فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پیاپی 40، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ساناز عینی*، محمد نریمانی صفحات 1-12
  مقدمه
  قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی مفاهیم کلیدی در رویکردهای روان تحلیلی هستند که در سبب شناسی اختلال شخصیت مرزی حائز اهمیت می باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این یک پژوهش تجربی بوده و از طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 30 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان مبتنی بر ذهنی سازی برای گروه آزمایش اجرا شد. در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روانشناختی قدرت ایگو طراحی شده توسط مارکستروم و همکاران و سبک های دفاعی هدفمند اندرز و همکاران استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر ذهنی سازی به شدت در بهبود قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر ذهنی سازی راهبردی مناسب برای بهبود قدرت ایگو و کاهش مکانیسم های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است و می توان از آن به عنوان یک شیوه مداخله ای موثر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، مکانیسم های دفاعی، درمانی
 • محمود شیخ*، شهین رمضانی، گلاله مقصودی، خالد احمدی صفحات 13-22
  مقدمه
  کودکان مبتلا به کم‏ توانی ذهنی که گروه گسترد‏ه‏ ای از دریافت‏ کنندگان خدمات بهداشتی هستند، بیش از دو درصد از جمعیت را تشکیل می‏ دهند.‏ کم‏ توانی ذهنی با محدودیت ‏های معنی داری در عملکرد ذهنی و رفتار سازشی و همچنین در مهارت‏ های ادراکی و عملی همراه است. بر اساس مطالعات یکی از ابزارهای مهمی ‏که می‏ تواند بر توانایی های شناختی مانند حافظه تاثیرگذار باشد فعالیت بدنی می‏ باشد. با توجه به مشکلات حافظه در کودکان مبتلا به ‏کم ‏توانی ذهنی‏، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی در کودکانی که از کم توانی ذهنی رنج می برند، انجام شد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان ‏کم ‏توان ‏ذهنی آموزش پذیر در ارومیه بودند. 20 پسر ‏کم‏ توان ذهنی با میانگین سنی 9 تا 12 سال انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برنامه اسپارک که شامل فعالیت‏ های تقویتی و همچنین بازی و ورزش برای کودکان است، به مدت 18 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد. برای جمع آوری داده ‏های حافظه دیداری -فضایی آزمون کرسی بلاک ‏مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در نمره حافظه کاری دیداری -فضایی بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.
  نتیجه گیری
  تمرینات اسپارک می‏ تواند موجب بهبود عملکرد حافظه کاری دیداری -فضایی کودکان ‏کم‏ توان ذهنی آموزش پذیر گردد.
  کلیدواژگان: کودک، تمرین، حافظه کوتاه مدت
 • هادی مرادی*، احمدرضا موحدی صفحات 23-31
  مقدمه
  اختلال هماهنگی رشدی یکی از اختلالات جدی دوران کودکی است که باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، عاطفی، شناختی و حرکتی برای کودکان می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تمرینات ادراکی -حرکتی بر بهبود کارکردهای عصبی -شناختی توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود.
  مواد و روش ها
  از بین کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی 20 کودک از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان به دو گروه تجربی (10 کودک) و کنترل (10 کودک) تقسیم شدند. کودکان گروه تجربی به مدت 8 هفته (24 جلسه) به انجام تمرینات ادراکی -حرکتی پرداختند. کارکردهای عصبی- شناختی توجه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون عصب روانشناختی کانرز مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین کارکردهای عصبی -شناختی توجه در گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. در کودکان گروه تجربی به طور قابل توجهی کارکردهای عصبی -شناختی توجه بهبود یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که تمرینات ادراکی -حرکتی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مناسب برای بهبود کارکردهای عصبی -شناختی توجه در کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تمرین، توجه، کودک
 • اسماعیل سلیمانی، مهران علی پور*، مهران سلیمانی صفحات 32-41
  مقدمه
  بررسی تفاوت های فردی در پردازش اطلاعات به منظور پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال در ریاضیات دارای اهمیت فراوانی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی سرعت پردازش اطلاعات خودکار و کنترل شده در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی براساس آزمون استروپ بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود.جامعه پژوهش شامل دانش آموزان ناحیه شش شهر تهران بود. نمونه شامل 36 دانش آموز با و بدون اختلال یادگیری ریاضی بود (18 دانش آموز با اختلال یادگیری درریاضی و 18 دانش آموز عادی) که به روش نمونه گیری تصادفی منظم از میان لیست جامعه آماری (مرکز مشکلات ویژه یادگیری) و روش همتاسازی (گروه عادی) انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضی ایران کی مت و آزمون استروپ جمع آوری شدند و با تحلیل کوواریانس چند متغیره، آزمون شاپیرو-ویلک، آزمون های باکس و لوین تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پردازش اطلاعات خودکار و کنترل شده در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ریاضی به صورت معنی داری متفاوت بود. میانگین زمان واکنش و تعداد خطاها در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزان بدون اختلال یادگیری ریاضی می باشد.
  نتیجه گیری
   بنا بر یافته های این مطالعه سرعت پردازش اطلاعات خودکار و کنترل شده در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی ضعیف است و مربیان باید به این مسئله توجه کنند.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، فردی، یادگیری
 • داود ساده*، حمیدرضا سعیدنیا، پیتر استایدل، کامبیز حیدرزاده صفحات 42-50
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عصبی مسئولیت اجتماعی برند بر رفتار مصرف کنندگان بود. در نسخه سوم بازاریابی توجه به روح انسانی و مسئولیت آن به عنوان یک راهبرد رقابتی مطرح گردیده است.
  مواد و روش ها
  روش تحقیق اکتشافی -آزمایشگاهی می باشد. ابزارهای الکتروانسفالوگرافی برای ثبت سیگنال های مغزی از طریق دستگاه EEG EPOC+ 14 Electrode wireless استفاده شدند (شرکت ایموتیو). پس از پاکسازی سیگنال ها از طریق تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل با کمک نرم افزار EEGLAB و استفاده از الگوریتم LORETA، فعالیت های مغز موقعیت یابی شد. مطالعه بر روی جامعه مصرف کنندگان یک رایحه انجام شد. یک تبلیغ با ماهیت مسئولیت اجتماعی برند به گروه تجربی نشان داده شد. مصرف کنندگان برند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. این گروه از مسئولیت اجتماعی آگاه نبود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه تجربی نیمکره چپ بیشتر فعال بود در حالی که مناطق مختلفی در نیمکره راست در گروه کنترل فعال بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که رفتار ناشی از محرک های حسی است که منجر به فعالیت هر دو سمت چپ و راست مغز می شود. موقعیت یابی فعالیت مغز (چپ یا راست) را می توان به نفع یک برند با توجه به مسئولیت های اجتماعی اش تعیین نمود.
  کلیدواژگان: رفتار مصرف کنندگان، الکتروانسفالوگرافی، مسئولیت اجتماعی
 • عباس ابراهیمی، هوشمند باقری قره بلاغ، محسن عین علی*، محمد مهدی باکی هاشمی صفحات 51-60
  مقدمه
  تئوری ترومای سازمانی یکی از جدیدترین تئوری ها در عرصه رفتار سازمانی و مدیریت می باشد که با هدف بررسی اثرات روانی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش ترومای سازمانی بر سکوت و بدبینی سازمانی در یک مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت بود.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه کاربردی و توصیفی است و با روش پیمایشی انجام پذیرفته است. پرسشنامه ای با 25 گویه در بین 150 نفر از کارکنان مرکز ارائه دهنده خدمات سلامت توزیع گردید تا تاثیر سازمان ترومازده را بر بدبینی و سکوت سازمانی مورد بررسی قراردهد. پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های مطالعه از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که ترومای سازمانی کارکنان در بعد وجود افسردگی، ترس و عصبانیت و سازمان در بعد استرس، اضطراب و روابط درون سازمانی تحت تاثیر قرار گرفته است. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که ترومای سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر سکوت و بدبینی سازمانی دارد. به علاوه بین بدبینی سازمانی با سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه معنی دار و مثبت بین ترومای سازمانی و بدبینی سازمانی، می توان ترومای سازمانی را به عنوان یک عامل مهم در سلامت روان یک سازمان در نظر گرفت. ترومای سازمانی احتمالا از طریق ایجاد حس عدم برابری و عدالت در میان کارکنان بدبینی سازمانی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: خدمات سلامت، افسردگی، ترس، اضطراب
 • زینب خلیلی، پرستو براتی دوم، مرضیه درویشی*، خدیجه ابدال صفحات 61-73
  مقدمه
  ملاتونین هورمونی است که از غده پینه آل ترشح شده و نقش مهمی در تنظیم عملکردهای مغز ایفاء می کند. این هورمون با فعالیت آنتی اکسیدانی موجب حمایت بدن در برابر عوامل آسیب رسان داخلی و خارجی می گردد. ملاتونین با حفظ هوموستازی میتوکندری تولید رادیکال های آزاد را کاهش می دهد و به سنتز ATP در میتوکندری کمک می کند. کاهش ملاتونین با افزایش سن یکی از فرضیه های مطرح شده در زمینه توجیه افزایش بروز اختلالات عصبی است. عوامل مختلفی در تنظیم و تولید ملاتونین نقش دارند. این هورمون به عنوان یک عامل محافظتی عصبی در برابر برخی اختلالات عصبی از قبیل بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون، افسردگی و میگرن عمل می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات مثبت بر سیستم عصبی، خواص غیر سمی پس از مصرف طولانی مدت و نبود عوارض جانبی، ملاتونین می تواند یک ترکیب مناسب برای درمان برخی بیماری های عصبی باشد.
  کلیدواژگان: ملاتونین، افسردگی، بیماری های سیستم عصبی
 • نجمه داودیان، رضا ختوان هفشجانی، علی کدیور، مصطفی مدرس موسوی، احسان عالی، امیر قائمی، بهنام بختیاری مقدم، صادق شیریان* صفحات 74-90
  مقدمه
  اخیرا زیرمجموعه ای از نورون ها در هسته های arcuate هیپوتالاموس شناسایی شده اند که سه نوروپپتید کیسپپتین، نوروکینین B و دی مورفین (KNDy) را به هم متصل می کند. نشان داده شده است که این نوروپپتیدها نقش حیاتی در کنترل مرکزی تولیدمثل و تنظیم ترشح هورمون آزادکننده گنادوتروپین از طریق اندوکرین، متابولیک و محیطی ایفاء می کنند. KNDy همچنین به عنوان یک هدف درمانی جدید در درمان اختلالات ناباروری عمل می کند. ناباروری متعاقب شیمی درمانی، به ویژه در مردان مبتلا به سرطان در دوران کودکی و در مردان مبتلا به سرطان بیضه رایج می باشد. مطالعات انسانی اخیر اثبات کرده اند که تجویز محیطی و برون زاد کیسپپتین ترشح GnRH در مردان سالم و برخی بیماران مبتلا به ناباروری را تحریک می کند. در این مطالعه مروری، اطلاعات اخیر سیستم نورونی واسطه گر عملکردهای نورون های KNDy در ترشح GnRH و باروری مردان را بحث می کنیم. به علاوه اثر درمان ملاتونین بر روی سیستم نورونی GnRH و اثر مهاری آن بر کیسپپتین و نورون های مهاری گنادوتروپین بحث می شود.
  نتیجه گیری
  پژوهش های بیشتر در خصوص مکانیسم های عملکردی و مولکولی مسیر KNDy، نوروپپتیدهای مخدری درون زاد و عوامل آنتی اکسیدان هایی مانند ملاتونین ممکن است رویکردی نو برای درمان ناباروری القاء شده توسط شیمی درمانی در مردان را توسعه دهد.
  کلیدواژگان: نورواندوکراینولوژی، باروری، ملاتونین، نر، گنادوتروپین ها
 • سارا عزیزی شالباف، اسدالله اسدی*، آرش عبدالملکی صفحات 91-101
  مقدمه
  تعاملات مولکولی نقش مهمی را در پدیده ها و فرایندهای زیستی ایفاء می کنند. درواقع هر فرایند زیستی در سلول از همانندسازی ماده ژنتیکی گرفته تا ساخت انواع پروتئین ها به منظور انتقال پیام های عصبی، هورمونی، غشا شامل مجموعه ای از تعاملات مولکولی هستند که به صورت پیوسته رخ می دهند. تداخل در هرکدام از این فرایندها، در هر مرحله از تعاملات مولکولی ممکن است توسط بیماری های مختلفی ایجاد شود. بنابراین مطالعه دقیق آن ها می تواند شناخت ما از پدیده های زیستی را بهبود بخشد و منجر به ابداع روش های نوین در درمان بسیاری از بیماری ها خصوصا بیماری های سیستم عصبی گردد. بدین منظور روش های بیوفیزیکی و بیوشیمیایی مختلفی ابداع شده است. در بین آن ها روش های مبتنی بر لیزر فروسرخ بسیار پر مزیت و مهم می باشند. ترموفورز یکی از این روش ها است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه دانشمندان حوزه پزشکی، داروسازی، علوم اعصاب، پزشکی ترمیم و زیست شناسی قرار گرفته است. این روش بر اساس حرکت مستقیم مولکول ها در شیب دمایی است. این نوع حرکت به طور چشم گیری به خصوصیات بیوفیزیکی مولکول از جمله اندازه، بار و لایه حلال پوشی بستگی دارد. تغییرات در مقیاس میکرو در این خصوصیات می تواند خصوصیات مولکول تحت نفوذ شیب دمایی را تحت تاثیر قرار دهد.
  نتیجه گیری
  ترموفورز روشی آسان، دقیق و سریع برای تجزیه و تحلیل رفتار مولکول ها است. بدین منظور در این مقاله جزئیات مختلف نظری و عملی و همچنین مزایا و معایب مختلف سنجش میزان تمایل مولکول های کوچک همچون یون ها و مولکول های زیستی مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: زیست شناسی مولکولی، پدیده های زیستی، بیماری های سیستم عصبی
 • مهدی مدنی فرد* صفحات 102-110
  مقدمه
  دانشمندان در طول قرن های گذشته تلاش کرده اند تا بفهمند مغز چگونه زبان را فرا می گیرد. تا سال 1980 مطالعه درباره رابطه مغز و زبان بر اساس مطالعه آسیب های مغزی انسان بوده است. اما از سال 1980 روش های مطالعه علوم اعصاب بسیار بهبود یافته است. بحثی وجود دارد که ترکیب یا ادراک زبان و موسیقی در کجای مغز صورت می گیرد، یا اینکه هر کدام از نیمکره های مغزی چه نقشی را در فرایندهای زبان و موسیقی به عهده دارند و با وجود کشفیات و یافته های فراوان هنوز به جواب قطعی نرسیده است. کودک از همان ابتدا قادر به شنیدن صداها است. این صداها در ابتدا خام و بی معنی است و به تدریج با تعامل کودک با محیط یادگیری زبان آغاز می گردد. زبان مثل موسیقی، الگوهای ریتمیک قدرتمندی دارد. زمان بندی هجاها به شنونده کمک می کند یک صدا را از دیگری تشخیص دهد و بفهمد دیگری چه می گوید. توانایی تشخیص تفاوت در صداها کمک می کند نوزادان صحبت کنند. مطالعات زیادی نشان داده اند که نواحی پردازشی و ادراکی موسیقی با نواحی درگیر در درک و دریافت زبانی همپوشانی دارند. بنابراین بین تمرین و مهارت یافتن در موسیقی با قابلیت های شناختی همچون زبان ارتباط مثبتی وجود دارد. تقویت طولانی مدت این رابطه توانمندی های شناختی دیگری به غیر از موسیقی را ایجاد می کند.
  نتیجه گیری
  موسیقی نواحی بسیاری را در مغز علاوه بر قشر شنوایی مغز تحریک می کند که با بسیاری از مناطق پردازش زبانی مثل نواحی پیشانی -گیجگاهی چپ همپوشانی دارند. نحو جملات موسیقایی در همان مناطقی پردازش می شود که نحو جملات زبانی پردازش می شوند.
  کلیدواژگان: زبان، موسیقی، مغز
 • مصطفی مدرس موسوی، سجاد سحاب نگاه، علی گرجی* صفحات 111-253
  مقدمه
  همایش التهاب سیستم عصبی سومین سری از رویدادهای سالانه است که بررسی و تجزیه و تحلیل بحث طیف بیماری های التهاب عصبی را تسهیل می کند. همایش التهاب سیستم عصبی بر روی اختلالات التهاب عصبی از قبیل مالتیپل اسکلروز، تومورهای مغزی، صرع و اختلالات تحلیل برنده سیستم عصبی تمرکز دارد. همایش در 23-21 خرداد 1398 توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه مونستر برگزار شد که هدف آن روشن ساختن علت بیماری های التهاب عصبی و کشف مسیرهای جدید درمان بود.
  نتیجه گیری
   ما در مورد جنبه های اصلی التهاب عصبی و بیماری های تحلیل برنده عصبی توسط یک برنامه علمی جامع با تمرکز بر وضعیت پایه و بالینی، تا مرحله پیشرفته درمان بحث کردیم. در این همایش 334 عنوان علمی ارائه و بحث گردید.
  کلیدواژگان: بیماری های سیستم عصبی، التهاب، همایش، ایران، آلمان
|
 • Sanaz Einy*, Mohammad Narimani Pages 1-12
  Introduction
  Ego-strength and defense mechanisms are key concepts in the psychoanalytic approaches, which are important in the etiology of borderline personality disorder. Therefore, the present study was conducted with the aim of evaluating the effectiveness of mentalization based therapy (MBT) on ego-strength and defense mechanisms of people with borderline personality disorder.
  Materials and Methods
  This was an experimental study using pretest-posttest design with a control group and follow up stage. The research sample consisted of 30 men with borderline personality disorder selected by purposive sampling and were randomly divided into experimental and control groups. MBT was performed for the experimental group. Three stages (pretest, posttest and follow up) were used to collect data from psychological inventory ego strength designed by Markstrom et al. and defense styles purposed by Andrews and colleagues.
  Results
  The results showed that MBT was markedly effective in improving the ego strength and defense mechanisms of people with borderline personality disorder.
  Conclusion
  MBT is a suitable strategy for improving the ego-strength and reducing neurotic and immature defense mechanisms of people with borderline personality disorder and can be used as an effective intervention method.
  Keywords: Borderline Personality Disorder, Defense Mechanisms, Therapeutics
 • Mahmoud Sheikh*, Shahin Ramezani, Golaleh Maghsoudy, Khaled Ahmadi Pages 13-22
  Introduction
  Mental retarded children who receive a wide range of health services, representing more than two percent of the population. Mental retardation is associated with significant constraints on mental performance and adaptive behavior as well as perceptual and practical skills. According to the studies, one of the important tools that can affect cognitive abilities, such as memory, is physical activity. Due to the memory problems in children with mental retardation, this study aimed to investigate the effects of spark training on visual-spatial working memory operation in children suffering from mental retardation.
  Materials and Methods
  The Study population included educable mentally retarded students in Urmia. 20 mentally retarded boys of age 9 to 12 years were selected and divided into two groups; experimental and control. Spark programs that includes strengthening activities as well as games and sports for children were performed for 18 sessions on the experimental group. Corsi Blocks test was used to collect the visual-spatial memory data.
  Results
  The results showed a significant difference in the visual-spatial work memory score between the experimental and control groups.
  Conclusion
  Spark exercises can improve the performance of the visual-spatial work memory of trained mentally retarded children.
  Keywords: Child, Exercise, Memory, Short-Term
 • Hadi Moradi*, Ahmadreza Movahedi Pages 23-31
  Introduction
  Developmental Coordination Disorder (DCD) is a serious childhood disorder that causes social, emotional, cognitive, and motor difficulties for children. Accordingly, the current study aimed to examine the effect of perceptual-motor training on the improvement of neurocognitive functions in children with DCD.
  Materials and Methods
  Twenty children were selected through simple random sampling from the children with DCD. The participants were classified into the experimental (10 children) and control (10 children) groups. The children in the experimental group underwent perceptual-motor training for 8 weeks (24 sessions). The neurocognitive functions of attention were assessed in the pretest and posttest using Conners’ Neuropsychological Scale (the Conners 3).
  Results
  The results showed a significant difference between the mean neurocognitive functions of attention in the experimental and control groups. These functions improved considerably in the children of the experimental group.
  Conclusion
  The results indicated that perceptual-motor training can be considered as a useful intervention technique to improve the neurocognitive functions of attention in children with DCD.
  Keywords: Exercise, Attention, Child
 • Esmaeil Soleymani, Mehran Alipour*, Mehran Soleymani Pages 32-41
  Introduction
  The study of individual differences in information processing in order to predict the academic achievement of students with math disability is of great importance. The purpose of this study was to study automatic and controlled data processing speed based on the Stroop test in students with math learning disability.
  Materials and Methods
  This descriptive study was causal-comparative. The study population consisted of students in district 6 education in Tehran city. The sample consisted of 36 students with and without learning disability in mathematics (18 students with Math Learning Disability and 18 normal students), selected by systematic random sampling from the list of statistical populations (specific learning problems center) and matching method (normal group). The data were collected by demographic questionnaire, Raven's Progressive Matrices, Keymaths math test and Stroop test and analyzed by multivariate analysis of co-variance, Shapiro-Wilk test, Box and Levin tests.
  Results
  The findings showed that automatic and controlled information processing in students with and without a math learning disability are significantly different. The mean of reaction time and number of errors in students with math learning disability is significantly higher than students without learning disability is math.
  Conclusion
  According to the results of this study the speed of automatic and controlled information processing in students with math learning disability is weak (low) and educators should pay attention to this problem.
  Keywords: Students, Individuality, Learning
 • Davoud Sadeh*, Hamidreza Saeednia, Peter Steidl, Kambiz Heidarzadeh Pages 42-50
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the neural effects of brand social responsibility (BSR) on consumer behavior. In the version of third marketing, consideration of the human spirit and its responsibility as a competitive strategy has been proposed.
  Materials and Methods
  The investigation method was an exploratory-laboratory. Electrocardiographic instruments were used to record brain signals through the EEG EPOC + 14 Electrode wireless device (emotive. co). After cleaning of signals by independent component analysis with EEGLAB software through the LORETA algorithm, the brain activity was localized. The study was performed on a population of a scent consumers. An advertise with the nature of the social responsibility of the brand was shown to the experimental group. Brand consumers were selected as the control group. This group was not aware of the social responsibility.
  Results
  The results showed that the left hemisphere was mostly activated in the experimental group, whereas different regions in right hemisphere was activated in the control group.
  Conclusion
  This study suggested that the behavior triggered by sensory stimuli is due to the activation of both left-orientation and right-orientation of the brain. The localization of the brain activity (left or right) can be regulated in favor of a brand with respect to social responsibility.
  Keywords: Consumer Behavior, Electroencephalography, Social Responsibility
 • Abbas Ebrahimi, Hooshmand Bagheri Gara Bollagh, Mohsen Eynali*, Mohammad Mehdi Baki Hashemi Pages 51-60
  Introduction
  Organizational Trauma Theory is one of the latest theories in the field of organizational behavior and management, which aims to examine the psychological and physical side effects of organizational trauma on an individual and a group of people within an organization. The purpose of this study was to study the role of organizational trauma on silence and organizational cynicism in a health service provider Center.
  Materials and Methods
  This is an applied and descriptive study and has been performed by survey method. A questionnaire with 25 items was distributed among 150 employee of a health service provider center to examine the impact of the organizational trauma on cynicism and organizational silence. The questionnaire was designed based on Likert spectrum. Structural equations’ modeling was used to analyze research data.
  Results
  The findings show that organizational trauma affected the staffs in dimension of existence, depression, fear and anger and the organization in dimension of stress, anxiety, and intra-organizational relationships. Furthermore, the results indicate that organizational trauma has a positive and significant effect on organizational silence and cynicism. In addition, there was a positive and significant relationship between organizational cynicism and organizational silence.
  Conclusion
  Considering the significant and positive relation between organizational trauma and organizational cynicism, organizational trauma can be considered as an important factor in the mental health of an organization. Organizational trauma increases organizational pessimism; possibly via the creation of a sense of inequality and justice among employees.
  Keywords: Health Services, Depression, Fear, Anxiety
 • Zaynab Khalili, Parastoo Barati Dowom, Marzieh Darvishi*, Khadijeh Abdal Pages 61-73
  Introduction
  Melatonin is a hormone secreted from the pineal gland and plays an important role in regulating the brain functions. This hormone with antioxidant activity supports the body against internal and external damaging factors. Melatonin reduces the production of free radicals by preserving mitochondrial homeostasis, and contributes to ATP synthesis in mitochondria. Reduction of melatonin by aging is one of the hypotheses suggested to be implicated in increase of the incidence of neurological disorders. Various factors play a role in the regulation and production of the melatonin. This hormone can act as a neuroprotective agent for some neurological disorders, such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, depression, and migraine.
  Conclusion
  According to the positive effects on the nervous system, non-toxic properties following long-term application, and the absence of side effects, melatonin can be a suitable compound for treatment of some neurological disease.
  Keywords: Melatonin, Depression, Nervous System Diseases
 • Najmeh Davoodian, Reza Khetvan, Hafshejani, Ali Kadivar, Mostafa Modarres Mousavi, Ehsan Aali, Amir Gheami, Behnam Bakhtiari Moghaddam, Sadegh Shirian* Pages 74-90
  Introduction
  A subset of neurons has been recently identified in the arcuate nucleus of the hypothalamus that co-localize three neuropeptides; kisspeptin, neurokinin B, and dynorphin (KNDy). These neuropeptides have been shown to play a critical role in the central control of reproduction and the modulation of gonadotrophin releasing hormone (GnRH) secretion by endocrine, metabolic and environmental inputs. KNDy also acts as a novel potential therapeutic target in the treatment of fertility disorders. Infertility following chemotherapy is particularly common in male survivors of childhood cancer and for testicular cancer survivors. Early human studies have suggested that peripheral exogenous Kisspeptin administration stimulates GnRH secretion in healthy adults and in patients with some forms of infertility. In this review, we describe our current understanding of the neural systems mediating the actions of KNDy neurons on GnRH pulse generation and male fertility. In addition, the effect of melatonin treatment on the GnRH neuronal system and its effect on kisspeptin and gonadotropin-inhibitory neurons are discussed.
  Conclusion
  Further researches about functional and molecular mechanisms of KNDy pathway, endogenous opioid peptide, and antioxidant agents, such as melatonin, may develop novel approaches to treat chemotherapy induced-infertility in males.
  Keywords: Neuroendocrinology, Fertility, Melatonin, Male, Gonadotropins
 • Sara Azizishalbaf, Asadollah Asadi*, Arash Abdolmaleki Pages 91-101
  Introduction
  Molecular interactions play an important role in the phenomenon and biological processes. In fact, any cellular biological process ranged from genetic replication to the production of various proteins to the transmission of neurological, hormonal, membrane involves collections of molecular interactions that occur continuously. Interference in each of these processes at every stage of molecular interaction may be caused by various diseases. Therefore, their careful study can improve our understand of biological phenomena and lead to the emergence of new methods for the treatment of many diseases, in particular, the diseases of the nervous system. For this purpose, various biophysical and biochemical methods have been developed. Among them, infrared laser-based methods are very useful and important. Thermophoresis is one of these methods, which has been considered in recent years by medical, pharmaceutical, neuroscience, regeneration and biology scientists. This method is based on the direct movement of molecules in a temperature slope. This type of movement greatly depends on the biophysical properties of the molecule, including size, load, and solvent layer. Micro-scale modifications in this specification can affect the properties of the molecule under the influence of temperature.
  Conclusion
  Thermophoresis is an easy, accurate, and fast method for analyzing the behavior of molecules. For this purpose, in the present study, we discussed the various theoretical and practical details as well as the various advantages and disadvantages of measuring the tendency of small molecules, such as ions and biochemical molecules.
  Keywords: Molecular Biology, Biological Phenomena, Nervous System Diseases
 • Mehdi Madanifard* Pages 102-110
  Introduction
  Over the last centuries, scientists have been trying to figure out how the brain is learning the language. By 1980, the study of brain-language relationships was based on the study of human brain damage. But since 1980, neuroscience methods have greatly improved. There is controversy about where music, composition, or the perception of language and music are in the brain, or whether each of the cerebral hemispheres plays a role in language and music processes and despite the many discoveries and findings, there is still no definite answer. From the very beginning, the child is able to hear the sounds. These sounds are initially raw and pointless and gradually begin with the child's interaction with the language learning environment. Language like music has powerful rhythm patterns. The syllable timing helps the listener to recognize a sound from another and to understand what the other says. The ability to recognize the difference in sounds helps babies to speak. Many studies have suggested that the processing and perceptual regions of music overlap with the areas involved in comprehension and linguistic comprehension. Furthermore, there is a positive relationship between the practice and skill in musical and cognitive abilities, such as language. Long-term reinforcement of this relationship creates new cognitive abilities other than music.
  Conclusion
  Music stimulates many areas in the brain in addition to the cerebral cortex, which overlap with many linguistic processing areas, such as the left temporal region. The syntax of musical sentences is processed in the same regions where the syntax of linguistic sentences is processed.
  Keywords: Language, Music, Brain
 • Mostafa Modarres Mousavi, Sajad Sahab Negah, Ali Gorji* Pages 111-253
  Introduction
  Neuroinflammation congress was the third in a series of annual events aimed to facilitate the investigative and analytical discussions on a range of neuroinflammatory diseases. The neuroinflammation congress focused on various neuroinflammatory disorders, including multiple sclerosis, brain tumors, epilepsy, and neurodegenerative diseases. The conference was held in June 11-13, 2019 and organized by Mashhad University of Medical Sciences and Munster University, which aimed to shed light on the causes of neuroinflammatory diseases and uncover new treatment pathways.
  Conclusion
  Through a comprehensive scientific program with a broad basic and clinical aspects, we discussed the basic aspects of neuroinflammation and neurodegeneration up to the state-of-the-art treatments. In this congress, 334 scientific topics were presented and discussed.
  Keywords: Nervous System Diseases, Inflammation, Congress, Iran, Germany