فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 524 (هفته چهارم خرداد 1398)
 • پیاپی 524 (هفته چهارم خرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/25
 • تعداد عناوین: 5
|
 • غلامرضا خیرآبادی، حمید روحی بروجنی، محمد جواد طراحی، پوریا روحی، تورج شیخانی، غزاله شیخانی * صفحات 404-411
  مقدمه
  افسردگی و اضطراب دو اختلال خلقی شایع در جوامع امروزی، با گسترش جهانی می باشند که باعث کاهش کیفیت زندگی می شوند. تعدادی از مطالعات اخیر، به بررسی رابطه ی اضطراب و افسردگی در مبتلایان به آسم پرداخته اند که با توجه به کافی نبودن مطالعات در این زمینه به خصوص در ایران، مطالعه ی حاضر به بررسی این موضوع در جمعیت ایرانی پرداخت.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر، به صورت مقطعی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، 151 بیمار مبتلا به آسم بودند که به درمانگاه های فوق تخصصی ریه (در اصفهان و شهرکرد) در سال 1395 مراجعه نمودند. روش نمونه گیری به صورت متوالی انجام شد. از پرسش نامه ی Hospital anxiety and depression scale (HADS) به عنوان ابزار سنجش نمره ی اضطراب و افسردگی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با آزمون های t و همبستگی Spearman با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   151 نفر بیمار مبتلا به آسم وارد مطالعه شدند. با کنترل شاخص های دموگرافیک و با در نظر داشتن بیماری زمینه ای، مقایسه ی نمره ی افسردگی با شدت بیماری آسم ارتباط معنی داری نداشت. نمره ی اضطراب با داشتن بیماری و جنس افراد ارتباط داشت.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که میزان اضطراب و افسردگی در بین مبتلایان به آسم با شدت این بیماری ارتباط نداشت. با توجه به شیوع بالای آسم و نقش به سزای افسردگی و اضطراب در کیفیت زندگی افراد، لزوم مطالعات بیشتر و استفاده از ابزارهای سنجش میزان اضطراب و افسردگی دقیق تر نمایان می شود.
  کلیدواژگان: آسم، اضطراب، افسردگی
 • حشمت الله قنبری، امید پیرحاجی *، محمدرضا اخلاقی صفحات 412-418
  مقدمه
  این مطالعه، با هدف تعیین اثربخشی میکروپالس دیود لیزر در بهبود وضعیت بینایی در بیماران مبتلا به کریورتینوپاتی سروز مرکزی انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 26 بیمار مبتلا به کرویورتینوپاتی سروز مرکزی در دو گروه 13 نفره توزیع شدند. گروه اول تحت درمان با میکروپالس دیود لیزر قرار گرفتند و در گروه دوم، مداخله ای انجام نشد. بیماران دو گروه برای سه ماه پی گیری شدند و حدت بینایی و وضعیت بهبودی در دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  لگاریتم حدت بینایی قبل از شروع درمان و در زمان های 4 و 12 هفته بعد از شروع درمان، اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد، اما در بررسی درون گروهی، لگاریتم حدت بینایی در هر دو گروه تفاوت معنی داری داشته (001/0 > P)، اما در بررسی بین گروهی، تفاوت معنی داری بین دو گروه دیده نشد (820/0 = P).
  نتیجه گیری
  اگر چه نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که میکروپالس دیود لیزر به صورت بالینی و آناتومیک باعث بهبود در بیماران مبتلا به کوریو رتینوپاتی سروز مرکزی حاد می گردد، اما از نظر آماری تفاوت معنی داری در مقایسه با بهبود خودبه خودی این بیماران ندارد.
  کلیدواژگان: کوریورتینوپاتی سروز مرکزی، لیزر، حدت بینایی
 • امرالله ابراهیمی، حمید نصیری دهسرخی، فرشته شکیبایی، علیرضا محسنی، زهرا خیر، الناز پیش قدم صفحات 419-426
  مقدمه
  شیوع اختلال طیف اوتیسم (Autism spectrum disorder یا ASD) روز به روز در حال افزایش است و این امر ضرورت غربالگری زودهنگام با هدف ارایه ی مداخلات آموزشی و توان بخشی به موقع را گوشزد می کند. پژوهش حاضر با هدف تهیه ی نسخه ی فارسی و تعیین روایی و پایایی چک لیست اوتیسم در کودکان نوپا (Checklist for Autism in Toddlers یا CHAT) انجام شد.
  روش ها
   این مطالعه از نوع مقطعی- روان سنجی بود و جامعه ی آماری آن را 313 کودک که 97 نفر مبتلا به ASD و 216 کودک سالم بودند، تشکیل داد. کودکان مبتلا به ASD از مراکز آموزشی و مداخله ای کودکان اوتیسم و مطب برخی پزشکان فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان شهر اصفهان در سال 95-1394 به روش در دسترس با توجه به ملاک های ورود انتخاب شدند. مقیاس مورد ارزیابی روان سنجی، CHAT بود. برای تعیین پایایی این ابزار از روش Cronbach's alpha و برای تعیین روایی سازه، هم زمان و روایی تمایزی نیز از تحلیل عوامل، همبستگی با نمرات Modified CHAT (M-CHAT)، نسخه ی دوم آزمون غربالگری اختلالات نافذ رشد (Pervasive Developmental Disorders Screening Test-II یا PDDST-II) و تشخیص روان پزشکی استفاده شد. داده ها به روش های همبستگی، تحلیل عوامل، تحلیل تمایزات و Logistic regression و Linear regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
   ضریب Cronbach's alpha جهت پایایی مقیاس، 88/0 و همبستگی گویه ها با کل از 35/0 تا 71/0 به دست آمد. روایی هم زمان از طریق همبستگی با مقیاس های PDDST-II، M-CHAT و تشخیص روان پزشکی کودک به ترتیب 60/0، 79/0 و 57/0 گزارش گردید. تحلیل عاملی، ساختار دو عاملی (هیجانات اجتماعی و رفتار تعاملی) و تحلیل تمایزات در نقطه ی برش 5/2، حساسیت 67 درصد و ویژگی 91 درصد را نشان داد.
  نتیجه گیری
   نسخه ی فارسی مقیاس CHAT به عنوان یک ابزار غربالگری اولیه ی طیف اوتیسم برای کودکان 24-18 ماهه، واجد ویژگی های روان سنجی مطلوب می باشد. با این حال، نوزادانی که پرخطر ارزیابی می شوند، لازم است چند ماه بعد از 24 ماهگی مجدد با همین مقیاس مورد سنجش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: روایی و پایایی، چک لیست، اوتیسم، حساسیت، ویژگی
 • گلنار رحیم زاده، فرشته فرشیدی، محمد صادق رضایی*، شقایق رضایی صفحات 427-434
  مقدمه
  عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی مقاوم به چندین آنتی بیوتیک (Multi drug resistant یا MDR) در حال افزایش می باشد. باکتریوفاژها به عنوان گزینه ی درمانی جایگزین، جهت درمان عفونت های ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها پیشنهاد شده اند. تاکنون در منابع انگلیسی و فارسی از باکتریوفاژها به منظور درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی در مطالعات حیوانی به خوبی بحث نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر باکتریوفاژها علیه عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی در شرایط In vivo انجام شد.
  روش ها
  این تحقیق از نوع مروری سیستماتیک بود که در آن مقالات منتشر شده طی سال های 1983 تا 2018 در پایگاه های معتبر بین المللی Scopus، PubMed، Google Scholar و Web of Science جستجو گردید. مطالعاتی که دارای معیارهای ورود بودند، مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با روش مروری برآورد گردید.
  یافته ها
  1310 مقاله در پایگاه های مورد نظر نمایش داده شد. پس از بررسی عناوین، 380 مقاله برگزیده شد. پس از مرور چکیده و حذف مطالعات تجربی و In vitro و انتخاب پژوهش های انگلیسی زبان که در شرایط In vivo انجام شده بود، 31 مقاله ی منتشر شده در بازه ی زمانی مورد نظر انتخاب گردید.
  نتیجه گیری
   استفاده ی خوراکی، تزریقی و موضعی از باکتریوفاژها علیه عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی در مدل حیوانی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: باکتریوفاژ، باکتری های گرم منفی، عفونت، مروری سیستماتیک
 • بهاره ابطحی نایینی، آتوسا حکمی فرد، زهرا صحرایی، مهدی هادیان، علی صفایی * صفحات 435-437
|
 • Gholam Reza Kheirabadi, Hamid Rouhi Borojeni, Mohammad Javad Tarrahi, Pouria Rouhi, Tooraj Sheikhani, Ghazaleh Sheikhani * Pages 404-411
  Background
  Depression and anxiety are two common mood disorders in modern societies with global expansion, which reduce the quality of life. A number of recent studies have investigated the relationship between anxiety and depression in patients with asthma. Due to the lack of studies in this area, especially in Iran, we studied this issue in Iranian population.
  Methods
  This was a cross-sectional study on 151 patients with asthma referred to lung subspecialty clinics in Isfahan and Shahrekord cities, Iran, in 2016. The participants were included using sequential sampling method. The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire was used as an instrument for measuring anxiety and depression. Data were analyzed using t and Spearman correlation tests via SPSS software.
  Findings
  151 patients with asthma entered the study. By controlling demographic characteristics, and considering the underlying disease, the relationship of depression scores with the severity of asthma was not significant. Anxiety scores related to having the disease and gender.
  Conclusion
  It can be concluded that the level of anxiety and depression was not related to the severity of asthma. Considering the high prevalence of asthma and the role of depression and anxiety in people's quality of life, more studies, using different tools to measure the level of anxiety and depression, shows to be needed.
  Keywords: Asthma, Anxiety, Depression
 • Heshmatollah Ghanbari, Omid Pirhaji *, Mohamadreza Akhlaghi Pages 412-418
  Background
  The aim of this study was to determine the effectiveness of diode MicroPulse laser for improving visual acuity in patients with acute central serous retinopathy.
  Methods
  In this clinical trial study, 26 patients with acute central serous retinopathy were selected and divided into two groups of 13; the first group was treated with diode MicroPulse laser; and in the second group, no intervention was performed. Patients in both groups were followed for three months, and visual acuity and recovery were compared between the two groups.
  Findings
  The visual acuity (logMAR) before the start of treatment and at the 4th and 12th week of treatment did not show a significant difference between the two groups. In intragroup examination, visual acuity (logMAR) in both groups was significantly different (P < 0.01), but there was no significant difference between the two groups in the intergroup analysis (P = 0.82).
  Conclusion
  Although the results of this study indicate that diode MicroPulse laser improves clinical and anatomical results in patients with acute central serous retinopathy, there is no statistically significant difference compared with spontaneous improvement of these patients.
  Keywords: Central Serous Chorioretinopathy, Lasers, Visual acuity
 • Amrollah Ebrahimi, Hamid Nasiri Dehsorkhi, Fereshteh Shakibaei, Ali Reza Mohseni, Zahra Khayyer, Elnaz Pishghadam Pages 419-426
  Background
  The increasing rate of autism spectrum disorder highlights the need for early screening with the aim to provide early intervention. This study aimed to provide Persian version of Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) and assess its psychometric properties such as validity and reliability.
  Methods
  This was a cross-sectional study with psychometric design on 313 children (97 with and 216 without autism) selected from training specialized centers for autism children and psychology clinics in Isfahan City, Iran during the years 2016-2017. The subjects were chosen according to inclusion criteria using convenience sampling method. The using scale was Persian version of CHAT. To determine its reliability, Cronbach's alpha method was used; and to test the construct, concurrent, and discriminate validity, factor analysis and its correlation with Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), Pervasive Developmental Disorders Screening Test-Second Edition (PDDST-II), and Psychiatric diagnosis were used. The data were analyzed using correlation, factor analysis, discriminant analysis, logistic regression, and linear regression.
  Findings
  The Cronbach's alpha was 0.88, and the correlation of items with total scores ranged from 0.35 to 0.71. Concurrent validity, by correlations with M-CHAT, PDDST-II, and psychiatric diagnosis, was 0.6, 0.79, and 0.57, respectively. Factor analysis revealed 2-factor structure (social-emotional and interactive behavior), and discriminant analysis in the cutoff point 2.5, delineated the sensitivity of 67% and the specificity of 91%.
  Conclusion
  The Persian version of CHAT, as a preliminary screening tool for 18-24-month-old children with autism, is capable of proper psychometric values. However, newborns who are at risk should be reassessed again several months after the age of 24 month.
  Keywords: Reliability, validity, Checklist, Autism, Sensitivity, Specificity
 • Golnar Rahimzadeh, Fereshteh Farshidi, Mohammad Sadegh Rezai *, Shaghayegh Rezai Pages 427-434
  Background
  Infections caused by multidrug-resistant (MDR) Gram-negative bacteria are rising. Bacteriophages are suggested as an alternative treatment option for the treatment of antibiotic-resistant bacteria. Bacteriophages in treatment of Gram-negative bacterial infections is not well investigated in vivo. The aim of this study was to review systematically the studies on bacteriophages against infection caused by Gram-negative bacteria in vivo.
  Methods
  This systematic review was done using electronic databases, including Scopus, PubMed, Google Scholar, and Web of science; the articles published from 1983 to 2018 were investigated. Studies meeting the inclusion criteria were selected, and the data were estimated using a review method.
  Findings
  1310 articles were indexed from which 380 were selected based on their abstracts. Then, some were excluded including clinical trials and in-vitro studies. Finally, experimental studies (n = 31), that met the inclusion criteria and were published in English, were selected.
  Conclusion
  This review showed that bacteriophages are an effective treatment against n-vivo Gram-negative bacteria infections even be used orally, topically, or subcutaneously injected.
  Keywords: Bacteriophage, Gram-negative bacteria, Infection, Systematic review
 • Bahareh Abtahi, Naeini, Atousa Hakamifard, Zahra Sahraei, Mahdi Hadian, Ali Saffaei * Pages 435-437
  A 32-year-old man was diagnosed with cutaneous leishmaniasis, and intradermal Sodium Stibogluconate was injected for him. After two days, the injection site became erythematous, and a progressive necrotizing lesion appeared; hence, the patient diagnosed with soft tissue infection. Antibiotic therapy and debridement initiated for him. Cutaneous adverse effect of Sodium Stibogluconate is not common, and among them, coetaneous necrosis is rare. Sodium Stibogluconate is a mixture of complex compound, and it is not a simple medicine. A probable mechanism of necrosis formation in this case is hypersensitivity reactions. Hence, it is suggested to avoid intradermal injection of this medicine, especially those brands which do not claim intradermal injection allowance.
  Keywords: Necrosis, Leishmaniasis, Sodium stibogluconate, Soft tissue infection