فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرضیه دمیرچی، رسول حسینی، معصومه اولادیان صفحات 1-25

  رقابت در دنیای امروزی داشتن دارایی نیست بلکه داشتن دو عنصر سرمایه گذاری بر دانش و یادگیری و آموزش کارکنان توانمند است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کیفی-کمی (آمیخته) از نظر نوع کاربردی و از روش های تحقیق آمیخته، از شیوه اکتشافی، از نوع متوالی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مطلعین کلیدی منابع انسانی در نظام بانکی و دانشگاه ها می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی، غیر احتمالی شامل تکنیک های هدفمند(زنجیره ای و گلوله برفی) که بر مبنای آن تعداد 18 مصاحبه با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکداری صورت گرفته و از بین ایشان، با 10 نفر از طریق گروه کانونی مصاحبه شده است. جهت تجزیه و-تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و گزینشی ، و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران بانک سپه و تعداد جامعه 322 نفر بوده که نمونه 175 نفری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی. ال. اس استفاده شده است. الگوی به دست آمده شامل روابط یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان، مولفه-ها، شاخص ها و پیامدهای توانمندسازی بر اساس یادگیری سازمانی است. بر اساس یافته های تحقیق، توانمندسازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی؛ موجب افزایش بهره وری، شایسته سالاری و... در بانک سپه می شود.

  کلیدواژگان: توانمندسازی کارکنان، یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، الگوی توانمندسازی، بانک سپه
 • مرجان زاهدیان، هاشم فردانش، جواد حاتمی، کیومرث تقی پور صفحات 27-55

  هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی و کارایی سه روش کارآموزی، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی و تجمیع کارآموزی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی و طرح پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری در این پژوهش 570 نفر از نمایندگان شرکت بیمه دی در سراسر کشور بودند که از میان آنها، 60 نماینده به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به-صورت تصادفی در سه گروه "کارآموزی الکترونیکی"، " نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" و "تجمیع کارآموزی الکترونیکی با نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی" جایگزین شدند. به منظور سنجش عملکرد واقعی نمایندگان، با کمک متخصصین موضوعی، پرسشنامه ای طراحی و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان (ضریب همبستگی 79/0) استفاده گرید. جهت سنجش کارایی (میزان زمان صرف شده برای تکمیل وظیفه شغلی)، زمان ورود نمایندگان به محیط الکترونیکی صدور بیمه نامه و لحظه خروج آنها از این محیط برآورد گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون های تعقیبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد نمایندگانی که در گروه "تجمیع نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با کارآموزی" حضور داشتند، در مقایسه با نمایندگان حاضر در دو گروه "کارآموزی" و "نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی"، عملکرد بهتری داشته و فعالیت شغلی خود را در مدت زمان کوتاه تری انجام دادند.

  کلیدواژگان: بهبود عملکرد، پشتیبانی عملکرد، کارآموزی، کارایی، نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی
 • وحیده جعفریان، علی ایمان زاده صفحات 57-80

  پژوهش حاضر، به مطالعه هویت حرفه ای از منظر تجارب مشترک بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز پرداخته است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز هستند که با رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی آشنایی دارند. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 21 نفر از دانشجویان این رشته انجام شد و جهت اطمینان از اعتبار، دقت و صحت داده ها ضمن بررسی و تائید سوالات مصاحبه توسط اساتید صاحب نظر از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت تجزیه و تحلیل شدند. پنج مضمون اصلی از یافته ها شامل نقش رشته، علل گرایش به رشته، ماهیت رشته، محدودیت های رشته، ارتقاء جایگاه این رشته به دست آمد که هرکدام نیز دارای چندین مضمون فرعی می باشند. یافته ها نشان داد که از طریق معرفی رشته، ارتقاء جایگاه آن، فراهم کردن منابع لازم و تخصصی تر و هم چنین مشخص شدن حدود و ثغور رشته می توان گام های مفیدی در کسب هویت حرفه ای دانشجویان آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی برداشت.

  کلیدواژگان: آموزش و بهسازی منابع انسانی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، هویت حرفه ای، مطالعه پدیدارشناختی
 • اکبر کمیزی، اباصلت خراسانی، کامبیز کامکاری صفحات 81-103

  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی برنامه توسعه فردی(IDP) در بانک انصارمی باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران و کارکنان بانک انصار، و همچنین صاحبنظران حوزه توسعه منابع انسانی شاغل در سازمانهای مختلف که دارای تالیفات و تجارب در زمینه ی برنامه ریزی توسعه فردی بودند، تشکیل می داد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل یافته های بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی باز و محوری استفاده شد و برای تحلیل داده های بخش کمی نیز از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. در مجموع یافته های بخش کیفی در 14 مضمون اصلی طبقه بندی شدندکه عبارتند از: استراتژی؛ نظام مندی؛ نیازهای فرد؛ شایستگی؛ اهداف؛ نیازهای سازمان؛ رهبران؛ پیامدها؛ بازخورد؛ روش ها؛ زمان بندی؛ فرهنگ؛ پیاده-سازی؛ و ارزیابی. مضامین 14 گانه استخراج شده از تحلیل داده ها، در نهایت در سه دسته ی کلی تحت عنوان مولفه های اجرایی، مولفه های حمایتی و دستاوردها تقسیم بندی شد. یافته های بخش کمی نشان داد که مولفه های مختلف مدل، از منظر کارکنان و مدیران بانک انصار، معتبر بوده و قابلیت پیاده سازی در بانک را دارند.

  کلیدواژگان: طراحی مدل، اعتباریابی، برنامه توسعه فردی، IDP، بانک انصار
 • فرنوش اعلامی، رضا سجادی، محمد خلج قاسم آبادی صفحات 105-124

  یادگیری تنها منبع مزیت استراتژیک پایدار برای شرکت هاست. فناوری های نوین، از جمله یادگیری الکترونیکی، فرصت های آموزشی متنوعی را برای کارکنان شرکت ها به وجود آورده است. اما استمرار و تداوم این دوره ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر تداوم یادگیری الکترونیکی بر توسعه حرفه ای کارکنان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 924 نفر از کارکنان شرکت خدمات ارتباطی است که 272 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و 260 نفر پرسشنامه استاندارد الکترونیکی را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد وضعیت شرکت از نظر یادگیری الکترونیکی و توسعه حرفه ای مثبت و در شرایط قابل قبولی است. قابلیت کاربرد و صمیمت ادراک شده، بالاترین نمره و شایستگی ادراک شده پایین نمره را داراست. یادگیری الکترونیکی در سه خرده مقیاس رضایت کاربر، صمیمیت ارتباط ادراک شده و علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی بر افزایش توسعه حرفه ای کارکنان بیشترین تاثیر را داشته است. تداوم یادگیری الکترونیکی در شرکت خدمات ارتباطی از اثربخشی نسبتا بالایی برخوردار است و به ترتیب مولفه ارتباط ادراک شده، قابلیت کاربرد، انگیزه درونی، علاقه به یادگیری الکترونیکی، خودمختاری ادراک شده، رضایت کاربر،کیفیت اطلاعات و شایستگی ادراک شده دارای بیشترین میانگین بوده اند.

  کلیدواژگان: تداوم یادگیری الکترونیکی، توسعه حرفه ای، مطالعه موردی، صنعت تلکام
 • علی دانا، محمدرضا نیلی احمدآبادی، خدیجه علی آبادی، علی دلاور، محمدعلی دهقان دهنوی صفحات 125-150

  هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود ارزشیابی آموزشی و شناسایی چالش های پیش روی آن در بانک های خصوصی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی-کاربردی بوده و به روش کیفی انجام پذیرفته است. در همین راستا، مشارکت کنندگان پژوهش حاضر را کلیه ی کارشناسان و متخصصان شاغل در ادارات آموزش بانک های خصوصی تشکیل می دادند و نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با روش ملاک محور انجام شد. به منظور گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه ی نیمه-ساختاریافته استفاده شد. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوای پیشنهادی گرانهیم و لاندمن استفاده شد. برای تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد داده های گردآوری شده، از راهبردهای ارائه شده توسط کرسول و پوث استفاده شد. یافته ها نشان داد که به ازای هر 1000 نفر 6/2 نفر در ادارات آموزش سازمان های مورد مطالعه مشغول هستند. همچنین 78 درصد از کارکنان واحد آموزش در سازمان های مورد مطالعه تحصیلات دانشگاهی غیرمرتبط با حیطه شغلی خود دارند. یافته ی دیگر این بود که همه ی بانک های خصوصی از الگوی کرک پاتریک برای ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده می کنند، و فقط سه مورد از سازمان ها از الگوهای دیگر نیز جهت ارزشیابی دوره های آموزشی خود استفاده کرده اند، و در نهایت چالش های پیش روی سازمان ها در زمینه ارزشیابی آموزشی در 13 مقوله طبقه بندی شدند.

  کلیدواژگان: آموزش، ارزشیابی آموزشی، الگوی ارزشیابی آموزشی، وضعیت موجود، بانک&#172، های خصوصی
|
 • Marzieh Damirchi, Rasul Hoseini, Masumeh Oladian Pages 1-25

  Competition in today's world is not having assets but having two other essential elements. One is investing in knowledge and learning in the organization, and the other one is the training of capable employees. The purpose of this study was to design a staff empowerment model based on organizational learning. The research method has been used in terms of qualitative-quantitative nature (mixed) in terms of applied type and in mixed research methods, exploratory method is used sequentially. The data collection tool was semi-structured in the qualitative section of the interview and a researcher made questionnaire in the quantitative section. The statistical community in the qualitative sector is the knowledge and expertise of human resources in the banking system and universities. Sampling was done using a non-probabilistic sampling method including targeted techniques (snowball chains), based on which 18 interviews with experts in the banking industry took place and from among them, it was interviewed with 10 people through the focal group. For analysis of qualitative information, content analysis and open, axial and selective coding method is used and in this way, the MAXQDA2018 software is used. The statistical populations in the quantitative chiefs of staff and managers of Sepah bank branches in Tehran province were 322 people. A sample of 175 people was identified using the Cochran formula & stratified sampling. For analyzing quantitative data, structural equation and PLC software have been used. The obtained pattern includes organizational learning relationships and empowerment of employees, components, indicators and impacts of empowerment based on organizational learning. Based on research findings, empowerment of employees based on organizational learning leads to productivity, dynamism and agility.

  Keywords: Empowering employees, organizational learning, learned organization, Empowerment Pattern, Sepah bank
 • Marjan Zahedian, Hashem Fardanesh, Javad Hatami, Kiumars Taghipour Pages 27-55

  The purpose of the present study was to measure the effectiveness and efficiency of three

  methods

  training, electronic support system, the combination of training and electronic performance support system, for improving performance and increasing employee efficiency. The research method was semi-experimental, and the post-test with the control group was used to measure the performance and efficiency of the staff. The statistical population in this research was 570 insurance agents of the Day insurance company throughout the country. Among them, 60 insurance agents were selected by cluster sampling method and randomly divided into three groups: "Electronic training," "Electronic Performance Support System" And "Combination of electronic training and electronic performance support system.” A questionnaire was designed with the help of subject specialists to measure the actual performance of the participants. Content validity was used to determine the validity of the questionnaire, and the reliability of the sculptors (correlation coefficient was 0.79) was used to assess the reliability of the questionnaire. To measure the efficiency (amount of time spent completing the job task), the arrival time of the insurance agents to the Electronic Performance Support System and the moment of their departure from this environment is estimated. The collected data were analyzed using multivariate analysis of variance and post hoc tests. The results of the data analysis showed that the insurance agents who participated in the "Combination of Electronic training and the Electronic Performance Support System" group had better performance compared to the insurance agents in the other two groups, and they did their job activity in a shorter time.

  Keywords: Performance improvements, Performance support, Training, Efficiency, Electronic Performance Support System
 • Ali imanzadeh, Vahideh jafariyan Pages 57-80

  This research aims to study professional identity in the mutual experiences of human resources training and development of graduate students at Tabriz University. In this research, a qualitative approach with a phenomenological method was used. The population of the study consisted of all human resources training and development students studying at Tabriz University who are familiar with the field of education and human resource development. So based on purposeful sampling, semi-structured interviews were conducted with 21 students and to ensure the reliability, accuracy, and correctness of the data, the interview questions reviewed and approved by the experts and repeated study, compare continuous data, summarize and categorize information methods was used. Data were analyzed by the Smith method proposed. Results include five main themes of the role of discipline, reasons of choosing discipline, nature of discipline, limitations of discipline, promotion the status of the discipline was obtained that each main themes also has several sub- themes. Results showed that introduction of discipline, reinforcing its position, providing the necessary and related professional resources and determination of the boundaries of disciplines can be useful steps in achieving professional identity of human resources training and development graduate students.

  Keywords: Human Resource Training, Development, Professional Identity, Graduate Students, Phenomenological Study
 • Akbar Kamizi, Abasalt Khorasani, Kambiz Kamkari Pages 81-103

  The purpose of this study was to design and validat an individual development plan in Ansar Bank. The research method was a mixed approach. The statistical society of this research includes all administrators and employees of Ansar Bank, as well as human resource development experts working in different organizations with writings and experiences in the field of individual development planning. Sampling in the qualitative part of the research was done purposefully, and in the quantitative section, it was done randomly. Semi-structured interviews and self-designed questionnaires were used to collect data. Content validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was assessed by Cronbach's alpha test. To analyze the findings of the qualitative section, open and axial qualitative analysis was used and a single-sample T-test was used to analyze the quantitative data. In total, qualitative findings were classified into 14 main themes: development strategy; comprehensive human resources management system; audience analysis (identification of individual needs); appraisal and merit analysis; goal setting; identification of organizational needs; organizational managers; outcomes; Feedback; the determination of education and development methods; the existence of timing; the development of culture; the elaboration of an executive mechanism; and the evaluation of the results. The fourteen themes extracted from the data analysis were eventually divided into three general categories: executive components, supportive components, and outcomes. The findings of the quantitative section showed that the various components of the model are valid from the perspective of the employees and managers of Ansar Bank and have the ability to implement in the bank.

  Keywords: Training, Evaluation, Assessment, Training Evaluation, Private Banks
 • Farnosh Allami, Reza Sajady, Mohammad Khalajghasemabadi Pages 105-124

  Learning is the only source of sustainable strategic advantage for companies. New technologies, including e-learning, have created a variety of training opportunities for corporate employees. But the continuity of these courses is of great importance. The main purpose of this research is the effect of continuing e-learning on the professional development of employees. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this research was 924 employees of Communication Services Company, 272 people were selected by random sampling and completed 260 standard electronic questionnaires. To analyze the data, independent t-test, ANOVA, correlation coefficient, and linear regression were used. The mean score of e-learning and professional development of the staff of Communication Services Company is higher than the average. The interest in the continuity of e-learning (4.61) shows that perceived applicability and integrity have the highest score and perceived merit lower score. Also, e-learning in the three subscales of user satisfaction, perceived intimacy, and interest in continuing learning has had the most significant impact on the increase of professional development of employees. The continuity of e-learning in communication services company has relatively high effectiveness. Perceived communication component, usability, internal motivation, interest in perceived self-retention e-learning, user satisfaction, information quality, and perceived competence have the highest mean.

  Keywords: Continued e-learning, professional development, case study, Telecom industry ابتداقبل
 • Ali Dana, MohammadReza Nili Ahmadabadi, Khadijeh Aliabadi, Ali Delaware, MohammadAli Dehghandehnavi Pages 125-150

  The purpose of this study was to analyze the current status of training evaluation in private banks and identify the challenges in it. The present study was carried out qualitatively with the case study method. In this regard, the statistical population of the present study consisted of all training experts and specialists working in Private Banks that were selected non-randomly and purposefully. Semi-structured interviews were used to collect the research data. Also, for analyzing qualitative data, Graneheim and Lundman's method was used. To determine the validity and reliability of the data collected, the guidelines provided by Creswell and Poth was used. The results showed that per 1,000 Employee 2/6 training staff are in the training unit of the organizations. Also, 78% of the staff in the training unit in organizations have university education unrelated to their career. Another finding was that all private banks use Kirkpatrick's model to evaluate their training courses, and only three of the organizations have used other models to evaluate their training courses. Finally, the challenges faced by organizations in the field of training evaluation were categorized into 13 categories.

  Keywords: Training, Evaluation, Assessment, Training Evaluation, Private Banks Designi