فهرست مطالب

 • شماره 1 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقایسه روش های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی
  زهرا تصدقی، رحیم رمضانی نژاد، مهرعلی همتی نژاد، اعظم فضلی درزی صفحه 0
  هدف تحقیق
  این پژوهش با هدف مقایسه روش های مقابله با استرس در ورزشکاران سطوح مختلف قهرمانی دراستان مازندران انجام شده است. روش تحقیق: جامعه پژوهش، شامل کلیه ورزشکاران شرکت کننده درمسابقات -قهرمانی رشته های گروهی(والیبال، بسکتبال، فوتسال و هندبال) و انفرادی (تنیس روی میز، بدمینتون، دوومیدانی، آمادگی جسمانی، کاراته و تکواندو) در سه سطح دانشجویی، دانش آموزی و ورزشکاران هیئت های ورزشی با حداقل یک سال سابقه قهرمانی بودند و نمونه آماری از روی جدول مورگان با توجه به افت آزمودنی، به ترتیب 339 و380 ،373 نفردر نظرگرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی32 سوالی روش های مقابله با استرس سی.اس.کا.ای (CSKA) یو استفاده شده است. پس از اظهارنظر تخصصی 10 نفر از متخصصان تربیت بدنی و روان شناسی، پرسشنامه ها بین هر سه گروه از نمونه آماری توزیع شد و ثبات درونی هر یک از آنها با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0=r و71/0=r ، 81/0=r برآورد شد.
  نتایج
  نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با آزمون های آماری یومن ویتنی وکروسکال والیس درسطح 05/0p≤ نشان داد که ورزشکاران از روش مقابله مساله مدار و هیجان مدار بیشتر از روش شهودی و اجتناب مدار استفاده می کنند. ورزشکاران سه گروه فقط در اولویت استفاده ازروش مقابله مساله مدار و اجتناب مدارباهم تفاوت معنی داری داشتند، ضمنا مردان بیشتر از زنان از روش مقابله اجتناب مدار، ورزشکاران رشته های انفرادی بیشتر از ورزشکاران گروهی از روش مقابله مساله مدار و نهایتا ورزشکاران دارای مقام کشوری نسبت به دارندگان مقام های استانی وشهرستانی بیشتراز روش مقابله اجتناب مدار استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش می تواند اطلاعات بسیار مهم و کلیدی را در اختیار ورزشکاران سطوح قهرمانی، مربیان و روان شناسان ورزشی در این زمینه قرار دهد.
  کلیدواژگان: روش مقابله مساله مدار، روش مقابله هیجان مدار، روش مقابله شهودی، روش مقابله اجتناب مدار
 • احمد فرخی، علی پشابادی*، علی اشرف جمشیدی، مهدی شهبازی صفحات 421-428
  هدف تحقیق
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کانون توجه بر اجرا (نوسان های قامت) و تغییرات فعالیت الکتریکی در عضلات (EMG) ورزشکاران ماهر بود. روش تحقیق: بدین منظور 10 ورزشکار مرد (19-26 سال) دارای دست کم10 سال سابقه فعالیت ورزشی در رشته ژیمناستیک؛ به صورت همطراز شده متقابل تحت دو شرایط کانون توجه درونی (تمرکز بر ساق) و بیرونی (تمرکز بر صفحه تعادل سنج) به اجرای تکلیف تعادل نیمه پویا پرداختند. در هر شرایط توجهی 10 کوشش 20 ثانیه ای گرفته شد. نوسان ها قامت با استفاده از دستگاه تعادل سنج بایودکس و EMG با استفاده از دستگاه ME6000 ثبت و با آزمون t همبسته تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد، تغییر کانون توجه بر اجرا و نوسان های قامت تاثیری نداشت اما EMG تحت شرایط تمرکز بیرونی نسبت به درونی کمتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق (کاهش EMG) از فرضیه عمل محدود حمایت کرد، اما مزایای تمرکز بیرونی برای اجرا در ورزشکاران ماهر را زیر سئوال برد. اگرچه کانون توجه بر عملکرد تعادل ورزشکاران ماهر تاثیری نداشت اما می تواند اثر عمیقی روی رفتار حرکتی و عوامل نروفیزیولوژیک زیربنایی آن داشته باشد، از جمله اینکه با تمرکز بیرنی فعالیت با کارایی بیشتر انجام می شود و این ورزشکاران حداقل در کیفیت حرکت از آن سود خواهند برد.
  کلیدواژگان: کانون توجه، الکترمایوگرافی، تعادل، ژیمناست
 • بهزاد بهزادنیا*، مهدی کشتی دار، حسن محمدزاده، سعید ایل بیگی صفحات 429-440
  هدف تحقیق
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان شناختی دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه بود. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نوع طرح های شبه آزمایشی با طرح سری های زمانی با چند گروه و شامل دو گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. 60 نفر از بین افراد واجد شرایط در دانشگاه ارومیه با میانگین سنی 79/1±46/21 به صورت تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه 20 نفره، جایگزین شدند. آزمودنی ها در گروه های تجربی به مدت 3 ماه هفته ای 3 جلسه در برنامه تمرینی شرکت نمودند. به منظور جمع آوری اطلاعات از مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) استفاده شد.
  نتایج
  نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد که تمرینات ایروبیک و هیپ-هاپ بر بهزیستی روان شناختی تاثیر معنی داری (001/0>p) داشت.
  نتیجه گیری
  بطور کلی در این تحقیق نشان داده شد که تمرینات هیپ-هاپ به طور موثرتری به نسبت ایروبیک می تواند بر بهزیستی روانی دانشجویان تاثیرگذار باشد. با وجود اختلاف در میزان تاثیرات این دو نوع تمرین بر بهزیستی، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه احتمالا می تواند پاسخ روشن تری به ارمغان آورد که چه نوع تمریناتی به طور موثرتری بر بهزیستی دانشجویان تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، ایروبیک، هیپ-هاپ، دانشجویان
 • علیرضا فارسی، بهروز عبدلی، محسن قطبی* صفحات 441-447
  هدف تحقیق
  این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رنگ های اصلی بر ادراک عمق ورزشکاران انجام شد.
  روش تحقیق
  روش تحقیق حاضر علی مقایسه ای و نمونه شامل 72 ورزشکار در محدوده سنی 26-19 سال (98/1 88/22) بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ادراک عمق آزمودنی ها در هر رنگ(آبی، قرمز و سبز) در سه کوشش متوالی به کمک دستگاه ادراک عمق (رنگ و شکل) محقق ساخته که قابلیت ارزیابی ادراک عمق را با خطای یک ده هزارم سانتی متر دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. میانگین این سه کوشش به عنوان نمره ادراک عمق افراد در هر رنگ مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج تحلیل واریانس در اندازه های تکراری نشان داد بین ادراک عمق ورزشکاران در رنگ های اصلی تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0=p و 25/1df = و 83/9=(65/88 و25/1)F). ورزشکاران بهترین ادراک عمق را در زمینه زرد در رنگ سبز نشان دادند. بین ادراک عمق در رنگ های قرمز و سبز و همچنین قرمز و آبی در زمینه زرد تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بیشترین خطای ادراک عمق رنگی در این زمینه، در رنگ آبی بود.
  نتیجه گیری
  این مسئله شاید به این دلیل باشد که رنگ های طیف نارنجی – سبز – زرد بیشترین حساسیت و بیشترین گیرنده ها را در رتینا دارند. همچنین رنگ آبی به علت طول موج کوتاه تر بیشترین شکست را در عدسی چشم دارد. به علاوه شاید یک دلیل دیگر تباین بیشتر رنگ سبز در زمینه زرد باشد که باعث بهبود ادراک عمق شده است.
  کلیدواژگان: ادراک عمق، رنگ های اصلی، طول موج، رتینا
 • امیر مقدم*، جواد فولادیان، حسن خودستان صفحات 449-456
  هدف تحقیق
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان فوتسال زن و مرد ماهر بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه بازیکنان فوتسال ماهر زن و مرد شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته سه کشور بودند. نمونه آماری شامل 222 بازیکن (110 مرد، 112 زن) بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی (SSCQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و فریدمن انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که، بین برخی از منابع اعتماد به نفس ورزشی بازیکنان ماهر زن و مرد فوتسال تفاوت معنی داری وجود دارد. این تفاوتها در خرده مقیاس های معنی دار شده به جز خرده مقیاس آسایش محیطی، به نفع زنان بود (05/0p<)؛ همچنین بین اولویت های منابع اعتماد به نفس ورزشی بازیکنان فوتسال ماهر زن و مرد تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0p<). به طوری که ترتیب اولویت منابع اعتماد به نفس ورزشی در بازیکنان زن و مرد در خرده مقیاس های رفتار رهبری مربی، حمایت اجتماعی و خود ابرازی بدنی با یکدیگر اختلاف داشت و در دیگر منابع با هم مشابه بودند. در هر دو گروه خرده مقیاس آمادگی بدنی/ روانی اولویت اول و خرده مقایس موقعیت دلخواه اولویت آخر بود.
  نتیجه گیری
  این یافته ها بر اساس مدل تجدید نظر شده اعتماد به نفس ورزشی ویلی و کش (2008) قابل تفسیر و تبیین است. بطوری که می توان گفت منابع اعتماد به نفس ورزشی از ویژگی های شخصیتی و مردم شناختی و ویژگی های فرهنگی و محیطی تبعیت می پذیرد.
  کلیدواژگان: منابع اعتماد به نفس ورزشی، بازیکنان ماهر، فوتسال
 • بهروز عبدلی، علیرضا فارسی، حسام رمضان زاده* صفحات 457-466
  هدف تحقیق
  هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تداخل زمینه ای فزاینده و کاهنده با تغییر پارامتر بر یادگیری تکلیف زمان بندی پیش بین انطباقی بود. روش تحقیق: جامعه آماری آن کلیه دانشجویان پسر 23 تا 25 ساله دانشگاه شهید بهشتی بودند که از میان آن ها 40 نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی های این تحقیق با تکلیف مورد نظر آشنایی نداشتند. در این تحقیق سطوح مختلف تداخل زمینه ای (مسدود، تصادفی، فزاینده و کاهنده) تحت شرایط برنامه حرکتی یکسان اما پارامترهای متفاوت مورد مقایسه قرار گرفتند. بنابراین این تحقیق شامل 4 گروه آزمایشی بود که در هر گروه 10 نفر به طور کاملا تصادفی قرار گرفت. تکلیف مورد نظر زمانبندی پیش بین انطباقی بود که با سرعت های مختلف (تغییر پارامتر) ارائه می شد. داده های تحقیق در 7 مرحله شامل پیش آزمون، 4 مرحله اکتساب، یادداری و انتقال جمع آوری شد. در هر مرحله خطای مطلق افراد اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس یک سویه و اندازه گیری های مکرر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  نتایج
  در مرحله اکتساب بین خطای مطلق گروه مسدود و سایر گروه ها اختلاف معنی داری وجود داشت (P0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج از فرضیه مگیل و هال (1990) حمایت کرد. آن ها معتقد بودند اثر تداخل زمینه ای را نمی توان در تعدیل پارامترهای یک برنامه حرکتی مشاهده کرد.
  کلیدواژگان: تداخل زمینه ای فزاینده، تداخل زمینه ای کاهنده، پارامتر، تکلیف زمانبندی پیش بین انطباقی
 • حجت الله نیک بخت، خسرو ابراهیم، منیره مسعودی نژاد* صفحات 467-475
  هدف تحقیق
  هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر هشت هفته برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر عملکرد حرکتی مردان مبتلا به MS بود. روش تحقیق: بدین منظور پس از مطالعات مقدماتی، تعداد 20 بیمار مرد مبتلا به MS با میانگین سنی (75/3±45/34 سال)، وزن (45/7±95/71 کیلوگرم)، معیار ناتوانی (54/1±94/2) و شاخص توده بدن (01/2±78/24کیلوگرم/مترمربع) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. طرح تحقیق حاضر از نوع دو گروهی با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. گروه تجربی علاوه بر مصرف داروهای تجویز شده، در برنامه هشت هفته ای تمرین ترکیبی (شامل20 دقیقه گرم کردن عمومی بدن، 15 دقیقه تمرینات آئروبیک با شدت50-70% حداکثر ضربان قلب، 15 دقیقه تمرینات با وزنه اندام فوقانی و تحتانی با شدت 50-70% از 1-RM (تمرین با دستگاه بدنسازی)، 10 دقیقه سرد کردن بدن)، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه شرکت کردند و گروه کنترل فقط داروهای تجویز شده را مصرف نمودند. برای تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق از آنالیز واریانس عاملی استفاده شد کلیه عملیات آماری با نرم افزار SPSS نسخه 16 و سطح معنی داری آزمون ها (05/0P). در مجموع، با توجه به نتایج این نتیجه گیری تحقیق می توان اظهار داشت برنامه تمرین ترکیبی می تواند موجب بهبود عملکرد حرکتی مردان مبتلا به MS شود و اجرای این گونه برنامه های ترکیبی به این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، عملکرد حرکتی، مولتیپل اسکلروزیس (MS)
|
 • ali pashabadi* Pages 421-428
  The Aim of Present study was to examine effects of Attentional focus on performance (postural sways) and EMG’s changes. Thus, 10 Athletes (19-26 Years old) with at least 10 years experience in Gymnastics, in a counterbalanced manner performed under tow conditions of internal (focus on legs) and external (focus on stabilimeter plate) focus. In each condition, 10 trails 20 seconds conducted. Postural sways using Biodex Stabiliometer device and EMG signals using ME6000 recorded and analyzed using paired t test. Results showed no effects on balance performance of skill athletes and reduced EMG activity under external focus. Research findings (reduced EMG) supports Constraint action hypothesis. Although attentional Focus have no effects on balance performance of skilled athlete but it can have profound effects on motor behavior and the underlying neurophysiologic including completing action with more efficiency in external focus and skilled athletes will used its advantages at least in movement quality.
  Keywords: attentional focus, Electromyography, Postural sway, Balance, gymnast
 • behzad behzadnia* Pages 429-440
  The current study aims was at comparing the effects of two training methods Aerobics and Hip-hop on the psychological well-being of male students in Urmia University. The research method was of a quasiexperimental nature in the form of a time-series design using some groups, two experimental groups and group control. Sixty subjects (21.46±1.79 years old) in Urmia university were randomly selected and assigned to three groups of 20. The subjects in the experimental groups participated in training program three times a week for a total of three months. To collect the data Ryff’s scale psychological well-being (1989) was used. The results of repeated measure analysis of variance showed that the two training methods, Aerobics and Hip-hop, exerted a significant effect on the psychological well-being (p<0/001). In general, it was revealed in the current research that Hip-hop training programs can have a more effective influence on the psychological well-being of the students compared with the Aerobic training programs. Despite the difference in the effects of the two methods of training on psychological wellbeing, the need for more studies in this area can shed more light on the issue and provide a more enlightened response about what training program can affect the psychological well-being of students.
  Keywords: Psychological well-being, Aerobics, Hip-hop, University students
 • mohsen ghotbi* Pages 441-447
  The vision is considerably more sensitive than other senses in perceptual - motor responses and it is also sensitive to details, depth and color. As a result, it has a decisive role in controlling movement. This study has been conducted to draw a comparison of effect of the primary colors on depth perception in athletes. This method is semi-experimental and the sample consisted of 72 athletes in the age range 19 - 26 years (22.88± 1.98) who were selected through available sampling. Subjects' depth perception in each color(blue, red & green) have been evaluated in three continues tries by the depth perception device made by the researchers that has capability to assess the depth perception with the smallest error (one ten thousandth cm). The average of these three tries was used as depth perception scores of people in each color. Results in repeated measures ANOVA showed in athletes, that there are significant differences between the primary colors (p= 0.01, df=1.25 and F(1.25,88.65)= 9.83). Athletes showed the best depth perception in yellow color. There was no significant difference between depth perception in red and green colors and red and blue colors too. Also the most error in depth perception was in blue color. The reason of this object maybe was that colors in orange-green- yellow spectrum have most receptors in retina. And also blue color has maximum refraction in eye glass because of this fact that shorter wavelengths of visible light are refracted more than longer wavelengths. Moreover another reason that has been improved depth perception maybe was more contrast on green in yellow background.
  Keywords: depth perception, primary colors, wave length, retina
 • amir moghaddam* Pages 449-456
  Introduction
  The purpose of this study was to compare the sources of sport confidence in skilled male and female footsall players.
  Methods
  This study was causal-comparative research. Statistical population of this study was all footsall players participating in third category of national Footsall league. The Statistical sample of the study was 222 players (110 men, 112 women) who were selected randomly. Vealey’s SSCQ Questionnaire was used to measure the sources of sport confidence. Data was analyzed by using t-student Independent and Friedman Tests.
  Results
  The results of the study revealed that, there are significant differences on some of sport confidence sources between skilled male and female footsall players. Meaning that female players were better than male players in all of the sport confidence sources except environmental Comfort. There were significant differences between the priorities of confidence sources in skilled male and female footstall players. These differences were in sources of coaches’ leadership, social support and physical self-presentation in terms of sequences but in the reaming sources they were the same. In either grope, Physical/mental preparation was the first priorities and Situational Favorableness was the last priorities respectively.
  Conclusion
  This finding, based on Vealey & Chase’s (2008) revised model of sport confidence is explainable. Sources of sport confidence are influenced by personality and demographic characteristics and cultural and environmental features.
  Keywords: Sources of sport confidence, Elite players, Footsall
 • hesam ramezanzadeh* Pages 457-466
  The purpose of this study was comparison effect of increasing and decreasing contextual interference with the change parameter on the anticipation timing coincidence task learning and error detection capability. 40 boy students (23 – 25 years old) participated in this study (10 students in each group). Subjects don’t know any thing about respective task. Different levels of contextual interference (block, random, increasing and decreasing) were comared with same motor program and different parameter. Task includes anticipation timing coinsident whit different speeds (change parameter). After the training, subjects participated in retention and transfer tests and also their absolute error were assessed. One way Anova, repeated measurement and toky tests were used for data analysis (SPSS 16). There was different significant between absolut error block group and other groups in acquisition stage (p<0.05) but there was not different significant between groups in retention and transfer stages. Results support the hypothesis Magill and Hall (1990). They believed that contextual interferenc effect was not observed with change parameter.
  Keywords: Bandwidth feedback, Self-Control feedback, Absolute timing, Relative timing, Contextual interference
 • monireh masoudynezhad* Pages 467-475
  The purpose of this study was to determine the effect of eight weeks combined training on balance in men with multiple sclerosis (MS). Twenty men with MS with mean age of 34.45±3.75 yrs, mean Expanded Disability Status Scale 2.95±1.54, mean weight 71.95±7.45 Kg and mean body mass index 24.78±2.01 Kg/m2, were randomly divided to subgroup, experimental (n=10) and control (n=10) groups. Research method has been two types of group with two steps of pre-test and post-test. The experimental group, beside consuming the prescribed drugs, participated in eight weeks combined training (include warming for 20 minutes, aerobic training for 15 minutes with 50-70% maximum heart rate strength exercises with upper and lower extremities for 15 minutes with 50-70% 1RM and recovery for 10 minutes) 3 times a week for 60 minutes, while control group only consumed prescribed drugs. The data were analyzed with SPSS16 software and Factorial ANOVA significant with level at (P<0.05). The result of this study showed that combined training on stair climbing test in experimental group were significantly increased (P<0.05). But improvement in timed 10-meters walk test and timed up and go test in experimental group with MS did not significantly decreased (P>0.05). However, the result suggests that combined training program can improve motor function in men with multiple sclerosis.
  Keywords: Combined training, Multiple sclerosis, Motor function