فهرست مطالب

پژوهش های انقلاب اسلامی - پیاپی 28 (بهار 1398)
 • پیاپی 28 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی باقری دولت آبادی * صفحات 7-24

  هدف از مقاله حاضر شناخت تاکتیک های رسانه ای آمریکا برای خنثی سازی و کاهش اثرات تحریم های وضع شده علیه ایران بود. در همین راستا سوالی که مطرح گردید این بود که ایالات متحده از چه تاکتیک های رسانه ای برای تقویت اثرگذاری تحریم ها بر شهروندان و مقامات جمهوری اسلامی استفاده می کند؟ یافته های پژوهش ما را به تاکتیک هایی همچون شایعه پراکنی، تصویرسازی ذهنی، تخریب روحیه، اغراق و...رهنمون کرد. نتیجه گیری مقاله نشان داد رسانه های غربی موفق شده اند در برخی موارد تاثیرات جدی بر ذهن مخاطبان ایرانی گذاشته و مشکلاتی را در حوزه اقتصادی و گاه سیاسی برای دولت ایجاد نمایند. برای انجام پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده گردید.

  کلیدواژگان: ایران، تحریم، آمریکا، انقلاب اسلامی، رسانه، اراده
 • صمد بهروز * صفحات 25-47

  از جمله موضوعات مهم در حوزه انقلاب اسلامی ایران ، تاثیرگذاری آن بر کشورهای دیگر؛ به ویژه جنبش های اسلامی است که توجه اندیشمندان علوم سیاسی را به خود جلب کرده و از جمله آنها جنبش اسلامی حزب الله لبنان است. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای به تحلیل مولفه های تاثیرگذاری حداکثری انقلاب اسلامی ایران ، بر این جنبش بر اساس تئوری پخش می پردازد. تئوری پخش ابتدا در مورد نحوه اشاعه بیماری های سل ، وبا و...به کاربرده می شد که بعدها معنای آن توسعه پیداکرده و در مورد اشاعه مسائل و موضوعات دیگر ، از جمله موضوعات فرهنگی نیز به کاربرده شد. این مقاله ضمن تبیین تئوری پخش و عوامل موثر در آن ، میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران ، بر جنبش حزب الله لبنان را بر اساس عوامل تئوری پخش تحلیل کرده است.
  پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده که انقلاب اسلامی ایران ، از میان تمامی ملت های آزاده جهان و تمامی مسلمانان و جنبش های اسلامی ، بیشترین تاثیرگذاری را بر جنبش اسلامی حزب الله لبنان داشته است. بر اساس عوامل تئوری پخش ، مولفه های این  تاثیرگذاری حداکثری ، مورد تحلیل واقع شده که نزدیکی حد اکثری مبانی فکری و عقیدتی این جنبش با مبانی و ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایران و وجود بیشترین وجوه اشتراک بین مبانی انقلاب اسلامی ایران و مبانی فکری جنبش حزب الله ، مهم ترین این مولفه ها است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، جنبش اسلامی حزب الله لبنان، تاثیرگذاری حد اکثری، تئوری پخش
 • محمد حقی* صفحات 49-69

  همگرایی در سطح بین الملل ، فرآیندی در زمینه افزایش همکاری میان دولت ها ، گامی در راستای همگون سازی ارزشها و روند تدریجی انتقال اقتدار به نهادهای فوق ملی می باشد که در راستای رسیدن به اهداف و مصالح همگانی اهمیت و ضرورت دارد. با توجه به اینکه یکی از آموزه های انقلاب اسلامی ایجاد همگرایی اسلامی است ، مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی و آموزه های آن چه فرصتهایی را برای همگرایی جهان اسلام ایجاد نموده و برای تقویت همگرایی چه راهکارهایی وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش با استفاده از نظریه کارکردگرایی نوین ، این گزاره است که انقلاب اسلامی با توجه به دارا بودن جاذبه های ایدئولوژیک و هویت بخشی همچون حمایت از ملل مستضعف ، حمایت از نهضتهای اسلامی و داشتن آموزه وحدت گرایی اسلامی و نیز با عنایت به تسری ارزش های اسلامی و انسانی به کشورهای تحت ستم و ملل مسلمان ، توانسته در مساله همگرایی جهان اسلام فرصت های زیادی ایجاد نماید و در این راستا اقدامات مهمی همچون تاسیس نهادهایی نظیر جامعه المصطفی العالمیه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی انجام داده که دارای دستاوردهای مثبتی می باشد؛ البته در سطح دولتها با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده که با ارائه راهکارهایی نظیر دیپلماسی بین کشورهای اسلامی ، روشنگری نسبت به نقش سیاست های استکباری و اجماع سازی علیه جریانهای وحدت ستیز در جهان اسلام قابل ارائه می باشد. در این مقاله ، روش توصیفی تحلیلی مورد بهره گیری قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، همگرایی، جهان اسلام، فرصت ها، راهکارها
 • رشید رکابیان*، سیروس خندان صفحات 71-95

  اخیرا مقام معظم رهبری در جمع اخیر وزیر امور خارجه و سفرای ایران درخارج کشورکلیدواژه «دیپلماسی ایدئولوژیک» مطرح کردند، گرچه دیپلماسی ایدئولوژیک سابقه ای طولانی دارد وکشورها ازاین دیپلماسی استفاده می کنند اما دیپلماسی ایدئولوژیکی که مقام معظم رهبری مطرح کردندتلفیقی از سیاست آمیخته با آموزه های وحیانی است که برای نیل به اهداف نظام در همه ابعاد آن طراحی شده است. خاستگاه این بیان معظم له که «برخی به غلط، سخن از لزوم جدایی دیپلماسی از ایدئولوژی به میان می آوردند، در حالی که دیپلماسی ایدئولوژیک هیچ اشکالی ندارد و القاء تقابل میان ایدئولوژی و منافع ملی، صحیح و منطقی نیست؛ هدف از تشکیل جمهوری اسلامی حفظ منافع ملی، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، قدرت و امنیت ملی است و ایدئولوژی به دنبال تامین و حفظ منافع ملی است و هویت ملت محسوب است»، از نص صریح قرآن کریم استنتاج شده و به آیه نفی سبیل «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (سوره نساء - آیه 141) مبنی بر نفی هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان مستظهر است. درواقع این دیپلماسی براساس یک عقلانیتی هم مطرح شده است. لذا این تحقیق به این سئوال حواب می دهدکه آیا بین دیپلماسی ایدئولوژیک ومنافع ملی تعامل یا تقابل وجودارد؟که نگارنده معتقداست براساس اهداف واصول سیاست خارجی وبراساس چهارنوع عقلانیت ابزاری، اخلاقی، ارتباطی وانتقادی دیپلماسی ایدئولوژی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تضمین می کندودرجهت ارتقا آن می باشد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی ایدئولوژیک، عقلانیت، مقام معظم رهبری، منافع ملی
 • علیرضا زهیری * صفحات 97-119

  جامعه شناسان عوامل متعددی را در تغییرات اجتماعی موثر می دانند. در این میان گردش بی وقفه جمعیت از طریق از میان رفتن نسل های قدیمی تر و پیدایش نسل های تازه به گونه ای پیوسته در همه جوامع رخ می دهد. این موضوع مورد توجه اغلب پژوهشگران علوم اجتماعی می باشد. پدیده هایی همچون «تفاوت نسل ها» و یا «گسست نسل ها» که از عوامل موثر در دگرگونی های اجتماعی دوران جدید بشمار می آیند ، محصول چنین فرایندی است. بی گمان فاصله میان نسل پیشین و نسل جدید به دلیل تغییر در برخی باورها و تفاوت در ادبیات و منطق فهم پدیده ها و درگیرشدن با شرایط جدید ، مطالبات تازه ای را برای نسل تازه پدید می آورد. جوانان در نقطه چرخش تاریخی این جابجایی نسلی قرار می گیرند. تلاش آنان هم برای انجام تغییر و هم طرح نظریات و خواسته های جدید با توجه به تنوع و گستردگی آنان ، در عرصه ها و زمینه های گوناگون نمود پیدا می کند و از این جاست که پدیده ای تحت عنوان «اختلاف نسلی» پیش می آید. از آنجا که روابط بین نسلی دربردارنده همبستگی اجتماعی و منافع ملی است ، کوشش های فراوانی برای تعیین این بخش از آسیب های اجتماعی به وقوع پیوسته است. عبور موفقیت آمیز از شرایط تحول نسلی به شرایط جامعه پذیری بستگی دارد. جامعه پذیری مهم ترین عامل برای برداشتن شکاف های اجتماعی در زمانی است که نسل ها به طور مشخص در حال عوض شدن هستند. چنانچه الگوهای نسل های پیشین برای نسل نو اقناع کننده باشد ، شکاف های نسلی قابل تحمل بوده و جامعه دچار بحران هویت نمی گردد.
  نظام های سیاسی مهم ترین منبع جامعه پذیری بشمار می آیند که از طریق افزایش ظرفیت های خود برای پاسخ به مطالبات و انتظارات نسل جدید کوشش می کنند تا فاصله ها را کاهش داده و قابل تحمل سازند. چنانچه اختلالاتی در کارکردهای نظام سیاسی پدید آید گسست میان نسل ها رخ خواهد داد و بحران هویت پیامد آن خواهد بود. حال پرسش این است که نقش سامانه سیاسی پس از انقلاب در مناسبات نسلی چگونه بوده است؟

  کلیدواژگان: گذار نسلی، گسست نسلی، جامعه پذیری، نظام سیاسی، هویت، بحران هویت
 • سید علی فارغ *، پروا پهلوانی، امیربهادر خلخالی صفحات 105-132

  سن امید به زندگی ، به عنوان معیاری برای تشخیص متوسط طول عمر مفید افراد یک جامعه است. این معیار نشان  می دهد که هر فرد باید حداقل توقع چند سال زندگی در جامعه ای که در آن متولد شده یا زیست می کند را داشته باشد. شیوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ، سطح آموزش و تربیت ، نگرش فردی ، آزادی های اجتماعی و وجود رسانه های فراگیر ، سبک زندگی رایج ، کمیت و کیفیت استرس های روانی و فیزیولوژیک ، میزان تفریحات مجاز و شادی های عمومی و اجتماعی ، سلامت محیط زیست و نیز شرایط اقتصادی را  می توان از مهمترین عوامل موثر بر شاخص امید به زندگی  برشمرد. در این پژوهش نقش دانش و هنر طراحی در هر یک از مولفه های احصاء شده به عنوان عواملی در جهت دستیابی به بیشینه افزایش سن امید به زندگی در شهروندان ایرانی در کشور ایران به شیوه مطالعه کتابخانه ای و شبکه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: طراحی، شهروند ایرانی، امید به زندگی، انقلاب اسلامی
 • حسین احمدی سفیدان *، مولود سعیدی اطهر صفحات 121-140

  وقوع انقلاب اسلامی ایران تاثیر شگرفی بر جنبش های اسلامی بویژه جنبش های شیعی داشته است. یکی از مهمترین آنها  ،گروه های شیعی یمن است. که بیش از هزارسال ، قدرت وحکومت را در این کشور در دست داشتند در سال 1962با کودتایی که باحمایت وتحریک کشور مصر انجام گرفت ، قدرت را از دست دادند. پرسش مقاله: انقلاب اسلامی ایران در همگرایی جنبشهای اسلامی منطقه ی خاور میانه بویژه گروه های شیعی یمن چه نقشی داشته است؟ با استفاده از نظریه پخش به مثابه چارچوب نظری به دنبال اثبات این فرضیه است.« انقلاب اسلامی ایران باعث انسجام ، وحدت بیشتر و احیای گروه های شیعی یمن شده است».یافته ها بیانگر آن است که گروه های شیعی یمن پیش از وقوع انقلاب اسلامی ، کمترین دخالت و مشارکت را در امور حکومتی یمن داشته اند و به نوعی دچار انزوای سیاسی شده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پیامدهای پخش وسیع آن درمنطقه ، منجر به خروج تدریجی شیعیان یمن بویژه گروه های شیعی شمال یمن از انزوای چند ساله گردید. جنبشها و خیزشهایی که منجر به جنگ هایی شد که از سال 2004 تا سال2010 ادامه داشت ودرنهایت گروه های شیعی توانستند از سال 2011مجددا به احیا و تجدید قدرت خود بپردازند.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، همگرایی، جنبش های اسلامی خاورمیانه، شیعیان یمن
 • روح الله شاکری زواردهی*، سهراب مقدمی شهیدانی صفحات 141-168

  تطهیر کارگزاران و خصوصا دو پادشاه پهلوی، به عنوان یک پروژه تاریخی-رسانه ای مورد توجه مخالفان نظام اسلامی قرار گرفته و با مطالب زیادی این رویکرد، تولید و منتشر شده است. خدشه در ذهنیت تاریخی نسل امروز و آینده، ایجاد تردید در علل وقوع انقلاب اسلامی و نیز کارآمدی جمهوری اسلامی، از جمله نتایج پروژه تطهیر در ایران است.
  این نوشتار با اتکا بر مستندات تاریخی، به بازکاوی ابعاد گسترده تحقق پروژه تطهیر در جمهوری اسلامی پرداخته است. ضمن مرور هشدارهای تاریخی امام خمینی نسبت به تطهیر پهلوی و انوشیروان سازی از آنان، برخی مصادیق برجسته تاریخی مطرح و به اختصار مورد نقادی قرار گرفته است که تکثیر الگوی نقد مورد استفاده در این مقاله، تا حدود زیادی مخاطب را نسبت به تاثیر عمیق و ناخودآگاه مطالب تاریخی خلاف واقع، مصون خواهد کرد.

  کلیدواژگان: تطهیر پهلوی، تحریف انقلاب اسلامی، تاریخ معاصر، تاریخ شفاهی، امام خمینی
 • مهدی نادری*، عباس نوری صفحات 189-206

  میزان توفیق یا عدم توفیق نهضت های انقلابی تا حد قابل توجهی به میزان بسیج توده ها در روند مبارزات انقلابی بستگی دارد. در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز، توده مردم نقش بسزایی ایفاء کرده اند. با این حال، فهم بازیگری مردم در روند انقلاب، بدون شناخت نقش عنصر رهبری و چگونگی آن، در جهت دهی و بسیج گری مردم ممکن نیست. این مقاله با روش کیفی و از نوع تحلیل اسنادی درصدد پاسخ به این سوال اصلی است: «امام خمینی ره به عنوان رهبر انقلاب اسلامی چگونه مبادرت به بسیج مردم در فرآیند انقلاب کرد؟». امام خمینی ره  به عنوان رهبر و استراتژیست انقلاب، محور برنامه مبارزاتی خود را بر  بیدارسازی و  آگاهی بخشی به مردم استوار کرد و در راستای بسیج مردم، اقدام به اتخاذ استرات‍ژی هایی نظیر همذات پنداری با مردم و اعتماد به آنان، بهره گیری از ادبیات و آیین های نمادین مذهبی برای بسیج سیاسی مردم، تاکید بر ارتباطات و آگاهی بخشی، مردم گرایی و مقاومت منفی و تاکید برعدم خشونت کرد.

  کلیدواژگان: رهبری، بسیج مردمی، امام خمینی، انقلاب اسلامی
 • محمدجواد هراتی*، توران منصوری صفحات 207-227

  تحولات بزرگی که در چند سال اخیر در جهان عرب اتفاق افتاد و پس لرزه های آن همچنان ادامه دارد، توجه بسیاری از محققان و تحلیل گران در حوزه انقلاب ها را به خود جلب کرده است. در این میان نظریه های ساختارگرایانه از مهم ترین رویکردهای پژوهشگران در تبیین انقلاب ها است. در میان این نظریه ها، نظریه انقلاب اجتماعی در کتاب«دولت ها و انقلاب های اجتماعی» مشهورترین نمونه در میان نسل سوم نظریه های انقلاب می باشد. اما با توجه به آنچه که اسکاچپول اذعان دارد، نظریه وی توانایی تبیین انقلاب ایران را ندارد. از اینرو سوالی که ایجاد می شود این است که آیا اسکاچپول باید تنها نظریه اش را در مورد ایران تغییر دهد یا خیر و این نظریه توانایی تبیین سایر انقلاب های جهان اسلام را دارد. بنابراین هدف مقاله، «مقایسه انقلاب های مصر، تونس» بر اساس نظریه انقلاب اجتماعی است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا نظریه انقلاب اجتماعی قابلیت تبیین انقلاب های مصر و تونس را دارد؟ فرضیه مقاله این است که نظریه انقلاب اجتماعی نه تنها توانایی تببین انقلاب ایران را ندارد بلکه این امر در مورد سایر انقلاب های جهان اسلام نیز صدق می کند.

  کلیدواژگان: نظریه انقلاب اجتماعی، انقلاب مصر، انقلاب تونس
|
 • ali bagheriDoolatabadi * Pages 7-24

  The purpose of this article is to identify US media tactics in order to counteract with it and mitigate the impact of sanctions on Iran. In this regard, the question raised was, what kinds of media tactics does the United States use to enhance the effectiveness of sanctions on citizens and officials of the Islamic Republic? The findings of the study led us to tactics such as gossip, mental imagery, morale degradation, exaggeration, and so on. The paper concludes that the Western media has, in some cases, made a serious impact on the minds of Iranian audiences and created problems for the government in the economic and sometimes political spheres. Descriptive-analytical method was used for conducting the study.

  Keywords: Iran, Sanctions, America, Islamic Revolution, Media, Will
 • samad behrouz * Pages 25-47

  One of the most important issues about the Islamic Revolution of Iran that have attracted the attention of political scientists is its influence on other countries, especially the Islamic movements, including the Islamic Movement of Hezbollah in Lebanon. The present study uses a library method to analyze the components of the maximum impact of the Islamic Revolution on the movement based on the theory of diffusion. Diffusion theory was first applied to the spread of tuberculosis, cholera, and so on, which later developed its meaning and applied to the dissemination of other issues, including cultural ones. This article, while explaining the theory of diffusion and its influencing factors, has analyzed the impact of the Islamic Revolution on the Lebanese Hezbollah movement based on diffusion theory factors.
  The present study concludes that the Islamic Revolution of Iran, among all the free nations of the world and all Muslims and Islamic movements, had the most influence on the Islamic movement in Hezbollah in Lebanon. The implications of this maximization have been analyzed and the most important components are included: the closeness of the majority of the intellectual and ideological foundations of this movement to the foundations, values and ideals of the Islamic Revolution of Iran; and the existence of the most common sides between the foundations of the Islamic Revolution of Iran and the ideological foundations of the Hezbollah movement.

  Keywords: Islamic Revolution of Iran, Hezbollah Islamic Movement, Maximum Influence, Diffusion Theory
 • mohammd Haghi * Pages 49-69

  Convergence at the international level is a process of increasing intergovernmental cooperation, a step towards the harmonization of values and the gradual process of transfer of authority to transnational institutions that are important and necessary for the achievement of universal goals and interests. Given that one of the teachings of the Islamic Revolution is the creation of Islamic convergence, the present article seeks to show what opportunities the Islamic Revolution and its teachings have created for the convergence of the Islamic world and what are the possible ways to enhance convergence? The hypothesis of this study, using modern functionalism theory, is that the Islamic Revolution, with its ideological and identity-based magnetisms such as: supporting of the weak nations; supporting of the Islamic movements; the teachings of Islamic unity and values of Islam and humanitarian values; defending the oppressed countries and the Muslim nations, all of them, enabled the Islamic Revolution to create many opportunities in the matter of Islamic world convergence. Iran have taken important steps in this way, such as establishing institutions such as Al-Mustafa International University and the World Assembly for the Approximation of Islamic Religions, with positive achievements. At the same time, there has been some obstacles and limitations at the states’ level, that can be removed by providing solutions such as diplomacy between Islamic countries, enlightening about the role of authoritarian policies and building consensus against unity-braking movements in the Islamic world. In this paper, a descriptive-analytical method is used.

  Keywords: Islamic Revolution, Convergence, Islamic World, Opportunities, Solutions
 • RASHID REKABIAN *, SIROS GHNDAN Pages 71-95

  Recently, the supreme leadership in the recent meeting with the Iranian Foreign Minister and Iranian ambassadors has put forward the keyword "ideological diplomacy". Although ideological diplomacy has a long history and countries have used this diplomacy, but the Supreme Leader’s ideological diplomacy is a mix of policy with revelational teachings designed to achieve the goals of the system in all its dimensions. The origin of this supreme statement that "some have argued in favor of the separation of diplomacy from ideology, while ideological diplomacy has no problem, and the induction of being conflict between ideology and national interest is not a reasonable propose; the Islamic Republic’s goal is to protect of national interests, independence, freedom, social justice, power and national security, and ideology seeks to safeguard national interests and constitute the identity of the nation, ”is deduced from the explicit text of the Holy Qur'an “and never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them” (Nisa'a - 141) denies any infidel domination on Muslims. In fact, this diplomacy is also based on some rationality.
  So, this research begs the question of whether there is an interaction or contrast between ideological diplomacy and national interests? According to the author, based on the goals and principles of foreign policy and also, based on the four types of rationality: instrumental, ethical, communicative and critical, the ideological diplomacy guaranty and promote the national interests of the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: Diplomacy, Ideological Diplomacy, Rationality, Supreme Leader, National Interest
 • Alireza Zahiri * Pages 97-119

  Sociologists consider many factors to be effective in social change. Meanwhile, uninterrupted circulation of the population occurs through the disappearance of older generations and the emergence of new generations in all societies. This issue is of interest to most social science researchers. Phenomena such as "generational differences" or "generational disruption", which are among the factors influencing modern social change, is the result of such process. Certainly, the gap between the previous generation and the new one, creates new demands for the new generation due to: changes in some beliefs and differences in the literature and logic of understanding the phenomena and engaging with the new conditions. Young people are at the turning point of this generational shift. Their efforts to change and develop new ideas and demands, given their diversity and breadth, are manifested in different fields and contexts, and this is why phenomena called "generational difference" was born. Since intergenerational relationships involve social cohesion and national interests, there have been many attempts to recognize this segment of social harm. Successful transition from the conditions of generational transformation depends on the conditions of socialization. Socialization is the most important factor in removing social divisions at a time when generations are clearly changing. If the patterns of previous generations are persuasive for the new generation, generational gaps are tolerable and society does not suffer an identity crisis.
  Political systems are the most important source of socialization that try to reduce and tolerate gaps by increasing their capacity to respond to the demands and expectations of the new generation. If disruptions are occurred to the functions of the political system, a rift will occur between generations and an identity crisis will follow. Now the question is what was the role of the post-revolutionary political system in generational relations?

  Keywords: Generational transition, generational rupture, socialization, political system, identity, identity crisis
 • Seyed Ali FAREGH *, Parva Pahlavani, Amir Bahador Khalkhali Pages 105-132

  Life expectancy is a measure of determining a person's useful life in average. This criterion indicates that each individual must expect how many years of life at least in the community in which they were born or live. Health care, education, personal attitudes, social freedoms and the presence of the media, mainstream lifestyle, the quantity and quality of psychological and physiological stresses, the amount of allowed recreation and general and social happiness, environmental health and economic conditions can be some of the most important factors affecting the life expectancy index. In this study, the role of knowledge and art of design in each of the mentioned components as factors for achieving maximum life expectancy in Iranian citizens is investigated through library and network study.

  Keywords: Design, Iranian Citizen, Life Expectancy, Islamic Revolution
 • Moloď Saeidiathar, Hossein AhmadiSefidan * Pages 121-140

  The outbreak of the Islamic Revolution in Iran has had a profound effect on the Islamic movements, especially on the Shiite ones. One of the most important is the Yemeni Shiite groups. They held power and ruled the country for more than a thousand years, losing power in 1962 by a coup d’etat that was sponsored by Egypt. Our question: What role did the Islamic Revolution have in the convergence of Islamic movements in the Middle East, especially Shiite Yemeni groups? Using the theory of diffusion as a theoretical framework, we seek to prove this hypothesis: "The Islamic Revolution of Iran has brought more cohesion, unity and revival of Yemeni Shiite groups." They had little participation in Yemeni government affairs and had some sort of political isolation, but after the victory of the Islamic Revolution in Iran and its widespread repercussions in the region, the Yemeni Shiites, especially Shiite groups in northern Yemen, were gradually get rid of many years of isolation. The movements and uprisings that led to the wars that continued from year 2004 to 2010 and finally the Shiite groups were able to revive and renew their power from year 2011.

  Keywords: Islamic Revolution of Iran, Convergence, Islamic Movements in the Middle East, Yemeni Shiites
 • Roohollah Shakeri Zaruhdi * Pages 141-168


  The cleansing of agents, and especially of the two Pahlavi kings, has been as a historical-media project, the object of the opposition of the Islamic regime and has produced and published a lot with much of this approach. Damage to the historical mentality of the present and future generations, the defusing doubts about the causes of the Islamic Revolution, and the effectiveness of the Islamic Republic, are among the results of the cleansing project in Iran.
  Drawing on historical documents, this article explores the broad dimensions of the realization of the cleansing project in the Islamic Republic. While reviewing Imam Khomeini's historical warnings of Pahlavi cleansing and introducing them as Anooshirwan, some prominent historical examples have been briefly criticized. Reproducing the criticism pattern used in this article would largely immune the audiences against the unlike historical materials’ profound and unconscious influences.

  Keywords: Pahlavi Cleansing, Distortion of the Islamic Revolution, Contemporary History, Oral History, Imam Khomeini
 • mahdi naderi *, abbas nori Pages 189-206

  The triumph or fiasco of the revolutionary movements largely depends upon the extent of mobilization of the masses in the process of revolutionary struggle. In the victory of the Islamic Revolution of Iran, the masses have played an important role. However, it is not possible to understand the role of the people in the process of revolution without knowing the role and quality of the leadership and how to mobilize the people. This article is a qualitative and documentary analysis that seeks to answer the key question: "How did Imam Khomeini, as the leader of the Islamic Revolution, mobilize the people in the process of revolution?"
  As the leader and strategist of the revolution, Imam Khomeini based his campaign program on these pillars: awakening and informing the people; in order to mobilize the people, adopted strategies such as identifying with the people and trusting them; utilized religious literature and traditions to mobilize people politically; emphasized on communication and awareness; humanism and negative resistance and the emphasis on non-violence.

  Keywords: Leadership, Popular Mobilization, Imam Khomeini, Islamic Revolution
 • mohammad harati *, toran mansory Pages 207-227

  Over the last few years, some great developments have taken place in the Arab world and the aftershocks remain to entice the attention of many revolutionary scholars and analysts. Structuralist theories are among the most significant approaches of scholars in explaining revolutions. Among these theories, social revolution theory is the most famous example of the third generation of revolutionary theories which have been introduced "States and Social Revolutions" by Skocpol. But according to what Skocpol acknowledges, her theory is incapable of explaining the Iranian revolution. The question that arises is, therefore, whether or not Skocpol should change her theory about Iran alone, and her theory has the potential to explain other revolutions in the Muslim world. The purpose of the paper is therefore to "compare the revolutions of Egypt and Tunisia" according to the theory of social revolution. The main question in this article is whether social revolution theory can explain the revolutions of Egypt and Tunisia. The hypothesis of the article is that the theory of social revolution not only has not the ability to explain the Iranian revolution, but it cannot also explain other revolutions in the Islamic world.

  Keywords: Theory of Social Revolution, Egyptian Revolution, Tunisian Revolution