فهرست مطالب

فرآیند مدیریت و توسعه - سال سی و یکم شماره 3 (پیاپی 105، پاییز 1397)
 • سال سی و یکم شماره 3 (پیاپی 105، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فتاح آقازاده، حسن عابدی جعفری*، حبیب الله طاهر پور کلانتری، سعید زرندی صفحات 3-48
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل علی بروز فساد اداری در شهرداری‏ ها به عنوان نظریه زیربنای خط‏ مشی های ضد فساد در شهرداری است. برای اجرای این پژوهش، ابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش متغیرهای اثرگذار بروز فساد اداری در شهرداری تهران به‏ دست آمد. با بررسی 52 سازمان در سطح شهرداری تهران، عوامل اثرگذار (فردی و سازمانی) در بروز فساد اداری در شهرداری تهران شناسایی و با استفاده از مدل معادله‏ های ساختاری به روش PLS روابط و میزان تاثیر هر یک از عوامل بر تمایل کارکنان به فساد اداری بررسی شدند. نتایج به‏ دست آمده از پژوهش نشان می ‏دهد که در سطح فردی، عوامل فردی درونی شامل «عدم پایبندی به دین»، «عدم پایبندی به اخلاق» و «ریسک ‏پذیری»، و عوامل فردی بیرونی (وابسته به شرایط) شامل «نیاز مادی»، «احساس بی‏ عدالتی»، «جامعه‏ پذیری نامناسب» و «میزان ارتباط با ارباب رجوع» در تمایل به فساد نقش دارند و در سطح سازمانی، عوامل پیشگیرانه شامل «اطلاع ‏رسانی و فرهنگ ضدفساد»، «مناسب‏ بودن سازوکارهای نظارتی و مقابله با فساد» و «شفافیت و پاسخ‏گویی» و عوامل افزایش اثربخشی شامل «درآمد ناپایدار»، «استفاده از فناوری اطلاعات»، «کیفیت تصمیم‏ ها»، «کیفیت و نحوه اجرای قوانین و مقررات» و «شایسته‏ سالاری» در بروز فساد در شهرداری‏ ها نقش دارند.
  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، فساد اداری، سلامت اداری، شهرداری ها، حکومت محلی
 • قاسم اسلامی، فریبرز رحیم نیا*، سعید مرتضوی، علیرضا خوراکیان صفحات 49-84
  رفتارهای پنهانی که عموما به عنوان زیراب‏ زنی شناخته می شوند، اقدام‏ هایی هستند که در غیاب فرد مورد هدف انجام می گیرند و در جهت تخریب شهرت یا شغل فرد، یا ایجاد مشکلاتی برای وی صورت می گیرند. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه، این پژوهش به دنبال شناسایی انواع علل رفتار زیراب‏ زنی در سازمان های دولتی شهر مشهد است. فلسفه پژوهش، تفسیری است و رویکرد آن کیفی، و راهبرد مورد استفاده، داده ‏بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده است. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد هستند که نوزده نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ‏ساختاریافته است. نتایج به ‏دست آمده از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاری حقیقی و نظری نشان می‏ دهد که انواع علل رفتار زیراب‏ زنی در سه دسته علل فردی، علل مدیریتی و علل سازمانی قرار می گیرند. شناخت این عوامل می تواند زمینه ای را فراهم آورد تا با شناخت دقیق این عوامل، مانع از توسعه و گسترش این رفتارها در سازمان ها گردید.
  کلیدواژگان: زیراب زنی، علل فردی، علل سازمانی، علل مدیریتی، تئوری داده بنیاد
 • علی نجفی، حمید رحیمیان*، عباس عباس عباس پور، مرتضی طاهری صفحات 85-110
  هدف پژوهش حاضر، بررسی یادگیری محیط کار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. روش شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای چارماز است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه، تحلیل اسناد، مشاهده و گروه متمرکز است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر است که با روش نمونه گیری هدفمند و با مصاحبه از 16 نفر از کارکنان انجام گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد نظریه زمینه ای (کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری) با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 10 انجام شد. نتایج پژوهش 6 مقوله کلی، 17 مقوله فرعی و 42 خرده مقوله است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که یادگیری سازنده گرایی، یادگیری ارتباط گرایی، یادگیری اجتماعی، آموزش رسمی، یادگیری از منابع اطلاعاتی و یادگیری خودراهبر بخشی از روش های یادگیری هستند که توسط کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش منابع انسانی، یادگیری محیط کار، یادگیری غیررسمی، روش های یادگیری، نظریه زمینه ای
 • احمد افخمی، علی نصر اصفهانی*، مهدی ابزری، هادی تیموری صفحات 111-150
  در سال‏ های پیشین، فعالیت‏ های داوطلبانه با مشارکت کارفرما روند رو به رشدی را در سطح جهانی داشته است. بدون در نظر گرفتن نوع برنامه داوطلبانه و یا نوع صنعت، مشارکت در فعالیت های داوطلبانه علاوه بر ایجاد مزیت برای جامعه، دارای مزایایی هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان است. هدف این پژوهش شناسایی پیشایندهای مشارکت کارکنان در فعالیت‏ های داوطلبانه با مشارکت کارفرما است. بر اساس این، با جستجوی واژگان کلیدی مرتبط در دو پایگاه اطلاعاتی Scopus و Web of Science  و با حذف مقاله ‏های غیرمرتبط و خارج از پروتکل علمی مورد نظر (با استفاده از ابزار CASP)، 49 مقاله کمی و کیفی انگلیسی زبان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش ما، مبتنی بر 19 کد نهایی به ‏دست‏ آمده از پیشایندهای بررسی‏ شده، نشان می‏ دهد که پیشایندهای فعالیت‏ های داوطلبانه با مشارکت کارفرما را می توان در سه دسته فردی، سازمانی، و محیطی طبقه ‏بندی کرد. در سطح فردی، پیشایندها عبارت‏ اند از، عوامل جمعیت‏ شناختی، انگیزاننده‏ های خویش‏ محور، ارزش‏ها، و عوامل شخصیتی. همچنین عوامل سازمانی شامل زمان کاری شغل کارکنان، نوع سازمان، اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، معنادار بودن پروژه داوطلبانه، نحوه برگزاری فعالیت داوطلبانه، نحوه حمایت کارفرما، و تحسین فعالیت‏ های داوطلبانه توسط سازمان می‏ شوند. در نهایت، فشار ذی‏نفعان و حمایت دولت از برنامه ‏های داوطلبانه سازمان‏ ها، از عوامل محیطی بررسی‏ شده در مقاله ‏های مرورشده به‏ شمار می روند.
  کلیدواژگان: فعالیت های داوطلبانه، فعالیت های داوطلبانه با حمایت کارفرما، مسئولیت اجتماعی شرکت، مشارکت کارکنان، مرور نظام مند ادبیات
 • اکرم قره پاشا، صمد عالی*، علیرضا بافنده زنده، سلیمان ایران زاده صفحات 151-180
  با پیشرفت فناوری و توسعه اینترنت و همچنین، شکل گیری رسانه های اجتماعی آنلاین (برخط)، زیرساخت مناسبی برای ارتبا ط جمعی و انتقال تجربه‏ ها ایجاد شده است. این تغییرهای محیطی، رابطه مشتریان با بنگاه ها را متحول و آن ها را مجبور به ارائه خدمات به مشتریان به صورت آنلاین کرده است. هدف این پژوهش، تدوین مدل جامع وفاداری مشتری به خدمات آنلاین در صنعت بانکداری است. تعداد 651 نفر از مشتریان صنعت بانکداری که از خدمات آنلاین بانک ها استفاده می کنند، به عنوان نمونه آماری با تکمیل پرسش‏نامه در این پژوهش مشارکت کردند. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله‏ های ساختاری و نرم افزار AMOS23 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که کیفیت خدمات آنلاین در قالب کیفیت فایده گرایانه و لذت گرایانه بر وفاداری آنلاین به طور مستقیم تاثیر مثبت دارد. همچنین، کیفیت خدمات آنلاین بر وفاداری آنلاین به طور غیرمستقیم از راه کیفیت رابطه آنلاین (اعتماد، تعهد و رضایت آنلاین) تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات آنلاین، کیفیت رابطه آنلاین، وفاداری آنلاین، بانکداری آنلاین، خدمات آنلاین
 • مهدیه سادات خشوعی* صفحات 181-213
  هدف این پژوهش، تدوین فرایند یکپارچه مستندسازی تجربه برای اجرای مستندسازی تجربه در سازمان است. روش این پژوهش کیفی، و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب است. در این پژوهش، پس از طراحی پرسش های پژوهش، جستجوی نظام مند پژوهش ها بر اساس کلیدواژه های مرتبط از شش پایگاه داده داخلی (از ابتدا تا پایان فروردین 1395) و یازده پایگاه داده خارجی (از ابتدا تا پایان آوریل 2017) صورت گرفت و به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 28 پژوهش انتخاب شدند. با بررسی پژوهش های اشاره شده، سه گام یعنی ساخت، اجرا، و توسعه شناسایی گردید که هر گام دارای مراحلی است. به این ترتیب که گام ساخت، شامل دو مرحله یعنی تشکیل تیم مستندسازی تجربه و آماده سازی و آموزش تیم است. گام اجرا شامل سه مرحله یعنی اکتساب تجربه، ویرایش تجربه، و نگهداری تجربه است، و گام توسعه شامل دو مرحله یعنی انتشار تجربه و تداوم مستندسازی در سازمان است. بر اساس گام ها و مراحل یادشده، فرایند یکپارچه مستندسازی تجربه تدوین شده، و پایایی و اعتبار آن تایید گردید. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مدیران در اجرای مستندسازی تجربه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فرایند مستندسازی تجربه، مدیریت تجربه، ساخت، اجرا، توسعه
|
 • Fattah Aghazadeh, Hassan Abedi Jafari*, Habibollah Taherpour, Kalantari, Saeed Zarandi Pages 3-48
  The purpose of this article is to develop a causal model for corruption in Tehran Municipality as a base theory for anti-corruption policies in this agency. In order to implement this research, variables causing corruption in Tehran Municipality were identified by examining the background and relevant literature review. Following that, using exploratory factor analysis method, the extracted factors (personal and organizational) were identified in 52 organizations affiliated to the municipality and/by applying structural equation modeling, based on PLS method, the relationship and the effect level of each factor on the employees' willingness to corruption were investigated. Results show that at individual level, internal factors including ‘non-adherence to religion’, ‘non-adherence to ethics’ and ‘risk aversion’, as well as external or conditional factors including ‘economic status’, ‘perceiving inequity’, ‘inappropriate socialization" and ‘frequent communication with clients’ play a role in tendency towards corruption. At the organizational level, preventive factors such as ‘providing information and anti-corruption culture’, ‘appropriateness of supervisory mechanisms and anti-corruption measures’ and ‘transparency and accountability’ have an impact. Finally, factors which increase effectiveness including ‘unsustainable income’, ‘use of information technology’, ‘quality of 
  decisions’, ‘quality of enforcing laws and regulations’ and ‘meritocracy’ all can determine the emergence of corruption in the Municipality of Tehran.
  Keywords: Public policy, Corruption, Integrity, Municipalities, Local government
 • Ghasem Eslami Pages 49-84
  Covert behaviors commonly known as backstabbing are those actions taken in the absence of a target person in order to destroy his reputation or create some difficulties for him. Given the adverse consequences of backstabbing behaviors for the individual, organization, and society, the present study attempts to identify the causes of these behaviors in public organizations of Mashhad City. The research was of interpretive nature, its approach was qualitative, and its strategy was emergent-based grounded theory. The statistical population included public organizations` managers in Mashhad City. Amongst them, 19 were selected based on purposeful sampling to achieve theoretical saturation. The data gathering tool was semi-structured interview. The results of the interviews were analyzed by theoretical and actual coding which revealed that the causes of backstabbing behaviors can be classified into three categories: individual, managerial, and organizational. Understanding these factors can provide a context through which we can prevent the spread of these behaviors in organizations.
  Keywords: Backstabbing, Individual Causes, Organizational Causes, Managerial Causes, Grounded Theory
 • Ali Najafi, Hamid Rahimian*, Abbas Abbaspour, Mortaza Taheri Pages 85-110
  The present research aims to study workplace learning in the Petrochemical Industries National Company. The research is of qualitative nature and uses grounded theory approach, introduced by Charmaz. Data collection methods included interviews, analysis of documents, observation and focus groups. The statistical population of the research consisted of 350 employees, 16 of whom were selected through purposeful sampling method. Grounded theory approach (open coding, focused coding and theoretical coding) and Maxqda software10 were applied to analyze data. As a result, 6 general categories, 17 secondary categories and 42 sub-categories were discovered. The final results show that constructivism learning, connectivism learning, social learning, formal training, learning from information sources and self-directed learning are some of the learning methods used by employees of Petrochemical Industries National Company.
  Keywords: Human Resource Training, Workplace Learning, Informal Learning, Learning Methods, Grounded Theory
 • Ahmad Afkhami, Ali Nasr Isfahani*, Mahdi Abzari, Hadi Teimouri Pages 111-150
  Employer-supported volunteering (ESV) has recently been a topic of growing importance in academic papers and workplaces throughout the world. Regardless of the kind of voluntary program or type of industry, participation in volunteering, in addition to creating a community advantage, has benefits both for employees and employers. The primary purpose of this study is to explore the antecedents of employee participation in ESV. In this regard, by searching for related key words in Scopus and Web of Science databases, 49 quantitative and qualitative articles in English were selected and reviewed and using the CASP tool, the unrelated and non-relevant articles were removed. Research results, based on the 19 final codes obtained from these studies show that the antecedents of ESV can be classified into three categories: individual, organizational, and environmental. At the individual level, the antecedents are demographic factors, self-oriented motivators, values, and personality attributes. Organizational factors include employees' working time, type of organization, size of the organization, organizational culture, meaningfulness of the voluntary project, volunteering program management, employer support and volunteering recognition by the organization. Finally, the pressure of stakeholders and the government's support for ESV are among the environmental factors.
  Keywords: Volunteering, Employer-supported Volunteering, Corporate Social Responsibility, Employee Participation, Systematic Literature Review
 • Akram Gharepasha, Samad Aali*, Alireza Bafandeh Zendeh, Soleyman Iranzadeh Pages 151-180
  The progress of technology, the expansion of the Internet, and the emergence of online social media have created an appropriate infrastructure for communication and transfer of experiences. These environmental changes have transformed customer relationship with firms and have forced them to provide online services. The purpose of this paper is to develop a comprehensive model of customer loyalty to online services in the banking industry. From among the customers who used online banking services, 651 individuals were selected as statistical sample to complete the research questionnaires. The research hypotheses were tested using the structural equation modeling technique and AMOS23 software. Reliability and validity measurement was established using the confirmatory factor analysis technique. Research results show that the quality of online services has a direct positive effect on online loyalty in terms of utilitarian and hedonic quality. Also, the quality of online services has an indirect positive effect on online loyalty through online relationship qualities including trust, commitment and online satisfaction.
  Keywords: Online Services Quality, Online Relationship Quality, Online Loyalty, Online Banking, Online Services
 • Mahdieh Sadat Khoshouei* Pages 181-213
  The purpose of this study is to develop an integrated experience documentation process as a basis for designing and implementing experience documentation in organizations. The research method used was qualitative which is a type of meta-study known as meta-synthesis. After designing the research questions, systematic search was carried out among researches and 28 were selected based on purposeful sampling and then relevant keywords were selected from six internal databases (from the beginning to the end of March 2017) and eleven external databases (from the beginning to the end of April 2017). By reviewing the researches, three steps were identified, i.e. formulation, implementation and development. The formulation step included the two stages of organizing the experience documentation team and training the team. The implementation step included the three stages of acquisition, edition and maintenance of experience. The development step included the two stages of experience dissemination and continued documentation in the organization. According to these steps and stages, the integrated experience documentation process was developed and its reliability and validity were approved. The results of this study can be used by managers as a basis for planning and implementing experience documentation in their organizations
  Keywords: Experience Documentation Process, Management of Experience, Formulation, Implementation, Development