فهرست مطالب

پژوهشنامه علم سنجی - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهناز شمسی*، حمزه علی نورمحمدی صفحات 1-16
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین مدل ها و شاخص ها در ارزیابی علم و فناوری در شرکت های دانش بنیان ایرانی است. روش شناسی: این پژوهش بر مبنای روش های اسنادی و پیمایشی به انجام رسیده و بخش اصلی اطلاعات این پژوهش از طریق مصاحبه دلفی دریافت و ارائه شده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها به صورت صوری و محتوایی انجام شده است. نمونه پژوهش 14 نفر از خبرگان این حوزه موضوعی می باشند.          
  یافته ها
  از طریق آزمون تی تک نمونه ای مهم ترین مدل ها در ارزیابی علم و فناوری ارائه گردید. در شناسایی مهم ترین شاخص ها با بهره گیری از مدل ارزیابی علم و فناوری خرد ایران در قالب 5 بخش شاخص های انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و بهره وری مورد نظرسنجی قرار گرفت و نتایج آن ارائه گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس رتبه میانگین، مهم ترین مدل های ارزیابی علم و فناوری مناسب برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت های دانش بنیان عبارت اند از: «شاخص ترکیبی اقتصاد دانش و شاخص دانش»، «شاخص ترکیبی دستیابی به فناوری»، «چارچوب تحلیلی ارزیابی سطح توانمندی فناوری»، «شاخص های علم و فناوری یونسکو» و «شاخص های خرد ارزیابی علم و فناوری ایران». مهم ترین شاخص ها نیز جداگانه در پنج گروه ارائه شد.
  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، ارزیابی علم و فناوری، شاخص های ارزیابی علم و فناوری، مدل های ارزیابی علم و فناوری
 • علی منصوری*، فرامرز سهیلی، پریسا قزوینه صفحات 17-32
  هدف
  مطالعه و تغییر و تحول علوم پزشکی از منظرگاه تولید علم و آسیب شناسی رشته های مختلف آن و سرانه علم تولیدشده، اهمیت زیادی برای ترسیم مسیر آینده حرکت خواهد داشت و به طور خاص یافته های پژوهش حاضر منجر به روشن کردن جایگاه و موقعیت کشور در تولید علم در علوم پزشکی و مقایسه آن با کشورهای اسلامی خواهد شد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی خط فقر علمی کشورهای جهان اسلام در حوزه علوم پزشکی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. داده های این پژوهش از وبگاه علوم استخراج شده است. جامعه این پژوهش، تمامی مدارک نمایه شده حوزه علوم پزشکی مربوط به کشورهای اسلامی در وبگاه علوم در بازه زمانی 1978 تا 2014 است.       
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان می دهد رتبه کشورهای اسلامی در تولیدات علوم پزشکی بر اساس تعداد مدارک نمایه شده در وبگاه علوم، ترکیه با انتشار 172072 مدرک و توان علمی 62. 41 اول، کشور مصر با انتشار 30208 توان علمی 31. 7، در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به کشور عربستان سعودی است که با 29117 مدرک توان علمی 04. 7 و کشور ایران نیز با 27799 مدرک و توان علمی 72. 6، رتبه چهارم در بین کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده آن است که سهم کشورهای اسلامی، در زمینه تولیدات علوم پزشکی به عنوان گروهی از کشورهای در حال رشد، از کل تولیدات علمی جهان بسیار اندک بوده و به نظر نمایانگر جایگاه تاریخی و موقعیت فعلی بعضی از کشورهای اسلامی صاحب نام در حوزه پزشکی نبوده و توجه و تلاش بیشتر پژوهشگران این کشورها را در این حوزه می طلبد تا با تکیه به نتایج حاصل از پژوهش ها مدیران و سیاست گذاران حوزه های پزشکی در منطقه بتوانند برنامه های عملیاتی موفق تری را به اجرا درآورند.
  کلیدواژگان: فقر علمی، تولید علم، تولیدات علمی حوزه علوم پزشکی، علم سنجی، کشورهای جهان اسلام
 • حمیدرضا نوچه ناسار*، غلامرضا شمس مورکانی، محمد امین قانعی راد صفحات 33-56
  هدف
  شناسایی شبکه هم تالیفی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کتاب سنجی است. و به منظور مصورسازی از فن تحلیل شبکه ای استفاده شده است.
  یافته ها
  الگوی سه نویسندگی مهم ترین الگوی همکاری در مقاله های مورد بررسی بوده است (30 درصد). شبکه هم نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی از تعداد 106 گره و 41 پیوند تشکیل شده است.
  نتیجه گیری
  بررسی شاخص های خرد نشان داد که به ترتیب افرادی چون عباس عباس پور، خسرو باقری، علی دلاور، حسن ملکی و اسماعیل زارعی با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. شبکه مذکور با دارا بودن شاخص چگالی معادل (5. 0 درصد) انسجام کمی دارد، لذا شبکه از انسجام کافی برخوردار نبود.
  کلیدواژگان: اعضای هیئت علمی، شبکه هم تالیفی، تحلیل شبکه اجتماعی، رشته علوم تربیتی
 • سعیده ابراهیمی، فرزانه عفیفیان، مرضیه گل تاجی* صفحات 57-72
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر به اشتراک گذاری دانش بر شاخص های بهره وری پژوهشگران می باشد. در همین راستا قدرت پیش بینی شاخص های بهره وری پژوهشگران در نظام گوگل اسکالر از طریق سنجه های شبکه علمی ریسرچ گیت (امتیاز آرجی، سنجه تاثیر، مشاهده و بارگیری) مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی با رویکرد وب سنجی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، نویسندگان پراستنادترین مقالات حوزه فیزیک و علوم فضایی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 2005-2014 بوده است که در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت عضو بوده و همچنین در گوگل اسکالر نیز دارای پروفایل بوده اند. 200 مقاله اول به لحاظ استناد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که از بین سنجه های ریسرچ گیت، سنجه بارگیری با شاخص هرش رابطه مثبت و معنی دار دارد و مدل رگرسیون آن نیز معنادار است. متغیر بارگیری توانایی پیش بینی شاخص اچ پژوهشگران را دارد. این در حالی است که مدل رگرسیون برای شاخصi10  معنی دار نیست و هیچ یک از متغیرهای پیش بین، توانایی پیش بینی این شاخص را ندارند.
  نتیجه گیری
  با افزایش به اشتراک گذاری دانش توسط پژوهشگران در شبکه های اجتماعی علمی از جمله شبکه علمی ریسرچ گیت، احتمال نمایانی و بالطبع بارگیری آثار علمی آنان افزایش می یابد. بارگیری و مطالعه آثار علمی پژوهشگران می تواند به استفاده از آن اثر و درنتیجه افزایش شاخص های بهره وری محققان منتهی شود.
  کلیدواژگان: اشتراک گذاری، ریسرچ گیت، شاخص اچ، شاخص i10، سنجه های جایگزین، شبکه های اجتماعی علمی، شاخص های بهره وری
 • جواد بشیری*، عباس گیلوری صفحات 73-86
  هدف
  هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی وضعیت هم تالیفی مقاله های منتشرشده در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی سال های 1389 تا 1393 است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی علم سنجی است که با استفاده از روش های کتابخانه ای و تحلیل هم تالیفی نویسندگان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 4684 عنوان مقاله مندرج در 31 عنوان نشریه علمی کشاورزی، منتشرشده در سازمان طی سال های 1389 تا 1393 تشکیل داده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که برای نگارش 4684 مقاله، 8579 نویسنده از 42 کشور همکاری داشته اند. گرایش اغلب نویسندگان به هم تالیفی و همکاری گروهی است و درمجموع 4299 مقاله (92 درصد) به صورت هم تالیفی و 385 مقاله (8 درصد) به صورت انفرادی تهیه شده است. از میان مقاله های هم تالیفی، مقاله های دارای 3 نویسنده با فراوانی 1351 (29 درصد) بیشترین تعداد و مقاله های دارای 8 نویسنده با فراوانی 17 مقاله (36 درصد) کمترین تعداد را داشته اند.
  نتیجه گیری
  اکثر نویسندگان مقالات، به سوی هم تالیفی گرایش دارند و الگوی سه نویسنده ای رایج ترین الگوی هم تالیفی است. میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقاله های علمی سازمان با استفاده از فرمول تعیین ضریب همکاری گروهی محاسبه شد و عدد 615 درصد به دست آمد که بیانگر وضعیت مناسب همکاری گروهی نویسندگان است.
  کلیدواژگان: هم تالیفی، همکاری علمی، همکاری گروهی، تولید علم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • سعید غفاری، میثم داستانی* صفحات 87-100
  هدف
  امروزه جاعلان اینترنتی اقدام به راه اندازی وب سایت هایی مشابه وب سایت مجلات علمی معتبر می نمایند تا با استفاده از  اعتبار آن، پژوهشگران را به سمت خود جذب کنند، پژوهش حاضر به بررسی وب سنجی وب سایت های اصلی و جعلی مجلات جهت شناسایی وب سایت اصلی مجلات پرداخته است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی است. در ابتدا سیاهه مجلات جعلی و اصلی از وب سایت وزارت علوم استخراج شد که 10 آدرس وب سایت اصلی مجلات به همراه وب سایت جعلی آن به دست آمد، سپس با استفاده از موتور کاوش گوگل و MOZ داده های مربوطه جمع آوری شد.
  یافته ها
  در شاخص پیوندهای دریافتی، فایل های غنی، بالاتر از وب سایت های جعلی آن بوده است، تنها در شاخص اندازه، مجله Amphibian and Reptile Conservation و در شاخص اسکالر، مجله JKULL، امتیاز وب سایت جعلی آن بالاتر بوده است، در رتبه وب سنجی نیز وب سایت اصلی مجلات بسیار بالاتر از وب سایت جعلی آن قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  در تمامی وب سایت مجلات مورد بررسی، رتبه نهایی وب سنجی وب سایت های اصلی نسبت وب سایت جعلی آن دارای امتیاز بالاتری بوده است، بنابراین وب سنجی می تواند به عنوان روشی جهت شناسایی وب سایت های اصلی و جعلی مجلات علمی به کار رود.
  کلیدواژگان: وب سایت، مجلات علمی، مجلات جعلی، وب سنجی
 • حمید قاضی زاده، فرامرز سهیلی، علی اکبر خاصه* صفحات 101-122
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ترسیم ساختار حوزه علوم قرآن و حدیث ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، طی سال های 1385 تا 1394 انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع روش های کاربردی علم سنجی است و با استفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان انجام شده است. جامعه پژوهش از 3638 مقاله تشکیل شده است که در مجله های حوزه علوم قرآن و حدیث ایران منتشر شده و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه می شوند. برای تجزیه و تحلیل و آماده سازی داده ها و همچنین ترسیم نقشه ها، از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس، بیب اکسل، یو سی آی نت و ووس-ویور استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که کلیدواژه های «قرآن»، «نهج البلاغه» و «امام علی (ع)» پرتکرارترین کلیدواژه ها در پژوهش های حوزه قرآن و حدیث بوده اند. همچنین، زوج «نهج البلاغه***امام علی(ع)» پرتکرارترین زوج هم واژگانی در پژوهش های این حوزه بوده است. یافته های حاصل از تحلیل خوشه اینشان دادند که در بازه زمانی تحت مطالعه، مفاهیم حوزه قرآن و حدیث ایران از یازده خوشه تشکیل شده اند. در انتها، بر اساس نتایج مربوط به نمودار راهبردی، خوشه های موضوعی بلوغ یافته و خوش توسعه در مطالعات قرآن و حدیث شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  عدم وجود برخی مفاهیم کلیدی قرآنی نظیر اخلاق اسلامی، فلسفه و مکاتب فلسفه اسلامی، سیره نبوی و سیر تاریخی نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی، می تواند حاکی از توجه کمتر پژوهشگران به این حوزه بوده باشد.
  کلیدواژگان: علوم قرآن و حدیث، متن کاوی، تحلیل محتوا، هم واژگانی، ترسیم ساختار دانش
 • محمدحسن زاده*، فاطمه زندیان، سیده سمیه احمدی مینق صفحات 123-142
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف نگاشت و بررسی ساختار مفهومی علم اطلاعات و دانش شناسی، دامنه موضوعی مجلات و چیدمان تاریخی مفاهیم بر اساس متن کامل مقالات مجلات هسته صورت گرفت. روش شناسی: روش به کاررفته تحلیل محتوای مفاهیم استخراج شده بر اساس فنون متن کاوی از 6830 مقاله 10 نشریه هسته بر اساس گزارش جی سی آر 2013 (2004-2013) است. خوشه بندی واژگان و عبارات بعد از استخراج به صورت پارامتریک و انتخاب 150 مفهوم بر اساس وزن tf-idf، با استفاده از ماتریس هم رخدادی واژگان بر اساس شاخص کسینوس تتا و قرابت مرتبه ثانویه و الگوریتم average-linkage، در نرم افزار Provalis Research، انجام شد. همچنین از فراوانی نسبی مفاهیم منتخب جهت تحلیل تناظر، به منظور خوشه بندی مجلات و دامنه موضوعی آنها و بررسی چیدمان تاریخی مفاهیم استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل 3 خوشه بالغ، 1 خوشه نیمه بالغ و 3 خوشه نابالغ در تحلیل هم واژگانی و چهار خوشه موضوعی در مجلات و دو خوشه زمانی با سیر حرکتی ساعت گرد را نشان داد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی بررسی مفهومی خوشه ها نشان داد تولیدات علمی دارای برخی از موضوعات ثابت بوده و نیز موضوعات جدید که تحت تاثیر تغییر پیشرفت علم و فناوری ایجاد شده است. چنانچه این تغییر در چشم انداز شناختی در خوشه زمانی نخست مبتنی بر ظهور اینترنت بوده و در خوشه دوم به دلیل استفاده از شاخص هاست.
  کلیدواژگان: خوشه بندی مفاهیم، علم اطلاعات و دانش شناسی، متن کاوی، تحلیل محتوا
 • پریسا حسن زاده، علیرضا اسفندیاری مقدم*، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک صفحات 143-160
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تحلیل و ترسیم شبکه های هم نویسندگی در پژوهش حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق بر اساس شاخص های مرکزیت تحلیل شبکه اجتماعی می باشد. روش شناسی: این پژوهش، از نوع پژوهش های علم سنجی است که با استفاده از فن تحلیل هم نویسندگی و همچنین روش تحلیل شبکه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 11967 مدرک که با موضوع «نارسایی مزمن قلب» به زبان انگلیسی، در بازه زمانی 2000 تا 2015، در طبقه بندی «سیستم های قلب و عروق» وب آو ساینس می باشند. نویسندگانی که حداقل 15 مقاله داشته اند در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته اند که درمجموع 473 نویسنده برتر این حوزه شناسایی و با استفاده از نرم افزارهای بایب اکسل، یو.سی.آی.نت تجزیه و تحلیل و با ووز- ویور شبکه ها مصورسازی شد. برای آزمون فرضیه ها نیز از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داده که Anker SD هم پرکارترین و هم پراستنادترین پژوهشگر حوزه نارسایی مزمن قلب می باشد و دو پژوهشگر Voors AA-Vanveldhuisen DJ بیشترین زوج هم نویسندگی را در سطح مولفان حوزه نارسایی مزمن قلب داشته اند و بیشترین همکاری علمی بین پژوهشگران کشورهای آمریکا و ایتالیا وجود دارد. همچنین مشخص شد van Veldhuisen ، Tavazzi ، و Swedberg به ترتیب با نمرات 417، 404 و 362 بالاترین مرکزیت رتبه را دارند. و از نظر مرکزیت نزدیکی Anker ، Tavazzi، و Fonarow بالاترین نمره وGorcsan ، Ito و Zile بالاترین مرکزیت بینابینی را کسب کرده اند. همچنین یافته ها نشان داد بین نمره مرکزیت درجه و بینابینی پژوهشگران و میزان بهره وری (تعداد مقالات) و کارایی (تعداد استناد) آنها رابطه معنی داری و جود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند پژوهشگرانی که مقالات بیشتری را منتشر کرده اند از لحاظ تعداد استناد دریافتی نیز در وضعیت خوبی قرار دارند و همچنین پژوهشگرانی که دارای شاخص های مرکزیت درجه و بینابینی بالایی بودند از نظر بهره وری (تعداد مقالات) و کارایی (تعداد استناد دریافتی) در وضعیت خوبی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: هم نویسندگی، نفوذ اجتماعی، مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت نزدیکی، بهره وری، کارایی، نارسایی مزمن قلب
 • اکرم راچمنی، محسن نوکاریزی*، عاطفه شریف صفحات 161-183
  هدف
  هدف بررسی وضعیت کمی پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم اسلامی بود. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهش حاضر در حوزه علم سنجی قرار می گیرد که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شد. در ترسیم نقشه علمی نیز از هم رخدادی واژگانی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یادشده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه گیری انجام نشد و کل پایان نامه ها و رساله های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد.
  یافته ها
  در بازه زمانی پژوهش 1201 عنوان پایان نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیشترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کمترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه های تحصیلی، دانشکده الهیات بیشترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کمترین سهم را در تولید پایان نامه ها و رساله هایی اسلامی داشتند. 1072 عنوان از پایان نامه ها مربوط به کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به دکتری بود. موضوع قرآن، حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوع های برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی برابر با 35. 44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83. 32 درصدی کل پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی در طی سال های مورد پژوهش، از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از آنها، 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکتری بود. نقشه علمی پایان نامه ها و رساله های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرم افزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که این نقشه بر اساس تحلیل هم واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه بندی سلسله مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  هرچند روند تولید پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در این دانشگاه طی سال های مورد بررسی سیر صعودی داشته و از رشد زیادی برخوردار بوده است، اما بااین وجود، این روند در حوزه های تحصیلی مختلف این حوزه یکنواخت نبوده است. بنابراین مسئولان امر پژوهش در این دانشگاه برای بهبود این وضعیت بایستی برنامه ریزی و شرایطی فراهم نمایند تا دانشجویان و پژوهشگران انگیزه لازم جهت انجام پژوهش هایی با رویکرد اسلامی را کسب و در جهت بهبود و افزایش تولید علم دینی در این دانشگاه اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: پایان نامه و رساله، علوم انسانی اسلامی، موضوعات اسلامی، علم سنجی، دانشگاه فردوسی مشهد
|
 • Mahnaz Shamsi *, Hamzehali Nourmohammadi Pages 1-16
  The main objective of this study is to identify the most important models and indicators in evaluating science and technology in knowledge-based companies in Iran. This study is done based on documentary and survey procedures, and the main part of the information of this study is received and provided through Delphi interview. Validity and reliability of the questionnaires have been evaluated through face and content forms. The sample consists of 14 experts in this subject area. Through univariate t-test, the most important models in the evaluation of science and technology were examined. In identifying the most important indices by using model of evaluation of micro science and technology in Iran, 5 sections of human, financial, structural, functional, and productivity indices were surveyed. Based on average ratings, the most important models for measuring science and technology and suitable assessment and evaluating of the performance of science and technology of knowledge-based firms include "composite index of knowledge economy and knowledge", "composite index of access to technology," "analytical framework to assess the level of technological capability," "science and technology indices of UNESCO," and "micro-evaluation indices of science and technology". The most important indices were also presented separately in five groups.
  Keywords: Science, Technology, Knowledge-based Companies, Evaluation Science, Technology, Evaluation Science, Technology Indicators, Evaluation Science, Technology Models
 • Ali Mansouri *, Faramarz Soheili, Parisa Ghazvineh Pages 17-32
  Introduction and Purpose- Science and knowledge Production is consequence of research which is the main duty of universities and research centers. There are indicators which determine the differences among countries. Measuring and assessing research results offer suitable techniques for financial and organizational planning. The aim of this study is to determine the extent of science poverty of Islamic countries in medical sciences. Methodology- The research method is descriptive-applied and scientometrics indicators have been used. Research data extracted from the Web of Science Database in May 2014. Research community is all scientific products of medical sciences in Islamic countries from 1978 to 2014. Findings- findings showed that Turkey ranked first with publishing 172072 documents and 41.62 scientific competency, Egypt ranked second with publishing 30208 documents and 7.31 scientific competencies, Saudi Arabia ranked third with publishing 29117 documents and 7.04 scientific competencies, Iran ranked fourth with publishing 27799 documents and 6.72 scientific competencies. Results- Results showed that the contribution of Islamic countries -as a group of developing countries- in the field of medical science is very low from the total scientific output of the world, and need harder effort of researchers in these countries. Despite all efforts made so far, we need more attention and scientific products in this area.
  Keywords: Scientific production, scientometrics, scientific poverty, Islamic countries, medical sciences
 • Hamidreza Nochehnasar *, Gholamreza Shams, Mohammad Amin Ghanei Rad Pages 33-56
  The present study was conducted to study the Co-authorship network of faculty members in the field of education of public universities of Tehran and reviewing authorship patterns in 199 foreign articles published in Web of Science and Scopus databases to pay in March 2017. This study was conducted scientometric approach and social network analysis. Configure the Co-authorship network for the publication of internal papers were investigated using the macro indicators network analysis such as Density, clustering coefficient, mean distance, connectedness and diameter of the network and for analyzing the performance of each faculty member with a compilation in the network, was used the micro indexes of the analysis of networks such as Indices degree centrality, betweenness, closeness, and eigen vector. To analyze and draw information obtained from the network were used a U.C.I.Net software and its complementary package Net Draw. The pattern of three authorship has been the most important collaborative pattern in the articles studied (%30). The network is composed of 106 nodes and 41 ties. The study of micro indicators showed that individuals such as Abbas Abbaspou , Khosrow Bagheri With the highest degree of scientific collaboration with other writers, they are the most participant in the network.
  Keywords: faculty members, Co-authorship Network, Social Network Analysis, Science Education
 • Saeedeh Ebrahimi, Farzaneh Afifian, Marzieh Goltaji * Pages 57-72
  Purpose
  The predictive power of researchers' productivity indicators in the Google Scholar has been investigated through metrics of the ResearchGate .
  Methodology
  This study is original in terms of objective and data gathering. The study adopted a descriptive method with webometrics approach. The population of this study consisted of authors of the most cited articles in the physics and space sciences field that were indexed in Scopus during 2005-2014. The authors were members of ResearchGate and had profiles in google scholar. The first 200 articles based on citation were selected as the sample. The data was analyzed using correlation and multiple regression.
  Findings
  The results showed that download had a significant positive relation with H-index so that the regression model was significant. Download variable had the ability to predict researchers’ H-index. However, the regression model for i10 was not significant and none of the predictor variables had the ability to predict i10.
  Conclusion
  Greater knowledge sharing by researchers through ResearchGate may increase the probability of visibility, hence an increase in download counts. Downloading and studying the scientific works of researchers can lead to the use of that work and thus increase productivity indicators of the researchers.
  Keywords: sharing, research gate, H-index, i10 index, alternative metrics
 • Javad Bashiri *, Abbas Gilvari Pages 73-86
  Purpose
  The main purpose of this research is to investigate the co-authorship articles published in the scientific journals of the AREEO during the years 2010-2014.
  Methodology
  : This is an applied scientometrics research that was carried out using library methods and co-authorship analysis. The statistical population of the study consisted of 4684 articles in the 31 scientific journals published in the AREEO during the years 2010 to 2014.
  Results
  The results showed that for the 4684 articles, 8579 authors from 42 countries cooperated. The tendency of most writers to co-authorship and scientific collaboration with 4299 articles (92%) are co-authored and 385 articles (8%) are provided individually. From the collaborative's articles, 3 authors articles with a frequency of 1351 (29%) have the highest number and 8 authors articles with a frequency of 17 have the smallest number of articles.
  Conclusion
  Most of the authors of the articles are oriented toward co-authorship and the pattern of 3 writers is the most common model of co-authorship. The average of the co-authorship ratio of the authors was calculated using the formula for determining the co-authorship coefficient and the number of 615% was obtained, which indicates the appropriate status of team collaboration among the authors.
  Keywords: Co-authorship, Joint authorship, Scientific collaboration, science production, Agricultural Research Education, Extension Organization (AREEO)
 • Saed Ghaffari, Meisam Dastani * Pages 87-100
  Purpose
  misusing the reputation of the original journal, Internet fraudsters launche websites that are similar to the website of reputable journals to attract scholars. the purpose of this research to is study the webometrics of the original and hijacked journals websites for identifying the main websites of journals.
  Methodology
  This descriptive study was performed. In this study, the list of Hijacked Journals was first extracted from the Ministry of Science web site, The 10 main websites of the journals, along with its Hijacked website, were obtained. then the relevant data were collected using the Google search engine and MOZ.
  Finding
  The webometrics score of inlinks and rich files in the original journal websites has been higher than hijacked websites. Except for Amphibian and Reptile Conservation Journal and JKULL journal the size and google scholar indicators were higher in hijacked websites respectively. in webometrics Ranking, the original journal websites were much higher than their hijacked websites.
  Conclusion
  The Webometrics Ranking of the original journal websites were higher than Hijacked web sites. therefore webometrics Approach can be used as detector for the orginal and hijacked websites of scientific journals.
  Keywords: website, scientific Journals, hijacked journal, webometrics
 • Hamid Ghazizadeh, Faramarz Soheili, Ali Akbar Khasseh * Pages 101-122
  Purpose
  Using a co-word analysis, this study tries to map the intellectual structure of Quran and Hadith Studies in Iran based on the records in the Islamic World Science Citation Database (ISC) during the years 2006 to 2015.
  Methods
  This is a scientometric applied research which uses co-word analysis. The research population consists of 3638 articles published in the journals of Quran and Hadith category indexed in ISC database. SPSS, BibExcel, UCInet and Vosviewer are among software that were used for analyzing and preparing data and drawing maps in this research.
  Findings
  Results indicated that keywords “Quran”, “Nahj al-Balaghah” and “Imam Ali” are most frequent keywords in Quran and Hadith Studies. Moreover, “Nahj al-Balaghah***Imam Ali” is the most frequent co-word pair. Findings showed that in the time period (2006-2015), 11 clusters are formed in Quran and Hadith Studies. Also, based on the results of strategic diagram, the matured and well-developed clusters in Quran and Hadith Studies were identified.
  Conclusion
  The lack of some Quranic key concepts such as Islamic ethics, philosophy and schools of Islamic philosophy, and the prophetic soul indicates that Quranic researchers have paid little attention to the mentioned areas.
  Keywords: Quran, Hadith Studies, Text mining, Content analysis, Co-word analysis, Mapping the intellectual structure
 • Mohammad Hassanzadeh *, Fatemeh Zandian, Seyedeh Somayyeh Ahmadi Meinagh Pages 123-142
  Purpose
  The purpose of this study was to map and study the cognitive structure of the field of "Knowledge and Information Science" from the perspective of full text words or phrases, their distribution in journals, and their usage over time.
  Methodology
  Methodology of this study was content analysis of 6830 articles (2004-2013) in 10 core journals based on the JCR 2013. Parametric way of key extraction has been used to select 150 words and phrases according to their TF-IDF weight. Finally, the similarity matrix based on the Cosine theta index and the second-order affinity, is used to construct hierarchical clustering by average-linkage algorithm in "Provalis Research" software. Also, correspondence analysis was used to study concepts historic evaluation and to cluster the journals according to their subject domain.
  Findings
  The results of this study included 3 mature clusters, 1 semi-mature cluster and 3 immature clusters in co-word analysis and the thematic review reveal four clusters of journals and two time clusters in clockwise motion layout.
  Keywords: Concept Clustering, Knowledge, Information Science, Text mining, Content analysis
 • Parisa Hasanzadeh, Alireza Isfandyari, Moghaddam *, Faramarz Soheili Pages 143-160
  Abstract
  Purpose
  The present research intends to analyze and construct the networks of co-authorship in the research domain of chronic cardiovascular failure based on the centrality indicators of social network analysis.
  Methodology
  This applied research has been conducted using the common methods in scientometrics through analysis technique of co-authorship and network analysis method. The research community include 11967 documents in the topic of “chronic heart failure” during 2000 to 2015 being in the category of “cardiovascular systems” at Web of Science. The authors with 15 articles, at least, has been analyzed. Overall, 473 top authors were identified in this domain,analyzed through BibExcel and UCINET and the networks were illustrated with VOSviewer. SPSS® was utilized to test the hypotheses.
  Findings
  The findings show that Anker SD is the highly active and mostly cited researcher in the domain of chronic heart failure. Voors AA and vanVeldhuisen DJ have the highest paired co-authorship among the writers in the domain of chronic heart failure. The highest rate of scientific collaboration stands among the researchers in Italy and the U.S.A.
  Keywords: Co-authorship, Social Influence, Degree Centrality, betweenness centrality, Closeness Centrality
 • Akram Rachemani, Mohsen Nowkarizi *, Atefeh Sharif Pages 161-183
  Purpose
  The aim was to study the quantitative status of theses and dissertations in humanities education with an Islamic approach at Ferdowsi University of Mashhad in a 31-years period to determine the role of this university in science production, with an Islamic approach.
  Methodology
  scientometric method was used. The population consisted of theses and dissertations in the fields of humanities with an Islamic approach.
  Findings
  1201 theses and dissertations with Islamic approach were registered at Ferdowsi University of Mashhad among which the field of jurisprudence and Islamic law with 341 items had the most, and English language and literature and French language and literature, each ones with 5 items, the least numbers. Among the identified issues, the subject of the Quran, criminal law (jurisprudence) and Quran interpretations were identified as top issues.The average annual growth in the production of theses and dissertations in humanities was equal to 44.35%. which was high. Out of 210 scientific papers extracted from identified theses and dissertations, 133 items were produced by master and 77 items by ph.d students. Finally, the scientific map of detected Islamic theses and dissertations was drawn and analyzed using Vosviewer application. The type of the co-vocabulary network was also continuous.
  Keywords: theses, dissertations, Islamichumanities, scientometrics, Ferdowsi University of Mashhad