص اقلیم نظامی محاسبه گردید؛ سپس نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه های مختلف سال با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و Surfer بدست آمد و نهایتا در محیط Google Earth پهنه بندی گردید.

  کلیدواژگان: شاخص اقلیم نظامی، متغیر اقلیمی، ایستگاه هم دید، استان کردستان
 • حمید توکلی* صفحات 397-406

  یکی از موضوعات مهم جغرافیای نظامی، اقلیم شناسی نظامی است که اثرات آب و هوا را بر امور نظامی در سطوح مختلف عملیاتی مورد بررسی قرار می دهد. تمام عناصر آب و هوایی یک منطقه نظیر دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف و... در عملیات نظامی اثر دارد. کردستان و ایلام از استان های مرزی کشور دارای شرایط ویژه اقلیمی از نظر نظامی هستند. در این تحقیق به منظور ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان های مذکور، نخست داده های مربوط به هفت ایستگاه همدید (سینوپتیک) که دارای دوره آماری مناسب (بالای 20 سال) بودند انتخاب گردید و با استفاده از 7 متغیر اقلیمی؛ شاخص اقلیم نظامی در ماه های مختلف برای استان های مورد مطالعه برآورد شد. سپس نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه های مختلف سال با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و Surfer بدست آمد و نهایتا در محیط Google Earth پهنه بندی گردید.

  کلیدواژگان: شاخص اقلیم نظامی، متغیر اقلیمی، ایستگاه هم دید، استان کردستان و ایلام
 • حمید توکلی* صفحات 407-414

  برخی مواد در طول موج های SWIR+VNIR به علت فرایندهای بازتاب، مشخصه ها و علائم مشابه؛ و در مقابل ویژگی های متفاوتی در باند گرمایی (TIR) از خود نشان می دهند. از این رو اطلاعات گرمایی ممکن است کمبود اطلاعات بخش های طیفی دیگر را برطرف کند. برای پردازش داده های استر (ASTER) در محدوده فروسرخ گرمایی از داده های AST_05 استفاده شد. AST_05 محصول داده های گسیلشی سطحی سنجنده استر با توان تفکیک 90 متر می باشد که فقط برای باند فروسرخ گرمایی این سنجنده تولید شده اند. نسبت گیری؛ تغییرات شیب منحنی های بازتاب طیفی بین دو باند را به تصویر می کشد. واحدهای کانی شناختی اصلی در گنبدهای نمکی شامل کلسیت، ژیپس، انیدریت، نمک و رس (ایلیت) است. بازنویسی طیفی این کانی ها در محدوده فروسرخ گرمایی باندهای استر انجام گرفت و نسبت های 13/12، 12/11، 11/12 و 11/10 به ترتیب برای بارزسازی و تفکیک هالیت (نمک)، کلسیت، ژیپس و رس در گنبدهای نمکی فیروز آباد فارس (کنار سیاه و جهانی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.

  کلیدواژگان: داده های گرمایی، سنجنده استر، نسبت گیری باندی، گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی
 • حمید توکلی* صفحات 415-421

  سازمان اداره کننده استر، سه نوع محصول، استاندارد، نیمه استاندارد و ویژه را تولید می کند. محصولات استاندارد استر که بدون تقاضای کاربران تولید شده شامل داده های سطح 1 و 2 می باشد. این سازمان داده های سطح 2 استر شامل داده های دمای سطحی و داده های گسیلشی سطحی را برای انجام پردازش در محدوده گرمایی تولید کرده و در اختیار کاربران قرار می دهد. AST_05 محصول داده های گسیلشی سطحی با توان تفکیک 90 متر می باشد که فقط برای باند فروسرخ گرمایی (TIR) سنجنده استر تولید شده است. تحلیل مولفه های اصلی (PCA) در محدوده 5 باند گرمایی این سنجنده با استفاده از داده های AST_05 انجام شده است. ویژه بردارهای حاصل از PCA برای بارزسازی واحدهای کانی شناسی و سنگ شناختی گنبدهای نمکی فیروز آباد فارس (جهانی و کنار سیاه) نشان داد که بیشترین بارگذاری های ویژه بردارها در مولفه های سوم، چهارم و پنجم صورت گرفته است. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: داده های گرمایی استر، فروسرخ گرمایی، تحلیل مولفه های اصلی، گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی
 • مریم رضایی، حسنعلی روا، حسین دوستی مقدم* صفحات 422-431

  سپاه طی چند سال اخیر به واسطه مردمی بودنش و ایجاد امنیت مبتنی بر توان جامعه از جایگاه ویژه ای در سیستان و بلوچستان برخوردار است، این جایگاه به دلیل اقبال عمومی طوایف و قومیت های مختلف نشان از اثرگذاری این ارگان در امنیت پایدار دارد، امنیتی که حسب یقین طی یک برنامه میان مدت و بلند مدت در کنار هوشیاری و آگاهی معتمدان و ریش سفیدان ایجاد خواهد شد.مرزهای جنوب شرقی ایران نیز از این واقعیت جدا نبود، نیروی زمینی سپاه به محض تحویل گرفتن امنیت سیستان و بلوچستان با دارا بودن حدود هزار و 300 کیلومتر مرز زمینی مشترک و 345 کیلومتر مرز دریائی در سال 88، سردار شوشتری را مامور ایجاد امنیت پایدار در این خطه کرد. امنیتی که در لقای لبخند و نگاه جامع شناختی این سردار شهید به بهترین شکل با استفاده از توان بومی و محلی در نقطه نقطه استان ایجاد شد و روز به روز از نا امنی کاست.بخش اعظمی از تحقق یک امنیت پایدار در هر مکان و نقطه ای، محرومیت زدایی و رونق اقتصادی است، اما همین رونق اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار اقتصادی، نیاز اولیه ای دارد و آن ایجاد چتر امنیتی مناسب در آن نقطه است

  کلیدواژگان: مرز، امنیت، نظریه های امنیت مرزی، جنوب شرق ایران
 • مریم رضایی، حسین دوستی مقدم* صفحات 432-442

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران دچار تغییرات و تحولات اساسی شده است و این تغییرات تا حدی بوده است که امروز شاهد خودکفایی در زمینه تولید تجهزیات دریایی هستیم.طی سال های گذشته به لحاظ موقعیت حساس و ژئوپولتیکی ایران در منطقه حضور پرقدرت خلیج فارس از نظر اقتصادی، سیاسی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردارد بوده و بر همین اساس و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه برنامه ای مدون به حفظ امنیت مرزهای آبی کشور و حضور در آب های داخلی پرداخته اند و بر اساس این برنامه ریزی مسئولیت حفظ امنیت مرزهای کشور بر عهده سپاه است .حضور نیروهای جنگی کشورهای غربی در آبهای خلیج فارس ، تحریم های اقتصادی، تهدیدهای نظامی کشورهای غربی و همچنین ناامنی در کشورهای همسایه در سال های اخیر ارائه برنامه مدون از سوی نیروی دریایی سپاه را برای حفظ منافع و مرزهای نظام جمهوری اسلامی ایران به یک امر ضروری تبدیل کرده و بر همین اساس رویکرد اصلی نیروی دریایی در سال های اخیر را می توان توسعه این نیرو برای حفظ امنیت مرزهای آبی کشور برشمرد. امنیت مرزهای آبی ایران بسیار بالا و اقتدار نیروی دریایی سپاه حتی در خارج از مرزهای ایران قابل لمس است و شناورهای سپاه در منطقه آبی ایران خواب را از چشم دشمنان ربوده اند.اما لازمه اصلی برقراری امنیت در مرزهای آبی کشور و حضور پرقدرت در آب های بین المللی به طور حتم داشتن تجهیزات نظامی دریایی به روز است و بر همین اساس مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولان نیروی دریایی سپاه همواره بر توسعه تجهیزات نظامی دریایی تاکید داشته اند.

  کلیدواژگان: نیروی دریایی، سپاه، راهبردی، تامین، امنیت
|
 • Ahmad Momeni *, Zahra Parno Pages 1-16
  The purpose of this research is to investigate the role of religious tourism in the economic development of rural settlements in the villages of central part of Ardebil. This research is a descriptive - analytic study using a survey method and a library. The statistical population of the study was 16 villages in the central part of Ardabil which were referred to as the potential tourism center and the statistical community of the study. The statistical population of this study was selected villagers living in rural areas of central Ardabil, which according to the census of 1395, is equal to 16474 N = 4835 families and according to the specificity of the studied population, the Cochran formula is used and The sample size was 375n = For a more accurate sample size of 380 was selected. A researcher-made questionnaire was used to measure the validity of the questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire, and the alpha value for the various parts of the questionnaire was 0.76-0.85 Calculated. In order to obtain residents' perceptions about the components, statistical tests of mean of responses and variance and T-test of single sample and Pearson correlation test were used. The results of this study showed that there was a positive and significant relationship between religious tourism and economic components of research. Thus, the most important role of religious tourism in rural economic development is that income (2.92), employment (89.2), rising land and property prices (29.3), investment (2.91), suggesting that religious tourism had the greatest impact on rising land prices and real estate and had the least effect on the formation of society Has been local.
  Keywords: religious tourism, Economic Development, central Ardabil
 • Farzad Karami, Sakineh Karamshahi * Pages 17-30
  The distribution of rural services indicates the growth and development of rural areas and, therefore, the manner in which decentralized planning mechanisms are at stake in the country. In the distribution of rural services in the early stages of development, attention to physical, social and economic indicators is very important. Measurement and evaluation of the distribution of issues and affecting factors in development and the degree of equality or inequality in the distribution of one of the methods of identifying the status of society and its developmental level. The present study seeks to investigate the relationship between population distribution and distribution of services in rural areas. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. The statistical population of this study is the villages of Ilam province. The required data are derived from the census results of population and housing in 1390 and I395 in Ilam province. And using the Gini coefficient and Lorenz curve, the comparison of the distribution of services according to the population in rural areas of the province has been and have been analyzed. The findings show that in 1395 there was a greater equality in the distribution of services according to population in rural areas of the province and in 1390 on the contrary( Inequality in the distribution of services).
  Keywords: services, population, Rural Areas, Gini coefficient, Lorenz curve
 • Ahmad Momeni *, Zahra Parnow Pages 31-48
  Today, sustainable economics is a vital factor in the survival of rural populations. In the present study, the study area faces problems such as limited and unsustainable income, lack of diversification in economic activities, lack of employment opportunities, the spread of poverty and unemployment, and consequently rural immigration and pressure on the limited economic resources of the village. The diversification of the rural economy is considered as one of the most important economic sustainability strategies and has a significant impact on the region's economy. The present research has been a descriptive-analytical research method for the purpose of applied research. The statistical population of the study is Varzagh rural district of Frieden city in Isfahan province which in year 1395 was equal to (9288 N =) population in the form of 3757 households. According to Cochran formula, the number (370 n =) of households was studied as a sample by questionnaire. Was evaluated. To determine the coefficient of validity of the questionnaire after its compilation, based on survey of professors and experts about the content of the questionnaire and its confirmation, at first, 30 people were questioned in the first test. Using SPSS software, the alpha cronbach For the whole questionnaire, 873/0 was calculated. Data analysis was performed quantitatively and descriptive characteristics were identified. For analyzing the inferential test, the sprayman, single sample t-test, regression correlation and path analysis were used. The results indicate that there is a meaningful relationship between the diversification of rural businesses and the sustainable economy of the region. The greatest effects of diversification are related to the index of increase in revenue with the rate of (576/0) and the least general effects on the index of improvement of the initial infrastructure with the level (0,008). And according to the results of the research, suggestions were presented.
  Keywords: diversification, Varzagh rural, sustainable economy
 • Mohammad Amin Sargazi, Hossin Doostomogagdam *, Maliheh Dosti Moghadam, Parvaneh Shahraki Pages 49-60
  Ethnic and religious composition in the eastern border provinces is such that it provides a kind of geopolitical weakness in these areas for the Islamic Republic of Iran. Neglecting this issue on the one hand, and the alertness of enemies across the borders and exploiting them from the situation, is considered a threat. From the perspective of Wahhabism in this part of Iran, due to the fact that the majority are alive, the economic and cultural poverty, the departure of clerics to provide education to the countries of Saudi Arabia and Pakistan, and ... have the proper conditions for promoting religious sectarianism and the spread of Wahhabism.The most important consequences of the spread of Wahabist sectarianism are the involvement of anti-regime spy agencies, which should be considered by intelligence and security institutions. In particular, one of the strategic objectives of the supporters of this sect is to establish or influence Islamic schools of thought, especially in the border provinces, in order to promote anti-Shiite ideas. It seems that with the proper planning, which should be more dependent on changing the attitude of the border, these weaknesses can be turned into strengths; Salafism is a radical religious process that has more regional roots than its internal root.The three countries of Saudi Arabia, Pakistan and the UAE are the main sponsors of Salafist currents, and Sistan and Baluchestan province has the highest potential for Salafist groups in terms of ethno-religious fabric and geographic proximity to Pakistan and Afghanistan.
  Keywords: Political, Security, Pakistan, Afghanistan, Iran
 • Mohsen Abdollahi, Hossin Doostomogagdam *, Parvaneh Shahraki, Maliheh Dosti Moghadam Pages 61-71
  Due to its location in the border region of the country, Sistan has faced challenges, challenges and major developments in its security environment. The fact that the strategic environment of Iran, including national security, is exposed to many external geopolitical areas; while the territorial space of Iran, as it complements the geopolitical and geopolitical strategies of countries and peripheral powers, threatens such as illegal immigration, Illicit trafficking in drugs and illicit weapons, organized crime, entry of prohibited goods, insecurity of border areas and attacks on border guards, etc., along with ethnic-religious movements, especially after the Afghan war, endanger the security of the eastern borders of Iran.The destabilizing regions of neighboring Iran, especially in the east of the country, cause major concerns and concerns and the lack of development of democracy and the instability of peripheral governments and the expansion of their ethnic authority, as well as the existence of the largest drug industry and a variety of trafficking in Sistan border damage Iran's geographic and security borders have increased. Usually marginal borders are the places where racial, religious and linguistic groups are gathered, and in this regard, the province of Sistan and Baluchestan has special conditions. Last but not least, the geographic location of the province and the presence of a large number of alien nationals have exacerbated the terrorist operations in the province, and ultimately brought about a lack of stability and security challenges for the region of Sistan and Baluchistan and the country. Due to the high cost of the border crossing project in Sistan and the lack of scientific research on the recognition of the positive and negative effects of construction (concrete walls) The present study addresses this issue
  Keywords: Security, Border, Control, threat, Sistan
 • Ali Asghar Malek Afzali, Taghi Ghasemsharifi * Pages 72-94
 • Bahman Khosravipour, Narges Karimi * Pages 95-105
  Entrepreneurship is a tool for planning to lead communities into development. Since all societies or all individuals within a country do not have the same status to achieve entrepreneurship conditions, they must either lead or create the conditions for entrepreneurship development. Given that half of all people in each society are women. Women's participation in various jobs is essential for the growth of society. The empowerment and participation of women in various economic, social, technical and other fields is one of the indicators of production in any country. Entrepreneurial women in rural areas play an important role in creating and promoting employment and improving the economic situation of society and the family; and they have a place in the development of their village. This paper, which has been reviewed in a written way using online sources, seeks to explain the factors that contribute to the entrepreneurial role of rural women.
  Keywords: Entrepreneurship, Rural Entrepreneurship, Rural Women, Barriers to Entrepreneurship
 • Bahman Khosravipour *, Seyedeh Shahrbano Hoseini Pages 106-116
  Yhe role of rual women in the labor supply accepted an dis confirmed. But that rual women in particular at what stages of production, abaut what the product whit whom and and how they work, operate in developing and implementing a development program, have a special importance. Special attention to the role of women in agriculture, is containe an effort to more accurately identify what tepes and level of their activity on one hand and identify obstacle and problems in their agricultural development pacht, on the ither hand. This study has been evaluating the educational needa of Akand rural women in sari city in Mazandaran province. This is a applied research. The results of ehe study indicate high participation of rural women in various stages of agricultural and horticultural activities. Between age , agge siz of correlated whit needs to participate in educational classes. However, this village women need to hold extentional classes, often not considered. , and held the majority class is dedicated to the men.
  Keywords: Rural Women, Educational need, Agricultural activity
 • Esfandeyar Elahi Churan, Mohammadali Elahi Chooran * Pages 117-131
  One of the plans to provide housing and preventing the effects of horizontal development is the vertical development of cities and the construction of high-rise housing. For this purpose, the statistical society of the research of West Ferdowsi Street and Zang Shisha Avenue in Tonekabon Using the Cochran Type II formula, 214 people have been selected as samples. The research type is descriptive-analytic and the required data are gathered by field questionnaire using a questionnaire. The type of research is descriptive-analytic and the required data are gathered by field questionnaire. The validity of the questionnaire items was evaluated by a number of researchers and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha test of 0.74. To analyze the data, one-sample t-test was used. So, among the components studied, the components of the educational services with 3.90 with the lowest average and the satisfaction with health services with the lowest 18.3% of the average.
  Keywords: Dispersed, compression, Long-Range, t-test, Tonekabon County
 • Mohammad Shojai *, Peiman Poladi Pages 132-149
  Rapid urbanization, especially in developing countries, has led to many urban problems, including the unbridled growth of cities. One of the strategies for providing housing and preventing the effects of horizontal development is the vertical development of cities and the construction of Housing is an apartment. The purpose of this study is to investigate the effect of high buildings on construction density and land use in the study area. For this purpose, the statistical population of Golsorkhi Street and Dostgar Ave in Chalous city, using the Cochran Type II formula, was selected as 214 individuals. The research type is descriptive-analytic and the required data are gathered by field questionnaire. The applied research method is descriptive-analytic type and the required data are gathered by field questionnaire. The validity of the questionnaire items was examined by a number of researchers and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha test of 0.74. To analyze the data, one-sample t-test and ANOVA were used. Finally, TOPSIS technique was used to rank high-level components. The results show that, among the components of the study, the components of satisfaction with the quality of life environment (4.78), the satisfaction level of educational services with (3.90) the highest mean numerical values It is On the other hand, walking safety components (2.9) and satisfaction of the quality of housing (2.8) lower the mean Likert spectrum as numerical desirability of the test was calculated. Spatial analysis The study of the effect of high buildings on construction density and land use in the studied area in 7 components showed that the safety components of walking 0.95 and satisfaction with the quality of life environment 0.95 had the highest effects of high ranking and access to administrative services 0.64 and the rate Satisfaction with recreational services 0.70 has the least impact.
  Keywords: Long rise, concentration, sustainable development, Chalus city
 • Ali Asghar Malek Afzali, Taghi Ghasemsharifi * Pages 150-184
  All cities must have identity and retain their identity in order to keep their weight dynamic. A city that does not have identity does not live there, there will not be such a city. A city without identity is far from urban attributes, and its inhabitants are considered to be guests that have no particular feelings about it and are reluctant to solve its problems. The new plan of Mehr housing new city pardis with a kind of urbanization is unenlightened, and is the mainstay of modern and unmodern patterns in new cities. This issue has become one of the main challenges of urban identity in the new city of Prestige.One of the issues that has always been raised to promote civilization in Iranian cities is the issue of Iranian urban identity designer. This research seeks to utilize the Iranian Islamic identity indexes in the urbanization of the new city of urban areas. Identifying the extent of its application to the Mehr housing new city (pardis) housing projects and the challenges that have arisen. It is important to do this without any consideration. Regarding the general characteristics of the research, which in addition to the natural and theoretical aspects of the research, the present research is structurally structured, which is based on a qualitative strategy strategy and a review of data collection, analysis and interpretation of deep interviewing and content analysis, which is based on logical reasoning following an autopsy. Finally, the findings of the research indicate that the proper utilization of Islamic Iranian urban development indicators and the lack of attention to the use of Iranian Islamic identity indices for the design and construction of a collection with the originality of Islamic Iran have been identified. To overcome this challenge, we tried to find some of the Provide identity
  Keywords: dentity, Identity Challenge, Urban Space, Mehr housing
 • KAMRAN NOURY, Motafa Shahini Far, Pershang Hosaenimonfard * Pages 185-201
  is a city in the city of Paveh and acts as a population center in the city of Paveh, which increases the city's population, the development and physical expansion of the city. Immigration from the neighborhood to the Pave after the Revolution and War, the lack of return of immigrants in recent years and the imbalance between the population and traditional buildings have led to the prolonged construction of long-term buildings, people who have problems Physical features are of great importance. Moving and transporting heavy equipment is another problem in these buildings. It can be said that today, stairs and edges have been one of the most important obstacles and also the most practical link between the two levels. Advantages of stairs-if set aside, they create a major constraint especially for the affected, including the elderly and the disabled. The city of Paveh, with its many attractions, has the potential to be introduced as a tourist attraction in the western part of the country. Therefore, in this research, we have tried to study the opportunities and bottlenecks of this region in terms of development and tourism. The research method of this research is applicable to its subject. An analytical and survey method has been used to analyze the status quo. In this regard, in order to achieve the objectives of this research, data and information were gathered through questionnaires, library and field studies, interviews with people at the county level. Using SPSS software, these data have been analyzed statistically and the opportunities and bottlenecks of physical development and tourism in the field of elevators in the city of Paveh and strategies for their development have been prioritized and presented.
  Keywords: Pave, Organizing, Lifting
 • shiva soroushnia* Pages 202-213
  In today’s world, increasing population and excessive use of natural resources have led to destroy these valuable resources. In this condition, conducting management plans for these resources and applying them seem necessary to preserve and develop the region. Among natural ecosystems, wetlands due to invaluable ecological values require more attention. The aim of this research is evaluating positive and negative conditions that Choghakhor wetland is faced with utilizing SWOT analysis and presenting strategic plans as an analytical tool to manage this region. For this reason strength, weaknesses, opportunities and threats which this wetland has encountered are investigated and evaluated by experts and afterwards strategic planning matrix prepared. According to the results, obtaining international support, security center existence and available NGOs are the predominant strengths and lack of tourism infrastructures, inadequate infrastructures and lack of online monitoring centers are recognized as the most weaknesses. Finally, considering the results, planning strategic matrix is presented.
  Keywords: Choghakhor wetland, strategic management, SWOT Analysis, sustainable development
 • Somayeh Romiani, Saeed Gholamrezai *, Mehdi Rahimian, Mohsen Arefnezhad Pages 214-232
  Climate change affects agriculture and food security. Among natural disasters, drought is commonly recognized as a major threat to agricultural systems and rural household livelihoods in many arid and semi-arid regions of developing countries.Drought management can play an important role in reducing the risks posed by this phenomenon. The drought management cycle consists of two parts of risk management and crisis management, where crisis management focuses on post-incident actions. The purpose of this study is to identify and prioritize the solutions of drought crisis management in agricultural sector of Lorestan province based on risk and crisis management cycle model of Wilhite et al (2014). In this model, the crisis management process consists of four steps: “impact assessment", "response", "recovery" and "reconstruction". This mixed method research was conducted through the Fuzzy Delphi method. The statistical population of the study is the managers and specialists of related state organizations of Lorestan province. Twenty of them were selected as sample members using a purposefull sampling method.The results of the research consist of two parts that in the first part identifiying agricultural drought crisis management soutions and prioritzing and imprtance determining of them, secondly.The results of the research show that in the impact assessment “the experts team formation for collection of information about the damage.related public training in response step and change of planting and harvest time and market access improvement is recommended.
  Keywords: Drought, crisis management, Agriculture sector, Lorestan Province
 • maryam mohammadbigi *, behroz yagane, mehdi cheraghi Pages 233-248
  ousing conditions are one of the factors that disrupt psychological balance and impede their understanding and social adjustment. Consequently, the lack of security in the villages, causing anomalies such as their migration to the cities, the suburbs And passive people, the loss of creativity, of indifference and mistrust-based practices, undermine security. The purpose of this study was to analyze the role of sustainable rural housing in rural households' sense of security, a case study: Western Kharghan village, Avaj city. This study is a descriptive and analytical one, based on the type of applied research, library and field data collection (observation and questionnaire) and the statistical population of the present study is households of West Khorqan village located in Avaj district. The district has 9 inhabited villages and 2699 inhabitants and 933 households at the 2016 census. From these 9 villages, 3 villages were selected based on judgmental sampling and classified by stage sampling method and lottery method was used. Sample size was determined using Cochran formula of 182 individuals as sample size. Data analysis was done using descriptive statistics (mean and frequency distribution) and inferential statistics in SPSS software environment. The results showed that sustainable housing had a positive and significant effect on the indicators of perceived household security, financial and physical security, and sustainable housing had no significant relationship with social and environmental security indices. . The results also showed that among the indices, sustainable housing had the most impact on the financial security index so that 70.4% of the variance of financial security was explained by the sustainable housing variable
  Keywords: rural housing, Sustainable Housing, Sense of security, West Kharqan District
 • * behnam motavaseli Pages 249-267
  rural plan Guide is that the reorganization and reform of texture available, the amount and location of the future and how to use the land for by several of the terms used in the form of resolutions of the plan of reorganization of space and settlements in rural or plan for comprehensive Area is set. one of the most use of design guides, user education can be as usually with regard to the population of the school-age village and to calculate the level of per capita and in range by the village location can be. The practices of several to evaluate the realization of use of the proposals in the plan of conducting rural to approach scientific and comprehensive in existence that is to be able to identify the weaknesses and strengths of the proposals and selection of projects, the results of the program planning future to the will and the power and efficiency of the added result. One of these methods, the use of model of system information geographical (GIS). The method of collecting data in this study to form a library of (plan Guide Tange Chenar) and field (see, control and scrutiny User education in the village of map use the land plan Guide) and processed by the modeling of quantitative and qualitative by software Ware GIS It is. The findings of the study with the use of the neighborhood, the proximity, the model determines the radius of action and model of Network and proximity, shows you that the realization of user education in plan Guide of less than 10 percent of that is that the important the reason it can be to move to the city Mehriz and Yazd and reduce the population of students and the lack of credit for civil construction of schools out there.
  Keywords: plan Guide, realization, user education, Hardware GIS, Tange Chenar Village
 • mehranosh mofidi, taghi ghasemsharifi* Pages 268-301
  Culture-led Regeneration with an Emphasis on the Development of a Sustainable Local Society (Case Study: Historical texture of Qazvin Rah-e-Rey District) By: Mehranoush Mofidi and Taqi Qassem Sharifi Abstract The historic city of Qazvin has historical impressions with values of restoration, conservation and maintenance, and it has many possibilities for its great historical potential and tourist attractions; However, due to some negligence and unreasonable measures, as well as the lack of attention to the erosion process, in spite of numerous designs, texture problems have increased in recent years, and the need for active texture regeneration is indispensable. The present research, while studying and carefully examining the local community development literature, seeks to explain its place in the development of the underlying culture. To this end, considering the study of the foundations and literature of this subject, and placing in the structuralist paradigm for the research strategy, we have benefited from a qualitative research method. And the measures used in this method are in-depth questions and content analysis, which, with rational reasoning, tried to establish a good link in the research process. In the following, we also present the mechanism of such communication in the form of a conceptual model. This conceptual model can provide urban strategies for the operation of a basic culture rehabilitation approach, with the development of local community, as an intervention approach in the historical texture of the Qazvin Rah-e-Rey District. the main objective of this article is to Culture-led Regeneration with the emphasis on the development of the local community of the historical texture of the Qazvin Rah-e-Rey neighborhood in order to establish a link between cultural attractions through the development of the local community and the promotion of cultural interactions based on the idea of Culture-led Regeneration. Keywords: urban regeneration, Culture-led Regeneration, local community development
  Keywords: urban regeneration, Culture-led Regeneration, ocal community development
 • zahra zamani* Pages 302-307
  Huge floods in Iran, especially in recent years, makes it necessary the understanding the factors that contribute to the creation, intensification or control of floods.This study that is based on the study of library, media and local resources, identifying useful strategies to deal with this risk has been discussed. The financial, psychological and social consequences of the flood risk are to the extent that expanding studies and improving actions in this area are essential for research, management and implementation. Huge floods in Iran, especially in recent years, makes it necessary the understanding the factors that contribute to the creation, intensification or control of floods.bThis study that is based on the study of library, media and local resources, identifying useful strategies to deal with this risk has been discussed. The financial, psychological and social consequences of the flood risk are to the extent that expanding studies and improving actions in this area are essential for research, management and implementation.
  Keywords: hazard, flood, Hydrology, Rain
 • Maryam Beyranvandzadeh, Yaghob Abdali*, Mahtab Momeni Chelki Pages 308-321
  Security as a basic need has a special place in human societies. Planners and designers of social spaces, especially cities, strive to provide security to users of those spaces by identifying security threat factors, especially in public spaces. As half of human communities, women have a distinct relationship with space through biological characteristics, responsibilities, and a different perspective than men. They need special space facilities to increase their confidence in the safe presence of urban spaces, especially public spaces such as parks. Therefore, this paper aims to examine the safety of women in the Behsat Park (Khazaneh) of District 16 of Tehran. In order to measure the social security of women in these areas, three dimensions of social, physical, and environmental surveillance related to a sense of security have been assessed. The results show that there is a significant relationship between the variables studied and women's sense of security above 95% with a significant degree (Sig = 0.000). Overall, the rate of social security surveillance of women with variable social control with a coefficient of 0.682 has the highest effect on non-use of women in the park.
  Keywords: Security, Urban Spaces, Women's Security, Behsat Park (Khazaneh)
 • roholah nasrollahi klrood Pages 322-333
  Population buoyancy is a new phenomenon of population displacement that has emerged as cities expand. This phenomenon is of a different nature to other demographic shifts. Floating population is the population that is present in the area due to the location of the area and the trips within the city. Iran's internal migration is affected by the sharp divergence of final labor returns in urban and rural areas, as well as across different economic, agricultural, industrial and service sectors within the regions. The present study is an attempt to investigate the factors affecting the population flotation by introducing the population of Rasht city as people who do not reside in Rasht. . The results of the research hypothesis test show that the economic factors affect the rate of population transfer. This means that economic incentives create a floating population in a place where the floating population responds to their needs and achieves their desired goals.
  Keywords: population, floating population, Economic, Rasht
 • Hamid Tavakkoly *, Masumeh Shirzad takamjani Pages 334-342
  Topographical models provide important information for users about the terrain and surface phenomena. Google Earth is a computer program, one of the top 3D simulation software with top 3D viewing tools that renders a 3D representation of Earth based primarily on satellite imagery. The program maps the Earth by superimposing satellite images, aerial photography, and GIS data onto a 3D globe. The capability to create 3D models has been integrated in different softwares; such as Surfer and ArcGIS softwares. In these softwares environment, elevation points are the most essential items for creating digital terrestrial models. In this study,initially, elevation points were extracted by a new method of using Google Earth and next; various types of 2D & 3D maps have been created by using Surfer and ArcGIS softwares. Then, topographic models were created in Google Earth environment.by integrating of maps from the Firouzabad salt domes, Fars Province (Konarsiah & Jahani).
  Keywords: Topographic Model, Google Earth, Surfer, ArcGIS, Konarsiah & Jahani salt domes
 • Hamid Tavakkoly *, Masumeh Shirzad takamjani Pages 343-348
  Many commonly used spectral image analysis techniques are based on the fact that remotely sensed imagery is sampled with numerous spectral bands at narrow bandwidths (often on the order of tens of nanometers), making it possible to construct a spectrum for each pixel in the image. The spectrum can then be compared with the spectra of known pure materials such as minerals, vegetation, and soil and pixels which are similar to this spectrum can be distinguished. Many of techniques, despite their primary design for use with hyperspectral data, can be applicable logically to multispectral data such as, ASTER. Spectral Angle Mapping (SAM) was performed using spectra extracted from ASTER images to enhance geological phenomena in southwest Ardestan, Isfahan. Pure extraction spectra include the spectrum of green vegetation, illite and calcite. Enhancement of vegetation, clay and carbonate rock units, including shale and lime are the result of the process. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.
  Keywords: Remote Sensing, Digital Processing of Satellite Images, Spectral Angle Mapping, ASTER Data, Image Spectra
 • mohammadreza amiri fahlyiani*, Sajad Jokar Pages 349-368
  One of the main aspects of to build urban based urban programs, is urban land use planning . In urban land use planning take will examine all aspects of social, economic, environmental land the advantages and disadvantages. Which is based on two the principle of sustainable development and quality of life following achieving goals such as: distribute Balanced the applications , prevent interference incompatible applications, and compiling land use standards. According to Nur Abad mamasani Like other cities in recent years been faced with increasing population and has been extended and the takeover of the city to natural environments. This increasing urban population, followed by the growth of cities, considering of how to control urban development and is required walking in line with sustainable development. This study with Method descriptive and analytical to one of the most important challenges facing modern cities, Which the appropriate use of urban land and urban land use management. Given the importance of urban land use in urban sustainable development, In this article attempt is made the scientific and rational vision for balanced development of urban land use in the Nurabad city to be presented a good strategy . Preliminary research findings are examined in the SWOT model and 10 strength, 10 threats, 10 opportunity and 11 weak reviews and 18 strategic presented and finally TOPSIS technique utilizes were ranked the strengths, weaknesses, threats and opportunities resulting from the perspective of experts. TOPSIS technique results show that opportunities the greatest impact on optimizing and of urban land use balanced development. and in the second rank threatened wich to optimize and balanced development of the land in of priorities the city's to be a review strategy.
  Keywords: Codification, strategy, balanced development of urban land, Nurabad mamasani, TOPSIS – SWOT
 • Masoumeh Momeni *, Siavash Imeni Gheshlagh Pages 369-387

  The landscapes and landscapes of nature are tourist-friendly destinations and attractions, so it is essential to protect them in order to achieve sustainable development. This paper investigates and categorizes two topics of ecotourism and environmental protection that have two different but interrelated approaches. Overall, it is important to look at how and how the negative and positive effects of the ecotourism industry and natural resources are to be treated. If, from the point of view of economics and the profitability aspect of tourism, natural resources are taken into consideration and more important to planners, the tourism industry will become a factor for destruction and an excuse for profitability of nature. In other words, nature will become an instrument for income generation and will disappear. But from a forward-looking perspective, the growth of the ecotourism industry in protected areas and natural areas can conserve these valuable resources and prioritize the protection of the environment over the tourism industry. Planning for ecotourism should be such that it is minimally and preferably free of biodiversity damage in the planning and management of ecotourism. The benefits of unsustainable tourism and damaging to natural and even cultural environments will be short-lived and will boom and irreparable damage to the environment. But while using ecotourism based on environmental principles, one can easily sense its long-term economic impact at national and local levels. Intercity Wildlife Refuge has the potential to attract tourists with the right location and specific ecosystem. In this research, descriptive and analytical and using library documents as well as field observations and SWOT analysis, the characteristics and potentials of tourism in Miankaleh Wildlife Refuge have been investigated, in addition to identifying their potential for ecosystem conservation and sustainability. Attempt to provide optimal conservation strategies in view of the role and importance of sustainable development.

  Keywords: Ecotourism, protected areas, miyankaleh Refuge, SWOT Model
 • Hamid Tavakkoly* Pages 387-396

  Climate has a major impact on all human activities. Climate is one of the most important factors that influence the geographical and military defense, which must be considered by the designers in the field of defense and military doctrine, tactics, and even the type of troops, military equipment, clothing, logistics and maintenance. This means applying the principles and concepts of the climate to the applied framework. It was suggested, military climate index (MCI), in order to assess the climate conditions for any military operation which can be used to estimate the military climate in different months. In this research, using 7 climate variables and related data from five synoptic stations (Kurdestan Province), the first index of the military climate was calculated; then, the utility map of the military climate in different months of the year was obtained using ArcGIS and Surfer software and eventually lands in the Google Earth environment.

  Keywords: Military Climate Index (MCI), Climate Variable, synoptic station, Kurdestan Province
 • Hamid Tavakkoly* Pages 397-406

  One of the major issues in military geography is military climatology, which examines the effects of climate on military affairs at different operational levels. All climatic elements of a region, such as temperature, relative humidity, wind speed and direction, cloudiness, field visibility, rain and snow, etc. affect military operations. Kurdestan and Ilam from the border provinces of our country have a special military climate. In this study, in order to assess and compare the conditions of the military climate of the research provinces, the first, climatic data was selected from seven synoptic stations that had a suitable statistical period (over 20 years) and using the 7 climatic variables; the military climate index was estimated for the studied provinces in different months. Then, the utility map of the military climate in different months of the year was obtained using ArcGIS and Surfer software and eventually zoned in the Google Earth environment.

  Keywords: Military Climate Index (MCI), Climate Variable, synoptic station, Kurdestan, Ilam Province
 • Hamid Tavakkoly* Pages 407-414

  Some materials in SWIR+VNIR wavelengths due to reflection processes have similar features and responses; in contrast, they show different characteristics in the thermal band (TIR). Therefore, thermal data may offset the lack of information in other spectral segments. AST_05 data was used to process the ASTER data in the infrared thermal range. AST_05 is the product of surface emission data (ASTER sensor) with 90 m2 resolution that are produced only for the infrared thermal band of this sensor. Band ratioing represent the slope of changes the spectral reflectance curves between the two bands. The main mineralogical units in salt domes include calcite, gypsum, anhydrite, salt and clay (illite). Spectral resampling of these minerals was performed in the infrared thermal range of the ASTER bands and the ratios of 12/13, 11/12, 12/11 and 10/11, respectively were used to enhance and differentiating halite (salt), calcite, gypsum, and clay, in the salt domes of Firouzabad, Fars (Konarsiah & Jahani). The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

  Keywords: Thermal data, ASTER Sensor, Band Ratio, Konarsiah & Jahani salt domes
 • Hamid Tavakkoly* Pages 415-421

  ASTER Managing Organization produces three types of product; standard products, semi-standard products and special products. Standard ASTER products, produced without user demand include Level 1 and Level 2 data. This organization generates ASTER Level 2 data, including surface temperature data and surface emission data, for thermal processing, and provides them to users. AST_05 is the product of surface emission data with 90 m2 resolution that is produced only for the infrared thermal band (TIR) of ASTER sensor. Principal Component Analysis (PCA) in the five thermal bands of this sensor was performed using AST_05 data. Eigen vectors obtained from Principal Component Analysis processing for enhancing the mineralogy and lithological units of the Firouzabad salt domes, Fars (Konarsiah & Jahani) showed that most of the eigen vectors loadings were in the third, fourth and fifth components. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

  Keywords: ASTER thermal data, Thermal InfraRed (TIR), Principal component analysis (PCA), Konarsiah & Jahani salt domes
 • Maryam Rezaie, hasanAli Rava, hossin doostomogagdam * Pages 422-431

  In the past few years, the Revolutionary Guards have a special position in Sistan and Baluchistan due to its popularity and community-based security, which, due to the general interest of tribes and ethnic groups, shows the effectiveness of this organization in its sustainable security. Certainly, during a medium and long term program, along with vigilance and awareness of trustees and elders will be created,The borders of southeastern Iran were not isolated from this fact; the IRGC's ground forces, after delivering the security of Sistan and Baluchestan with a total of 300 km of common land border and 345 km of sea border in the year of 88, led Sardar Shooshtari to a stable security This is the line. The security of the martyr's commander in the best of all, with the use of indigenous and local power at the point of the province, was created in the delicate smile and comprehensive look at the point of view of the province, and made insecurity a day-by-day. A large fraction of the achievement of a lasting security at any place and point, Deprivation and economic prosperity, but this economic boom and the creation of sustainable economic security have a basic need and it is a good security umbrella at that point

  Keywords: Navy, Corps, Strategic, Supply, Security
 • Maryam Rezaie, hossin doostomogagdam * Pages 432-442

  After the victory of the Islamic Revolution, the navy of the Islamic Republic of Iran has undergone fundamental changes, and these changes have been to a degree that today we witness self-sufficiency in the production of offshore equipment. Over the past years, due to the sensitive and geopolitical position of Iran in the region, Persian Gulf has been of great economic, political and international importance. Accordingly, the navy of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has provided a codified program to maintain the security of the country's water borders and presence in the internal waters. Based on this planning, The IRGC has responsibility for maintaining the security of the borders of the country Is,The presence of western forces in the Persian Gulf, economic sanctions, Western military threats, as well as insecurity in neighboring countries, have provided the IRGC naval program in recent years to preserve the interests and boundaries of the Islamic Republic of Iran as indispensable. The Navy's main approach in recent years could be to develop this force to maintain the security of the country's water borders. The security of the Iranian water borders is high and the IRGC's naval authority is even tangible beyond the borders of Iran, and the naval vessels in the Iranian blue zone have snatched sleep from enemies' eyes,But the key to securing the country's water borders and the high presence of international waters is the upgrading of naval military equipment. Accordingly, the senior officials of the Islamic Republic of Iran as well as the naval forces of the IRGC have consistently emphasized the development of naval military equipment. Have had

  Keywords: Navy, Corps, Strategic, Supply, Security