فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی*، مسعود شفیعی مطلق، رحیم گودرزی صفحات 1-7
  سابقه و هدف
  یکی از روش های کنترل صدا در محیط های دارای منابع متعدد آن، ایجاد اتاق آکوستیک برای کارگران شاغل در محیط است. در این ارتباط، هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی اتاق آکوستیک جهت تامین آسایس صوتی در واحد توربین یک نیروگاه حرارتی تولید برق بود.
  مواد و روش ها
  اندازه گیری تراز و ماهیت فرکانسی صدا و همچنین ارتعاش در مواجهه با تمام بدن در مکان مورد نظر با استفاده از صداسنج B&K-2260 صورت گرفت. طراحی اتاق آکوستیک نیز بر مبنای روش های استاندارد ISO15667 با استفاده از سازه سبک ساندویچ پانل انجام شد. ترکیب دیواره اتاق با ضخامت کلی حدود 104 میلیمتر به ترتیب از خارج به داخل شامل: ورق فولادی 2 میلیمتری، فوم پلی یورتان 40 میلیمتری با دانسیته 50 کیلوگرم بر متر مکعب، ورق فولادی 2 میلیمتری، پشم سنگ 50 میلیمتری با دانسیته 120 کیلوگرم بر متر مکعب و گچ برک کناف 10 میلیمتری بود. باید خاطر نشان ساخت که کف شناور جهت کاهش ارتعاش منتقل شده به داخل اتاق اجرا گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که میانگین تراز معادل فشار صدا در خارج از اتاق در فاصله یک متری از دیوار 89/5 دسی بل و در داخل اتاق معادل 50/7 بوده است که منجر به کاهش صدایی معادل 40 دسی بل شده است. شایان ذکر است که میزان شتاب ارتعاش در مواجهه با تمام بدن در داخل اتاق، کمتر از حدود آسایشی ارتعاش 0/145 متر بر مجذور ثانیه بود. 
  نتیجه گیری
  به منظور طراحی اتاق آکوستیک با کارایی بالا، انتخاب مصالح، ضخامت و تراکم جهت بهینه نمودن افت انتقال صوت کلی دیواره ها دارای اهمیت حیاتی است؛ بنابراین به نظر میرسد که در طراحی پناهگاه صوتی، لایه بندی ساندویچی دارای جرم کافی و ضریب سختی پایین و میرایی بالا میتواند شرایط آکوستیکی بهینه را ایجاد کند.
  کلیدواژگان: اتاق آکوستیک، نیروگاه حرارتی برق، آسایش صوتی، ارزیابی کارایی
 • حمیدرضا صمدی، فرشید قربانی شهنا*، عبدالرحمن بهرامی صفحات 8-16
  مقدمه
  انتشار آلاینده های متیل مرکاپتان ، هیدروژن سولفید ، دی متیل سولفید و دی متیل دی سولفید از دستگاه های خشک کن صنایع مقواسازی باعث آزار بویایی و اثر بهداشتی بر شاغلین و ساکنان مجاور این صنایع می شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی سیستم تهویه صنعتی و اسکرابر بستر دار اجراشده در کنترل هیدروژن سولفید منتشره ی خطوط درایر یک صنعت مقواسازی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه غلظت آلاینده ها در منطقه تنفسی کارگران ، محیط عمومی کارگاه در 2 حالت فعال و غیر فعال بودن سیستم تهویه و قبل و بعد از اسکرابر جهت تعیین اثر بخشی سیستم طراحی شده در کنترل گاز هیدروژن سولفید مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بازده سیستم تهویه موضعی در کاهش میزان مواجهه فردی در خطوط درایر 55 درصد بود . بازده اسکرابر بستر دار در حذف هیدروژن سولفید از جریان گاز در خروجی پالایشگر 91.7درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم تهویه موضعی به همراه اسکرابر بستر دار بازدهی مناسبی در کنترل هیدروژن سولفید منتشره از خطوط درایر دارد و این سیستم می تواند برای چنین صنایعی گزینه مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: آزار بویایی، هیدروژن سولفید، سیستم تهویه صنعتی، اسکرابر بستر دار، خطوط درایر
 • سقراط عمری شکفتیک، شهرام وثوقی*، ژاله صدقی نوش آبادی، جمیله ابوالقاسمی، سعید محمدی صفحات 17-25
  مقدمه
  ناراحتی های اسکلتی-عضلانی در همه مشاغل و صنایع از مشکلات عمده به حساب می آیند. کارکنان صنعت چاپ درگیر وظایفی هستند که ریسک ابتلا به ناراحتی های اسکلتی-عضلانی را بالا می برد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ناراحتی های اسکلتی-عضلانی با وظایف بلندکردن دستی بار و پوسچر کارکنان در یک صنعت چاپ انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه، با استفاده از پرسشنامه کرنل شیوع ناراحتی های اسکلتی-عضلانی در بین کارکنان بررسی شد. همچنین وظایف بلندکردن دستی بار در صنعت مذکور به سه روش جداول Snook، WISHA و KIM-LHC مورد ارزیابی قرار گرفت. پوسچر کارکنان نیز با استفاده از روش REBA ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج پرسشنامه کرنل نشان داد که بیشترین شکایت ها مربوط به درد در اندام های تحتانی، از جمله در پاها، ساق پاها و زانو ها است. مقایسه نتایج پرسشنامه کرنل و نتایج ارزیابی وظایف بلندکردن دستی بار به روش WISHA با استفاده از آزمون کروسکال-والیس نشان داد که اندام های گردن (0/016=P)، شانه راست (0/028=P)، شانه چپ (0/031=P)، پشت (0/022=P) و ساعد راست (0/045=P) دارای ارتباط معنادار با نتایج WISHA هستند.
  نتیجه گیری
  ارتباط شیوع برخی ناراحتی های اسکلتی-عضلانی با نتایج ارزیابی وظایف بلندکردن دستی بار به روش WISHA، نشان از برتری این روش نسبت به روش های KIM-LHC و جداول Snook برای ارزیابی وظایف بلندکردن دستی بار در صنعت چاپ است. همچنین عدم ارتباط ناراحتی های اسکلتی-عضلانی با نتایج ارزیابی پوسچر به روش REBA نشان می دهد که دلایل شیوع این ناراحتی های در صنعت مذکور را باید در مواردی غیر از پوسچر نامناسب جستجو کرد.
  کلیدواژگان: ناراحتی های اسکلتی-عضلانی، بلندکردن دستی بار، روش WISHA، روش REBA، صنعت چاپ
 • سحر رشیدی، رسول یاراحمدی*، سید محمد شبیری، مرتضی منصوریان صفحات 26-34
  سابقه و هدف
  عملکرد سازمان در زمینه آموزش HSEپیش نیازی برای بهبود مستمر سیستم های مدیریت (HSE) است. ارائه آموزش های موفق نیاز به شناخت و توسعه عامل های تاثیرگذار مانند شاخص های کلیدی عملکردی دارد.نمی توان به شاخص هایی از قبیل هزینه و سرانه آموزشی که به طور معمول در حال استفاده است، اکتفا نمود، هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی شاخص های مهم در عملکرد آموزش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق در 4 گام طراحی و اجرا شده است.ابتدا ادبیات تحقیق بررسی و شاخص های عملکردی آموزش شناسایی گردید، سپس توسط گروهی از متخصصین، پایایی و روایی آنان مورد بررسی قرار گرفتدر گام سوم معیارهای مناسب جهت رتبه بندی شاخص های عملکردی آموزش HSEEبا استفاده از ادبیات موجود انتخاب گردید، در گام بعدی ابراز تحقیق که چک لیستی مشتمل بر43 شاخص کلیدی عملکردی اموزش HSEE بر اساس معیارهای اسمارت بود در اختیار متخصصین قرار گرفت.سپس داده ها با تلفیق فنتحلیل سلسله مراتبی وفن تاپسیس فازی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند.
  یافته ها
  بیشترین وزن مربوط به معیارمشخص بودن با وزن 0.346 است. بیشترین اهمیت نسبی شاخص ها مربوط به نحوه برگزاری دوره ها به صورت کارگاهی (CCI= /516)نحوه برگزاری دوره ها به صورت الکترونیکی (CCI= /508)میزان مشارکت افراد در آموزش ها(CCI= /505)رتبه های یک تا سه را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  بکارگیری شاخص های منتخب با نظر به حساسیت و نقش بسزای آموزش در بهبود سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست از ضروریات به کار گیری این شاخص ها در کنار دیگر شاخص های این سیستم است.
  کلیدواژگان: شاخص، آموزش، بهداشت، ایمنی، محیط زیست
 • علی طاهری نیا، یزدان محسن زاده، سید اکبر موسوی قاسمی، جمشید رحیمی* صفحات 35-42
  سابقه و هدف
  ارتباط موثر، عامل مهمی در مراقبت پیشبیمارستانی است. واحد ارتباطات یکی از پرتنش ترین محیط های کاری در حوزه درمان بوده و بررسی عوامل زیانآور محیط کار این واحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. براساس دستورالعمل فرایندهای اورژانس پیش بیمارستانی، مدت زمان صرف شده از لحظه پاسخگویی
  پرستار تریاژ تا لحظه اعلام ماموریت به پایگاه می بایست 120 ثانیه باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله ارگونومیکی محیط کار بر زمان اعلام ماموریت کارکنان دیسپچ حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مداخله ای است. جامعه آماری پژوهش شامل 32 نفر از واحد ارتباطات و دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی البرز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش عبارت بودند از: دستگاه لوکس متر، صداسنج و ROSA (Rapid Office Strain Assessment). در این مطالعه زمان اعلام ماموریت توسط کارکنان ارتباطات و دیسپچ مورد سنجش قرار گرفت. از آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی نیز به منظور تحلیل آماری با سطح معناداری 0/05 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که انجام مداخله به طور کلی باعث ایجاد تفاوت در زمان ثبت تا ارجاع شده است. بر مبنای نتایج، زمان قبل از مداخله معادل 2/02 ثانیه و زمان پس از مداخله برابر با 1/92 بوده است. 
  علاوه براین، یافته ها نشان می دهند که بهبود شرایط ارگونومیک باعث کاهش مقادیر زمان اعلام شده است؛ اما مداخله در دیسپچ، تاثیری بر زمان اعلام نداشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج میتوان گفت که اصلاح شرایط ارگونومیکی تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان این واحد داشته است.
  کلیدواژگان: مداخله ارگونومی، زمان اعلام ماموریت، فوریتهای پزشکی، استان البرز
 • شهرام وثوقی، ایرج علی محمدی، آغا فاطمه حسینی، ژاله صدقی نوش آبادی* صفحات 43-51
  مقدمه
  در بسیاری از کشور ها، صدا در بین ریسک فاکتورهای مهم در صنایع چاپ رتبه بندی شده است. هدف از این مطالعه، طراحی ابزاری جهت بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعت چاپ در زمینه حفاظت شنوایی و تعیین روایی و پایائی آن می باشد.
  روش بررسی
  برای طراحی پرسشنامه، ابتدا 35 سوال تهیه شد. برای بررسی روایی از روش های روایی محتوا و برای بررسی پایایی ابزار از روش های ضریب الفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تعداد 10 گویه از نظر روایی محتوا پایین بوده و باید از پرسشنامه حذف شوند. همچنین در تحلیل پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای هر چهار قسمت آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد به ترتیب 0/884، 0/719، 0/832 و 0/727 به دست آمد. در تحلیل قابلیت تکرار پذیری پرسشنامه از ضرایب همبستگی Spearman با نتایج 0/81، 0/861، 0/89 و 0/985 و Pearson  با نتایج 0/912، 0/964، 0/866 و 0/991 به ترتیب برای آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد استفاده گردید.
  نتیجه گیری
  طراحی این پرسشنامه جهت بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنایع چاپ نسبت به حفاظت شنوایی می تواند به بررسی راه حل های ممکن به منظور کاهش اثرات صدا بر کارگران شاغل بپردازد که لازم است در ابعاد وسیع تری مورد آزمون قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، آگاهی، نگرش، عملکرد، صنعت چاپ، حفاظت شنوایی
 • فاضل رجبی، حمیدرضا مکرمی، مهدی جهانگیری* صفحات 52-62
  مقدمه
  علی رغم پیشرفت های حاصل شده در زمینه ی ایمنی شغلی، هنوز حوادث شغلی بسیاری در محیط های کاری اتفاق می افتد که بیشتر آنها از عملکرد ایمنی ضعیف کارگران ناشی می شود. شناخت عوامل موثر در عملکرد ایمنی راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی پیشگیری از حوادث شغلی به شمار می رود. مطالعه ی حاضر با هدف سنجش و تعیین عوامل جمعیت شناختی موثر بر عملکرد ایمنی انجام شد.
  روش کار
  مطالعه ی حاضر پژوهشی مقطعی و تحلیلی بود که در 487 نفر از کارکنان یک پالایشگاه گازی انجام شد. جهت سنجش عملکرد ایمنی از نسخه ی فارسی پرسشنامه نیل و گریفن و برای سنجش ویژگی های جمعیت شناختی از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 23 تحلیل شد.
  یافته ها
   نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد به طور کلی عملکرد ایمنی کارکنان وضعیت مطلوبی دارد. از بین ویژگی های جمعیت شناختی مورد بررسی سن و تجربه کاری با عملکرد ایمنی ارتباط معنادار داشتند. بدین صورت که افراد جوان و کم تجربه و افراد مسن و با تجربه عملکرد ایمنی ضعیف تری نسبت به افراد میانسال و با تجربه متوسط داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به عملکرد ایمنی ضعیف تر کارکنان جوان و کم تجربه و کارگران مسن و تجربه بالا، لازم است برنامه ریزی های لازم برای ارتقای عملکرد ایمنی این دو گروه از کارکنان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: عملکرد ایمنی، عوامل جمعیت شناختی، پالایشگاه گازی
 • زهره محبیان*، حسین جدیدی صفحات 63-70
  مقدمه
  استرس گرمایی یک مشکل عمده شغلی در شهرستان ایرانشهر است که می تواند باعث ایجاد اثرات نامطلوبی بر سلامت وکاهش بهره وری افراد شود. این مقاله به بررسی این مشکل و تاثیرات آن در بخشهای مختلف بیمارستان ایران این شهرستان می پردازد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی- تحلیلی در بازه های زمانی 9صبح و12ظهر بر روی181نفر از کارکنان بخشهای مختلف یک بیمارستان انجام گرفت. جهت بررسی تنش گرمایی و ناراحتی حرارتی از دو شاخصWBGTوDI استفاده شد.همچنین جهت بررسی وضعیت بهره وری نیروی انسانی از مقیاس26سوالی بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت استفاده گردید. ارتباط شاخص های دمای ترگویسان وناراحتی حرارتی با بهره وری و ریز مقیاس های تشکیل دهنده آن توسط ازمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در ساعت 9صبح بیشترین میانگین مقادیر شاخص های WBGTوDI به ترتیب برای واحد تاسیسات قسمت موتورخانه1و ژنراتور2 بدست آمد و کمترین مقادیر این شاخص ها مربوط به واحد داروخانه و اداری بود. همچنین در ساعت 12ظهر بیشترین مقدار این شاخصها به ترتیب برای واحد تاسیسات بخشهای موتورخانه2و ژنراتور2 بود. در همین ساعت کمترین مقادیر شاخصهای مذکور به ترتیب برای بخشNICUو داروخانه بدست آمد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که شاخصهایWBGTوDI با بهره وری نیروی انسانی رابطه معکوس و معناداری داشتند(P<0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه بیمارستان مذکور نیازمند طراحی صحیح،اصلاح سیستم تهویه به منظور تامین شرایط حرارتی مناسب و مطابق با استانداردهای بین المللی در جهت کاهش استرس حرارتی و افزایش بهره وری و کارایی افراد می باشد.
  کلیدواژگان: تنش گرمایی، ناراحتی حرارتی، بهره وری، بیمارستان
|
 • Mohsen Aliabadi *, Rostam Golmohammadi, Masoud Shafiee Motlagh, RahimGoodarzi Pages 1-7
  Background and Objective
  A practical method for noise control in environments with different noise sources is designing an acoustic cabin for the workers. In this regard, this study aimed to assess the efficiency of the acoustic cabin in a typical turbine unit of a thermal power plant to provide acoustic comfort.
  Materials and Methods
  Measurement of the noise level and spectrum, as well as vibration as exposed to whole body were conducted using sound level meter Brüel & Kjær 2260 Sound Level Meter; Denmark model 2260. The acoustic cabin was designed using sandwich panel structure based on standard ISO 15667. The composition of cabin walls with 104 mm total thickness from outside to inside included 2 mm steel sheet, 40 mm polyurethane foam with a density of 50 kg/m3, 2 mm steel sheet,50 mm rock wool with a density of 120 kg/m3, and 10 mm plaster tile, respectively. It should be noted that the floating floor was implemented for the reduction of transmitted vibration to the cabin.
  Results
  The obtained results indicated that the means of noise levels equivalent to sound pressure were approximately 89.5 and 50.7 dB outside and inside the designed cabin, respectively, resulting in an overall noise reduction of 40 dB. The results demonstrated that an acceleration level of vibration as exposed to the whole body inside the cabin was lower than the comfort vibration limit of 0.145 m/s2.
  Conclusion
  In order to design a high-efficiency acoustic cabin, the selection of material types, thickness, and density is critical to optimize the overall sound transmission of the walls. Therefore, the results confirmed that in designing the acoustic cabinet, sandwich panels with adequate mass, low hardness coefficient, and high damping can provide optimal acoustic conditions.
  Keywords: Acoustic cabin, Acoustic comfort, Thermal power plant, Efficiency assessment
 • Hamidreza Samadi, Farshid Ghorbani Shahna*, Abdorahman Bahrami Pages 8-16
  Introduction
  The diffusion of pollutants Methyl Mercaptan, Hydrogen Sulfide, Dimethyl sulfide and Dimethyl disulfide from dryer machines of pulp industries will cause to smell annoyance and health effects on the employees and neighbors . This study aimed to determine the effectiveness of local ventilation system and packed bed scrubber implemented for controlling the emitted hydrogen sulfide from a pulp industry.
  Methods
  In this study , the concentrations of emitted pollutants into the breathing zone of workers and work environment In 2 active and inactive condition of the ventilation system and before and after scrubber, the effectiveness of the system designed to control the hydrogen sulfide gas was evaluated.
  Results
  The efficiency of the local ventilation system was 55% in reducing the individual exposure to the dryer lines. The efficiency of the packed bed scrubber in removing hydrogen sulfide from the gas stream was 91.7% in the purificator output.
  Conclusions
  The results showed that the local ventilation system with packed bed scrubber has a good effect on the control of hydrogen sulfide emitted from the dryer lines and this system can be a good option for such industries.
  Keywords: Smell annoyance, Hydrogen Sulfide, industrial ventilation system, packed bed scrubber
 • Soqrat Omari Shekaftik, Shahram Vosoughi*, Zhaleh Sedghi Noushabadi, Jamileh Aboulghasemi, Saeed Mohammadi Pages 17-25
  Introduction
  Musculoskeletal Discomforts are one of the main problems in all occupations and industries. Printing industry workers are involved in tasks that increase the risk of musculoskeletal Discomforts. So, the aim of this study was to investigate the relationship between musculoskeletal Discomforts and manual load lifting and workers’ postures in a printing industry.
  Methods
  In this study, the prevalence of musculoskeletal Discomforts among the workers was investigated, using the Cornell questionnaire. Manual load lifting tasks in the industry were also assessed in three
  methods
  Snook tables, WISHA and KIM-LHC. Workers' postures were assessed using the REBA method.
  Results
  The results of the Cornell questionnaire showed that the most complaints are related to pain in the lower extremities, including feet, legs, and knees. Comparing the results of Cornell questionnaire and the results of WISHA method using Kruskal-Wallis test showed that the neck (p= 0.016), right shoulder (p= 0.028), left shoulder (p= 0.031), back (p= 0.022) and right forearm (p= 0.045) have significant relationship with WISHA results.
  Conclusion
  The association of the prevalence of some musculoskeletal Discomforts with the results of WISHA method indicates the superiority of this method to KIM-LHC and Snook tables methods for assessing the tasks of manual load lifting in printing industries. Also, the lack of correlation between musculoskeletal Discomforts and posture assessment, results using the REBA method, indicates that the reasons for the prevalence of these Discomforts in the industry should be sought in cases other than inappropriate postures.
  Keywords: Musculoskeletal Discomforts, manual load lifting, WISHA method, REBA method, printing industry
 • Sahar Rshidi, Rasoul YARAHMADI*, Seyed Mohammad Shobeiri, Morteza Mansourian Pages 26-34
  Introduction
  Health, safety, environment and energy management systems are one of the most popular models, and Implementing and deploying it will prevent waste of time and money. Execution, Continuity Optimal performance it requires effective training. The purpose of this study was to identify and rank important indicators for health, safety, environment and energy education.
  Methods
  This research has been designed and implemented in 5 steps. In the first step, the research literature was studied after identifying the functional indicators of education, Using the panel of experts, the reliability and validity of the tool were examined In the third step, the appropriate criteria for ranking key performance indicators of the HSEE training function were selected using existing literature. In the next step   Indicators   For review and rating   Based on Smart Criteria   Experts were given then, the data were analyzed by combining the AHP fan and fuzzy fan-Topsis.
  Results
  Indicators: workshops in the field of HSEE (CCI= /516) courses electronically of HSEE (CCI= /508) the amount of Attend the course HSEE (CCI= /505) Ranked one to three.
  Conclusion
  According to the rank obtained from the indexes The most important challenge are Educational performance evaluation, Evaluating the effectiveness of training, Influence on organizational performance and change the knowledge, attitude and behavior of employees.
  Keywords: Indicator, Education, Health, Safety, Environment
 • Ali Taheri Nia, Yazdan Mohsen Zadeh, Seid Akbar Moosavi Ghasemi, Jamshid Rahimi* Pages 35-42
  Background and Objective
  Effective communication is an important factor in pre-hospital care. The emergency medical communication and dispatch center is one of the most stressful work environments in the healthcare domain so that it is essential to assess the harmful factors associated with this work environment. According to the guidelines of pre-hospital emergency procedures, it should take 120 seconds from the triage nurse response to the moment the mission is announced. The present study aimed to investigate the effect of ergonomic status at the workplace on the time of the announcement of the mission to dispatch personnel working at emergency medical communication and dispatch center.
  Materials and Methods
  This study was conducted based on a descriptive-interventional design. In total, 36 participants were randomly selected from emergency medical communication and dispatch center. The data were collected using luxmeter, sound meter, and rapid office strain assessment. This study evaluated the time of the mission announcement by the communication and dispatch staff. The data were analyzed through descriptive statistics. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  According to the results, the intervention affected the time of call registration and the mission assignment. The measured time before the intervention was 2.02s which decreased to 1.92s after the intervention. Therefore, the results indicated that the intervention significantly contributed to the differences between the times of registration until the mission assignment.
  Conclusion
  It can be concluded that the improvement of ergonomic status can have effects on the staffs' performance.
  Keywords: Ergonomics intervention, assignment time, medical urgency, Alborz
 • Shahram Vosoughi, Iraj Alimohammadi, Agha Fatemeh Hosseini, Zhaleh Sedghi Noushabadi* Pages 43-51
  Introduction
  In many countries, the noise has been ranked among the important risk factors in the printing industries. The purpose of this study is to design a tool for Assessing the level of knowledge, attitude and practice of the printing industry workers in the field of hearing protection and determining its validity and reliability.
  Methods
  To design a questionnaire, 35 questions were prepared at first. To evaluate the validity, content validity methods and to evaluate the reliability of the instrument, Cronbach's alpha coefficients and Test retest methods were used. The data were analyzed using SPSS-20 software.
  Results
  The results showed that 10 items in terms of content validity were below the standard and should be deleted from questionnaire. Also, in the reliability analysis of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient for all four parts of knowledge, attitude, risk perception and practice was 0.884, 0.719, 0.832 and 0.727 respectively. The Spearman correlation coefficient with the results of 0.810, 0.861, 0.890 and 0.985 and Pearson correlation coefficient with the results of 0.912, 0.964, 0.866 and 0.991 respectively for knowledge, Attitude, risk perception and practice were used to analyze the Test retest method of the questionnaire.
  Conclusion
  Designing this questionnaire to examine the knowledge, attitude and practice of printing industry workers about hearing protection can examine possible solutions to reduce the harmful effects of the noise on employed workers, which should be tested on a wider scale.
  Keywords: Questionnaire, Knowledge, Attitude, practice, Printing Industry, Hearing protection
 • Fazel Rajabi, Hamidreza Mokarami, Mehdi Jahangiri* Pages 52-62
  Introduction
  Despite the advances in occupational safety, many accidents occur in the workplace. The most of these accidents caused by poor workers safety performance. Knowing the factors that affect safety performance is a suitable guide to planning for occupational accident prevention. This study was conducted to assess workers safety performance and determine its associated demographic factors in a gas refinery.
  Methods
  This cross-sectional and analytical study was carried out on 487 employees of a gas refinery in 2018. In order to assess the safety performance, the Neal and Griffin questionnaires were used. Demographic characteristics were measured by researcher-made questionnaire. to ensure the validity and reliability of the safety performance questionnaire, firstly, psychometric properties of this questionnaire were measured. Then, the relationship between demographic characteristics and safety performance was assessed by one-way ANOVA and independent sample t-test using SPSS version 23 software.
  Results
  The primary results of this study showed that the safety performance questionnaire has a desirable validity and reliability. Also, workers safety performance was at the desired level. Among the demographic characteristics, the relation between age and job experience with safety performance were significant (p-value<0.05). Young people had a weaker safety performance than elderly people.
  Conclusion
  Considering the weaker safety performance of young and low experienced workers and older and high experience workers, it is necessary to pay more attention to these two groups in workplace safety planning.
  Keywords: Safety performance, Demographic factors, Gas refinery
 • Zohreh Mohebian*, Hossein Jadidi Pages 63-70
  Background and aims
  Heat stress is a occupational major problem in Iranshahr city, which can lead to undesirable effects on health and reduce the productivity of people. This article examines this problem and its effects in different parts of Iran's Hospital in this city.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 181 employees of different departments of a hospital in different periods of 9 am and 12 noon. Two WBGT and DI indices were used to investigate heat stress and thermal discomfort. Also to survey of human productivity Hersey and Goldsmit scale was used. Finally to study of relationship between the WBGT and DI with human productivity and its subscales, Pearson correlation was applied.
  Results
  The results showed that at 9 am the highest average of WBGT and DI indices were obtained for installation powerhouse1 and generator2 units, respectively.And the lowest amount of these indices were for pharmacy and administrative units. Also at 12 noon, the highest amount of these indices was for the powerhouse2 and generator 2 units respectively.At the same time, the lowest amount of these indices were obtained for NICU and pharmacy respectively.The results of Pearson correlation coefficient showed that WBGT and DI indices had a reverse and significant relationship with human productivity (P<0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study,the mentioned hospital needs to design and correct the ventilation system in order to provide suitable thermal conditions and in accordance with international standards in order to reduce heat stress and increase the productivity and efficiency of individuals.
  Keywords: Heat stress, Thermal discomfort, Productivity, Hospital