فهرست مطالب

دستاوردهای روانشناختی - سال بیست و ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا منصورنژاد، مختار ملک پور*، امیر قمرانی، احمد یارمحمدیان صفحات 1-16
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، 30 نفر از دانش آموزانی که نمره بالا را در فهرست رفتاری کودک (CBCL) بدست آورده بودند انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش(15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش در 10 جلسه یک ساعت و نیمه (1 جلسه در هر هفته) در برنامه مداخله ای مهارتهای خودتعیین گری شرکت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. مقیاس نیازهای روانشناختی بنیادی قبل و بعد از مداخله برای شرکت کنندگان اجرا گردید. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغییری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای خودتعیین گری اثر مثبتی بر نیاز به خودمختاری، ارتباط و شایستگی دانش آموزان دارد. بطور کلی یافته های پژوهش از نظریه خودتعیین گری حمایت کردند و نشان دادند که آموزش مهارتهای خودتعیین گری اثر مثبتی بر برآورده شدن نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان دارند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارتهای خودتعیین گری، مشکلات رفتاری برونی سازی شده، دانش آموزان، نیازهای روانشناختی بنیادی
 • حسین زارع، فاطمه امینی*، علیرضا آقایوسفی، سید اسماعیل هاشمی، اردوان جلالی صفحات 17-38
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تنظیم شناختی هیجان بر سبک های تصمیم گیری با در نظر گرفتن نقش میانجی گرانه خودتاملی و بینش انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان تشکیل دادند که از میان آن ها 178 نفر به عنوان نمونه از میان واحدهای مختلف پالایشگاه از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002)، خودتاملی و بینش گرنت و همکاران (2002) و سبک های تصمیم گیری اسکت وبراس (1995) بود. تحلیل داده ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS-21 انجام گرفت. تحلیل مدل یابی معدلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی برازنده داده ها می باشد. نشان همچنین نتایج نشان دادند که راهبردهای کارآمد تنظیم هیجان هم به صورت مستقیم و هم از طریق خودتاملی و بینش بر سبک تصمیم گیری کارآمد اثر می گذارند. از این رو سازمان ها با به کارگیری راهکارهای مناسب به منظور تنطیم و مدیریت هیجانات کارکنان خود، نه تنها می توانند خطاهای مربوط به تصمیم-گیری را کاهش دهند بلکه از این طریق می توانند موجب کاهش حوادث و سوانح در محیط کار شوند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، سبک های تصمیم گیری، خودتاملی، بینش
 • فاطمه شهابی زاده*، فاطمه خواجه امینیان صفحات 39-58
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی قصه درمانی شناختی- رفتاری بر علایم افسردگی و افسرده خویی کودکان دبستانی انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود، بدین منظور 26 دانش آموز با نشانگان افسرده خویی و علایم افسردگی به شیوه دردسترس از بین دانش آموزان دختر پایه سوم و چهارم ابتدایی دارای اختلال افسردگی شهر یزد در سال تحصیلی 93 - 94 انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه علایم مرضی کودکان(csi-4)، فرم والدین بود. مداخلات مربوط به قصه درمانی بر روی گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای انجام و داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس اثر بخشی قصه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش علایم افسردگی و افسرده خویی را معنادار نشان داد، بنابراین قصه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری می تواند کاهش دهنده اختلالات خلقی کودکان سنین ابتدایی باشد.
  کلیدواژگان: قصه درمانی، شناختی-رفتاری، علایم افسردگی، افسرده خویی، دانش اموزان ابتدایی
 • سیده لیلا پورسمر، پرویز آزادفلاح*، حجت الله فراهانی صفحات 59-78
  پژوهش حاضر به شیوه کیفی نظریه داده بنیاد و بر اساس مدل کوربین و استراوس اجرا شد. شرکت کننده ها در دو سطح زنان ایرانی و جمعی از متخصصان حوزه هیجان حضور داشتند. 31 مصاحبه عمیق با زنان شرکت کننده و 9 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان برگزار شد. تحلیل داده ها به 5 مقوله اصلی «سازمانگر اجتماعی»، «سازمانگر شخصی»، «پردازشگری کنش پذیر»، «پردازشگری کنش گر» و «بازمانه عاطفی» منجر شد. بر اساس پارادایم تحلیلی این پژوهش سازمانگر اجتماعی و سازمانگر شخصی شرایط زمینه ای فرآیند تنظیم هیجان زنان ایرانی را تشکیل می دهند. راهکارهای پردازشگری کنش پذیر شامل: وانهادگی، فرافکنی، گریز، واکنش زودانگیخته و پرخاشگری فعل پذیر هستند. راهکارهای پردازشگری کنش گر شامل: بازپردازشگری، دگرپرستی، حمایت جویی، چالش گری و چاره گری هستند. همچنین بررسی مقوله بازمانه عاطفی نشان داد راهکارهای تنظیم هیجان گوناگون می توانند با پیامدهای مثبت و منفی همراه باشند. نتایج پژوهش افزون بر این که مفهومپردازی کلاسیک تنظیم هیجان را شامل میگردد، مقوله های جامعتری را در این گستره مورد نظر قرار داده است که برگرفته از داده های وابسته به فرهنگ میباشند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، نظریه داده بنیاد، زنان ایرانی
 • سیروس عالیپور* صفحات 79-94
  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه علی مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی با توجه به نقش واسطه ای دلبستگی به خدا می باشد. براین اساس، 144 نفر (82 دختر و 62 پسر) از دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجربه معنوی روزانه (2002)، مقیاس درونی-بیرونی عصر جهانی (1990)، مقیاس کوتاه افسردگی-شادکامی (2004)، مقیاس دلبستگی به خدا (2003)، سیاهه دلبستگی به خدا (2004) و مقیاس رضایت از زندگی (1985) بود. برازندگی مدل پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری آزمون شد. اثرات غیرمستقیم نیز با استفاده از روش بوت استراپ مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که رابطه مذهبی بودن و معنویت با سازگاری روانشناختی از طریق متغیر میانجی دلبستگی به خدا برقرار بوده است. همچنین، الگوی پیشنهادی از برازش خوبی بهره مند بوده و سازگاری روانشناختی از طریق مذهبی بودن، معنویت و دلبستگی به خدا پیش بینی و تبیین شده است (93/0GFI =) و (02/0RSMEA =).
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: مذهبی بودن، معنویت، سازگاری روانشناختی، دلبستگی به خدا
 • علی افشاری* صفحات 95-110

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مشاوره فردی آدلر با رفتاردرمانی عقلانی- هیجانی الیس بر کاهش علائم اختلال سلوک دانش آموزان ششم ابتدایی شهرستان مراغه بود. به منظور انجام این پژوهش 30 نفر از دانش آموزانی که از طریق نمونه گیری هدفمند در پرسشنامه اختلال سلوک (RSDCD) نمره بالاتر از 35 گرفته بودند انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در سه گروه 10 نفری آدلری، الیسی و کنترل قرار گرفتند. متغیر مستقل برای گروه آدلری و الیسی در 8 جلسه 35 دقیقه ای در طول سه هفته متوالی اجرا شد. اما گروه کنترل سیر طبیعی تحصیل خود را ادامه دادند. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان که در هر دو گروه آدلری و الیسی نسبت به گروه کنترل شدت علائم اختلال سلوک کاهش یافته بود. همچنین نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد که میزان علائم اختلال سلوک در گروه الیسی کمتر از گروه آدلری و گروه کنترل است و میزان اختلال سلوک در گروه مشاوره آدلری کمتر از گروه گواه است. پس می توان نتیجه گیری کرد که هر دو روش آدلری و الیسی بر کاهش نشانه های اختلال سلوک مفید به نظر می رسند. اما میزان اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی الیس بیشتر از مشاوره فردی آدلری می باشد.

  کلیدواژگان: مشاوره فردی آدلر، رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی الیس، اختلال سلوک
 • منصور سودانی* صفحات 111-130

  چکیده پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی برنامه ی آموزش مهارت های زندگی در دبیرستان های استان خوزستان با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ(CIPP) اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل سه زیرجامعه (دانش آموزان، مشاوران و مدیران)، بود که با استفاده از روش های سرشماری و نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. بدین منظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشان گرهای مورد نیاز در ارزیابی طرح آموزش مهارت های زندگی بر اساس الگوی سیپ (زمینه، درون داد، فرایند و برون داد)، با بکارگیری عوامل، نشان گرها و مشخص نمودن معیارهای قضاوت، تعیین شد. سپس با استفاده از عوامل و نشان گرهای تدوین شده، ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه های مربوط به دانش آموزان، مدرسان و مدیران و کارشناسان، تهیه و روایی(روایی صوری و محتوا) و اعتبار(آلفای کرونباخ)، آنان محاسبه گردید. تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که از بین تعداد 23عامل مورد بررسی، تعداد 21عامل در سطح «مطلوب» و تعداد 2 عامل دیگر در سطح «نسبتا مطلوب» ارزیابی گردیده و ارزیابی کلی طرح نیز در سطح «مطلوب» برآورد گردید.

  کلیدواژگان: الگوی ارزشیابی سیپ، مهارت های زندگی، دانش اموزان
 • الهام مرادی*، علی محمد صفانیا، حسین پورسلطانی زرندی صفحات 131-150
  سازمان ها و به طور خاص سازمان های ورزشی به کارکنانی نیاز دارند که از نظر رفتار شهروندی سازمانی، در سطح بالایی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات با کیفیتی به مشتریان ارائه دهند و با جلب رضایت آنان، به اهداف سازمان دست یابند. این نوع رفتار نیازمند عدم سکوت کارکنان در جهت منافع سازمان می باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل ارتباط علی انواع سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان با توجه به نقش میانجی هویت سازمانی بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود که از این جامعه ی آماری، نمونه ای به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی (داین و همکاران)، هویت سازمانی (چنی) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف و همکاران) استفاده شد. تمامی پرسشنامه ها از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار بودند. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت و نرم افزارهای SPSS و AMOS ویراست 22، به کار گرفته شد. نتایج پژوهش در ارتباط با برازش مدل پیشنهادی حاکی از آن بود که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. یافته های حاصل از تحلیل مسیرهای مستقیم نشان دادند که بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی منفی و معنی دار و نیز بین هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بوت استراپ برای مسیرهای واسطه ای نشان داد که هویت سازمانی قادر است در رابطه ی بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی ایفاء کند. در مجموع نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سکوت سازمانی و هویت سازمانی نقش تعیین کننده ای بر رفتار شهروندی کارکنان دارند. از این رو، به مدیران و مسئولین سازمان ها پیشنهاد می شود که به منظور افزایش رفتارهای شهروندی در کارکنان، تاثیرات نامطلوب سکوت سازمانی را کاهش دهند و احساس هویت سازمانی را در کارکنان ایجاد کنند.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، هویت سازمانی
 • قاسم عبدل پور*، زینب خانجانی، مجیدمحمود علیلو، علی فخاری صفحات 151-168
  اختلال استرس پس از سانحه مجموعه ای از علایم است که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی پیدا می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. این پژوهش در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چندگانه اجرا شده است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در شهر تبریز در سال 93 تشکیل می دهند. نمونه این پژوهش، شامل سه نفر از افراد دارای اختلال استرس پس از سانحه از مراجعه کنندگان به روان پزشک بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و در دسترس انتخاب شدند. بیماران در مراحل پیش از درمان، حین درمان و دوره شش هفتگی پیگیری با استفاده از مقیاس راهبردهای کنترل فکر ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها و تعیین تغییرات بالینی از درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان فراشناختی هم از لحاظ آماری و هم بالینی به طور معنی داری موجب کاهش استفاده از راهبردهای کنترل فکر آزمودنی های مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در مرحله پس از درمان و دوره پیگیری شده است. نتایج این 3 آزمودنی، حاکی از اثربخشی بالینی درمان فراشناخت در فرهنگی متفاوت از فرهنگ سازنده این پروتکل درمانی بود. درمان فراشناخت از طریق تاثیر بر باورهای فراشناختی، منجر به کاهش استفاده از راهبردهای کنترل فکر افراد در پاسخ به رویدادهای آسیب زا می شود.
  کلیدواژگان: فراشناخت، راهبرد کنترل فکر، استرس پس از سانحه
 • موسی گلستانه*، اسفندیار تیموری صفحات 169-190

  هدف پژوهش حاضر آزمون مدل مفروض علی متغیرهای پیشایند و پیامد تاب آوری معلمان بود. جامعه ی آماری پژوهش، شامل تمام معلمان شاغل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در آموزش و پرورش شهر بوشهر بود که از این تعداد 400 نفر معلم به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، سیاهه ترجیح کاری آمابلی و همکاران (1994)، پرسشنامه تنظیم هیجانی جان و گراس (2003)، آزمون جهت گیری زندگی شییر و کارور (1994)، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (1982)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، پرسشنامه راهبردهای مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر (1990)، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1970)، پرسشنامه عملکرد خانواده اسپتاین و بالدوین (1983)، پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربون (1992) و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) استفاده شد. نتایج مدل نشان داد که مسیرهای بین راهبردهای مقابله ای، انگیزش درونی-بیرونی، تنظیم هیجانی، عملکرد خانواده و هوش معنوی با تاب آوری معنی دار می باشد اما روابط متغیرهای حمایت اجتماعی و خوش بینی با تاب آوری غیر معنی دار بود. روابط بین تاب آوری با متغیرهای پیامد آن مانند کیفیت زندگی و عملکرد شغلی معنی دار بود اما با متغیر خودکارآمدی رابطه معنی دار نبود.نتایج مدل کلی نشان داد شاخص های مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی برخوردارند. به منظور برازندگی بهتر، مدل اصلاح شده بررسی شد. نتایج دلالت بر بهبود شاخص های برازش مدل اصلاح شده داشت. بر این اساس نتیجه گیری می شود که افزایش تاب آوری معلمان موجب افزایش کیفیت زندگی آنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، پیشایندها و پیامدهای تاب آوری، معلمان
 • افشین افضلی*، مریم پورجمشیدی، اکبر مومنی راد صفحات 191-210
  هدف این پژوهش تدوین معادله ممیز (تشخیصی) طلاق بر اساس ویژگی های شخصیتی زوجین بود. جامعه پژوهش را زوجین متقاضی طلاق و زوجین عادی استان همدان در سال 1396 تشکیل دادند. از دو گروه در مجموع 398 زوج (796 نفر) به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 60 سوالی هگزاکو (2004) استفاده شد. به منظور تدوین مدل ممیز (تشخیصی) برای گروه ها از تحلیل ممیز استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش از مجموع دوازده ویژگی شخصیتی (شش ویژگی در مردان و شش ویژگی در زنان) ویژگی های هیجان خواهی زن، برونگرایی زن، سازگاری زن، سازگاری مرد، وجدانی بودن مرد و گشودگی به تجربه زن توانایی لازم برای ایجاد تمایز میان دو گروه طلاق و عادی را دارا هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای هیجان خواهی زن، برونگرایی زن، سازگاری زن، سازگاری مرد در معادله تشخیصی نهایی وارد. .همچنین ضریب همبستگی کانونی میان ویژگی های شخصیتی زوجین و طلاق 414/0 بدست آمد.
  کلیدواژگان: طلاق، ویژگی های شخصیتی، زوجین
 • فریبا کلانتری*، مهدی مرارت صفحات 211-232
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود با پیمان شکنی زناشویی از طریق میانجیگری باورهای غیر منطقی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز تشکیل دادند که تعداد 230 نفر از آنها براساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پیمان شکنی زناشویی (دریگوتاس، 1999) ، پرسشنامه شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، 1985)، پرسشنامه سبک اسنادی(پترسون، 1984)، پرسشنامه تمایز یافتگی خود(اسکورون، 1998) و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (جونز، 1968)استفاده گردید. نتایج حاصل از الگوسازی معادلات ساختاری نشان داد که روان رنجوری و توافق اثر مثبت مستقیم و برون گرایی، وجدانی بودن، سبک اسنادی و تمایزیافتگی اثر منفی مستقیم بر پیمان شکنی زناشویی داشتند ولی گشودگی اثر منفی معناداری بر پیمان شکنی زناشویی نداشت. هم چنین نتایج تحلیل بوت استراپ نشان داد که روان رنجورخویی اثر مثبت غیرمستقیم و برون گرایی، گشودگی، توافق پذیری، وجدانی بودن، سبک اسنادی و تمایزیافتگی خود از طریق باورهای غیرمنطقی بر پیمان شکنی زناشویی اثر منفی غیر مستقیم داشتند. بر اساس یافته های به دست آمده ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی، تمایزیافتگی خود و نیز باورهای غیرمنطقی از قابلیت پیش بینی کنندگی پیمان شکنی زناشویی برخوردار می باشند. بنابراین در نظر گرفتن این عوامل در مشاوره ها و آموزش های پیش از ازدواج می تواند اثر بخش باشد.
  کلیدواژگان: پیمان شکنی زناشویی، ویژگی های شخصیتی، سبک اسنادی، تمایزیافتگی خود، باورهای غیرمنطق
|
 • Zahra Mansurnejad, Mokhtar Malekpour *, Amir Ghamarani, Ahmad Yar Mohammadian Pages 1-16
  The purpose of the present study was to examine the effectiveness of self- determination skills training on satisfaction basic psychological needs (Autonomy, Competence and Relatedness) of students with externalized behavioral problems. Research method was quasi experimental with pre and post- test and control group. To achieve our goals, Thirty students who received high scores in Child Behavior Checklist (CBCL) were selected and randomly assigned to experimental group ( N=15) and control group (N=15). Students in experimental group participated in 10 sessions (1 session in a week) receiving self-determination skills intervention, and the control group did not meet any training. Basic psychological needs questionnaire by participants before and after intervention was completed. Analysis of mancova was used for data analysis. The findings showed that self- determination skills training has positive effect on need for autonomy, relatedness and competence. In general research finding supported self-determination theory and indicated that self- determination skills training has positive effect on basic psychological needs satisfaction.
  Keywords: self-determination skills training, externalizing problems, students, basic psychological needs
 • Hosein Zare, Fatemeh Amini *, Alireza Aghayoosefi, Seyed Esmaeil Hashemi, Ardavan Jalali Pages 17-38
  The main purpose of this research was to study the effect of Cognitive Emotion Regulation on styles of decision-making style with considering Mediating role of self-reflection and insight. The study was correlational and population included all employees of Parsian Gas Refining Company (working there, in winter 1396). Of which, 178 people were selected through Stratified random sampling sampling method. Research instruments consisted of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire by Garnefski and et al (2002), Self-reflection and Insight scale by Grant and et al (2002) and Decision Making Styles Questionnaire by Scotte and Bruce (1995) . Data were analyzed with use of Structural Equation Model (SEM) through AMOS-16 and SPSS-16 software packages. Analysis of structural equation modeling indicated that default model fit for data. The results also showed that effective strategies of emotional regulation, both directly and through self-reflection and insight, affect the effective decision making style . Hence, organizations can not only reduce decision-making errors by employing appropriate strategies to regulate and manage the emotions of their employees, but also reduce work accidents..
  Keywords: emotional regulation, decision-making styles, self-reflection, insight
 • Fatemeh Shahabizadeh *, Fatemeh Khageaminiyan Pages 39-58
  This study was conducted to evaluate the effectiveness of narrative therapy based cognitive-behavioral perspective on symptoms depression and dysthymic disorders of primary school children.The Method of study was an experimental pretest-posttest design on control group. The population consisted of all third and fourth grade girls in Yazd in the 2013-2014 school years that they have depression disorders.To perform this study, 26 of those children who have symptoms of depression were selected by Convenience sampling method and were placed into two experimental and control groups randomly.Tool used in this study was children Symptom Inventory (CSI-4), the parent form. narrative therapy based cognitive-behavioral perspective were conducted on the experimental group for 12 sessions lasting 45 minutes and the data were analyzed by analysis of covariance.The results showed that narrative therapy intervention had significant effects on depression disorder. Based on the results of this study, narrative therapy as an effective therapy method can be used in reducing symptoms of depression in children.
  Keywords: narrative therapy, cognitive- behavioral, symptoms depression, dysthymic disorder, Primary school girls
 • Seyedeh Leila Poursamar, Parviz Azadfallah *, Hojjat Farahani Pages 59-78
  According to the critical role of cultural components in emotional situations and emotion regulation, exploring the emotion regulation in cultural context seems essential. For this purpose, the present study was performed as a qualitative assessment based on Strauss and Corbin grounded theory approche. There were two informant sources participated in this study. First, 31 Iranian women and, second, nine psychologists who were expert in the field of emotions. Data collected by the in-depth interviews for the first informant source and semi-structured interviews for the second informant source. After considering the trustworthiness of study, results showed five main themes: A) Social Characteristics; B) Personal Characteristics; C) Emotional Passivity; D) Active Responsiveness; F) Emotional Effect. According to qualitative paradigm Social Characteristics and Personal Characteristics consider as contextual conditions of emotion regulation, Emotional Passivity and Active Responsiveness consider as two categories of emotion regulations which are included 10 different emotion regulation strategies, and Emotional Effect consider as consequences of using different types of emotion regulation strategies.
  Keywords: emotion regulation, grounded theory, Iranian women
 • Sirous Allipour * Pages 79-94
  The aim of this study was to test a model consisting of Causal relationship between religiosity and spirituality with psychological adjustment with mediating role of attachment to god. 144 students of Jundishapur University (82 female and 62 male) were selected by simple random sampling. The instruments used in this study were The Daily Spiritual Experience Scale (2002), The Age Universal I-E Scale-12 (1990), The Short Depression-Happiness Scale (2004), Attachment to God Scale (2003), Attachment to God Inventory (2004) and Satisfaction With Life Scale (1985). The fitness of the proposed model was examined through structural equation modeling. The indirect effects were tested by using bootstrap procedure. The findings indicated that the relationship of religiosity and spirituality with psychological adjustment was known by means of the intermediary variable of attachment to god. The proposed model enjoys good features and psychological adjustment was predicted and explained by religiosity, spirituality and attachment to god (GFI=0.93) and (RSMEA=0.02).
  Keywords: religiosity, spirituality, psychological adjustment, attachment to god
 • Ali Afshari * Pages 95-110

  The aim of this study was to investigate the effectiveness and comparisons of Adler's Individual counseling with Ellis rational-emotional behavioral therapy on conduct disorder in the sixth grade elementary students of Maragheh city. In order to do this research, we selected 30 students, who’s scores were more than 35, according to the available sampling in the Conduct Disorder Questionnaire (RSDCD) and they were placed randomly in three Adler, Ellis, and control groups which each group had 10 participants. The independent variable for Adler and Ellis groups was conducted in eight 35-minutes sessions during three consecutive weeks. But the control group continued their normal course of study. The research method to Control group was semi-experimental, and pre or post-test type. The results of covariance analysis showed that in both Adler and Ellis groups in comparison with the control group, the severity of symptoms Conduct Disorder has been decreased, and the results of post hoc test (LSD), showed that the rate of conduct disorder in the Ellis group was less than the Adler and cotrolgroup, and the rate of conduct disorder in the Adler’s counseling group is lower than the control group. So, we can conclude that both Adler and Elise's methods are beneficial to reduce the symptoms of conduct disorder, but the effectiveness of Ellis's rational-emotional behavioral therapy is more than Adler's Individual counseling.

  Keywords: Adler's individual counsel, Ellis's rational-emotional behavioral therapy, conduct disorder
 • Mansour Sodani * Pages 111-130

  The present study aimed to evaluate the performed life skills training program in high schools of Khuzestan province using Cipp evaluation model (CIPP). The population studied was consisted of three subclasses (students, counselors, and administrators), chosen by the use of multi-stage random sampling and census methods. To do this, first, the general framework of the factors and markers necessary in the assessment of life skills training program based on Syp model (context, input, process and output) was determined using factors, markers and specifying judgment criteria. Then, by the use of codified factors and markers the research tools including the students, teachers, administrators and experts surveys, their validity (face and content validity) was developed and the reliability (Cronbach's alpha) was calculated. Analysis of the findings showed that among the 23 assessed factors 21 factors were the "optimal" and the 2 others number were assessed "relatively good" and the overall evaluation of the project was assessed "good" respectively.

  Keywords: CIPP evaluation model, life skills, student
 • Elham Moradi *, Ali Mohammad Safania, Hossein Poorsoltani Zarandi Pages 131-150
  Organizations, particulary, sport organizations need employees who have been in high level of organizational citizenship behavior so as to be capable to present qualified services to their clients and achieve their organization’s goals by engaging client’s satisfaction. This type of behavior needs employee’s voice in order toward organization’s goals. Therefore the aim of this study was to investigate the mediating role of organizational identity(OI) in the causal relationship between types of organizational silence(OS) with organizational citizenship behavior(OCB) among staff of youth and sport organizations of Khuzestan province and providing a conceptual model. Statistical population was all of the staff of youth and sport organizations of the Khuzestan province. Statistical samples were chosen by simple random sampling based on Krejcie and Morgan table(210 person; 143-male, 58-female). In order to collect data, OS questionnaire (Dyne, Ang, & Botero, 2003), OI questionnaire(Cheney, 1983), and OCB questionnaire (Podsakeff et al, 1990), were used. Data analysis and examining proposed model were done through structural equation modeling(SEM), by using SPSS 22 and AMOSE 22 software packages. The results showed that there is a negative and significant relation between OS with OCB, and a positive and significant relation between OI with OCB. Also the results revealed that OI can play moderate role in relationship between OS with OCB. moreover, the results showed that all fit indices have sufficient utility.
  Keywords: organizational silence(OS), organizational citizenship behavior(OCB), organizational identity(OI)
 • Ghasem Abdolpour *, Zeynab Khanjani, Majidmahmoud Aliloo, Ali Fakhari Pages 151-168
  Post-traumatic stress disorder is a series of symptoms that is found in the Facing with harmful events. This study was conducted with purpose of investigation the effectiveness of meta-cognitive therapy on thought control strategies in patients with post-traumatic stress disorder. This study was conducted in the context of a single case study using the multiple baselines design. The population of the study included all patients with post-traumatic stress disorder in the city of Tabriz in 2015. The sample, consist of three people with post-traumatic stress disorder were referred to psychiatrist and were selected based on purposive sampling method. Patients were evaluated in pre-treatment, during treatment and follow-up period of six weeks using the thought control strategies inventory, and the Mississippi PTSD scale (MPS). The results of study showed that Meta-cognitive therapy significantly reduce thought control strategies in subjects with post-traumatic stress disorder at post-treatment and follow-up period both statistically and clinically. The results of these three subjects showed the clinical efficacy of Meta-cognitive therapy in a culture different from the culture of the manufacturer's protocol. Metacognitive therapy, through its impact on meta-cognitive beliefs, reduces the use of thought-control strategies for responding to harmful events.
  Keywords: meta-cognitive, thought control strategies, post-traumatic stress
 • Seyed Mousa Golestaneh *, Esfandyar Teimoori Pages 169-190

  The purpose of this study was to test the hypothesized causal model of antecedents and consequences of teachers’ resiliency in different education levels. The statistical population consisted of all teachers working in primary, middle and secondary education in the city of Bushehr, of which 400 teachers were selected by multistage cluster sampling. Connor-Davidson Resilience Inventory (2003), Work Preference Scale Amabile et al ,Emotion Regulation Questionnaire John and Gross (2003), Life Orientation Test Scheier and Carver (1994), General Self-Efficacy Scale Sherer and Maddox (1982), Multidimensional Scale of Perceived Social Support Zimet et al (1988), The Coping Inventory for Stressful Situations Endler and Parker (1990), job performance questionnaire Patterson (1970), Family Questionnaire Asptain and Baldwin (1983) , Quality of Life Questionnaire Weir and Sherbon (1992) and King Spiritual Intelligence Questionnaire (2008) were used to collect data. Structural Equation Statistical method also used to test the research hypotheses. The results of direct relations antecedent resiliency variables in a given model showed that paths between coping strategies, internal-external motivation, emotional regulation, family performance and spiritual intelligence and resiliency is significant, but direct relationship between social support and optimism and resiliency variables were non-significant. Also, direct relationship between resiliency with outcome variables such as quality of life and job performance were significant but there was not significant relationship between resiliency with self-efficacy. Overall, the model results show that the proposed model indices’ fitness is acceptable. In order to better fitness, a modified version was evaluated. The results imply the improvement of fitness of modified model.

  Keywords: resiliency, antecedent, consequence, teacher
 • Afshin Afzali *, Maryam Poorjamshidi, Akbar Momeni Rad Pages 191-210
  The purpose of this study is to develop a divorce Diagnostic equation based on the characteristics of couples personality. The research population consists of couples applying for divorce and normal couples in Hamadan province in 1396. In this study, A total of 398 couples (796 people) were selected as the sample from two groups. Hexaco-60 questionnaires were used to collect data. In order to develop a diagnostic model for the groups, the diagnostic analysis was used. Based on the findings of the study, a total of twelve personality traits (six characteristics in men and six characteristics in women), female Emotionality, female Extraversion, female Agreeableness, male Agreeableness, male Conscientiousness and female Openness to Experience are necessary to distinguish between divorced and normal groups. Based on the results female Emotionality, Female extraversion, female Agreeableness, male Agreeableness ,male Conscientiousness, female Openness to Experience in the final diagnostic equation were introduced. . Also, the Canonical Correlation between couples personality characteristics and divorce rate was 414/0
  Keywords: Divorce, personality Characteristics, couples
 • Fariba Kalantari *, Mehdi Merart Pages 211-232
  the aim of the study is to investigate the relationship between personal attributes, attributional style and self distinctness with marital infidelity through irrational beliefs mediation. statistical universe included male and female married students of Azad University of Ramhormoz, out of which 230 students were chosen in a multi stage cluster sampling way. Data collection was done using marital infidelity inventory Dyrogoths(1999), short Neoform personality inventory Mckiery and costa(1985), attributional style inventory Patterson (1982), self distinctness inventory Skowron and Friendlander (1998), and the short form of irrational beliefs inventory Jones(1968). data analysis illustrated that neurosis and agreement had a direct positive effect on marital abjuration, but extroversion, conscientiousness, attributional style, and distinctness had a direct negative effect on it. openness had no negative, meaningful effect on marital abjuration. Results of Bootstrap analysis also showed that through irrational beliefes extroversion, openness, agreement, conscientiousness, attributioal style, and self distinctness had indirect effect on marital abjuration. according to the findings , personal attributes, attributional style, self distinctness, and irrational beliefes are predictive of marital abjuration. Therefore, including these factors in pre-marriage trainings and consultation would be of great importance.
  Keywords: personal attributes, attributional style, self distinctness, marital infidelity, irrational beliefs