فهرست مطالب

راهبردهای آموزش در علوم پزشکی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 54، خرداد و تیر 1398)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 54، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محبوبه زارع*، علیرضا همایونی صفحات 1-10
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی مدلیابی مدل یابی روابط ساختاری بین باورهای معرفت شناختی با میانجیگری راهبردهای یادگیری بر اضطراب زبان انگلیسی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع پژوهشهای همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه آماری را شامل دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه اول شهرستان بابل تشکیل دادند. در این پژوهش، تعداد 264 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل، پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر، پرسشنامه اضطراب کالس زبان انگلیسی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد بودند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین باورهای معرفت شناختی با اضطراب زبان انگلیسی رابطه مثبت و بین راهبردهای یادگیری با اضطراب زبان انگلیسی رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین مدل پژوهش تایید شد و به طور کلی 94 درصد از اضطراب زبان انگلیسی توسط باورهای معرفت شناختی، راهبردهای یادگیری زبان قابل تبیین است.
  نتیجهگیری
  این پژوهش بر ضرورت نقش باورها و الگوهای شناختی در فرایند یادگیری زبان دوم تاکید مینماید و به نحوی که انتخاب راهبرد یادگیری شناختی میتواند سبب کاهش اضطراب تجربه شده گردد و نهایتا منجر به بهبود وضعیت یادگیری شود.
  کلیدواژگان: اضطراب زبان انگلیسی، باورهای معرفت شناختی، راهبردهای یادگیری، دانش آموزان
 • رضا کارگر*، خدیجه بریمانی صفحات 11-17
  مقدمه
  بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی نیز به عنوان یک راهبرد اساسی در توانمندسازی کارکنان درجهت پیشبرد اهداف بشمار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمند‌سازی کارکنان در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396 می‌باشد.
  روش‌ کار
  مطالعه حاضر به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن 110 نفر از کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که نمونه ای 86 نفری بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسش‌نامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن (2003) با 24سوال و نیز پرسش‌نامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با 15 سوال استفاده شده است که دارای روایی مناسبی بوده و پایایی آن‌ها نیز به ترتیب برابر 79/0 و 83/0 بدست آمده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی اسپیرمن می‌باشد.
  یافته‌ها
  بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد(05/0>p). همچنین بین مدیریت دانش و ابعاد شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد نیز از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.
  نتیجه‌گیری
  مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی، برای سازمان‌های آموزشی مطرح بوده و تضمین کننده برتری‌های بلندمدت در آنهاست. سازمان‌های آموزشی برای تصرف دارایی‌های فکری کارکنان خود و نیز توانمندسازی آنها از آن بهره می‌برند. بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند‌سازی در دانشگاه نشان می‌دهد هر قدر مدیریت دانش در سازمان گسترش یابد کارکنان توانمندی و شایستگی بیشتری جهت پیشبرد اهداف بدست می‌آورند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، توانمند سازی کارکنان، علوم پزشکی مازندران
 • داود طهماسب زاده*، کریم جعفری صفحات 18-25
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه دیدگاه اساتید و دانشجویان درخصوص کیفیت کاربست روش مربی گری در فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام یافته است.
  روش ها
  پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 97-96 می باشد که حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، براس اساتید 257 و برای دانشجویان 361 نفر برآورد و انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: 1. پرسشنامه 34 سوالی روش مربی گری اساتید با ضریب پایایی 915/0 و 2. پرسشنامه 33 سوالی روش مربی گری دانشجویان با ضریب پایایی 935/0 است که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید گروه تایید شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که بین دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری در خصوص کیفیت کاربست روش مربی گری وجود دارد. در مولفه شرایط و ویژگی های فراگیر به ترتیب از دید اساتید و دانشجویان با میانگین و انحراف معیار (9/6±08/33؛ 71/6±87/36) و در مولفه شرایط و ویژگی های مربی به ترتیب از دید اساتید و دانشجویان با میانگین و انحراف معیار (34/5±22/25؛ 93/3±83/27) و در مولفه شرایط و الزامات سازمانی به ترتیب از دید اساتید و دانشجویان با مقدار میانگین و انحراف معیار (55/4±21/24؛ 05/5±44/30) بین دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که اساتید نسبت به دانشجویان دیدگاه مطلوب تری نسبت به کیفیت کاربست روش مربی از سوی خود دارند.
  کلیدواژگان: بهزیستی اجتماعی، فرسودگی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان
 • طاهره آقامیرزایی*، مریم تقوایی یزدی، رضا یوسفی سعید آبادی صفحات 26-32
  مقدمه
  دانشگاه ها در مسیر بقا، توسعه و تعالی، ناگزیر از هماهنگی مستمر با تحولات محیطی پیچیده، مبهم و متلاطم می باشند که این امر جز از طریق مدیریت، برنامه ریزی و تصمیم گیری علمی، پژوهش محور و مبتنی بر اطلاعات دقیق، به روز وکارامد محقق نخواهدگردید. هدف این پژوهش، طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی کارکردهای دانشگاه پژوهی بوده است.
  روش
  این پژوهش ترکیبی درسال 1397درجامعه پژوهش اعضای هیات‌علمی و مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانی انجام گرفت. ابزار اولیه از طریق مطالعه گسترده مبانی نظری، تحقیقات پیشین مقالات مرتبط،کارکردهای دانشگاه پژوهی دانشگاه های برتر، با70 گویه طراحی شد که دردو مرحله دلفی (10نفر)به 58 گویه تقلیل یافت. روایی صوری و محتوایی کمی و کیفی بررسی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تعیین شد. نهایتا از تحلیل عامل تاییدی ابزار مذکور با استفاده از نرم افزار Smart pls3 موردتایید قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از طی مراحل تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه ای با 6 بعد و37 گویه طراحی شد. مقدار شاخص روایی محتوایی همه گویه ها بالای 7/0به دست آمد. در بررسی روایی سازه، مقدار بار عاملی تمام گویه ها، مقادیر مناسبی عمدتا بالاتر از 7/0،پایایی هر دو ملاک(آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی)تمام ابعاد بالای 7/0، میانگین واریانس استخراج شده((AVE در همه ابعاد بیشتر از 5/0 را نشان داد.
  نتیجه گیری
  ابزار طراحی شده اعتبار و پایایی خوبی دارد و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی کارکردهای دانشگاه پژوهی در دانشگاه ها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: دانشگاه پژوهی، پرسشنامه، روایی، پایایی، کارکردها
 • علیرضا کیخا، حسن ملکی*، سید صدرالدین شریعتی، علیرضا صادقی صفحات 33-42
  مقدمه
  یکی از مهمترین عناصر طراحی برنامه درسی با رویکرد فطرت گرای توحیدی، راهبردهای تدریس و یادگیری است که نقش کلیدی در اجرا و کارایی برنامه درسی دارد. روش های تدریس باید با اهداف و محتوای مورد تدریس مطابقت داشته باشد و براساس نیازهای فراگیران طراحی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین راهبردهای یاددهی-یادگیری در تدوین برنامه درسی فطرت گرای توحیدی صورت گرفته است.
  روش کار
  تحقیق حاضر به‌صورت آمیخته و شامل بخش‌های کیفی و کمی است. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی به‌صورت قیاسی و در بخش کمی از روش تحقیق پیمایش استفاده شد. در تحلیل محتوی، 42 مقاله مطابق معیارهای مورد نظر بررسی شد. برای تشکیل الگوی پیشنهادی، داده‌های حاصله تلفیق شدند. ابزار تحقیق پیمایش، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی آن به تایید 5نفر متخصص حوزه علوم تربیتی رسید. برای اعتباربخشی الگوی پیشنهادی، 20نفر از متخصصان حوزه علوم تربیتی به‌صورت هدفمند انتخاب شدند که الگوی پیشنهادی براساس نظرات آنها اعتباریابی شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده بر اساس مطالعات منابع مختلف در این حوزه مشخص شد که ، راهبردهای یاددهی -یادگیری در نگاه فطرت گرای توحیدی با سایر دیدگاه ها کاملا متفاوت است، زیرا مهمترین مولفه های آن این است که نمی تواند جدای از ارزشها و هدفها تدوین شود و بطور خلاصه دارای ویژگی های زیر است:
  نتیجه گیری
  در نظر گرفتن تفاوتهای فردی در فرایند یاددهی-یادگیری؛ انسانها دارای توانائی ها و استعدادهای مختلف هستند بگونه ای پیامبر گرامی اسلام(ص) از آن بعنوان معادن سیم و زر یاد می کند لذا برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در فرایند تدریس به آن توجه دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای یاددهی، یادگیری-یاددهی، یادگیری فطرت گرا، فطرت گرایی در یاددهی
 • زهرا جامه بزرگ، حسن مرادی چشمه بیگی، سمیرا حسنی* صفحات 43-52
  مقدمه
  کاربرد قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فناوری‌های نوین آموزشی فرصتی برای دستیابی به یادگیری اثربخش و بهینه است. همچنین، بومی‌سازی، توجه به دانش بومی به‌منظور انباشتن دانش جهانی در برابر نیازها و خواسته‌های محلی است در این تحقیق با رویکرد بومی و طبق نیاز موجود ابتدا کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن طراحی، تولید و سپس میزان تاثیر آن بر سطوح یادگیری و یادداری مشخص گردید.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است. دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی جامعه‌ی آماری بودند. گروه‌ آزمایش از کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرامتن استفاده کرد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها آزمون معلم ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان مورد تائید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (کوواریانس ورگرسیون) انجام شد.
  یافته ها
   با قیاس داده‌های گروه گواه و آزمایش مشخص شد که روش یادگیری با کتاب الکترونیکی مبتنی بر فرا‌متن با پی ولیو کمتر از 05/0 موجب افزایش سطوح یادگیری و یادداری دانشجویان گروه آزمایش شد. همچنین تفاوت میانگین نمرات گروه‌های آزمایش و کنترل در سطح یادآوری معنی‌دار نبود؛ اما تفاوت میانگین نمرات در سطح فهم با توجه به F به‌دست‌آمده در سطح کمتر از 05/0 معنی‌دار و تفاوت میانگین نمرات در سطح کاربرد و بالاتر با T به‌دست‌آمده در سطح کمتر از 01/0 معنی‌دار بود.
  نتیجه‌گیری
  بنابراین می‌توان از قابلیت‌های فناوری‌های نوین در فرایند یاددهی و یادگیری با توجه به استانداردهای موجود در طراحی و تولید رسانه و فرا رسانه استفاده کرد تا موجب افزایش یادگیری شود.
  کلیدواژگان: بومی سازی، کتاب الکترونیکی، فرامتن، یادگیری، یادداری، سطوح یادگیری
 • طیبه علی آبادی، منیر نوبهار*، حسن بابامحمدی صفحات 53-62
  مقدمه
  دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه اجتماعی و تولید دانش دارند. تولید نیروی کار واجد شرایط جهت تولید دانش عمدتا از طریق برنامه های دکترا در دانشگاه ها صورت می گیرد. فارغ التحصیلان دکتری پرستاری به عنوان عامل پیشبرد علم پرستاری، مشاوران حرفه و آموزش دهنده محققان آینده پرستاری هستند. برنامه های درسی در ایفای بهتر این وظایف نقش دارند؛ لذا، شناخت نقاط قوت و ضعف برنامه آموزشی کشورمان ضروری به نظر می ر سد؛ بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه تطبیقی دوره دکتری پرستاری در ایران با دانشگاه ییل بود.
  روش کار
   مطالعه حاضر از نوع توصیفی-  تطبیقی است که در سال 1397 انجام شد. پس از دریافت برنامه درسی دوره دکتری ایران و دانشگاه ییل از سایت های معتبر مرتبط مقایسه با استفاده از الگوی Beredy انجام شد. این الگو از روش های مطالعات تطبیقی است که چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را شامل می شود.
  یافته ها
  علیرغم برخی شباهت ها در نحوه پذیرش، توجه به خدمت عادلانه و تساوی حقوق، جامعه محور بودن حرفه پرستاری، بیان صلاحیت ها، تفاوت هایی نیز در برگزاری سمینارهایی در راستای پایان نامه، بالینی بودن اعضا هیات علمی، داشتن برنامه عملیاتی، بسترسازی جهت تحقق رسالت و چشم انداز، دارا بودن دوره Doctor of Nursing Practice، واحدهای درسی بین دانشکده ییل و ایران دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که برنامه آموزشی دکتری پرستاری با اعمال تغییراتی در نحوه پذیرش، استراتژی اجرایی آموزشی، تدوین برنامه عملیاتی و واحدهای درسی باید گام هایی در تحقق رسالت، چشم انداز و در نهایت رشد و تعالی سیستم آموزش پرستاری بردارد
  کلیدواژگان: مقایسه تطبیقی، برنامه آموزشی، دکتری پرستاری، ایران، ییل
 • سوسن فرخی*، علی اکبر سیف، علیرضا کیامنش صفحات 63-72
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر مهارت حل مساله دانش‏آموزان انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر آزمایشی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‏آموزان پایه ی هفتم شهر تهران بود که در سال تحصیلی 1397-1396 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای 120 دانش آموز (60 دانش آموز دختر- 60 دانش آموز پسر) به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه حل مساله هپنر و پترستن استفاده شد که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که دو روش آموزش راهبرد تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی بر افزایش مهارت حل مساله دانش آموزان اثر بخش بود، اما بین تاثیر این دو روش تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین مشخص شد که آموزش راهبرد تجسم کردن موجب افزایش میانگین مولفه اعتماد به حل مسایل، سبک گرایش اجتناب و کنترل شخصی می شود، اما آموزش خودنظم دهی تنها در مولفه‏ی اعتماد به حل مسایل و سبک گرایش اجتناب اثر معناداری داشت. همچنین نتایج نشان داد آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن در مولفه کنترل شخصی بیشتر از آموزش خودنظم دهی اثر بخش بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش راهبرد یادگیری تجسم کردن و آموزش خودنظم دهی در مهارت حل مساله بر دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر اثر داشت. لیکن در مولفه ی اعتماد به حل مسایل آموزش راهبرد تجسم کردن برای دانش آموزان پسر اثر بخش تر از دانش آموزان دختر بود و آموزش خودنظم دهی برای دانش آموزان دختر اثر بخش تر از دانش آموزان پسر بود.
  کلیدواژگان: حل مساله، خودنظم دهی، راهبردیادگیری تجسم کردن
 • فرزانه یوسفی، زهرا زین الدینی میمند*، ویدا رضوی نعمت الهی، امان الله سلطانی صفحات 73-79
  هدف
  بی تردید یکی از مهم ترین اهداف نظام های آموزشی، پرورش فراگیرانی باانگیزه، هدفمند، پیشرفت گرا و کارآمد است از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه گری مولفه های ذهن آگاهی در رابطه ی بین انواع جهت گیری هدف با هویت های چهارگانه تحصیلی انجام شد.
  روش
  216 نفراز دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای؛ انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه هویت تحصیلی (واس و ایساکسون،2008)؛ جهت گیری هدف(میدگلی و همکاران،1998) و ذهن آگاهی (بائر و همکاران،2010) را تکمیل نمودند. به منظور بررسی هدف پژوهش، رابطه متغیرها در قالب یک مدل علی، بررسی و مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که مولفه توصیف ذهن آگاهی واسطه بین جهت گیری هدف تسلط و هویت تحصیلی موفق است، مولفه مشاهده می تواند به عنوان واسطه بین جهت گیری هدف عملکردی با هویت های تحصیلی موفق، دیررس و سردرگم و مولفه هوشیاری واسطه ی بین جهت گیری هدف اجتنابی با هویت های تحصیلی سردرگم و دیررس است. همچنین جهت گیری هدف تسلط یاب به طور مستقیم بر مولفه توصیف، جهت گیری هدف عملکردی به صورت مستقیم بر مشاهده و جهت گیری هدف اجتنابی به صورت مستقیم بر مولفه های غیرواکنشی و هوشیاری ذهن آگاهی تاثیر دارد. در بررسی تاثیر مولفه های ذهن آگاهی بر هویت تحصیلی نیز مشخص شد که توصیف تنها بر هویت تحصیلی موفق و مولفه غیرواکنشی تنها بر هویت تحصیلی زودرس تاثیر داشته است. مولفه مشاهده، هویت تحصیلی موفق؛ زودرس و سردرگم را پیش بینی می کند و مولفه هوشیاری توانایی تبیین هویت تحصیلی دیررس و سردرگم را دارد.
  نتیجه گیری
  توجه به مولفه های ذهن آگاهی و نوع جهت گیری هدف دانش آموزان به منظور تلاش در جهت شکل گیری هویت تحصیلی موفق در آنان ضروری است.
  کلیدواژگان: هویت تحصیلی، جهت گیری هدف، ذهن آگاهی، جهت گیری هدف تسلط، هویت تحصیلی موفق
 • مسعود صادقی*، لیلا امیریان، حسنا وفاپور، عباس بزدوده صفحات 80-88
  زمینه و اهداف
  با توجه به نقش مهم متغیرهای روان شناختی بر ابعاد مختلف سلامت و عملکرد تحصیلی دانشجویان، هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علی از رابطه بین کمال گرایی تحصیلی و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی گری خودآگاهی هیجانی است.
  روش بررسی
  روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل داد که از میان آن ها تعداد 140 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه های کمال گرایی تحصیلی هویت و فلت (1991) تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه خودآگاهی هیجانی فرانکلین و لانگ فورد (2002) بود. برای تحلیل داده ها از مدل سازی ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار (SPSS) استفاده شد. ابزارهای از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بودند. در تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی مدل علی بین متغیرها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که کمال گرایی تحصیلی به صورت مستقیم بر تعلل ورزی تحصیلی و خودآگاهی هیجانی تاثیرگذار است همچنین خودآگاهی هیجانی نیز با تعلل ورزی تحصیلی رابطه منفی و معنی دار دارد. مقدار 44/0=GOF بدست آمده نشان از برازش کلی و قوی مدل پژوهش دارد، که حاکی از برازش مناسب داده ها با  مدل پیشنهادی پژوهش می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق حاضر، می توان گفت که کمال گرایی تحصیلی نقش اثرگذاری در ایجاد تعلل ورزی تحصیلی و خودآگاهی هیجانی دانشجویان دارد و نیازمند توجه هر چه بیشتر مسئولان آموزشی به اهمیت مباحث و مداخلات روان شناختی و مشاوره ای در بهبود عملکرد و ارتقای سلامت دانشجویان دارد.
   
  کلیدواژگان: کمال گرایی تحصیلی، تعلل ورزی تحصیلی، خودآگاهی هیجانی. مدل معادلات ساختاری
 • جمیله آقاتبار رودباری، ترانه عنایتی*، محمد صالحی صفحات 89-96
  زمینه و اهداف
   برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بادرک واقع بینانه از وضعیت آموزش سلامت کشور، راهبردهای هوشمندانه ای را برای تحول در آموزش سلامت ترسیم نمود. این پژوهش جهت بررسی وضعیت مدیریت تحول دراین برنامه انجام شد.
  روش بررسی
   این مطالعه مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. جامعه آماری، خبرگان کشوری برنامه تحول و نوآوری وروش ‌نمونه‌گیری، ‌هدفمندو ابزارتحقیق پرسشنامه پژوهشگرساخته مشتمل ‌بر‌23گویه در قالب 7مولفه با ‌مقیاس ‌پنج ‌درجه‌ای ‌لیکرت‌ بوده است.‌ ‌روایی ‌ابزار ‌ازنظر ‌صاحبنظران تاییدو ‌پایایی ‌با‌ ضریب‌ آلفای‌ کرونباخ‌ 81/0مطلوب ‌ارزیابی‌ شد. توصیف و تحلیل اطلاعات با  spss21، آماره های توصیفی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس انجام شد.
  یافته ها
  از نظر خبرگان، هدف برنامه، بیشتر"ایجاد و توسعه راه‌حل نو و خلاقانه"(میانگین91/0±86/ 3)، شیوه پیاده سازی، بیشتر"تحول پیوسته"(میانگین01/1±45/3)، مجریان تحول، بیشتردرحال"اقدام برای نظم دهی بهتر به فعالیت ها"(89/0±  56/3)، راهبردهای ایجاد تحول، بیشتر"مشارکتی"(04/1± 56/3)، چرخه زندگی،بیشتردرمرحله"کم بودن مقاومت دربرابرتغییر"(97/0  64/3)، علل مقاومت، بیشتر"فردی"(74/0± 94/3)و سطوح تحول، بیشتر "تغییر دانش"(76/0 91/3) تشخیص داده شد. میانگین بر اساس سابقه کار، مقطع تحصیلی، مرتبه علمی، سن و محل خدمت فاقد تفاوت معنادارولی از نظر جنسیت معناداربود.
  نتیجه گیری
   تمرکز بیشتر بر ایجاد و توسعه راه‌حل نو و خلاقانه، شیوه پیاده سازی پیوسته، نظم دهی بهتر به فعالیت ها، راهبرد تحول مشارکتی و ورود به مرحله کم بودن مقاومت در برابر تغییر، نشان از فراهم بودن فرصت برای موفقیت برنامه دارد؛ در عین حال، موفقیت کامل برنامه تحول و نوآوری مستلزم سازوکارهای تخصصی ازجمله انعطاف پذیری زیاد، باز طراحی ساختارها و ارج نهادن به تحول و نوآوری است
  کلیدواژگان: تحول و نوآوری، آموزش علوم پزشکی، مدیریت تحول
|
 • Mahbobeh Zareh *, Alireza Houmayoni Pages 1-10
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the modeling of modeling structural relationships between epistemological beliefs and mediating learning strategies on the English language anxiety of third-year high school girl students in Babol.
  Methods
  Correlation research was based on structural equation modeling. The statistical population consisted of 3rd grade high school girl students in Babil city. In this research, 260 people were selected using cluster random sampling. Data collection tools included Schumer epistemological beliefs questionnaire, English language class anxiety questionnaire and Oxford language learning strategies questionnaire.
  Results
  The results showed that there is a positive relationship between epistemological beliefs and English anxiety and there is a significant reverse relationship between learning strategies and English anxiety. The research model was also confirmed and, in general, 30% of the English anxiety was explained by epistemological beliefs, language learning strategies.
  Conclusions
  The results of this study emphasize on the necessity of the role of cognitive beliefs and patterns in the process of learning the second language and so that the choice of cognitive learning strategy can reduce the experience of anxiety and ultimately lead to improved learning status.
  Keywords: English Anxiety, Epistemological Beliefs, Learning Strategies, Students
 • Reza Karegar *, Khadijeh Barimani Pages 11-17
  Introduction
  The use of knowledge management in educational organizations is also considered as an essential strategy in empowering employees to advance goals. The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and empowerment dimensions of staff in Mazandaran University of Medical Sciences in 2017.
  Methods
  The present study is descriptive-survey. The statistical population of this study was 110 employees of Mazandaran University of Medical Sciences. A sample of 86 people was selected randomly. To collect data, two types of standard questionnaire, knowledge management (Shoron Lawson, 2003) with 24 questions and standard questionnaire for psychological empowerment (Spritzer & Mishra) were used with 15 questions. The questionnaires have good validity and their reliability is equal to 0/79, 0/83 Has been achieved. The statistical method used in this research is Spearman correlation test.

  Results
  There is a significant relationship between knowledge management and employee empowerment (p<0/05). Also, there is a significant relationship between knowledge management and dimensions of competency, autonomy, impact, meaningfulness and trust.
  Conclusion
  Knowledge management as a strategic need is educational for organizations and it guarantees long-term advantages, as well as educational organizations to seize the intellectual property of their employees and to empower them. Investigating the relationship between knowledge management and empowerment at the university shows that any amount of knowledge management in the organization will be expanded, employees will have more competence and competence to advance the goals.
  Keywords: Knowledge Management, Employee Empowerment, Mazandaran University of Medical Sciences
 • Davoud Tahmasebzadeh *, Karim Jafari Pages 18-25
  Introduction
  this study was conducted to compare the viewpoints of faculty members and students about the quality of the use of coaching method in educational activities of faculty members of Tabriz University of Medical Sciences.
  Methods
  This study was conducted in a descriptive-survey method. The statistical population included all faculty members and students of Tabriz University of Medical Sciences in the academic year of 97-96. The sample size was estimated using simple random sampling method, 257 professors and 361 students. Data gathering tools included: 1.The questionnaire of 34 questionnaires was used for teaching professors with a coefficient of reliability of 0.915 and 2. The questionnaire was 33 questions of student coaching method with a reliability coefficient of 0.935. The validity of the questionnaires was confirmed by the faculty members. The collected data were analyzed using independent t-test and one way analysis of variance.
  Results
  Findings show that there is a significant difference between the views of faculty members and students regarding the quality of coaching method. In terms of the components and characteristics of the subject, students and professors had a mean and standard deviation (6.38 ± 6.9, 36.87 ± 6.71), respectively, and in terms of the characteristics and characteristics of the trainer, respectively, from the viewpoint of the professors and Students with mean and standard deviation (25.22 ± 5.34, 27.83 ± 3.93) and in the component of organizational requirements and conditions, were from the viewpoint of faculty members and students with mean and standard deviation (21.24 ± 5.55) 24, 30.44 ± 5.05) There is a difference between the views of the professors and the students.
  Conclusion
  Based on the findings, it can be concluded that faculty members have a more favorable view toward students than their coaching methods.
  Keywords: Coaching method, Coaching, Tabriz University of Medical Sciences
 • Tahereh Aghamirzaee, Maryam Taghvaee Yazd*, Reza Yousefi Saeedabadi Pages 26-32
  Introduction
  Universities in the path of survival, development, and excellence will inevitably be continually aligned with complex, ambiguous and turbulent environmental changes which will not be achieved by managing, planning, and deciding on scientific, research-based and accurate, up-to-date, and accurate information. The purpose of this study was to design and psychometric evaluation of measurement tools for Institutional research functions.
  Method
  This combined research was conducted in 1397 in the research community of faculty members and managers of the University of Technology in Noushirvani. The basic tool is through the extensive study of theoretical foundations, previous research on related articles, and the functions of Institutional research at the top universities, with 70 designed items which was reduced to 58 courses in two Delphi stages (10 people).Ultimately, the confirmatory factor analysis of the mentioned tool was confirmed using Smart Pls3 software.
  Findings
  After completing the validity and reliability steps, a questionnaire with 6 dimensions and 37 items was designed. The content validity index of all items was higher than 0.7. In construct validity study, the factor load factor of all items, the proper values were mostly higher than 0.7, the reliability of both criteria (Cronbach's alpha, composite reliability) all dimensions greater than 0.7, the average of extracted variance (AVE) in all dimensions was greater than 0.5.
  Conclusion
  The designed tool has good credibility and reliability and can be used as a tool for evaluating the functions of Institutional research.
  Keywords: Institutional research, questionnaire, validity, reliability, functions
 • hasan maleki* Pages 33-42
  Introduction
  One of the main elements of curriculum design with a monotheistic fundamentalist approach is teaching and learning strategies that play a key role in the implementation and effectiveness of the curriculum. Teaching methods should be tailored to the goals and content of the teaching and tailored to the needs of the learners. Therefore, the present study was aimed at explaining teaching-learning strategies in the formulation of a monotheistic fundamentalistic curriculum.
  Methods
  The present study is a cross-sectional study involving qualitative and quantitative parts. In qualitative section, content analysis method was used quantitatively and in a small part of the survey method. In the content analysis, 42 articles were reviewed in accordance with the criteria. The proposed data was integrated into the proposed model. The survey instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by five specialists in the field of science education. To validate the proposed model, 20 experts from the field of science were selected purposefully and the proposed model was validated based on their opinions. The results were analyzed using SPSS 18 software.
  Findings
  Based on the studies of various sources in this area, it was found that the strategies of teaching-learning in a monotheistic monotheistic view are completely different from the other views, since the most important components of it are that they can not be separated from values ​​and goals In short, it has the following characteristics: using children's will and discretion, mobilizing all the forces and potential of children
  Conclusion
  Considering individual differences in the process of teaching-learning; people have different abilities and talents; in this way, the Prophet (pbuh) cites Islam as the mines of wire and gold; therefore, the monotheistic monotheistic curriculum in the teaching process Pay attention.
  Keywords: Teaching strategies, learning-teaching, naturalistic learning, fundamentalism in teaching
 • Zahra Jamebozorg, Hassan Moradi Cheshmehbeigi, Samira Hasani* Pages 43-52
  Introduction
  Application of ability and capabilities of modern educational technology is an opportunity to achieve effective and optimal learning. Also, localization is the consideration of indigenous knowledge in order to accumulate global knowledge of local needs and desires. In this research, with the native approach and according to the existing need, first In this research, the e-book، design، production and its impact on learning levels and retention were identified.
  Methods
  The present study was carried out in combination with two qualitative and quantitative methods,the statistical population was undergraduate students at Allameh Tabatabaei University. The experimental group used a hypertext e-book. The data collection tool was a teacher test questionnaire whose validity was confirmed by specialists in the field of educational science. Using descriptive and inferential statistics (covariance and regression).
  Results
   By comparing the data obtained in the control and test groups, the learning method with a hypertext e-book increased the learning and memory of students in the lessons of research methods in educational sciences in the experimental group (P value <0.05). The difference in mean of experimental and control groups is not significant at reminder level. However, the difference between the mean scores of the experimental and control groups in the level of understanding with regard to F at the level of less than 0.05 was significant. Also, the difference between the mean scores on the level of work and the higher, according to the obtained T, is significant at the level of less than 0.01.
  Conclusions
   Therefore, it is possible to use the capabilities of the new technologies in the teaching and learning process in accordance with the standards in the design and production of media and the media to enhance learning.
  Keywords: localization, e-book, meta text, learning, learning level, retention
 • Tayyebeh Ali Abadi, Monir Nobahar*, Hassan Babamohamadi Pages 53-62
  Introduction
   Universities play an important role in social development and knowledge production. Generating a qualified workforce to produce knowledge mainly takes place through doctoral programs at universities. Ph.D Nursing graduates are a leading factor in nursing science, career counselors and educators of future nursing researchers. Curriculum plays a role in the better implementation of these tasks. Therefore, it is considered necessary to recognize the strengths and weaknesses of our country's curriculum. Therefore, the aim of this study was comparative study of nursing Ph.D courses in Iran with Yale School of Nursung.
  Method
  This descriptive-comparative study was conducted in 2018. After receiving Ph.D. Curriculum from Iran and Yale School of Nursung, comparison was performed using the Beredy pattern. This template consists of comparative studies that include four stages of description, interpretation, neighborhood, and comparison.
  Result
   Despite some similarities in admission, attention to fair service and equality of rights, community-centered nursing profession, the expression of competencies, differences there were in holding seminars in the field of dissertation, clinical staffing of faculty members, having an operational plan , Bidding to fulfill the mission and vision, having a DNP course between Yale and Iran.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the nursing doctoral curriculum should make steps in fulfilling the mission, vision and ultimately, the development of nursing Ph.D education system by making changes in the acceptance, the educational strategy, the development of the action plan and the units of the curriculum.
  Keywords: Comparative study, Educational plan, Curriculum, PhD Nursing, Iran, Yale
 • Sosan Farokhi* Pages 63-72
  Background and Aim
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of teaching strategy learning and visualization and self-regulation training on student problem solving skills.
  Materials and Methods
  The present research was experimental. The research population consisted of all 7th grade students in Tehran during the academic year 1397-1396. Using multi-stage cluster sampling, 120 students (60 female students, 60 male students) were selected as sample. A questionnaire for solving the Hepner and Peterston questionnaires was used to collect data, which was carried out in two stages: pre-test and post-test. Data were analyzed using covariance statistical test.
  Results
  The findings showed that two methods of teaching visualization strategy and self-regulation training were effective on increasing students' problem solving skills, but there was no significant difference between the effects of these two methods. It was also found that the training of visualization strategy increased the mean of the component of trust in problem solving, the style of avoidance tendency and personal control, but self-regulation education had a significant effect only on the component of trust in problem solving and the style of avoidance tendency. Also, the results showed that learning the learning strategy of visualization in the component of personal control was more effective than self-regulation education.
  Conclusion
  The results showed that learning the learning strategy of visualization and self-regulation education in problem-solving skills influenced the male students more than female students. However, in the component of trust, the problem of teaching visualization strategies for male students was more effective than female students, and self-regulation education for female students was more effective than male students.
  Keywords: problem solving, self-regulation, strategy, visualization
 • Farzaneh Yosefi, Zahra Zeinadini*, Vida Razavi, Amanollah Soltani Pages 73-79
  Introduction
  The formation of identity is one of the important issues in the field of education, which is subtly related to cognitive and motivational processes; therefore, this study aimed to investigate the mediating role of mindfulness in the relationship between goal orientations with educational identity.
  Methods
  The research method was descriptive-correlational and its statistical population included all high school students in Nehbandan city in the academic year of 2016-2017, among whom 216 were selected by multi-stage cluster sampling. To collect data, the identity identity questionnaire (Wass and Isaacson, 2008); target orientation (Midgley et al., 1998) and mindfulness (Baer et al., 2010) used. Data analysis was performed using SPSS and Leisrel software.
  Results
  Based on the structural equation model, relationships between variables have appropriate fit and show results; there is a relationship between goal orientations with educational identity with mindfulness mediation (0.06).
  Conclusions
  Striving to adopt a goal orientation-orientation, along with effective mindfulness, leads to the formation of a successful academic identity in students, therefore, it is essential to plan, review, and regulate mentality within the curriculum.</div>
  Keywords: academic identity, goal orientation, mindfulness, goal orientation orientation, successful academic identity
 • Masood Sadeghi*, Leila Amirian, Hosna Vafapour, Abas Bazdode Pages 80-88
  Background and Aims
  According to the important role of the psychological variables on students various dimensions of health and academic performance, The purpose of the present study was to Compilation of causal model of the relationship between academic perfectionism and academic proclivity of medical students with the role of mediation of emotional self-awareness.
  Methods
  Correlation research method was structural equation model. The statistical population of the study consisted of all female students of Medical science University of Kermanshah in the academic year of 215-16, among which 140 were selected as sample size. The instruments used in this study included Identity and Felt Educational Perfectionism Questionnaire (1991), Solomon and Root Blum (1984) and Scholar Enrollment Questionnaire Franklin and Longford (2002). For data analysis, structural modeling and partial least squares algorithm (PLS) and software (SPSS) were used. Instruments were worthy of reliability and reliability. In data analysis, structural equation modeling was used to study the causal model between variables.
  Results
  The findings showed that academic perfectionism directly affects academic proclivity and emotional self-awareness. Also, emotional self-awareness has a negative and significant relationship with academic procrastination. The value (GOF=0/44) indicates a general and robust fit of the research model, which suggests fitting the data with the proposed research model.
  Conclusions
  According to the findings of this study, it can be said that educational perfectionism has an effect on academic proclivity and emotional self-awareness of students. And the need for more educational authorities to pay attention to the importance of discussions and psychological interventions and counseling in improving their performance and improving the health of their students.
   
  Keywords: Educational perfectionism, Academic procrastination, Emotional self-awareness. Structural EquationModeli
 • Jamileh Aqatabar Roudbari, Taraneh Enayati*, M Salehi Pages 89-96
  Background and Purpose
  The program of development and innovation in medical education with realistic understanding of the current situation of health education, has developed clever strategies for development of health education system. This research has been done to investigate the management status of this program.
  Method
  Thiscross-sectional study was descriptive-analytic.The population were the country's37 experts. The sampling was purposeful and tool was a researcher-made questionnaire Includes 23 items and 7 components in Likert scale. The validity was confirmed by the experts. The reliability confirmed by Alpha coefficient was rated 0.81. Data analysis done by descriptive statistics, independent t-test and variance analysis.
  Findings
  In terms of experts, the most goal of the program was"create and develop a new and innovative solution"(mean3.86 ± 0.91),The implementation method was more the "continuous development" (3.45 ± 1.01), The most progressive actors were "acting for better regulation of activities" (3.36 ± 0.89, Developmental strategies were more "participatory" (3/56 ± 1/4), Life cycle was more in the "low resistance to change" stage (3.64 ± 0.97), The causes of resistance were more "individual" (3.94 ± 0.74) And transformational levels, the most was "knowledge change" (3.91 ± 0.76).Average scores based on work record, degree, academic rank,age and place of service There was no significant difference,but gender was significant.
  Conclusion
  Further focus on creating and developing innovative solution, a continuous implementation method, better regulation of activities, a participatory change strategy and the entry into a low level of resistance, indicate the availability of opportunities for success;Now, the full success of the program requires specialized mechanisms, including great flexibility, redevelopment of structures, and respect for change and innovation.
  Keywords: development, Innovation, Medica Education, Change management