فهرست مطالب

فصلنامه روش ها و مدلهای روان شناختی
سال دهم شماره 35 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدعلی ذوالریاستین، سیدجواد ایرانبان* صفحات 1-16
  مطالعه حاضر با هدف بررسی متغیرهای سازمانی و روان شناختی مرتبط با انگیزش شغلی کارکنان صورت پذیرفت. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و هدف آن، توسعه دانش کاربردی در زمینه مطالعات سازمانی است. از منظر روش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان بیمارستان کوثر شهر شیراز به تعداد 700 نفر در نظر گرفته می شود. شیوه نمونه گیری، به شکل نمونه برداری تصادفی طبقه ای، تعداد 248 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. فرضیات تحقیق با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که خودکارآمدی بالاترین ارتباط با انگیزش شغلی کارکنان را دارد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، تعهد سازمانی، خشنودی شغلی، انگیزش شغلی
 • مجید پورحمیدی، سیروس سروقد*، اذرمیدخت رضایی، حسین بقولی صفحات 17-39
  اضطراب امتحان نوعی اضطراب موقعیتی(هراس خاص) است که می تواند تاثیر منفی بر روند کیفیت زندگی فرد بگذارد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش علایم اضطراب و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بود. یعنی یک مطالعه تجربی(آزمایشی کامل) از نوع پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه به کار رفته که از بین دانش آموزان دوره متوسطه اول بخش چنارشاهیجان از توابع استان فارس50 نفر دارای اختلال اضطراب امتحان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی قرار گرفته و ابزار جمع آوری داده ها، یکی پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب(1997) و دیگری پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی[1](2000)بود. پروتکول درمانی در یکی از گروه ها استفاده از تکنیک های درمان شناختی رفتاری و در گروه دیگر همان تکنیک ها در حالت خلسه هیپنوتیزمی در مدت10 جلسه یک و نیم ساعته هفتگی بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون های تعقیبی مربوطه از طریق نرم افزار کامپیوتری(Spss22) تجزیه و تحلیل گشته است. نتایج یافته ها نشان داد که هر دو مداخله روان شناختی در پس آزمون و پیگیری منجر به کاهش علایم اضطراب امتحان دانش آموزان در سه بعد تحقیر اجتماعی، خطای شناختی و تنیدگی گشته و کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشیده است. بنابراین هرچند هر دو شیوه شناختی رفتاری و هیپنوتراپی شناختی رفتاری می توانند مداخله ای موثر در کاهش اضطراب امتحان و افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان باشند. اما روش هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بسیار کاراتر از روش شناختی رفتاری بوده و در مقایسه باعث تغییرات معنادارتری(0001/p<  ) در پس آزمون و پیگیری هر دو متغیر گردیده است. لذا این روش می تواند در آینده بخشی از درمان اضطراب بوده و در ارتقاء کیفیت زندگی چنین افرادی نیز موثر باشد. 3. World Health Organization (WHO)
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، کیفیت زندگی، شناخت درمانی
 • عبدالرحمان جریحی، محمدرضا نیلی*، داریوش نوروزی، اسماعیل سعدی پور صفحات 41-64
  این تحقیق به هدف تدوین و اعتباربخشی یک الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی انجام شد. نظریه مدل ذهنی، یکی از نظریه های حوزه روانشناسی شناختی است که به تبیین نحوه استدلال و شناخت در انسان می پردازد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته، الگویی برای طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه مدل ذهنی تدوین شده و سپس مورد اعتباریابی قرارگرفت. در روش تحقیق کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرایی و همچنین از روش طراحی و تدوین الگو استفاده شد. پس از تهیه چهارچوب اولیه مفهومی و سپس الگوی اولیه طراحی آموزشی، با استفاده از نظر صاحب نظران به بررسی میزان اعتبار درونی آن اقدام گردید و بعد از آن الگوی نهایی تدوین شد. در بخش کمی نیز برای رواسازی و اعتباربخشی بیرونی الگوی تدوین شده از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی ها عبارت بودند از دانش آموزان سال سوم متوسطه که به روش نمونه گیری در دسترس از بین مدارس شهرستان سردشت انتخاب شدند. در هر گروه تعداد 16 نفر به روش همتاسازی قرار داده شدند. درس سوم کتاب فیزیک برای طراحی آموزشی انتخاب شد که پس از طراحی کردن آن براساس الگوی تدوین شده در گروه آزمایش آموزش داده شد. گروه کنترل نیز به روش مرسوم آموزش دیدند. در پایان نتایج آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمون حل مساله در دو گروه با استفاده از آزمون تی وابسته و آزمون تحلیل کوواریانس باهم مقایسه شدند. نتایج حاکی از تفاوت معنی دار نمرات دوگروه در هر دو آزمون بود. بدین معنی که طراحی آموزشی مبتنی بر مدل ذهنی باعث بهبود میزان یادگیری و مهارت حل مساله در دانش آموزان شده بود.
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی، نظریه مدل ذهنی، پیشرفت تحصیلی، حل مساله
 • ملیحه عبدالهی، اعظم داودی* صفحات 65-80
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب نوجوانان بر اساس ادراک آنها از کنترل والدین با توجه به نقش میانجی باورهای فراشناختی بود. این پژوهش با روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر شیراز در سال تحصیلی 98-1397 بود. 211 نفر از اعضای جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های سبک های فرزند پروری Schaefer، اضطراب کودکان Spence و فراشناخت کودکان و نوجوانانWells، جمع آوری شدند و با روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر مستقیم ادراک نوجوانان از کنترل والدین بر اضطراب نوجوانان معنادار نیست، ولی اثر غیر مستقیم ادراک نوجوانان از کنترل والدین بر اضطراب نوجوانان از طریق باورهای فراشناختی معنادار است. باورهای فراشناختی نیز به طور مستقیم قادر به پیش بینی اضطراب نوجوانان بود. اینیافته ها تلویحات کاربردی و پژوهشی مهمی در زمینه ادراک نوجوانان از کنترل والدین و باورهای فراشناختی در پیش بینی اضطراب نوجوانان دارد.
  کلیدواژگان: نوجوانان، ادراک نوجوانان از کنترل والدین، اضطراب نوجوانان، باورهای فراشناختی
 • غلامرضا کاویانی، سیروس عالی پور بیرگانی*، منیجه شهنی ییلاق، غلامرضا رجبی صفحات 81-99
  این پژوهش با هدف آزمون و مقایسه مدل رابطه علی ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی و تنظیم هیجان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که 350 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و به ابزارهای پژوهش(خرده مقیاس وظیفه شناسی سیاهه شخصیتی نئو، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و خرده مقیاس تنظیم هیجان) پاسخ دادند. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد که رابطه وظیفه شناسی و خودکارآمدی تحصیلی، مثبت و قوی است. رابطه خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت زندگی نیز مثبت و معنی دار است. همچنین ضریب مسیر وظیفه شناسی به کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و ضریب مسیرهای وظیفه شناسی به تنظیم هیجان و تنظیم هیجان به کیفیت زندگی در دانشجویان پسر بیشتر بوده است. با توجه به رابطه خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی و همچنین و رابطه تنظیم هیجان با کیفیت زندگی، می توان راهکارها یا برنامه های را برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و همچنین درک، ارزیابی و کنترل هیجان ها و واکنش های هیجانی به شیوه ای سودمند مد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، کیفیت زندگی، خودکارآمدی تحصیلی، وظیفه شناسی، عملکرد تحصیلی
 • مژگان قاسمی*، عبدالحسین فرج پهلو، فریده عصاره، نسرین ارشدی صفحات 101-117
  امروزه استفاده از افکار و ایده های نوآور کارکنان می تواند منشا تحولات عظیمی در سازمان ها گردد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و جو خلاقانه سازمانی با توسعه کارآفرینی با واسطه گری خلاقیت و توانمندسازی روان شناختی در کارکنان کتابخانه در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش 410 نفر از کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های جو خلاقانه سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، توانمندسازی روان شناختی، خلاقیت سازمانی و پرسشنامه رفتار کارآفرینانه پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از روش های توصیفی(میانگین انحراف معیار و ماتریس همبستگی) برای ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش الگویابی معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم افزار aAAMOS ویراست 21 انجام گرفت. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند. شاخص های برازش مانند(GFI، CGI،RESMA)از حدنصاب لازم برخوردار بوده و حاکی از آن است که مدل پیشنهادی پژوهش با داده ها برازش دارد. نتایج حاکی از معنی داری تمامی مسیرهای مستقیم حمایت سازمانی ادراک شده و جو خلاقانه سازمانی به توسعه کارآفرینی بود و با حذف مسیرهای غیر معنی دار، الگو اصلاح شد. شاخص های برازندگی الگویانی معادلات ساختاری، برازش مناسب الگوی اصلاح شده را نشان دادند. همچنین نتایج روابط غیرمستقیم معنی داری این روابط را تایید نمودند.
  کلیدواژگان: جو خلاقانه سازمانی، توسعه کارآفرینی، حمایت سازمانی ادراک شده، توانمندسازی، خلاقیت
 • ماریه حسینی*، حسن احدی، فرهاد جمهری، آدیس کراسکیان موجمباری، مروارید احدی صفحات 119-135
  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی درمان گروهی طرحواره های هیجانی بر میزان درد و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید بوده است. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مراجعه کننده به درمانگاه های روماتولوژی و بخش های روماتولوژی بیمارستان های شهر شیراز بود. 45 بیمار مبتلا به بیماری آرتریت روماتویید که مبتلا به افسردگی هم بودند،    به صورت تصادفی در 3 گروه آزمایشی، پلاسیبو و کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه های  مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه های درد مک گیلو  افسردگی بک بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل کوواریانس و واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید. نتایج نشان داد که درمان گروهی طرحواره های هیجانی برمیزان درد(مولفه های حسی، عاطفی، شناختی و نمره کل) و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید اثر معناداری داشت و موجب کاهش آنها گردید و این اثر پس از پیگیری 3 ماهه ماندگاری داشت(p<0/05). با استناد به یافته ها میتوان نتیجه گرفت که درمان گروهی طرحواره های هیجانی میتواند یک مداخله روانشناختی اثربخش جهت کاهش درد و افسردگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید باشد.
  کلیدواژگان: آرتریت روماتویید، درمان طرحواره های هیجانی، درد، افسردگی
 • خاتون ملاحی*، صدرالله خسروی صفحات 137-157
  هدف پژوهش حاضر تبیین بهزیستی روانی در گونه های مختلف خانواده براساس مدل فرآیند و محتوای خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز بود. در این پژوهش دانش آموز دبیرستانی به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. دراین پژوهش از سه مقیاس خودگزارشی فرآیند خانواده(SFD)، مقیاس خود گزارشی محتوای خانواده(SFC) و مقیاس بهزیستی روانی آکسفورد(OHI) استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشانگر تفاوت معنادار گونه های مختلف خانواده در ابعاد رضایت از زندگی، خلق مثبت، سلامتی و بهزیستی روانی بود. بدین ترتیب که خانواده های سالم از بهزیستی مناسب تری نسبت به دیگر خانواده ها برخوردار بودند. همچنین این تفاوت در ابعاد بهزیستی روانی نیز ملاحظه گردید. این مطالعه نشان داد که بعد فرآیند ها در مدل بافت نگر فرآیند و محتوای خانواده نقش بسزایی در بهزیستی روانی نوجوانان دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، فرآیند خانواده ها، محتوای خانواده، نوجوانی
 • سعداله هاشمی*، فریبرز درتاج، اسماعیل سعدی پور، حسن اسدزاده صفحات 159-173
  هدف پژوهش تدوین مدل احساسات شرم و گناه بر اساس شیوه های فرزندپروری با نقش واسطه ای اسناد علی منفی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 124083 نفر بودند. با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای یکی از مناطق جغرافیایی (16،1،2،6،4) انتخاب و از هر منطقه یک دبیرستان دخترانه و پسرانه و از هر دبیرستان دو کلاس انتخاب شدند. نمونه شامل 394 نفر به همراه پدر یا مادر آنها بودند. داده ها از طریق پرسشنامه های احساسات شرم و گناه کوهن و همکاران 2011، سبک های فرزندپروری بامریند 1991 و اسنادهای علی کودکان و نوجوانان پترسون و سلیگمن 1984 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی برازنده داده ها است. مسیر مستقیم سبک فرزندپروری مقتدرانه بر احساس گناه مثبت و معنادار  و مسیر مستقیم سبک فرزندپروری سهل گیرانه بر احساس گناه منفی و معنادار بود. مسیرهای غیرمستقیم فرزندپروری مقتدرانه بر احساس گناه از طریق سبک اسناد در موقعیت منفی و فرزندپروری مقتدرانه بر احساس شرم از طریق سبک اسناد در موقعیت منفی، منفی و معنادار بودند. مسیرهای غیر مستقیم فرزندپروری سهل گیرانه بر احساس گناه از طریق اسناد در موقعیت منفی، فرزندپروری سهل گیرانه بر احساس شرم از طریق اسناد در موقعیت منفی، فرزندپروری مستبدانه بر احساس شرم از طریق اسناد در موقعیت منفی و فرزندپروری مستبدانه بر احساس گناه از طریق اسناد در موقعیت منفی، مثبت و معنادار بودند.
  کلیدواژگان: شرم و گناه، شیوه های فرزند پروری، اسناد علی موقعیت منفی
 • فاطمه همایون، حسین بقولی* صفحات 175-192
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه همجوشی فکر- عمل، سبک های اسناد و کنترل توجه در افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و افسردگی صورت گرفت. این پژوهش از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و افسردگی بود که به کلینیک های روان پزشکی و درمانگاه های تخصصی اعصاب و شهر شیراز مراجعه کرده و از طرف متخصصین تشخیص اختلال وسواسی - جبری یا افسردگی اساسی دریافت کردند. از جمعیت آماری فوق دو گروه 30 نفری مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و افسردگی اساسی با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزارهای مقایس تجدیدنظر شده همجوشی فکر - عمل، پرسشنامه سبک های اسناد و مقایس کنترل توجه استفاده شد. داده های پژوهش به وسیله تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که همجوشی فکر - عمل اخلاقی در افراد مبتلا به افسردگی و همجوشی فکر - عمل احتمال برای دیگران و خود در افراد مبتلا به اخلال وسواسی - جبری بیشتر بود. سبک اسناد برای رویدادهای مثبت در افزاد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری درونی، پایدار و کلی اما در افراد مبتلا به افسردگی بیرونی، ناپایدار و اختصاصی بود. همچنین سبک اسناد برای رویدادهای منفی در هر دو گروه (گروه افسرده به میزان بیشتری) درونی، پایدار و کلی بود. به علاوه بین گروه های وسواسی - جبری و افسردگی از لحاظ کنترل توجه و  ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود نداشت. از سوی دیگر با توجه به میانگین ها هر دو گروه کنترل توجه کمی داشتند.
  کلیدواژگان: همجوشی فکر- عمل، سبک های اسناد، کنترل توجه، اختلال وسواسی- جبری، افسردگی اساسی
|
 • Mohammad Ali Zogriasatein, Seyed Javad Iranban * Pages 1-16
  Motivation is one of the basic issues and concepts in human capital management, and many works and writings on motivation have been presented by various scholars in which, both theoretically and empirically, motivational techniques used by managers to improve the performance of individuals has been discussed. Therefore, the present study was conducted to investigate the organizational and psychological variables related to job motivation of employees. The purpose of this research is to apply applied knowledge in the field of organizational studies. From the perspective of the descriptive method – correlation, the statistical population of this research is 700 employees in the kowsar Hospital in Shiraz. Sampling method, in the form of random stratified sampling, 248 people were selected as sample size. A questionnaire was used to collect data. Research hypotheses were analyzed using structural equation modeling. The results of data analysis showed that self-efficacy with 0.805 path coefficient with the lowest relationship with employee's job motivation.
  Keywords: self-efficacy, organizational commitment, job satisfaction, job motivation
 • Majid Pour Hamidi, Sirous Sarvghad *, Azarmidokht Rezaei Pages 17-39
  Back ground and
  objective
  Test anxiety is one the situational anxiety disorders or a type of specific phobias that has the most negative effects on the quality of life. This study was aimed to determine the comparison of the efficacy cognitive behavioral therapy and cognitive behavioral hypnotherapy on reducing anxiety signs and improving quality of life in students' test anxiety.
  Materials and Methods
  in this quasi-experimental study a pre-test, post- test and a three month follow-up test used in which the sample chosen among students in Iran in 2017 academic year 50 students with test anxiety disorder were randomly assigned to two experimental groups. The instruments for gathering data were Friedman & Jacub (1997) test anxiety and a shorten form of quality of life inventories. Using cognitive behavioral therapy techniques with the therapy protocol in a group and applying the other group similar methods in hypnotic trance state that was prolonged in ten weekly sessions which lasted 90 minutes. the data were analyzed by using repeated variance analysis, Shafer hoc test and Bonfernni test with SPSS22.
  Results
  Both CBT and CBHT in post-test and follow up decreased the signs of students, test anxiety in its three dimensions and improving their quality of life as psychological interventions.
  Conclusion
  as if both methods had effect on reducing test anxiety and improving quality of life but hypnotherapy resulted more meaningfully.
  Keywords: anxiety, &quot, quality
 • Abdolrahman Jarihi, Mohammad Raza Nili *, Daruosh Noroozi, Esmaeel Saadipour Pages 41-64
  This research has been done to develop and validate an instructional design model based on mental model theory. Mental model theory tells that human being can do reasoning and problem solving through mental models. The main purpose of this model is to help pupils construct mental models, gain expertise and promote problem solving. In order to develop this model and response to research questions, mixed method selected. At first, qualitative research method has been used. The qualitative content analysis with deductive pattern and then Tracey and Richey's method has been used to develop that desired instructional design model. After presenting conceptual framework and then initial instructional design model, the internal validation to model with a Delphi method has been done to obtain and finally develop desired instructional design model. At the next section, to validate that instructional design model the experimental method have been used. In experimetal group that model applied and then compared with control group.
  Keywords: mental model theory, model-centered learning, instruction, model development, instructional design
 • Malihe Abdollahi, Azam Davoodi * Pages 65-80
  The present study aimed to predict adolescents' anxiety based on their perception of parental control with regard to intermediatry role of metacognitive beliefs. The research method was correlational and statistical population consisted of all first grade high school female students of Shiraz city in school year 2018-2019. The sample of study was 211 individuals and the participants were selected using multi stage cluster sampling method. Data was collected through Schaefer Parental Styles Questionnaire (1965), Spence Children's Anxiety Scale (1997) and Children and Adolescents Metacognition Questionnaire (2004) and was analyzed using structural equation modeling. Data analysis showed that the direct effect of adolescents' perception of parental control on adolescents' anxiety is not significant. However, indirect effect of adolescents' perception of parental control on adolescents' anxiety through metacognitive beliefs is significant. Moreover, metacognitive beliefs are able to predict adolescents' anxiety directly. These findings have important research and applied implications in the field of adolescents' anxiety.
  Keywords: Adolescents&#039, Perception of Parental Control, Adolescents&#039, Anxiety, Metacognitive Beliefs
 • Gholamreza Kavyani, Sirous Allipourbirgani *, Manijeh Shehniyailagh, Gholamreza Rajabi Pages 81-99
  This correlational study aimed at testing and comparing the model of personality traits with quality of life and academic performance with mediating role of emotion regulation and academic self-efficacy in Shahid Chamran university students. All Shahid Chamran University female and male students during the academic were population of this study. A total of 350 students were selected by multi-stage random sampling method and answered the research tools (Conscientiousness subscale of NEO Personality Inventory, World Health Organization Quality of Life, Academic Self-Efficacy Scale and Dimensions of Emotional Openness Questionnaire). This correlation study was performed using path analysis method. The results showed that relationship between conscientiousness and academic self-efficacy was positive and strong. The relationship between academic self-efficacy and academic performance and academic self-efficacy and quality of life. Furthermore, path coefficient of conscientiousness to quality of life was high in female students. Path coefficient of conscientiousness to emotion regulation and emotion regulation to quality of life were high in male students. There are relationship between academic self-efficacy and academic performance and quality of life as well as emotion regulation and quality of life. It is possible to develop strategies or programs to increase students' academic self-efficacy as well as to increase the comprehension, evaluation and control of emotions and emotional reactions in a beneficial way.
  Keywords: emotion regulation, quality of life, academic self-efficacy, conscientiousness, academic performance
 • Mozhgan Ghasemi * Pages 101-117
  .At the present time, employees’ innovative thoughts and ideas can be assumed as the origin of the big changes in organizations. The present study aims to investigate the relationship of the perceived organizational support and organizational creative climate with the entrepreneurial development among the library employees where creativity and psychological empowerment serve as the mediations. The population of the study includes 410 employees of Khuzestan Province Public Library Institution who were selected by random stratified sampling method and responded the organizational creative climate, perceived organizational support, psychological empowerment, organizational creativity questionnaires and also the entrepreneurial behavior inventory. For analyzing the data, in addition to use of descriptive methods (mean, Standard Deviation and correlation matrix), structural equation model (SEM) was used for evaluating the proposed model with the help of AMOS 21. Mediating relationships were tested in the proposed model by bootstrap method. Fit indices such as GFI, CGI and RESMA have necessary quorum indicating that the proposed model fits with data. Results of the study show the significance of all direct paths of perceived organizational support and organizational creative climate towards the entrepreneurial development and as the insignificant paths were deleted, the model was modified and corrected. Fit indices of structural equation model showed the suitable fitness of modified model. Meanwhile, results of indirect relationships confirmed the significance of these relations.
  Keywords: Perceived organizational support, Creative organizational climate, Entrepreneurship development, Empowerment, Creativity
 • Marieh Hosseini *, Hassan Ahadi, Farhad Jomehri, Adid Kraskian, Mujembari, Morvarid Ahadi Pages 119-135
  Abstract The aim of this study was to determine the effectiveness of emotional schemas group therapy on pain and depression in patients with rheumatoid arthritis. The statistical population included all patients with rheumatoid arthritis referring to rheumatology clinics and rheumatology departments of Shiraz hospitals. 45 patients with rheumatoid arthritis who were also afflicted with depression were randomly assigned into 3 experimental, placebo and control groups. The questionnaires were used in this study included McGill Pain Questionnaire and Beck Depression Inventory. Emotional schemas group therapy was conducted for 16 sessions of 2 hours and a half for experimental group only. For data analysis, covariance analysis and variance analysis with repeated measurements were used. The results showed that emotional schemas group therapy) had a significant effect on pain (sensory, emotional, cognitive, and general components), and depression in patients with rheumatoid arthritis and reduced them, and their effects remained after 3 months follow up (p Keywords: Rheumatoid arthritis, Emotional schemas therapy, Pain, depression.
  Keywords: Rheumatoid arthritis, Emotional schemas therapy, Pain, depression
 • Khatoon Mallahi *, Sadroall Khosravi Pages 137-157
  This study aimed to compare parents’ self-efficacy in different types of family based on family processand contentmodel. A survey research design was applied and statistical population consisted of all parents of children studying in primary schools of Shiraz in 2016-2017. Three hundred fourty eight students were selected through multistage cluster sampling. Parental self-efficacy scale, family process scale and contentmodel scale were administered to collect data. The data was analyzed by analysis of covariance. The resulted indicated a significant difference in parents’ self-efficacy in different types of family concerning family processand contentmodel. Efficient families significantly enjoyed more self-efficacy than other types of facilities. Father’s self-efficacy is significantly different from those in other types of family in family processand contentmodel. Meanwhile, fathers of efficient families have higher self-efficacy significantly comparing to other types of families. On the other hand, mothers’ self-efficacy is significantly different from those in other types of family in family processand contentmodel, while mothers of efficient families enjoy higher self-efficacy significantly rather than other types of families. In sum, this study showed the validity of the model for categoraizing families.
  Keywords: parents’ self-efficacy, family process, family content
 • Saadolla Hashemi *, Fariborz Dortaj, Esmaeel Sadipoor, Hasan Asadzadeh Pages 159-173
  The purpose of this study was the causal model of emotion of shame and guilt on the basis of parenting style: mediating role of attachment styles. The sample consisted of 394 students (205 boys and 189 girls) from second grade high school students in Tehran and their parents selected by multistage cluster sampling. In this study, students completed attachment styles questionnaires, scale of shame and guilt emotions. Their parents also completed the parenting style questionnaire. The analyzes were based on the structural equation model. The results of structural equation modeling showed that the proposed model is grateful for data. The direct paths of authoritarian style, avoidant attachment, and anxiety attachment were positive and significant. The direct paths of authoritative parenting style, safe attachment to negative feelings of sin were positive and significant. The direct path of easy parenting style was negatively related to guilt feelings. Regarding indirect routes, the results showed that the indirect effect of child-rearing on feelings of guilt was negatively affected by the secure attachment. The indirect effect of effective parenting on guilty feelings through safe and positive attachment, the indirect effect of childbirth on feelings of shame through attachment, anxiety and avoidance, positive and significant, and the indirect effect of authoritarian parenting on shameful feelings through anxiety and avoidance attachment Positive and meaningful
  Keywords: : causal model, feelings of shame, guilt, parenting styles, attachment styles
 • Hossein Begholi *, Fatemeh Homayoon Pages 175-192
  The objective of the present study was to compare thought-action fusion, attributional styles, and attentional control in patients with obsessive-compulsive disorder and depression. It was an ex post facto study. Statistical population of this study were all peoples with OCD and depression who referred to psychiatric clinics and hospitals in Shiraz. They were diagnosed with OCD or MDD by psychiatrists. The study sample consisted of two groups: OCD (n = 30) and MDD (n = 30) who were selected by purposive sampling method. Data were collected using the Thought-Action Fusion Sacle (TAFS), Attributional Style Questionnaire (ASQ), and Attentional Control Scale (ACS). They were analyzed using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). The findings revealed that TAF-moral and TAF (likelihood-others and likelihood-self) had higher levels in MDD and OCD respectively. The attributional styles for positive events were internal, stable, and global in OCD group, but they were external, unstable, and specific in MDD group; also, the attributional styles for negative events were internal, stable, and global in both groups (MDD group had higher level). Moreover, there was no significant difference between OCD and MDD groups in attentional control, on the other hand both groups had low attentional control according to means.
  Keywords: Thought-action fusion, attributional styles, attentional control, obsessive-compulsive disorder, major depression disorder