فهرست مطالب

آموزش و سلامت جامعه - سال ششم شماره 2 (بهار 1398)
 • سال ششم شماره 2 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رمضان حسن زاده*، محبوبه فرامرزی، علیرضا همایونی، نفیسه مجیدی صفحات 63-69
  اهداف
  نقش خودکارآمدی در گستره زندگی افراد به عنوان عامل مهمی در بروز و نگهداری نشانه های مرضی و رفتارهای ارتقادهنده سلامت مشخص شده است. بنابراین نظر به این که امروزه سلامت روان در تحول شخصیت، دارای نقشی بنیادی است، این پژوهش با هدف مدل یابی رابطه بین خودکارآمدی و سلامت روان با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت در دانش آموزان انجام شد.
  ابزار و روش ها
   در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 260 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهر ساری در سال تحصیلی 97-1396 به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه خودکارآمدی شرر، مقیاس سلامت روان و پرسش نامه رفتارهای ارتقادهنده سلامت پندر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات رگرسیونی ساختاری به کمک نرم افزار های SPSS 24 و Amos 23 انجام گرفت.
  یافته ها
  بین تمام متغیرهای پژوهش همبستگی معنی دار وجود داشت (0.01>P). با توجه به مقادیر به دست آمده شاخص های نیکویی برازش، مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود. مسیرهای خودکارآمدی و رفتارهای ارتقادهنده سلامت اثر مستقیم و معنی داری بر سلامت روانی داشتند. همچنین خودکارآمدی با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت اثر غیرمستقیمی بر سلامت روانی نشان داد (0.05>P). براساس مدل نهایی، خودکارآمدی با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت بر سلامت روانی اثر غیرمستقیم داشت (0.06=R2).
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی هم به صورت مستقیم و هم با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت بر سلامت روان دانش آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، سلامت روان، نوجوانان
 • منصوره بصیری، محمود کریمی، حسین شهنازی* صفحات 71-77
  اهداف
  برای ارایه مراقبت های بهداشتی خوب و مناسب، ارتباط موثر بین بهورزان و مردم یک مهارت ضروری است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان انجام شد.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1397، تعداد 104 بهورز شاغل در مراکز بهداشت ساوه و زرندیه وارد مطالعه شدند که بهورزان ساوه به روش تصادفی ساده در گروه آزمون (60 نفر) و تمامی بهورزان شاغل در زرندیه (44 نفر) در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون در 4 جلسه آموزشی 90دقیقه ای مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، خودکارآمدی و چک لیست مهارت های ارتباطی، قبل و 2 ماه بعد از مداخله آموزشی از هر دو گروه جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 19 و آزمون های مجذور کای، T مستقل و T زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   قبل از مداخله آموزشی بین گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمرات مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی اختلاف معنی داری وجود نداشت (0.05>P). اما بعد از مداخله آموزشی بین دو گروه در تمامی حیطه های مهارت ارتباطی (شروع جلسه و ایجاد رابطه، جمع آوری اطلاعات، توجه به دیدگاه مراجعان و ارایه اطلاعات، توافق دوطرفه و پایان دادن به جلسه) و خودکارآمدی تفاوت معنی دار مشاهده شد (0.001>P). همچنین در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی میانگین نمرات خودکارآمدی و همه حیطه های مهارت ارتباطی افزایش معنی دار یافت (0.001>P).
  نتیجه گیری
   مداخله آموزشی موجب بهبود خودکارآمدی و مهارت های ارتباطی بهورزان می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، بهورز، خودکارآمدی، مراقبت بهداشتی
 • معصومه عباسی، زهره رهایی، شهناز رشیدیان *، امین صالحی صفحات 79-85
  اهداف
  با توجه به شیوع کم خونی فقر آهن و در معرض خطر بودن دختران نوجوان، این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کننده های مصرف مکمل آهن در دختران دبیرستانی با استفاده از الگوی ارتقای سلامت انجام گرفت.
  ابزار و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی که در سال 1396 انجام شد، 230 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر میبد،استان یزد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی و سازه های الگوی ارتقای سلامت بود که به صورت خودایفا تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آنالیز رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ه
  امیانگین مصرف مکمل آهن از 16 عدد مکمل توزیع شده، 5.19±8.44 بود. خودکارآمدی درک شده و احساسات مثبت، قوی ترین همبستگی را با مصرف مکمل آهن داشتند (0.01>P). در مجموع 19.1% واریانس رفتار توسط دو متغیر خودکارآمدی درک شده و موانع درک شده تبیین شد که در این میان خودکارآمدی درک شده قوی ترین پیش بینی کننده معنی دار رفتار مصرف مکمل آهن بود (0.001>P).
  نتیجه گیری
  افزایش خودکارآمدی و کاهش موانع درک شده می تواند مصرف صحیح مکمل آهن را در دانش آموزان دختر دبیرستانی افزایش دهد.
  کلیدواژگان: کم خونی، آهن، دانش آموزان، خودکارآمدی، ارتقای سلامت
 • ملیحه شاکری فرد، علی محمدزاده *، طیبه رحیمی صفحات 87-93
  اهداف
  قدردانی از جمله سازه های جدید رویکرد روان شناسی مثبت نگر است که پژوهش ها حاکی از نقش آن در سلامت روان و سایر کارکردهای مثبت روان شناختی هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر قدردانی بر سلامت روان، با توجه به نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی انجام شد.
  ابزار و روش ها
   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی از طریق مدل یابی معادله ساختاری (SEM) است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از بین آنها 242 نفر به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه قدردانی، پرسش نامه سلامت عمومی و مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی بود. ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روش مدل یابی معادلات ساختاری و روش بوت استراپ و از طریق نرم افزارهای AMOS 24 و SPSS 24 انجام گرفت.
  یافته ها
  بین تمام متغیرهای پژوهش، همبستگی معنی دار وجود داشت (0.01>P). مدل با انجام برخی اصلاحات، از برازش مطلوبی برخوردار بود. همچنین قدردانی اثر مستقیم بر سلامت روان، عاطفه مثبت و منفی داشت (0.05>P). عاطفه مثبت و منفی نیز بر سلامت روان اثر مستقیم داشتند (0.05>P). علاوه بر این، قدردانی از طریق عاطفه مثبت و منفی، اثر غیرمستقیم بر سلامت روان داشت (0.05>P).
  نتیجه گیری
   قدردانی به صورت مستقیم و همچنین غیرمستقیم از طریق افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی، با افزایش سلامت روان همراه است.
  کلیدواژگان: قدردانی، سلامت روان، عاطفه مثبت، عاطفه منفی
 • هاشم محمدیان*، اسما بازرگانی، سیدمحمود لطیفی، اصغر مراد قلی صفحات 95-101
  اهداف
  پرفشاری خون به عنوان قاتل خاموش می تواند سلامت سالمندان را به مخاطره بیندازد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر مصاحبه انگیزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پرفشاری خون، خودمراقبتی و کیفیت زندگی سالمندان روستایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی بدون گروه شاهد در سال 1396، تعداد 120 سالمند روستایی بالای 60 سال تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان رامهرمز به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. سالمندان طی یک ماه هر هفته 2 جلسه به مدت 45-30 دقیقه در کلاس های آموزشی مصاحبه انگیزشی شرکت کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های حمایت اجتماعی، موانع درک شده، خودکارآمدی، خودمراقبتی و کیفیت زندگی، قبل و 2 ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری شدند و توسط نرم افزارهای آماری LISREL 8.5 و SPSS 22 با استفاده از آزمون آماری ویلکاکسون، آزمون Pearson-Fillon Z و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بعد از مداخله آموزشی، میانگین فشار خون سیستولیک- دیاستولیک و میانگین نمرات حمایت اجتماعی، موانع درک شده، خودکارآمدی، خودمراقبتی و کیفیت زندگی به صورت معنی داری بهبود یافت (0.001>P). همچنین میزان تبیین واریانس خودمراقبتی و کیفیت زندگی بعد از مداخله آموزشی به ترتیب از 13% و 8% به 40% و 31% افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  مصاحبه انگیزشی می تواند با اصلاح باورهای ذهنی سالمندان موجب تبیین بهتر مدل اعتقاد بهداشتی در خودمراقبتی و کیفیت زندگی شود.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، خودمراقبتی، پرفشاری خون، کیفیت زندگی، سالمندان
 • محمود طاووسی، سمیرا محمدی، ژیلا صدیقی، راحله رستمی، علی اصغر حائری * صفحات 103-109
  اهداف
  منابع اطلاعاتی زیادی از جمله رسانه های ارتباط جمعی تلاش دارند با افزایش اطلاعات سلامت افراد نقش مهمی در ارتقای سلامت افراد جامعه ایفا کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان استفاده شهروندان تهرانی از اطلاعات سلامت رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی انجام گرفت.
  ابزار و روش ها
  در این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1395، تعداد 1196 شهروند تهرانی 18 تا 65 سال از طریق نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   1196 نفر از شهروندان تهرانی (581 زن و 615 مرد) با میانگین سنی 13.2±37.2 سال در مطالعه شرکت کردند. بیشترین میزان استفاده از اطلاعات سلامت در رسانه های ارتباط جمعی  به ترتیب در مورد تلویزیون (حدود 81%)، اینترنت (حدود 64%) و رسانه های مکتوب (حدود 58%) و میزان استفاده از اطلاعات سلامت شبکه های اجتماعی مجازی حدود 56% بود. استفاده از اطلاعات سلامت رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی در گروه سنی 35-24 سال، متاهلان، افراد با تحصیلات 13 سال به بالا و شاغلان بیش از دیگر گروه ها از نظر سن، وضعیت تاهل، شغل و تحصیل بود.
  نتیجه گیری
   میزان استفاده مردم شهر تهران از اطلاعات سلامت تلویزیون در حد قابل توجهی است. همچنین جایگاه جست وجوی اینترنتی و شبکه های اجتماعی مجازی در اطلاع رسانی سلامت نیز باید توسط متولیان امر سلامت مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی، اطلاعات سلامت
 • بهاره عبدالمالکی، نوشین پیمان*، حبیباللهاسماعیلی، محمد تاج فرد صفحات 111-117
  اهداف
  با پیشرفت های علم پزشکی می توان انتظار داشت که زنان یائسه سال های بیشتری را زنده بمانند. بنابراین سلامتی زنان در سال های پس از یائسگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با میزان استفاده از خدمات بهداشتی در بین زنان یائسه شهر مشهد بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نقش زمینه ای سواد سلامت بود.
  ابزار وروش ها
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1397 در بین 425 نفر از زنان یائسه 65-45ساله شهر مشهد انجام شد که به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه های دموگرافیک، سواد سلامت بالغین و پرسش نامه بومی سازی شده مبتنی بر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود که از طریق مصاحبه تکمیل شدند. داده های به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS 24 با استفاده از آزمون های کروسکال والیس، رگرسیون خطی، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
   از بین ویژگی های دموگرافیک، میزان درآمد و سطح تحصیلات بر میزان سواد سلامت موثر بودند (0.001=p). میزان سواد سلامت گروه هدف ناکافی بود، به طوری که میانگین متغیر یادشده 20.69±54.06 بود که معادل سطح مرزی است. موثرترین سازه که بیشترین قدرت پیشگویی کنندگی را داشت سازه کنترل رفتاری درک شده با ضریب رگرسیون 0.6 برای سازه رفتار و 0.11 برای سازه قصد رفتاری بود.
  نتیجه گیری
  سواد سلامت زنان یائسه شهر مشهد در سطح نامطلوب است و سازه کنترل رفتاری درک شده مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قصد و رفتار زنان است.
  کلیدواژگان: زنان، سواد سلامت، یائسگی، تئوری برنامه ریزی
 • راشین نصیری، فروزان الفتی*، مریم مافی، فاطمه رنج کش صفحات 119-125
  اهداف
  حساسیت زیاد دوره بارداری و آسیب پذیربودن مادران در این دوران بر اهمیت شرکت آنان در تصمیمات بالینی می افزاید. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مشاوره فردی بر میزان مشارکت مادران باردار در تصمیم گیری در مراحل درمان انجام شد.
  مواد و روش ها
   در این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1397، تعداد 190 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی کوثر شهرستان قزوین به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 95 نفر) قرار گرفتند. مداخله به صورت یک جلسه 60دقیقه ای مشاوره فردی برای گروه آزمون برگزار شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه مشارکت در تصمیم گیری کریستون و همکاران بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS 23 و با استفاده از آزمون های T مستقل، T زوجی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات میزان مشارکت مادران قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (0.001>P)، اما در گروه کنترل میانگین میزان مشارکت مادران قبل و پس از مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشت (0.05P).
  نتیجه گیری
   مشاوره فردی، مداخله موثر و مناسبی برای ارتقای میزان مشارکت مادران باردار در تصمیم گیری برای مراحل درمان است.
  کلیدواژگان: مشاوره، مشارکت، تصمیم گیری، مادر باردار
|
 • Nafise Majidi Yaychi, Ramazan Hasanzade*, Mahbobe Farmarzi, Alireza Homayoni Pages 63-69
  Aim
  The role of self-efficacy in the life of individuals has been identified as an important factor in the emergence and maintenance of symptoms and health promotion behaviors. Therefore, considering that today mental health plays a fundamental role in the personality evolution, this study aimed to modeling the relationship between self-efficacy and the mediating of health promotion behaviors in students.
  Materials and Methods
  This descriptive-correlational study was carried out on 260 people, who were the students in the secondary level of middle school in Sari city in the period of 1396-1397. The subjects were selected by multi-stage cluster sampling method. Data were collected by Sherer self-efficacy questionnaire, mental health scale, and Pender's health promotion behaviors questionnaire. Data were analyzed by SPSS 24 and Amos 23 software using the Pearson correlation coefficient and structural equation modeling.
  Findings
  Based on the results there was a significant relationship between all variables of the research (p= 0.01). Based on investigating the indexes of the goodness of fit, the model has good fitness. Self-efficacy ways and health promotion behaviors have a direct and significant effect on the mental health, as well as, self-efficacy with mediating of health-promoting behaviors has an in direct and significant effect on the mental health (p<0.05). Based on the final model, self-efficacy with mediating of health-promoting behaviors has an indirect effect on mental health (R2= 0.06).
  Conclusion
  Self-efficacy directly and through the mediation of health promotion behaviors is effective on the mental health of students.
  Keywords: self-efficacy, Health Promotion Behaviors, Mental Health, Adolescents
 • Mansooreh Basiri, Mahmood Karimy, Hossein Shahnazi* Pages 71-77
  Aims
  Effective communication between primary healthcare workers and people is a critical skill for providing appropriate healthcare. The purpose of this study was to evaluate the impact of educational intervention on communication skills and self-efficacy of primary healthcare workers (Behvarz).
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study carried out between 104 people, who were the primary healthcare workers of health centers in Saveh and Zarandieh city in 2018. The primary healthcare workers of Saveh (60 people) were assigned to the test group and the primary healthcare workers of Zarandieh (44 people) were assigned to the control group. The test group received four 90 minute sessions training course on self-efficacy, and communication skills. Data were collected before the educational intervention and 2 months after the educational intervention by a questionnaire including demographic variables, self-efficacy, and a checklist of communication skills. Data were analyzed using SPSS 19 software through Chi-square test, paired sample t-test, and independent sample t-test.
  Findings
  Based on the results, there was no significant difference between the mean scores of the self-efficacy and communication skills in the test and control groups before the educational intervention (p>0.05). After the educational intervention, a significant difference was observed in the all areas of communication skills (starting the session and creating a relationship, data collection, paying attention to people's point of view who referred to the health center and providing information, mutual agreement and ending the session) and self-efficacy (p<0.001). Also, the mean scores of self-efficacy and communication skills increased in the test group after the educational intervention (p<0.001).
  Conclusion
  Educational intervention is effective on the improvement of communication skills and self-efficacy of primary healthcare workers.
  Keywords: Social Skill, Self-Efficacy, Health Care
 • Masoumeh Abbasi, Shavazi, Zohreh Rahaei, Shahnaz Rashidian, Maybodi*, Amin Salehi Abargouei Pages 79-85
  Aims
  Considering the prevalence of anemia and iron deficiency and exposure to risk in adolescent girls, the aim of the present study was to determine the predictors of iron supplementation in high school girls using health promotion model.
  Instruments & Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on 230 female students from high schools of Meybod city, Yazd province, Iran in 2017. The subjects were selected using classified random sampling method. Data were collected by the researcher-made questionnaire including demographic characteristics and health promotion model structures which was filled by self-administered. Data were analyzed using SPSS 16 software through linear regression analysis and Spearman correlation test.
  Findings
  The mean of iron supplement consumption among 16 distributed supplements was 8.44±5.19. The perceived self-efficacy and positive emotions had the strongest correlation with iron supplement consumption (p<0.01). Totally, 19.1% of the behavior variation was explained by perceived self-efficacy and barriers in which perceived self-efficacy was the strongest significant predictor of consumption of iron supplement (p<0.001).
  Conclusion
  Increase of self-efficacy and decrease of perceived barriers can increase the iron supplement consumption by high school girls.
  Keywords: Anemia, Iron, Students, Self-efficacy, Health Promotion
 • Malihe Shakerifard, Ali Mohamadzadeh Ebrahimi*, Tayebe Rahimi Pordanjani Pages 87-93
  Aims
  Gratitude is one of the new constructs of the positive psychological approach. Based on the researches, gratitude has an effective role in mental health and the other positive psychological functions. The aim of this study was to investigate the effect of gratitude on mental health with the mediating role of positive and negative affect.
  Instruments & Methods
  The present research is a descriptive-correlational study through the structural equation model (SEM). The statistical population included all students of medical sciences university of Sabzevar in the academic year of 2017-18. The study was carried out on 242 students, who were selected using the stratified random sampling method. The research tools were gratitude questionnaire-6 (GQ-6), general health questionnaire (GHQ-28), positive affect and negative affect scale (PANAS). Evaluating the proposed model was conducted in Amos 24 and SPSS 24 software through the Pearson correlation coefficient, the structural equation model, and the bootstrap method.
  Findings
  There was a significant correlation between all variables of the research (p<0.01). The model had a good fit with some modification. The gratitude had a direct effect on mental health, positive and negative affect (p<0.05). Positive and negative affect had a direct effect on mental health (p<0.05). In addition, gratitude, via the positive and negative affect, had an indirect effect on mental health (p<0.05).
  Conclusion
  Gratitude, directly and indirectly, by increasing the positive affect and decreasing the negative affect, is associated with higher mental health.
  Keywords: Gratitude, Mental health, Positive Affect, Negative Affect
 • Hashem Mohamadian*, Asma Bazarghani, Seyed Mahmoud Latifi, Asghar Moradgholi Pages 95-101
  Aims
    High blood pressure as a silent killer can endanger the health of the aged people. The purpose of this study was to assess the effect of motivational interviewing based on the health belief model on hypertension, self-care, and quality of life of rural aged people.
  Materials and Methods
  This semi-experimental study without a control group, was carried out on 120 rural aged people over 60 years of age, who were covered by city health centers of Ramhormoz in 2017. The subjects were selected through the multistage random sampling method. The aged people participated in the motivational interviewing classes for 1 month each week, 2 sessions in 30-45 minutes. Data were collected using social support, perceived barriers, self-efficacy, self-care, and quality of life questionnaires, before and after the educational intervention. The data were analyzed using the Wilcoxon signed-rank test, Pearson and Filon's z test and path analysis through LISREL 8.5 and  SPSS 22 software.
  Findings
  After the educational intervention, the mean of systolic, diastolic blood pressure, and the average scores of social support, perceived barriers, self-efficacy, self-care and quality of life was improved significantly (p<0.001). Also, after the educational intervention, the variance of self-care and quality of life increased from %13 and %8 to %40 and %31, respectively.
  Conclusion
  Motivational interviewing has led to a better explanation of the health belief model in self-care and the quality of life by modifying the mental beliefs of aged people.
  Keywords: Motivational Interviewing, Self-care, Hypertension, Quality of life, Aged
 • Mahmoud Tavousi, Samira Mohammadi, Jila Sadighi, Raheleh Rostami, Ali Asghar Haerimehrizi* Pages 103-109
  Aims
  Many information sources, including mass media, are trying to play an important role in health-promoting of people in society through increasing their health information. The aim of the present study was to investigate the rate of use of health information, presented in mass media and virtual social networks among citizens of Tehran.
  Instruments & Methods
  This cross-sectional descriptive study was carried out on 1196 citizens of Tehran aged 18-65 years old in 2016. The subjects were selected using a multi-stage cluster sampling method. Data were collected by a researcher-made questionnaire after assessment of its validity and reliability. Data were analyzed by SPSS 19 software, using appropriate descriptive statistical methods.
  Findings
  1,196 citizens of Tehran (581 women and 615 men) were studied in this research with a mean age of 37.2±13.2 years old. The highest use of media health information was about television (about 81%), internet (about 64%) and the print media (about 58%). The use of health information in virtual social networks was about 56%. The use of health information of mass media and virtual social networks in the age group of 24 to 35 years old, married, the group with 13 years of education and workers were more than other groups. 
  Conclusion
  The rate of use of television health information among citizens of Tehran is significant. Also, Internet search and social networking sites for health information should be taken into consideration by health care providers.
  Keywords: Mass Media, Social Networks, Health Information
 • Bahare Abdolmaleki, Nooshin Peyman*, Habibolah Esmaili, Mohammad Tajfard Pages 111-117
  Introduction
  It can be expected that postmenopausal women are living longer than ever with the advances in medical science. Therefore, the health of women in the years after menopause is very important. The purpose of the present study was to determine the associated factors with the use of health services among postmenopausal women in Mashhad based on the theory of planned behavior and the role of health literacy.
  Instruments and Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on 245 postmenopausal women aged 45-56 years old in Mashhad in 2018. The subjects were selected by random cluster sampling method. The research tools were a demographic questionnaire, health literacy of adult and native-based questionnaire based on the planned behavior theory, which was completed through the interview. Data were analyzed by SPSS 24 software, using Kruskal–Wallis test, linear regression method, Pearson correlation coefficient and one-way analysis of variance.
  Findings
  Among the demographic features, the variables of income and level of education were effective in the health literacy of the postmenopausal women (p=0.001). The health literacy of the target group was inadequate so that the mean of this variable was 54.06±20.69 which is equivalent to the boundary level. The most effective structure that had the most predictive capability was the perceived behavioral control structure with the regression coefficient of 0.6 for the behavior structure and 0.11 for the behavioral intention structure.
  Conclusion
  The health literacy of the postmenopausal women is in the undesirable level and the perceived behavioral control construct is the most effective factor in the intent and behavior of the postmenopausal women.
  Keywords: Women, Health Literacy, Menopause, Planning Theory
 • Rashin Nasiri, Fatemeh Ranjkesh, Forozan Olfati*, Maryam Mafi Pages 119-125
  Aim
  Due to the high Sensitivity of pregnancy and the vulnerability of mothers during this period, their participation in clinical decisions is very important. Therefore, this study aimed to investigate the effect of individual counseling on the participation of pregnant women in decision making on the treatment process.
  Methods & Materials
  This clinical trial study was carried out on 190 pregnant women who referred to Kosar medical-education center in Qazvin in 2018. The subjects were selected by purposeful sampling method and randomly assigned to the two groups of test and control (n=20 in each group). The intervention was conducted in one 60 minutes individual counseling session for the test group. The research tool was shared decision-making questionnaire (SDM-Q-9). Data were analyzed using SPSS 23 software, through independent t-test, paired t-test, and Chi-squared test.
  Findings
  There was a significant difference between the mean scores of participation of the pregnant mothers before and after intervention in the test group (p<0.001) but there was no significant difference between the mean scores of the pregnant women involvement before and after intervention in the control group (p>0.05). Also, before the intervention, comparison of the mean scores of the pregnant mothers' involvement in decision making between the two groups showed no significant difference but after the intervention, a significant difference between two groups was observed (p<0.001).
  Conclusion
  Individual counseling is an effective and appropriate intervention to increase the participation rate of pregnant mothers in decision making in the treatment process.
  Keywords: Counseling, Patient Participation, Decision Making, Mothers