فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 18 (بهار 1398)
 • پیاپی 18 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عصمت مومنی*، سعید اسدی، سیروان باباآغایی صفحات 1-31
  این پژوهش با هدف کشف ساختار درونی مطالعات روانشناسی مثبت صورت گرفته است. رویکرد پژوهش پیش رو، در بخش ادبیات نظری و پیشینه های پژوهش، مطالعه ی کتابخانهای و از لحاظ ماهیت، کاربردی و در تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیلی است و از روش همرخدادی واژگان و نهایتا خوشهبندی متن که از روش های متنکاویاند برای کشف ساختار درونی و روابط موضوعی مطالعات روان شناسی مثبت استفاده شده است. جامعه این پژوهش، مقالات حوزه روان شناسی مثبت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس است. تعداد کل این مقالات که محدود به بازه زمانی 2000 تا 2012 است برابر 1086 مقاله می باشد. پس از استخراج واژه های مرتبط موضوعی از ناحیه عنوان، چکیده و کلیدواژه های همه مقالات و اعمال روش های متن کاوی و ریشه یابی واژه ها، یک ماتریس هم رخدادی با ابعاد 43 × 43 ایجاد شد. برای تفسیر روابط موضوع های اصلی و جزئی ماتریس مذکور استاندارد شده و براساس شباهت وارد نرم افزار ایکس.ال.استد شد. مفاهیم در 7 خوشه بهینه قرارگرفت. برای گام های بعدی تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب و از نرم افزار پاژک برای نمایش شبکه هم رخدادی واژگان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خوشه 2 با 10 واژه و خوشه 4 با 9 واژه، به عنوان خوشه های اصلی شناخته می شوند. خوشه 5 بیشترین تعداد موضوع های اصلی از بین مفاهیم منتخب را داراست و خوشه های 2 و 1 کمترین فاصله را دارند، که نشان می دهد ارتباط بین موضوع های اصلی و جزئی در این خوشه ها بیشتر است.
  کلیدواژگان: ساختار درونی علم، روانشناسی مثبت، متن کاوی، خوشه بندی، نمایه سالتون
 • یونس نوبخت* صفحات 33-54
  چکیده هدف این مقاله، مطالعه علم سنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات به عنوان تنها نشریه علمی پژوهشی حوزه دانش مالیاتی در ایران، بین سال های 1387- 1397 می باشد. داده های پژوهش با به کارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار آماری گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در طول سال های مورد مطالعه 273 مقاله منتشر شده که 626 نویسنده در تولید این مقالات مشارکت داشته اند، از این تعداد 484 نفر را مردان و 142 نفر را زنان تشکیل داده اند. با در نظر گرفتن سطح تحصیلی و مرتبه علمی نویسندگان؛ کارشناسان ارشد با 42 درصد و استادیاران با 28 درصد در صدر جدول نویسندگان قرار دارند. در عین حال 15 درصد مقالات تک نویسنده ای و 85 درصد حاصل کارگروهی بوده است. در بین دانشگاه ها و مراکز علمی، دانشگاه علامه طباطبائی با 27 مقاله در رتبه اول و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به همراه دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی با 16 مقاله در رتبه دوم قرار گرفته اند. از نظر گرایش موضوعی، 11 درصد از آثار منتشر شده در حوزه ارزیابی کارکنان و ادارات مالیاتی بوده، مالیات بر درآمد شرکت ها با 7/3 درصد و فرار مالیاتی با 6/6 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
  کلیدواژگان: پژوهشنامه مالیات، تولیدات علمی، تحلیل محتوا، دانش مالیاتی، علم سنجی
 • سارا بهرامی نیا*، محمود مرادی صفحات 55-81
  هدف پژوهش
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی میانگین تمایل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانه های علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل موثر بر آن است. روش شناسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و ارزش گذاری مشروط که بخشی از روش ترجیحات اظهارشده هست، به تعیین تمایل به پرداخت اقدام نموده است. جامعه پژوهش تمام کاربران کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاه با تعداد7470 نفر بودند، نمونه پژوهش بر اساس فرمول میشل و کارسون تعداد 553 نفر محاسبه شد. همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تمایل به پرداخت دوبعدی بود. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ (86/0) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین تمایل به پرداخت سالیانه استفاده کنندگان برای استفاده از خدمات کتابخانه های علوم پزشکی 20600 تومان بود. همچنین نتایج نشان داد که متغیر تحصیلات بر میزان تمایل به پرداخت کاربران تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از دیدگاه کاربران، در بین منابع و خدمات مختلف کتابخانه های علوم پزشکی، کتاب ها و نشریات، پایگاه های اطلاعاتی آن لاین، پایگاه های اطلاعاتی آف لاین و پایان نامه رتبه های نخست نسبت به خدمات دیگر قرار دارند، به صورتی که ارزش هزینه کردن خواهد داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده کنندگان تمایل دارند برای حفظ خدمات کنونی کتابخانه های دانشگاهی علوم پزشکی مبالغی به صورت سالیانه و یا ماهیانه پرداخت کنند، می توان گفت اگر پرداخت پول منجر به بهبود خدمات و تغییر وضعیت کنونی کتابخانه باشد، به طور قطع با توجه به دیدگاه استفاده کنندگان ارزش اقتصادی بالاتر و درنتیجه تمایل به پرداخت برای انواع منابع و خدمات کتابخانه های دانشگاهی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزشگذاری مشروط، خدمات کتابخانه ای، کتابخانه های دانشگاهی، علوم پزشکی
 • ناهید خوشیان*، سعید رضایی شریف آبادی صفحات 83-108
  سابقه و هدف
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی رفتار اطلاع یابی و چگونگی اولویت دهی و استفاده ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز از منابع اطلاعاتی و شناسایی نقش برخی ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان در فرایند اطلاعیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش 298 نفر از دانشحویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد شیراز است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که دانشجویان برای رفع نیازهای اطلاعاتی و روزآمدسازی اطلاعات خود بیشترین استفاده را به ترتیب از منابع الکترونیکی، چاپی، و سپس انسانی دارند. اکثر افراد مورد بررسی معتقدند که فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کاهش مراجعه آنان به کتابخانه نقش داشته است. آنان از کتابداران در مرحله ی نخست برای جایابی کتابها یا اسناد و جستوجوی اطلاعات کمک میطلبند. دانشجویان در فرایند اطلاع یابی با مشکلاتی مانند پراکندگی اطلاعات در مکانهای بسیار مختلف، گران بودن تهیه منابع اطلاعاتی، و موجود نبودن آخرین اطلاعات مواجه هستند.
  نتیجه گیری
  به رغم گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر میزان مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه، تمامی انواع منابع اطلاعاتی همچنان مورد استفاده است. متنوع بودن اهداف کسب اطلاعات، عامل تعیین کننده نوع منبع اطلاعاتی است و دانشجویان بر حسب نیاز اطلاعاتی خود منبع اطلاعاتی را مشخص کرده و از آن استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، منابع اطلاعاتی، فرایند اطلاع یابی
 • علیرضا عطاردی بیمرغی*، مرضیه رجبی صفحات 109-122
  هدف از این مطالعه بررسی میزان وابستگی به تلفن همراه و اینترنت با بیگانگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد میباشد. با توجه به روش جمع آوری داده ها، این یک نوع نظرسنجی و از لحاظ هدف و روش تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد بود که در طول این دوره در سال های 1397-1396مشغول به تحصیل بودند. در زمان انجام این تحقیق، 700 نفر دانشجو به طور کل در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی آسان 250 دانشجو به عنوان نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بیگانگی اجتماعی و پرسشنامه وابستگی به تلفن همراه و اینترنت جمع آوری و روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا تعیین گردید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بیگانگی اجتماعی برابر با 0.81 و وابستگی به تلفن همراه و اینترنت 0.88 محاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS-22 در بخش توصیفی مطالعه، داده های توصیفی و استنباطی که از نمونه آماری بدست آمده بود با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون های t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان وابستگی به تلفن همراه و اینترنت با بیگانگی اجتماعی در دانشجویان ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین میزان وابستگی به تلفن همراه و اینترنت با میزان احساس بی قدرتی، بی احساسی، بی احترامی، انزوای اجتماعی، نفرت فرهنگی و نفرت از خود ارتباط معنی داری در دانشجویان وجود دارد.
  کلیدواژگان: بیگانگی اجتماعی، وابستگی به تلفن همراه و اینترنت، موبایل، دانشجویان
 • محمود سنگری*، نصرت ریاحی نیا صفحات 123-144
  رایانش ابری یک مدل محاسباتی است که نرم افزارها و منابع محاسباتی مبتنی بر وب را هنگام تقاضای کاربران ارائه می کند. رایانش ابری علاوه بر اینکه باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود به کاربران اجازه دسترسی به نرم افزارها را می دهد. دسترس پذیری، مدیریت و بهره برداری بهینه تر از منابع از مزایای دیگر مجازی سازی به حساب می آید. در این مقاله به توضیح رایانش ابری، استانداردهای رایانش ابری پرداخته ایم و در پایان نقشه راهی برای استقرار رایانش ابری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ارائه می کنیم. رایانش ابری یک مدل محاسباتی است که نرم افزارها و منابع محاسباتی مبتنی بر وب را هنگام تقاضای کاربران ارائه می کند. رایانش ابری علاوه بر اینکه باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود به کاربران اجازه دسترسی به نرم افزارها را می دهد. دسترس پذیری، مدیریت و بهره برداری بهینه تر از منابع از مزایای دیگر مجازی سازی به حساب می آید. در این مقاله به توضیح رایانش ابری، استانداردهای رایانش ابری پرداخته ایم و در پایان نقشه راهی برای استقرار رایانش ابری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ارائه می کنیم.
  کلیدواژگان: رایانش ابری، کتابخانه، نقشه راه
|
 • Esmat Momeni *, Saeid Asadihsjh, Sirvan Baba Aghaii Pages 1-31
  This study has been done to explore the Intellectual Structure of the Positive Psychology studies. Library Studding is the approach of present research, in theoretical literature, and application in terms of the nature, and analytical in analysis of findings, and method and finally clustering have used, those are text mining techniques to explore the Intellectual Structure and relationships the topics of positive psychology studies. The populations studied in this research are the 1086 papers that are published in positive psychology topics around the world, since 2000 to 2012, and are indexed in the Scopus database. After extraction of related terms from the titles, abstracts and keywords of articles and applying text mining techniques and words stemming, a co-word matrix was created with dimensions of 43 × 43. For the interpretation of relationship major and minor categories, this matrix was standard and based on the similarity was interred to XL.STAT Software. The terms were optimized in 7 clusters. For the next steps of analysis has been used from MATHLAB software, and for display coword network from Pajak software. The results of this research show that Cluster 2 by 10, and Cluster 4 by 9 terms, are known as the principal clusters. The Cluster 5 has the most of selective terms from the major categories and Cluster 2 & 1 have minimum distance that it shows the relationship between the major and minor topics in these clusters is higher.
  Keywords: Intellectual structure of science, positive psychology, Text Mining, Clustering, Salton index
 • Younes Nobakht * Pages 33-54
  Abstract The purpose of this article is to scientometrics study of scientific production of the journal of tax research as the only scientific journal of the field of tax knowledge in Iran between 2008 - 2018. The data were collected using a check list tool and statistical analyzed using excel software. Results show that during the years studied, 626 authors contributed to the production of 273 articles, of which 484 were men and 142 women. considering the level of education and scientific ranking of the authors, MA degree with 42% and assistant professors with 28% are in the top of the ranking list of authors. In the meantime, 15% of articles have only one author and 85% are the results of grouping work. Among the universities and scientific centers, Allameh Tabataba'i University with 27 articles ranked first and Islamic Azad University of Central Tehran Branch, along with the Office of Tax Studies and Research, with 16 papers ranked second. In terms of topic orientation, 11% of the publications are in the field of evaluation of staff and tax departments and corporate income tax with 7.3%, and tax evasion with 6.6% in the next rank.
  Keywords: content analysis, Journal of Tax Research, scientific publications, Scientometrics, Tax Knowledge
 • Sara Bahrami Nia *, Mahmoud Moradi Pages 55-81
  The purpose of this study was to identify the average willingness to pay for the services of Kermanshah Medical Libraries and its effective factors.
  Methodology
  The present study is based on a survey method and conditional valuation, which is part of the preferred method of reporting, to determine the willingness to pay. the research population of all users of Kermanshah University of Medical Sciences libraries was 7470 people. The sample was 553 people based on Michel and Carson's formula. a simple random sampling method was used to select the sample. the data gathering tool was a two-dimensional questionnaire.
  Findings
  The average annual willingness of users to use the services of medical science libraries was 20600 toman. Also, the results showed that the education variable had a positive and significant effect on the willingness to pay the users. From the perspective of users, among the various resources and services of medical libraries, books and publications, online databases, offline databases and theses of first rank are other services, Which will be worth the cost.
  Conclusion
  The results of this study showed that users are willing to pay annual or monthly amounts to maintain the current services of medical university libraries. It can be said that if paying money would improve the services and change the current situation of the library, It is clear that according to the view of users, higher economic value and, consequently, the willingness to pay for a variety of resources and services of academic libraries will increase significantly.
  Keywords: Willingness to Pay, conditional valuation, and library services, Academic Libraries, medical sciences
 • Nahid Khoshian *, Saeed Rezaii Sharif Abadi Pages 83-108
  Background and aim
  The purpose of this research is to investigate the information-seeking behaviourof Shiraz Islamic Azad University postgraduate students, and how to prioritize and use of various information sources. The research also investigate the role of demographic characteristics in students information-seeking process, as well as use of various information sources.
  Material and methods
  The research method is surveying. The population of the study consisted of 298 postgraduate students that randomly selected through classified ratio sampling method. A researcher made questionnaire was developed and after measuring its validity and reliability, distributed among the sample in person. Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics and SPSS software.
  Findings
  The results show that the students use from the electronic, printed and humanities resources respectively for fulfilling information needs and updating information. Students believe that information and communication technologies have reduced their visits to libraries. Students seek help from librarians primarily to locate books and other documents and to search for information at the first stage. Students encounter a range of problems and barriers in their information-seeking process that the most important are the Lack of resources, Expensive resources and the scattered information.
  Conclusion
  Despite of the effects of new technologies on students’ presence in academic libraries, all types of information resources are still consulted by them.Various purposes for of information acquisition determines the type of information source, and students identify and use the information resources according to their information needs.
  Keywords: Information behavior, postgraduate students, information resources, information process
 • Alireza Atarodi Beimorghi *, Marziyah Rajabi Pages 109-122
  The purpose of this study was to survey the degree of mobile and Internet dependence with social alienation of students of Azad University of Gonabad. Regarding the method of data collection, it is a survey type and in terms of purpose and in terms of research method, correlation. The statistical population of the study consisted of all undergraduate students of Gonabad Islamic Azad University, which were active in the university during the period of 2018. The student population were 700 people that 250 student were randomly selected as the samples by random sampling by Cochran formula. Data were collected through Social Alienation Questionnaire and Mobile and Internet Affiliation Questionnaire. The validity of the questionnaire was determined by content validity method and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha test for social alienation questionnaire equal to 0.81 and dependence on mobile and Internet was 0.88. Subsequently, using spss software in the descriptive part of the study, the descriptive and inferential data obtained from the statistical sample were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression and t-test independent variables. The results of the research showed that there is a relationship between the degree of Internet and mobile affiliation with social alienation among university students. Also, there is a relationship between the degree of Internet and mobile affiliation with the amount of feeling powerless, anomalous, senseless, social isolation, hatred there is a cultural and self-hatred relationship among students.
  Keywords: Social alienation, Mobile, Internet affiliation, Addiction, students
 • Mahmood Sangari *, Nosrat Riahinia Pages 123-144
  Cloud computing is a computational model that provides software and web-based computing resources when requested by users. Cloud computing gives consumers' access to software in addition to cost savings. Accessibility, management, and exploitation of resources are the other virtues of virtualization. In this article, cloud computing standards are discussed, and at the end of the map, we provide a way to deploy cloud computing in libraries and information centers. Cloud computing is a computational model that provides software and web-based computing resources when requested by users. Cloud computing gives consumers' access to software in addition to cost savings. Accessibility, management, and exploitation of resources are the other virtues of virtualization. In this article, cloud computing standards are discussed, and at the end of the map, we provide a way to deploy cloud computing in libraries and information centers. Cloud computing is a computational model that provides software and web-based computing resources when requested by users. Cloud computing gives consumers' access to software in addition to cost savings. Accessibility, management, and exploitation of resources are the other virtues of virtualization. In this article, cloud computing standards are discussed, and at the end of the map, we provide a way to deploy cloud computing in libraries and information centers.
  Keywords: Cloud Computing, librareis, Road Map