فهرست مطالب

رفتار حرکتی - پیاپی 35 (بهار 1398)
 • پیاپی 35 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه هاشمی آهویی، فرهاد قدیری*، سید محمد کاظم واعظ موسوی صفحات 17-34
  مدت زمان سپری شده پس از یادگیری یک تکلیف توالی حرکتی حافظه پنهان، از تحکیم آن حمایت می کند؛ اما هنوز مشخص نیست که آیا این گذر زمان و فعالیت انجام شده در این دوره زمانی موجب تثبیت یا افزایش در عملکرد توالی حرکتی می شود یا خیر؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی دوره زمانی با مداخلات خاص بر تحکیم حافظه پنهان در انسان بود. بدین منظور، 45 نفر از افراد داوطلب تکلیف تطبیق رنگ زنجیره ای را در سه بلوک 150 کوششی اجرا کردند و سپس، به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول پس از گذشت یک ساعت و گروه دوم پس از گذشت شش ساعت در تکلیف متقابله شست شرکت کردند. گروه سوم هیچ تکلیف مداخله ای دریافت نکردند. سپس، هر سه گروه پس از گذر 24 ساعت از تکلیف هدف، در آزمون یادداری شرکت کردند. نتایج آزمون یادداری گروه های موردبررسی اختلاف معناداری را بین اکتساب و یادداری تکلیف تطبیق رنگ زنجیره ای نشان نداد. یافته پژوهش حاضر می تواند بیانگر این نکته باشد که حافظه حرکتی پنهان بلافاصله پس از یادگیری تثبیت می شود و انجام تکلیف تداخلی متقابله شست و گذر زمان اثری افزایشی یا کاهشی بر حافظه حرکتی پنهان ندارد. درواقع، تحکیم این حافظه مبتنی بر ثبات است.
  کلیدواژگان: یادگیری حرکتی پنهان، تثبیت حافظه، تکلیف توالی حرکتی متناوب
 • منصوره شهرکی، مهدی سهرابی*، حمیدرضا طاهری تربتی، کریم نیکخواه، ملیحه نعیمی کیا صفحات 35-48
  هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تحریک موزون دیداری بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس بود. تعداد 18 بیمار مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس (پنج مرد و 13 زن) با امتیاز گسترش یافته وضعیت ناتوانی سه تا شش به شیوه نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برای گروه تجربی، تمرینات شامل راه رفتن با تحریک موزون دیداری و برای گروه کنترل، شامل راه رفتن بدون تحریک بود. تمرینات به مدت سه هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 30 دقیقه انجام شدند. قبل و بعد از تمرینات، طول گام، زمان گام، زمان دواتکایی، آهنگ و سرعت راه رفتن توسط دستگاه تجزیه وتحلیل حرکتی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل آنالیز کوواریانس و روش ناپارامتری بوت استرپ در مدل آنالیز کوواریانس انجام شد. یافته ها نشان داد که تمرین راه رفتن با تحریک موزون دیداری به 36 درصد بهبودی در طول گام، 22 درصد در زمان گام، 41 درصد در زمان دواتکایی، 29 درصد در آهنگ و 80 درصد در سرعت راه رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس منجر شد؛ اما بین گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در بهبود طول گام، زمان گام، زمان دواتکایی، آهنگ و سرعت راه رفتن مشاهده نشد (P > 0.05)؛ بنابراین، تمرین راه رفتن با تحریک موزون دیداری را می توان به عنوان یک روش درمان مکمل برای بهبود عملکرد راه رفتن بیماران مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، راه رفتن، تحریک موزون دیداری
 • فریبا ملائی زنگی*، مهتا اسکندرنژاد، زهرا فتحی رضائی صفحات 49-62
  هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان یادگیری ایروبیک در دانشجویان کم تحرک با توجه به سبک های شناختی بود. بدین منظور، 24 دانشجوی کم تحرک دختر با میانگین سنی (3/22 و انحراف استاندارد 187/1 به شیوه دردسترس انتخاب شدند و در سه گروه سبک شناختی (هر گروه هشت نفر) قرار گرفتند. هر سه گروه به مدت 16 جلسه یک ساعتی تحت آموزش ایروبیک ماراتن قرار گرفتند و سه مربی ایروبیک میزان یادگیری آن ها را ارزیابی کردند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل واریانس (اندازه گیری مکرر) بررسی شدند. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان مستقل از زمینه (P = 0.09) در مقایسه با شرکت کنندگان وابسته به زمینه و بی طرف در مراحل یادداری و انتقال عملکرد بهتری داشتند و میزان یادگیری آن ها بیشتر از دو گروه دیگر بود. می توان نتیجه گرفت که شرکت کنندگان مستقل از زمینه به دلیل پردازش خودکار، استفاده موثر از اطلاعات بدنی و عوامل شناختی متفاوت ممکن است مهارت های حرکتی را سریع تر یاد بگیرند.
  کلیدواژگان: ایروبیک، یادگیری، سبک های شناختی
 • برهان الدین قاری*، حسن محمدزاده، مالک احمدی صفحات 63-84
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر سه رویکرد آموزشی مبتنی بر تاکتیک، ترکیبی و تکنیک به تاکتیک (سنتی)بر تصمیم گیری، اجرای مهارت، حمایت و یادگیری تکنیک های پایه ای بسکتبال بود. پژوهش ازنوع نیمه تجربی بود که در یک طرح پیش آزمون- میان آزمون- پس آزمون- یادداری- انتقال درمدت هشت هفته اجرا شد. شرکت کنندگان 45 دانشجوی پسر بودند که به سه گروه مبتنی بر تاکتیک (15 نفر)، ترکیبی (15 نفر) و سنتی (15 نفر) تقسیم شدند و در 18 جلسه آموزش بسکتبال شرکت کردند. نتایج نشان داد که دو گروه مبتنی بر تاکتیک و ترکیبی در تصمیم گیری و حمایت نسبت به گروه سنتی بهتر بودند؛ اما در آزمون های مهارتی ایفرد، گروه ترکیبی و سنتی بهتر عمل کردند. یافته ها پیشنهاد می کنند که مدل های آموزش مبتنی بر تاکتیک و استفاده از فرایند پرسش و پاسخ درقالب بازی های تعدیل شده روش تمرینی مناسبی برای ارتقای عملکرد بازی در دانشجویان هستند و به نظر می رسد که این پیشرفت قابلیت انتقال بیشتری به شرایط بازی واقعی را دارد.
  کلیدواژگان: آموزش بازی مبتنی بر تاکتیک، بازی تعدیل یافته، عملکرد بازی
 • مجید پهلوان یلی، مهدی شهبازی*، سید مهدی آقاپور حصیری، شهزاد طهماسبی بروجنی، علی شمسی ماجلان صفحات 85-102
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال بود. تعداد 50 دانش آموز به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بعد از اجرای پیش آزمون، آزمودنی ها به روش تصادفی در پنج گروه آزمایشی (بازخورد تمرکز درونی با فراوانی 100 درصد، بازخورد تمرکز درونی با فراوانی 33 درصد، بازخورد تمرکز بیرونی با فراوانی100 درصد، بازخورد تمرکز بیرونی با فراوانی 33 درصد و کنترل) قرار گرفتند. در مرحله اکتساب، گروه های آزمایشی شش دسته 10 کوششی (هر روز دو دسته 10 کوششی و درمجموع، 60 کوشش) در یک هفته و در سه جلسه آموزش انجام دادند؛ به طوری که  کانون توجه مرتبط با بازخورد (درونی یا بیرونی) را با فراوانی (33 درصد یا 100 درصد) دریافت کردند. بعد از 72 ساعت، آزمون های یادداری و انتقال با دسته های 10 کوششی و سنجش دانش آشکار آزمودنی ها انجام شد. دقت پرتاب با روش هاردی و پارفیت (1991) و دانش آشکار ازطریق پرسش نامه ارزیابی شد. براساس نتایج، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تاثیر معنا دار دسته کوشش را در همه گروه های آزمایشی پژوهش به جز گروه کنترل نشان داد (0.05 > P). تفاوت معناداری بین گروه های پژوهش در آزمون های یادداری و انتقال مشاهده شد (0.05 >P ). بین نوع دانش آشکار گروه های تمرکز بیرونی و درونی تفاوت معنا داری بود (0.05 > P)؛ اما بین تعداد آن ها تفاوت معنا داری وجود نداشت (0.05< .(Pیافته ها نشان داد که در گروه های بازخورد تمرکز بیرونی، تجمع معنادار دانش آشکار بیرونی مانع از تجزیه فرایندهای خودکار می شود.
  کلیدواژگان: کانون توجه بازخورد، فراوانی بازخورد، دانش آشکار، یادگیری حرکتی، پرتاب آزاد بسکتبال
 • مهرانگیز خاکسار بلداجی، مهدی رافعی بروجنی*، احمدرضا موحدی صفحات 103-116
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین تاثیر جفت شدگی ویژگی شخصیتی رقابت جویی و غیررقابت جویی ومحیط تمرینی در تمرین مشاهده ای بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت بود. تعداد 60 دانش آموز دختر مقطع متوسطه با دامنه سنی 12 تا 15 سال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و براساس امتیاز کسب شده از پرسش نامه سوگیری ورزشی گیل و دیتر (1988) در چهار گروه رقابت جو و غیررقابت جو با تمرین مشاهده ای محیط رقابتی و نیز رقابت جو و غیررقابت جو با تمرین مشاهده ای محیط غیر رقابتی قرار گرفتند. پس از پیش آزمون، آزمودنی ها به مدت چهار هفته، هر هفته دو جلسه و در هرجلسه دو بار به مشاهده محیط های موردنظر پرداختند.بلافاصله پس از اتمام دوره تمرین، از هر چهار گروه آزمون یادداری فوری و یک هفته پس از آن، آزمون یادداری تاخیری و انتقال گرفته شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در مرحله یادداری و انتقال، در محیط رقابتی و غیررقابتی تفاوت معناداری بین ورزشکاران گروه رقابت جو و غیررقابت جو وجود داشت و میانگین امتیاز پرتاب دارت در آزمودنی های با ویژگی شخصیتی همسان با محیط بیشتر بود. براساس دیدگاه تعاملی، وقتی سطح رقابت جویی افراد با سطح رقابت محیط تمرین در تعامل مثبت و صحیحی قرار می گیرد، بهترین سطح عملکرد را از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: تمرین مشاهده ای، محیط تمرینی رقابتی، محیط تمرینی غیررقابتی، ویژگی رقابت جویی و غیررقابت جویی
 • ولی اله کاشانی*، فاطمه دهستانی، محمدعلی سلطانیان صفحات 117-132
  برای بررسی تحرک و تعادل حرکتی، ابزار روا و پایا و سازگار با فرهنگ لازم است. هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا (نسخه چهارموردی) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس با و بدون سابقه افتادن بود. پژوهش حاضر ازنوع زمینه یابی بود. بدین منظور، 55 نفر از همه بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان یزد در سال 1395، انتخاب شدند و نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا را تکمیل کردند. با استفاده از روش بازترجمه درستی ترجمه ابزار تایید شد. از تحلیل عاملی تاییدی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون طبقه‎ای، به ترتیب برای بررسی روایی سازه عاملی، همسانی درونی و ثبات زمانی استفاده شد.نتایج پژوهش نشان دهنده برازش مطلوب نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا (نسخه چهارموردی) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود؛ به‎طوری‎که شاخص های برازندگی (رمزی برابر با 08/0، سی.اف.آی. برابر با 99/0 و تی.ال.آی. برابر با 97/0)، همسانی درونی برابر با 93/0 و پایایی زمانی برابر با 70/0، به ترتیب بیانگر روایی سازه عاملی و پایایی مطلوب (درونی و زمانی) نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا (نسخه چهارموردی) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نسخه فارسی آزمون شاخص راه رفتن پویا (نسخه چهارموردی) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس ابزاری روا و پایا است؛ بنابراین، می‎توان از آن در محیط های بالینی، درمانی و پژوهشی برای بررسی وضعیت تعادلی بیماران مولتیپل اسکلروزیس که درمعرض خطر زمین خوردن هستند، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ایایی، روایی، شاخص راهرفتن پویا، مولتیپل اسکلروزیس
 • حمید لطفی*، شهاب پروین پور، ندا شهرزاد صفحات 133-150
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثر سبک های فرزند پروری بر مهارت های حرکتی بنیادی کودکان پنج تا شش ساله بود. تعداد 110 کودک از مهد کودک های تهران، به صورت خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سبک های فرزند پروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه ازطریق پرسش نامه سبک های فرزند پروری رابینسون و مهارت های حرکتی بنیادی ازطریق آزمون رشد حرکتی درشت سنجیده شدند. نتایج نشان داد که اثر سبک های فرزند پروری بر مهارت های حرکتی بنیادی با توجه به جنسیت متفاوت است؛ به طوری که عملکرد پسران در سبک فرزند پروری سهل گیرانه و عملکرد دختران در سبک فرزند پروری مستبدانه بهتر بود (P < 0.05)؛ بنابراین، با توجه به ارتباط سبک های فرزند پروری و مهارت های حرکتی بنیادی کودکان، باید اقداماتی در جهت افزایش آگاهی والدین درزمینه نحوه تربیت فرزندانشان انجام شوند.
  کلیدواژگان: سبک های فرزندپروری، مهارت های حرکتی بنیادی، کودکی
|
 • Elahe Hashemi Ahooei, Farhad Ghadiri*, Seyed Mohammad Kazem Vaez Moosavi Pages 17-34
  Time supports the consolidation of motor sequence memories, yet it remains unclear whether time duration and doing specific task in this time, stabilizes or actually enhances motor sequence performance. The aim of this study was to investigate time duration with specific interference on consolidation human motor memory. Forty-five healthy volunteer participate performed Serial Color matching task for three blocks of 150 trials. They randomly divided into three group, 1) after one hour 2) after six hour performed finger-to-thumb opposition task 3) without any interference. All group after 24 hour participated in retention test. The result show no significant differences between acquisition and retention stages. These findings indicate rapid stabilization of implicit motor memory and interference sequential finger-to-thumb opposition task and time had no enhancement or reducer effect on implicit motor memory, but rather stabilizes motor sequence performance without producing additional gains.
  Keywords: Implicit Motor Learning, Memory Stabilization, Alternative Serial Reaction Time
 • Mansooreh Shahraki, Mehdi Sohrabi*, Hamid Reza Taheri Torbati, Karim Nikkhah, Maliheh Naeimikia Pages 35-48
  Multiple Sclerosis (MS) is a demyelinating inflammatory disease of the central nervous system that affects the gait ability, participation and quality of life of individuals. The aim of this study was to investigate the effect of rhythmic visual stimulation on kinematics parameters of gait in patients with MS. 18 patients with MS (5 males and 13 females) with Expanded Disability Status Scale scores of 3 to 6 were selected by accessible and purposive sampling method. Patients were randomly assigned to two experimental and control groups. Training for the experimental group included gait with rhythmic visual stimulation and for the control group included gait without stimulation. Training was performed for three weeks, three times a week and each session 30 minutes. Before and after training, stride length, stride time, double support time, cadence and gait speed were measured by motion analysis device. data were analyzed using covariance analysis model and boot strap non parametric method in covariance analysis model. Findings showed gait training with rhythmic visual stimulation leads to improvments: 36% in stride length, 22% in stride time, 41% in double support time, 29% in cadence and 80% in gait speed in patients with MS, but there was no significant difference between the experimental and control groups in improvement of stride length, stride time, double support time, cadence and gait speed (P>0.05). Therefore, gait training with rhythmic visual stimulation supposed as a complementary rehabilitation method to improve gait function in patients with MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Gait, Rhythmic Visual Stimulation
 • Fariba Mollaei Zangi*, Mahta Eskandarnejad, Zahra Fathi Rezaei Pages 49-62
  The purpose of present study was to Assessment of sedentary student aerobics Learning according to cognitive styles. For this aim, 24 sedentary female students with age average (22.37) and standard deviation (1.187) were selected and divide to three groups of cognitive styles (each group 8 members). All three groups were under aerobics marathon training for 16 one-hour sessions. And learning of them were evaluated by three aerobics instructor. Data were analyzed with ANOVA (repeated measure). The results show field Independent participants have better performance (P = 0.09) compared to field dependent and nature. And their learning are more than the other two groups. So, it can be concluded field Independent participants for automatic processing, effective use of physical information and different cognitive factors may learn faster motor skills.
  Keywords: Aerobics, Learning, Cognitive Styles
 • Borhan al Din Ghari*, Hasan Mohammad Zadeh, Malek Ahmadi Pages 63-84
  The present study investigated the effects of the three instructional approaches including tactical-based (TGFU), the hybrid, and the technique to tactic (traditional) on the university students’ decision-making, skill execution, support and basic techniques learning in Basketball. The study adhered to a quasi-experimental design by employing pre-, mid-, post-, retention and transfer tests to evaluate the participants’ performance over eight weeks. The participants included 45 male students, who were divided into three groups of TGFU (n=15), hybrid (n=15), and the traditional one (n=15). The treatment was designed and implemented during an 18-session practice program. The results demonstrated that TGFU and hybrid groups outperformed the third group in decision-making and support factors, while in terms of Basketball Skills Test, hybrid and traditional groups performed better. The findings suggest that tactic-based models and using a questioning process based on a modified game framework is an appropriate training method for improving game performance in male students and it seems that the progress can be more transferable to the real game situation.
  Keywords: Tactical-Based Game Teaching, Modified Game, Game Performance
 • Majid Pahlevan Yali, Mehdi Shahbazi*, Seyad Mehdi Aghapour Hasiri, Shahzad Tahmasebi Boroujenorcid, Ali Shamsi Majelan Pages 85-102
  The purpose study was to investigate the effect type of attentional focus and the frequency of feedback on explicit knowledge and learning of Basketball free throwing. Fifty students were selected by accessible sampling method as a research sample. Subjects after the pretest randomly assigned to five experimental groups (internal focus feedback with frequency of 100%, internal focus feedback with frequency of 33%, external focus feedback with frequency of 100%, external focus feedback with frequency of 33% and control). At the acquisition phase, Experimental groups conducted six blocks of ten attempts (each day, two blocks of ten attempts and a total of 60 attempts) per week and in three training sessions so‌ that received attentional focus related to feedback (internal or external) with the relevant frequency (33% or 100%). After‌72 hours, the retention and transfer tests with blocks of ten attempts and measurement of explicit knowledge of subjects was done. Accuracy of throwing by Hardy and Parfit method (1991) and explicit knowledge by questionnaire was evaluated. ANOVA with repeated measure showed a significant effect on the block in all experimental groups except the control group (P<0/05). Significant difference was found between the research groups in the retention and transfer tests (P < 0.05). There was a significant difference between type of explicit knowledge of the external and internal focus groups (P < 0.05). But there was no significant difference between of them (P > 0.05). The findings showed that the significant accumulation of external explicit knowledge in the external focus feedback groups prevents breakdown of automated processes.
  Keywords: Attentional Focus of Feedback, Frequency of Feedback, Explicit Knowledge, Motor Learning, Basketball Free Throwing
 • Mehrangiz Khaksar Boldaji, Mehdi Rafeii Boroujeni *, Ahmad Reza Movahedi Pages 103-116
  The purpose of the present study was to determine the effect of pairing the personality characteristic of competitiveness, non-competitiveness and training environment in observational practice on acquisition, retention and transference of dart throwing. 60 girl students of ninth grade in high school in age range of 12-15 years were selected by accessible sampling and based on their scores in Gill and Deeter Sports Orientation Questionnaire. They were put in four groups of competitive with observational practice of competition environment, competitive with observational practice of non-competition environment, non-competitive with observational practice of competition environment and non-competitive with observational practice of non-competition environment. After pretest subjects practiced four weeks and two sessions held in every week (two observations for each session) of the intended environments. Immediately after the observational practice period, acquisition test was performed for all four groups. The delayed retention and transference phases were a week after acquisition. The data was analyzed using a data covariance analysis method. There were significant differences between competitiveness and non-competitiveness subjects in competitive and noncompetitive environment in retention and transfer tests. The mean of scores were better in subjects with the same personality characteristics with environment situation. According to interaction view, when the level of competitiveness and exercise environment competition level are in a correct and positive interaction, the best level of performance will be achieved.
  Keywords: Observational Practice, Competitive Environment, Non-Competitive Environment, Competitiveness, Non-Competitiveness Trait
 • Vali Ollah Kashani *, Fatemeh Dehestani*, Mohammad Ali Soltaniyan* Pages 117-132
  For measuring motor balance and mobility we need reliable & valid instrument witch adapted with culture. The present study aims to assess psychometric features of a Persian version of 4-Item dynamic gait index test for patients with multiple sclerosis (MS; with/without history of falling). By taking a survey-based approach, 55 MS patients in year 2016 from Yazd were randomly selected and complete Persian version of 4-Item dynamic gait index test. Face validity was confirmed through translation-retranslation. Construct validity was assessed through confirmatory factor analysis (CFA) while internal consistency and temporal reliability were evaluated using Cronbach’s alpha and intraclass correlation, respectively. Our findings indicate desirable fit of the Persian version of 4-Item dynamic gait index test for MS patients. Indices of fit (RMSEA=0.08, CFI=0.99, TLI= 0.97), internal consistency (0.93), and temporal reliability (P ≥ 0.70) suggest proper validity and reliability of the Persian version of 4-Item dynamic index for MS patients. The results showed that the Persian version of 4-Item dynamic gait index is a valid and reliable instrument for MS patients that can be used in clinical, treatment, and research settings to identify MS patients prone to the risk of falling.
  Keywords: Reliability, Validity, Dynamic Gate Index, Multiple Sclerosis
 • Hamid Lotfi *, Shahab Parvin Pourorcid, Neda Shahrzad Pages 133-150
  The aim of present research was comparing the effects of parenting styles on fundamental motor skills of five to six years old children. One hundred ten children from the kindergartens of Tehran have been chosen through multistage cluster sampling. Robinson Parenting Styles Questionnaire and Test of Gross Motor Development were used to assess parenting styles (Authoritative, Authoritarian and Permissive) and fundamental movement skills respectively. Results showed that effects of parenting styles on fundamental motor skills are different based on the gender; in this way boys in permissive parenting style and girls in authoritarian parenting style were better (P < 0.05). Therefore, regarding relationship between parenting styles and fundamental motor skills some proceedings should be implemented in order to increasing parent's knowledge about how to behave to their children.
  Keywords: Parenting styles, Fundamental Movement Skills, Childhood