فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا انصاری، احمد دلبری، مهرداد کریمی*، احمد علی اکبری کامرانی، یدالله ابوالفتحی ممتاز، سیران محمدی، رباب صحاف صفحات 132-143
  اهداف
  استئوآرتریت یکی از شایع ترین بیماری های سالمندان است که مستقیما منجر به مرگ نمی شود ولی یکی از علل مهم ناتوانی در سالمندان است . درمان های دارویی و جراحی برای انواع مختلف بیماری استئوآرتریت وجود دارد که بیشتر آن ها هزینه هنگفتی دارند و ممکن است عوارض جانبی مهمی ایجاد کنند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر گیاه ناخنک بر عملکرد جسمی سالمندان مبتلا به استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو است. 
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی شاهددار دوسو کور است 61 سالمند بالای 60 سال (35 زن و 26 مرد) ساکن یکی از خانه های سالمندان شهر تهران با میانگین و انحراف معیار 7/79±78 و میانه 81 سال، که با تشخیص پزشک متخصص ارتوپدی بر اساس درجه 1تا3 مقیاس (Kellegren-Lawrence (K-L استئوآرتریت خفیف تا متوسط داشتند، بر اساس معیارهای ورود و خروج و با استفاده از روش تصادفی بلوک بندی شده به دو گروه مداخله (34 نفر) و کنترل (27 نفر) تقسیم شدند. اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه شدت آرتروز WOMAC برای عملکرد جسمی جمع آوری شد. گروه مداخله روغن ناخنک و گروه شاهد ژل دیکلوفناک دریافت کردند. داده ها2 و 4 هفته بعد از شروع مداخله جمع آوری و وارد نسخه 23 نرم افزار SPSS و تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در شروع مطالعه شرکت کنندگان دو گروه مداخله و گروه شاهد از نظر متغیرهای اجتماعی جمعیت شناختی، تفاوت معناداری نداشتند. براساس نتایج این مطالعه عملکرد جسمانی F(2، 58)=20/4، P<0/001 به طور معناداری در هر دو گروه مداخله و گروه شاهد بهبود یافت و شدت بهبودی در گروه مداخله (0/88) بیشتر از گروه شاهد (0/36) بود. همچنین عوارض جانبی خاصی در طول مطالعه گزارش نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روغن موضعی ناخنک در مقایسه با ژل دیکلوفناک اثر بیشتری در بهبود عملکرد جسمانی سالمندان با استئوآرتریت ضعیف تا متوسط اولیه زانو دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، برای بهبود عملکرد جسمانی مبتلایان به استئوآرتریت ضعیف تا متوسط اولیه زانو روغن موضعی ناخنک پیشنهاد می شود. مطالعات آینده برای تعیین دز دقیق و سازوکار اثر روغن ناخنک در بهبود عملکرد جسمانی در استئوآرتریت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ناخنک، دیکلوفناک، عملکرد جسمانی مفصل زانو، استئوآرتریت اولیه، سالمند
 • رقیه السادات حسینی، محمداسماعیل ابراهیمی*، وحید خلخالی، نرگس زمانی صفحات 144-161
  اهداف اضطراب مرگ پدیده ای شایع میان مردم است و در دوران میان سالی و اواخر زندگی، برجسته تر می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ترس از مرگ با باورهای مذهبی و اختلالات روانی سالمندان ساکن در سرای سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها در این مطالعه که از نوع همبستگی است، 100 نفر که 61 درصدشان زن و 39 درصدشان مرد بودند از سرای سالمندان شهر کرج به شیوه غیرتصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اضطراب مرگ تمپلر، پرسش نامه اختلالات عصبی، فکری SCL90 و پرسش نامه نگرش سنج مذهبی گلریزبراهنی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. 
  یافته ها میانگین و انحراف معیار نمرات ترس از مرگ، باورهای مذهبی و اختلالات روانی سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر کرج به ترتیب 3/12± 6/30، 3/88± 16/04 و 57/96±99/15 بود، بین دو متغیر اضطراب مرگ و باورهای مذهبی هیچ رابطه ای مشاهده نشد. نتایج این پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین ترس از مرگ با باورهای مذهبی و اختلالات روانی سالمندان بود. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب همبستگی بین ترس از مرگ و اختلالات روانی، 0/499 حاصل شده است (0/01>r=0/499، P) که نشان می دهد بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری هر اندازه میزان اضطراب مرگ در سالمندان افزایش یابد، به همان نسبت میزان بروز اختلالات روانی در آن ها افزایش می یابد. پس می توان از طریق کاهش اضطراب مرگ با تنظیم و اجرای برنامه های روان شناختی از بروز و یا شدت اختلالات روانی در سالمندان کاست.
  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، باورهای مذهبی، اختلالات روانی سالمندان
 • پیام ورعی، خدامراد مومنی*، آسیه مرادی صفحات 162-177
  اهداف
  بهزیستی روان شناختی می تواند بر جنبه های مختلف زندگی سالمندان تاثیر بگذارد. غالب پژوهش ها تایید می کنند دین داری با بهزیستی روان شناختی فرد مرتبط است. اما علل این همایندی ها به وضوح روشن نیست. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه ای اضطراب مرگ و خودشفقت ورزی در رابطه بین دین داری و بهزیستی روان شناختی است.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی هدف پژوهش نمونه ای 300نفری از سالمندان مرکز نگهداری شهر کرمانشاه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه های معاینه مختصر وضعیت شناختی، جهت گیری دینی، خودشفقت ورزی، اضطراب مرگ و بهزیستی روان شناختی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 23 نرم افزار SPSS برای محاسبه شاخص های توصیفی و همبستگی و از نسخه 23 نرم افزار AMOS برای مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده مدل علی رابطه بین جهت گیری دینی، خودشفقت ورزی، اضطراب مرگ و بهزیستی روان شناختی بر اساس شاخص های مختلف برازش تایید می شود. بنابراین دین داری با بهزیستی روان شناختی رابطه مستقیم دارد و خودشفقت ورزی و اضطراب مرگ می توانند این رابطه را میانجی گری کنند.
  نتیجه گیری
  دین داری می تواند با کاهش اضطراب مرگ و افزایش خودشفقت ورزی تاثیر بسیار زیادی بر بهزیستی روان شناختی سالمندان اعمال کند. بنابراین در تبیین رابطه دین داری و بهزیستی روان شناختی توجه به نقش مهم افزایش خودشفقت ورزی و کاهش اضطراب مرگ از جمله روش های مطلوب برای پیشگیری و کاهش آسیب پذیری نسبت به مشکلات سلامت روان در سالمندان است.
  کلیدواژگان: دین داری، بهزیستی روانی، اضطراب مرگ، خودشفقت ورزی، سالمندان
 • مژگان سعید، اصغر مکارم*، سعید خانجانی، وحید بختیاری صفحات 178-187
  اهداف سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت است و کیفیت زندگی از مهم ترین شاخص های توسعه انسانی است. سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی مقوله های حائز اهمیت در حوزه سالمندی هستند. این مطالعه با هدف مقایسه سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران در سال 1394 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه توصیفی تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران بود. نمونه پژوهش 434 نفر بودند و به دو گروه 217 نفره تقسیم شدند. نمونه گیری در سالمندان مقیم خوشه ایتصادفی و در سالمندان غیرمقیم به صورت دردسترس انجام پذیرفت. پس از تایید کمیته اخلاق و کسب رضایت آگاهانه، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه جمعیت شناختی، مقیاس سلامت اجتماعی کیز و پرسش نامه کیفیت زندگی سالمندان آغاز شد. سپس داده ها وارد نرم افزار SPSS شدند و به وسیله شاخص های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، همچنین از طریق آزمون های خی دوی پیرسون، کلموگروف اسمیرنوف و تی مستقل توصیف و تحلیل شدند.
  یافته ها
  217 نفر (144 زن و 73 مرد) سالمند مقیم و 217 نفر (132 زن و 85 مرد) سالمند غیرمقیم وارد مطالعه شدند. دو گروه از نظر جنسیت و سن و سطح تحصیلات همتا بودند (0/05p). میانگین و انحراف معیار سلامت اجتماعی در سالمندان مقیم و غیرمقیم در آسایشگاه های سالمندی شهر تهران به ترتیب 7/87±45/92 و 25/91±47/8 بود و این متغیر در این دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/05p).
  نتیجه گیری
  سطح سلامت اجتماعی سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران به ترتیب در حد ضعیف و متوسط بود. همچنین کیفیت زندگی سالمندان مقیم و غیرمقیم آسایشگاه های سالمندی شهر تهران به ترتیب در حد ضعیف و متوسط بود. بر اساس یافته ها اقامت در آسایشگاه های سالمندی تاثیر معناداری بر سطح سلامت اجتماعی سالمندان ندارد، اما همین موضوع به طور معناداری بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، کیفیت زندگی، سالمندان، آسایشگاه های سالمندی
 • مهنوش کیانی*، زهره لطیفی، زهرا یوسفی صفحات 188-199
  اهداف
  جامعه ایران رو به پیری است و هیچ گروهی همچون سالمندان دچار مشکلات جسمانی و اجتماعی در زندگی نیستند. از آنجایی که ناتوانی ها و ضعف جسمانی، نقایص حسی عصب شناختی، ازدست دادن عزیزان، استرس ها و مشکلات، زمینه ناامیدی را در این قشر به وجود می آورند؛ پژوهش حاضر با هدف مدل سازی معادلات ساختاری امید به زندگی سالمندان بر اساس حساسیت اضطرابی، حمایت اجتماعی و ادراک درد در این گروه صورت گرفته است. 
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مدل سازی بود که به صورت مقطعی و توصیفی تحلیلی در بهار 1395 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی سالمندان زن و مرد 60 سال و مسن تر ساکن در منزل بود. نمونه آماری این مطالعه شامل 340 نفر سالمند بود که از اماکن مختلف عمومی شهر اصفهان انتخاب شدند و به سوالات پرسش نامه های امید بر اساس منابع اسلامی شلمزاری، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، حساسیت اضطرابی ریس و پترسون و ادراک درد محقق ساخته یوسفی و همکاران پاسخ دادند. داده های گردآوری شده با نسخه 16 نرم افزار SPSS وAMOS 21، آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری و محاسبه شاخص های برازش، تجزیه و تحلیل شدند. 
  یافته ها
  میانگین سن 66/91 سال، میانگین و انحراف استاندارد امید به زندگی، 50/51 و 5/71؛ ادراک درد، 39/48 و 15/71؛ حساسیت اضطرابی، 40/20 و 12/59 و حمایت اجتماعی، 63/91 و 14/62 بود. میانگین و انحراف استاندارد ترس از نگرانی بدنی، ترس از نداشتن کنترل شناختی و ترس از مشاهده شدن اضطراب 20/54، 9/60، 10/06، 7/69، 3/25 و 3/01 است و میانگین و انحراف استاندارد ابعاد خانواده، دوستان و افراد مهم 61/69 ،5/12، 20/19، 5/46، 22/06 و 6/83 است. نتایج به دست آمده نشان داد امید به زندگی تنها با حمایت اجتماعی و سه مولفه آن، یعنی خانواده، دوستان و افراد مهم رابطه مثبت و معناداری داشت (p<0/01). همچنین ترس از نداشتن کنترل شناختی با امید به زندگی رابطه منفی معناداری نشان داد (p<0/05). ولی ادراک درد، حساسیت اضطرابی و ابعاد ترس از نگرانی بدنی و ترس از مشاهده شدن اضطراب، رابطه معناداری با امید به زندگی نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج پژوهش به نظر می رسد چنانچه تدابیری برای افزایش حمایت اجتماعی در سالمندان صورت گیرد، پیامد کاهش درد و اضطراب و افزایش امید را به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: حساسیت اضطرابی، حمایت اجتماعی، ادراک درد، امید به زندگی، سالمندی و مدل سازی معادلات ساختاری
 • مبارکه انصاری، بهروز دولتشاهی*، رباب صحاف صفحات 200-211
  اهداف
  خواب یکی از نیازهای مهم و اساسی هر انسان است. توجه به عوامل تاثیرگذار بر این حوزه اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر به مقایسه مولفه های هیجانی منفی شامل نشخوار فکری، نگرانی، برانگیختگی اضطرابی در افراد سالمند دارای مشکلات خواب و خواب طبیعی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع طرح های علی مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل افراد سالمند ساکن شهر تهران در سال 1395 بود که به روش نمونه گیری دردسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. ملاک ورود شامل داشتن سن 60 سال و بیشتر و مبتلانبودن به بیماری ها و اختلالات شدید جسمانی و روانی و ملاک خروج شامل تمایل نداشتن شرکت کننده ها به ادامه همکاری در هر مرحله از پژوهش بود. از 200 سالمند شرکت کننده در پژوهش، 131 نفر پس از همتاسازی گروهی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی وارد تحلیل شدند. به منظور جمع آوری داده ها از شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ، پرسش نامه سبک پاسخ دهی نشخواری، پرسش نامه نگرانی پنسیلوانیا و پرسش نامه نشانه های خلقی و اضطرابی مقیاس برانگیختگی اضطرابی استفاده شد. پایایی ابزارها نیز ارزیابی شد. داده ها بعد از جمع آوری به نسخه 18 نرم افزار spss وارد شد و با آمار توصیفی شامل فراوانی و میانگین و آمار استنباطی شامل کای اسکوئر، یومن ویتنی و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سنی افراد حاضر در پژوهش به ترتیب 68/5 و 6/ 78 بود. میانگین نشخوار فکری در گروه سالمندان با کیفیت خواب ضعیف، 54/039 و در گروه کیفیت خواب طبیعی، 44/919 بود. همچنین میانگین نگرانی در گروه با کیفیت خواب ضعیف و طبیعی به ترتیب، 53/875 و 46/024 و متغیر برانگیختگی اضطرابی در گروه با کیفیت خواب ضعیف و طبیعی با میانگین 55/080 و 43/772 بود که از لحاظ آماری اختلاف معناداری بین میانگین دو گروه از نظر متغیرهای پژوهش وجود داشت (0/001>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه نشخوار فکری، نگرانی و برانگیختگی جسمانی بر کیفیت خواب افراد اثر منفی می گذارد. تمرکز بر این مولفه های هیجانی منفی به عنوان عواملی خطرساز در بروز و تداوم آشفتگی های خواب می تواند در طراحی مداخلات پیشگیرانه مشکلات خواب و کاهش اختلال های روان شناختی مفید باشد.
  کلیدواژگان: خواب، سالخورده، اضطراب
 • پری کیانی، مینو متقی*، آرش قدوسی صفحات 212-223
  اهداف
  طی دهه اخیر مطالعات درباره عوامل و شرایط تعیین کننده سلامت روان سالمندان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل مرتبط با سلامت روان در سالمندان سوءرفتار مالی گزارش شده است. پژوهش حاضر  با هدف بررسی ارتباط سلامت روان و سوءرفتار مالی در سالمندان  مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال 1396 صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است که روی 350 سالمند مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرکرد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سلامت روان گلدبرگ و نسخه فارسی پرسش نامه بهره برداری مالی در بزرگسالان مسن کنراد و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نسخه 22 نرم افزار SPSS و استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، مدل رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  63/1 درصد شرکت کنندگان مرد و 36/9 درصد زن بودند و میانگین و انحراف معیار سنی آن ها 7/00±73/89 بود. 30 درصد از شرکت کنندگان سلامت روان مطلوب، 37/7 درصد سلامت روان متوسط و 32/3 درصد سلامت روان نامطلوبی داشتند. 61/4 درصد از شرکت کنندگان با سوءرفتار مالی متوسط و 38/6 درصد از آن ها که با سوءرفتار مالی شدید مواجه بودند. همچنین بین ابعاد سلامت روان و سوءرفتار مالی ارتباط مثبت و معنی دار وجود داشت(p<0/05). 
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد سوء رفتار مالی ارتباط معناداری با وضعیت روان شناختی سالمندان دارد. در این راستا اجرای مداخلاتی برای افزایش درک مراقبین سالمندان از سوءرفتار مالی و تلاش برای کاهش سوءرفتار مالی با سالمندان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سلامت روان، سوء رفتار مالی، سالمند
 • طاهره دهداری، مهری دلوریان زاده*، ناهید آریاییان، فریده خسروی، آیسا بهار صفحات 224-235
  اهداف

  سالمندان گروه آسیب پذیری هستند که نامطلوب بودن وضعیت تغذیه، زمینه را برای بروز بیماری ها و افزایش هزینه های بهداشتی آنان فراهم می کند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت تغدیه سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرهای شاهرود و دامغان (استان سمنان) و برخی ازعوامل موثر بر آن در سال 1396 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی است که به روش سرشماری در خانه سالمندان دو شهرستان شاهرود و دامغان انجام شد. با استفاده از پرسش نامه های اطلاعات جمعیت شناختی و ارزیابی مختصر تغذیه ای و انجام تن سنجی از سوی محقق، اطلاعات 129 سالمند جمع آوری شد. از آزمون های کای دو، تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و و نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها در سطح معناداری 0/05 استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین±انحراف معیار سنی افراد شرکت کننده 10/56±75/44 سال بود. از نظر وضعیت تغذیه ای 22/5 درصد افراد مورد پژوهش دچار سوءتغذیه و 57/4 درصد درخطر ابتلا به سوءتغذیه و20/2 درصد از وضع تغذیه مناسبی داشتند. ارتباط آماری معنی داری بین وضعیت تغذیه با جنس، سن، وضعیت درآمد و مصرف سیگار، نمایه شاخص توده بدنی، آرتریت، مشکلات ادراری و استفاده از وسایل ارتباط جمعی ملاحظه شد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  وضعیت تغذیه تعداد کمی از افراد، در سطح مطلوب قرار داشت. وضعیت تغذیه سالمندان با استانداردهای قابل قبول فاصله زیادی داشت و نیازمند برنامه ریزی و توجه جدی دستگاه های مربوطه است.</p).

  کلیدواژگان: سالمندی، خانه سالمندان، وضعیت تغذیه، ایران، سمنان
 • عباس حسینی، جلیل عظیمیان، سیده آمنه مطلبی، فاطمه محمدی* صفحات 236-247
  اهداف
  با توجه به شیوع زیاد اختلالات خواب در سالمندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آوای قرآن بر کیفیت خواب سالمندان مقیم سرای سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کار آزمایی بالینی، 65 سالمند ساکن سرای سالمندان شهر ملایر شرکت داشتند. آنان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (33 نفر) و کنترل (32 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون، آوای قرآن را هر شب، قبل از خواب، به مدت 20 دقیقه برای مدت 4 هفته گوش کردند. داده ها با پرسش نامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ جمع آوری شد و با آزمون های آماری پارامتریک (تی وابسته و مستقل) و ناپارامتریک (ویل کاگسون و مان ویتنی) و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین±انحراف معیار سنی سالمندان در گروه آزمایش 97/91±73/9 و در گروه کنترل 12/75±64/53 بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد کیفیت خواب بین دو گروه آزمایش و کنترل، بعد از استماع آوای قرآن کریم تفاوت معناداری پیدا کرد (P<0/001). به علاوه، در گروه آزمایش، بعد از اتمام برنامه درمانی نسبت به قبل از آن، میانگین کیفیت کلی خواب (از 3/37±9/27 به 3/87±6/60) و دو مولفه میزان بازدهی خواب (از 0/35±2/94 به 1/25±0/63) و اختلال عملکردی روزانه (از 0/54±0/33 به 0/50±0/39) به طور معناداری بهبود یافت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد آوای قرآن می تواند عامل موثری در ارتقای کیفیت خواب در سالمندان باشد. بنابراین، استفاده از این روش آسان، کم هزینه و ارزشمند برای بهبود کیفیت خواب سالمندان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سالمندی، کیفیت خواب، آوای قرآن
 • پریسا طاهری، حوریه خدابخشی*، کورش اعتماد، مریم محمدی صفحات 248-259
  اهداف
  شیوع بی خوابی در جمعیت سالمندان، 50 تا 70 درصد است. از آنجا که پایه مشترک درمان هر نوع اختلال خواب، استفاده از آموزش بهداشت خواب است، این مطالعه در سال 1395، با هدف تعیین تاثیر آموزش بهداشت خواب، بر کیفیت خواب و سلامت عمومی زنان دارای اختلال خواب در شهر بیرجند انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است. نمونه مطالعه شده، 84 نفر از زنان سالمندی بودند که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و به روش نمونه گیری تصادفی منظم وارد مطالعه شدند. در صورتی که فرد سالمند بر اساس نمره پرسش نامه شاخص شدت بی خوابی، دچار اختلال خواب بود، در گروه آزمایش یا کنترل قرار می گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه های شاخص کیفیت خواب پیتزبرگ و ابزار بررسی سلامت عمومی بود که شرکت کنندگان قبل از آموزش و چهار هفته بعد از آموزش، آن را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  فقط در متغیر سن تفاوت معناداری در اطلاعات جمعیت شناختی مشاهده شد که میانگین و انحراف معیار در گروه آزمایش 3/3±64 سال و در گروه کنترل 2/7±62 سال بود. بعد از مداخله، در گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری بین میانگین نمره کیفیت خواب، شدت بی خوابی و سلامت عمومی وجود داشت (0/001>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، آموزش بهداشت خواب می تواند کیفیت خواب، شدت بی خوابی و سلامت عمومی زنان سالمند را بهبود بخشد، بنابراین می توان از آن در مراقبت های اولیه بهداشتی به منزله روش درمانی مقرون به صرفه و در دسترس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بی خوابی، سالمند، اختلال خواب، بهداشت خواب، مراقبت های بهداشتی اولیه
|
 • Gholamreza Ansari, Ahmad Delbari, Mehrdad Karimi*, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Yadollah Abolfathi Momtaz, Seyran Mohamadi, Robab Sahaf Pages 132-143
  Objectives
  Osteoarthritis (OA) is one of the most common diseases among older people that although does not directly lead to mortality, is one the leading causes of disability in older people. A variety of medical and surgical treatments are available based on the severity of OA that usually are costly with possible harsh side effects. This study aimed to investigate the effect of Melilotous Officinalis oil on the physical function of older adults with mild to moderate primary knee osteoarthritis.
  Methods & Materials: The participants were 61(35 women, 26 men) older adults aged ≥60 years (Mean±SD: 78±7.79, range: 63-94, median: 81 y), residing in one nursing home who were clinically diagnosed with mild to moderate osteoarthritis based on grade 1-3 Kellgren-Lawrence (K-L) grading scale by an orthopedist. Then, based on the inclusion and exclusion criteria, the participants were randomly assigned to one intervention group (n=34) who received of Melilotous Officinalis oil and one control group (n=27) who used Diclofenac Sodium Gel. The participants’ data including their demographic information, the severity of OA based on WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index), and pain intensity based on Visual Analogous Scale (VAS) were collected at baseline, Two weeks, and four weeks after starting the intervention. The collected data were entered in SPSS version 23 and analyzed.
  Results
  There were no statistically significant differences between the intervention and control group in terms of sociodemographic variables at baseline. The physical function of the participants improved significantly in both the intervention group and control group (F2,58=20.4, P<0.001). However, the effect size was considerably higher in the intervention group (0.88) compared to the control group (0.36). No special adverse effect was reported during the study.
  Conclusion
  Melilotous Officinalis oil can improve function more than Diclofenac gel in older people with mild to moderate knee osteoarthritis. Therefore, using Melilotous Officinalis oil is suggested for improving the physical function of people with osteoarthritis. Future studies are recommended to study to determine the exact dose of Melilotous Officinalis oil and its mechanisms of action on the physical function.
  Keywords: Melilotous Officinalis, Physical function, Older adults, knee, Osteoarthritis
 • Roghayeh Sadat Hosseini, Mohammad Esmaeel Ebrahimi*, Vahid Khalkhali, Narges Zamani Pages 144-161
  Objectives Death Anxiety is prevalent among people, and it is more prominent in the middle and late stages of life. Furthermore, the increasing number of elderly and consequently, their growing residence in nursing homes have impacted their mental health. The prevalence rate of death anxiety in up to (16%)in people; while (3.3%) of them are suffering from severe types of it. The present study determined the relationship between the fear of death, and religious beliefs, as well as mental disorders in the elderly living in nursing homes. 
  Methods & Materials One-hundred elderly (61% females and 39% males), with the Mean±SD age of 70.88±8.93 years living in nursing homes in Karaj City, Iran were studied. They were non-randomly and voluntarily selected to participate in this correlational study. The research tools included Templer Death Anxiety Scale (DAS, 1970), SCL90 neurological, intellectual and emotional dysfunction inventory, and Golriz-Barahani religious attitude questionnaire. Furthermore, Pearson’s correlation and multiple regression techniques were adopted for data analysis. The obtained data were analyzed in SPSS.
  Results The Mean±SD scores of death anxiety, religious beliefs, and mental disorders in the elderly population at nursing homes in Karaj were respectively 6.30±3.12, 16.04±3.88 and 99.51±57.96. No relationship was observed between death anxiety and religious beliefs. Additionally, Pearson’s correlation coefficient suggested a significant inverse relationship between religious beliefs, psychosis, and obsession. Furthermore, the findings suggested a significant correlation between the fear of death and religious beliefs in older adults with mental disorders. Moreover, the correlation coefficient between the fear of death and mental disorders was 0.499 (r=0.499, P<0.01); suggesting a significant correlation between these variables. Thus, the higher the death-anxiety level in the elderly, the more their mental disorders will be. 
  Conclusion  It is possible to reduce the occurrence or intensification of mental disorders. This could be done by arranging and implementing psychological programs to diminish death anxiety in the elderly.
  Keywords: Religious beliefs, Elderly, Mental disorders
 • Payam Varaee, Khodamorad Momeni*, Asie Moradi Pages 162-177
  Objectives
  Psychological wellbeing can affect the various aspects of the life of older people. Most studies confirm that religiosity is associated with psychological wellbeing. However, the causes of this relation are unclear. Therefore, the purpose of this study is to investigate the mediating role of death anxiety and self-compassion in the relationship between religiosity and psychological wellbeing.
  Methods & Materials: To investigate the purpose of the study, a total of 300 older people of Kermanshah were selected by simple random sampling method. The questionnaires of mini-mental state examination, religious orientation, self-compassion, death anxiety, and psychological well-being were used as research tools. To analyze the data, SPSS V. 23 was used to estimate descriptive and correlational indices, and AMOS V. 23 was used for structural equation modeling.
  Results
  Based on the study results, the causal relationship model between religious orientation, self-compassion, death anxiety, and psychological wellbeing are confirmed based on various fitting indices. Therefore, religiosity has a direct relationship with psychological well-being. Besides, self-compassion and death anxiety can mediate this relationship.
  Conclusion
  Religiosity can greatly affect the psychological wellbeing of the elderly by decreasing the anxiety of death and increasing self-compassion. Therefore, in explaining the relationship between religiosity and psychological wellbeing, attention to the critical role of self-compassion and reduction of death anxiety are among the desirable methods for preventing mental health problems in the elderly.
  Keywords: Religiosity, Psychological wellbeing, Death anxiety, Self-compassion, Elderly
 • Mojgan Saeid, Asqar Makarem*, Saeid Khanjani, Vahid Bakhtyari Pages 178-187
  Objectives
  The primary purpose of this study was to compare the social health and quality of life of the older people resident in nursing homes with non-resident elderlies in Tehran City, Iran, in 2015.
  Methods & Materials: In this descriptive-analytic study with a cross-sectional design, 434 older people, both resident and non-resident in nursing homes took part. The cluster sampling method was used for selecting nursing home resident elderlies and convenient sampling method for non-resident elderlies. Three tools of Keyes Social Health Scale, Elderly Quality of Life Questionnaire (LIPAD), and a demographic questionnaire were used to measure the variables. After sampling and gathering the questionnaires, the collected data were analyzed with descriptive and inferential indexes of the Chi-squared test, Kolmogorov-Smirnov test, and the Independent t-test in SPSS.
  Results
  A total of 217 elderlies resident in nursing homes (144 female and 73 male) and 217 non-resident elderlies (132 female and 85 male) took part in the study. Two groups were matched for gender, age, and education (P>0.05) but marriage status (P<0.05). Findings showed that the Mean±SD social health scores for resident and non-resident elderlies in nursing homes were respectively 45.92±7.87 and 47.25±8.91, and there was no significant difference between two groups (P>0.05). The Mean±SD quality of life scores for resident and non-resident elderlies in nursing homes were respectively 27.88±9.80 and 31.81±10.79, and there was a significant difference between the two groups (P<0.05).
  Conclusion
  According to study results, the resident and non-resident elderlies in nursing homes of Tehran had low and medium social health and quality of life, respectively. In addition, residency at nursing homes was not an effective factor for elderly social health; however, it was an effective factor for the quality of life of older people.
  Keywords: Social health, Quality of life, Elderlies, Nursing homes
 • Mahnoosh Kiani*, Zohre Latifi, Zahra Yousefi Pages 188-199
  Objectives
  Iran population is aging, and there is no group more than the elderly suffers from physical and social problems. Since disabilities, physical weakness, neurological sensory deficits, death of relatives, stress, and problems create the feeling of disappointment in this group; this study aimed to investigate the life expectancy structural equation modeling among the elderly based on the anxiety sensitivity, social support, and pain perception.
  Methods & Materials: The research was a modeling study, with an analytical cross-sectional design, which was conducted in the spring of 2016. The study population included all older males and females aged ≥60 years who were living at home. The study sample consisted of 340 older people, selected from different public places in Isfahan City, Iran. They answered the expectancy questionnaire based on Shalamzari Islamic sources, Zimt perceived social support, Reese and  Peterson anxiety sensitivity, and the researcher-made pain perception by Joseph and associates. The collected data were analyzed by the Pearson correlation coefficient, regression analyses, structural equation modeling, and fit indexes in AMOS V. 21 and SPSS V. 16. 
  Results
  The average age of the participants was 66.91 years. Their Mean±SD life expectancy, perception of pain, anxiety sensitivity, and social support scores were respectively 50.51±5.71, 39.48±15.71, 40.20± 12.59, 63.91±14.62. Their Mean±SD scores of fear of body image concerns, fear of losing cognitive control, and fear of their anxiety being watched by others were respectively 20.54±9.60, 10.06±7.69, and 3.25±3.01. Also, their Mean±SD scores of family, friends, and significant others were respectively 12.69±5.61, 20.19±5.46, and 22.06±6.83. The results indicate that and life expectancy had a significant positive correlation with only social support and its three subscales of families, friends, and significant others (P<0.01). Besides, the fear of losing cognitive control showed a strong negative correlation with life expectancy (P<0.05). However, pain perception, anxiety sensitivity, fear of body image concern, and fear of their anxiety being watched by others did not show a significant relationship with life expectancy.
  Conclusion
  According to the results, if measures were taken to increase social support in the elderly, their pain and anxiety would be reduced, and life expectancy increased.
  Keywords: Anxiety sensitivity, Social support, Pain perception, Life expectancy, Elderly, Structural equation modeling
 • Mobarekeh Ansari, Behruz Doulatshahi*, Rabab Sahaf Pages 200-211
  Objectives
  Sleep is one of the basic needs of every human being. Considering the factors affecting this area is of particular importance. The present study compares the negative emotional components, including rumination, worry, arousal anxiety in older people with sleep problems, and those with normal sleep. 
  Methods & Materials: This research is a causal-comparative study. The study population consisted of older people living in Tehran City in 2016. The study samples were selected by the convenience sampling method and based on inclusion and exclusion criteria. The inclusion criteria included being ≥60 years old, lacking severe illnesses and disorders (whether physical and psychological). The exclusion criterion included the unwillingness to continue study at each stage. Of 200 older people participating in the study, 131 individuals were included in the study after group matching based on demographic variables. Pittsburgh sleep quality index, ruminative responses scale questionnaire, Pennsylvania state worry questionnaire, mood and anxiety symptom questionnaire, and anxious arousal scale were used to collect the study data. The reliability of the tools was also evaluated. The obtained data were analyzed by descriptive statistics of frequency, mean and by inferential statistics of the Chi-square, Man-Whitney U, and Independent t test in SPSS V. 18.
  Results
  The Mean±SD age of the subjects was 68.5±6.78 years, respectively. The mean scores of rumination were 54.039 in the elderly group with poor sleep quality and 44.919 in the group with normal sleep quality. Also, the mean scores of worry were 53.875 and 46.024 in the poor and normal sleep quality group, respectively. Finally, the mean arousal anxiety scores were 55.080 and 43.772 in the poor and normal sleep quality group, respectively. There was a statistically significant difference between the mean values of the two groups in terms of research variables (P<0.001).
  Conclusion
  According to the study results, rumination, worry, and arousal anxiety have a negative effect on the quality of sleep. Focusing on these negative emotional components as risk factors for the emergence and continuation of sleep disturbances can be useful in designing preventive interventions for sleep problems and reducing psychological disorders.
  Keywords: Sleep, Aged, Anxiety
 • Minoo Mottaghi, Pari Kiani*, Arash Ghoddoosy Pages 212-223
  Objectives
  In the last decade, researchers have studied factors and conditions related to psychological health in older people. Financial abuse is one of the factors associated with psychological health of older people. The present study was conducted to investigate the relationship between financial abuse and mental health in older people living in Shahr-e Kord City, Iran.
  Methods & Materials: This a descriptive-correlational study, conducted on 350 older people referring to health centers in Shahr-e Kord City. The study data were collected with Goldberg mental health questionnaire (GHQ-28) and the Persian version of Older Adults Financial Exploitation Measure (OAFEM). The obtained data were analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS v. 22.
  Results
  About (63.1%) of the participants were male, and (36.9%) were female. Also, 30% of the participants had favorable mental health, (37.7%) had moderate mental health, and (32.3%) poor mental health. Finally, (61.4%) of the participants experienced moderate financial abuse and (38.6%) severe financial abuse. There was a significant correlation between mental health and financial abuse (P<0.05).
  Conclusion
  According to the study results, financial abuse affects mental health. Therefore, we suggest that authorities provide proper interventions for increasing older people’s awareness of financial abuse and accordingly reducing their financial abuse.
  Keywords: Mental health, Financial abuse, Older people
 • Tahereh Dehdari, Mehri Delvarianzadeh *, Nahid Ariaeean, Farideh Khosravi, Aysa Bahar Pages 224-235
  Objectives

  Older people are a vulnerable group that their undesirable nutritional status makes them susceptible to catch diseases and increase their health costs. This study was conducted to determine the nutritional status of older people in nursing homes of Shahroud and Damghan cities (Semnan Province) and some influential factors in 2017.

  Methods & Materials

  This cross-sectional study (analytical descriptive type) was carried out in nursing homes of Shahroud and Damghan cities using census sampling method. By using a demographic questionnaire, minimal nutrition assessment, and anthropometric evaluation by the researcher, the data of 129 older people were collected. Then the obtained data were analyzed by the Chi-square, 1-way ANOVA, and Independent t-test in SPSS. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The Mean±SD age of the participants was 75.44±10.56 years. In terms of nutritional status, (22.5%) of the subjects had malnutrition, (57.4%) malnutrition risk, and (20.2%) a good nutritional status. There was a statistically significant relationship between the nutritional status and variables of sex and age, income, smoking, body mass index, arthritis, urinary problems, and using mass media (P<0.05). 

  Conclusion

  The nutritional status of a few participants was desirable. So, today's older people nutritional status is far from acceptable standards and requires planning and serious consideration of relevant organizations, especially the health system.

  Keywords: Aging, Nursing home, Nutritional status, Semnan, Iran
 • Abbs Hossini, Jalil Azimian, Seyedeh Ameneh Motalebi, Fatemeh Mohammadi* Pages 236-247
  Objectives Concerning the high prevalence of insomnia disorder in the elderly population and its effect on their quality of life, this study aimed to examine the effect of Holy Quran recitation on the quality of sleep of older adults in nursing homes.
  Methods & Materials The participants of this clinical trial study were 65 older people from a nursing home in Malayer City, Iran. They were randomized to either the experimental (n=33) or the control (n=32) group. The participants in the experimental group listened to Holy Quran recitation for 20 minutes before sleep every night for 4 weeks. The data were collected using the Pittsburgh sleep quality index and were analyzed using parametric (dependent and independent samples t-test) and non-parametric (Kruskal-Wallis and Mann-Whitney) tests and covariance analysis.
  Results The Mean±SD ages of the older people were 73.97±9.91 years in the experimental group and 64.53±12.75 years in the control group. The results of covariance showed a significant difference between the experimental and control groups after listening to the Holy Quran recitation (P<0,001). Furthermore, in the experimental group, the Mean±SD scores of total quality of sleep (from 9.27±3.37 to 6.60±3.87) and its two subscales of habitual sleep efficiency ( from 2.94±0.35 to 0.63±1.25) and daytime dysfunction (from 0.33±0.54 to 0.39±0.50) improved significantly (P< 0.05).
  Conclusion The results of the present study showed that listening to the Holy Quran recitation could be a useful factor in the promotion of the quality of sleep in the elderly. Therefore, using this easy, cost-effective, and valuable strategy is recommended for the improvement of the quality of sleep among the elderly.
  Keywords: Ageing, Sleep quality, Quran recitation
 • Parisa Taheri Tanjani, Huriye Khodabakhshi*, Koorosh Etemad, Maryam Mohammadi Pages 248-259
  Objectives
  The prevalence of insomnia in the elderly population is 50% to 70%. Since sleep hygiene education is the basic treatment for any type of sleep disorder, this study aimed to determine the effect of sleep hygiene education on the quality of sleep and general health of the elderly women aged 60-70 years with sleep disorders in Birjand City, Iran, in 2016.
  Methods & Materials: This study is a clinical trial. The study sample comprised 84 women who met the inclusion criteria and were enrolled in the study by systematic random sampling. If the elderly had a sleep disorder based on the score of the insomnia severity index, she would be included in the intervention or control group. The data gathering tools were the Pittsburgh sleep quality index and general health questionnaire, which participants completed before training and then 4 weeks later. The obtained data were analyzed in SPSS V. 21.
  Results
  There was no significant difference in demographic data other than age, which was 64±3.3 years in the intervention group and 62±2.7 years in the control group. There were significant differences between the intervention and control groups in the mean scores of sleep quality, severe insomnia, and public health after the intervention (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results of this study, sleep hygiene education can improve sleep quality, the severity of insomnia, and general health of older women. Therefore, it can be used as an affordable and accessible therapeutic approach.
  Keywords: Insomnia, Elderly, Sleep disorder, Sleep hygiene, Primary health care