فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 47، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیرمحمد ابراهیمی، حمیدرضا دولتخواه*، فاطمه شاکری صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  مسائل بهداشت عمومی و انتشار بیماری ها با جغرافیای مناطق رابطه مستقیم دارند. این مطالعه با هدف تعیین توزیع مکانی موارد بروز بیماری مالاریا در شهرستان جهرم واقع درجنوب استان فارس، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  طراحی و اجرا شد.
   
  مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده که جهت تحلیل مکانی طول و عرض جغرافیایی مربوط به محل سکونت هر بیمار، از روش خود همبستگی مکانی موران (Moran) و روش درون یابی کرینجینگ (Kriging)در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(نسخه 3/10) استفاده گردید.
  نتایج
  طی سال های مورد مطالعه 136 مورد بیماری رخ داده است که بیشترین بروز انگلی(API) مربوط به سال های 1387، 1385 و 1386 به ترتیب با بروز انگلی116/0، 115/0و 108/0 در هزار نفر جمعیت بوده و از سال 1387 به بعد بروز انگلی با نوسان اندکی سیر نزولی داشته است. تحلیل مکانی، روش درون یابی کرینجینگ و طبقه بندی جفو، نشان داد که مناطق حاشیه شهر جهرم دارای میزان خطر بروز بسیار زیاد(میزان بروز275/0در هزار نفر جمعیت) و توزیع بیماری نیز به صورت تصادفی بود.(P=0.73)(Moran index=0.04) (Z-score=0.33)
  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد شیوع بیماری مالاریا درحاشیه شهر جهرم بیشتر از سایر مناطق می باشد. تحلیل مکان بیماری نیز به ما نشان داد که مناطق با شیوع بالا و بررسی عوامل محیطی، می تواند بعنوان ابزار مفید، در برنامه کنترل و پیشگیری از مالاریا کمک شایانی کند.
  کلیدواژگان: مالاریا، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل مکانی، جهرم
 • محسن جعفری*، لیلا قاسمی کیا، محسن محمدی، حسین علیمددی، آرش عباسی، اباذر پورنجف، رامین کفشگری، کتایون برهانی، محمود خدابنده صفحات 8-14
  مقدمه
  فلوروکینولون ها یکی از آنتی بیوتیک های رایج در درمان عفونت های ناشی از شیگلا در سراسر جهان می باشند. وجود پلاسمیدهای حمل کننده ژن های مقاومت به کینولون یکی از مهم ترین مکانیسم های بروز مقاومت به این داروها می باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین وجود ژن های پلاسمیدی مقاومت به کینولون ها (qnr) در شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری جداشده از اسهال کودکان می باشد.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه 10 ماهه که از ابتدای خرداد لغایت انتهای اسفند سال 1396 انجام گردید، 91 جدایه شیگلا از مجموع 358 نمونه های مدفوعی اسهالی غیرتکراری به دست آمد. پس از شناسایی و تائید ایزوله های شیگلا، آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی بر اساس دستورالعملCLSI  انجام گردید. آزمون مولکولی  PCR به منظور تکثیر ژن های qnrA، qnrB، qnrC، qnrD و qnrS انجام شد.
  نتایج
  آزمون آگلوتیناسیون اسلایدی نشان داد که 2/69% و 7/30% از ایزوله ها به ترتیب شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری بودند. نتایج آزمون انتشار ژل نشان داد که تمامی ایزوله های شیگلا فلکسنری به لووفلوکساسین حساس بودند. اکثر سویه های شیگلا سونئی به استرپتومایسین مقاوم بودند. فراوانی ژن های qnrA، qnrB و qnrS به ترتیب برابر 4/26%، 7/74% و 2/46% بود. تمامی سویه ها از نظر وجود ژن های qnrC و qnrD منفی بودند.
  نتیجه گیری
  ژن qnrB شایع ترین ژن PMQR در مراکز درمانی ما می باشد و این به دلیل منشا پلاسمیدی، قابلیت انتقال و توانایی بالایی برای انتشار به سایر ایزوله ها است. پیشنهاد می گردد به دلیل تغییر مداوم الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی، به صورت دوره ای حساسیت باکتریایی در میان جمعیت های مختلف بررسی و درمان تجربی مناسب انتخاب شود.
  کلیدواژگان: کینولون ، پلاسمید، شیگلا سونئی، شیگلا فلکسنری، اسهال کودکان
 • سیما پویان، نادیا کاظمی پور*، فرخ رخ بخش زمین صفحات 15-24
  مقدمه

  عفونت های باکتریایی مجاری ادراری یکی از شایع ترین عفونت ها در دوران بارداری محسوب می شوند. اکثر باکتری های مزبور مولد بیوفیلم و مقاوم به ترکیبات ضد میکروبی هستند. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و میزان تشکیل بیوفیلم توسط ایزوله های اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه حاصل از نمونه های ادراری زنان باردار در کرمان بود.

  روش کار

  نمونه ادرار 107 زن باردار بررسی شد. ایزوله ها با آزمون های بیوشیمیایی شناسایی و برای تعیین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک ها به روش انتشار دیسک و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد ارزیابی شدند. هیدروفوبیسیتی سطح سلول و توانایی تشکیل بیوفیلم بر سطوح شیشه و پروپیلن در شرایط سکون و حرکت تعیین شدند. قابلیت اثرآنتی بیوتیک ها بر میزان تشکیل بیوفیلم بر سطح کاتتر ادراری مشخص شد.

  یافته ها

  از 80 نمونه مثبت، 35 ایزوله اشریشیا کلی و 15 ایزوله کلبسیلا پنومونی ها انتخاب شدند. بیشترین مقاومت و حساسیت به ترتیب نسبت به آموکسی سیلین و ایمی پنم تعیین شد. موارد با هیدروفوبیسیتی بیشتر از 70% قابلیت بهتری در تشکیل بیوفیلم به خصوص بر سطح پروپیلن در حالت متحرک نشان دادند. کشت با رقت های ×MIC25/0 و 5/0 از آنتی بیوتیک های انتخابی، توانایی چسبندگی ایزوله ها بر سطح کاتترهای ادراری را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  باید پژوهش های مشابه به طور مداوم در مراکز پزشکی مختلف در راستای ارزیابی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین میزان بیوفیلم صورت پذیرد تا بر اساس نتایج، راه کارهای مناسب تر درمانی برای جلوگیری از تشکیل بیوفیلم انتخاب و بهترین عملکرد درمانی در ارتباط با مبتلایان به عفونت های ادراری افراد باردار ارایه شود.

  کلیدواژگان: ععفونت ادراری زنان باردار، اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، مقاومت آنتی بیوتیکی، بیوفیلم
 • صابر رضانژاد، مهدی کارگرفرد*، عفت بمبئی چی، رویا کلیشادی صفحات 25-32
  هدف
  در این مطالعه اثر تعاملی فعالیت ورزشی هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر میزان سرب خون مردان در مواجهه با هوای آلوده ی شهری مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این تحقیق، تعداد 46 آزمودنی با میانگین 1/2±25، داوطلبانه و با رضایت کامل در این مطالعه شرکت و بصورت تصادفی در 4 گروه؛ مکمل و تمرین (11 نفر)- تمرین (11 نفر)- مکمل (12 نفر) - کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. فعالیت هوازی یکسان برای گروهای اول و دوم  و مصرف مکمل مولتی ویتامین - مینرال 500mgبرای گروه های اول و سوم تحقیق انجام گرفت. متغیر شامل یک بار قبل و یک بار بعد از پایان  تحقیق اندازه گیری شد. از آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه بین گروهی و آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه زوج گروه ها استفاده شد. سطح معنی داری (0/05>p) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج کاهش معناداری در میزان غلظت سرب در گروه های ترکیبی و مکمل و افزایش معناداری در گروه تمرین نشان داد (0/05>p). نتایج تحلیل واریانس تفاوت معناداری بین گروه ها در میزان غلظت سرب نشان داد، که این تفاوت بین گروه ترکیبی و گروه تمرین معنادار، ولی بین گروه ترکیبی و مکمل معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  فعالیت ورزشی هوازی همراه با مصرف مکمل موجب کاهش قابل توجهی درمیزان غلظت سرب در هوای آلوده می شود. بنابراین، پیشنهاد می شود جهت کاهش جذب سرب، مواد غذایی حاوی ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن به اندازه مصرف گردد و در صورت کمبود از مکمل های آنتی اکسیدانی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: فعالیت ورزش هوازی، مکمل مولتی ویتامین مینرال، سرب، هوای آلوده شهری
 • سعید جمالی برایجانی*، نادر رهنما، سعید اریشم کار صفحات 33-41
  مقدمه
  اسپوندیلولیزیس یک عیب مهره ای یک طرفه و بدون لغزش است که معمولا مهره های کمری چهارم و پنجم را درگیر می کند و به علت بی ثباتی می تواند منجر به درد و کاهش کیفیت زندگی در بیماران شود. از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسپوندیلولیزیس بود.
  روش کار
  تعداد 14 نفر زن بیمار مبتلا به اسپوندیلولیزیس با تشخیص پزشک جراح مغز و اعصاب به صورت هدف مند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی، مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به انجام تمرینات منتخب پیلاتس پرداختند، اما گروه کنترل در این مدت در هیچ گونه فعالیت درمانی شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول بودند. میزان درد بیماران با مقیاس دیداری درد و کیفیت زندگی آنان با پرسش نامه کیفیت زندگی- 36، قبل و بعد از هشت هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه تکراری (من ویتنی و یا ویلکاکسون) استفاده شد. سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. 
  یافته ها: در گروه مداخله درد به طور معناداری کاهش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد. در مجموع، تفاوت بین گروه مداخله و کنترل در خصوص درد معنادار بود. در گروه مداخله کیفیت زندگی به طور معناداری افزایش یافت، اما در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد. در مجموع تفاوت بین گروه مداخله و کنترل در خصوص کیفیت زندگی معنادار بود.
  نتیجه گیری: از یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات منتخب پیلاتس می تواند موجب بهبود درد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسپوندیلولیزیس شود، از این رو، احتمالا می تواند به عنوان یک مدالیته مفید برای توانبخشی و درمان بیماری اسپوندیلولیزیس توصیه شود.
  کلیدواژگان: اسپوندیلولیزیس، پیلاتس، درد، کیفیت زندگی
 • فاطمه قاصد، جبار بشیری* صفحات 42-51
  مقدمه
  کاسپازها در فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلول نقش مهمی دارند و از طرفی گل سرخ نیز دارای تاثیرات محافظتی در این زمینه می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین های هوازی همراه با عصاره ی گل سرخ بر بیان ژن های کاسپاز 3 و 9 عضله ی نعلی در موش های صحرایی نر بود.
  روش کار
  در این تحقیق تجربی، 50 سر موش صحرایی نر دو ماهه با نژاد ویستار تهیه و به صورت تصادفی در پنج گروه (کنترل سه ماهه، کنترل شش ماهه، تمرین، عصاره گل سرخ، ترکیبی) قرار گرفتند. گروه های تمرین هوازی و تمرین هوازی+ گل سرخ به مدت 5 روز در هفته و به مدت 12 هفته روی نوارگردان به شیب 15 درصد شرکت کردند. گروه عصاره گل سرخ و ترکیبی از طریق گاواژ، به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک گرم (09/0گرم گل سرخ + 9 سی سی سالین) دریافت نمودند. پس از مداخله تمرینات هوازی و مصرف عصاره گل سرخ، مراحل جراحی و استخراج نمونه برای موش ها انجام شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس در سطح معنی داری کمتر از 5 0/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها: بیان ژن کاسپاز 3 و 9 در عضله نعلی گروه های تمرین هوازی و عصاره گل سرخ و گروه ترکیبی (گل سرخ و تمرین هوازی) نسبت به گروه کنترل شش ماهه و سه ماهه بیان کمتری داشته است به طوری که در گروه کنترل شش ماهه بیشترین بیان را داشته است (05/0> P).
  نتیجه گیری: با توجه به نتایج، احتمالا با استفاده از تمرینات هوازی و عصاره ی گل سرخ می توان میزان آپوپتوز سلولی را با کاهش بیان ژن کاسپاز 3 و 9 کاهش داد و روند ضعف عضلات بدن را نیز کند نمود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، کاسپاز 3، کاسپاز 9، عصاره ی گل سرخ
 • اکبر کاظمی، فاطمه آتشی، ریحانه روحی جهرمی، دانش جوشقانی، پژمان حامدی اصل*، فاطمه وحیدی نژاد، عبدالرحمن محتشمی فر، زهرا هوشیار، زهرا رضایی، نازیلا شیروانی، پگاه عیدی زاده، فرنوش حاتمی صفحات 52-55

  چکیده

  سابقه و هدف

  اغلب موارد سپسیس باکتریایی مرتبط با انتقال خون ناشی از کنسانتره پلاکتی (PC) آلوده شده است. غربالگری کنسانتره پلاکتی برای تشخیص آلودگی باکتریایی در ایران ضروری است و در برنامه های کنترل کیفیت انجام می شود. در این تحقیق، فراوانی آلودگی باکتریایی کنسانتره پلاکتی در راستای کنترل کیفیت با روش رنگ آمیزی گرم و کشت میکروبی موردمطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی- مقطعی به صورت تصادفی، تعداد 880 کورد از 440 کیسه فرآورده پلاکتی (از هر کیسه پلاکتی 2 عدد کورد به دست آمد) در روزهای اول و سوم انتخاب و وارد مطالعه گردید. پس از تهیه اسمیر مستقیم جهت رنگ آمیزی گرم، نمونه ها در محیط های بلاد آگار، و آگار شکلاتی در شرایط هوازی و میکروائروفیل جهت شناسایی کوکسی های گرم مثبت و منفی و باسیل های گرم مثبت و در محیط مک کانکی در شرایط هوازی جهت شناسایی باسیل های گرم منفی کشت داده شدند.
  یافته ها
  از مجموع 440 کیسه پلاکتی افراد اهداءکننده در سازمان انتقال خون جهرم که از هرکدام 2 عدد کورد پلاکتی (880 نمونه) برای بررسی در روزهای اول و سوم تهیه شد، 1 مورد استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس جدا شدند. لذا میزان فراوانی آلودگی فرآورده های پلاکتی در شهرستان جهرم 23/0 درصد تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  انجام آزمایش های رنگ آمیزی و کشت باکتریایی از کوردهای تمام کیسه های پلاکتی قبل از مصرف راه کار مناسبی در راستای ایمنی و پیشگیری از واکنش های ناشی از آلودگی باکتریایی فرآورده های پلاکتی و کنترل کیفی می باشد.

  کلیدواژگان: پلاکت، آلودگی باکتریال، کشت باکتری، انتقال خون، اهداءکنندگان خون
 • زینب حیدری*، محمد شکرزاده، عباس محمدپور صفحات 56-62
  زمینه و هدف
   سقط مکرر یک اختلال هتروژن با علل مختلف است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، به معنای ختم خودبخودی حاملگی قبل از هفته 20 بارداری، حداقل سه بار یا بیشتر می باشد. ناهنجاری های ژنتیکی یکی از علل اصلی بروز آن است. ژن beta fibrinogen FGB 455 G/A)) یکی از ژن های موثر در ایجاد ترومبوفیلی و بروز سقط مکرر است.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مورد- شاهدی101 زن دچار سقط مکرر و 50 زن سالم بدون سابقه سقط(کنترل) حضور یافتند. 5cc از خون محیطی آنها در لوله های حاویEDTA جمع آوری شد. .DNA ژنومی با روش salting out استخراج شد و با تکنیک PCR-RFLP بررسی ژنوتیپی پلی مورفیسم انجام شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار medcalc صورت پذیرفت.
  یافته ها
  شیوع فراوانی ژنوتیپی GG,GA,AA ژن FGB به ترتیب در گروه بیمار 65% ، 30% ، 6%، و در گروه کنترل 48% ، 50% ، 2% بود(p=0/0403). درصد فراوانی اللی G و A به ترتیب در گروه بیمار 79% و 21% و در گروه کنترل 73% و 27% بود(p=0/3215). شواهد نشان داد هموزیگوت طبیعی GG ، نسبت به هتروزیگوت GA با p=0/0242 و همچنین نسبت به مجموع GA+AA با p=0/0560 اثر محافظتی دارد. علاوه بر آن ، هتروزیگوت بودن نسبت به هموزیگوت بودن ، 2برابر افزایش خطر سقط مکرر را نشان می دهد2/3667 , 1/1757- 4/7641)  (OR= 95%CI.
  نتیجه گیری
   بر اساس نتایج ، پلی مورفیسم  rs1800790 ژن FGB از لحاظ ژنوتیپی احتمالا با بروز سقط مکرر مرتبط است.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم rs1800790، ژن FGB، سقط مکرر، PCR-RFLP
|
 • Amir Mohammad Ebrahimi, Hamid Raza Dowlatkhah*, Fatemeh Shakeri Pages 1-7
  Background and Objective
  Public health issues and spread of diseases are directly related to the regional geography. The present study was designed and conducted to investigate geographical distribution of Malaria in southern Fars province in Jahrom city using the Geographical Information System (GIS).
  Materials and Methods
  In the present Descriptive study, the geographical coordinates of each patient were determined for spatial analysis of malaria. For spatial analysis, Moran’s index autocorrelation and kriging interpolation method were used in GIS-10.3 software.
  Results
  A total of 136 cases of Malaria had occurred during the study years. The highest annual parasite incidence related to 2006, 2007, and 2008 with incidence rate of 0.15, 0.108, and 0.116 in every 1000 people respectively, and since 2008, with a slight fluctuation the incidence of Malaria had had a descending trend, with Moran index of 0.04 and Z-score of 0.33, indicating random distribution. The results obtained from Kriging method and Jeefoo et al. classification showed that the risk of incidence is very high(0.275 per 1,000 people) on the margins of Jahrom city (P=0.73)(Moran index=0.04)(Z-score=0.33)
  Conclusion
  This study indicated that the prevalence of malaria in the margin of the city of jahrom is more than central areas. Spatial Analysis of the disease also can be a useful tool in malaria prevention and control program by showing hisk risk areas for malaria and it can help to assess environmental factors.
  Keywords: Malaria, Geographical Information System, Spatial analysis, Jahrom
 • Mohsen Jafari*, Laila Ghasemi Kia, Mohammadi Mohsen, Hossein Alimadadi, Arash Abbasi, Abazar Pournajaf, Ramin Kafshgari, Katayoun Borhani, Mahmoud Khodabandeh Pages 8-14
  Introduction
  Fluoroquinolones are the most commonly antibiotic in treatment of Shigella infections worldwide. The presence of plasmids carrying quinolone-resistance genes is one of the most important mechanisms for resistance to these drugs. Therefore, the aim of this study was to investigate the presence of quinolone resistance plasmid genes (qnr) in Shigella sonnei and Shigella flexneri isolated from pediatric diarrhea.
  Material and methods
  In a 10-month study from the beginning of June to the end of March 2012, 91 isolates of Shigella were obtained from 358 non-repetitive diarrhea samples. After identification and confirmation of Shigella isolates, an antibiotic susceptibility test was performed based on the CLSI instruction. The molecular PCR test was performed to amplify qnrA, qnrB, qnrC, qnrD and qnrS genes.
  Results
  69.2% and 30.7% of isolates were Shigella sonnei and Shigella flexneri in the Slide agglutination test, respectively. The results of the gel diffusion test showed that all Shigella flexneri were susceptible to levofloxacin. Most of the Shigella sonnei were resistant to Streptomycin. The frequency of qnrA, qnrB and qnrS genes were 26.4%, 74.7% and 46.2%, respectively. All strains were negative for qnrC and qnrD genes.
  Conclusions
  The qnrB gene is the most common PMQR gene in our treatment center; and it's related to plasmid source, the ability to transmit and high ability to spread to other isolates. It is suggested that, due to the continuous change of antibiotic susceptibility pattern, periodic bacterial sensitivity performed among different populations and appropriate experimental treatment should be selected.
  Keywords: Quinolone, Plasmid, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Children's Diarrhea
 • Sima Pooyan, Nadia Kazemi, Pour*, Farokh Rokhbakhsh, Zamin Pages 15-24
  Introduction

  Urinary tract infections are the common medical problems in pregnant women and associated bacteria produce biofilm which protects them from antibiotics. Aim of this study was to determine the pattern of antibiotic resistance and biofilm formation by Escherichia coli and Klebsiellapneumoniae isolated from urine of pregnant women in Kerman, Iran.
  Methods and Materials:107 urine samples were collected from pregnant women. Identification was performed by biochemical tests. Antibiotic sensitivity by disc diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC) by agar dilution method were performed. The cell surface hydrophobicity (CSH) behavior of those strains and their ability to form biofilm on glass and propylene surfaces was evaluated in static and shake conditions. The effect of antibiotics on biofilm formation ability was also determined on the catheter surface.

  Results

  From 80 positive cases, 35 isolates of Escherichia coli and 15 isolates of Klebsiella pneumoniae were selected for this research. The Maximum resistance and sensitivity of isolates were observed about amoxicillin and imipenem, respectively. All isolates with CSH higher than 70% showed better biofilm formation even though on propylene in shaking state. Treatment of culture with 0.5 MIC (µg/ml) and 0.25 MIC (µg/ml) of selected antibiotics significantly reduced the adhesion ability of isolates.

  Conclusion

  The survey therefore came to the conclusion that similar researches should be continuously repeated in different medical centers to test antimicrobial susceptibility as well as diagnosing and quantifying biofilm infection which surely achieved data help to find appropriate therapeutic way against UTI in pregnancy.

  Keywords: UTI, Pregnant Women, Escherichia Coli, Klebsiella Pneumonia, Antibiotic Resistance, Biofilm
 • Saber Rezanejad, Mehdi Kargarfard*, Effat Bambaeichi, Roya Kelishadi Pages 25-32
  Objective
  In this study, the interactive effect of aerobic exercise and the intake of multivitamin-mineral supplementation on men blood lead levels in expose of polluted urban air was studied.
  Method
  In this study, 46 Subjects with a mean of 25 ± 1.2 voluntarily and with satisfaction in this study were randomly assigned to 4 groups: supplement and exercise (n=11), exercise (n=11), supplement (n=12), control (n=12). Aerobic exercise for the first and second groups and intake of supplementation were taken for the first and third groups of research. The measured variable was measured once before and the end of 12 weeks. ANOVA was used for comparison between groups and the LSD post hoc test was used to compare the pair of groups. A significant level (p <0.05) was considered.
  Results
  there was a significant decrease in the concentration of lead in the combined and supplementary groups and a significant increase in the exercise group compared with the pre-study (p <0.05). The results of ANOVA showed a significant difference between the groups in the concentration of lead. This difference was significant between the combined group and the training group, while there was no significant difference between the combined and complementary groups.
  Conclusion
  The results showed that reduced the concentration of lead in air pollution. Therefore, it is recommended that the amount of vitamins and minerals needed for the body be used in order to reduce lead absorption, and in the absence of antioxidant supplements.
  Keywords: Aerobic exercise activity, multivitamin minerals supplement, lead, urban polluted air
 • Saeid Jamali Brayjani*, Nader Rahnama, Saeid Abrishamkar Pages 33-41
  Spondylolysis is a one- sided and non-slide defect of spine that usually involved the fourth and fifth lumbar spine. It can lead to pain and lower quality of life in patients due to instability. So, the aim of this study was to examine the effect of eight weeks Pilates exercise on pain and quality of life in patients with spondylolysis.
  Materials and Methods
  Fourteen women with spondylolysis diagnosed by neurosurgeon were selected, and were randomly divided into two equal groups: experimental and control. Experimental group performed selected Pilate's exercises for eight weeks, three sessions (each 60 minutes) in a week. But during these times, control group did not participate in any treatment activity and performed normal daily activities. Pain (Visual Analog Scale), and quality of life (quality of Life Questionnaire SF-36), of samples were evaluated before and after eight weeks of training. For data analysis, analysis of variance model with repeated measurement or Man-Whitney u or Wilcoxon tests were employed value ≤0.05 was used as statistically significant.
  Results
  In experimental group pain were significantly decreased, but no significant differences were observed in control group. However, in total there were significant differences between experimental and control groups. In experimental group, quality of life were significantly increased, but no significant differences were observed in control group. In total there were significant differences between experimental and control groups.
  Conclusion
  It can be concluded that, Pilates selected training could improve pain and quality of life in patients with spondylolysis, so that it could be suggested as a useful modality for the rehabilitation and spondylolysis treatment.
  Keywords: Spondylolysis, Pilates, Pain, Quality of Life
 • Fatemeh Ghased, Jabbar Bashiri* Pages 42-51
  Introduction &
  Objective
  Caspases play an important role in the cellular death process, and, on the other hand, Rose also has protective effects in this field. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of rose extract and aerobic exercises on caspase 3 and Soleus muscle genes expression in male rats.
  Methodology
  In this experimental study, 50 male Wistar male two months old were randomly divided into five groups (three-month control, exercise, six-month control, rosy extract and exercise + flower extracts) Red). To do this, aerobic exercise groups and aerobic exercises for 5 days a week and for twelve weeks on a treadmill participated in a gradient of 15%. After intervention, aerobic exercises and the use of rosé extract to investigate the effect of aerobic exercises and extract of rose Surgery and specimen extraction for mice were performed on mice. The data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov tests, analysis of variance and Tukey post hoc test at a significant level of 0.5-0.
  Results
  Caspase 3 and 9 expression in aerobic training groups and extract of roses and combined groups (roses and aerobic exercises) decreased in control group (P <0.05).
  Conclusion
  According to the results, using aerobic exercises and extract of roses, the amount of apoptosis can be reduced by decreasing the expression of caspase 3 and 9, and slow down the muscle weakness.
  Keywords: Aerobic Exercise, Caspase 3, 9, Extract of Rose
 • Akbar Kazemi, Fatemeh Atashi, Reyhneh Rouhi Jahromi, Danesh Javeshghani, Pejman Hamedi, Asl*, Fatemeh Vahidinezhad, Abdolrahman Mohtashemifar, Zahra Hooshyar, Zahra Rezaee, Nazila Shiravani, Pegah Eidizadeh, Farnoosh Hatami Pages 52-55

  Abstract

  Background and objective

  Most cases of blood transfusion-associated bacterial sepsis are caused by platelet concentrates (PCs). Screening of PCs is carried out in the Iranian quality control plans as it is essential for detection of bacterial contamination. With regard to quality control, this study investigated the frequency of bacterial contamination of PCs through Gram staining and microbial culture methods.

  Materials and methods

  In this descriptive cross-sectional study, 880 cords out of 440 platelet product bags (two cords per platelet bag) were selected on the first and third days and included in the study. Direct smears were prepared from the samples for Gram staining, then they were cultured in blood agar and chocolate agar under aerobic and microaerophilic conditions for detection of both Gram positive and negative cocci and Gram positive bacteria. Cultures were also made in MacConkey medium under aerobic conditions to identify Gram negative bacilli. In cases of bacterial growth and colony formation, differential tests were performed to detect the bacteria.

  Findings

  One case of Staphylococcus saprophyticus was isolated of 440 platelet bags collected from donors in Jahrom Blood Transfusion Organization, from which two platelet cord (880 samples) had been isolated on the first and third days. Accordingly, a contamination frequency of 0.23% was detected for platelet products in Jahrom city.

  Conclusion

  Performing staining and bacterial culture from all of the platelet cords before they are used is a good way to ensure safety and prevent bacterial contamination from platelet products and quality control.

  Keywords: Platelet, bacterial contamination, bacterial culture, blood transfusion, blood donors
 • Zeinab Heidari*, Mohammad Shokrzadeh, Abbas Mohammadpour Pages 56-62
  B

  Introduction
  Recurrent Abortion is a genetic disorder with different etiologies, as defined by the World Health Organization (WHO), three or more times consecutive pregnancy losses. Genetic anomalies are one of the main etiologies of recurrent abortion. The purpose of the study was to investigate the association between beta fibrinogen (rs1800790) gene polymorphism and recurrent abortion in Iranian women.
  Materials and Methods
  In this case-control study, 101 women with recurrent abortion (19-41 years) and 50 women with no history of abortion (23-57 years) (controls) were present. Five milliliters of their blood was collected in EDTA tubes in Imam Khomeini hospital, Sari, Iran, during 2017-2018. Genomic DNA was extracted using salting-out method and genotypic study of polymorphism was performed using PCR-RFLP method. Statistical analysis was performed using Medcalc software version 15.
  Results
  Relative frequency of AA, GA, GG genotypes for FGB in patient group were 5.94%, 29.7% and 64.36% and in control group were 2%, 50%, 48% respectively (p= 0.040). The percentage of G and A alleles was 79% and 21% in patient and 73% and 27% in control groups, respectively (p= 0.322). Evidence indicated the AA mutant gene does not increase the risk of recurrent abortion and there is no significant association (p= 0.472). But GA heterozygote relative to GG reference genotype decrease the risk of recurrent abortion (OR= 0.44, 95%CI: 0.22-1.90, P= 0.024).
  Conclusion
  The results showed that rs1800790 FGB gene polymorphism did not increase the risk of recurrent abortion.
  Keywords: Rs1800790, Recurrent abortion, Beta Fibrinogen- 455 G, A