فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اجتماعی - پیاپی 33 (بهار 1398)
 • پیاپی 33 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی فرنام*، شهنواز محمودزهی صفحات 1-18
  مقدمه
  اعتیاد اختلالی مزمن و بازگشت کننده است که تاثیرات عمیق اجتماعی، روان شناختی، جسمی و اقتصادی در پی دارد. با توجه به تاثیرات آن بر جامعه و افراد هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه ی بین هیجانات منفی با وسوسه و احتمال مصرف افراد وابسته به مواد دارای بازگشت بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری (PLS) به روش تحلیل مسیر بود. نمونه پژوهش 130 نفر از افراد وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به درمانگاه های ترک اعتیاد شهر زاهدان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی (SSAS)، هیجانات منفی (21-DASS) و پیش بینی از بازگشت (RPS) استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری رگرسیون گام به گام و مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای 23-SPSS و Smart-PLS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد. از بین زیر مقیاس های هیجان منفی، افسردگی و اضطراب توان پیش بینی احتمال مصرف مواد را داشتند در صورتی که زیر مقیاس استرس توان پیش بینی قدرت میل افراد وابسته به مواد افیونی دارای بازگشت را داشتند (05/0>P). هم چنین الگوی مدل یابی ساختاری نشان داد که حمایت اجتماعی تاثیر منفی معناداری علیه پیش بینی از بازگشت دارد و اثر هیجان های منفی را بر پیش بینی از بازگشت کم می کند و به عنوان یک ضربه گیر عمل می کند درحالی که هیجان های منفی بر پیش-بینی از بازگشت مواد تاثیر مثبت می گذارند و باعث افزایش بازگشت افراد به مواد می شوند (05/0>P).
  نتیجه گیری
  به طورکلی مصرف مواد و اعتیاد یکی از معضلات و نگرانی های عمده جهان امروز است و ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، به ارتباط با افراد و کمک و حمایت آنان نیازمند است؛ بنابراین حمایت اجتماعی با افزایش سلامت روان شناختی فرد همانند سپری علیه بازگشت پس از درمان عمل می کند. ایجاد حمایت اجتماعی برای معتادان در حال ترک یکی از عناصر مهم در کاهش وسوسه و ترک مواد است. 
  کلیدواژگان: هیجان های منفی، وسوسه و احتمال مصرف، مصرف مواد، حمایت اجتماعی، بازگشت اعتیاد
 • مجتبی دلیر، ناهید قاسمی* صفحات 19-34
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و هیجان خواهی در تاب آوری امدادگران جمعیت هلال احمر اجرا گردید.
  روش
  تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال 97-96 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 150 نفر از این امدادگران بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسش نامه ارزیابی حمایت اجتماعی (1986) و مقیاس هیجان خواهی (1978) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان دادند که بین همه مولفه های هیجان خواهی با تاب آوری همبستگی معنی دار وجود دارد. بعلاوه، بین همه مولفه های حمایت اجتماعی با تاب آوری همبستگی معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان خواهی و حمایت اجتماعی قدرت پیش بینی تاب آوری در بین امدادگران را دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت تاب آوری در شرایط تنش زا در بین امدادگران، توصیه می شود میزان هیجان خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نیز امکان دریافت حمایت اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد. 
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، هیجان خواهی، تاب آوری، امدادگران
 • فریبرز نیکدل*، صادق جاودانیان صفحات 35-52
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرحواره های شناختی پرخاشگر، شیوه های کنترل خشم و رضایت جنسی مردان با گرایش آنها به خشونت علیه زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. جهت وصول به هدف فوق، از جامعه آماری تحقیق که عبارت بود از کلیه مردان متاهل استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1396، تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های گرایش به نزاع خشونت علیه زنان، طرحواره های شناختی پرخاشگر، سیاهه بروز خشم صفت- حالت اسپیلبرگر و رضایت جنسی پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد طرحواره های شناختی پرخاشگر با گرایش به خشونت علیه زنان رابطه مثبت و معنادار دارد. بین شیوه های کنترل خشم و گرایش به خشونت ارتباط منفی و معناداری وجود داشت. همچنین، ارتباط بین رضایت جنسی مردان و گرایش آنها به خشونت علیه زنان منفی و معنادار است. نتایج رگرسیون نشان داد طرحوراه های شناختی پرخاشگر، رضایت جنسی و شیوه کنترل خشم به ترتیب پیش بینی کننده های گرایش به خشونت علیه زنان بودند.
  نتیجه گیری
  طرحواره های شناختی پرخاشگر، رضایت جنسی و شیوه های مدیریت و کنترل خشم می توانند گرایش مردان به خشونت علیه زنانشان را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: طرحواره های شناختی پرخاشگر، شیوه های کنترل خشم، رضایت جنسی، گرایش به خشونت علیه زنان
 • فاطمه هاتف نیا*، فریبرز درتاج، احمد علی پور، نورعلی فرخی صفحات 53-76
  مقدمه
  بهزیستی روانشناختی از منظر روانشناسان اجتماعی نوعی احساس رضایت است. از آنجایی که بهزیستی روانشناختی پیامدهای روانشناختی مثبت زیادی به همراه دارد، بررسی عوامل موثر بر آن بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری بهزیستی روانشناختی بر پایه اهمال کاری تحصیلی و نقش واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت - منفی و رضایت از زندگی بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه‏ دانش آموزان دبیرستان های شهر ری در سال 97-1396 بود که 464 نفر از ایشان به صورت خوشه ایتصادفی انتخاب شدند و به مقیاس های بهزیستی روانشناختی (1989)، رضایت از زندگی (2001)، اهمال کاری (1390)، شناور بودن (2003) و مقیاس عواطف مثبت -منفی (1988) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل شدند.
  یافته ها
  از یافته های قابل توجه پژوهش حاضر می توان به تاثیر مستقیم و معنادار اهمال کاری تحصیلی بر رضایت از زندگی و عواطف مثبت و نیز نقش واسطه ای این دو متغیر در تاثیر بر بهزیستی روانشناختی اشاره کرد. در مجموع مدل پژوهش حاضر توانست 54 درصد از واریانس بهزیستی روانشناختی را تبیین کند.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود، روانشناسان اجتماعی و تربیتی جهت ارتقاء بهزیستی روانشناختی و کاهش اهمال کاری تحصیلی بر اساس عواطف مثبت و رضایت از زندگی دانش آموزان، برنامه های آموزشی مناسبی تدوین نمایند.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، اهمال کاری تحصیلی، شناور بودن، عواطف مثبت، رضایت از زندگی
 • مهرداد کلانتری*، حمیدطاهر نشلط دوست، حمیدرضا عریضی، امیدعلی باپیری صفحات 77-94
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوه های فرزند پروری بر معنا در زندگی با میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری دانش آموزان سال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه دینداری (گلاک و استارک،1965) شیوه های فرزندپروری(بامریند، 1973) سبک های هویت (برزونسکی،1989) و معنا در زندگی (استگر و همکاران،2006)بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیرهای دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت بر متغیر معنا در زندگی، معنادار است. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر دینداری بر متغیر معنا در زندگی در صورتی که متغیر سبک های هویت میانجی باشد، معنادار می باشد. در نتیجه معنا در زندگی به واسطه دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت پیش بینی می شود
  کلیدواژگان: معنا در زندگی، دینداری، شیوه فرزندپروری، سبک های هویت، نوجوانان دختر
 • بهمن اکبری گوابری، ازاده فرگت*، ساناز علی خواه، ملیناز مجیدی صفحات 95-114
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر رشت در دوماهه پایانی سال 1396 به تعداد تقریبی 300 نفر که از این بین تعداد 165 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و به نمونه گیری گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن(2000) و صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (2003) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین نمره کل سرمایه اجتماعی و خرده مقیاس های مشارکت در جامعه محلی، عاملیت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگی و تعاملات شغلی؛ و بین نمره کل سرمایه روانشناختی و خرده مقیاس های خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با صمیمیت زناشویی زوجین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P<).
  کلیدواژگان: صمیمیت زناشویی، سرمایه اجتماعی، سرمایه روانشناختی
 • طیبه مالمیر، مالک میر هاشمی، ناصر الدین کاظمی حقیقی، نسرین باقری* صفحات 115-127
  این پژوهش با هدف مدل یابی رضایت از زندگی ، ویژگی های شخصیتی ، سبک های حل مسئله و بی تابی روانی در افراد متاهل بود. جامعه آماری در این پژوهش افراد متاهل مراجعه کننده به سرای محله در شهر تهران در سال 97-1396 بودند ، برای مشخص شدن حجم نمونه از روش کلاین استفاده شدو تعداد 480 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رضایت اززندگی، بی تابی روانی، آزمون شخصیتی برژه و پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)استفاده شد. برای تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل مسیر توسط برنامه (AMOS)اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بدست آمد نتایج تحلیل نشان می دهد متغیر بی تابی روانی ارتباط بین سبک های حل مسئله با رضایت از زندگی را به صورت کامل و ارتباط بین پیوند جویی و رضایت از زندگی را به صورت جزیی میانجی گری می کند. نتایج نشان داد سطوح رضایت از زندگی فقط یک پدیده ثانویه نیست که محصول تجارب مثبت زندگی یا ویژگی های شخص و غیره باشدو باید بادید تعاملی وهمه جانبه به ان نگریست.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: رضایت از زندگی، ویژگی شخصیتی، سبک های حل مساله اجتماعی، بی تابی روانی
|
 • Ali Farnam*, Shahnavaz Mahmoodzehi Pages 1-18
  Introduction
  The aim of present study was to investigate the mediating role of social support in relationship between negative emotions with craving and relapse rate in substance dependent subjects with relapse.
  Method
  The method of research was descriptive correlational and structural equation modeling. The sample population consisted of 130 opiate addicts in Zahedan addiction treatment clinics. They were selected by simple random sampling. In order to collect the data, Social Support Appraisal Scale (SSAS), Negative Emotions (DASS- 21) and Relapse Prediction Scale (RPS) were used. The data were analyzed using stepwise regression, structural equation modeling, SPSS 23 and Smart-PLS soft wares.
  Results
  The results showed that there was a significant correlation between research variables. Depression and anxiety predicted craving and stress predicted relapse rate in substance dependent subjects with relapse (p<0.05), also structural equation modeling revealed that social support has a significant negative effect on relapse prediction and decreases the effect of negative emotions on relapse prediction. Social support acts as restrain while negative emotions have a positive influence on relapse prediction (p<0.05) and increase relapse in opium addicts.
  Conclusion
  Nowadays, addiction is one of the global issues and concern. Since human is a social creature, he or she needs to have relationship with other people and need their help and support. Therefore, social support as well as psychological health enhancement act as a shield against post treatment relapse. Creating social support for addicts who are in treatment is one of the important elements in decreasing crave and substance withdrawal.
  Keywords: Negative Emotions, Craving, Relapse Rate, Substance abuse, Social Support, Relapse of Addiction
 • Mojtaba Dalir, Nahid Ghassemi * Pages 19-34
  Introduction
  This research was carried out with the aim of investigating the role of social support and sensation seeking in rescuers of Red Crescent Society.
  Method
  The research method was correlation. The statistical population of the study was the rescuers of the Red Crescent Society of Tehran in the years 97-96. The sample consisted of 150 rescuers who were selected by available sampling. In this study, Conner and Davidson’s Resiliency Scale (2003), Social Support Assessment Questionnaire (1986) and Sensation Seeking Scale (1978) were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regressions.
  Results
  The results of the research showed that there is a significant correlation between all the sensation seeking components and resiliency. There is a significant correlation between all social support components and resiliency (P <0.01). Also, the results of regression analysis showed that sensation seeking and social support have the potential for prediction of resiliency among rescuers.
  Conclusion
  Regarding the importance of resiliency in stressful situations among rescuers, it is recommended that their sensation seeking level be considered at the beginning of the collaboration, and then providing the possibility of receiving social support for the rescuers is recommended. 
  Keywords: Social Support, Sensation seeking, resiliency, Rescuers
 • Fariborz Nikdel*, Sadegh Javedanian Pages 35-52
  Purpose
  The purpose of this paper was Predicting the tendency of men to violence against their women , based on aggressive cognitive scripts, anger control methods and sexual satisfaction in Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces
  Method
  The study method was a Non-experimental from correlation type. In order to achieve the above goal, from Statistical population of the research that was all married men in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in 1396, 400 poeple was selected by multi-stage cluster sampling method and responded to questionnaires of the tendency to violence against women, aggressive cognitive scripts, pielbergers State-Trait Anger Expression and sexual satisfaction.
  Result
  The results showed that aggressive cognitive scripts have a positive and significant relationship with the tendency towards violence against women. There was a negative and significant relationship between the methods of controlling anger and the tendency toward violence. Also, the relation between sexual satisfaction of men and their tendency towards violence against women is negative and significant. Regression results showed that aggressive cognitive scripts, sexual satisfaction and anger control method respectively, were predictors of tendency toward violence against women.
  Conclusion
  Aggressive cognitive scripts, sexual satisfaction, and anger management and control methods can predict the tendency of men to violence against women.
  Keywords: aggressive cognitive scripts, tendency of men to violence against women, anger control methods, sexual satisfaction
 • Fateme Hatefnia *, Fariborz Dortaj, Ahmad Alipour, Nourali Farrokhi Pages 53-76
  Introduction
  Psychological well-being is a sense of satisfaction from the perspective of social psychologists. Since psychological well-being has many positive psychological consequences, it is very important to study the fa Effect of Procrastination on Psychological Well Being: Mediating Role of Flow Experience, Positive-Negative Affective and Life Satisfaction well-being based on educational procrastination and mediator role of flow experience, positive-negative affective and life satisfaction.
  Method
  This study was a descriptive correlational of the structural equation modeling. The statistical population consisted of all high school students from city of Rey at year of 1396-1397 and participants were 464 students who were selected by clustering random sampling. The students were replied to psychological wellbeing (1989), Satisfaction with Life Scale (2001), Educational procrastination (2011), flow experience (2003) and positive-negative affective (1988) scales. Data were analyzed using partial least squares approach (PLS).
  Results
  Among the significant findings of this study, we can mention the direct effect of procrastination on life satisfaction and positive affection as well as the mediator roles of life satisfaction and positive affection on psychological well-being. In sum, the current model of the present study could explain 54% of the variance of psychological well-being.
  Conclusion
  According to results of this research, it is suggested that appropriate educational programs be developed by that social and educational psychologists to improve the psychological well-being and reduce procrastination based on positive emotions and satisfaction of students' life.
  Keywords: psychological wellbeing, educational procrastination, flow experience, positive-negative affective, life satisfaction
 • Mehrdad Kalantari *, Hamid Taher Neshat Dost, Hamid Reza Oreyzi, Omid Ali Bapiri Pages 77-94
  The purpose of this study was to explain the effect of religiosity& parenting style on meaning in life by mediating of identity style in female adolescent through structural equations modelling. This is a correlation study using causal modeling. The statistical population of the study was 4476 students in the third year of high school. A sample of 200 people was selected through multistage cluster random sampling. . Measurement tools included a religiosity questionnaire (Glock & Stark,1966), identity style (Berzonsky, 1989), Parenting Style (Baumrind,1991), and meaning in life questionnaire (Steger et al., 2006). Data were analyzed using structural equation modeling approach. . The findings indicated that the direct effect of the variables of religiosity, parenting style and identity style, on the meaning variable in life was significant. Also, the indirect effect of religiosity variable on a meaning in life is significant if the variable of identity style is mediator. Consequently, meaning in life is anticipated through religiosity, parenting style and identity style.
  Keywords: Meaning in Life, Religiosity, Parenting style, identity style, female adolescent
 • Bahman Akbari Govabari, Azadeh Forket *, Sanaz Alikhah, Melinaz Majidi Pages 95-114
  The purpose of this study was to determine the role of social capital and psychological capital in predicting marital intimacy . The research method was descriptive correlational and predictive equation. The statistical population of the study consisted of all the couples referring to the medical centers of Rasht in the last two months of 1396 in approximately 300 individuals, of which 165 were sampled according to the Morgan table and available for sampling and Completed The Lutanese Psychological Capital Inventory (2007), Oniks and Bullen Social Capital (2000), and Thompson & Walker's Intimacy (2003). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that between total score of social capital and subscales of participation in local community, social agency, feeling of security and trust, interactions with family and friends, tolerance of diversity, life value and occupational interactions; and between total psychological score and self-efficacy subscales, Hope, resiliency and optimism have a positive and significant relationship with couples' marital intimacy (P<0.05).
  Keywords: Marital intimacy, Social Capital, psychological capital
 • Tayebeh Malmir, Malek Mirhashemi, Nasedin Kazemi Haghighi, Nasrin Bagheri * Pages 115-127
  The aim of this study was to model life satisfaction, personality traits, problem-solving styles, and Psychic tuneup in married individuals. The statistical population of this study was married people referred to the neighborhood of Tehran in 1396-97. The Klein method was used to determine the sample size and 480 people were selected by multi-stage random sampling. To collect data, life satisfaction questionnaire Psychic tuneup, personality test and social problem solving questionnaire. For analysis of the results using the path analysis, the effects of direct and indirect variables were obtained by the AMOS program. The results of the analysis show that the psychological non-return variable has the relation between problem solving styles and life satisfaction in full, and the relation between linkage and life satisfaction. Mediates in part. The results show that levels of life satisfaction are not just a secondary phenomenon that is a product of the positive experiences of life or personality characteristics, and can be viewed interactively and globally.
  Keywords: life satisfaction, personality traits, social problem solving, Psychic tuneup