فهرست مطالب

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - پیاپی 39 (تابستان 1398)
 • پیاپی 39 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • شکوفه اعتبار، رویا دارابی*، محسن حمیدیان، سیده محبوبه جعفری صفحات 1-25
  بیش‎اطمینانی که یکی از ویژگی‎های شخصیتی افراد می باشد، که ممکن است بر تصمیم گیری های مدیران شرکت ها تاثیر داشته باشد، مدیریت با رفتار غیرمنطقی می تواند بر عملکرد شرکت در بلند مدت تاثیرگذار باشد. هدف اصلی از پژوهش کاربردی حاضر «مقایسه توانایی الگوریتم های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه بندی احتمالی بیزین در پیش بینی بیش اطمینانی مدیران شرکت های بازار سرمایه ایران طی سال های 1387 تا 1395» می باشد که در این راستا الگوریتم هوش مصنوعی آدابوست و احتمالی بیزین به منظور ارائه مدل جهت پیش بینی بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، برای سال جاری و یک سال آتی اعتبار سنجی شدند. درمجموع، تعداد 34 صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب شد (اطلاعات مالی تعداد 3145 شرکت-سال در مجموع). روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و برای انجام محاسبات و طبقه بندی آماری داده های مالی، از نرم افزارهای Excel و برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار matlab 2017 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، مدل های غیرخطی پیش بینی الگوریتم آدابوست و الگوریتم احتمالی بیزین به دست آمده، هر دو توانایی پیش بینی بیش اطمینانی مدیریت برای سال جاری و یک سال بعد را دارند؛ اما مدل پیش بینی آدابوست در مقایسه با مدل پیش بینی بیزین نتایج بهتری را برای پیش بینی اعتماد به نفس کاذب مدیریت دارد که نشان دهنده قدرت بیشتر در یادگیری و کارآیی بهتر این مدل به منظور پیش بینی بیش اطمینانی مدیریت می باشد.
  کلیدواژگان: بیش اطمینانی مدیریت، الگوریتم یادگیری ماشین آدابوست، الگوریتم طبقه بندی احتمالی بیزین
 • جلیل بیطاری، حسین پناهیان* صفحات 26-53
  هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حجم مبادلات و ارزش معاملات با بازده سهام در بورس اوراق بهادار و صنایع مختلف بورس طی سال های 85 تا 95 می باشد. برای بررسی این ارتباطات از مدل های MGJR-GARCH، DCC-GJR-GARCH، BEKK قطری و مدل COPULA استفاده شده است. بین تغییرات حجم معاملات و بازدهی سهام شرکت ها یک ارتباط دو طرفه و مستقیم برقرار است اما رابطه ی بین ارزش معاملات و بازدهی سهام به صورت یک طرفه است و فقط ارزش معاملات است که بر روی بازدهی سهام تاثیر می گذارد. همچنین در بررسی بین متغیرهای پژوهش با حجم معاملات مشخص شد که تغییرات متغیرهای حجم نقدینگی، بازدهی سالانه و قیمت نفت با حجم مبادلات رابطه ی معکوس و معنا دار داشته و بازدهی سهام شرکت ها و ارزش معاملات با حجم مبادلات رابطه ی مستقیم و معنا دار دارد. همچنین بجز حجم مبادلات سایر متغیرهای پژوهش رابطه ی معنا دار با بازدهی سالانه سهام دارند. نوسانات متغیرهای حجم معاملات، حجم نقدینگی و قیمت طلا تآثیر مستقیم و تغیییرات متغیرهای ارزش معاملات و قیمت نفت اثر منفی بر بازدهی شرکت ها دارند. تنها متغیری که نوسانات آن بر قیمت نفت اثرگذار است بازدهی سهام شرکت ها می باشد.
  کلیدواژگان: حجم مبادلات، ارزش معاملات، مدل GARCH، COPULA
 • مجتبی چاوشانی، بابک جمشیدی نوید*، مهرداد قنبری، افشین باغ فلکی صفحات 54-71

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استاندارد حسابداری شماره 15 ایران بر بازده مازاد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ای متشکل از 82 شرکت طی دوره زمانی چهار ساله از سال 1393 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی سطح افشا ابزارها و مشتقات مالی از تعدیل چک لیست پیشنهادی یکینی (2011) و ترکیب آن با چک لیست پیشنهادی برگرفته شده از سه استاندارد حسابداری شماره 15 ،36 و37(تازه تصویب شده) ایران استفاده شده است. جهت برازش      فرضیه های پژوهش، از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های فرضیه اول نشان می دهد که در شرکت هایی که ابزارهای مالی خود را بر اساس استاندارد داخلی شماره 15 افشا می کنند، ریسک نرخ تنزیل کاهش می یابد و این به معنای افزایش بازده آتی و افزایش قیمت بازار است. یافته های فرضیه دوم نیز نشان می دهد در شرکت هایی که مدیریت سود وجود دارد، از طریق کاهش سطح افشای ابزارها و مشتقات مالی، ریسک نرخ تنزیل نیز افزایش می یابد. همچنین، یافته های فرضیه سوم حاکی از آن است که بین سطح افشا ابزارهای مالی با ارزش شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین، وجود نوسان بالای بازده مازاد برای شرکت ها با سطح افشا پایین تر، نشان دهنده ریسک بالاتر می باشد. در نتیجه ذینفعان شرکت ها با توجه به سطح و کیفیت افشا ابزارها و مشتقات مالی، بایستی منتظر ریسک باشند.

  کلیدواژگان: مشتقات مالی، سطح افشا، نرخ تنزیل، ابزارهای مالی، بازده مازاد
 • مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران
  مونا نجمی، عبدالمجید دهقان*، معصومه پیریایی صفحات 72-90
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران می باشد. نمونه آماری 109 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه که اطلاعات آنها برای دوره زمانی سال 1391 الی 1396 در دسترس بوده است به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی در دوران رونق رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درحالیکه در دوران رکود رابطه معناداری بین نقدشوندگی سهام و سود تقسیمی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، نسبت عدم نقدشوندگی آمیهود، سود تقسیمی، دوران رکود، دوران رونق، بازار سرمایه ایران
 • حمید رستمی جاز، یداله تاری وردی*، احمد یعقوب نژاد صفحات 91-111
  هدف از این پژوهش، بررسی اهمیت نسبی عوامل صرف ریسک وگرایش احساسی سرمایه گذاران در تبیین انحرافات قیمت بازارسهام از ارزش ذاتی سهام شرکت ها است. به همین منظور با استفاده از داده های 95 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1395 ، تاثیر شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک در تبیین انحرافات قیمت بازارسهام از ارزش ذاتی سهام ، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف قیمت بازار سهام از ارزش ذاتی سهام می تواند با هردو عامل گرایش احساسی سرمایه گذاران و صرف ریسک تبیین شود. اثرات منفی گرایش های احساسی سرمایه گذاران منجر به ارزشیابی کمتر از حد قیمت بازار سهام نسبت به ارزش های ذاتی آن می شود. متغیر بحران مالی نیز تاثیر معناداری بر رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران  و انحراف قیمت بازار سهام از ارزش ذاتی شرکت ها ندارد.
  کلیدواژگان: گرایش احساسی سرمایه گذاران، صرف ریسک، ارزش ذاتی سهام
 • مرجان شاه علی، محمدرضا عبدلی* صفحات 112-134
  چشم انداز درآمد آتی، چسبندگی آن و نیز بازده نقدی سهام یک شرکت، به واسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه ای نزد سهامدارن و بازیگران بازار سرمایه، در تحلیل شرکت برخوردارند. از آنجا که منش و طرز برخورد مدیران اجرایی بر چشم انداز درآمد آتی و چسبندگی آن موثر میباشد، لذا در این پژوهش رابطه بین چسبندگی چشم انداز درآمد آتی و دو ویژگی مالی رفتاری شامل: محافظه کاری و توانمندی مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بحث در این تحقیق شامل 206 شرکت پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388-1395  بوده که به کمک رگرسیون خطی چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار Eviews آزمون شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هر دو معیار و چسبندگی چشم انداز درآمد آتی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: چسبندگی سود سهام، چسبندگی چشم انداز درآمد آتی، محافظه کاری، توانمندی مدیریت
 • محمدحسین حاجی غیاثی فرد*، هاشم نیکومرام صفحات 135-169
  امروزه مقوله ی ارز نقش مهمی را در تجارت بین المللی ایفا می کند تا جایی که یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران نحوه ی تعیین نرخ برابری بین ریال و ارزهای خارجی و ایجاد بستری برای فراهم شدن ثبات در بازار ارز به منظور کاهش هزینه ها و ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور می باشد. از نظر محقق بررسی مکانیزم معاملات در بازار فارکس و شناسایی دقیق و علمی از آن می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذار ارزی در راستای طراحی مدل مطلوب بازار ارز در کشور و کنترل بازار و ابزارهای مرتبط با آن یاری نماید.  بازگشت ثبات به بازار ارز و از آن مهم تر قابل پیش بینی بودن این بازار برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، امری است که در نهایت امنیت و رشد اقتصادی در سال های آتی را برای کشور به همراه خواهدداشت. نکته قابل ذکر دیگر اینکه، ورود معاملات مارجینی فارکس در ایران و عکس العمل نهادهای قانونی و مراجع دینی در برابر آن موجب شد تا تصویر غلطی از این بازار در کشور ارائه گردد، حال آنکه این فقط شاخه ای بازار فارکس بوده و کلیت این بازار بسیار فراتر از معاملات مارجینی است. از همین رو هدف از انجام این پژوهش بررسی علمی و دقیق ساز و کار معاملات در این بازار و بررسی امکان استفاده از آن در بازار داخلی می باشد. در همین راستا در این تحقیق به آسیب شناسی مکانیزم این بازار و در پایان نیز اندکی بررسی فقهی آن پرداخته شده است.
  در نهایت با بررسی های انجام شده و تجزیه و تحلیل نظر فعالان بازار ارز مشخص شد معاملات مارجینی بازار فارکس از نظر شرعی دارای ایرادات جدی است و آنچه که می تواند برای اقتصاد کشور خصوصا بازار ارز راهگشا باشد، توجه به آن دسته از فعالیت های بازار است که می تواند نیازهای مربوط به بخش واقعی اقتصاد را برآورده سازد.
  کلیدواژگان: نرخ ارز، بازار فارکس، مکانیزم معاملات، معاملات مارجینی، سفته بازی، تمدید موقعیت معاملاتی
 • شهرزاد کاشانی تبار*، مانا خاکساریان، غلام رضا زمردیات صفحات 170-192

  مقاله حاضر به بررسی رابطه ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق های زمانی میان مدت و بلندمدت و بررسی تاثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه ی فوق در شرکت های موادغذایی و لبنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1391 الی 1396 می پردازد. در بازارمالی سرمایه یکی از مهم ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصا ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده انجام شده است. از جمله این تلاش ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شد. او با معرفی مدل CAPM) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه ی خطی ساده و مثبتی وجود دارد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص صنعت داروسازی و شیمیایی به دو دسته دوره های پرنوسان و کم نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده سهام در دوره های پرنوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی (DWT) و با موجک دابشیز با استفاده از نرم افزار MATLAB به دوره زمانی کوچک تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در افق های زمانی میان مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین در دروه های زمانی کم نوسان نیز در افق های زمانی میان مدت رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد ولی فقط در افق زمانی بلندمدت 182روزه رابطه معنادار میان ریسک و بازده به اثبات میرسد.

  کلیدواژگان: تاثیرات ریسک سیستماتیک، بازده مالی، بورس اوراق بهادار، شبکه های عصبی
 • محمدرضا وطن پرست*، مسعود اسدی، شعبان محمدی، عباس بابایی صفحات 193-218
  در این پژوهش برای تعیین روش پیش بینی قیمت سهام، یک شبکه عصبی LM-BP بر اساس سری های زمانی با توجه به قیمت باز، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت بسته و حجم معاملات ارائه شد. در پژوهش حاضر، 315 روز قیمت سهام را برای ایجاد 10 نمونه انتخاب و مجموعه آزمون شامل قیمت سهام از روز 316 تا روز 320 را انتخاب و از شبکه عصبی LM-BP استفاده شده است. در این پژوهش، تعیین نقطه بحرانی بیش از حد، عدم تقارن و شمارش فواصل زمانی بررسی شد. منحنی MRE2-MRE1 رسم شده و دقت مربوط به بهترین پیش بینی شبکه عصبی BP بر اساس چند تکرار مستقل برآورد شد. پس آزمون نیز به روش آزمون کوپیک و آزمون کریستوفرسون انجام شد. نتایج نشان داد که پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی، نتایج بهتری نسبت به روش های موجود ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: پیش بینی قیمت سهام، شبکه عصبی LM-BP، شمارش فواصل زمانی
 • مهدی اصغرزاده*، محمد جواد سلیمی، مسلم پیمانی صفحات 219-233
  شناخت متغیرهای توضیح دهنده حرکت های قیمت سهام برای فعالان بازار سرمایه و محققان مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سه دسته از متغیرهایی که به نظر می رسد در این زمینه حائز اهمیت می باشند، عبارتند از: 1)متغیرهای بنیادی، 2)بازده های قیمتی گذشته سهام و 3)متغیرهای کلان اقتصادی. در پژوهش حاضر علاوه بر بررسی رابطه سه دسته متغیر ذکر شده با حرکت های قیمت سهام به صورت جداگانه در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، نقش تکاملی متغیرهای ذکر شده و همچنین تفاوت نقش دو دسته متغیر اول در شرکت های بزرگ و کوچک بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش هر سه دسته متغیر دارای رابطه معنی داری با حرکت های قیمت سهام هستند و متغیرهای بنیادی و بازده های گذشته قیمت سهام می توانند به عنوان متغیرهای مکمل به منظور توضیح حرکت های قیمت سهام در نظر گرفته شوند. متغیر تغییرات نرخ رشد نیز دارای اهمیت بیشتری در شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگ به منظور تفسیر حرکت های قیمت سهام می باشد.
  کلیدواژگان: حرکت های قیمت سهام، بازده های گذشته قیمت سهام، متغیرهای بنیادی، متغیرهای کلان اقتصادی
 • سپهر آصفی*، رضا عیوض لو، رضا تهرانی صفحات 234-250
  در این پژوهش به بهینه سازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته می شود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده  می گردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقاله ای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایه گذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان می شود که سرمایه گذار می بایست داشته باشد تا سرمایه گذاری در یک دارایی ریسکی به ورشکستگی وی منتج نشود. به همین منظور از قیمت سهام 34 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 01/07/1391 تا 31/06/1396 استفاده شده است و سبدهای بهینه با استفاده از معیارهای فاستر-هارت، ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر شرطی، قدر مطلق انحرافات، واریانس و نیم واریانس به دست آمده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی فوق سبدهای بهینه بر اساس ریسک فاستر-هارت عملکرد مطلوب تری در مقایسه با سایر روش های نام برده دارد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، ریسک فاستر-هارت، نیم واریانس، ارزش در معرض ریسک شرطی
 • فرشاد مومنی، حسین میرزایی ازندریانی، مهدی بیگلری کامی* صفحات 251-277
  مقاوم بودن اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی مفهومی است که در یک دهه ی اخیر مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفته است. در این نوشته با استفاده از روش تحلیل پویایی های سیستم، مدلی مبتنی بر تئوری اقتصادی شومپیتر ارائه شده و مفهوم مقاوم بودن و ضربه پذیری اقتصاد مورد بحث واقع شده است. بر مبنای مدل ارائه شده احتمال ضربه پذیری اقتصاد کشور به همراه 5 کشور دیگر(سوئد، آمریکا، ژاپن، کره، اندونزی) در 50 ساله آینده پیش بینی شده است. نوآوری این نوشته را می توان از دو جنبه بررسی نمود. اول اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی که بیشتر به صورت کیفی بیان می شود را به صورت کمی ارائه نموده است. دوم اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی و تحلیل پویا با یکدیگر ترکیب شده و قابلیت طرح سناریوهای مختلف ایجاد شده است. 5 سناریو مختلف در این نوشته طرح شده و مشخص شد که با کاهش 50 درصدی وابستگی به نفت و افزایش دوبرابری سطح نوآوری موجود می توان ریسک ضربه پذیری اقتصاد ایران را تا 70 درصد کاهش داد.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، ضربه پذیری اقتصاد، تحلیل پویایی های سیستم، نوآوری در اقتصاد
 • رضا تهرانی، میلاد حیرانی*، سمیرا منصوری صفحات 278-294
  یکی از مهم ترین موضوعات مطرح بازارهای مالی پیش بینی قیمت و بازده سهام است. در این پژوهش سعی می شود بهترین مدل و رویکرد پیش بینی قیمت سهام با توجه به شاخص های میانگین مربعات خطا (MSE)، مجذور میانگین مربعات خطاها (RMSE)، ضریب تعیین (14R2">) انحراف معیار (S.D)، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و معیار میانگین قدر مطلق خطاها (MAPE) برای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ انتخاب شود. بدین منظور پس از تشکیل پرتفوی با توجه به مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بازه زمانی 1388 تا 1395 قیمت سهام توسط مدل اقتصادسنجی، رویکردهای شبکه عصبی، شبکه عصبی بهینه سازی شده، شبکه عصبی فازی بهینه سازی شده شبکه عصبی پایه شعاعی، شبکه عصبی GMDH، شبکه عصبی SVR و شبکه های عصبی فازی پیش بینی و دقت هر کدام از رویکردها برآورد شده است. نتایج پیش بینی بازدهی پرتفوی های تشکیل شده، نشان می دهد که دقت پیش بینی شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) نسبت به دیگر مدل های ARMA و شبکه های عصبی بسیار بالا است.
  کلیدواژگان: پنج عاملی فاما و فرنچ، قیمت سهام، شبکه عصبی، GMDH، RBF، SVR
 • سعید فلاح پور*، محمد جلوداری ممقانی، محمدرضا دهقانی احمدآباد صفحات 295-325

  یکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت ریسک، به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگی های آماری سری های زمانی می باشد. در این مقاله، به منظور مدل سازی مانده هفتگی سپرده قرض الحسنه پس انداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور مدل های حرکت براونی هندسی،  انتشار-پرش، کاکس-اینگرسل-راس، و بازگشت به میانگین به کار می بریم. همچنین برای بهبود عملکرد، نوسانات سری زمانی مورد بررسی را به دو بخش قطعی و تصادفی تجزیه و صرفا بخش تصادفی را مدل سازی می کنیم. بخش قطعی مجموع خط روند و چرخه های دوره ای است. پس از تخمین پارامترها با استفاده از روش تابع حداکثر درست نمایی و آزمون مدل ها بر مبنای معیار MAPE، نتایج حاصل با انتظارات اولیه مطابق و از این قرار است: عملکرد مدل ها با جداسازی بخش قطعی و تصادفی، افزایش چشمگیری دارد. با اینکه همزمان پدیده بازگشت به میانگین و پهن بودن دم سری های زمانی تایید گردید، اما مدل بازگشت به میانگین (کاکس-اینگرسل-راس) در هر دو حالت روند زدایی شده و نشده عملکرد بهتری از مدل دم پهن (انتشار- پرش) دارد. و سرانجام مدل انتشار-پرش و بازگشت به میانگین، بهترین عملکرد را در بین مدل های پیشنهادی دارد.

  کلیدواژگان: سپرده، ریسک، بازگشت به میانگین، دم پهن. طبقه بندی JEL : G17، G21، G32
 • محمد رضا حدادی، رضا معبودی، سعیده فلاحیان* صفحات 326-346
  هدف پژوهش به دست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبه ی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همه ی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده می شود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبه ی این احتمال را افزایش می دهد. مفصل گاوسی نمی تواند وابستگی فرین میان اعضای سبد را الگوسازی کند. به همین علت در این مقاله از روش تی-مفصل به عنوان یک الگوی جایگزین استفاده شده است. الگوی مبتنی بر تی - مفصل بر خلاف روش مفصل نرمال، وابستگی نهایی بین متغیرها را پشتیبانی می کند. ساختار یک توزیع چند متغیره ی t، نسبتی از یک توزیع نرمال چند متغیره بر روی ریشه ی دوم یک متغیر عددی کای دو است که اگر مخرج توزیع مقادیر نزدیک به صفر را اختیار کند، مختصات بردار مربوطه متغیر تصادفی دارای توزیع t، می تواند جنبش های مشترک بزرگ را ثبت کند. متغیر تصادفی کای دو نقش « شوک شایع مشترک» را بازی می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش متغیرهای پنهان احتمال غیرقابل چشم پوشی زیان برای یک سبد ناهمگن تسهیلات اعطایی متشکل از 250 وام گیرنده را محاسبه کرده است. برای این منظور بر اساس نوع وام دریافتی وام گیرندگان در سه گروه تقسیم بندی شده اند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو احتمال زیان این سبد برآورد شده، سپس میزان مانده در نکول هر گروه ازوام گیرنده ها و میزان کل زیان در معرض نکول محاسبه شده اند. یافته ها نشان دادند با در نظر گرفتن درجه آزادی 2 برای توزیع تی استیودنت مربوط به بردار متغیرهای پنهان، بیشترین احتمال زیان سبد اعتباری برابر 1101/. بوده است.
  کلیدواژگان: احتمال نکول، تابع مفصل، ریسک اعتباری، شبیه سازی مونت کارلو، متغیرهای پنهان
 • مریم رضایی، احمدرضا یزدانیان* صفحات 347-377

  اختیارهای مانع از پرکاربردترین مشتقات مالی به حساب می آید‎ که با توجه به قیمت ارزان تر آن در مقایسه با سایر اختیارهای استاندارد[i]، به طور گسترده در بازارهای مالی داد و ستد می شوند. همچنین این اختیارها از خانواده اختیارهای وابسته به مسیر[ii] هستند، چرا که ارزش آن ها به مسیر حرکتی ارزش دارایی پایه در طول مدت قرارداد اختیار بستگی مستقیمی دارد. از آنجا که معادله دیفرانسیل مرتبه صحیح برای توصیف اثر حافظه طولانی مدت در بازار مالی ناتوان است، در این مقاله معادله دیفرانسیل مرتبه کسری را در نظر می گیریم. همچنین برای اینکه مساله ما به مدل واقعی بازار نزدیک تر شود، فرض می کنیم که نرخ بهره بدون ریسک[iii]، سود تقسیمی[iv] و نوسان پذیری[v] به صورت تابع می باشند. هدف اصلی این مقاله تعیین ارزش اختیارهای مانع دوگانه بی ارزش اروپایی[vi] در حالتی که دارایی پایه از مدل الاستیسیته ثابت واریانس[vii]  تبعیت می کند‏، تحت مدل بلک-شولز زمان-کسری‏ با مرتبه کسری  می باشد. این قبیل مسائل جواب دقیق به فرم بسته ندارند‏، بنابراین‏ به کمک روش تفاضلات متناهی با معرفی یک طرح تفاضلی غیرصریح‏، یک جواب عددی مناسب برای آن پیدا می کنیم. در ادامه پایداری بدون شرط و همگرایی طرح پیشنهادی را با استفاده از آنالیز فوریه‏ بررسی نموده و با ذکر چند مثال عددی کارایی طرح تفاضلی پیشنهادی و مرتبه همگرایی عددی آن را نشان می دهیم‎‎. علاوه بر این، تاثیر هر یک از پارامترهای مهم مدل (،  و) را روی حافظه طولانی مدت در قالب جدول و شکل بررسی می کنیم.

   

  [i] Standard options [ii] P‎ath-dependent option [iii] Risk free interest rate [iv] Dividend yield [v] Volatility [vi] European d‎ouble-knock-‎out‎ barrier option [vii] C‎onstant elasticity of variance

  کلیدواژگان: ارزش گذاری اختیار معامله، اختیار مانع دوگانه، معادله بلک-شولز زمان-کسری، پایداری و همگرایی
|
 • Shokoufeh Etebar, Roya Darabi *, Mohsen Hamidian, Seiyedeh Mahbobeh Jafari Pages 1-25
  More confidence is a personality trait, it may affect the decisions of corporate executives, and Management with irrational behavior can affect the company's performance in the long run. The main purpose of this applied research is “Ability comparison Adaboost Learning Machine Algorithms and Probable Classification Bayesian in predicting Managers over Confidence Iranian Capital Market Companies during the years 2009 to 2017 ". In this regard, Adaboost artificial intelligence algorithms and Probable Classification Bayesian were proposed to validate this year and the following year in order to provide a model for predicting Management over Confidence in Tehran Stock Exchange companies. In total, 34 different industries were selected as statistical samples (financial data of 3145 companies-year in total). The method of data collection in the theoretical part of the library method and for calculating and statistical classification of financial data, from software's Excel and to test the research hypotheses Used from the software matlab 2017. The research findings show that, obtained nonlinear models prediction of the Adaboost algorithm and the probable Bayesian algorithm, both have ability to predict the over confidence of management for this year and one year later, But Adaboost 's prediction model, in contrast to the Bayesian's prediction model, has better results in predicting Management over Confidence. Which indicates greater power in learning and better performance of this model in order to predict the uncertainty of management.
  Keywords: Management over Confidence, Adaboost Learning Machine Algorithm, Probable Classification Bayesian Algorithm
 • Jalil Beytari, Hosein Panahian * Pages 26-53
  The purpose of this study was to investigate the relationship between volume of transactions and value of transactions with stock returns in the stock exchange and various stock markets during the years 1385 to 1395. To investigate these communications, we used MGJR-GARCH, DCC-GJR-GARCH, diagonal BEKK and COPULA models. Between trading volume changes and stock returns of companies there is a two-way and direct relationship, but the relationship between transaction value and stock returns is one-way, and only the value of transactions that affects stock returns. Also, in the review of variables Researches with volume of transactions revealed that changes in the variables of liquidity volume, annual returns and oil prices with the volume of transactions have a reverse and meaningful relationship, and the returns of companies' shares and the value of transactions with the volume of transactions has a direct and meaningful relationship. Also, other than the volume of transactions, other research variables have a significant relationship with annual stock returns. The volatility of the volatile variables, the volume of liquidity and the price of gold, direct effect, and the changes in the value of transactions and oil prices have a negative effect on the returns of companies. The only variable whose volatility affects the price of oil is the return on shares of the companies.
  Keywords: Volume of transactions, Transaction Value, GARCH model, COPULA
 • Mojtaba Chavoshani, Babak Jamshidinavid *, Mehrdad Ghanbari, Afshin Baghfalaki Pages 54-71

  This research aims in effect identification of Iran accounting standard No.15 in revelation of instruments, financial derivatives and its effect on excess return and companies` values in Tehran Stock Exchange. So, the research sample includes 82 investigated companies in Tehran Stock Exchange for a 4 year duration, (2014-2017). In this research combination and adjustment of Yekini suggested checklists and other internal standard 15, 36, 37 of Iran have been used to evaluate revelation level of financial derivatives in comparison by the above standard requirements. Regression test has been used for generalized squares` minimum of paneling data and the below conclusions have been gained. The research findings indicate that companies intend more revelation based on the standard requirements on Iran No.15. The findings of the research first hypothesis shows that the companies which have disclosed their financial instruments based on this standard, their risk adjusted discount rate will decrease, so this means increase of future market and market price in the other words it means increase of current market value. The findings of the second hypothesis also show that in companies that manage earnings, the risk of discount rates is also increased by reducing the level of disclosure of financial instruments and derivatives. The research third hypothesis represents that there is a direct meaningful relationship between revelation level of instruments and financial derivatives with company value. These conclusions cover the findings out of country, too. So, existence of high modulations of excess return for companies with lower revelation level indicate higher risk. Finally, company beneficiaries should expect risk in regards to level and quality of revelation instruments and financial derivatives.

  Keywords: Financial derivatives, Disclosure level, discount Rate, financial instrument, excess return
 • Comparative Comparison of Liquidity Elements and Distribution of Profit of Assemblies during the Depression and Prosperity of the Capital Market of Iran
  Mona Najmi, Abdolmajid Dehghan *, Masomeh Piryaei Pages 72-90
  The purpose of this research is to investigate the relationship between stock liquidity and dividend income during recession and prosperity in companies accepted in Tehran Stock Exchange. Statistical sample of 109 companies accepted in the capital market, whose information was available for the period 2012 to 2017, were selected by systematic exclusion method. The research carried out in terms of the target type is a part of applied research and the research method is correlated in terms of content and content. For analyzing the hypotheses, panel analysis has been used. Research findings show that there is a positive and significant relationship between stock liquidity and dividend income. There is also a positive and significant relationship between stock liquidity and dividend profits during the boom period. While there was no significant relationship between stock liquidity and dividend during the recession period.
  Keywords: stock liquidity, Amihud non-liquidity ratio, dividend, recession period, boom period, capital market of Iran
 • Hamid Rostami Jaz, Yadollah Tariverdi *, Ahmad Yaghoobnezhad Pages 91-111
  The purpose of this study is to examine the relative importance of risk premium factors and the investor's sentiments to explain the deviations of the market price of the fundamental value of the stock of the companies. To achieve this goal, using the data of 95 companies during the financial periods from 2011 to 2016, the effect of the investor's sentiments and risk premium factors in explaining market price deviations from fundamental value of stocks has been investigated using multiple regression model. The results of the study showed that the deviation of the stock market value from the fundamental value of the stock can be explained by both the investor's sentiments and the risk premium. Negative effects of investor's sentiment lead to an assessment of below the stock market value relative to its fundamental values. The variable of the financial crisis also has no significant effect on the relationship between the investor's sentiments and the deviation of the stock market price from the fundamental value of the stock.
  Keywords: Investor's Sentiments, Risk Premium, Fundamental Value Of Stock
 • Marjan Shahali, Mohammadreza Abdoli * Pages 112-134
  The prospects for future earnings, its stickiness, and the cash returns of a company's shares, due to their objectivity and tangibility, are of particular importance to stockholders and capital market players in corporate analysis.
  Since the behavior and attitudes of executive managers are effective on the prospects of future earnings and its stickiness, in this research, the relationship between future income prospects stickiness and the two behavioral financial features include: conservatism and managerial max ability are investigated.
  The statistical population of this study includes 206 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2017 which have been tested using multivariate linear regression using Eviews software. The results of the research indicate that there is a meaningful positive relationship between the two criteria and the stickiness of  the future earning perspective.
  Keywords: Sticky dividends, stickiness of future earning prospects, Conservatism, managerial max ability
 • Mohammadhosein Hajighiasi Fard *, HASHEM NIKOOMARAM Pages 135-169
  now wadays the subject of currency exchange rates plays an important role in international trade. Therefore, one of the major concerns of policymakers is to decide how exchange rates can be determined in an attempt to provide stability in the foreign exchange market of Iran for decreasing costs and risk of investment and making    security in economy. For achieving the goal, the identification of different sectors of FOREX can help policymakers in Iran's central bank to design an appropriate market and different instruments for controlling the currency market and making better security for businessmen in a real economy. Meanwhile, entering the marginal FOREX market in Iran and fraud activities cause reaction of regulator and Sharia's scholars who forbid this market without scientific research when marginal FOREX is only one part of the FOREX. Therefore, this research tried to recognize different parts of the FOREX market and to understand operational structure of this market especially the marginal market. Simultaneously, it studied this waste market in order to find and show advantages and disadvantages for policymakers and scholars. Also, this research tried to show jurisprudential assessment for finding Sharia's problems from Shia approach. Finally we understand that marginal FOREXjust developed speculative activities but researchers can focus on other market fields in order to design hedging instruments something like future and forward contracts. Also we understand that the marginal FOREX market has significant problems from sharia approach. This means that using and taking apart in this market is forbidden
  Keywords: Currency rate, FOREX market, Marginal dealing, Speculation, Rollover
 • Gholamreza Zomorodian, Shahrzad Kashanitabar *, Fatemeh Khaksariyan Pages 170-192

  This paper examines the relationship between stock returns and the systematic risk in the medium and long term time horizons and evaluates the effect amount of market fluctuations on the above relationship in nutrients and dairy companies listed in the Tehran Stock Exchange during the 2008 to 2013. In the financial market capital is one of the most important issues of the relationship between risk and returns, especially systematic risk; Because it is believed that stock returns is only a function of the systemic risk. Several studies have been conducted to investigate the relationship between risk and returns. Among these efforts, is a study that conducted by Sharp. He by introducing the model of (CAPM Capital Asset Pricing Model) assumed that there is a simple linear and positive relationship between systematic risk and exchange return. In order to testing the research hypothesis at first the research period based on the variance for the pharmaceutical and chemical industry index has been divided into two categories of high oscillation and low oscillation periods. Then information related to systematic risk and stock returns in the periods of high oscillation and low oscillation overlap by method of Discrete wavelet transform (DWT) and by Daubechies  wavelet by using MATLAB software parse to smaller period of time, then regression analysis was used  in order to testing  research hypotheses. Results of testing hypotheses indicate  there is a significant relationship between systematic risk and returns in the high oscillation time period in the medium and long term time horizons. Also in time periods of low oscillation also in the medium-term time horizons there is a significant relationship between systematic risk and returns but meaningful relationship between risk and return is approved only in long-term time horizon for 182 days.

  Keywords: effects of systemic risk, financial returns, stock exchange, neural networks
 • Mohammadreza Vatanparast *, Masoud Asadi, Shaban Mohammadi, Abbas Babaei Pages 193-218
  In this study, to determine the stock price forecasting method, a LM-BP neural network was presented based on time series with respect to open price, highest price, lowest price, package price and volume of transactions. In the present study 315 days of stock prices were chosen to create 10 samples and the test set includes stock prices from day 316 to day 320 and used the LM-BP neural network. In this research, the determination of the critical point of excess, asymmetry and counting of intervals were investigated. The curve MRE2-MRE1 was plotted and the precision related to the best prediction of the BP neural network was estimated based on several independent replicas. The post-test was performed using a Kupiec Test and a Christopherson test. The results showed that stock price prediction based on the LM-BP neural network and over-point estimation by counting the intervals resulted in better results than the existing methods.
  Keywords: Stock Price Forecasting, LM-BP Neural Network, RDCI
 • Mahdi Asgharzadeh *, Mohammad Javad Salimi, Moslem Peymani Pages 219-233
  Recognizing variables which are able to explain stock price movements is a very important matter for the capital market activists. Three main groups of variables that seem to have a significant role in this explanation are: 1) Fundamental Variables 2) Historical Stock Price Returns 3) Macroeconomic Variables. This research investigates the relationship between these three groups of variables and stock price returns on the listed companies of Tehran Stock Exchange. Moreover, the complementary role of fundamental variables and historical stock price returns in explaining stock price movements is investigated. Eventually the difference between the roles of fundamental variables and historical stock price returns in large and small firms is studied. According to the results of the present research there is a significant relationship between all three mentioned groups of variables and stock price movements and also fundamental variables and historical stock price returns are complementary variables for explaining stock price movements. Moreover, the growth variable is more important in small firms compared to larger firms for interpreting stock price movements.
  Keywords: Stock Price Movements, Historical Stock Price Returns, Fundamental Variables, Macroeconomic Variables
 • Sepehr Asefi *, Reza Eivazlu, Reza Tehrani Pages 234-250
  This essay is going to optimize the portfolio of stocks similar to the Markowitz approach. Nonetheless, the way in which the risk is measured is Foster-Hart risk. This measure was proposed by Foster and Hart in 2009. It takes into account the extreme events of losses. The theoretical definition could be as a minimum wealth that an investor should have in order not to face with bankruptcy. Our sample consists of adjusted daily data from thirty-four companies chosen from Tehran Stock Exchange’s Top 50 Index in the period between 1391/07/01 and 1396/06/31. Data has been collected from Rahavard Novin software which is widely used in finance studies in Iran. Different optimal portfolios has been achieved in this essay. Each of which uses a different method of risk like Cvar and Semi-Variance besides Foster-Hart. Results of this essay show that Foster-Hart optimal portfolio could have higher sharp ratio in comparison with the others.
  Keywords: Portfolio optimization, Foster-Hart Risk, Downside Rsk, Conditional Value-at-Risk
 • Farshad Momeni Momeni, Hossein Mirzaei Azandaryani, Mehdi Biglari Kami * Pages 251-277
  Resilience of economy against internal and external shocks is an important concept that has been of interest to economists in the last decade. In this paper, we propose a model based on Schumpeter economic theory using system dynamics analysis approach and also discuss on resilience and vulnerability of economy. Based on the proposed model, vulnerability of Iran’s economy and 5 other countries (i.e. Sweden, USA, Japan, South Korea and Indonesia) is forecasted for next 50 years. Major contributions of this paper can be explained in two aspects: first, the concept of economic resilience, that mostly expressed qualitatively, is explained quantitatively. Second, the concept of economic resilience and system dynamics are combined and the capability of studying different scenarios is provided. Five different scenarios are proposed in this paper and it is found that if the current level of innovation is double increased and decrease 50 percent Oil dependence, the vulnerability risk in Iran’s economy will decrease by 70 percent.
  Keywords: Economic Resilience, Economic Vulnerability, System Dynamics Analysis, Innovation in Economy
 • Reza Tehrani, Milad Heyrani *, Samira Mansuri Pages 278-294
  One of the most important issues of financial markets is the prediction of price and stock returns. In this paper, we try to find the best model and stock price prediction approach based on the mean square error (MSE), root-mean-square error (RMSE), R-squared, standard deviation (SD), Mean absolute error and the mean absolute percent error (MAPE) for the Fama and French five-factor model. For this purpose, after the formation of a portfolio based on the Fama and French model during the period from 2009 to 2017, stock price is estimated by econometric model, neural network and Fuzzy Neural Networks, so the accuracy of each approach was compared. The results of the prediction the efficiency of the generated portfolios show that the prediction accuracy of the radial base function network (RBF) is very high compared to other ARMA models and other neural networks.
  Keywords: artificial neural networks, forecasting, Fama, French 5 Factors CAPM, asset pricing
 • Saeid Fallahpour *, Mohammad Jelodary Mamaqani, Mohammadreza Dehghani Amadabad Pages 295-325

  One of the most important actions on risk management is to obtain correct and rigorous information from the nature of the time series which are known as risk drivers. In this paper we introduce a model for interest free deposits using stochastic processes. To this end we use the geometric Brownian motion, jump-diffusion, Cox- Ingersol-Ross and mean-reversion models. Also to develop the approach we decompose the volatility of the time series into deterministic and stochastic parts and model the stochastic part only. The deterministic part is the sum of trend line and periodic cycles. We observe that after estimation of parameters and model calibration, the results are consistent with initial expectations which are as follows: The performance of the models increases with separation of deterministic and stochastic parts. Although at the same time the phenomenon of mean reversion and heavy tail is approved, but, Cox-Ingersol-Ross model show a better behavior than jump-diffusion model. Finally the man-reversion and Jump-diffusion models have better performance than other models.

  Keywords: Deposit, Risk, mean reverting, heavy tail JEL Classification: G17, G21, G32
 • Mohammad Reza Haddadi, Reza Maaboudi, Saeedeh Fallahyan * Pages 326-346
  The purpose of the study is to obtain a probability of a very high loss for a credit portfolio in a fixed time horizon and to calculate the loss of this portfolio in the worst possible case (the defaults of all customers). For this purpose, the Copula function approach is used. A Copula function is a new tool that increases the accuracy of the calculation of this probability. Gaussian Copulas cannot simulate the dependence between the members of the portfolio. For this reason, the T- Copula method has been used as an alternative model in this paper. The T-Copula pattern, in contrast to the normal Copula method, supports the extreme dependence between variables. The structure of a multivariate distribution t is the ratio of a multivariate normal distribution on the second root of a Chi-square random variable. If the denominator of the distribution chooses values ​​close to zero, then the corresponding vector coordinates of the random variables are distributed t , Can record large joint movements. The Chi-square random variable plays "common shock" roles. The present study, using the hidden variables method, has calculated the probable unpredictability of loss for a heterogeneous portfolio of given facilities consisting of 250 borrowers. For this purpose, based on the type of borrowed loans, borrowers are divided into three groups. Using the Monte Carlo simulation method, the probability of a loss in this portfolio is estimated, then the residue levels in each group of agents and the total amount of exposure are calculated. The findings showed that, considering the degree of freedom 2 for the distribution of the student's t-test related to the vector of hidden variables, the maximum probability of loss of credit portfolio Has been 11.01.
  Keywords: Credit Risk, Copula Function, Hidden Variables, Monte Carlo Simulation, Probability of Default
 • Maryam Rezaei, Ahmadreza Yazdanian * Pages 347-377

  Barrier options are considered the most widely used financial derivatives, which are massively traded in the financial markets due to its cheaper price in comparison with other standard options. Also, these options are family-path-dependent options, because their value depends directly on the movement of the underlying asset value during the option contract. Because the accurate order differential equation is unable the effect of trend memory in financial market, in this paper, we consider the fractional order differential equation. In order that our problem is closer to the real market model, we assume that interest rate, dividend yield and volatility are as function. The main purpose of this paper is to determine the price of European double-knock-out barrier option under the time-fractional Black-Scholes model with a fractional order . In here, the underlying asset follows the constant elasticity of variance (CEV) model. Such problems do not have exact solution in closed form, so using a finite difference method we find a suitable numerical solution by introducing implicit difference scheme. In the continuation, we investigate unconditional stability and convergence the proposed scheme by using Fourier analysis. We finally show the efficiency of the proposed difference scheme and its numerical convergence order by mentioning some numerical examples. In addition, we study the effect of the important model parameters (,  and ) on long memory in form table and figure.

  Keywords: Option pricing, Double barrier option, Time-fractional Black-Scholes equation, Stability, convergence