فهرست مطالب

حسابداری مدیریت - پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • پیاپی 42 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عابدین برزگر خان دوزی، منصور گرکز*، پرویز سعیدی، علی رضا معطوفی صفحات 1-14
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اساسی موثر بر پذیرش حسابداری ابری در ایران بود. با توجه به روش شناسی  این تحقیق از نوع توصیفی- اکتشافی و کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی مشغول به تدریس در دوره دکتری رشته حسابداری و دانشجویان دکتری حسابداری که موفق به گذارندن آزمون جامع شده اند، است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای تک مرحله ای و برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کارکران استفاده گردید که براین اساس حجم نمونه برابر با 229 نفر می باشد و جهت اطمینان از دریافت پاسخ، پرسشنامه برای 250 نفر بصورت حضوری و مجازی ارسال شد که در مجموع 233 نفر پرسشنامه جمع آوری گردید. روش تجزیه و تحلیل ها یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و یافته های تحقیق نشان می دهد، سیزده عامل هزینه، حجم کار، تحصیلات، فشارهای خارجی، فشار نهادها، نگرش مدیریت، وجود الگوی، مهارت فردی، مزایا هزینه ای، ادارک سهولت، توان انطباق، احساس نیاز و مولفه های شخصیتی عواملی هستند که در پذیرش حسابداری ابری موثر می باشد.
  کلیدواژگان: حسابداری ابری، رایانش ابری
 • حمید بیرجندی، احمد خدامی پور*، امید پورحیدری صفحات 15-26
  اخلاق و رفتار حرفه ای برای حرفه حسابداری بسیار مهم است. بدون پذیرش و جلب اعتماد استفاده کنندگان ارائه خدمات از سوی حسابداران بیهوده است.اعتماد به خدمات، تابع اعتماد به ارائه کننده و آن نیز تابع درستکاری و پایبندی به اصول اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس است. بدین منظور تاثیر پنج مولفه اصول و ضوابط حرفه ای، استقلال و بی طرفی، رازداری، درستکاری و صداقت و صلاحیت و مراقبت حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس از طریق پرسشنامه ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی می باشد و جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس و رگرسیون با نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که هر پنج مولفه اخلاق حرفه ای بر تردید حرفه ای حسابرس تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بیشترین تاثیر مربوط به  مولفه صلاحیت و مراقبت حرفه ای می باشد بنابراین، موسسات حسابرسی باید به افزایش دانش و مهارت حرفه ای کارکنان موسسه خود به منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ها توجه ویژه نمایند.
  کلیدواژگان: تردید حرفه ای حسابرس، اخلاق حرفه ای، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
 • منیژه حقیقی نسب*، محمد رضا رستمی، فرزانه خوب بخت، نازنین حکیمی فر صفحات 27-42
  این پژوهش به بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر عملکرد  مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل هافمن در قلمرو زمانی 1390 تا 1394 پرداخته است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری این پژوهش، روش داده های مقطعی و ترکیبی است. نتایج نشان داد بین نقد شوندگی سهام و تمام ابعاد بازاریابی رابطه مند به جز ارزیابی روابط با سهامداران، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. یافته های دیگر پژوهش بیان کرد بین بازده سهام و تمام ابعاد بازاریابی رابطه مند به جز تعهد، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. از سوی دیگر به بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر روی هزینه سرمایه پرداخته شد که در مورد گرایش به روابط، ارزیابی روابط، تعهد و اعتماد با هزینه سرمایه شواهدی یافت نشد. اما ارتباط بین عمل متقابل و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معناداری بدست آمد.
  کلیدواژگان: روابط سرمایه گذار، بازاریابی رابطه مند، گرایش به روابط با سهامداران، ارزیابی روابط با سهامداران
 • شکرالله خواجوی*، سارا زیاری صفحات 43-55
  هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان موفقیت ابزارهای غیرسنتی کمک آموزشی در افزایش علاقه ی دانشجویان به حسابداری و در نتیجه، بهبود یادگیری آن ها است. با مطالعه 50 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته های مدیریت موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز در نیمسال اول تحصیلی 97-96 ، تاثیر بازی جدول کلمات متقاطع در درک بهتر واژه ها و مفاهیم اصلی درس بهای تمام شده مورد بررسی قرار گرفت. این بازی در قالب 6 جدول کوچک و 1 جدول بزرگ طراحی و اجرا شد. درنهایت، پس از کنترل دفعات مشارکت دانشجویان در بازی، تاثیر امتیازات کسب شده بر عملکرد آن ها در امتحان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت معنادار بین متوسط امتیازات کسب شده دانشجویان از بازی جدول و عملکرد امتحانی آنان بود اما بین دفعات حضور دانشجویان در بازی و عملکرد نهایی آن ها رابطه معناداری یافت نشد. همچنین، نتایج بررسی نظرات مشارکت کنندگان در ارتباط با تاثیر بازی جدول بر یادگیری و انگیزه آن ها با استفاده از پرسشنامه 5 طبقه ای لیکرت، نیز نشان داد که از نظر دانشجویان این بازی سرگرم کننده، چالش انگیز و موثر در یادگیری مفاهیم تخصصی است. یافته های این پژوهش نشان دهنده ضرورت توجه بیش از پیش به ابزارها و شیوه های نوین و خلاقانه در آموزش دروس حسابداری است.
  کلیدواژگان: ابزار کمک آموزشی، جدول کلمات متقاطع، مطالعه موردی، درس بهای تمام شده
 • آذین شاه محمد، زهرا پورزمانی* صفحات 57-73
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری و حق الزحمه حسابرسی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1388 تا سال 1395 است که 118 شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی شامل جداول و نمودارها، شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی، توزیعی جهت توصیف  نمونه موردبررسی و از روش رگرسیون مبتنی برداده های ترکیبی جهت تحلیل داده های مرتبط به جنبه های تحقیق استفاده شد. برای استخراج داده ها از نرم افزار اکسل و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار ایویوز استفاده گردید آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق بر اساس آماره جارکو-برا و احتمال آن در سطح خطای 5 درصد ارائه شده است. و از آزمون چاو برای بررسی این که آیا داده های ترکیبی جهت برآورد تابع مورد نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، و برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره فیشر استفاده شده است. نتایج نشان داد که یافته های پژوهش نشان می دهد که حمایت از سرمایه گذار و هزینه توسعه سرمایه گذاری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معناداری ندارند، اما حمایت از سرمایه گذار بر رابطه هزینه توسعه سرمایه گذاری وحق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: حمایت از سرمایه گذار، هزینه توسعه سرمایه گذاری، حق الزحمه حسابرسی
 • جابر محمدموسایی، بابک جمشیدی نوید*، مهرداد قنبری، فرشید خیراللهی صفحات 75-87
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای کشف تقلب با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل تحلیل عاملی و روش شبکه عصبی مصنوعی از نوع شبکه عصبی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا است. شبکه ای که برای پیش بینی تقلب مالی شرکت ها استفاده می شود دارای 17 نرون (مجموعه نسبت های مالی انتخاب شده) در لایه ورودی و 1 نرون (وضعیت تقلب شرکت ها) در لایه خروجی است. تابع تبدیل مورد استفاده در لایه خروجی از نوع خطی و برای لایه میانی یک تابع غیر خطی سیگمویدی انتخاب شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دربازه زمانی1392-1393 می باشد که 140 شرکت  به عنوان نمونه در پژوهش حاضر استفاده شده است . برای دسته بندی شرکت ها با احتمال گزارشگری متقلبانه وغیر متقلبانه از مدل نمرهM  بنیش استفاده شده است که 78 شرکت دارای احتمال گزارشگری متقلبانه و62 شرکت دارای احتمال گزارشگری غیرمتقلبانه بوده است. برای انتخاب نهایی متغیر های ورودی درشبکه عصبی مصنوعی ازمدل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مولفه های اصلی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ساختار گزارش شده مدل شبکه عصبی که دارای 7 نرون در لایه پنهان است از دقت و عملکرد بالاتری نسبت به سایر ساختار های بررسی شده بوده است. نتایج حاکی است که دقت دسته بندی شرکت های متقلب و شرکت های غیرمتقلب وعملکرد کلی در روش شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب57.69 %و72.73 % و62.16 % بوده است.
  کلیدواژگان: تقلب، گزارشگری مالی متقلبانه، شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل مولفه های اصلی
 • امیررضا نعمت اللهی، رویا دارابی*، فاطمه صراف، یدالله نوری فرد صفحات 89-102
  عوامل بسیاری در شفافیت اطلاعات مالی نقش دارند که مهمترین و اثرگذارترین آنها مولفه های مالی            می باشند. با توجه به اهمیت و ماهیت خاص حسابداری شرکت های بیمه در این تحقیق عوامل مالی بیمه ای را در شفافیت اطلاعات مد نظر داریم. هدف این پژوهش بررسی ارتباط موثر عوامل مالی بیمه ای بر شفافیت اطلاعات مالی صنعت بیمه می باشد. برای تعیین نهایی مولفه های مالی بیمه ای از نظرات خبرگان صنعت بیمه و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. نمونه تحقیق شامل 151 نفر از مدیران و خبرگان صنعت بیمه می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. قلمرو زمانی این تحقیق سال 1396 و قلمرو مکانی آن شهر تهران می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در فاز کمی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاکی ازآن است که عوامل مالی بیمه ای با شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه رابطه موثر معناداری دارد، اما در سطح مولفه های تحقیق موارد نقض نیز دیده شد. نتایج رتبه بندی نشان داد که افشای نسبت های اهرمی و ذخایر خسارات معوق بالاترین درجه اهمیت را دارا هستند.
  کلیدواژگان: شفافیت، صنعت بیمه، نسبت های مالی، افشای اطلاعات، شفافیت اطلاعات مالی
 • حسن چناری بوکت، بهمن بنی مهد* صفحات 103-125
  پایداری شرکتی رویکردی اقتصادی و عمل گرا با پتانسیل خلق فرصت ها و مخاطرات برای داد و ستدها می باشد. تعارض و ارتباط احتمالی بین عملکرد پایداری اقتصادی و عملکرد پایداری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی هنوز به طور مفصل در منابع علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند تا خلا موجود را با پیشنهاد چارچوبی شامل چهار راهبرد یکپارچه مانند تلفیق تئوری پایداری، خلق ارزش سهام پایدار، بهبود مستمر عملکرد و گزارش گری و اطمینان بخشی عملکرد پایداری پر کند. پیشنهادها برای هر یک از این چهار رویکرد برای پژوهش های پایداری در آتی به کار خواهند آمد.
  کلیدواژگان: عملکرد پایداری، تصمیم گیری مدیریتی، خلق ارزش سهام، گزارش گری و اطمینان بخشی پایداری یکپارچه
|
 • Abedin Barzegar Khandoozi, Mansoor Garkaz *, Parviz Saeidi, Alireza Matoofi Pages 1-14
  The purpose of this study was to identify the main factors affecting the acceptance of cloud accounting in Iran. According to the methodology, this research is descriptive-exploratory and applied. The statistical population of this research is all faculty members taught at the Ph.D. in Accounting and Ph.D. Students in Accounting who have passed the comprehensive test. For sampling, one-step cluster sampling method was used to calculate the sample size. The sample size was 229 people. To ensure the response, a questionnaire was sent to 250 individuals in person and in virtual office. A total of 233 questionnaires were collected. Analysis methodology The findings are exploratory factor analysis. The research findings show that thirteen factors of cost, workload, education, external pressure, pressure of institutions, management attitudes, pattern existence, individual skills, cost benefits, ease of access The ability to adapt, the sense of need, and personality factors are factors that are effective in accepting cloud accounting.
  Keywords: cloud computing
 • Hamid Birjandi, Ahmad Khodamipour *, Omid Pourheidari Pages 15-26
  Ethics and professional conduct for the accounting profession are very important. Without the acceptance and trust of the users of the services provided by the accountants, it is useless. The trust in the service, the function of trusting the provider, and also the function of righteousness and adherence to ethics.The purpose of this research is to investigate the effect of professional ethics on professional auditor's skepticism. To this end, the impact of five components of components of the principles and criteria of professionalism, independence and impartiality, secrecy, integrity and honest competence and professional careers on the professional skepticism of the auditor through a questionnaire among 119 auditors of the Audit Organization and Institutions The audit of the member of the Iranian Society of Accountants, including all partners, managers and supervisors of the audited distribution, was analyzed. The research method is descriptive-survey. For analyzing the research hypotheses, analysis of variance and regression with SPSS software were used. The results of the data analysis showed that all five components of professional ethics of accountants have a positive and significant effect on audit professional skepticism. However, the greatest impact is on professional competence and care. Therefore, the audit firms should pay particular attention to increasing the knowledge and skills of the staff of their institution in order to increase the quality of judgments and decisions.
  Keywords: Auditor's Professional skepticism, Professional ethics, Audit Organizations Member of the Iranian Association of Official Accountants
 • Manijeh Haghighinasab *, Mohammadreza Rostami, Farzaneh Khobbakht, Nazanin Hakimifar Pages 27-42
  Many studies generally have represented the positive effects of investor relationship management on stock market value creation. The purpose of investor relations is gaining support and understanding via mutual benefit created between stockholders and organization that leads to an interactive and two-way collaboration relationship. Successful companies utilize the relationship marketing management with investors and stockholders as one of the strategies for utilizing sustainable competitive advantage in today's business world. This is the world in which maintaining the current stockholders to reach the goals is essential. In this study relation between active firms in Tehran Stock Exchange Market and its stockholders have been investigated based on the relationship marketing philosophy. In the next step, we have examined the effect of IR management on financial outcomes in the stock. We have adapted a framework proposed by Hofman and his teammate in 2010. A sample with some criteria extracted from The Tehran Stock Exchange database from 2011 to 2015. Multivariate linear regression model we are used within this research for hypothesis testing the cross-sectional data and compound method. The main dimensions in the model are investor relations, relationship marketing, relationship orientation, relationship evaluation, trust, commitment, liquidity stock return and cost of equity capital. Research findings show that there is a positive and meaningful relationship between liquidity and all dimensions of relationship marketing except for relationship evaluation. There is a positive and meaningful relationship between stock return and all dimensions of relationship marketing except for commitment. A positive and meaningful relationship was obtained for relation between reciprocity and cost of equity capital. No evidence was found and theories was not approved for meaningful effect of relationship orientation, relationship evaluation, commitment and trust on the cost of equity capital. As a final conclusion, due to importance of liquidity and stock return in this emerging market, it is beneficial for active companies to pursue dimensions of relationship marketing to manage their relation with the investors with quality.
  Keywords: Investor Relations, Relationship Marketing, Attitude to Relationships with Shareholders, Valuation Relationships with Shareholders
 • Shokrolah Khajavi *, Sara Ziyari Pages 43-55
  The main goal of this research is to determine how successful the non-traditional teaching tools are in seducing accounting student interest and enhancing their learning, consequently. Undergraduate students of management in 2018 first semester are considered as cases, to study crossword puzzle game effect on better understanding of terms and concepts of Cost Accounting course. The game was designated and implemented in 6 forms of topical crossword puzzles and a more complicated puzzle based on subjects presented in cost accounting literature. Finally, by controlling the student participation rate in the game, the effect of the game scores on their exam performance was examined. The results indicated that there was a significant positive relationship between the students' average score of puzzles and their course grades, but there was no significant relationship between the student’s attendance in the game and their final grades. Moreover, the results of considering the participants' viewpoint on the crossword puzzle game effectiveness in enhancing their motivation and learning, a 5-point Likert scale survey was utilized showed that the students found the puzzle game as a fun, challenging and effective tool in technical concepts learning. The results also suggest more innovative means and techniques of teaching accounting courses be taken into consideration.
  Keywords: Non-traditional Teaching Aids, Crossword Puzzle Game, Case Study, Cost Accounting Courses
 • Azin Shahmohammad, Zahra Pourzamani * Pages 57-73
  The objective of this study is to examine the impact of investor protection on the relationship between capitalized development costs and audit fees. 188 firms were chosen from Tehran Stock Exchange (statistical population) over years 2010 to 2017. In this research, descriptive statistics including tables and charts, central tendencies, dispersion, distributions for describing the sample, and combined regression method were used to analyze the data related to the research aspects. The Excel software was used to extract the data and the Eviews software was used to perform statistical tests. The normal test of the variables of the research is based on the Jarck-Braw statistic and its probability at the error level of 5%. And the Chow test was used to determine if the combined data is more efficient to estimate the desired function, and Fisher's statistic was used to examine the significance of the regression model. Also, t-Student statistic was used to examine the significance of the coefficients of the explanatory variables of regression model and Durbin-Watson test was used to investigate the non-self-correlation of model residuals. The results showed that investor protection and capitalized development costs have no significant impact on audit fees, but investor protection has significant impact on the relationship between capitalized development costs and audit fees
  Keywords: Investor Protection, Capitalized Development Costs, Audit Fees
 • Jaber Mohammadmoosaee, Babak Jamshidinavid *, Mehrdad Ghanbari, Farshid Kheirollahi Pages 75-87
  The main purpose of this research is to propose a fraud detection model using an integrated approach based on the factor analysis model and the artificial neural network method. The network used to predict corporate financial fraud has 17 neurons (selected financial ratios) in the input layer and 1 neuron (corporate fraud status) in the output layer. The conversion function used in the output layer is linear and for the middle layer a non-linear sigmoid function is selected. The neural network used in this research is a feed forward neural network with back propagation algorithm. The statistical population of this study is comprised of the companies listed in Tehran Stock Exchange in the time interval from1392 to 1393. Out of these companies, 140 have been selected as the research sample. The Beneish M-Score model has been used in order to classify the companies with the likelihood of fraudulent and non-fraudulent reporting. According to the Beneish M-Score Model, 78 companies were fraudulent in terms of their reports and 62 were non-fraudulent. For the final selection of the input variables (financial ratios) in the artificial neural network, the confirmatory factor analysis model and the principal component analysis model have been used. The results obtained from the aforementioned models have shown that the reported structure of the neural network model has 7 hidden layer neurons and the momentum learning algorithm has been used for training the network. This algorithm was more precise and functioned better than other reviewed structures. Therefore, it was selected as the final adjustment of the neural network.. The obtained results indicated that the artificial neural network method had a higher performance in this regard; in that the precision of classification of fraudulent and non-fraudulent firms and the overall performance of the artificial neural network method was57and 69%,72,73%,61,62% respectively.
 • Amirreza Nematolahi, Roya Darabi *, Fatemeh Sarraf, Yadollah Nouri Fard Pages 89-102
  There are many factors in the transparency of financial information, the most important and most effective of which are financial components. In this research, we merely consider financial insurance agents in transparency of financial information because of, insurance accounting specific nature.The purpose of this study was to investigate the effective relationship between financial insurance factors and financial information transparency of the insurance industry.To determine the final financial components of insurance, experts of the insurance industry were consulted and a researcher-made questionnaire was used to collect data.The research sample consisted of 151 managers and experts in the insurance industry selected by random sampling method. The realm of this research is 2017 and city of Tehran. One-sample t-test was used to analyze the data in a small phase.The results indicate that financial insurance factors have a meaningful relationship with the transparency of financial information in the insurance industry, but violations were also found in the research components.The results of the ranking showed that the disclosure of leverage ratios and deferred loss accounts has the highest degree of significance.
  Keywords: Transparency, Insurance Industry, Financial Ratios, Disclosure of Information, Transparency of Financial Information
 • Hassan Chenari Bouket, Bahman Banimahd * Pages 103-125
  Corporate sustainability is an economic and strategic imperative concept with the potential to create opportunities and risks for different type of businesses. The tension and possible relation between economic sustainability performance (ESP) and non-financial environmental, social, and governance (ESG) sustainability performance have been broadly yet ineffectively discussed in business literatures. This paper focuses to fill this gap by proposing a framework containing four integrated strategies of the sustainability theory integration, sustainable shared value creation, continuous performance improvements, and sustainability performance reporting and assurance. Proposals are advanced for each of these strategies in promoting future sustainability research works.
  Keywords: Sustainability, Managerial Decision-Making, Shared Value Creation, Reporting, Assurance