فهرست مطالب

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - سال ششم شماره 24 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 24 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدجواد یزدانی ورزنه، حمیدرضا حسن آبادی*، پروین کدیور، محمدحسین عبداللهی صفحات 9-30
  چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی زیرگونه های شناختی ناتوانی ریاضی با استفاده از خوشه بندی مدل- مبنا در یک نمونه بالینی بود. شرکت کنندگان پژوهش 41 دانش آموز دارای ناتوانی ریاضی مشغول به تحصیل در پایه های سوم، چهارم و پنجم با میانگین سنی 93/9 سال و انحراف استاندارد سنی 11/1 (33/13 ماه) بودند که در مراکز درمان ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش به عنوان ناتوان در یادگیری ریاضی آموزش ویژه دریافت می کردند. شرکت کنندگان در دو جلسه به صورت انفرادی با استفاده از مجموعه ای از آزمونها و تکالیف شناختی حوزه - عام و حوزه-ویژه ی مداد-کاغذی و رایانه ای ارزیابی شدند. خوشه بندی داده ها به روش مدل- مبنا حاکی از وجود چهار خوشه مجزا از دانش آموزان بود که روایی آماری و تجربی آنها مورد تایید قرار گرفت: نقص دسترسی (1/31 درصد)، نقص دیداری- فضایی (8/26 درصد)، نقص سرعت پردازش و کنش های اجرایی (8/26 درصد)، نقص سیستم عددی تقریبی (ANS) (2/12 درصد). این یافته ها  دلالت هایی برای ارائه تعاریف ایجابی از ناتوانی ریاضی دارد و می تواند برای تدارک مداخله های متناسب با هر زیرگونه پژوهش های بعدی را برانگیزد.
  کلیدواژگان: پردازش عددی، زیرگونه های شناختی، شناخت حوزه - عام، کنش های اجرایی، ناتوانی یادگیری ریاضی
 • کوروش حسین بگلو*، موسی پیری، جهانگیر یاری، اکبر رضایی صفحات 31-44
  این پژوهش با هدف طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر و تاثیر آن بر درگیری تحصیلی و انتقال یادگیری درس ریاضی فراگیران پایه سوم ابتدایی انجام شده است. در این پژوهش، از طرح شبه آزمایشی «پیش - پس آزمون با گروه گواه» استفاده شد. جامعه آماری در این تحقیق، دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهرستان چایپاره (502 نفر) در سال تحصیلی 1397- 1396بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 2 کلاس از دو مدرسه و از هر کلاس به صورت تصادفی 15 نفر انتخاب شد که به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل منتسب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های درگیری تحصیلی شوفلی و بکر (2006) و آزمون انتقال یادگیری ریاضی (محقق ساخته) گردآوری شدند. برای تحلیل فرضیه 1، تحلیل کوواریانس چند متغیره و فرضیه 2 آزمون t مستقل به کار رفت. نتایج نشان داد که به کارگیری طراحی آموزش چندرسانه ای مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر بر درگیری تحصیلی، شامل مولفه های توانمندی، تعهد، جذب و انتقال یادگیری فراگیران در درس ریاضی تاثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر نظریه بار شناختی سوئلر یکی از راه های افزایش میزان درگیری فراگیران در یادگیری کلاسی و انتقال آن به موقعیت های جدید می تواند به کار رود.
  کلیدواژگان: طراحی آموزشی چندرسانه ای، نظریه بار شناختی سوئلر، درگیری تحصیلی، انتقال یادگیری
 • یونس غلامی، حسن ملکی*، علیرضا صادقی، مهدی محمدی صفحات 45-60
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتبار سنجی الگوی مناسب  برنامه درسی استعدادهای درخشان بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی است که در بخش کیفی از روش مطالعه موردی چندگانه و رویکرد تحلیلی بافت نگاری و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیماشی استفاده شد. در بخش کیفی با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری معیار 11 نفر از صاحبنظران و متخصصین مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختمند قرار گرفتند و در بخش کمی و جهت اعتباریابی ابزار و الگوی ارائه شده 106 نفر از عوامل اجرایی و آموزشی مدارس متوسطه اول استعدادهای درخشان فارس به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و پرسش نامه محقق ساخته 127 گویه ای تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تحلیل عناصر نشان داد که عنصر مواد و منابع آموزشی، راهبردهای یاددهی و یادگیری، فعالیت یادگیرنده و گروه بندی یادگیرندگان دارای بیشترین قدرت تبیین هستند عناصر دیگر نظیر عنصر زمان، محتوا، هدف و ارزشیابی نیز به ترتیب به عنوان تببین کننده معنادار این مدل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت
  کلیدواژگان: طراحی، اعتبارسنجی، برنامه درسی، استعدادهای درخشان
 • سمنبر ملک زاده*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، بیژن عبداللهی، مجید ضماهنی صفحات 61-74
  تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل ارتقا برند آموزشی در دانشگاه پیام نور انجام شد. بهره گیری از روش آمیخته (کیفی و کمی) به عنوان روش تحقیق استفاده شد. جامعه و نمونه آماری را اعضای صاحبنظر عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به تعداد 32 نفر تشکیل دادند. گردآوری داده های تحقیق از طریق پرسش نامه و  در دو مرحله با توجه به ماهیت روش دلفی انجام گرفت. از آزمونهای کندال، بارتلت و کایزر مایر الکین (KMO)[1] برای بدست آوردن ضریب توافق و امکان سنجی استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. از بین 79 عامل بدست آمده، بعد از اعمال نظر خبرگان و آزمونهای فوق و ماتریس چرخشی تنها 50 عامل باقی ماند. با استفاده از نمودار سنگریزه و تحلیل عاملی اکتشافی نشانگرها در شش بعد تقیسم شده و با استفاده از نظر گروه کانونی[2] تحت عنوان فضای فیزیکی، رشته تحصیلی، شیوه های آموزش، برنامه ریزی درسی، اعضای هیات علمی و محتوای آموزشی نام گذاری شدند و مدل ارتقای برند آموزشی در دانشگاه پیام نور طراحی گردید. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای عملیاتی نمودن مدل حاصله ارائه شد.   [1] Kaiser-Meyer-Olkin [2]. Focus Group
  کلیدواژگان: طراحی، برند آموزشی، مدل، دانشگاه پیام نور
 • مسعود کیانی*، حمید رحیمی صفحات 75-88
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای یادگیری (عمقی و سطحی) با تجارب شخصی و آموزشی دانشجویان در پایان دوره چهار ساله کارشناسی در دو گروه علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی است. برای این منظور 320 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از پرسش نامه رویکرد یادگیری بیگز به منظور مطالعه رویکرد یادگیری دانشجویان و از پرسش نامه رشد تجارب شخصی و آموزشی برای اندازه گیری تجارب شخصی و آموزشی آنان در چهار بعد مهارت های شناختی، مهارت های محاسباتی، مهارت های خودنظم بخشی و مهارت های اجتماعی استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو گروه علوم انسانی و علوم تحلیلی-ریاضی، بین رویکرد یادگیری عمقی (انگیزش عمقی و راهبرد عمقی) با تجارب شخصی و آموزشی دانشجویان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد (01/0p<). بین رویکرد یادگیری سطحی (انگیزش سطحی و راهبرد سطحی) و تجارب شخصی و آموزشی در گروه علوم محاسباتی-ریاضی، رابطه منفی گزارش شد (01/0p<). این در حالی بود که در گروه علوم انسانی اگرچه رابطه منفی بین ابعاد مختلف رویکرد یادگیری سطحی و تجارب شخصی و آموزشی مشاهده شد ولی تنها در بین انگیزش سطحی و رشد شناختی (18/0= r، 05/0p<) و راهبرد سطحی و رشد شناختی (24/0= r، 01/0p<) این رابطه معنا دار بود.
  کلیدواژگان: رویکردهای یادگیری، تجربه شخصی و آموزشی، دانشجو، علوم انسانی، علوم ریاضی
 • سعید مظلومیان* صفحات 89-106
  هدف از این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی براساس روش دیکوم و استاندارد آموزشی ایزو 10015 می باشد. جامعه آماری مهندسان پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی بودند که بطور هدفمند تعداد 103 نفر از مورد تحقیق قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که پرسشنامه اول براساس الزامات استاندارد ایزو 10015 و پرسشنامه دوم براساس روش دیکوم و نظر مهندسان خبره پروژه، شایستگی ها و صلاحیت های مهندس پروژه در سه بعد دانش، نگرش و مهارت، تدوین و پس از محاسبه روایی و پایایی، اجرا گردید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی و شامل دو بخش کیفی و کمی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین وضعیت موجود و مطلوب نیازسنجی آموزشی براساس استاندارد آموزشی 10015 از دیدگاه مهندسان پروژه تفاوت معناداری وجود دارد و "مستند ساختن و تعیین استانداردهای لازم جهت شناخت شایستگی های مورد نیاز هر شغل" دارای بالاترین اولویت می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که براساس روش دیکوم، مهندسان پروژه دارای شش وظیفه ی اصلی و سی وظیفه فرعی می باشند. بررسی نیازهای آموزشی مهندسان پروژه در سه بعد  دانش، مهارت و نگرش نیز براساس روش دیکوم نشان می دهد که تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد.  نتایج پژوهش نشان می دهد که در بعد دانش، مولفه ی "آشنایی با مدیریت دانش"، در بعد مهارت، مولفه ی "تسلط به اصول و فنون مذاکره" و در بعد نگرش، مولفه ی "قدرت انعطاف پذیری" دارای بالاترین اولویت می باشد که به عنوان مهم ترین نیازهای آموزشی مهندسان پروژه به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، استاندارد آموزشی 10015، روش دیکوم
|
 • Mohammad Javad Yazdani, Hamidreza Hassanabadi *, Parvin Kadivar, Mohamdhosein Abdollahi Pages 9-30
  The aim of the present study was identifying cognitive subgroups of mathematical disability using model- based clustering in a clinical sample. Participants were 41 mathematical disabled students studying in third, fourth, and fifth grades with mean age of 9.93 years and age standard deviation of 1.11 years (13.33 months) that received special education as learning disables in the centers of learning disabilities treatment of education organization. Utilizing a battery of paper and pencil and computerized tests and tasks, the researchers assessed participants individually during two sessions. Model- based data clustering revealed four distinct clusters of students that their statistical and empirical validity was confirmed: symbolic processing deficit (31.1 percent), visuo-spatial deficit (26.8 percent), executive functions and processing speed deficit (26.8 percent), non-symbolic processing deficit (12.2 percent). These results have implications for presenting positive definitions of mathematical learning disability and are able to motivate future researches for preparing interventions appropriate to each subgroups.
  Keywords: Number Processing, Cognitive Subgroups, Domain-General Cognition, Executive Functions, Mathemati-cal Learning Disability
 • Kourosh Hussein Baglou Biqlu *, Moosa Piri, Jahangir Yari, Akbar Rezaei Pages 31-44
  The purpose of this study is to design a multimedia instruction based on the Sweller's Cognitive Load Theory and its impact on the engagement, and transfer of learning Math subject in the 3rd grade students of elementary school. The quasi pre-, post-test, with control group were used in this research. The statistical population were all of 3rd grade students of elementary school in Chaipareh (502 students) in 1396-1397 school year. According to the cluster sampling method two classes from two schools and 15 students from each class were selected randomly. These two groups, in its own, were also randomly assigned to experimental and control groups. The data were collected using of the academicl engagement questionnaire of Shufley & Becker (2006), and the test of transfer of learning in case of the Math (designed by the researcher). Analyzing hypotheses with MANCOVA and t test indicated that the teaching basis of a multimedia instruction based on the Cognitive Load Theory on the students has also a positive effect on the academic engagement including skills, commitment and absorbtion components and transfer of learning of math lesson. according to the findings of this research, it can be concluded that a multimedia instruction based on the Sweller's Cognitive Load Theory is possible to be regarded as one of the efficient ways for expand the level of learners' engagement in classroom learning process and transfers it to a newer and higher educational situations.
  Keywords: Multimedia Instruction Design, Sweller&#039, s Cognitive Load Theory, Academic Engagement, Transfer Of Learning
 • Younes Gholami, Hassan Maleki *, Alireza Sadeghi, Mahdi Mohammadi Pages 45-60
  The aim of present research has been designing and Validation of appropriate pattern of curriculum of SAMPAD junior schools.This research is combinational design of sequential exploratory in type of toolmaking (instrument- making), which in the quality part was used of multiple case study and histological analytical approach , and in the quantity part was used of descriptive method of scrolling. in the quality part, authorities and specialists were interviewed deeply and half structurally, by guided sampeling approach and benchmark sampling method, and for tool validation and present patern, in the quality part, 106 preforming and educational agents of SAMPAd junior schools of fars were chosen by stratified random sampeling and the assured questionnaire consists of 127 items wascompleted. For analyzing the quality data, the thematic analysis was usedand in the quantity part, confirmatory factor analysis was used. the results of analysis of elements showed that the items of materials and educational sources, teaching and learning strategies, learner activity and grouping of learner are the most .
  Keywords: Designing, Validation, Curriculum, Talented
 • Samanbar Malekzadeh *, Abdolrahim Navehebrahim, Bijan Abdollahi, Majid Zamahani Pages 61-74
  The present research was conducted with the general purpose of designing an educational brand promotion model at Payame Noor University. The Delphi method and exploratory analysis were selected as the research method. The population and the statistical sample were 32 faculty members of Payame Noor University. The research instrument consisted of earn comments of faculty member's questionnaire, which was developed in three different stages according to the nature of the Delphi method. Bartlett, Friedman, and KMO tests were used to investigate the identified factors in the literature of the research. After applying the above tests and rotating matrix among 79 factors, only 50 factors were classified into six categories  including physical space, field of study, teaching methods, curriculum planning, faculty members, educational content, and as Educational brand promotion model was presented at Payam Noor University. Finally, applied suggestions were presented in order to operationalize the resulting model.
  Keywords: Designing, Educational Brand, Model, Payame Noor University
 • Masood Kiani *, Hamid Rahimi Pages 75-88
  The aim of this study to investigate the relationship between approaches to learning (surface and deep approaches) and educational-personal experiences. Population of the study included students majoring at human sciences and analytical sciences at university of Isfahan, from among which 320 senior students were selected through cluster sampling. Instruments in this study were two questionnaires, i.e., The Revised Two Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F), which was used to measure approaches to learning among participants, and Personal and Educational Development Inventory (PEDI) which measured course experiences. A multi-group structural equation model (SEM) examining approaches to learning effects on educational-personal experiences by university majoring. The results indicated there was a significant positive relationship between deep approaches to learning (deep strategies and motivation) and student’s course experience among students majoring at human sciences and analytical sciences (P<0/01); thus, it was concluded that approaches to learning affected educational-personal experiences. One other finding in this study revealed there was a significant negative relationship between surface approaches to learning (surface strategies and motivation) and student’s educational-personal experiences among students majoring at analytical sciences (P<0/01). While, in students majoring at human sciences, there was a significant negative relationship between surface motivation to learning and student’s cognitive development ( ) and surface strategy and cognitive development ( ), but there was not significant relationships among the other aspect of surface approaches to learning and educational-personal experiences.
  Keywords: Learning Approaches, Educational-Personal Experiences, Students, Humanity Sciences, Mathematical Sciences
 • Saeid Mazloumian * Pages 89-106
  The aim of this study assesses training needs based on DACUM method and educational standard of ISO 10015. The study population that consist of all engineers of Petrochemical Industries Design and Engineering Company project were studied on 103 persons by Census and purposeful way. The research tools consisted of two questionnaires. The first questionnaire based on the standard requirements of  ISO 10015 and the second questionnaire based on DACUM method and opinion of project expert engineers, qualifications and competencies in three dimensions like knowledge, attitude and skills are developed and collected after the validity and reliability. This study as functional goal and combined method include both section,qualitative and quantitative. The results show that between current and desirable situation of training needs assessment that it based on ISO 10015 from the perspective of project engineers there is a significant difference and documenting and determining the required standards to identify required competencies for each job has the highest priority. Also the results show that by Dacum method, engineers of design and petrochemical engineering company project have six main task and thirty sub-task. Review the training needs of engineers in three dimensions as knowledge, skills and attitude, according to DACUM method shows that there are significant differences between the current and desired situation and also the findings showed that in the knowledge dimention, understanding and knowledge management component and in the skills dimention, mastering principles and techniques of negotiation component, in the attitude dimention, flexibility component has the highest priority, which will be considered as the most important educational needs of project’s engineers.
  Keywords: Training Needs Assessment, Educational standard ISO 10015, Dacum method