فهرست مطالب

 • پیاپی 54 (فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • به قلم مدیرمسئول
 • مهدی جمالی نژاد صفحه 2
 • یادداشت سردبیر
 • سعید رضا جندقیان صفحه 3
 • اهل نظر
 • اهل قلم
 • لاوین رمضانی، بهمن طهماسبی صفحات 12-18
  توسعه روستایی فرآیندی چند بعدی است که با استفاده پایدار و مشارکتی از منابع محلی تحقق می یابد. در همین راستا، مدیریت محلی روستایی بر حفظ منابع، توانمندسازی گرو ه های مختلف روستایی برای مشارکت و برنام هریزی برای آینده، جهت افزایش رفاه و در نهایت افزایش کیفیت زندگی در نواحی روستایی تاکید می کند. در سال های گذشته ک متوجهی به عوامل اجتماعی در خلال فرآیند توسعه، اثربخشی برنام ه ها و پروژ ه های گوناگون توسعه را با خطر جدی مواجه کرده است. این ناکامی ها منجر شد تا در کنار سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و نمادین، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مطرح شود. سرمایه اجتماعی یکی از مولف ه های اصلی و مهم توسعه پایدار محلی محسوب می شود و در عرصه مدیریت، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه محلی از آن یاد می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی مفهوم و مولفه های سرمایه اجتماعی و نقش آن در بهبود عملکرد مدیریت محلی در نواحی روستایی است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و به صورت مرور و تحلیل منابع و اسناد کتابخانه ای است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که یک رابطه منطقی بین مولفه های سرمایه اجتماعی
  و عملکرد مدیریت محلی وجود دارد. به عبارتی از آنجایی که مولفه های سرمایه اجتماعی و مدیریت محلی مکمل یکدیگر هستند، لذا به کارگیری مولفه های سرمایه اجتماعی در جهت بهبود عملکرد مدیریت محلی یک ضرورت به حساب می آید.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت محلی، حکمروایی محلی، توسعه پایدار روستایی
 • سجادصالحی، شیما عمیدی صفحات 18-22
  سکونتگاه های غیررسمی معلول شهرنشینی مدرن و گفتمان پیشرفت در عصر روشنگری است. این نوع سکونتگاه ها با ابعاد مختلف خود، نمایشی فضایی- کالبدی از اجتماع پذیری غیراجتماعی و نابرابری در دسترسی به خدمات و نیازها در بین افراد و گروه هاست. در این بین امروزه راهبرد توانمندسازی به منظور تقلیل نابرابری های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و...، در ادبیات ساماندهی اسکان غیررسمی در دنیا جایگاه بالایی یافته که تکیه بر بهره برداری از سرمایه های اجتماعی محلات به عنوان مهمترین ظرفیت در این زمینه، مد نظر قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی و تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در اسناد و متون مختلف است. یافته های به دست آمده از مطالعات اسنادی بیانگر این است که سرمایه اجتماعی به دلیل داشتن طیف گسترده ای از توانمندی های نهفته در آن، به عنوان یکی از مولف ه های تاثیرگذار بر توانمندسازی جوامع است که این توانمند کردن به نوبه خود در ابعاد عینی بیشتر ناظر بر بالا بردن سطح کیفیت زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران اوقات فراغت است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، توانمندسازی، سکونتگاه های غیررسمی
 • سرمایه اجتماعی و مدیریت توسعه در روستاها / گفتگو با دکتر ایمانی جاجرمی، رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
  حسن عزیزی صفحات 23-26
 • یک تجربه
 • آموزش
 • حسین زینتی، معصومه قربانی صفحات 29-34
  امروزه برای دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه، اثربخشی فعالیت ها و هموار ساختن راه های توسعه، به سرمایه اجتماعی توجه زیادی میشود. سرمایه اجتماعی، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است و بعنوان پلی برای توسعه تلقی می شود. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث و بخش ها، نشان دهنده اهمیت سرمایه اجتماعی است. لذا ایجاد و خلق سرمایه اجتماعی
  برای سازمان ها، کشورها و جوامع، جهت رسیدن به توسعه و تکامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین استمرار بخشیدن در استفاده از سرمایه اجتماعی و ممانعت از زوال سرمایه اجتماعی نیز حائز اهمیت است. به عبارت دیگر بکارگیری سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه و افزایش سهم آن، مستلزم مدیریت آن است. در مقاله حاضر ضمن تشریح سرمایه اجتماعی و ویژگی های آن، به ضرور تها و مولفه های مدیریت سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی تاکید شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت روستایی، مدیریت سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی
 • نیره میرزایی صفحات 35-36
 • گزارش آماری
 • معرفی روستا
 • تجربه جهانی
 • شهر اسفنجی؛ / راهکار مدیریت سیلاب در چین
  معصومه قربانی، لاوین رمضانی صفحات 44-48
 • اخبار
 • اخبار استان
 • نمایه نشر