فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت راهبردی - پیاپی 71 (زمستان 1397)
 • پیاپی 71 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی طاهری*، بهروز رضایی منش، داوود حسین پور، وجه الله قربانی زاده صفحات 9-30

  بیش از سه دهه است که شاهد استفاده از ابزارها و مدل‌های مدیریت استراتژیک بخش خصوصی در بخش دولتی هستیم. استفاده از این مدل‌ها و رویکردها، انتقاداتی را در میان نویسندگان و متفکران بخش دولتی به همراه آورده است. منتقدان معتقدند تمایزهای موجود میان بخش دولتی و خصوصی، کاربردپذیری این ابزارها در بخش دولتی را با محدودیت مواجه می‌سازد. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارتست از اینکه با توجه به تحولات سال‌های اخیر بخش دولتی و به ویژه، مطرح شدن نهضت مدیریت دولتی نوین، کدام یک از تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی همچنان به قوت خود باقی است و پیامدها یا آثار احتمالی این تمایزها بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی چیست. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده ها از روش کتابخانه ای و پیمایش استفاده شده و برای تحلیل و تفسیر داده ها نیز علاوه بر روش های آمار استنباطی از تکنیک گروه توافق بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که تمایزهای زمینه ای میان بخش دولتی و خصوصی، سبب تفاوت در فرآیند و محتوای مدیریت استراتژیک بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی شده و برای پیاده سازی موفقیت‌آمیز آن، مدیران باید سبکی از رهبری را در پیش گیرند که مشارکت بیشتر شهروندان را به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: بخش دولتی، بخش خصوصی، مدیریت استراتژیک
 • رضا بنی اسد*، مهدی باقری میبدی، سید مصطفی بلادیان صفحات 31-64

  با توجه به گسترش رشته‌ و گرایش مدیریت راهبردی در کشور در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های متعددی در این زمینه نگارش شده است؛ لذا ضرورت دارد که در وضعیت فعلی مرور نظام‌مند این پژوهش‌ها بررسی شده تا روند پژوهش‌ها و خلاهای آن‌ها مشخص شود. متناسب با حوزه مطالعاتی استادان، نیاز کشور و البته مسیله‌محوری پژوهشگران، پژوهش‌هایی در زمینه مدیریت استراتژیک و زیرحوزه‌های آن انجام و در مجلات علمی_ پژوهشی چاپ شده است. هدف از این مقاله، شناسایی موضوع‌های مطالعه شده در نشریات منتخب، تحلیل وضعیت پراکندگی و فراوانی مطالعات، شناسایی روش‌های پژوهشی و سرانجام شناخت خلاهای پژوهشی در حوزه ادبیات مدیریت استراتژیک در کشور است. بدین منظور این پژوهش با تحلیل داده‌های ثانویه و مرور نظام‌مند دانش موجود مدیریت استراتژیک با استفاده از استراتژی مطالعه نگاشت سیستماتیک 9 نشریه منتخب علمی پژوهشی و 1757 مقاله را شماره به شماره بررسی می‌کند که در پایان 343 مقاله مرتبط و 333 موضوع مطالعه شده راهبردی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پوشش موضوعی مدیریت استراتژیک در این نشریات 24.5 درصد، میزان به‌کارگیری روش کمی 59.2 درصد، روش کیفی 36.4 درصد و شیوه ترکیبی 4.4 درصد است. عمده مطالعات روی فرآیند مدیریت استراتژیک و زیر حوزه‌های آن به میزان 95.1 درصد است و در حوزه‌های نظریه‌پردازی، مکاتب، مبانی کمی، مبانی فلسفی، مطالعات میان رشته‌ای با سایر علوم و مدیریت استراتژیک اسلامی مطالعات بسیار اندکی (کمتر از 5 درصد) وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، مطالعه نگاشت سیستماتیک، خلاهای پژوهشی مدیریت راهبردی، نشریات علمی- پژوهشی، مرور نظام مند
 • رحیم دباغ*، خسرو علینژاد صفحات 65-87

  امروزه با توجه به محدودیت‌ها و بحران های پیشروی شرکت‌های آب و فاضلاب در تامین و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و دفع فاضلاب، نیازمند مدیریت و برنامه ریزی‌های استراتژیک می‌باشند که موجب افزایش مزیت‌های رقابتی جوامع انسانی است. هدف تحقیق، بررسی مزیت ها و محدودیت های شرکت‌های آبفا و انتخاب استراتژی‌های مناسب در جهت توسعه به‌منظور دستیابی مقاصد آرمانی و اهداف استراتژیک آنان جهت ارایه خدمات و رضایت‌مندی بیشتر مشترکین از جمله در شرکت آبفای استان آذربایجان غربی می‌باشد. این تحقیق براساس فرایند تدوین برنامه‌ریزی راهبردی مدل دیوید انجام شده، که داده ها از مطالعه پیمایشی-توصیفی از طریق مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارک موجود گردآوری شده است. پس از شناسایی عوامل محیط داخلی و خارجی شرکت آبفای و قرار دادن در ماتریس سوات و ماتریس عوامل داخلی، برحسب امتیازات به‌دست آمده در حوزه موقعیت استراتژی رشد و تهاجمی نزدیک به حوزه رقابتی قرار گرفت و سپس راهبردهای اصلی در این حوزه‌ها با ماتریس برنامه‌ریزی ارزیابی کمی اولویت‌بندی شده اند. بهبود روش‌های ارایه خدمات به مشترکین با به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین، بهبود مدیریت ارتباط با مشتریان، ارتقای کیفیت آب شرب، اجرای پروژه‌های توسعه جهت افزایش سطح برخورداری جمعیت و جداسازی آب شرب از غیرشرب به‌عنوان موثرترین استراتژی‌های اصلی انتخاب شدند. اجرای استراتژی‌های حوزه‌های رشد و تهاجمی و حوزه رقابتی براساس بالاترین میانگین امتیازها پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، شرکت آب و فاضلاب، ماتریس سوات، ماتریس برنامه ریزی ارزیابی کمی
 • پگاه کیارسی حیدر، رضا رادفر*، محمود البرزی، عباس طلوعی صفحات 89-117

  فرایند تحقیق و توسعه داخلی به‌منظور توسعه، اجرا، نگهداری، ارتقا و انفصال فناوری جدید، می‌باشد. با توجه به اینکه توسعه فناوری جدید در فرایند تحقیق و توسعه داخلی، منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی در صنعت نفت بسیار زیاد است و می‌بایست برای توسعه هر یک از تجهیزات کلیدی یک نقشه راه فناوری دقیق ترسیم نمود. با این وجود تدوین و پیاده‌سازی این نقشه‌های راه با ریسک‌های مختلفی همراه است. لذا محدودیت‌های منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی در فرایند تدوین نقشه راه فناوری‌های ازدیاد برداشت نفت، به‌عنوان مساله تحقیق حاضر مطرح می‌شود، که با روش پویاشناسی سیستم به بررسی آن در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت پرداخته شد. براساس داده‌ها و نظرات خبرگان متغیرهای کلیدی شناسایی و روابط علی– حلقوی میان این متغیرها ترسیم شد. سپس روابط ریاضی میان این متغیرها براساس روابط موجود در پیشینه تعیین و براین اساس سیستم مورد نظر با شبیه‌سازی کامپیوتری به‌وسیله نرم‌افزار ونسیم در دوره زمانی تقریبا دوساله اجرا شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پویا نشان می‌دهد که افزایش بلوغ فناوری و آموزش سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش در پیچیدگی فناوری سبب افزایش در هزینه‌ها می‌شود. از طرفی فناوری بسیار بالغ، پیچیدگی بالا و سطح بالایی از آموزش به‌عنوان بهترین سناریو انتخاب شد چرا که این مجموعه پارامترها کم‌ترین هزینه را به‌دنبال داشتند.

  کلیدواژگان: نقشه راه فناوری، اکتساب فناوری، تحقیق و توسعه داخلی، پویاشناسی سیستم
 • کیوان مظفری، اسماعیل کاوسی*، اکبر اعتباریان خوراسگانی صفحات 119-146

  فرهنگ سازمانی یکی از ابزارهای سنجش کارکرد سازمان‌ها به‌شمار می رود. ضمن آنکه تغییر فرهنگ سازمانی و اعمال تصمیمات سازمانی در بستر آن تاثیر بسیار زیادی درکارکردهای سازمان و افزایش اثربخشی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرهنگ مطلوب سازمانی صدا و سیما و ارایه راهبردهایی برای تغییر فرهنگ انجام شده است. روش پژوهش ترکیبی است. از طریق مصاحبه با خبرگان رسانه شاخص‌های ارزیابی و شناخت مولفه‌ها و ابعاد فرهنگ سازمانی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی استحصال شده است. سپس از طریق تلفیق این شاخص‌ها در ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی، وضعیت فرهنگ سازمانی صدا و سیما در چارچوب ارزش‌های رقابتی، سطوح پویایی‌های فرهنگی و ویژگی‌های شش‌گانه سازمانی در دو وضع موجود و مطلوب شناسایی و از شکاف بین دو وضع موجود و مطلوب نقاط قوت و ضعف استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش سه حوزه خبر، سیما و برنامه‌ریزی بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد گفتمان حاکم بر وضع موجود فرهنگ سازمانی صدا و سیما، سلسله مراتبی است و تجانس فرهنگی در سطوح پویایی های فرهنگی و ویژگی‌های شش گانه سازمانی مشاهده نمی شود. درحالی‌که در وضع مطلوب باید به ویژگی‌های دو فرهنگ توسعه‌گرا و بازار تاکید بیشتر شود. همچنین از طریق تکنیک سوات راهبردهایی در حوزه‌های ساختار و برنامه ریزی، محتوا و پیام، زیرساخت و فنی، فضای مجازی و سرمایه انسانی طراحی و پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، پویایی های فرهنگی، چارچوب ارزش های رقابتی، ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی، سازمان صدا و سیما
 • اکبر ولیزاده اوغانی*، ناصر فقهی فرهمند، فرزین مدرس خیابانی، مجید باقرزاده صفحات 147-174

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر کارایی نسبی شرکت ها بر ارزش آفرینی راهبردی در صنعت خودروی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. داده ها از صورت های مالی شرکت های انتخابی در دوره زمانی 1391-1395 استخراج شده است. ابتدا با اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها با یک الگوی بومی شده، کارایی نسبی برای هر شرکت مشخص شد. سپس ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها از متوسط حاصل عواملی مانند بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Q توبین، بازده سرمایه گذاری ها و خلق ثروت برای سهامداران اندازه گیری شد. مدل شبکه عصبی به‌کار گرفته شده در این تحقیق، پرسپترون چندلایه‌ای با الگوی آموزش پس انتشار خطا بوده است. نتایج نشان می دهد که اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی در صنعت خودرو، ارزش آفرینی راهبردی شرکت ها را از روی شاخص کارایی نسبی و دیگر متغیرهای ورودی تا حد مناسبی تبیین می کند. با وجود اینکه برخی از شرکت ها مثل سرمایه گذاری رنا، فنرسازی خاور، سایپا دیزل، گروه بهمن و چرخشگر کارا هستند، اما در سال های اخیر به‌طور متوسط صنعت خودرو از کارایی مناسبی برخوردار نبوده است. در عین‌ حال شرکت ها در این صنعت تا حدودی توانسته‌اند برای سهامداران و مالکان خود به‌صورت راهبردی ایجاد ارزش نمایند

  کلیدواژگان: شبکه های عصبی مصنوعی، تحلیل پوششی داده ها، کارایی نسبی، ارزش آفرینی راهبردی، صنعت خودرو
|
 • Ali Taheri *, Behrooz Rezaeemanesh, Davood Hossain Poor, Vajhollah Ghorbanizadeh Pages 9-30

  For over three decades, we are witnessing the use of private sector management tools and models in the public sector. The use of these models and tools has brought criticism among writers and thinkers. Critics believe that the distinction between the public and private sector limits the compatibility of this tool in the public sector. Accordingly, the main question of the present research is that, given the recent developments in the state sector, and in particular the emergence of a new government, which one of the differences between the public and private sectors remains and What is the consequences or potential effects of these clean ups on strategic management in the public sector? In this research, library and survey methods have been used to collect data. For analyzing and interpreting the data, in addition to the statistical inference method, the consensus group technique has been used. Research findings show that the underlying differences between the public sector and the private sector lead to a difference in the process and content of public strategic management in relation to the private sector, and for its successful implementation, managers must develop a leadership style that involves more citizen participation.

  Keywords: Public sector, Private Sector, strategic management
 • Reza Baniasad *, Mahdi Bagheri Maibodi, Seyedmostafa Baladyan Pages 31-64

  Given the expansion of strategic management field of study in Iran at the master and PhD level of education, numerous articles, theses and books have been written in this field of study. Therefore, it is necessary to perform a systematic review of these studies in the current situation, to determine the procedure of research and the research gaps. In line with research area of ​​professors, the need of the country and, of course, the problem-centered of the researchers, studies have been published on strategic management and its sub-areas in scientific journals. The objective of this paper is identifying the subjects studied in selected journals, analyzing the the dispersion and frequency of studies, identifying research methodologies, and finally identifying the research gaps in the field of strategic management literature in the country. For this purpose, this study analyzes 9 selected scientific-research journals and 1757 papers by analyzing the secondary data and systematic review of current knowledge of strategic management using the systematic mapping study strategy. Finally, 343 related papers and 333 subjects were identified. The results of the research show that thematic coverage of the strategic management in these journals is 24.5%, the level of using quantitative method is 59.2%, the level of using qualitative method is 36.4%, and the level of using the mixed methods is 4.4%. In addition, major parts of the studies were conducted on strategic management process and its sub-areas with 95.1% and in there are a few studies (less than 5%) in the areas of theory building, strategy schools, quantitative foundations, philosophical foundations, interdisciplinary studies with other sciences and Islamic strategic management

  Keywords: Management, Systematic Mapping, Research Gaps, Scientific-Research Journals, Systematic Review
 • Rahim Dabbagh *, Khosro Alinejad Pages 65-87

  Today, due to the limitations and crises in proceeding Water and Wastewater Authority in supplying and optimal utilization of water resources and sewage disposal, management is need and strategic and operational are also planning to enhance the competitive advantage of human societies. The purpose of this study is evaluation of advantages and limitations of urban Water and Wastewater Authority (WWA) of west Azerbaijan and choosing strategies in the development and offering solutions so as to achieve short-term and long-term purposes also offering services and satisfaction customer of WWA. This research is done on the process of formulating the strategic planning model of David, the data from the survey-descriptive study through interviews, questionnaires and study library are also collected. After identifying the internal and external factors of the WWA and put in the SWOT and IE matrix, the resulting scores were in the position of aggressive strategy and Near to competitive position, and then main strategies in these position have been prioritized with Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Improvement the methods of providing services for customers using of new technologies, improving the management of relationship with customers, Preferment the quality of drinkable water, implementing the developmental projects and separating of drinkable water from non-drinkable were selected as the most effective strategies. The implementation of strategies based on the highest average scores, Implementation of strategies aggressive (SO) and strategies competitive (ST) are suggested.

  Keywords: Strategic Planning, Water, Wastewater Authority, SWOT QSPM
 • Pegah Kiarsi Heydar, Reza Radfar *, Mahmood Alborzi, Abas Toloi Pages 89-117

  The process of interal Research and Development is in order to develope, implement, maintain, promote, and upgrade of the new technology. considering that development of new technology in the process of interal Research and Development leads to increase costs. The costs of Research and Development in the oil industries are enormous and must be mapped to the development for each of the key equipments of a detailed technological path map.However, the formulation and implementation of the road map is associated with variety of risks. Therefore, the limits of the financial resources to invest in research and development in the process of compiling the road map for increasing oil harvest technology in the process of development of oil harvesting technologies are presented as the current research problem, which have been studied by System Dynamics in the Oil Industries Engineering and Construction Group.The key variables and Causal Loop Diagram were identified via expert opinion and data. After that the mathematical relationships of variables were determined according to research background and in approximately two years, a mathematical model of the system was developed using computer simulations in Vensim. The results indicated two types of Damped oscillation and Goal-seeking dynamic behaviors for model variables. Further, the dynamic hypotheses testing indicated that increased technological maturity and education reduces costs while increased technologic complexity increases costs. The best scenario was identified as a combination of highly-mature technology, high complexity, and high education level as it incurred minimum costs.

  Keywords: Technology Road Mapping, Technology Acquisition, Research & Development (R&D), System Dynamics
 • Keivan Mozafari, Esmaeil Kavousy *, Akbar Etebaryan Pages 119-146

  Organizational culture is one of the tools for measuring the function of organizations. Moreover, organizational decisions taken by a shift in organizational culture affects the functions of the organization and increases its effectiveness. The current research aims at identifying the desired organizational culture in the Islamic Republic of Iran Broadcasting (I.R.I.B) to provide strategies for cultural change. The research method is mixed. Evaluation indicators, components, aspects of organizational culture, and field threats and opportunities were identified by interviewing the media correspondents. Then these indicators were integrated with a tool for measuring organizational culture to identify the status of I.R.I.B.’s organizational culture in line with competitive values, levels of cultural dynamism and the six organizational features, in both existing and desirable situations. Subsequently strengths and weaknesses have been extracted. The statistical population of the research includes news, TV broadcast and planning fields. The research findings show that the dominant discourse in the current status of organizational culture in I.R.I.B. is hierarchical and cultural convergence is not observed in the levels of cultural dynamism and the six organizational features. While in a desirable situation, the emphasis should be placed on the characteristics of both progressive culture and market culture. Meanwhile, by using SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) techniques, strategies in the areas of “structure and planning”, “content and message”, “infrastructure and technical”, cyber space and human resources have been planned and suggested.

  Keywords: Organizational Culture, Competitive Values Framework, Cultural Dynamics, OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), IRIB
 • Akbar Valizadeh Oghani *, Nasser Fegh, Hi Farahmand, Farzin Modarres Khiabani, Majid Bagherzadeh Pages 147-174

  The purpose of this study is to investigate the effect of relative efficiency of companies on value creation in the automotive industry accepted in Tehran Stock Exchange. The data were extracted from the financial statements of selected companies during in the 2013-2017. Initially, with the implementation of the DEA model with a native model, the relative efficiency is determined for each company. Then the strategic value creation of the companies is measured by the average of the factors such as return on equity, Q Tobin ratio, return on investment, and wealth creation for shareholders. The neural network model used in this study is a multilayer perceptron with back propagation error training pattern. The results show that the implementation of the artificial neural network model in the automotive industry explains the strategic value of the companies to a satisfactory level through the relative efficiency index and other input variables. Although some of the companies are efficient, such as Rana Investments Co., Khawar Spring Co., Saipa Diesel, Bahman Group and Charkheshgar Co., But in recent years, the automotive industry has been inefficient. At the same time, companies in this industry have somehow been able to strategically create value for their shareholders and their owners.

  Keywords: Artificial Neural Networks, Data envelopment analysis, Relative Efficiency, Strategic Value Creation, Automotive Industries