فهرست مطالب

تحقیقات نظام سلامت حکیم - سال بیست و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آیدین آرین خصال، هادی کلانتری، پوران رئیسی، نیوشا شهیدی صادقی* صفحات 1-13
  مقدمه
  این پژوهش به روش مرور نظام مند، به بررسی علل و راه کارهای کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان های ایران پرداخت.
  روش اجرا
  پژوهش حاضر به صورت نظام مند به بررسی مطالعاتی پرداخت که علل یا راه کارهای کسورات بیمارستان ها را تا سال 1396 بررسی نموده بودند. کلیدواژه های کسورات، بیمارستان، صورت حساب بیمه و مدارک بیمارستانی با جستجو در پایگاه داده ها، موتورهای کاوش و پایگاه مجلات مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر مقاله فرم استخراج داده تکمیل و در نهایت داده ها طبقه بندی، خلاصه سازی و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در جستجوی اولیه، 114 مقاله یافت شد. با توجه به معیارها، 21 مقاله تحلیل شدند. علل کسورات در 15 طبقه و 2 حیطه شامل اشکالات مربوط به مستندسازی پرونده همراه با ارائه خدمات و اشکالات مربوط به تهیه، تنظیم و ارسال اسناد دسته بندی گردید. راه کارهای کاهش کسورات در 9 حیطه اصلی اصلاح برنامه ریزی ها، آموزش، نظارت، اصلاح فرایند ثبت، امور حاکمیتی، اصلاح فرایند مستندسازی، اصلاح ساختار، رعایت مقررات سازمان بیمه گر و اصلاح فرایند ارسال طبقه بندی شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  اشتباهات محاسباتی، نبود نظارت از سوی بیمارستان و اشکالات مربوط به تاریخ و ساعت اسناد از مهم ترین علل کسورات و اصلاح برنامه ریزی ها ازجمله ایجاد نظام بازپرداخت کارآمد نظری DRG، آموزش و نظارت مهم ترین راه کارهای کاهش کسورات بودند. بررسی مقالات به لحاظ حرفه ی درگیر نشان داد که پزشکان متخصص و پرستاران بیش ترین نقش را در ایجاد کسورات دارند. به لحاظ نوع خدمات ارائه شده، جراحی، خدمات پاراکلینیک و دارو در صدر علل کسورات قرار داشتند. بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت که با مشکل عدم کفایت درآمدهای بیمارستانی مواجهند و نیز مدیران ستادی برای شناخت کیفیت عملکرد مالی این مراکز می توانند از نتایج این مطالعه بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: کسورات، بیمارستان، صورتحساب بیمه، مدارک بیمارستانی
 • احسان طاهری، حسین صادقی*، لطفعلی عاقلی، علیرضا ناصری صفحات 14-25
  مقدمه
  بخش سلامت از بخش های اساسی جامعه بوده، ارتباط متقابلی با سایر بخش های اقتصاد دارد. با توجه به ضرورت دخالت دولت در بخش سلامت ایران و اهمیت شناخت اثرات آن، تحقیق حاضر به بررسی پیامدهای اقتصادی و رفاهی افزایش مخارج بهداشتی-درمانی دولت در ایران پرداخت.
  روش کار
  در مطالعه ی کاربردی حاضر، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شد، که با استفاده از آمارهایی از قبیل حساب های ملی، آمارگیری از بودجه خانوار سال 1390 و به هنگام سازی جدول داده-ستاده سال 1380 تهیه گردیده است. برآورد نتایج و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارExcel 2013 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 99درصد تقاضا برای بخش بهداشتی- درمانی دولت به صورت تقاضای نهایی بوده و 67درصد پرداخت های این بخش برای جبران خدمات کارکنان هزینه شده است. همچنین پس از اجرای سناریوی تحقیق، محصول کل 95/0درصد افزایش یافته و رفاه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 933/0درصد و89/0درصد و رفاه اجتماعی آن ها 93/0درصد و 87/0درصد بیش تر شده است.
  نتیجه گیری
  بخش بهداشت و درمان دولتی به دلیل ماهیت آن، نقش اندکی در سایر بخش های اقتصادی دارد؛ با این حال، وجود تقاضای نهایی بالا و پرداخت دستمزدهای کلان در این بخش سبب شده افزایش تقاضا تاثیرات گسترده ای بر تولید و رفاه اقتصادی داشته باشد؛ اما به علت بهبود وضعیت درآمدی پرسنل این بخش، که غالبا جزو دهک های بالای درآمدی جامعه هستند، توزیع درآمد در جامعه بدتر شده و لذا، دولت بایستی سیاست های حمایتی را جهت رفع این مشکل ارائه نماید.
  کلیدواژگان: مخارج بهداشتی و درمانی دولت، ماتریس حسابداری اجتماعی، رفاه اجتماعی
 • علی محمد مصدق راد، مریم تاجور، فاطمه احتشامی* صفحات 26-42
  مقدمه
  نظام سلامت ایران با افزایش روز افزون هزینه ها و کمبود منابع مواجه است. توسعه مشارکت مالی خیرین یکی از راه کارهای تقویت مالی نظام سلامت است. این پژوهش با هدف تبیین نحوه مشارکت خیرین در تامین مالی نظام سلامت ایران انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر در سال 1397 به صورت کیفی با استفاده از مصاحبه و تحلیل اسناد انجام شد. مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با 38 نفر از خیرین سلامت و 26 نفر از سیاست گذاران، مدیران و کارشناسان حوزه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد. همچنین، قوانین، مقررات و اسناد مربوط به امور خیریه سلامت شناسایی گردید. از روش تحلیل محتوایی برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نحوه ی مشارکت خیرین در تامین مالی نظام سلامت به دو صورت جذب و هزینه کرد منابع مالی است. خیرین سلامت از طریق موسسات خیریه سلامت، مجمع خیرین سلامت، توزیع صندوق کمک مالی میان اقشار مختلف جامعه، شبکه های اجتماعی فضای مجازی و برگزاری مراسم هدف مند، منابع مالی مورد نیاز برای بخش سلامت را جذب می کنند. آن ها منابع مالی جذب شده را صرف توسعه ی فضاهای فیزیکی، تامین تجهیزات و مواد مصرفی، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان سازمان های بهداشتی-درمانی و پرداخت هزینه های خدمات سلامت بیماران می کنند.
  نتیجه گیری
  خیرین نقش به سزایی در تامین مالی، توسعه ی منابع، ارائه ی خدمات سلامت و حمایت مالی بیماران در نظام سلامت ایران برعهده دارند. بنابراین، سیاست گذاران و مدیران نظام سلامت با برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و نظارت صحیح باید مشارکت خیرین را هدف مند نموده، از موازی کاری ها و اتلاف منابع اجتناب کنند.
  کلیدواژگان: نظام سلامت، تامین مالی، خیرین، مطالعه کیفی، ایران
 • علی عالمی، زهرا حسینی، محمد واحدیان شاهرودی، علیرضا جعفری* صفحات 43-51
  مقدمه
  کم خونی فقر آهن در سنین نوجوانی و پس از بلوغ، به ویژه در دختران، دارای شیوع بالایی است و یکی از راه کارهای کاهش آن، اجرای برنامه های آهن یاری است. مطالعه کشوری حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دختر دبیرستانی درباره ی مصرف مکمل آهن صورت گرفت.
  روش کار
  مطالعه مقطعی-تحلیلی حاضر روی 399 دانش آموز دختر اجرا گردید. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایاز مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی کشور انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ی روا و پایا، جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 20، تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  در مطالعه حاضر، تنها 15 و 17 درصد از دانش آموزان به ترتیب دارای سطح آگاهی مناسب و نگرش مثبت نسبت به مصرف قرص مکمل آهن بودند. همچنین، 77درصد دانش آموزان گزارش کردند که مکمل آهن مصرف می کنند و 89 درصد آنان از مکمل های آهن توزیع شده در مدارس استفاده می کردند. البته تنها 38 درصد از دانش آموزان اظهار نمودند که قرص های مکمل آهن را در کلاس یا بعد از کلاس (در مدرسه) مصرف می کنند. میان مصرف قرص های توزیعی در مدارس با آگاهی(026/P=0) و نگرش (016/P=0) دانش آموزان و همچنین میان مکان مصرف مکمل ها با میزان آگاهی (032/P=0) و نگرش (003/P=0) دانش آموزان ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده، میزان استفاده از قرص های توزیع شده در مدارس نسبتا پایین بود. بنابراین، لازم است تا در اجرای برنامه مکمل یاری بازنگری های لازم صورت گرفته و فرآیند اجرای برنامه اصلاح گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، رفتار، مکمل آهن، دانش آموزان دختر
 • آیت احمدی، بهاره یزدی زاده، علیرضا زمستانی* صفحات 52-61
  مقدمه
  همبستگی شدید میان نرخ مرگ مادران در یک جامعه و شاخص های توسعه یافتگی باعث شده که شاخص مرگ مادر به عنوان یکی از نشانگرهای توسعه یافتگی در جامعه درنظرگرفته شود. یکی از مشکلات موجود در داده های حاصل از منابع ثبت داده های مرگ مادر، کم گزارش دهی یا به طور کلی کم شماری است که ناشی از نادر بودن رخداد در جامعه هدف و گوناگونی منابع اطلاعاتی برای اندازه گیری مرگ مادر می باشد.
  روش کار
  در مطالعه حاضر، از روش تحلیل صید-بازصید سه منبعی استفاده شد. این روش می تواند مقدار کم گزارش دهی منابع مختلف جمع آوری داده ها را محاسبه کند. حجم نمونه مطالعه حاضر شامل همه موارد مرگ مادر بود که در فاصله ی سال های 1389 تا 1393 در نظام کشوری مراقبت مرگ مادر، سازمان ثبت احوال کشور یا نظام ثبت مرگ کشوری ثبت و گزارش شده است. مدل های لگاریتم خطی، روش رویکرد پوشش نمونه ای و استفاده از مقدار معیارهای اطلاعاتی Akaike مدل های برآورد جمعیت به روش صید-باز صید می باشند که در مطالعه حاضر استفاده شد.
  یافته ها
  میزان مرگ مادران از سال 89 تا 93 به ترتیب 19 / 29، 24/53 ،23/99 ،25/90 و 81 / 22 در یکصد هزار تولد زنده برآورد شد. همچنین، میزان پوشش سه منبع در فاصله سال های 89 تا 93 به ترتیب 73، 83، 82، 80 و 83 درصد تخمین زده شد.
  نتیجه گیری
  در نهایت، نتایج مطالعه حاضر مشخص می کند که با استفاده از سه منبع و کاربرد روش صید-بازصید می توان در مقایسه با استفاده از هریک از منابع به تنهایی، تخمین یا برآورد بهتری از تعداد موارد مرگ مادری دست آورد.
  کلیدواژگان: صید-بازصید، میزان پوشش، میزان حساسیت، مرگ مادر
 • شیوا رحمانی، شیرین نصرت نژاد* صفحات 62-67
  مقدمه
  غربال گری با ماموگرافی می تواند همراه با معایب احتمالی باشد که برای تعیین قیمت واقعی ماموگرافی از دیدگاه زنان، لازم است ایشان علاوه بر مزایای ماموگرافی، از معایب احتمالی آن نیز آگاهی پیدا کنند. در مطالعه ی حاضر، تمایل به پرداخت زنان برای ماموگرافی در دو گروه با اطلاعات عمومی و اطلاعات تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  مطالعه ی توصیفی-تحلیلی حاضر در شهر تبریز در سال 1396 انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه بر پایه ی روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک سوال باز انجام شد؛ زنان به صورت تصادفی به دو گروه 225 نفری تقسیم شدند.
  یافته ها
  میانگین تمایل به پرداخت در گروه با اطلاعات عمومی به طور معنی داری بیش تر از گروه دوم بود. نتایج نشان داد که به ترتیب در گروه اطلاعات عمومی و اطلاعات تکمیلی، میزان تمایل به پرداخت 73,000تومان (با انحراف معیار66,000) در مقابل 57,000 تومان (با انحراف معیار32,000) بود. تجزیه و تحلیل داده با رگرسیون مستحکم نشان داد که سابقه ی خانوادگی سرطان، سابقه ی انجام ماموگرافی، تحصیلات، درآمد، سن و اشتغال از جمله عواملی هستند که بر تمایل به پرداخت زنان تاثیر قابل توجهی دارند.
  نتیجه گیری
  اگرچه اطلاعات در مورد معایب احتمالی ماموگرافی موجب کاهش قابل توجه در تمایل به پرداخت افراد در گروه با اطلاعات تکمیلی در مقایسه با گروه دیگر شد، نتیجه نشان داد که افراد می توانند میان منافع ماموگرافی و معایب احتمالی آن تعادل برقرار کنند.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، سرطان پستان، غربالگری
 • سهند ریاضی اصفهانی، ژاله عبدی، الهام احمدنژاد* صفحات 68-74
  سابقه و هدف
  در عصر توسعه ی پایدار، توجه به کیفیت و کمیت اطلاعات حوزه ی سلامت، برای طراحی مداخلات حائز اهمیت است. اختلالات روانی طی دهه ی اخیر، بار بالایی را در گزارش ها به خود اختصاص داده اند. لذا، توجه به وضعیت گردآوری اطلاعات این حوزه ضروری می نماید. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی پیمایش های انجام شده پیرامون بررسی وضعیت اختلالات روانی در سطح جمعیت در کشور ایران انجام شد.
  روش بررسی
  در مطالعه ی مروری حاضر، اطلاعات مورد نیاز از گزارش ها و مقالات انتشار یافته ی مرتبط با پیمایش های انجام شده در سطح جمعیت به واسطه ی موتورهای جستجو و پایگاه های داده بین المللی و ملی به دو زبان فارسی و انگلیسی بازیابی شد. از میان موارد بازیابی شده، پیمایش های مرتبط با ارزیابی وضعیت سلامت روان در سطح جمعیت شناسایی شده و گروه هدف مورد مطالعه، ابزار مورد استفاده، روش نمونه گیری و حجم نمونه، بررسی و مقایسه شدند.
  یافته ها
  در ایران تاکنون چهار پیمایش پیرامون ارزیابی اختلالات روانی در سطح جمعیت در سال های 1378، 1380، 1390 و 1394 صورت گرفته است. این پیمایش ها در استفاده از ابزار و گروه های هدف متفاوت بوده و از میان آن ها، تنها دو پیمایش با یک دیگر مشابهت داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، در حال حاضر ارزیابی تغییرات شاخص های اختلالات روان در جامعه با دشواری هایی هم راه می باشد. انجام پیمایش های آینده با ابزاری واحد، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، اهداف توسعه ی پایدار، پیمایش مبتنی بر جمعیت
 • مریم عاشوری*، فاطمه حمزوی صفحات 75-81
  مقدمه
  مالاریا یک بیماری عفونی است که سالانه 200 تا 300 میلیون نفر را گرفتار می سازد. ویژگی های محیطی چون بارش، درجه حرارت و رطوبت از جمله عوامل تاثیرگذار بر توزیع جغرافیایی و شیوع این بیماری هستند. همچنین، شرایط محیطی نیز بر فعالیت و وفور پشه ناقل بیماری مالاریا تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای پیش بینی نوع مالاریا صورت گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر به روش توصیفی- مقطعی صورت گرفت. جامعه ی پژوهش متشکل از 285 نفر مراجعه کننده به مرکز بهداشت سراوان از مرداد 88 تا آذر 95 بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار کلمنتاین 12 (Clementine12.0) استفاده شد. برای مدل سازی از الگوریتم های درخت تصمیم تقسیم و رگرسیون، آشکارساز تعامل خودکار مجذور کای، سی پنج و شبکه عصبی استفاده شد.
  یافته ها
  مقدار صحت به دست آمده از اجرای الگوریتم های درخت تصمیم تقسیم و رگرسیون، آشکارساز تعامل خودکار مجذور کای، سی پنج و شبکه عصبی به ترتیب 7217/0، 6698/0، 6840/0 و 6557/0 بود. مقادیر به دست آمده برای شاخص های حساسیت، شفافیت، صحت، دقت و ارزش اخباری منفی و سطح زیر منحنی مشخصه ی عملکرد سیستم برای مدل درخت تصمیم تقسیم و رگرسیون نشان دهنده ی عملکرد بهتر این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم ها بود. مقادیر حساسیت و سطح زیر منحنی برای مدل درخت تصمیم تقسیم و رگرسیون 5787/0 و 66/0 بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش های نوین داده کاوی برای تحلیل داده های مالاریا، نحوه ی نگرش مراکز تحقیقات مالاریا را نسبت به شناسایی نوع مالاریا با توجه به گونه حشره تغییر می دهد. شناسایی سریع تر و دقیق تر نوع مالاریا به تشخیص صحیح روش درمان مناسب کمک نموده، منجر به ارتقای عملکرد سازمان های سلامت می گردد.
  کلیدواژگان: مالاریا، درخت تصمیم، شبکه عصبی، منحنی ROC
|
 • Aidin Aryankhesal, Hadi Kalantari, Pouran Raeissi, Niusha Shahidi Sadeghi * Pages 1-13
  Background
  This study was conducted via a systematic review of causes and solutions to reduce insurance deductions of hospitals in Iran.
  Methods
  This study was conducted via a systematic review. The researchers reviewed studies that investigated the causes or solutions to hospital deductions or both of them up to 2017, based on keywords that included deductible, hospital, bill of insurance, and hospital records through databases, search engines, and related journals. The extracted data form for each article was completed and finally, the data were categorized, summarized, and analyzed.
  Results
  In the initial search, 114 articles were found. After reviewing the inclusion and exclusion criteria, 21 articles were analyzed. The main categories of the reasons for deductions were comprised of 15 areas that were classified into the two main areas of documentation flaws during the provision of services and the difficulties with the preparation, adjustment, and sending documents. Analyzing the articles for the reduction of deductions showed that these solutions were classified into 9 main areas of reforming the planning, training, monitoring, reforming the registration process, governance issues, reforming the documentation process, reforming the structure, complying with the rules of the insurance organization, and modifying the process.
  Conclusions
  Computational errors, lack of hospital supervision, and errors related to the date and time of the documents constituted the main causes of deductions, and the reform of planning, education, and supervision were among the most important suggested ways to reduce deductions. Reviewing professionally related papers showed that specialist doctors and nurses are professionals who are more involved in making deductions. In terms of the type of offered services, the surgery, paraclinical services, and the drug were at the top of the reasons for deductions. The hospitals affiliated to the Ministry of Health, which are faced with the problem of inadequate hospital revenues, as well as chief executives, can benefit from the results of this study to understand the financial performance of these centers.
  Keywords: Deductions, Hospital, Insurance Bills, Hospital Documents
 • Ehsan Taheri, Hossein Sadeghi*, Lotfali Agheli, Alireza Naseri Pages 14-25
  Background
  The health sector is one of the most important economic sectors in any society and has an interactive relationship with other sectors. Given the importance of the government involvement in the health sector, this study examined the economic and welfare implications of increasing the government healthcare expenditures in Iran.
  Methods
  This applied research was conducted by utilizing the Social Accounting Matrix of the year 2011 prepared by the Iranian Parliament Research Center constructed based on the data such as the national accounts, the household budget survey of the year 2011, and updating of the I-O table of the year 2001. Estimates and data analysis were conducted using Excel 2013 software.
  Results
  The results showed that most of the demand for the government health sector is in the form of final demand (99%) and most of the payments are paid to employees (67%). Moreover, after implementing the study scenario, the total output increased by 0.95% and the welfare of urban and rural households increased by 0.933% and 0.89% while the changes in their social welfare were 0.93% and 0.87%, respectively.
  Conclusions
  Because of its nature, the government health sector has a slight direct role in other economic sectors. However, high final demand and huge wage payments in this sector have caused that the increasing demand creates widespread effects on the economic production and welfare. However, the improved income of employees in this sector, which are mostly included in the high-income deciles, will worsen the distribution of income to the detriment of the lower deciles. Therefore, the government should provide supportive policies to remove this problem.
  Keywords: Government Health Expenditures, Social Accounting Matrix, Social Welfare
 • Ali Mohammad Mosadegh Rad, Maryam Tajvar, Fatemeh Ehteshami * Pages 26-42
  Background
  Iran’s health system faces rising costs and resource scarcity. Donors’ financial contribution is one of the ways to strengthen the country’s health system financing. The purpose of this study was to explore the ways of donors’ participation in financing Iran’s health system.
  Methods
  This qualitative study was performed using semi-structured interviews with 38 donors and 26 managers in Social Affiars Deputy of the Ministry of Health and universities of medical sciences in 2017 - 2018. In addition, document analysis was performed using related laws, regulations, policies, plans, etc. Content analysis was used to analyze the data.
  Results
  Donors are involved in collecting charitable funds and spending them in the health system. They participate in collecting charitable funds through health charity organizations and councils, distributing donation boxes among the community, crowdfunding in social networks, and holding purposeful events. Donors spend the collected money for developing and expanding healthcare organizations, purchasing healthcare technologies and equipment, paying employees, and paying for poor patients’ healthcare bills.
  Conclusions
  Donors have a significant role in financing the health system. Hence, healthcare policymakers and managers should plan, organize, direct, and supervise donors and charities to maximize their participation.
  Keywords: Health system, Financing, Donors, Qualitative study, Iran
 • Ali Alami, Zahra Hosseini, Alireza Jafari* Pages 43-51
  Background
  Iron deficiency anemia in adolescence and adulthood, especially in girls, has a high prevalence. One of the strategies for reducing anemia is the implementation of iron supplementation programs. The aim of this study was to determine the knowledge, attitude, and practice of high school girl students about iron supplementation.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 399 female students. A cluster random sampling method was used in the northern, southern, eastern, western, and central parts of the country. Data were collected using a valid and reliable researcher-made questionnaire and analyzed using SPSS V. 20 software.
  Results
  In this study, only 15% and 17% of the students had a proper level of knowledge and a positive attitude toward iron supplementation. Moreover, 77% of the students reported taking iron supplementation and 89% used iron supplements distributed in schools. However, Only 38% of the students stated that used iron supplements in the classroom or after class (at school). There was a significant relationship between the use of distributed pills in schools and knowledge (P = 0.026) and attitude (P = 0.016). In addition, there was a statistically significant relationship between the place of supplements use and the knowledge level (P = 0.032) and attitude (P = 0.003).
  Conclusions
  Based on the results, students’ knowledge and attitude are not sufficient and the rate of use of distributed pills in schools is relatively low. Therefore, it is necessary to carry out revisions in the implementation process of the iron supplementation program.
  Keywords: Knowledge, attitude, behavior, iron supplementation, female students
 • Ayat Ahmadi, Bahareh Yazdizadeh, Alireza Zemestani* Pages 52-61
  Background
  Due to a strong correlation between maternal mortality rate (MMR) and developmental indicators, MMR is regarded as a development index in communities. One of the deficiencies in the MMR data registries is the under-reporting due to the rare incidence of maternal mortality in the target population and the diversity of information resources.
  Methods
  This study used a three-source capture-recapture method to estimate the MMR. This method can be used to calculate the under-reporting of different data registries. The sample size included all maternal mortality cases registered between 2010 and 2014 in the National Maternal Survey System, National Organization for Civil Registration, and National Death Registration System. Population estimation models including log-linear models, sample coverage approach (SCA), and the Akaike’s information criterion (AIC) were employed by the capture-recapture method.
  Results
  The MMR was estimated to be 22.15, 21.49, 19.55, 19.77, and 18.97 per 100000 live births from 2010 to 2014, respectively. The coverage rate of the three sources of data was estimated at 73%, 83%, 82%, 80%, and 83% between 2010 and 2014, respectively.
  Conclusions
  The results of the study indicate that the capture-recapture method using three sources of data can be utilized to estimate the MMR with higher validity than using only one data source.
  Keywords: Capture-Recapture, Coverage Rate, Sensitivity Rate, Maternal Mortality
 • Pages 62-67
  Background
  Mammography screening is associated with considerable risks. In addition to the advantages of mammography, women need to be aware of the possible disadvantages of this method to determine the real price of mammography. In this study, women’s willingness to perform mammography was studied in two groups receiving basic and complementary information.
  Methods
  This study is a cross-sectional, which was conducted in Tabriz City in 2017. Data were collected via questionnaire, contingent valuation methods, and techniques of open-ended questions. Women were randomly divided into two groups containing 225 participants; a group only received general information and the other received both basic and complementary information.
  Results
  The average willingness to perform mammography in the group 1 (basic information) was significantly higher than the group 2 (complementary information) ($19.33 vs. $15, P < 0.01). Statistical analyses for robust regression showed that women with a history of receiving mammography screening, a history of family cancer, the education, income, age, and job indicated significant effects on women’s willingness to perform mammography.
  Conclusions
  Although providing information on the risks of mammography screening significantly decreased women’s willingness to pay for such tests, these findings suggest that women can balance the potential disadvantages of mammography screening against its effectiveness in saving lives.
  Keywords: Willingness to pay; Breast Cancer; Screening
 • Sahand Riazi, Isfahani, Zhaleh Adbi, Elham Ahmadnezhad * Pages 68-74
  Background
  In the age of sustainable development, paying attention to the quality and quantity of health information is important for designing interventions. The burden of mental disorders has been increasing over the last decade. Therefore, the development of information-gathering systems in this field is necessary. The aim of this study was to evaluate the status of population-based national surveys conducted to assess the status of mental disorders in Iran.
  Methods
  This is a review study. The data were obtained from published reports and articles on population-based surveys in international and national databases in both Persian and English. Surveys conducted to assess the status of mental disorders were retrieved and their target groups, used tools, sampling methods, and sample sizes were evaluated and compared.
  Results
  In Iran, four population-based surveys were conducted to assess the status of mental disorders in 1999, 2001, 2011, and 1394. These surveys were performed using different tools and target populations, and among these four surveys, only two studies were similar.
  Conclusions
  According to the results, evaluating the trends in mental disorders in society is currently associated with difficulties. Performing future surveys with similar tools is essential.
  Keywords: Mental Health, Sustainable Development Goals, Population-Based National Survey
 • Maryam Ashoori *, Fatemeh Hamzavi Pages 75-81
  Background
  Malaria is an infectious disease infecting 200 - 300 million people annually. Environmental factors such as precipitation, temperature, and humidity can affect its geographical distribution and prevalence. The environmental factors are also effective in the abundance and activity of malaria vectors. The present study aimed at presenting a model to predict the type of malaria.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted using the data of 285 people referring to a health center in Saravan from June 2009 to December 2016. Clementine 12.0 was used for data analysis. The modeling was done using classification and regression decision trees, chi-squared automatic interaction detector, C 5.0, and neural network algorithms.
  Results
  The accuracy of classification and regression decision trees, chi-squared automatic interaction detector, C5.0, and neural network was 0.7217, 0.6698, 0.6840, and 0.6557, respectively. Classification and regression decision trees performed better than the other algorithms in terms of sensitivity, specificity, accuracy, precision, negative predictive value, and area under the ROC curve. The sensitivity and area under the ROC curve were 0.5787 and 0.66 for classification and regression decision trees.
  Conclusions
  Applying data mining methods for the analysis of malaria’s data can change the current attitude toward malaria type determination. Faster and more precise identification of malaria type helps determine the proper cure and improve the performance of health organizations.
  Keywords: Malaria, Decision Tree, Neural Network, ROC Curve