فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خدیجه جنگی اقدم*، باقر سرداری صفحات 1-8
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که نگرش های مذهبی یکی از راهبردهای اساسی در بیماران سرطانی می باشد. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر نگرش های مذهبی (دینداری) بر تاب آوری بیماران سرطانی شهر خوی بود.
  روش
  این پژوهش از حیث روش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق طبق اطلاعات به دست آمده از بیمارستان های شهرستان خوی 149 نفر به عنوان بیمار سرطانی شناسایی شد، مطابق با جدول مورگان، حجم نمونه آماری 108 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش های مذهبی سراج زاده (1388) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که نگرش های مذهبی (دینداری) بر تاب آوری بیماران سرطانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد، به طوری که نگرش های مذهبی و مولفه های آن (بعد اعتقادی، بعد عواطف دینی، بعد پیامدی و بعد مناسکی) بر تاب آوری بیماران سرطانی مثبت و معنی داری است (P<0/001). نتیجه گیری مبتنی بر ای یافته ها می توان نتیجه گرفت که نگرش های مذهبی یک عامل کارآمد و موثر در تاب آوری بیماران سرطانی می باشد.
  کلیدواژگان: نگرش های مذهبی، تاب آوری، سرطان
 • حجت ترکمندی، اسماعیل حیدرانلو، مژگان فیروزبخت، بهرام طهماسبی، مریم زیاری، امیرحسین گودرزیان، آمنه یعقوب زاده، سید حمیدشریف نیا، مبین محمدی نژاد* صفحات 9-15
  با توجه به اینکه در جامعه ایران میزان شیوع و بروز سرطان افزایش پیداکرده است، لزوم انجام مطالعاتی که باعث سازگاری بهتر با این بیماری مزمن و تنش زا می شود از اهمیت به سزایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی انجام شده است. انجام شد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده در مطالعه استفاده شد.. 1397
  روش
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1397 انجام شد، از روش نمونه گیری تصادفی ساده در مطالعه استفاده شد. داده ها به وسیله فرم مشخصات فردی و پرسشنامه FACT-G برای کیفیت زندگی و پرسشنامه MPSS برای اندازه گیری حمایت اجحتماعی استفاده شد.
  یافته ها
  سن افراد حاضر در این مطالعه با میانگین و انحراف معیار (14/93) 49/65 بود. نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی رابطه معنی داری با ابعاد جسمی (B=-0/16) و روانی (B=-0/13) اجتماعی (B=0/29)و عملکردی (B=0/21) کیفیت زندگی دارد.
  نتیجه گیری
  برای سازگاری با بیماری سرطان این افراد نیاز به حمایت از سیستم بهداشت و درمان و خانواده و اطرافیان دارند. حمایت اجتماعی که از طرف خانواده و دوستان انجام می شود، یک عامل مهم برای تاثیر بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی می باشد. درنتیجه این روند باعث سازگاری بهتر با بیماری سرطان می شود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی، سرطان
 • مهلا تجری، اکرم ثناگو*، مریم عظیمی، لیلا جویباری صفحات 16-21
  مقدمه
  بیماری هوچکین یک نوع بدخیمی مربوط به سیستم لنفورتیکولر است که در گروه لنفوم ها جای دارند. در دوران کودکی بعد از لوسمی و تومورهای مغزی، لنفوم ها (اعم از هوچکین و غیرهوچکین) مقام سوم را دارا می باشند.
  روش
  این مطالعه گزارش یک مورد است. ماه قبل، 2 کیلوگرمی از 3-4 ساله می باشد  10/5
  یافته ها
  بیمار پسر 10.5 ساله می باشد که با تورم بدون درد غدد لنفاوی دو طرف گردن و کاهش وزن 4-3 کیلوگرمی از 2 ماه قبل در بیمارستان بستری شده است. اولین مراجعات بیمار به متخصص ENT بوده است.پس از پایان دوره درمان با سفالکسین و عدم بهبودی بیوپسی اکسیژنال انجام شد و با توجه به جواب تشخیص لنفوم گذاشته می شود. به دنبال آن بیمار در بخش انکولوژی بستری و مجددا بیوپسی شده و درمان شروع می شود بعد از بهبود نسبی پدر بیمار به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه درمان امتناع می کند و در مراجعه بعدی به دنبال پیشرفت بیماری و متاستاز تومور به ریه و مشکلات قلبی و تنفسی شدید بیمار علی رغم تلاش های انجام شده فوت می کند.
  نتیجه گیری
  براساس مبانی اسلامی، فرد حق آسیب رساندن به خود را ندارد، ولی به دلیل حق و سلطه ای که هر فرد بر بدن خود دارد، این مساله مجوز درمان اجباری به شمار نمی آید، بلکه تنها درمانگر را ملزم می کند که برای منصرف کردن بیمار از تصمیم خود در حد توان تلاش کند و از سوی دیگر، با بیمار در آسیب رساندن به خود مشارکت نکند و به ویژه در قطع درمان با بیمار همکاری نکند.
  کلیدواژگان: لنفوم، حق زندگی، عدم رضایت
 • فریبا بلورچی فرد، مریم رسولی، سالار رمضانی* صفحات 22-30
  مقدمه
  رشد پس از سانحه، به تغییرات شخصی و روان شناختی مثبتی گفته می شود که پس از وقوع یک حادثه ایجاد شده و نتیجه ی مبارزه فرد علیه حادثه ی استرس زا می باشد. این پژوهش با هدف بررسی همبستگی بین رشد پس از سانحه باسواد سلامت در بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت پذیرفت.  
  روش
  در این پژوهش توصیفی همبستگی، 384نفر از بیماران بستری مبتلا به سرطان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سواد سلامت و رشد پس از سانحه بود که روایی و پایایی آن ها تایید شد.  برای تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و آزمون های T مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون در نرم افزار22 SPSSاستفاده شد.  
  یافته ها
  کمترین و بیشترین میانگین نمرات رشد پس از سانحه به ترتیب مربوط به ابعاد موقعیت های جدید (2/04) و تغییرات معنوی (3/84)بود. همچنین کمترین و بیشترین میانگین نمرات سواد سلامت به ترتیب مربوط به حیطه خواندن (2/99) و حیطه درک (4/06) بوده است.میانگین کلی نمرات رشد پس از سانحه و سواد سلامت به ترتیب 3/1 و 3/68 به دست آمد. بین رشد پس از سانحه و سواد سلامت بیماران مبتلا به سرطان همبستگی مثبت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به دلیل وجود همبستگی بین رشد پس از سانحه و سواد سلامت ضروری است با ارائه کمی و کیفی برنامه های مشاوره و افزایش کیفیت خدمات درمانی و بهبود ارتباط بیمار- ارائه دهنده زمینه مناسبی برای بیماران فراهم نمود تا بهتر شرایط خود را درک نموده و با آن سازگار شوند.
  کلیدواژگان: رشد پس از سانحه، سواد سلامت، بیماران مبتلا به سرطان، بیمارستان های آموزشی
 • سید حبیب الله حسینی، مرضیه لری پور*، فریبا رویین تن صفحات 31-38
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در ایران و تاثیر آن بر کیفیت زندگی افراد مبتلا، مطالعه حاضر با هدف " تاثیر آموزش مراقبت های تسکینی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان" انجام شد.
  روش
  در این کارآزمایی بالینی 46 نفر از مبتلایان به سرطان پستان به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل مراقبت روتین و گروه مداخله علاوه بر این مراقبت، آموزش 4 هفته ای طراحی شده را دریافت کردند. پرسشنامه کیفیت زندگی میسولا قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله برای هر دو گروه تکمیل شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون تی مستقل، کای دو، تی زوج با نرم افزارSPSSنسخه 23 صورت گرفت.   
  یافته ها
  میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله قبل و بعد از مداخله دارای اختلاف معنادار آماری (P=0/003) و در گروه کنترل این تفاوت معنادار نبوده است (P=0/67) همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران دو گروه مداخله و کنترل بلافاصله ویک ماه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود داشت(P<0/0001).
  نتیجه گیری
  آموزش مراقبت های تسکینی می تواند کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشد، لذا تا ارائه سیستماتیک و جامع این مراقبت ها می توان با آموزش آنها با تاکید بر محوریت نقش بیمار، به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک کرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مراقبت تسکینی، سرطان پستان، آموزش
 • بدری جعفری*، طاهره هاشمی فرد، علی مهری صفحات 39-46
  مقدمه
  بیماران مبتلا به سرطان پستان در صورتی که دو غده لنفاوی زیر بغل آنها مثبت باشد، همزمان با ماستکتومی تحت جراحی برداشتن غدد لنفاوی زیر بغل قرار می گیرند. تورم لنفاوی بعد از جراحی زیر بغل، یک عارضه ترسناک است. مبتلایان به تورم لنفاوی درد و مشکلات تصویر ذهنی را تجربه می کنند. هر مداخله در جهت کاهش تورم لنفاوی بر تصویر ذهنی این بیماران موثر است.112
  روش
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده یک سوکور است که در 112 زن مبتلا به تورم لنفاوی ثانویه به درمان سرطان پستان شرکت کردند. بعد از جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه ارتباطات و تصویر ذهنی از جسم خود، جامعه مورد بررسی به طور تصادفی به دو گروه آزمون (54نفر) و کنرتل (58 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمون احتقان زدایی ترکیبی همراه با پمپ فشاری توسط پرستار آموزش دیده، به صورت دو بار در هفته برای شش ماه متوالی انجام گردید. گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند تا بعد از پایان مداخله در گروه آزمون تحت درمان قرار بگیرند. در پایان مداخله مجددا دو گروه پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها در نرم افزار SPSS17مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره سلامت و قدرت، موانع اجتماعی، ظاهر و جذابیت جنسیتی و همچنین نمره کل بعد از مداخله در گروه آزمون) نسبت به گروه کنترل افزایش قابل ملاحظه ای داشت که این تغییر بجز در موانع اجتماعی در بقیه متغیرها معنی دار بود (P<0/05). بیشترین افزایش میانگین در متغیر سلامت و قدرت مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  احتقان زدایی ترکیبی و پمپ فشاری بر تصویر ذهنی و تعاملات اجتماعی مبتلایان به تورم لنفاوی موثر است و این تاثیر بر تصویر ذهنی بیماران بیشتر از تعاملات اجتماعی آنها موثر است. بنابراین اجرای تکنیک های احتقان زدایی ترکیبی و پمپ فشاری به همراه مداخلات روانشناختی برای کاهش پیامدهای جسمی و روانی بیماران مبتلا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تورم لنفاوی، سرطان پستان، تصویر ذهنی، احتقان زدایی ترکیبی
 • عذری صالحی فرد، فاطمه اسکندری* صفحات 47-54
  مقدمه

  سرطان مثانه یکی از شایع ترین علل بدخیمی است. به طوریکه هشتمین علت مرگ ناشی از سرطان بوده و مسیول سه درصد از کل تومورها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نیترات آب آشامیدنی بر سرطان مثانه در لارستان می باشد.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است  که در آن از دو نوع داده استفاده شده است. داده های سرطان مثانه که از مرکز بهداشت شهرستان لارستان و داده های مربوط به نیترات که از شرکت آب و فاضلاب روستایی لارستان جمع آوری گردید. شاخص بروز استاندارد شده سنی در هزار نفربرای هر بخش جداگانه تهیه و نقشه پهنه بندی بیماری براساس این شاخص در سه گروه کم خطر، خطر متوسط و پرخطر در GIS تهیه شد. نقشه غلظت نیترات به روش میانیابی در GIS تهیه شد. در انتها به کمک همبستگی پیرسون در SPSS رابطه نیترات با سرطانه مثانه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  سرطان مثانه با نسبت 3/58 درصد در گروه مردان و 7/41 در گروه زنان سومین سرطان شایع در شهرستان لارستان می باشد. کانون های اصلی بیماری در شهرستان به ترتیب بخش های صحرای باغ و بیرم می باشد. تمرکز اصلی نیترات در بخش های اوز، صحرای باغ و بیرم است. مقایسه این کانون ها با نقشه غلظت نیترات آب آشامیدنی (مناطق با نیترات بین 45-20 میلی گرم بر لیتر) نشان داد که این مناطق بر هم منطبق هستند(با ضریب همبستگی 764/r= و 038/p=).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباطی که بین نیترات با سرطان مثانه در این مطالعه بدست آمد.  بررسی دقیق تر موضوع از نظر عناصر آب و سایر فاکتورهای موثر بر ابتلا به سرطان مثانه امری ضروری به نطر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان مثانه، نیترات، سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیای پزشکی
 • ستاره جانی*، نادر حاجلو صفحات 55-62
  مقدمه

  مطالعه اندکی در مورد نقش شخصیت در پیش بینی علایم بالینی روانشناختی مرتبط با سرطان وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش سیستم های مغزی رفتاری در پیش بینی علایم بالینی روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. نمونه آماری شامل100 بیمار مبتلا به سرطان بود، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی متغیرها، از آزمون های کارور و وایت(1994)و نسخه25 گویه ای فهرست نشانگان(scl-25) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS-20 و با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که سیستم فعال ساز رفتاری با افکار پارانوییدی رابطه مثبت (01/0>P)و با افسردگی رابطه منفی معنی دار دارد (01/0>P). هم چنین بین سیستم بازداری رفتاری با همه علایم روان شناختی رابطه ای مثبت وجود دارد.

  نتیجه گیری

  سیستم های مغزی-رفتاری قادر به پیش بینی علایم روانشناختی در بیماران مبتلا به سرطان می باشند که با شناسایی این سیستم ها می توان بیمارانی را که مستعد علایم روانشناختی هستند شناسایی و اقدامات پیشگیرانه ای به عمل آورد.

  کلیدواژگان: سرطان، سیستم های مغزی رفتاری، علایم بالینی روانشناختی
|
 • Jangi Aghdam*, Kh Sardari B Pages 1-8
  Introduction
  Studies have shown that spirituality is one of the main strategies in cancer patients. The purpose of this study was to determine the effect of religious attitudes (religiosity) on the resilience of cancer patients in Khoy.
  Method
  This research is an applied research in terms of purpose and is descriptive-correlative in terms of method. The statistical population of the study, according to the information obtained from hospitals in Khoy city, was identified as 149 cancer patients. According to Morgan's table, the sample size was 108 people who were selected through accessible sampling. To collect information, a religious attitude questionnaire Serajzadeh (2009) and Conner and Davidson (2003) Sustainability Questionnaire. For data analysis, Pearson correlation and regression analysis were used by SPSS software version 21.
  Results
  Data analysis showed that religious attitudes (religiosity) have a positive and significant effect on the resilience of cancer patients, so that religious attitudes and its components (belief dimension, religious emotional dimension, consequence dimension and ritual dimension ) Has a positive and significant resonance in cancer patients (P <0/0 1).
  Conclusion
  Based on these findings, it can be concluded that religious attitudes are an effective and effective factor in the resilience of cancer patients.
  Keywords: Religious Attitudes, Resiliency, Cancer Patients
 • Torkmandi H, Heidaranlu E, Firouzbakht M, Tahmasbi B, Ziyari M, Yaghoobzadeh A, Goudarzian A.M, Sharifnia S.H, Mohammadinezhad M* Pages 9-15
  Introduction
  Regarding the prevalence and incidence of cancer has been increased, it is important to conduct studies that are better suited to this chronic and stressful disease. The present study aimed to investigate the relationship between social support and quality of life in cancer patients.
  Method
  A simple random sampling method was used in this descriptive- sectional study that was conducted in 2018. Data were collected using demographic questionnaire, FACT_G for assessing quality of life questionnaire and MPSS questionnaire in order to measure social support.
  Results
  The mean and standard deviation of the patients presented in the study was 49.65±14.93. The results showed that social support had a significant relationship with physical (B = - 0.16), psychological (B = - 0.13), social (B = 0.29) and functional dimensions (B = 0.21) of quality of life.
  Conclusion
  Patients need the support of healthcare system, family, and their relatives. Social support provided by family and friends is an important factor in influencing the quality of life of cancer patients. As a result, this process will make the cancer patients better adapted.
  Keywords: Social support, Quality of Life, Cancer
 • Tajari M, *Sanagoo A, Azimi M, Jouybari L Pages 16-21
  Introduction
  Hodgkin's disease is a type of malignancy associated with the lymphoreticular systems that are in place lymphoma group . During childhood, after leukemia and brain tumors, lymphoma (including Hodgkin's and non-Hodgkin) are the third place final touch.
  Method
  This is a case report.
  Results
  The patient is a 10.5-year old boy has been hospitalized with Painless swelling of lymph nodes on both sides of the neck and a weight loss 4-3 kg since 2 months ago, The first referrals of patient has been ENT specialist. After the end of the treatment with cephalexin and incisional No improvement, biopsy is performed and given the diagnosis of lymphoma .Followed patients hospitalized in oncology ward And re-biopsy and treatment begins. After partial recovery sick father because of religious beliefs is refused further treatment And next visit to disease progression and metastasis to the lungs and heart problems and severe respiratory, The patient died despite the efforts made.
  Conclusion
  Based on the Islamic principles, the person has no right to harm himself, But because of the right and domination that each person has on his body .this issue does not a license for compulsory treatment , But only requires the therapist to try to dissuade a patient from making his decision. as much as possible and on the other hand, does not contribute to patient injury to yourself and especially not cooperate with the patient discontinuation of treatment.
  Keywords: lymphoma, Right to life, Dissatisfaction
 • Bolourchifard F, Rasouli M, Ramezani S* Pages 22-30
  Introduction
  Post-Traumatic Growth refers to personal and psychological changes that have been made after a severe incident and the result of a person's struggle against the incident is stressful. This study aimed to investigate the correlation between post-traumatic post-traumatic incidence and health literacy in in-patient patients in educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Method
  In this analytical-cross-sectional study, 384 patients with cancer were selected in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Data were collected by Health Literacy and Post-Traumatic Growth questionnaires. Their validity and reliability were confirmed. Data analysis were used by descriptive statistics, independent t-test, Pearson correlation and ANOVA in SPSS 22 software.
  Results
  According to findings, the lowest and the most average of Post-Traumatic Growth scores were related to dimensions of new possibilities (2.04) and spiritual changes (3.84). Also, the lowest and highest mean of Health Literacy scores were in reading area (2.99) and comprehension domain (4.06) respectively. The average total score of Post-Traumatic Growth and Health Literacy was 3.1 and 3.68, respectively. There was a significant and positive correlation between PostTraumatic Growth and Health Literacy in patients with cancer.
  Conclusion
  Due to the link between Post-Traumatic Growth and Health Literacy, it is necessary to provide quantitative and qualitative counseling programs and improve the quality of health care and improve patient-provider communication, to provide good conditions for patients to better understand and adapt to their circumstances.
  Keywords: Post-Traumatic Growth, Health Literacy, Cancer Patients, Educational Hospital
 • Hosseini S.H, Loripoor M*, Roueintan F Pages 31-38
  Introduction
  To provide systematic and public palliative care in Iran, education this care for breast cancer patients can improve the quality of life of these patients, So the present study was conducted to determine “the effect of educating palliative cares on the quality of life in breast cancer patients”.
  Method
  In the present clinical trial 46 patients with breast cancer who referred to the oncology department of the Shahid Rajaei were selected and were allocated into two groups of control and intervention using simple randomization method. participants in the intervention group, received the 4-week designed intervention along with the routine cares. The Missoula quality of life index was completed by both groups before, right after and one month after the intervention.
  Results
  Mean score of quality of life of the patients in the intervention group had a significant difference before and after the intervention (P = 0.003); and its had no significant difference in the control group before and after the intervention (P = 0.67). there was a significant difference between the mean scores of the quality of life of the patients in the intervention and the control groups before, right after and one month after the intervention (P< 0.0001).
  Conclusion
  Comparing the mean scores of quality of life between the control and the intervention groups showed that educating palliative care could improve the quality of life in the patients. Therefore, paying attention to palliative care programs and educating them constantly and applicably in the nursing care programs is recommended.
  Keywords: Quality of Life, Palliative Care, Breast Cancer, Educating the Patient
 • Jaafari B*, Hashemifard T, Mehri A Pages 39-46
  Introduction
  Patients with breast cancer who have two positive axillary lymph nodes, along with mastectomy, they undergo axillary node dissection. Lymphedema after axillary surgery is a feared complication. This women experience pain and body image impairments. Any intervention to reduce lymphedema, affects the body image of these patients.
  Method
  This study is a randomized, single-blind clinical trial that 112 women with breast cancer related lymphedema participated. After collecting data through a questionnaire of body image and relationships scale, the community was randomly divided in to experimental (54) and control (n = 58) groups. For the experimental group, Combined Decongestive Therapy and pneumatic compression pump was performed by an educated nurse, twice a week for six consecutive months. The control group was placed on the waiting list to be treated after the end of intervention in the experimental group. At the end of intervention, two groups completed the questionnaire again. Data was analyzed in SPSS software (version 17).
  Results
  After the intervention the mean score of health and strength, social barriers and appearance and sexuality as well as total score in the experimental group was significantly higher than the control group, which was significant except for social barriers in the other factors (p˂ 0.05). The highest mean increase was observed in the health and strength fact.
  Conclusion
  The results showed that combined decongestive therapy and compression pump are effective on the body image and social interactions in the patients, which affects the body image of patients more than their social interactions. Therefore, combined decongestive therapy and pneumatic compression pump along with psychological interventions are recommended to reduce the physical and psychological complications in these patients.
  Keywords: Lymphedeme, Breast Cancer, Body Image, Combined Decongestive Therapy
 • O Salehifard, F Eskandari* Pages 47-54
  Introduction

  Bladder cancer is one of the most common causes of malignancy. The eighth cause of death is due to cancer and is responsible for three percent of the total tumors. The purpose of this study was to evaluate the effect of drinking water nitrate on bladder cancer in Larestan.

  Method

  This is a descriptive-analytic study in which two types of data are used. Blood cancer data from Larestan Health Center and nitrate data collected from Larestan rural water and sewage company. The standardized incidence rate of 1000 people was prepared for each separate section and the disease zoning map was based on this indicator in three groups of low risk, medium and high risk in GIS. The nitrate concentration map was prepared by interpolation method in GIS. Finally, using Pearson correlation in SPSS, the relationship between uric acid and nitric oxide was studied.

  Results

  Bladder cancer is the third most common cancer in Larestan province with 58.3% in men and 41.7 in women. The main focal points of the disease in the city are the Saharany Bagh and Byram departments, respectively. The main concentration of nitrate in the parts of the Evaz, the Saharay Bagh and Byram. Comparison of these focuses with the concentration map of nitrate of drinking water (areas with nitrate between 20-45 mg / l) showed that these areas coincide (with correlation coefficient r = 764 and p = 0.038).

  Conclusion

  Considering the association between nitrate and bladder cancer in this study. Therefore, a more detailed study of the subject in terms of water elements and other factors affecting bladder cancer is necessary.

  Keywords: Bladder Cancer, Nitrate, GIS, Medical Geography
 • Setareh Jani*, Nader Hajloo Pages 55-62
  Introduction

  There are few studies about the role of personality in predicting cancerrelated clinical-psychological symptoms. Therefore, the aim of this study was to investigate the role of behavioral brain systems in predicting clinical psychological symptoms in cancer patients.

  Method

  The present research is descriptive-correlational. A sample of 100 patients with cancer was selected using available sampling method. To evaluate variables, Carver and White (1994), BIS/BAS Scales and Symptom Checklist - 25 (SCl-25), were used respectively. Data were analyzed using SPSS-20 software and Pearson correlation coefficient and stepwise regression tests.

  Results

  The findings showed that there was a significant positive correlation between behavioral activation system and paranoid thoughts (P <0/01) and negative correlation with depression (P <0/01). There is also a positive relationship between the inhibition system and all of the psychological symptoms.

  Conclusion

  Brain - behavioral systems can predict the psychological symptoms in cancer patients. By identifying these systems, it is possible to identify patients who are susceptible to psychological symptoms and take preventive measures.

  Keywords: Cancer, brain, behavioral systems, Psychological Symptom