فهرست مطالب

کشتیرانی و فناوری دریایی - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1398)
 • سال پنجم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد اسلم حسین بر*، مازیار شنبدی صفحات 1-13
  روند جهانی شدن تجارت و اقتصاد و  توسعه و رشد بنادر، تبدیل شدن به هاب را هدف اصلی بنادر بزرگ قرار داده است. این بنادر می توانند با جذب حداکثری محموله ها و پخش آنها به بنادر کوچکتر نقشی اساسی را در توسعه اقتصادی کشورها  ایفا کنند. با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی در منطقه و اهمیت حمل و نقل دریایی در قاره آسیا، ایران می تواند با توسعه بنادر خود به این مهم دست پیدا کند و با افزایش سهم خود از حمل و نقل دریایی، در زمره کشورهای پیشرفته قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا عوامل مهم جهت هاب شدن بنادر در تحقیقات متعددی بررسی شده است. در مجموع 37 عامل مهم و موثر شناسائی شدند. در ادامه با کاربرد عوامل شناسیایی شده در قالب روش تاپسیس فازی و کسب نظر خبرگان حوزه دریایی، پتانسیل های پنج بندر جنوبی کشور شامل چابهار، بندر عباس، بوشهر، خرمشهر  و  بندر امام مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پایان ارزیابی مذکور نشان داد بندر عباس، بندر امام، چابهار، بوشهر و خرمشهر بترتیب بیشترین پتانسیل های لازم برای  هاب شدن را دارا هستند.
  کلیدواژگان: بندر، بندر هاب، حمل و نقل دریایی، تاپسیس فازی
 • محمدحسین یار احمد زهی*، منصور کیانی مقدم، مهدی مظلومی صفحات 14-30
  چابهار با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی و جایگاه بی بدیل آن در حمل و نقل کالا به کشورهای منطقه، می تواند به بندر هاب تبدیل شود. برای اینکه چابهار بتواند این نقش خود را ایفا کند نیاز به توسعه زیرساخت دارد. ایجاد بندر خشک یکی از روش های توسعه برای بنادر ساحلی شناخته می شود. برای انجام هر پروژه ای نیاز به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی در منطقه مورد نظر می باشد. در نتیجه در این تحقیق 5 عامل فرعی مربوط به عامل اجتماعی و اقتصادی شناسایی شدند. روش رابطه ای خاکستری و چندگانه برای بررسی و تحلیل این عوامل انتخاب شد. در نهایت با استفاده از این روش مشخص شد که بندرخشک با فاصله زیاد و با امتیاز 9972/0 بهترین مدل توسعه ای برای بندر چابهار می باشد.
  کلیدواژگان: چابهار، بندر هاب، بندر خشک، روش رابطه ای خاکستری، روش چندگانه
 • عبدالعزیز آبتین*، نادر درویشی صفحات 31-45
  این تحقیق به بررسی و اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار پرداخته است. اهداف اصلی شناسایی چالش های حمل و نقل ترکیبی و اولویت بندی این چالش ها می باشند از این رو نخست مهمترین چالش های حمل و نقل ترکیبی با مرور تحقیقات گذشته  شناسایی شد و با روش دلفی نظر مدیران ، کارکنان ، اساتید و دانشجویان متخصص حمل و نقلی بندر چابهار منظور شد. پس از گردآوری و لیست چالش های حمل و نقل ترکیبی 26 زیر شاخص در قالب 6 شاخص اصلی زیرساختی، قوانین و مقررات، مالی، تکنولوژی های پیشرفته، سیاست گذاری و همکاری و هماهنگی بدست آمدند و در قالب پرسشنامه از دو دید ، یکی مدیران و کارکنان ودیگری اساتید و دانشجویان متخصص حمل و نقلی توزیع و از آنها خواسته شد که مهمترین چالش ها را به ترتیب مشخص کرده و امتیاز بدهند . در مرحله ی دوم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)  اولویت بندی چالش های حمل و نقل ترکیبی در بندر چابهار بدست آمد. اولویت بندی چالش های اصلی از دید مدیران و کارکنان متخصص به ترتیب همکاری و هماهنگی، مالی، زیرساختی، تکنولوژی های پیشرفته، قوانین و مقررات، سیاست گذاری و از دید اساتید و دانشجویان متخصص به ترتیب زیرساختی، مالی، تکنولوژی های پیشرفته، سیاست گذاری، همکاری و هماهنگی و قوانین و مقررات می باشد.
  کلیدواژگان: چالش، حمل و نقل ترکیبی، بندر چابهار
|
 • Mohammad Aslam Hosseinbor *, Maziyar Shanbadi Pages 1-13
  The trend of globalization of trade and economy and the development and growth of ports has determined the primary goal of being a hub for major ports. These ports can play a dominant role in the economic development of countries by attracting large volumes of cargo and distributing them to smaller ports. Given the critical geographical location in the region and the importance of shipping in the Asian continent, Iran can achieve this status and be among the advanced countries by developing its ports via increasing its share of maritime transport. In this research, the significant and effective factors on hubbing for ports have been investigated in numerous studies. A total of 37 important and valid factors were identified. Afterward, applying Fuzzy TOPSIS method and opinion of twelve experts in the maritime field, the potentiality of five southern ports of the country, including Chabahar, Bandar Abbas, Bushehr, Khorramshahr and Bandar Imam were evaluated. At the end of the assessment, respectively, Bandar Abbas, Bandar Imam, Chabahar, Bushehr, and Khorramshahr have the most potentiality for being a hub.
  Keywords: port, Hub port, maritime transport
 • Mohammad Hussain Yarahmadzehi *, Mansoor Kiani, Moghadam, Mehdi Mazloomi Pages 14-30
  Chabahar is located in international corridors and to transport goods to region countries have had unprecedented position. Development of infrastructure needed to reach this goal. Dry port construction is one of the well- known methods to do this. Any project should be evaluated using economic and social factors. Therefore, 5 criteria proposed to measurement social and economic criteria. Gray relational and Multi Attribute Decision Making method used to analyze criteria. Finally, Distant dry port by 0,9972 score selected to develop Chabahar port according social and economic factors.
  Keywords: Chabahar Port, dry port, Gray Relational, Multi attribute decision making
 • Quayside Operation in Container Terminals and the Concept of Productivity Enhancement
  Mansoor Kiani, Moghadam * Pages 46-72
  This study examines the productivity of container loading and discharging operation in container terminals using automated and semi-automated Quayside Cranes (QSCs). It analyses the automated cycle time of the operation and introduces a comprehensive definition for the productivity of Quayside (QS) operation. It is argued that a considerable saving in the cycle time of loading and discharging of containers can be achieved by the introduction of automated technologies at the QS. This will help the terminal operators to significantly reduce the turnaround time of containerships at container terminals. The study also sets up a basis for calculating the number of QSCs, transfer and stacking equipment by considering their productivity value and cycle times.
  Keywords: Quayside Cranes, Container Loading, Discharging, Productivity, Cycle-Time Analysis
 • Morteza Ziyaadini *, Mir Mahdi Zahedi, Sepideh Shariatmadari Pages 73-85
  In this study, Reverse phase dispersive liquid–liquid micro extraction (RP-DLLME) method coupled with high performance liquid chromatography (HPLC) have been successfully developed for pre-concentrate of ultra-trace amounts of 2-chlorophenol and 2,4-dichlorophenpl from marine sediments after primary ultrasonic extraction. In this method, alkaline water was chosen as extraction solvent instead of organic solvent and other factors including pH, extraction time, type and volume of disperser solvents were optimized. Under optimal conditions, linear ranges for 2-chlorophenol and 2-4-dichlorophenol were between 0.001-2 mg.Kg-1 and 0.2-2 mg.Kg-1, respectively. The preconcentration factor of 101, 102 and the relative standard deviation (n=5) 5.9, 3.3 as well as limit of detection 0.01, 0.006 µg.kg-1 were obtained for 2-chlorophenol and 2,4-dichlorophenol, respectively. Finally, using the high sensitivity, low organic solvent consumption and waste generation procedure, 2-chlorophenol and 2,4-dichlorophenol contents in marine sediments from several locations in Chabahar Bay (southeast Iran) were estimated at 0.21-2.18 mg.Kg-1 and 0.68-2.55 mg.Kg-1, respectively.
  Keywords: chlorophenols, marine sediments, Reverse phase dispersive liquid–liquid microextraction, HPLC
 • Abdolali Sargazi * Pages 86-96
  The safety of life at sea is the major priority of international shipping industry. In this regard, the issues such as seafarer training, improvements to navigational safety and the promotion of effective safety culture have been appropriately and effectively addressed by international maritime regulatory bodies such as IMO. Human error contributes to more than 80% of all maritime accidents. In many cases, the information that could prevent the accident is available to but not used appropriately by those responsible for safe navigation of the vessels concerned. This is mainly because of the lack of sufficient knowledge in using navigational equipment and interpretation of the available information.Therefore, the importance of maritime training cannot be neglected. This paper aims to highlight the issue of global seafarer’s shortage in the future, and its effect on Maritime Education and Training (MET). Additionally, it attempts to explicate the role of MET in general and Iranian Met in particular. Finally, the paper outlines the challenges that the Iranian MET faces at present and in the future.
  Keywords: Met, Competency, Seafarers, challenge, supply, demand