فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهاجر مهدوی راد، سید علی حسنی صفحات 7-24

  «دعا» در شیعه و کاتولیک جایگاه ویژه ای دارد؛ دعا در شیعه، به عنوان عبادت و مخ عبادت تلقی شده و در کاتولیک، به عنوان حامل سر فصح است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای، درصدد بررسی مقایسه ای مولفه های حقیقت دعا در این دو مذهب و بیان وجوه تشابه و تمایز آن دو است. روی آوری به خدا و طلب، دو مقوله «اصلی» و توجه قلب، فطری بودن مطلوب و عبودیت، ازجمله مولفه های «مکمل» حقیقت دعا در شیعه است. صعود ذهن به سوی خدا و طلب، دو مولفه «اصلی» و حامل سر فصح، حرکت محبت، الهام روح القدس، از جمله مولفه های «مکمل» حقیقت دعا در کاتولیک است. می توان گفت: در مولفه های اصلی، حقیقت دعا میان شیعه و کاتولیک، نوعی همپوشانی وجود دارد. توجه قلبی، روی آوری به خدا، شاهد دیدن خدا، از جمله مولفه های «مکمل» مشترک حقیقت شیعی و کاتولیکی هستند. ابتنای دعای شیعی بر توحید محض و دعای کاتولیک بر تثلیث، محوریت دعای کاتولیک بر محبت و تاکید دعای شیعی بر خوف و رجاء، مسئله الهام کنندگی دعا، توسط روح القدس و پاسخ ایمان بودن دعا، از جمله وجوه افتراق مولفه های «مکمل» حقیقت دعای شیعی و کاتولیک است.

  کلیدواژگان: مولفه های دعا، حقیقت دعا، شیعه، کاتولیک
 • سید حامد علیزاده موسوی، مهراب صادق نیا، محمدجواد اسکندرلو صفحات 25-39

  رابطه میان قرآن و کتاب مقدس، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه مستشرقان و قرآن پژوهان بوده است. در این میان آنجلیکا نویورت در این باره دیدگاهی متفاوت از اسلاف خود مطرح ساخته است. از دیدگاه نویورت، روایت های کتاب مقدس در قرآن به صورت های گوناگونی بازتاب و نمود داشته که تمام این نمودها ناشی از وجود فضای معرفتی ای است که قرآن در آن نازل شده است. نویورت این فضای معرفتی را دوره باستان متاخر نامیده که بسیاری از معارف الهیاتی و دینی عهد باستان را به میراث برده است و قرآن به عنوان مجموعه ای شفاهی و پویا با این سنت ها در ارتباط و تعامل بوده و به گفت وگو و مناظره با آنها پرداخته است. داستان موسی† از جمله مواردی است که نویورت به بررسی آن پرداخته و سعی در تبیین دیدگاهش به صورت مطالعات موردی دارد. این مقاله سعی بر آن دارد دیدگاه نویورت را بررسی و در ضمن داستان حضرت موسی† آن را واکاود. بازتاب روایت های کتاب مقدس بدون تاثیرپذیری قرآن از این کتاب، دیدگاهی است که از بررسی پژوهش های نویورت قابل دستیابی است.

  کلیدواژگان: آنجلیکا نویورت، قرآن، کتاب مقدس، بازتاب، باستان متاخر
 • یاسر ابوزاده گتابی، محمدحسین طاهری آکردی صفحات 41-60

  مسیحیت پنطیکاستی فرقه ای پروتستانی است که در ابتدای قرن بیستم و بر پایه روح القدس محوری به وجود آمده است. پنطیکاستی ها معتقدند که همه اقشار جامعه توانایی دریافت روح القدس را دارند. از این رو، از نگاه پنطیکاستی ها، آزادی در روح القدس آموزه ای است که به انعطاف بالای این جنبش در اتخاذ استراتژی های تبشیری و عبادی، دریافت عطایا و اموری از این دست منجر شده است؛ لیکن نگاه گزینشی پنطیکاستی ها به این آموزه و ابداعات آنها در این آموزه، به همراه نقد جدی کتاب مقدس بر اصل روح القدس محوری، از جمله اشکالاتی است که بر این آموزه وارد شده است. از این رو این پژوهش درصدد است تا با بررسی و تحلیل علمی این آموزه، تحقیقی مبسوط در این باره ارائه دهد.

  کلیدواژگان: آزادی در روح القدس، کلیسای پنطیکاستی، تبشیر، کتاب مقدس
 • محمد رضا اسدی صفحات 61-79

  پولس که باید شاکله مسیحیت کنونی را ساخته و پرداخته اندیشه های او دانست، در راستای رسالت شبانی و تکلیفی که برای رساندن پیام انجیل بر خود واجب می دانست، نامه هایی را با این مضمون به افراد و گروه های مختلف نوشت که نجات، نه از راه عمل به شریعت، بلکه فقط از راه ایمان به دست می آید. او نام گفتمان خود را «شریعت ایمان» نهاد و آن را شریعت حضرت عیسی† معرفی کرد. اکنون با انکار شریعت و انحصار حصول نجات در ایمان، آیا فرقی میان انجام عمل نیک یا بد وجود خواهد داشت یا خیر؟! این مقاله با هدف یافتن پاسخ این پرسش، با روش توصیفی تحلیلی به مطالعه دوباره نامه های پولس پرداخته و به این نتیجه رسیده است که پولس درصدد است با گفتمان نه چندان منسجم خود، از راه اخلاق، مسیحیان را از ارتکاب عمل زشت بازدارد و به آنان بفهماند که اگرچه عمل در نجات دخلی ندارد، اما یک مسیحی واقعی نباید به خود اجازه گناه بدهد؛ چون برای امور فراتری آفریده شده است.

  کلیدواژگان: پولس، شریعت، ایمان، عمل، شریعت ایمان، رساله های شبانی، نامه های پولس
 • مجتبی زروانی، میلاد اعظمی مرام صفحات 81-94

  ایمان، هم موضوع تاملات فلسفی و الهیاتی است و هم رفتار عملی مومنان؛ اما خود ایمان چیست؟ با تامل بر خود مفهوم ایمان می توان سه مفهوم درونی و هم بسته را از هم تمییز داد: 1. متعلق ایمان؛ 2. مومن؛ 3. ایمان. چون ایمان بدون مومن معنا نخواهد داشت و مومنان نیز به طرق مختلفی ایمانشان را نشان می دهند، با نمودهای ایمانی مختلفی روبه رو هستیم و همین امر ضرورت مدل بندی ایمان ورزی را نشان می دهد. تاریخ مسیحیت نشان می دهد که پدران کلیسا انجیل یوحنا را «انجیل معنوی» و معنویت گرایی شخصی را مشخصه آن می دانستند. این نوشتار به دنبال آن است تا با استفاده از مدل بندی ایمان ورزی از سوی ویلیام لد سشنز و اتخاذ مدل ارتباط شخصی، به بازخوانی معنویت گرایی شخصی انجیل یوحنا بپردازد. مطالعه و واکاوی گفته ها، تمثیل ها و نشانه ها در انجیل یوحنا نشان می دهد که این انجیل بر یک ارتباط شخصی، متقابل، محبت محور، پویا و زنده بین فردفرد مسیحیان و عیسی مسیح تاکید دارد.

  کلیدواژگان: ایمان، مدل بندی ایمان، مسیحیت، ارتباط شخصی
 • حمید کاویانی پویا، طیبه خواجه صفحات 95-111

  با رویکرد بدین نکته که اساطیر مسئله ای غیرواقعی و موهوم نیستند و ریشه در واقعیت دارند، گفته می شود اسطوره واکنشی از ناتوانی انسان است در مقابله با درماندگی ها و ضعف او دربرآوردن آرزوها و ترس او از حوادث غیرمترقبه. در این بین، یکی از رخدادهای مهم جوامع کهن بشری، وقایع طبیعی هولناکی بود که گاه براندازی بنیاد زندگی را موجب می شد و صرف نظر از چگونگی مواجهه با این رخداد، چرایی و علت این وقایع ناگوار مسئله مهمی بود که نوع پاسخگویی بدان در هر تمدنی متفاوت و تحت تاثیر عواملی قرار داشت. بر این اساس و با توجه به وجود داستان طوفان بزرگ در برخی اساطیر ملل باستانی، این تحقیق بر آن است تا با شرح چگونگی روایات طوفان و ماهیت ناجیان حیات بشری، به تشابهات و تفاوت ها و حلقه اتصال دهنده روایات و باورها و نحوه شکل گیری و تکوین اسطوره نجات بخش در تمدن های ایران و میان رودان بپردازد. از این رو، با گردآوری و بررسی منابع مهم تاریخی و روایات اساطیری، با رویکرد تحلیل محور، نتایج حاصله بر آن است که مقوله نجات بخشی و رهانیدن انسان ها از بلایا و عذاب، همواره مورد توجه برخی تمدن ها و فرهنگ های کهن مانند ایران و میان رودان بوده است و با وجود تشابهات فراوان در نقل این روایات، به سبب اینکه تمدن های مزبور به نوعی بر اساس فرهنگ و شرایط اقلیمی و زیستی خویش با آن روبه رو شده و به نقل حدیث پرداخته اند، گاه تفاوت های محسوسی در این روایات (در علت رخداد و ویژگی منجیان) به چشم می خورد.

  کلیدواژگان: طوفان، منجیان، ایران، میان رودان
|
 • Mohajer Mahdavirad, Seyyed Ali Hasani Pages 7-24

  "Du’a" (prayer) has a special status in Shi'ism and Catholicism; in Shi'ism, it is regarded as worship and the essence of worship, and in Catholicism, as the bearer of the secret of Passover. Using an analytical and comparative approach, this paper seeks to compare the components of the truth of prayer in these two religions, and express their similarities and differences in this regard. Turning to God and seeking are the two “main” subjects, and whole-hearted attention and the innateness of goodness and worship are among the "complementary" components of the truth of prayer in Shia. The ascent of the mind to God and the seeking are the two “main” components, and the bearer of the secret of Passover, the movement of affection, the inspiration of the Holy Spirit are among the "complementary" components of the Truth of prayer in Catholicism. It can be argued that in the main components, the truth of prayer between Shi'a and Catholicism is somehow similar. Whole-hearted attention, turning to God and regarding God as witness are among the "complementary" components common in Shiite and Catholic. The foundation of Shiite prayer on pure monotheism and the Catholic prayer on the Trinity, the focus of the Catholic prayer on affection and the emphasis of the Shiite prayer on fear and hope, the question of inspiration through prayer by the Holy Spirit and prayer’s being a response to faithfulness are some of the differences between the “complementary" components of the truth of Shi'i and Catholic prayer.

  Keywords: the components of prayer, the truth of prayer, Shiite, Catholicism
 • Seyyed Hamed Alizadeh Mousavi, Mehrab Sadeghinia, Mohammad Javad Eskandarlou Pages 25-39

  The relationship between the Qur'an and the Bible is one of the topics that has always been of interest to the Orientalists and the Qur'anic scholars. Meanwhile, Angelika Neuwirth has provided a perspective which is different from that of her predecessors. From the perspective of Angelika Neuwirth, the Biblical narrations have been reflected in the Qur'an in various ways, all of which are due to the epistemic context in which the Qur'an was revealed. Neuwirth has called this epistemic context Late Antiquity, which has inherited many of the theological and religious teachings of the antiquity, and the Qur’an, as an oral and dynamic collection, has been interacting and debating with these traditions. The story of Moses is one of the issues that Neuwirth has examined, and has attempted to explain her point of view in the form of case studies. This paper tries to examine the viewpoint of Neuwirth in studying the story of Moses. The reflection of Bible narratives without its influence on the Quran is a view that can be obtained from the study of Angelika Neuwirth's research.

  Keywords: Angelika Neuwirth, the Qur'an, the Bible, reflection, Late antiquity
 • Yaser Abozadeh Gatabi, Mohammad Hossein Taheri Akerdi Pages 41-60

  Pentecostal Christianity is a Protestant sect created at the beginning of the twentieth century on the basis of believing in a direct personal experience of God through baptism with the Holy Spirit. Pentecostals believe that all the classes of society have the ability to receive the Holy Spirit. Therefore, from the perspective of the Pentecostals, freedom in the Holy Spirit is a doctrine that has led to the extreme flexibility of this movement in adopting evangelical and devotional strategies, receiving gifts and etc., but the Pentecostals’ selective viewpoint about this teaching and their innovations in this doctrine, along with serious criticisms leveled at the Bible over the principle of a direct personal experience of God through baptism with the Holy Spirit are among the criticisms directed at this doctrine. Therefore, this research aims to carry out an extensive study on this subject through a scientific investigation of this doctrine.

  Keywords: salvation in the Holy Spirit, Pentecostal Church, evangelism, the Bible
 • Mohammad Reza Asadi Pages 61-79

  On his pastoral mission to promulgate the message of the Bible, Paul, who is known as the founder of the present Christianity, sent letters to different people and groups, noting that salvation is achieved not through the practice of the divine law, But only through faith. He called his discourse "the (shari’a) divine law of faith" and introduced it as the Shari’a of Jesus. By denying the divine law and arguing that salvation is possible only through faith, will there be any difference between doing good or evil? Using the descriptive-analytical method, this paper has sought to answer this question by reviewing Paul's epistles, and has concluded that Paul intends to prevent Christians from committing evil acts through his fairly incoherent discourse on morality, and make them understand that Although action has nothing to do with salvation, a true Christian should not allow himself/herself to commit sins, since he/she has been created for important duties.

  Keywords: Paul, divine law, faith, action, the divine law of faith, Pastoral Epistles, Paul's letters
 • Mojtaba Zarvani, Milad A'zami Maram Pages 81-94

  Faith is both the subject of philosophical and theological investigations and the actual behavior of believers. But what is faith itself? By reflecting on the concept of faith itself, it is possible to distinguish three inner and interrelated concepts: (1) the belonging of the faith; (2) the believer; (3) the faith. Without believers, faith has no meaning; and believers show their faith in different ways. Hence, we are faced with different representations of faith, and this shows the necessity of presenting models of faith. The history of Christianity shows that the church fathers considered the Gospel of John as the "spiritual gospel" and regarded personal spiritualism as its main characteristic. Using William Led Sessions’ faith model, and adopting a personal relationship model, this paper seeks to review the personal spiritualism model of the gospel of john. The study and analysis of the sayings, allegories, and signs in the Gospel of John shows that this Gospel emphasizes a personal, mutual, affectionate, dynamic, and vibrant relationship between the individual Christians and Jesus Christ.

  Keywords: faith, models of faith, Christianity, personal relationship
 • Hamid Kavyani Pooya, Tayebeh Khajeh Pages 95-111

  Given the fact that myths are not unrealistic and illusory, and are rooted in reality, the myth is said to be a response to human’s inability to cope with his frustrations; a response to his weaknesses in achieving his aspirations and his fears of unexpected accidents. Meanwhile, one of the important events in the ancient human societies was horrible natural events that sometimes led to the destruction of the foundation of life, and regardless of how it was faced, the reason and cause of these unfortunate events was an important issue that produced different reactions in different civilizations and was influenced by different factors. Therefore, given the existence of a great flood narration in some myths of ancient nations, this research seeks to explain the similarities and differences among the narratives and beliefs about the Flood and the formation and development a life-saving myth in the civilizations of Iran and Mesopotamia by investigating the narrations about the flood and nature of the saviors of human life. Therefore, using an analytical approach, important historical sources and mythological narratives were collected and reviewed. The results suggest that the issue of rescuing and delivering human beings from disasters and agony has always been considered by some ancient civilizations and cultures like Iran and Mesopotamia, and narrations about the great flood have many similarities. However, due to the fact that these civilizations have somehow dealt with these narrations based on their cultural and biological conditions, there are, in some cases, notable differences in these narratives (in the reason behind the incident and the attribute of the saviors).

  Keywords: flood, saviors, Iran, Mesopotamia