فهرست مطالب

 • شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تکتم امامی*، مهدی سهرابی، سیدمجتبی حسینی، جواد فولادیان صفحات 1005-1014
  هدف
  هدف، بررسی تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود.
  روش شناسی
  تعداد 20 دانشجو در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی (2419 سال) که تجربه‌ای در بسکتبال نداشتند و دست برترشان راست بود، به روش تصادفی ساده انتخاب و به تعداد مساوی به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 4 هفته، 2 جلسه 45 دقیقه‌ای در هفته، مطابق برنامه تمرین کردند. گروه الف، چهار جلسه اول را با دست راست برتر و چهار جلسه دوم را با دست چپ غیربرتر تمرین کردند و گروه ب، به شیوه متضاد تمرین کردند. آزمودنی‌ها قبل و بعد جلسات تمرین در آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک هفته بعد تمرین نیز آزمون یادداری و انتقال اجرا شد.
  نتایج
  یافته‌ها نشان داد بین دو گروه تمرینی در اکتساب مهارت دریبل بسکتبال تفاوت ‌معنی‌‌داری وجود ندارد (053/0= p) و زمان حرکت از پیش ‌آزمون تا پس‌ آزمون، کاهش معنی‌دار داشته است (000/0= p). نتایج، عملکرد بهتر دست راست را نسبت به دست چپ نشان داد (042/0= p) هر دو گروه در پس‌آزمون و آزمون یادداری، زمان حرکتی کوتاه‌تری در دریبل با دست راست نسبت به دست چپ داشتند. بین دو گروه در تکلیف انتقال تفاوت معنی‌داری یافت نشد (16/0= p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد استفاده از اندام‌های برتر و غیر برتر در یادگیری حرکتی اولیه برای بهبود اجرای هر دو عضو و قوی‌تر شدن قابلیت دو طرفی فراگیران مهم می‌باشد.
  کلیدواژگان: انتقال بین دستی، دریبل بسکتبال، اکتساب مهارت، یادداری، دست برتری
 • حسین صمدی*، حسن محمدزاده، علیرضا فارسی صفحات 1015-1022
  هد تحقیق
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرینی منتخب بر اکتساب، یادداری و انتقال پارامتر زمان و به چالش کشیدن فرضیه های موجود پیرامون اثر تداخل زمینه ای در خصوص یادگیری پارامتر تکالیف آزمایشگاهی انجام گرفت.
  روش تحقیق
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان پسر راست دست دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. بدین منظور 80 آزمودنی مرد با میانگین سنی (1/52 ± 21/04 = M) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و دو گروه ترکیبی (قالبی- تصادفی و تصادفی-قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیفی با برنامه حرکتی تعمیم یافته ثابت و پارامتر زمان متغیر بود. آزمودنی ها پس از مرحله آشنایی با آزمون و انجام 108 کوشش طبق گروه تمرینی، در آزمون های یادداری و انتقال دوگانه شرکت کردند. پس از مراحل مختلف آزمایش، میزان خطای زمانبندی مطلق به عنوان شاخص کارایی و دقت پارامتریزه کردن، محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی توکی و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد (P≤ 0/05).
  یافته ها
  اگرچه نتایج، اختلاف معنی داری را بین روش های مختلف تمرین در مرحله اکتساب نشان داد، ولی در مراحل یادداری و انتقال، علیرغم برتری نسبی طرح های تمرین ترکیبی بر میزان خطاهای زمانبندی مطلق، تفاوت بین گروه های تمرینی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد تغییر پارامتر زمان، اثر تداخل زمینه ای را آشکار نکرده و از نظریه مگیل و هال (1990) مبنی بر عدم تفاوت معنی دار در تکالیف با برنامه حرکتی مشابه حمایت می کند.
  کلیدواژگان: تداخل زمینه ای، پارامتر، زمانبندی مطلق، برنامه حرکتی تعمیم یافته
 • ایوب هاشمی*، رسول حمایت طلب صفحات 1023-1030
  هدف تحقیق
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یکدوره برنامه فعالیت‌های بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان 6 تا 8 سال مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالابود (HFA).
  روش تحقیق
  در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 30 کودک(0/7±8/4 سال پسر) مبتلا به اختلال HFA از بین تمامی مدارس استثنایی شهر شیراز به صورت کاملا تصادفی و بر اساس پیش آزمون در دو گروه کنترل و تجربی قرار داده شدند. مجموعه آزمون برونینکس- اوزرتسکی برای کوکان HFA مورد استفاده قرار گرفت. برنامه حرکتی‌ منتخب (برنامه طناب زنی متناسب با رشد) به مدت 18 جلسه برای این افراد اجرا شد. آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده‌ها و آزمون لوین و تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین‌ها استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که برنامه تمرینی منتخب، تاثیر معناداری بر رشد مهارت‌های حرکتی کودکان HFA دارد؛ اما در برخی از اجزاء این خرده مقیاس‌ها شامل؛ سرعت پاسخ، کنترل بینایی- حرکتی و سرعت و چالاکی اندام فوقانی تاثیر معناداری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می‌توان ادعا کرد که برنامه تمرینی منتخب (طناب‌زنی) مورد استفاده احتمالا می‌تواند باعث بهبود مهارت‌های بنیادی کودکان مبتلا به HFA شود(05/.P<).
  کلیدواژگان: برنامه حرکتی منتخب، اختلال اتیسم با عملکرد بالا (HFA)، مهارت های حرکتی پایه، دانش آموز پسر
 • زهرا بابایی، رخساره بادامی* صفحات 1031-1040
  هدف تحقیق
  هدف از مطالعه حاضر، تعیین ارتباط بین سرسختی روان شناختی با عملکرد ورزشی بسکتبالیست های لیگ برتر کشور در سال93-1392 بود.
  روش تحقیق
  جامعه آماری این پژوهش را 293 بازیکن بسکتبال از 22 باشگاه (12 تیم آقایان و 10 تیم بانوان) شرکت کننده در این مسابقات تشکیل می دادند. نمونه آماری به صورت دردسترس انتخاب شدند که تعداد آنها 224 نفر (108 زن و 116 مرد) و برابر با جامعه آماری، درنظر گرفته شد. ابزار پژوهش، فرم مشخصات فردی، مقیاس کوتاه سرسختی (بارتون، 1995)، و پارامترهای کارآمدی موقعیت استاندارد فدراسیون جهانی بسکتبال بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد، بین سرسختی روان شناختی با عملکرد ورزشی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین، از بین مولفه های سرسختی، مولفه مبارزه جویی پیش بینی کننده معنادار عملکرد ورزشی بود و 3/9 درصد از واریانس عملکرد ورزشی را تبیین کرد.
  نتیجه گیری
  در یک جمله می توان اذعان داشت که ورزشکاران سرسخت، از عملکرد بهتری برخوردارند. علاوه بر دیگر عوامل موثر، توجه به ویژگی شخصیتی سرسختی نیز، می تواند نقش کاربردی در برنامه ریزی های مداخله ای با هدف افزایش عملکرد ایفا نماید و هم چنین در فرایند نهایی انتخاب بازیکنان، یاری رسان مربیان باشد.
  کلیدواژگان: بسکتبال، سرسختی روان شناختی، عملکرد ورزشی، لیگ برتر
 • فاطمه کشوری*، سعید ارشم صفحات 1039-1049
  هدف تحقیق
  هدف از این تحقیق، تعیین اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیرورزشکاران بود.
  روش تحقیق
  نمونه پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه اطلاعات عمومی، به منظور تعیین مشارکت و سابقه فعالیت ورزشی دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار، از بین دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی، به صورت در دسترس، انتخاب شد (n1=n2=36). هرگروه به صورت تصادفی در سه زیر گروه 12 نفری (مصرف 4، 2، و 0 میلی گرم آدامس نیکوتین) جای گرفتند. از فرم غربالگری سلامت عمومی به منظور اطمینان از سلامت آزمودنی‌ها و عدم سابقه مصرف دارو به ویژه سیگار استفاده شد. طرح تحقیق، نیمه تجربی و از نوع کاربردی بود. داده‌ها با استفاده از ابزار زمان واکنش انتخابی وینا جمع‌آوری گردید. علاوه برآمار توصیفی، از آزمون کواریانس یک متغیره استفاده شد (α=0.05).
  نتایج
  نتایج نشان داد که تفاوت‌های میانگین زمان واکنش انتخابی، در گروه (0.353=P) و در مداخله (0.464=P) معنادار نبود، و تنها تعامل بین گروه و مداخله (0.050=P) به میزان کمی معنادار بود. در حالی که، تفاوت بین میانگین‌های خطای زمان واکنش انتخابی در رابطه با گروه (0.001=P) و مداخله (0.001=P) و تعامل بین گروه و مداخله (0.001=P) معنادار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که تفاوتی در سرعت پردازش اطلاعات ورزشکاران و غیرورزشکاران پیش و پس از مصرف مقادیر مختلف نیکوتین وجود نداشت.
  کلیدواژگان: سرعت پردازش اطلاعات، زمان واکنش انتخابی، آدامس نیکوتین، ورزشکار، غیرورزشکار
 • الهام بهزادی، زهره مشکاتی*، مریم نزاکت الحسینی، غلامرضا جعفری صفحات 1050-1062
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره بازی های بومی محلی بر کارکردهای شناختی اجرایی کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مراجعه کنندگان دختر بین سنین7-9 سال تشکیل می دادند که با تشخیص اولیه اختلال کاستی توجه و بیش فعالی به دو مرکز درمانگاهی مشاوره و روانشناختی شهر یاسوج مراجعه کرده بودند و توسط متخصص، ارزیابی و شناسایی شدند. نمونه آماری شامل 30 کودک دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی (نوع ترکیبی) بودندکه به صورت درد سترس و هدفمند از جامعه مورد نظر، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش، به مدت 12 هفته در بازی های بومی محلی شرکت کردند و گروه گواه در طول دوره تمرینات به فعالیت های روزانه خود پرداختند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه کانرز (فرم کوتاه والد و معلم) جهت تشخیص اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، مقیاس وش کودکان وکسلر (بازنگری شده) برای تعیین ضریب هوشی و دستگاه سنجش کارکردهای شناختی- حرکتی برای ارزیابی کارکردهای شناختی اجرایی بود. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد یک دوره بازی های بومی محلی بر بهبود کارکردهای شناختی اجرایی (زمان واکنش، توجه انتخابی، بازداری پاسخ ، گوش به زنگی، تکانش وری و جابجایی توجه) موثر بوده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که از بازی های بومی محلی می توان برای بهبود کارکردهای شناختی اجرایی کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اختلال کاستی توجه و بیش فعالی، کارکردهای شناختی اجرایی، بازی های بومی محلی
 • بررسی ارتباط بین سرسختی ذهنی، ذهن آگاهی و نیم رخ فیزیولوژیک بازیکنان جوان منتخب فوتبال
  مقصود نبیل پور* صفحات 1063-1073
  هدف
  امروزه عوامل روانی نقش تعیین کننده در موفقیت ورزشکاران نخبه در سطوح بالای رقابتی، جایی که آمادگی جسمانی ورزشکاران به بالاترین میزان ممکن می‌رسد، ایفا می‌کنند هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین عوامل روانی و آمادگی جسمانی بازیکنان جوان فوتبال می‌باشد.
  روش شناسی
  به این منظور 21 بازیکن شاغل در لیگ برتر جوانان با میانگین سنی 56/18 سال در این تحقیق شرکت کردند. به منظور سنجش سرسختی ذهنی و ذهن آگاهی به ترتیب از پرسشنامه سرسختی ذهنی اهواز و پرسشنامه بائر و همکاران استفاده شد. همچنین از آزمون میدانی بالک، 36 متر سرعت، پرش دوطرفه، و آزمون پرس سینه و پرس پا برای اندازه‌گیری ویژگی‌های فیزیولوژیک استفاده شد.
  نتایج
  یافته‌های ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین نمره کلی ذهن آگاهی با سرسختی ذهنی و ویژگی های فیزیولوژیک ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین سرسختی ذهنی و برخی خرده مقیاس‌های ذهن آگاهی و نیم‌‌رخ فیزیولوژیک در بین بازیکنان جوان فوتبال ارتباط معناداری وجود داشت. هرچند این رابطه در تمامی پستهای بازی همسان نبود.
  بحث و نتیجه‌گیری
  علیرغم اینکه بازیکنان فوتبال می‌بایست سطح معینی از مهارتهای روانی را آموزش ببینند و این مهارتها را توسعه دهند اما بنظر می‌رسد پستهای مختلف بازی نیازمند مهارتهای روانی ویژه هر پست باشند.
  کلیدواژگان: مهارتهای روانی، آمادگی جسمانی، بازیکنان فوتبال
|
 • toktam emami* Pages 1005-1014
  Purpose
  The purpose was to survey the effect of practice order with dominant and non-dominant hand on acquisition, retention and transfer of basketball dribbling skill of the male students at Ferdowsi University.
  Method
  The subjects were 20 students of General Physical Education (19-24) that did not have any experiences in basketball and their dominant hand was right. They randomly selected and equally assigned to two groups. Subjects practiced in the program for 4 weeks, 2 times a week and 45 minutes per session. Group A practiced with their dominant right hand for the first four sessions and then switched to their left hand for the second four sessions. Group B practiced in vice versa manner. The subjects were assessed by SlalomDribble-Test in pre test Results showed that there was no significant difference between two groups in acquisition of dribbling Skill (p=0.053). Movement time has been significantly reduced from pre-test to posttest (p=0.0001).Results showed better performance of the right hand than the left (p=0.042). Both groups had shorter dribbling time with the right hand than the left in post-test and retention test. There was no significant difference between two groups in transfer task (p = 0.16).
  Conclusion
  Results indicate that practice with dominant and non-dominant limbs in the initial motor learning seems to be important to improve performance of both limbs and to strengthen bilateral competence of the learners.
  Keywords: Inter-manual Transfer, Basketball Dribbling, Skill Acquisition, Retention, Handedness
 • hosein samadi* Pages 1015-1022
  Purpose
  This research was carried out to monitor effects of different practice schedules on acquisition, retention and transfer parameter timing and challenging current hypothesis regarding contextual interference effect about parameter learning in lab assignment.
  Method
  This research was quasi-experimental and Statistical group was right-hand boys in Kerman University. To do this test, 80 men participants (M=21.04 ±1.52) divided randomly in 4 groups; blocked, random and two combined practice group (blocked-random and randomblocked group). This test included performance of tasks with constant generalized motor program and variable timing parameter. The participants took apart after pre-test phase and accomplishing of 108 trial according practice group in retention and transfer tests. When the different test performed amount of absolute timing error (measure of accuracy and proficiency of parameterization) was calculated. Repeated measures Anova, followed tukey test and Analysis of variance used for analysing data (P≤0/05).
  Results
  Although result don’t show significant difference between practice schedules in acquisition phase, but in transfer and retention test despite of priority of combined practice groups relatively, amounts of absolute timing wasn’t different between practice groups.
  Conclusion
  This findings show that changing parameter has not made obvious contextual interference effect and From Magil & Hall's viewpoint it supports lack of significant difference in assignment with similar motor program.
  Keywords: Contextual interference, parameter, absolute timing, generalized motor program
 • ayoub hashemi*, rasol hemayattalab Pages 1023-1030
  Purpose
  In this paper we are studying the effect of selected physical activity plan on growth of motor skills in children between the age of 6 to 8 who are suffering of Hight Functioning Autisum(HFA).
  Method
  In this semi- experimental study, 30 children (8/4±./7 age of boy) suffering from HFA have been selected from special schools of Shiraz city randomly and put in two groups of control and experimental according to pretest. The Bruininks-Oseretsky test was carried out for HFA children. Selected movement plan (appropriate jump-roping plan) performed for these children in 18 sessions. K-S test to determine the distribution of normal data and Levin & covariance analysis test to compare averages were conducted.
  Results
  The results showed that selected training plan has significant effect on growth of motor skills in children with HFA. But in some details of these criteria including; response speed skill, visual-motor control and upper limb speed & dexterity skills, significant effect was not seen.
  Conclusion
  According to obtained results we can say that selected training plan (jump roping) is likely to improve fundamental skills of HFA children (P</.05).
  Keywords: boy students, fundamental motor skill, Hight Functioning Autisum, selected physical activityplan
 • rokhsareh badami* Pages 1031-1040
  Purpose
  Hardiness personality trait moderates the competitive stress and it is one of the most important characteristics of successful athletes. The aim of this research was to determine the relationship between psychological hardiness and sport performance in basketball‬players‬in‬the‬Iran’s‬Premier‬League.‬
  Methods
  The study is correlation and survey one. The study population comprised 294 basketball players (108 female and 116 male) who have participated in the tournament. Research tools included the short hardiness scale (SHS: Bartone, 1995) and standard situation efficacy parameters of basketball international Federation. Pearson's correlation and stepwise regression analysis using SPSS software were utilized to analysis the data.
  Results
  Results showed a significant positive correlation between psychological hardiness and sports performance. Among all components of hardiness, Challenge component can predict significant sport performance and explain 3.9% of the variance in sport performance.
  Conclusion
  Results showed that the hardy athletes have better performance. It seems evaluation and improve hardiness, can play an applied role in intervention programs with the aim of increasing performance.
  Keywords: Basketball, Primer League, Psychological Hardiness, Sport Performance
 • fatemeh keshvari* Pages 1039-1049
  Purpose 
  The purpose of this study was to determine the effect of different doses of nicotine on information processing speed in athletes and non-athletes.
  Methods
  Seventy-two male college students (36 athlete, 36 non-athletes; range age=18 to 24) were recruited from Kharazmi university to participate in the study. Their level of physical activity participation determined via a General Information Questionnaire. Each group of 36 male was randomly divided into three subgroups of 12 (4, 2 and 0 mg nicotine gum). This study was an experimental and applied. The data were collected using a choice reaction time vienna system. In addition to descriptive statistics, Univariate Analysis of Variance was‬used‬(α=0.05).
  Results
  The results show that there was no significant differences between choice reaction time means in terms of groups (P=0.353) or type of intervention (P=0.464), but only the interaction of factors (group*intervention) in both athletes and nonathletes was significant (P=0.050).
  Conclusion
  our results indicate that there were no differences between information processing speed of athletes and non-athletes before and after different doses of nicotine administration. It seems that variables such as psychohogical state of subjects during the test, fatigue and especially varied CNS responses to different doses of nicotine may leads to such different findings.
  Keywords: Information processing, choice reaction time, nicotine gum, athlete, non-athlete
 • zohreh meshkati* Pages 1050-1062
  Purpose
  The aim of the present study was to investigate the effect of local indigenous games on executivecognitive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
  Methods
  30 children with attention deficits/hyperactivity disorder (combined type) were selected through purposive available sampling, and were randomly assigned into control and experimental groups.The Experimental group participated in the local indigenous games for 12 weeks; while the control group continued their daily activities during the training period. The instruments used in this study were Conners' questionnaire, Wechsler intelligence test, and an apparatus to measure executive-cognitive functions. Both groups participated in a pretest and posttest. the data were analyzed using covariance analysis.
  Results
  The results showed that local indigenous games intervention is effective for improving executive- cognitive functions (reaction time, Selective attention, response inhibition, vigilance, impulsivity and attention shifting).
  Conclusion
  According to the findings of the study, it can be concluded that local indigenous games can be used for improving executive-cognitive functions in children with attention deficit/hyperactivity disorder
  Keywords: attention deficit, hyperactivity disorder, executive-cognitive functions, local indigenous games