فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید علی اکبری، دکتر عباس خورشیدی، دکتر کامبیز پوشنه، دکتر لطف الله عباسی سروک صفحات 11-49

  در این پژوهش به ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان پرداخته شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 30 نفر (5 زن و 25 مرد) از خبرگان تشکیل داده است که به کمک نمونه گیری گلوله برفی هدفمند تعداد 30 نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر ازنظر اهداف؛ کاربردی و ازنظر داده کیفی و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد است. ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو پرورش خلاقیت تنظیم شده است. ابتدا کلیه الگوها، یافته ها و مطالعات و تئوری ها بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز شاخصه ها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری برای 30 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده شد. اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن دلفی به دست آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن است که ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای مدرسان کدام است؟ این الگو مرکب از 120 شاخص است که می تواند مددیار مدرسان و مدیران باشد. دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است . این الگو مرکب از 6 بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد فردی، سازمانی، آموزشی، محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اخلاقی می باشد در سومین یافته پژوهش حاضر مولفه های سازنده الگوی مذکور شامل 19 مورد است که شامل ویژگی های شخصیتی، ویژگی های انگیزشی، ویژگی های فکری- شناختی، نظام آموزشی، مدیران آموزشی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، اهداف، محتوا، روش تدریس، کلاس درس، محیط آموزشی، وسایل کمک آموزشی، فضای فیزیکی، نظام آموزشی، خانواده، رسانه، ارزشی و مسئولیت پذیری می باشد.

  کلیدواژگان: الگو، پرورش، خلاقیت مدرسان، بعد فردی، بعد سازمانی، بعد آموزشی، بعد محیطی، بعد اجتماعی- فرهنگی، بعد اخلاقی
 • مائده تقی زاده طبرسی، سعید غیاثی ندوشن صفحات 51-70

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های خودکارآمدی و خودناتوان سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان نامه/ رساله است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سالهای 89 تا 94 دانشگاه علامه طباطبایی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد که توسط جونز و ردوالت(1982) و وارنی(2003) طراحی شده است، می باشد. پرسشنامه مذکور با 35 گویه میان 364 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای توزیع و تعداد 226 عدد جمع آوری شد. برای بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و نیز تاثیر هر یک از متغیرهای متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده و با کمک نرم افزارspss محاسبه شده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر عدم تاثیر مولفه های خودکارآمدی و خودناتوان سازی دانشجویان بر فرایند نگارش پایان نامه/ رساله است. در راستای ارتقاء سطح کیفی پژوهش های دانشگاهی، شناسایی و تسهیل دشواری ها و موانع درونی و بیرونی موجود بر سر راه نگارش این پژوهش ها باید مورد توجه خاص مسوولان دانشگاهی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، خودناتوان سازی، فرایند نگارش پایان نامه، رساله
 • فرید مهدی زاده، حسین مومنی مهموئی صفحات 71-91

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 3870 دانش آموز بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان 364 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. سه پرسشنامه ی،اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم، نگرش نسبت به مدرسه مک کوچ و سیگل (2002) منزلت های هویت تحصیلی(AIS) واز و ایزاکسون(2008) جهت گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه اساتید صاحبنظر مورد تایید قرار گرفت علاوه بر آن برای سنجش اعتبار پرسشنامه ازتحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. ازضریب پایایی ترکیبی (CR) جهت محاسبه پایایی استفاده شد. تمامی این ضرایب از مقدار 7/0 بالاتر می باشند و نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه ها می باشد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به کمک نرم افزارPLS Smart جهت تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج نشان داد که بین هویت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بین نگرش نسبت به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد. بین نگرش نسبت به مدرسه و هویت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، هویت تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه
 • دکتر منوچهر اکبری، علیرضا حاجیان نژاد، نور محمد صابری صفحات 93-120

  نهادینه شدن نقش تربیت و آموزش در توسعه و بالندگی نسل جوان و نوجوان و پیوند آن با ادبیات تعلیمی بخش وسیعی از نظام آمورشی امروز را تشکیل می دهد و هدف این ادبیات،تربیت و آموزش و بهبود منش اخلاقی انسان ها برای رسیدن به سعادت و نیکبختی در دنیا و آخرت است. مولانا در مثنوی، به شیوه خاص خود،مبانی تربیت و آموزش را بیان می کند. او اخلاق و عرفان را در کنار هم می نشاند و با استعانت از قرآن کریم و احادیث به آموزه های خود رنگ دینی می دهد. مولوی از شیوه تمثیل در طرح مباحث اخلاقی بهره می گیرد تا هر کسی فراخور ظرف وجودش از آن بهره گیرد. بررسی آرای تربیتی مولوی بیانگر دیدگاه جامع و انسانی وی به مقوله تربیت و آموزش است؛ به یقین دیدگاه های وی بیانگر بسیاری از روش های نوین امروز آموزشی است. در نتیجه پژوهش حاضر، به استخراج و تحلیل دلالت های اخلاقی و تربیتی از نگاه مولوی پرداخته است.

  کلیدواژگان: مولوی، اخلاق، تربیت، آموزش
 • رسول نجار باغسیاه *، مهری ذبیحی، رضا صالحی صفحات 121-144

  توانش راهبردهای یادگیری در محیط انگلیسی با اهداف ویژه (از جمله انگلیسی با اهداف پلیسی) اخیرا مورد توجه محققان حوزه آموزش زبان انگلیسی قرار گرفته است. از طرفی شناسایی راهبردهای یادگیری، میزان استفاده از آنها و نحوه بکارگیری آنها توسط زبان آموزان می تواند یادگیری زبان آنها را تسهیل کند. بنابراین این مطالعه تلاشی است تا با استفاده از روش های توصیفی و ابزار پرسشنامه نحوه استفاده از راهبردهای شناسایی شده در حوزه یادگیری زبان انگلیسی را در میان زبان آموزانی که انگلیسی را با اهداف پلیسی فرا می گیرند بررسی نماید. داده های لازم از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد شده در بین جامعه آماری 120 بدست آمده است. تحقیق نشان داد دانشجویانی که انگلیسی را با اهداف پلیسی مطالعه می کنند در استفاده از راهبردهای فراشناختی فراوانی بیشتری را نشان می دهند. آنها در عین حالی که کمترین فراوانی را در استفاده از راهبردهای عاطفی نشان می دهند اما بیشترین اهمیت را به این نوع راهبردها می دهند. همچنین بطور کلی این دسته از فراگیران از راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در سطح متوسط استفاده می کنند. تحقیق پیشنهاداتی را برای اساتید زبان انگلیسی با اهداف پلیسی (زبان تخصصی دانشگاهی) ارائه می کند.

  کلیدواژگان: انگلیسی با اهداف پلیسی، فهرست راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی آکسفورد، آموزش راهبرد محور، روش تدریس زبان انگلیسی
 • مژگان غلامی پور، افسانه توحیدی، قاسم عسکر زاده صفحات 145-172

  هدف پژوهش، بررسی رابطه امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه ای خوش بینی تحصیلی دانش آموزان متاهل دوره اول و دوم متوسطه شهرستان بافق یزد به روش توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان متاهل دختر دوره اول و دوم متوسطه تشکیل دادند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . جهت گرد آوری داده ها از معدل نیم سال اول تحصیلی، پرسش نامه میزان انگیزه به تحصیل، مقیاس امیدواری حوزه های خاص سیمپسون، و پرسش نامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان استفاده شد، نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که امید تحصیلی به طور مستقیم و معنادار با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی رابطه دارد و خوش بینی تحصیلی نقش واسطه ای با پیشرفت تحصیلی ندارد، ولی با انگیزه تحصیلی نقش واسطه ای را دارد، نتیجه گرفته می شود که امید تحصیلی به طور مستقیم می تواند در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متاهل موثر باشد و انگیزه به تحصیل را در آنان با  توجه به خوش بینی تحصیلی به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش دهد.

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی، امید تحصیلی، خوش بینی تحصیلی، دانش آموزان متاهل
|
 • HamidAli Akbari, Abbas Khorshidi, Kambiz Poshne, Lotfoallah Abbasi Sorok Pages 11-49

  The purpose of this study was to investigate the relationship between academic hopefullness with academic achievement and academic motivation with the mediation role of academic optimism married students high school in Bafgh city with descriptive method of path analysis. The statistical population consisted of all married female students in high schools that were selected by available sampling method. The data were collected from the mean of the first semester of the study, the academic motivation questionnaire, the Simpson domain specific hope scale, and the students' academic optimism questionnaire were used. The results of path analysis indicate that academic hopefulness has a direct and significant relationship with academic achievement and academic motivation. Educational optimism does not play a mediating role in academic achievement, but has a mediating role with academic motivation. It is concluded that academic hopefulness can directly improve the academic achievement of married female students, and motivation to study in them, according to academic optimism increase directly and indirectly.

  Keywords: academic achievement, academic motivation, academic hopefulness, academic optimism, married students
 • Maedeh Taghizadeh Tabaresi, Saeed Ghiasi Nadoshan Pages 51-70
  Objectives

  The purpose of this study was to investigate the effect of self-efficacy and self-management components of students on the process of writing thesis / dissertation.

  Method

  The present research is applied in terms of its purpose and is descriptive and correlational. The statistical population of this research is all master's and doctoral degrees from 89 to 94 years of Allameh Tabataba'i University. The data gathering tool is a standard questionnaire designed by Jones and Rudalt (1982) and Warney (2003). The questionnaire with 35 items was distributed among 364 students by stratified random sampling method and 226 numbers were collected. To investigate the relationship between independent variables with dependent variable as well as the effect of each variable of demographic variables on the dependent variable, logistic regression test was used and calculated using the spss software.

  Results

  The results of this study showed that the students' self-efficacy and self-sufficiency components are not affected by the process of writing thesis / dissertation. In order to improve the quality of academic research, identifying and facilitating internal and external difficulties and obstacles in the way of writing these researches should be considered by the academic staff in particular.

  Keywords: Self-efficacy, self-sufficiency, process of writing thesis, dissertation
 • Farideh Mehdi Zadeh, Hosein Momeni Mahmoee Pages 71-91

  The purpose of this study was to investigate the relationship between academic identity and attitude towards school with the academic procrastination of high school students. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study was 3870 students. Using a sample size determination formula, 364 students from secondary school were selected by stratified random sampling method. Three questionnaires, Solomon and Rothblum educational attentions, Attitude towards McCoych and Siegel (2002), Student Identity Status (AIS), Waz and Isaacson (2008), were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed using the viewpoints of the professors and the validity of the questionnaire was verified by confirmatory factor analysis. Combined reliability (CR) was used to calculate the reliability. All of these coefficients are higher than 0.7 and represent a high reliability of the questionnaires. Pearson correlation coefficient and regression were used for data analysis using PLS Smart software. Results showed that there is a negative and significant relationship between academic identity and educational neglect of students. There is a negative and meaningful relationship between the attitude towards the school and the students' educational negligence. There is a positive and significant relationship between attitude toward school and students' academic identity.

  Keywords: Educational Neglect, Educational Identity, Attitude toward School
 • Manochehr Akbari, Alireza Hajian Nezhad, Normohammad Saberi Pages 93-120

  The institutionalization of the role of education and training in the development and development of the young and younger generation and its link with educational literature forms a large part of the contemporary system of today. The purpose of this literature is to educate and improve the moral character of human beings in order to achieve prosperity and prosperity in the world. And the Hereafter. In his Masnavi, Maulana expresses the foundations of education and training in his own way. He brings together morality and mysticism, and by applying the holy Qur'an and Hadiths, he brings religious colors to his teachings. Rumi uses the method of parable in the moral debates, so that anyone can use it in order to use it. The study of Molavi's educational ideas reveals his comprehensive and humanistic view of education and education; in fact, his views point to many of today's educational methods. As a result of the present study, Mowlavi looked at the extraction and analysis of moral and educational implications.

  Keywords: Molavi, Morality, Education, Training
 • Rasol Najar Baghsiah *, Mehri Zabihi, Reza Salehi Pages 121-144

  The English learning strategies competence in the context of English for specific purposes (including English for Policing Purposes) has recently been taken as an area of research in English language acquisition. Identification of language learning strategies, the extent of their use in the context of English language learning, and learners' use of language learning strategies can facilitate learners' language acquisition. Therefore, this study is an attempt to use the descriptive methods and a questionnaire for examining the strategies used in the field of English language learning among learners of English for Policing Purposes. The required data were obtained through the distribution of a standardized questionnaire among the population. Research showed that students studying English for Policing Purposes are more likely to use metacognitive strategies. While they showed the least frequency in using affective strategies, they are of the greatest importance for English for Policing Purposes learners. In general, these learners also use English language strategies at the medium level. The research offers suggestions for English teachers who work in the field of English for Policing Purposes.

  Keywords: English for Policing Purposes (EPP), Oxford English Language Learning Strategies Inventory, Strategies-Based Instruction, teaching methodology
 • Mozhgan Gholami por, Afsaneh Tohidi, Ghasem Askar Zadeh Pages 145-172

  The purpose of this study was to investigate the relationship between academic hopefullness with academic achievement and academic motivation with the mediation role of academic optimism married students high school in Bafgh city with descriptive method of path analysis. The statistical population consisted of all married female students in high schools that were selected by available sampling method. The data were collected from the mean of the first semester of the study, the academic motivation questionnaire, the Simpson domain specific hope scale, and the students' academic optimism questionnaire were used. The results of path analysis indicate that academic hopefulness has a direct and significant relationship with academic achievement and academic motivation. Educational optimism does not play a mediating role in academic achievement, but has a mediating role with academic motivation. It is concluded that academic hopefulness can directly improve the academic achievement of married female students, and motivation to study in them, according to academic optimism increase directly and indirectly.

  Keywords: academic achievement, academic motivation, academic hopefulness, academic optimism, married students