فهرست مطالب

پژوهش های دانش انتظامی - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 82، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد بارانی* صفحات 1-28
  زمینه و هدف
  وضعیت کودکان و نوجوانان ایران که بیش از 8/30 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده اند، ازنظر تفاوت های اساسی آنان با بزرگسالان، وضعیت منحصربه فردی است؛ به همین منظور در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، معیارهای علمی- کاربردی تعریف شده است تا سیاست مداران و مسئولان دادرسی ویژه نوجوانان و ازجمله پلیس را به فعالیت های مضاعفی وا دارد. ازطرفی بدون توسل به سیاست جنایی افتراقی و اکتفا به سازوکارهای عمومی دادرسی بزرگسالان، که بیشتر مبتنی بر سیاست کیفری محض است، قادر به کنترل کودکان و نوجوانان معارض با قانون به نحوی که منجر به ادغام مجدد آنان در جامعه باشد، نیستیم. در این میان، پلیس بیشترین تماس را با کودکان و نوجوانان دارد، در این پژوهش تلاش شد به منظور دستیابی به جایگاه، نقش، اختیارها و معیارهای رفتاری پلیس در دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان گام برداشته شود، به نوعی که قوانین و مقررات داخلی و انطباق آن با قوانین بین المللی، براساس هم فکری و تبادل نظر با نخبگان و کارشناسان و متخصصان پلیس در حوزه اطفال بررسی شد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش توصیفی پیمایشی انجام شد؛ جامعه آماری پژوهش گزیده ای برتر از جمعیت پلیس متخصص اطفال و کودکان به تعداد 150 نفر بود که با 28 پرسش محوری و با ارزیابی وضع موجود اجرای این قوانین و مقررات توسط پلیس و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن ها با استفاده از آزمون تی استیودنت برای اجرایی کردن هرچه بهتر و دقیق تر ماده 53 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال یعنی تشکیل پلیس اطفال انجام شد.یافته ها و
  نتایج
  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها و هریک از محورهای فرعی پژوهش یعنی اجرای قوانین و مقررات داخلی، معیارهای رفتاری، فرایندها و سازو کارهای رسیدگی و تدابیر، راهبردها و سیاست های علمی و عملی، از ضعف و رضایت ناکافی برخوردار بودند و تنها محور آموزش-ها و مهارت های پلیس دارای سطح معنادار و کفایت لازم بود. درنهایت نتایج حاکی از پاسخ منفی به پرسش اصلی پژوهش یعنی نقش، اختیار و رفتار پلیس در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، در حد کفایت بود.
  کلیدواژگان: قوانین و مقررات دادرسی، دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، معیارهای رفتاری، آموزش و مهارت، فرایند و سازوکار، راهبرد و تدابیر
 • علی احتشامی، بهرام بیات*، سید کاظم سام دلیری، ناصر شعبانی صفحات 29-57
  زمینه و هدف
  اهمیت بحران و مباحث مرتبط با آن با وقوع جریان های پیش بینی نشده بحران زا خود را نشان داده است. سازمان های فاقد طرح های مدیریت بحران در مواجهه با بحران ها بیش از دو و نیم برابر سازمان های دارای چنین طرح هایی زمان حیات بخش مقارن با وقوع بحران را صرف کرده اند. بنابراین پیش بینی بحران قبل از وقوع، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا می تواند منجر به پیشگیری از بحران شود. این پژوهش با هدف تدوین الگوی پیش بینی بحران ناشی از نقاط بحرانی در کلان شهرها انجام شد.
  روش
  برای انجام پژوهش حاضر، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها با بررسی نظام مند مبانی نظری و دریافت نظر خبرگان احصا و با استفاده از سنجه های روایی محتوا و شاخص تناسب، اعتبارسنجی و مدل تایید عاملی سه سطحی با 4 بعد، 14 مولفه و 60 شاخص ترسیم شد.یافته ها و
  نتایج
  برای هر چهار بعد (فرهنگی، اجتماعی- کالبدی- اقتصادی- کنترل و نظارت) تمامی شاخص ها دارای بار عاملی بزرگتر از 5/0 و در سطح اطمینان 95 درصد معنادار (96/1t>) بوده اند. بارهای عاملی مرتبه دوم برای همه مولفه ها و شاخص ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و تایید شده اند. برای تمامی متغیرهای پژوهش، مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از 7/0 بزرگتر شده اند که نشان از پایایی ابزار اندازه گیری است. با توجه به مقدار بار عاملی، بعد فرهنگی- اجتماعی بیشترین سهم را در اندازه گیری مدل داشته است، بعد کالبدی (فضای شهری) رده دوم، بعد اقتصادی و کنترل و نظارت به ترتیب رده های سوم و چهارم را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: بحران، مدیریت بحران، نقاط بحرانی، آسیب های اجتماعی، مدیریت شهری، کلان شهر
 • فریبا لباف* صفحات 59-82
  زمینه و هدف
  ارتقای اخلاق حرفه ای در کارکنان نیروی انتظامی با توجه به ماموریت ها و مشاغل حساس و پیچیده ای که در راستای تامین نظم و امنیت و دفاع از حقوق شهروندان دارند، می تواند ضامن اعتماد عمومی شهروندان به آنان باشد. اگرچه ممکن است شیوه ها و راه کارهای مختلفی برای ارتقای اخلاق حرفه ای وجود داشته باشد، که به موجب آیین نامه ها و دستورالعمل ها اجرا شوند، ولی در این پژوهش به بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا، که اشراف به امور جامعه دارند، و نظرات ایشان می تواند راه گشای مسئولان باشد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال بوده است که فضایل  اخلاق حرفه ای پلیس و ریشه های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟
  روش
  این پژوهش از نوع کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، منابع مکتوب و سخنرانی های مقام معظم رهبری (از سال 1368 تا 1397) که در جمع مدیران و فرماندهان نیرو های مسلح ایراد شده است، به صورت تمام شمار بررسی شد. برای بررسی اعتبار مولفه های احصاء شده توسط نگارنده، نتایج در قالب جدولی به خبرگان ارائه و پس از انجام اصلاحات در دور دوم موافقت همگان با مولفه ها بدست آمد.یافته ها و
  نتایج
  تحلیل کیفی داده های این پژوهش با 224 گزاره مرتبط با اخلاق حرفه ای کارکنان پلیس آغاز شد. این گزاره ها کدگذاری شدند و 189 کد اولیه شناسایی شدند. این کدها در قالب 15 کد محوری دسته بندی و در نهایت در سه دسته انتخابی بینشی و اعتقادی، رفتاری و کرداری و گرایش های اخلاقی قرار داده شدند. کد انتخابی بینشی و اعتقادی در این بین، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص وکد های گرایش های اخلاقی و رفتاری در مرتبه بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، اخلاق حرفه ای، پلیس، فضایل اخلاقی، اعتقاد، گرایش های اخلاقی، رفتار
 • علی دهقانی، محمد آشوری*، منصور رحمدل، محمد علی اردبیلی صفحات 83-121
  زمینه و هدف
  امروزه در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای تدبیر تحت نظری پلیسی بعنوان یک اقدام سالب آزادی و مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی تحولات گسترده ای را به ویژه در حقوق دفاعی متهم یا مظنون در خود دیده است این تحولات که در جهت جلوگیری از نقض حقوق افراد تحت نظر صورت گرفته و جنبه حمایتی دارد تا آنجا پیش رفته که تحت نظری نه صرفا بعنوان اقدامی پلیسی که طی آن شخص متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشت و تحت بازجویی مامورین پلیس قرار می گیرد، بلکه بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری تلقی شده که در آن افراد تحت نظر از کلیه حقوق دفاعی برخوردارند.در همین راستا قوانین داخلی کشورها مقرراتی را جهت ضابطه مند کردن این مرحله از فرایند دادرسی کیفری و عادلانه و منصفانه نمودن آن، تدوین نموده اند.در کشورمان علی رغم تحولات صورت گرفته نسبت به مرحله تحت نظری،همچنان این مرحله بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است و اختیارات پلیس نیز محدود می باشد.هدف از پژوهش حاضر،بررسی مقررات تحت نظری،اختیارات و تکالیف پلیس در زمان حضور متهم در آن مرجع و رویکرد قانونگذار کشورمان راجع به آن با نگاهی تطبیقی خواهد بود.
  روش
  این پژوهش،از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است.تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از منابع مختلف موجود و اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات برخی کشورها انجام شده است.یافته ها و
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان می دهد که با وجود تحولات گسترده صورت گرفته در مرحله تحت نظر و پیش بینی تکالیفی برای پلیس و حقوق دفاعی برای اشخاص تحت نظر،ولی اختیارات پلیس در این مرحله و حق دفاع افراد تحت نظر محدود بوده و اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری از سوی پلیس در صورت ضرورت برای حفظ امنیت و دفاع از جامعه در جرایم مهم با نظارت مقام قضایی پیش بینی نشده است. مهمتر اینکه مرحله تحت نظری بعنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری لحاظ نشده است،در حالیکه می توان با استفاده از ظرفیت پلیس و با نظارت مقام قضایی و ضمن رعایت حقوق دفاعی متهمین در جهت کشف واقع و دفاع از جامعه و امنیت آن بویژه در جرایم تروریستی،به پلیس اختیار تقاضای افزایش مدت تحت نظری را برای تکمیل تحقیقات اعطاء کرد،از طرفی تحت نظر قرار دادن متهم یا مظنون را صرفا محدود به جرایم دارای مجازات حبس نمود..
  کلیدواژگان: تحت نظر، متهم، مظنون، پلیس، قانون آئین دادرسی کیفری، اسناد بین المللی و منطقه ای
 • روح الله کریمی خویگانی*، صادق رضایی صفحات 123-149
  زمینه و هدف
  پرداختن به فلسفه آموزش های نظامی، وصول به اهداف تربیتی را برای متربیان و مربیان آموزشی تسهیل می کند. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فلسفی آموزش های میدانی نظامی رژه و سان انجام گرفته است.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه آماری پژوهش، نخبگان نیروهای مسلح بوده اند و با روش گلوله برفی، 15 نفر مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها به کمک مصاحبه گردآوری و با تکنیک تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. به منظور تعیین روایی تحقیق حاضر از شیوه مثلث سازی و بررسی نظریه های گوناگون و منابع اطلاعاتی متنوع و تاییدیه نهایی خبرگان و همچنین تعیین پایایی پژوهش از طریق  بررسی ثبات پاسخ ها و کدهای به دست آماده و تاییدیه متخصصان و مصاحبه شوندگان صورت پذیرفت.یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان داد فلسفه آموزش رژه نظامی، ایجاد و بهبود هماهنگی، آمادگی جسمانی، تاب آوری، حمیت قسمتی، هم آهنگی، آمادگی همه جانبه، اطاعت پذیری، رفاقت در عین رقابت، تمرین ارتباط غیرکلامی، نمایش قدرت و اقتدار ملی، پرهیز از تقدم و تاخر، فرصت مرور ملزومات، فرصتی برای تعامل صف و ستاد، جلوه دادن ارزش های دینی فرهنگی، تبلور نظم و انضباط، گروه گرایی، نمایش اقتدار فرماندهی، امکان رویت مادون و مافوق، تعامل دو سویه و تبادل عملکردی است
  کلیدواژگان: فلسفه، چرایی، آموزش، رژه، تربیت نظامی
 • سیدجلیل نبوی رستاقی، ناصر بیات* صفحات 151-176
  زمینه و هدف
  جرم کیف قاپی یکی از اشکال سرقت است که به لحاظ مکانی بیشتر در قلمرو جغرافیایی شهرها رخ میدهد. هدف این پژوهش تحلیل مکانی-فضایی کیف قاپی در شهر بابل، از طریق نقشه سازی بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی، برای دستیابی به رهیافتهای مدیریت پیشگیری از این نوع جرم است. از دیدگاه بسیاری از متخصصان جرم شناسی کیفقاپی ذیل جرایم شهری خشن طبقه بندی می شود.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ منطق گردآوردی و پردازش داده ها در چارچوب مکتب جغرافیای کمی، به روش توصیفی و تحلیل مکانی-فضایی است. کل جرایم کیف قاپی رخ داده در سال 1396 مبنای ایجاد بانک داده برای نقشه سازی قرار گرفت. داده ها از سامانه GIS فرماندهی انتظامی استان مازندران به عنوان یکی از استان های پیش رو در این زمینه و همچنین پرونده های ثبت شده، گردآوری و با نرم افزارArcGIS تجزیه تحلیل شد. از بیضی انحراف معیار و آزمون مرکز ثقل برای آشکارسازی کانون جرم استفاده شد.
  یافته ها
  اکثریت کیف قاپان مردان جوان و میانسال، متاهل، بیکار، فاقد تحصیلات دانشگاهی، و دارای سابقه کیفری هستند. از پیرامون به سوی مرکز شهر فراوانی کیف قاپی افزایش یافته و مرکز ثقل آن بر مناطق مرکزی شهر انطباق دارد. الگوی روزانه کیف قاپی به یک سوم پایانی شبانه روز، و الگوی فصلی آن به تابستان متمایل است.
  نتایج
  برآیند یافته های پژوهش نشان می دهد امروزه مدیریت انتظامی در پیشگیری و مقابله با جرایمی چون کیف قاپی، نیازمند بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی است؛ تحلیل فضایی کیف قاپی در شهر بابل ضرورت پاکسازی نواحی مرکزی شهر بابل از این جرم را آشکار می سازد. موفقیت در این زمینه نیازمند بهسازی و نوسازی بافت شهری فرسوده بر پایه ی اصول پیشگیری وضعی از جرم، و تقویت پیشگیری اجتماعی و کیفری است.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیای جرم، تحلیل مکانی-فضایی، کیف قاپی، شهر بابل
 • محمد علی عزتی، علیرضا سایبانی*، محمد مهدی ساقیان صفحات 177-214
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین نکات تربیتی برای نظام عدالت کیفری، توجه ضابطان به اصول مترقیانه حقوق بشری در انجام رسالت های خود می باشد اسلام حاوی تعالیم حقوق بشری و تربیتی  است و فقه پویا به منزله شاخص این دین، می تواند تضمین کننده حقوق انسان ها باشد. اصول حقوق بشری به عنوان دستورات لازم الرعایه برای ضابطان در حقوق اروپا و ایران جانمایی شده است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است. شناخت، توسعه و  توجه به حقوق اشخاص متهم(تحت نظر) به عنوان اصول حقوق بشری، هدف از تحریر این مقاله می باشد.
  روش
  با توجه به این که مطالعه اصول حقوق بشری، جزء مطالعات نظری می باشد؛ روش این تحقیق، تحلیلی- توصیفی است که با ابزار کتابخانه ای به واکاوی اصول مذکور از سه منظر اسلام، اروپا (با تکیه بر مقررات فرانسه) و ایران پرداخته است.یافته ها و
  نتایج
  پژوهش نشان داد که نظام تربیتی اسلام در رعایت حقوق بشر توسط ضابطان و انعکاس آن در منابع و مبانی فقهی؛ دارای صراحت و وضوح لازم  به ویژه در مرحله کشف جرم می باشد که اصول ذکر شده بهترین شاهد مثال این ادعاست ولی مقررات اسلام در خصوص حق ملاقات با پزشک و حق تماس با خانواده دارای احکام صریحی نیست. در حقوق اروپایی (به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) نیز این اصول با ظرافت لازم در مقررات دادرسی کیفری مقرر شده است؛ اما در برخی موارد، شاهد وجوه افتراق بین اصول حقوق بشری در حقوق اسلامی و اروپایی می باشیم. با توجه به این که اکثر قوانین دادرسی ایران از اصول حقوق بشری اسلام نشات گرفته است؛ از این حیث تفاوت  قابل ذکری  بین اصول ذکر شده در مقررات اسلام و ایران وجود ندارد؛ ضمن این که عدم مغایرت  مقررات دادرسی کیفری ایران  با شرع و قانون اساسی توسط  شورای نگهبان، به قوانین موضوعه ایران، سمه اسلامی بخشیده است.
  کلیدواژگان: نظام تربیتی، حقوق بشر، ضابطان، پلیس، کشف جرم
 • رضا جوادیان*، محمدحسین حمیدی، مجید مرادی، اسفندیار تباشیر صفحات 215-243
  زمینه و هدف
  تراکم ترافیک به عنوان مشکل اصلی مناطق شهری روزانه هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. پدیده هایی چون آلودگی هوا، مصرف انرژی و تاخیر وارده بر افراد و تصادفات و خسارات ناشی از آن به عنوان فراگیرترین هزینه ها گزارش می شوند. سیاست های کوتاه مدتی نظیر یک طرفه کردن خیابان ها، اجرای طرح های زوج و فرد و در برخی موارد اصلاح و تعریض خیابان ها، از مهم ترین سیاست های اعمال شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی سیاست های ترافیکی بر تصادفات در بخش مرکزی شهر کرمانشاه است.
  روش
  پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری فرم های کروکی تصادفات به وقوع پیوسته در بخش مرکزی شهر کرمانشاه در طی سال 1395 و 1396 بوده که به ترتیب 602 و 573 مورد است؛ در تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اکسل استفاده شد.
  یافته ها
  برابر فرم های کروکی تصادفات، از 604 مورد تصادف به وقوع پیوسته در محدوده بخش مرکزی شهر کرمانشاه در سال 95 و سپس 563 تصادف بعد از اجرای طرح در سال96، در مجموع کاهش 8/6 درصدی تصادفات را شاهد بودیم؛ همچنین در بررسی مجدد فرم های کروکی های تصادفات در خصوص علت تصادفات مشخص شد برخی از علل تصادف با اجرای طرح تغییر قابل ملاحظه ای داشته است و عللی از قبیل انحراف به چپ، سبقت ممنوع، عدم فاصله عرضی و تغییر مسیر ناگهانی و مانند آن، کاهش چشمگیری داشت و در عوض رعایت حق تقدم و بی توجهی به جلو تا حدودی افزایش یافت.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد سیاست های اعمال شده در بخش مرکزی شهر کرمانشاه تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان تصادفات نداشته است ولی تاثیر قابل توجهی در نوع تصادفات داشته است که نوع تصادفات و تغییر در علت تامه تصادفات (که البته با اجرای طرح به صورت قهری برای رانندگان ایجاد شده) باعث روان سازی ترافیک شده است.
  کلیدواژگان: تصادف، طرح های ترافیکی، خطوط ویژه، سوانح رانندگی، یک طرفه کردن
|
 • Mohammad Barani * Pages 1-28
  Background and objectives
  The status of children and adolescents in Iran, which accounts for more than 30.8% of the total population of the country, is a unique situation in terms of their fundamental differences with adults; for this purpose, in domestic law and international law, scientific-applied criteria are defined to allow politicians and officials in charge of juvenile justice, including the police, to undertake extra actions. Without resorting to differential criminal policy, and with the general mechanisms of adult justice, which is based more on pure criminal policy, we are not able to control children and adolescents in conflict with the law so that they reintegrate them into society. In the meantime, police have the most contact with children and adolescents. In this research, efforts have been made to achieve the status, role, authority, and standards of behavior of the police in the special case for children and adolescents, in a way that internal rules and regulations and their adjustment with international law was reviewed on the basis of mutual understanding and dialogue with elites and experts and police professionals in the field of juveniles.
  Methodology
  The present study was conducted using a descriptive survey method. The statistical population of the study was a superior sample of 150 children and adolescents police. It was conducted with 28 pivot questions and assessing the status quo of the implementation of these rules and regulations by the police and analyzing the strengths and weaknesses using the T-Student test to better and more accurately enforce Article 53 of the Children's Crimes Enforcement Act, namely the creation of juvenile police.Findings and
  results
  The results of data analysis and each of the sub-questions of the research, namely, the implementation of internal rules and regulations, behavioral criteria, processes and mechanisms of investigation and measures, strategies, and scientific and practical policies had some weaknesses and insufficient satisfaction, and the only the components of police training and skills were significant and adequate. Finally, the results indicate that the answer to the main question of the research, namely, the role, authority and conduct of the police in the context of the special juvenile justice system within the framework of domestic laws and regulations was sufficient
 • Ali Ehteshami, Bahram Bayat *, Seyyed Kazem Samdaliri, Naser Shabani Pages 29-57
  Background and objectives
  The importance of the crisis and its related issues has been demonstrated by the occurrence of its unpredictable crisis. Organizations that do not have crisis management plans in dealing with crises have spent more than two and a half times of their vital time than that of organizations with such plans in crises. Therefore, the prediction of a crisis before the occurrence is very important, because it can lead to crisis prevention. This research was aimed at developing a prediction model for crisis caused by critical points in metropolitan cities.
  Methodology
  To do this research, dimensions, components and indices were assessed by systematic review of theoretical foundations and the opinion of the experts. It was validated using content validity measures and the fittest index, and factor-validation model with 4 dimensions, 14 components and 60 indicators was designed.Findings and
  results
  For all four dimensions (cultural, socio-physical-economic-control and supervision), all indexes had a factor load greater than 0.5 and a 95% confidence level (t>1.96). The second-rank factor loadings for all components and indices at 95% confidence level are significant and confirmed. For all the research variables, the Cronbach's alpha and the combined reliability were higher than 0.7 indicating the reliability of the measuring instrument. Considering the amount of factor load, the socio-cultural dimension has the largest share in measuring the model, the second dimension is the physical dimension (urban space), the economic dimension and control and supervision, respectively, are the third and fourth ranks.
 • Fariba Labbaf * Pages 59-82
  Background and objectives
  Promoting professional virtues in police forces with respect to critical and complex missions and activities that they have on ensuring order and security and protecting the rights of citizens can guarantee the general public's confidence in them. Although there may be various ways and means to promote professional virtues that are implemented in accordance with regulations and guidelines, this study examines the views of the Supreme Leader, as the general command of all the forces, who is cognizant of the affairs of the society, and his views can be a way forward for the officials of the country. The present research sought to answer the following question: what are the professional virtues of the police and their origins from the point of view of the Supreme Leader?
  Methodology
  This research is of a qualitative type, which has been conducted using qualitative content analysis, written sources, and lectures summoned by the Supreme Leader (from 1368 to 1397) among the commanders and managers of the armed forces. To evaluate the validity of the factors taken into account by the author, the results were presented to the experts in a tabular format and, after making the reforms in the second round, all agreed with the components.Findings and
  results
  The qualitative analysis of the data of this study began with 224 statements related to the professional virtues of the police staff. These statements were coded and 189 initial codes were identified. These codes were categorized into 15 code axes and finally placed in three groups of insights and beliefs, behavior and conduct, and ethical attitudes. The selected code of insight and beliefs in this regard was the most frequent subject and ethical and behavioral attitudes were in the next levels.
 • Ali Dehghani, Mohammad Ashouri *, Mansour Rahmdel, Mohammad Ali Ardabili Pages 83-121
  Background and objectives
  Addressing the philosophy of military training facilitates the acquisition of educational goals for educators and trainers. This research aims to explain the philosophical foundations of field training of military parade.
  Methodology
  In terms of its purpose this study is of an applied research type and in terms of its method it is a qualitative study. The statistical population of the research is the elites of armed forces. 15 individuals have been questioned using snowball sampling method. The data were collected by interview and analyzed using content analysis technique. In order to determine the validity of the present study, the triangulation method and the study of various theories and various sources of information and final confirmation of the experts, as well as the determination of the reliability of the research through the review of the stability of responses and codes were prepared and approved by specialists and interviewees.Findings and
  results
  The research has shown that the philosophy of military parade training is the establishment and improvement of coordination, physical fitness, resilience, partial support, coherence, comprehensive preparation, obedience, comradeship in the same competition, non-verbal communication practice, displaying power and national authority, avoiding precedence and recency, the opportunity to review the essentials, the opportunity to interact with the queue and the headquarters, displaying religious cultural values, crystallizing discipline, grouping, displaying the command authority, the possibility of subliminal and supra-sightedness, interactive interaction, and functional exchange.
 • Ruhollah Karimi Khoigani *, Sadegh Rezaie Pages 123-149
  Background and objectives
  Addressing the philosophy of military training facilitates the acquisition of educational goals for educators and trainers. This research aims to explain the philosophical foundations of field training of military parade.
  Methodology
  In terms of its purpose this study is of an applied research type and in terms of its method it is a qualitative study. The statistical population of the research is the elites of armed forces. 15 individuals have been questioned using snowball sampling method. The data were collected by interview and analyzed using content analysis technique. In order to determine the validity of the present study, the triangulation method and the study of various theories and various sources of information and final confirmation of the experts, as well as the determination of the reliability of the research through the review of the stability of responses and codes were prepared and approved by specialists and interviewees.Findings and
  results
  The research has shown that the philosophy of military parade training is the establishment and improvement of coordination, physical fitness, resilience, partial support, coherence, comprehensive preparation, obedience, comradeship in the same competition, non-verbal communication practice, displaying power and national authority, avoiding precedence and recency, the opportunity to review the essentials, the opportunity to interact with the queue and the headquarters, displaying religious cultural values, crystallizing discipline, grouping, displaying the command authority, the possibility of subliminal and supra-sightedness, interactive interaction, and functional exchange.
 • SEYED JALIL NABAVI RASTAGHI, Naser Bayat * Pages 151-176
  Background and objectives
  The purse snatch crime is one of the forms of robberies that in terms of location it occurs more in the geographical area of the cities. The purpose of this paper is to investigate spatial-locational analysis of purse snatch in Babol city, through mapping based on GIS, to achieve prevention management approaches of this type of crime. From the perspective of many criminological experts, the purse snatch is classified as a rough urban crime.
  Methodology
  In terms of its purpose this study is of an applied research type and in terms of the logic of collecting and processing the data it is in the framework of the geographic school of quantitative study, and descriptive and spatial-locational analysis. The total purse snatch offense committed in 2017 was considered as a basis for the creation of a database for mapping. The data were collected from the GIS system of Mazandaran Provincial Police Command as one of the leading provinces in this field as well as recorded records and analyzed by ArcGIS software. The deviation of the ellipse and the center of gravity test were used to detect the focus of the crime.Findings and
  results
  The majority of the purse snatchers is middle-aged, married, unemployed, uneducated, and has a criminal record. The frequency of the purse snatch has increased from the periphery to the center of the city and its center of gravity is aligned with the central regions of the city. The day-to-day pattern of purse snatch is inclined to the one-third end of the day and the seasonal pattern to the summer. The findings of the research indicate that, today, law enforcement agencies need to use the GIS in the prevention and dealing with offenses such as purse snatch; the spatial analysis of purse snatch in Babol reveals the need to clear the central areas of Babol from this offense. Success in this area requires the rehabilitation and modernization of the worn-out areas of the city based on the principles of situational crime prevention, and strengthening social and criminal prevention.
 • Mohammad, Ali Ezzati, Ali, Reza Sayebani *, Mohammad, Mahdi Saghian Pages 177-214
  Background and objectives
  One of the most important educational points for the criminal justice system is the officers' attention to the progressive principles of human rights in fulfilling their missions. Islam has human rights and education teachings, and dynamic jurisprudence as an indicator of this religion can be a guarantee of human rights. The principles of human rights have been set forth as the necessary directives for lawyers in European and Iranian law, which are discussed in this paper. Recognizing, developing and paying attention to the rights of accused persons (under supervision) as principles of human rights is the purpose of writing this article.
  Methodology
  Considering that the study of the principles of human rights is one of the theoretical studies, the method of this research is an analytical-descriptive study that has addressed the mentioned principles from the three perspectives of Islam, Europe (based on the French rules) and Iran through the library studies.Findings and
  results
  The research showed that the educational system of Islam in the observance of human rights by the officers and its reflection in the sources and principles of jurisprudence has the necessary clarity especially at the stage of crime detection. The above mentioned principles are the best example of this claim, but the rules of Islam regarding the right meetings with a doctor and the right to contact the family are not explicit. In European law (especially in the French Criminal Procedure Code), these principles are set out with the finest standards of criminal procedure, but in some cases, we are witnessing a distinction between the principles of human rights in Islamic and European law. Considering that most of the laws of Iran have come from the principles of human rights of Islam, there is no mention of the difference between the principles mentioned in the regulations of Islam and Iran, while the non-compliance of the rules of Iran's criminal procedure with the Sharia and the Constitution By the Guardian Council, it has given Islamic weight on the laws of Iran.
 • Reza Javadian *, Mohammad, Hossein Hamidi, Moradi Majid, Esfandiar Tabashir Pages 215-243
  Background and objectives
  Traffic congestion as a major problem in urban areas imposes many costs on society. The phenomenon of air pollution, energy consumption, and a delay on individuals and accidents and the losses caused by it are reported as the most inclusive costs. Short-term policies such as one-way street, implementation of even-odd-number restrictions and, in some cases, street improvements and redevelopment, are among the most important policies. The main issue of the present study is the investigation of traffic policies on accidents in the central district of Kermanshah city.
  Methodology
  The current study is of an applied research type and its method is descriptive and analytical. The statistical population of the study included the Croquis of accidents occurred in the central district of Kermanshah city during 2016 and 2017, which was 602 and 573, respectively. The Excel software was employed in the analysis of data.Findings and
  results
  According to the Croquis of accidents, of 604 accidents occurred in the central district of Kermanshah in 2016 and then 563 after the implementation of the plan in 2017, we have witnessed a total reduction of 6.8% of the accidents; moreover, a re-examination of the Croquis of accidents on the cause of the accidents revealed that some of the causes of the accident had been significantly modified by the implementation of the restrictions, and the causes such as deviation to the left, prohibited overtaking, transverse distances and sudden change of direction, and so on, had a significant reduction, and instead, observing the priority and attention forward have somewhat increased. The results of the study showed that the policies applied in the central district of Kermanshah did not have a significant effect on the number of accidents, but had a significant impact on the type of accidents; the type of accidents and changes in the cause of all accidents (which, of course, were implemented in a coercive manner for drivers) has caused easy movement of traffic