فهرست مطالب

اخلاق و تاریخ پزشکی - سال دوازدهم شماره 1 (فروردین 1398)
 • سال دوازدهم شماره 1 (فروردین 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد جعفری، آرش قدوسی*، نرگس صادقی، مژگان محمدپور صفحات 1-13
  ارتباط همدلانه با بیماران از امور مهم پرستاری است و این مطالعه با هدف مقایسه میزان همدلی پرستاران با بیماران وابسته به مواد در مراکز درمان سوءمصرف مواد و بخش داخلی بیمارستان انجام شد. مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است و بخش داخلی بیمارستان و مراکز درمان سوءمصرف مواد، محیط این پژوهش بودند. نمونه های پژوهش، شصت نفر بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار مطالعه، پرسش نامه ای دو قسمتی شامل اطلاعات فردی و پرسش نامه ی استاندارد همدلی جفرسون بود که روایی و پایایی داشت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 (T-Test مستقل،One-Way ANOVA ، Krus kal-Wallis، (Chi-Square تجزیه و تحلیل شدند. امتیاز همدلی پرستاران (از صد نمره)، در بخش داخلی 6/32±67/84و در مراکز درمان سوءمصرف مواد 9/21±79/73بود (001/.=P). پرستاران مرد (9/88±76/80)، متاهلان (9/98±75/93)، پرستاران بالای چهل سال (11/12±79/1)، پرستاران دارای مدرک فوق لیسانس (3/78±75/5)، پرستاران دارای سابقه ی خدمت بالای ده سال (8/53±83/53) و اضافه کار کمتر از پنجاه ساعت (9/9±80/61)، بیشترین امتیاز همدلی را داشتند (05/.> P). همدلی پرستاران با بیماران معتاد، در مراکز درمان سوءمصرف مواد در مقایسه با بخش داخلی بیمارستان بیشتر و تفاوت میان آن ها معنادار بود. نتایج پژوهش نشان داد مراقبت از بیماران معتاد، در یک بخش اختصاصی باعث همدلی بیشتر می شود. در ارتباط همدلی با سطوح تحصیلی و سابقه ی شغلی پرستاران، ضروری است به آموزش مهارت های همدلی به دانشجویان پرستاری از ترم اول توجه شود و برای پرستاران شاغل در بیمارستان و دیگر مراکز درمانی توسط پرستاران با مدرک تحصیلی بالاتر و باتجربه، جلسات آموزش ضمن خدمت برگزار شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، بیمار، پرستار، همدلی
 • سینا ولیئی*، شیوا محمدی، شعیب دهقانی، فرزانه خان پور صفحات 14-28
  امروزه، پیوند عضو درمان نهایی بیماران در مراحل پایانی اختلال در عملکرد اندام هاست. با توجه به اهمیت اهدای عضو و نقش مهم معلمان در افزایش آگاهی و بهبود نگرش قشری گسترده از جامعه، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و چگونگی نگرش معلمان شهر سنندج به مساله ی اهدای عضو انجام شد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر، توصیفی تحلیلی (مقطعی) است. در همین راستا، 250 معلم شاغل در مدارس متوسطه ی اول و دوم شهرستان سنندج، به روش نمونه گیری خوشه ای، در سال تحصیلی 1397-1396، انتخاب و پرسش نامه ی میزان آگاهی و چگونگی نگرش به اهدای عضو را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS 20 با استفاده از آزمون آماری هم بستگی و تی مستقل و تحلیل واریانس آنوا تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد 152 نفر (60/8%) آگاهی متوسط و 92 نفر (36/8%) آگاهی بالا درباره ی اهدای عضو داشتند. نگرش 166 نفر (66/4%) از معلمان، متوسط و 81 نفر (32/4%) بالا بود. 90/8درصد از معلمان نیز، کارت اهدای عضو نداشتند؛ درحالی که 144 نفر (57/6%) تمایل داشتند این کارت را دریافت کنند. ازآنجاکه میزان آگاهی و نگرش مثبت اکثریت معلمان در حد متوسط بوده و بیشتر آن ها دارای کارت اهدای عضو نبودند و با توجه به اثرگذاری این قشر در افزایش فرهنگ اهدای عضو و آگاهی دانش آموزان، آموزش فرهنگیان و ایجاد زمینه های مناسب برای بالابردن آگاهی و نگرش مثبت آن ها درباره ی اهدای عضو، ضروری است.
  کلیدواژگان: آگاهی، اهدای عضو، معلم، نگرش
 • محمدحسین عسگردون*، سپهر عزیزی، آذین ابراهیمی، محمدحسین احمدیان صفحات 29-45
  تعاریفی متعدد از بیهودگی در پزشکی ارائه شده است. بیهودگی در پزشکی در مراقبت از بیمار، به حالتی گفته می شود که در آن هر نوع مداخله ای، اعم از اقداماتی که به قصد تشخیص، پیشگیری، درمان، توان بخشی یا سایر اهداف پزشکی به انجام می رسند، فایده ای برای آن بیمار نداشته باشد. این مطالعه ی مروری تحلیلی، با هدف افزایش درک پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات سلامت از مساله ی بیهودگی در طب مکمل و جایگزین، انجام شد. طی جست وجوی گسترده، بیش از هزار مقاله یافت شد که با بررسی عنوان و خلاصه ی آن ها، پژوهش های نامرتبط حذف و متن 219 مقاله، کامل خوانده شد. در نهایت نیز، 118 مقاله، برای مرور، انتخاب و مطالعه شدند. نتیجه گیری درباره ی پسندیده بودن اخلاقی ارائه ی درمانی بیهوده در طب مکمل، بنا بر رویکردهای گوناگون متفاوت است؛ بنا بر رویکرد وظیفه گرایی و اصل عدالت از رویکرد اصول گرایی، هیچ کس مجاز به کاربست درمان های بیهوده نیست؛ درحالی که در رویکرد موردی و اصل اتونومی بیمار، چنین نظری پذیرفته شده نیست . بر اساس رویکرد سودگرایی، تنها، درمان های مبتنی بر شواهد را می توان از لحاظ اخلاقی بررسی کرد و آن دسته از درمان های مکمل که بیهوده بودنشان نشان داده شده است، باید منع شوند و ارائه دهندگان خدمات مراقبت سلامت، نباید آن ها را به بیماران ارائه دهند؛ چراکه نوعی کلاهبرداری و فریب بیمار است. پیشنهاد می شود در زمینه ی روشن سازی مرز میان اثر پلاسبو و نوسبو و بیهودگی مطالعاتی بیشتر انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بیهودگی در پزشکی، طب مکمل و جایگزین، فلسفهی اخلاق، مرور تحلیلی
 • فرزان عضدی*، سیده مریم موسوی نسب، نیلوفر دوانی، پریسا میرزایی، فائزه جهان پور صفحات 46-57
  حقوق بیمار از اساسی ترین حقوقی است که باید کادر درمانی به آن توجه کند. در این میان، بررسی و مقایسه ی دیدگاه دانشجویان پزشکی سال اول و آخر، برای آگاهی دانشجویان از نکات اخلاقی ارائه ی خدمات از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ لذا این طرح با هدف مقایسه ی دیدگاه دانشجویان پزشکی سال اول و آخر درباره ی میزان رعایت منشور حقوق بیمار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. این مطالعه، پژوهشی توصیفی تحلیلی و مقطعی است که 113 نفر از دانشجویان پزشکی سال اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، به روش نمونه گیری سرشماری، در آن شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای برگرفته از منشور حقوق بیمار بود که روایی و پایایی آن در مطالعات پیشین تایید شده بود. آنالیز داده ها ازطریق آزمون های تی مستقل و هم بستگی پیرسون با نرم افزار SPSS v 19 انجام گرفت. میانگین نمره ی دیدگاه دانشجویان درباره ی میزان رعایت حقوق بیمار در بین دانشجویان سال اول 13/90±76.36و در میان دانشجویان سال آخر 8.08±71.63بود که از نظر آماری معنی دار است (p<0.05). در بین دانشجویان سال اول و آخر، اکثر دانشجویان، به ترتیب 52% و 84%، دیدگاهی نسبتا مطلوب درباره ی رعایت حقوق بیمار داشتند. بین فاکتورهای دموگرافیک با دیدگاه دانشجویان، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. نمره ی دیدگاه دانشجویان در رابطه با رعایت حقوق بیمار، در بین دانشجویان سال آخر کمتر از دانشجویان سال اول بود؛ لذا پیشنهاد می شود برای ارتقای دیدگاه دانشجویان در این باره، در طی سال های تحصیل، تلاش و برنامه ریزی شود.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، دانشجویان پزشکی، دیدگاه دانشجویان
 • علیرضا خیابانی* صفحات 58-72
  ماهی گورخری یک ارگانیسم مدل سرآمد است که با خصوصیات متنوعی که دارد، گسترش مرزهای علم را در رشته های متعدد سبب شده است. خصوصیات این ماهی کوچک آب شیرین به کمک زیست شناسان به نحوی نمود یافت که مقایسه ی ژنتیکی آن با پستانداران (همچون موش) حتی برای بسیاری از محققان باورنکردنی بود؛ به عنوان مثال، ظهور روش های جدید و کارآمد برای نسخه برداری و ویرایش ژنوم، کمک کرد تا در زمینه ی استفاده از آن در زمینه های مختلف علمی، ازجمله سم شناسی، کشف مواد دارویی، زیست شناسی پیوند، مدل سازی بیماری و حتی آبزی پروری رشدی فزاینده روی دهد. تداوم تکامل و تطبیق سیستم مدل ماهی گورخری، نیازمند بهبود روش ها و رویکردهایی برای پرورش و مدیریت این ماهی ها در مخازن کنترل شده است؛ به طوری که در نهایت، تحقیقات صورت گرفته بر روی این ماهی بیشتر تکرارشدنی، مقرون به صرفه و در چارچوب اخلاق پژوهشی باشد. انتقال دانش و فناوری از علوم آزمایشگاهی و پزشکی و آبزی پروری، بخشی ضروری از این توسعه است که باید با موازین اخلاق در علم منطبق باشد. در این مقاله به برخی اصول اخلاقی و فنی کار با ماهی گورخری به عنوان یک گونه مدل زیستی در مطالعات علوم پزشکی پرداخته می‏شود.
  کلیدواژگان: آبزی پروری زیست پزشکی، اخلاق در پژوهش، حیوانات آزمایشگاهی، ماهیان زینتی، ماهی گورخری
 • نبی امیدی*، فاطمه نصرالهی، محمدرضا امیدی صفحات 73-81
  هوش هیجانی و تفکر انتقادی، عاملی مهم و موثر بر عملکرد حرفه ای و سلامت روان حرفه مندان سلامت است؛ ازاین رو، در تحقیق حاضر، رابطه ی بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی بررسی شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش، همه ی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در سال 1395 و روش نمونه گیری، تصادفی بود. با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه 174 نفر به دست آمد. ابزار اصلی برای کسب داده ها، پرسش نامه ی هوش هیجانی بار - اون و فرم مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. استادان، روایی پرسش نامه را تایید کردند و میزان پایایی، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه ی هوش هیجانی و تفکر انتقادی، به ترتیب 82/. و 0/79 به دست آمد. میانگین نمرات هوش هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان های مطالعه شده، 78.0± 46.3از پنج و میانگین نمرات تفکر انتقادی، 2/77 ± 22/66از 34 به دست آمد (P<0.001)؛ همچنین، ضریب پیرسون، هم بستگی معنادار همه ی مولفه های هوش هیجانی با تفکر انتقادی را تایید کرد. در بین مولفه های هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی بیشترین رابطه ی مثبت و معنادار را با تفکر انتقادی داشت. بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی پرستاران شاغل در بیمارستان های مطالعه شده، رابطه ی مثبت و معنادار دیده شد. به عنوان یکی از معیارها، می توان گفت گزینش دانشجویان و استخدام پرستاران بر مبنای سنجش هوش هیجانی و تفکر انتقادی، باعث بهبود عملکرد آنان خواهد شد.
  کلیدواژگان: پرستار، تفکر انتقادی، هوش هیجانی
 • زهرا محمودزاده، طاهره اشک تراب*، سیدمحمدکاظم صفحات 82-93
  یکی از معضلات اخلاقی شایع در حرفه ی پرستاری، تنیدگی اخلاقی است که باعث ناراحتی و مانع از عملکرد صحیح اخلاقی پرستاران، علی رغم داشتن دانش کافی و لازم، می شود. از یک سو، تنیدگی اخلاقی، موجب اختلال در ارتباط پرستار و بیمار و کیفیت ارائه ی مراقبت می گردد و از سوی دیگر، رفتارهای مراقبتی در بهبود کیفیت مراقبت و احساس امنیت در بیماران نقش دارد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین همبستگی تنیدگی اخلاقی با رفتار مراقبتی پرستاران بخش های مراقبت ویژه ی بیمارستان های شهر بندرعباس در سال 1396تا1397 انجام گرفت. این پژوهش، مطالعه ای توصیفی از نوع همبستگی است که بر روی 173 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه ی (آی سی یو و ان آی سی یو) بیمارستان های شهر بندرعباس، به روش تمام شماری، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه ی اطلاعات جمعیت شناسی، مقیاس تنیدگی اخلاقی پرستاران بخش مراقبت ویژه و سیاهه ی رفتار مراقبتی پرستار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تنیدگی اخلاقی در پرستاران بخش مراقبت ویژه، در محدوده ی متوسط قرار داشت (0/81±1/75 از 4 نمره)؛ همچنین، میانگین نمره ی رفتار مراقبتی پرستاران 0/48±5/28 از 6 نمره بود که در سطحی پذیرفتنی است. بین تنیدگی اخلاقی و رفتار مراقبتی، ارتباط منفی معنی دار وجود داشت (0/150 - =r و 0/049=p). با توجه به اهمیت تنیدگی اخلاقی در پرستاران، به دلیل پیامدهای آن در آنان و بیماران و همچنین، نقش رفتار مراقبتی در بهبود کیفیت مراقبت و رضایتمندی بیماران، آشنایی بیشتر و ارائه ی راهکارهایی برای مقابله و کاهش تنیدگی اخلاقی و بهبود رفتار مراقبتی پرستاران، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پرستاران، تنیدگی اخلاقی، رفتار مراقبتی
 • شهناز خواجه، فریدون الله یاری *، علی اکبر کجباف صفحات 94-109

  آبله بیماری خطرناکی بود که تا دوره‌ی پهلوی دوم، از عوامل مهم مرگ‌ومیر و معلولیت در ایران به شمار می‌رفت؛ ازاین‌رو، مبارزه با این بیماری ضرورت داشت. در آغاز برنامه‌ی عمرانی دوم (1334ش/ 1955م) و با تاسیس سرویس مبارزه با آبله، تلاش برای حذف آن سازمان‌یافته‌تر شد. این سازمان توانست بسیاری از مشکلات گوناگون جغرافیایی و انسانی را از پیش پا بردارد و هرساله، شماری فراوان از مردم را آبله‌کوبی و تا پایان دوره‌ی مدنظر، آبله را تا حدی زیاد مهار کند. در این مقاله، مبارزه با آبله را در سال‌های 1327تا1346ش/ 1948تا1967م بررسی کرده و به موانع، راهکارها و نتایج آن پرداخته‌ایم. با این‌ هدف، تلاش کرده‌ایم از طریق تحلیل ‌و توصیف داده‌ها، به پرسش‌های پژوهش پاسخ دهیم. منابع عمده‌ی مقاله، گزارش‌های دولتی، به‌ویژه گزارش‌های سازمان برنامه و وزارت بهداری و نیز، مجلات تاریخ پزشکی است.

  کلیدواژگان: آبله، ایران، پهلوی دوم، سازمان برنامه
 • اسماعیل سنگاری *، فاطمه رنجبر صفحات 110-126

  تمدن‌های باستانی، هر یک به فراخور وسعت و تاثیرات فرهنگی خویش بر گستره‌ی قلمروی حاکمیتشان، روش‌هایی را در زمینه‌ی بهداشت شخصی و جلوگیری از بروز بیماری‌های عمومی و عفونی به کار می‌گرفتند. بررسی شاخص‌های بهداشت شخصی در سرزمین‌های وسیع ساسانیان، رفتار بهداشتی مردمان این امپراتوری را به فراخور جغرافیای زیست‌بومشان نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بهداشت شخصی در عصر ساسانی (224-651م.)، بیشتر تحت تاثیر تعالیم دیانت زردشتی و رویکرد مغان زردشتی به این مقوله بوده است، برای پژوهش در این زمینه، بررسی و تحلیل دیدگاه شواهد مکتوب برجای‌مانده از دیانت زردشتی در این موضوع، بیشترین اهمیت را داراست. بدین‌سان، با توجه به شواهد مکتوب متون فقهی‌حقوقی برجای‌مانده از عصر ساسانی و پساساسانی، شاخص‌های بهداشت شخصی در دوران ساسانیان، عبارت‌ بوده‌اند از: شست‌وشو و تطهیر با آب و خاک و گمیز، استفاده از مکان‌هایی به نام آبدان و پادیاو برای شست‌وشو، استفاده از دستمال، استعمال بوی خوش، شانه‌کردن، چیدن ناخن که هر یک به نوبه‌ی خویش در جلوگیری از بیماری نقشی مهم ایفا می‌کردند؛ البته وجهه‌ی دینی سخت‌گیرانه‌ای که برای بسیاری از این امور وجود داشت، تاحدی بود که برخی از بزرگان زردشتی، برای تغییر این روش‌ها تلاش می‌کردند. این پژوهش بر آن است تا به شیوه‌ی توصیفی‌تحلیلی، با تکیه بر شواهد مکتوب برجای‌مانده، شاخص‌های بهداشت شخصی و اهداف و روش‌های به‌کارگیری آن را در طول بیش از چهار سده حضور ساسانیان، بررسی و واکاوی کند.

  کلیدواژگان: امپراتوری ساسانی، دیانت زردشتی، شاخص های بهداشتی، مغان
 • جنت مشایخی، زینب درخشان، علیرضا پارساپور صفحات 127-139

  شان اخلاقی انسان یا به‌عبارت دیگر، کرامت انسانی او، از دیرباز در کانون بحث و گفت‌وگوی متفکران مختلف قرار داشته است. تقریبا، همه‌ی نظریه‌هایی که به این موضوع پرداخته‌اند، در اصل کرامت‌داشتن انسان و برتری جایگاه او نسبت به همه‌ی موجودات هستی هم‌نوا هستند؛ ولی در چرایی و ملاک‌های این کرامت و برتری تفاوت‌هایی وجود دارد. تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت جنین، اعم از حفظ یا سقط او، در گرو تعیین تکلیف صاحب‌نظران درباره‌ی مبنا و ملاک کرامت و جایگاه انسانی و شان اخلاقی جنین است. دو گروه نظریه به مبحث کرامت جنین پرداخته‌اند: نظریات سکولار و نظریات مبتنی بر ادیان و مکاتب. نظریات سکولار واجد جاذبه‌هایی است که شهود انسانی تاحدی آن را می‌پذیرد؛ اما هیچ‌یک خالی از نقد نیست و نقدهای وارد بر هر تئوری، همه در جای خود،‌تامل‌برانگیزند؛ ازاین‌رو، این مقاله ضمن مرور برخی از نظرات سکولار و ادیان و مکاتب در زمینه‌ی جایگاه جنین و پرداختن به نقد برخی از آن‌ها، نظریه‌ی غالب کرامت انسانی جنین را بر مبنای تفکر شیعی ارائه می‌دهد. پیداکردن ریشه‌ی کرامت انسان با تکیه بر اندیشه‌ی بشری و بدون بهره‌گیری از منبع ماورای بشری و وحی، با چالش‌های جدی روبه‌روست. جنین انسانی، به علت استعداد تبدیل‌شدن به انسان، از همان ابتدای وجود، دارای جایگاهی ارزشمند است که با افزایش سن جنینی، بر ارزش آن افزوده می‌شود؛ تاآنکه با ولوج روح از سوی خداوند، کرامت انسانی می‌یابد. بر مبنای برداشت از معارف دینی، این ارزشمندی به دلیل صفات انسانی نیست؛ بلکه به خاطر اعطای آن در مقطع ولوج روح از سوی خداوند است؛ گرچه حتی سلول تخم نیز، به دلیل بالقوگی تبدیل‌شدن به انسان، نه‌تنها نباید از میان برده شود، بلکه باید مراقبت و حفاظت گردد.

  کلیدواژگان: جایگاه اخلاقی جنین، سقط جنین، کرامت انسانی جنین، کرامت انسانی، ولوج روح
 • جواد علیپور سیلاب*، ناصر صدقی، حسین نامدار، علیرضا غفاری، محمدرضا دشتی صفحات 140-149

  نظام طب ایران در عصر قاجار تداوم نظام مبتنی بر طرز تفکر اخلاطی بود. بر این اساس، بروز اغلب بیماری ها با دیدگاهی کل نگر به برهم خوردن تعادل اخلاط چهارگانه ی «خون، سودا، صفرا، بلغم» نسبت داده می شد. شیوه های پیشگیری و درمانی نیز در همین فضای شناختی و معرفتی انجام می شد. نمونه ی بیماری «آبله» بیانگر چنین دیدگاهی در عصر قاجار است. مطابق با یافته های پژوهش حاضر، در ادبیات طبی عصر قاجار، دانه های چرکی در پوست بدن با حالت سخت به صورت تک یا به هم پیوسته با رنگ های مختلف، جدری یا آبله نامیده شده است. به لحاظ شناختی، طبیبان عصر قاجار به تاسی از طبیبان سابق، بیماری آبله را بر حسب خلط در زمره ی بیماری های گرم و تر (دموی) دسته بندی کرده و جوشش خون در بدن را علت به وجودآمدن بیماری برشمرده اند. مواجهه با بیماری آبله به دو صورت روش های پیشگیرانه و درمانی عملی می شد؛ برای پیشگیری از ابتلا به بیماری، سفارش های لازم در قالب سته ضروریه و به ویژه مراعات انواع پرهیز ارائه می شده است. در کنار مراعات انواع پرهیز، برای درمان نیز، نمونه های مختلفی از انواع دارو با منشاهای مختلف جهت رفع نشانه ها و عوارض بیماری در سطح اعضای بدن، به کار برده می شد. پژوهش حاضر مطالعه ای مروری است و در آن تلاش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، ماهیت، چیستی و شیوه های پیشگیری و درمانی بیماری آبله در نظام طبی ایران عصر قاجار بررسی شود. اطلاعات و داده های لازم به شیوه ی کتابخانه ای گردآوری شده است.</span></span></strong></span></div>

  کلیدواژگان: بیماری آبله، پیشگیری، درمان، عصر قاجار، نظام طب
 • فریبا سهیلی، آزاده طاهری*، سیمین حسینیان، رقیه نوری پورلیاولی صفحات 150-160

  در پژوهش حاضر، مقایسه ای میان فرهنگی بین دانشجویان ایران و انگلستان، برای شناسایی تاثیرات احتمالی فرهنگ بر همدلی پزشک با بیمار و بررسی رابطه ی میان همدلی و ترتیب تولد در خانواده، صورت گرفت. پژوهش پیش رو از نوع هم بستگی و مقایسه ای است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل همه ی دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی لندن و شفیلد بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 182 دانشجو، شامل 88 دانشجو از ایران و 94 دانشجو از انگلیس، به پرسش نامه ی مقیاس همدلی با بیمار، در دانشجویان ارائه دهنده ی خدمات سلامتی جفرسون و پرسش نامه ی مشخصات جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ دادند. برای دستیابی به یافته های پژوهش، شاخص های توصیفی و استنباطی (T استودنت، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه) به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که همدلی پزشک با بیمار در دانشجویان ایرانی به طوری معنادار بالاتر از دانشجویان انگلیسی است (P<0.01)؛ همچنین، میان ترتیب تولد و همدلی پزشک با بیمار، ارتباطی معنادار وجود دارد  .(P<0.05)نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که در متغیر همدلی، مراقبت همدلانه و خود را به جای بیمار نهادن دانشجویان ایرانی، بیشتر از دانشجویان انگلیسی است؛ اما در مولفه ی اتخاذ دیدگاه، میان دانشجویان دو کشور، تفاوتی دیده نشد. براساس نتایج این پژوهش، می توان به اهمیت تفاوت های فرهنگی و عوامل خانوادگی، همچون ترتیب تولد بر عوامل شخصیتی، مانند توانایی پزشک در همدلی با بیماران، پی برد.

  کلیدواژگان: ترتیب تولد، رابطه ی پزشک با بیمار، مطالعه ی میان فرهنگی، همدلی
 • سلیمان حیدری*، سمیه بیاتی صفحات 161-170

  عصر قاجار در تاریخ پزشکی ایران بعد از اسلام، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در آن عصر به تدریج پزشکان از طب سینایی فاصله گرفتند و تلاش کردند از طب نوین غربی استفاده کنند. یکی از نکات حائز اهمیت درباره ی پزشکی عصر قاجار، تاثیرپذیری آن از باورها و اعتقادات عامیانه است. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که تاثیرپذیری طبابت از باورها و اعتقادات عامیانه، در پزشکی و درمان عصر قاجار چه پیامدهایی داشته است؟ دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین پیامد اثرگذاری این باورها، پذیرفته نشدن طبابت و درمان به شکل نوین توسط بسیاری از مردم بوده است؛ چنان که ترجیح می داده اند به جای استفاده از داروها و سبک های درمانی نوین، طبق باورهای عامیانه درمان شوند.

  کلیدواژگان: اعتقادات عامیانه، باورها، پزشکی، طبابت، قاجاریه
 • جلیل اعتماد*، بهرام جوکار، حسین دباغ صفحات 171-182

  چیستی هیجان های اخلاقی، کارکرد این هیجان ها، چگونگی تغییر و تجربه ی آن ها و نسبت آن با قضاوت اخلاقی و کنش های اخلاقی، از جمله مهم ترین مسائل روبه روی پژوهش های روان شناسی اخلاق و تربیت اخلاقی است. کاوش مفهومی و نظری در ترکیب زبانی «نظم بخشی هیجان اخلاقی» و تعیین امکان و حدود و ثغور مفهومی و معنای آن، از طریق تمرکز بر دلالت ها، نظریه ها و پژوهش های پیرامون هیجان های اخلاقی و هیجان و نظم بخشی هیجانی، مساله ی پژوهش حاضر است. در راستای مفهوم سازی نظم بخشی هیجان اخلاقی و روشن سازی مصادیق آن، از روش تحلیل اسنادی و ارزیابی تاملی دلالت های تحقیقات پیشین استفاده شد. این گام ها شامل انتخاب موضوع، تعیین اهداف و سوالات، بررسی های اکتشافی و پیشینه ی پژوهش، انتخاب رویکرد نظری، جمع آوری منابع و تکنیک های بررسی آن و همچنین، پردازش، نگارش و گزارش پژوهش، می شد. نتایج نشان داد بر مبنای تحلیل های انجام شده و دلالت های نظری و پژوهشی موجود، مفهوم نظم بخشی هیجان اخلاقی، دارای معنا و مدلول روشن است و می تواند تحقیقات در زمینه ی روان شناسی اخلاق را منسجم تر کند و از طریق یکپارچه سازی فهم فرایند نظم بخشی هیجانی خاص حیطه ی اخلاق، افقی تازه پیش روی پژوهش ها و عمل قرار دهد.


  کلیدواژگان: مفهوم سازی، نظم بخشی اخلاقی، نظم بخشی هیجانی ضمنی، هیجان اخلاقی
 • مهری سیدجوادی*، راحله محمدی، آرزو میرزایی، مریم میرزایی صفحات 183-195

  اخلاق پرستاری یکی از زیربنایی ترین موضوعات حرفه ی پرستاری است که پرستاران را موظف به رعایت اصولی می نماید تا در کنار آن مددجو با اطمینان و اعتماد بیشتری مراقبت های پرستاری را دریافت کند. این مطالعه به منظور تعیین سطح تکامل اخلاقی پرستاران و عوامل موثر بر آن صورت گرفت. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی، در سال 1396 بر روی 310 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی تکامل اخلاقی کلبرگ استفاده شد. این پرسش نامه شامل شش سناریو با موضوع نوزاد با آنومالی های شدید، اجبار دارویی، تقاضای بالغان نسبت به مرگ، آشناسازی پرستار جدید، اشتباه دارویی و افراد بیمار در مراحل آخر بیماری است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه ی 18 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی، تجزیه و تحلیل شدند. در این مطالعه، 51 پرستار (45/16%) در سطح پیش عرفی، 101 پرستار (58/32%) در سطح عرفی، 132 پرستار (58/42%) در سطح پس عرفی و 26 پرستار (38/8%) در سطح ملاحظات بالینی قرار داشتند. همچنین میانگین نمره ی تفکر اخلاقی شرکت کنندگان در مطالعه 6/5±58/42 و میانگین نمره ی ملاحظات بالینی 3/4±53/21 به دست آمد. مطالعه ی حاضر نشان داد اکثریت پرستاران از نظر سطوح تکامل اخلاقی کلبرگ در سطح عرفی و پس عرفی قرار دارند؛ با این حال، این مقدار کمتر از پنجاه درصد کل پرستاران است که نشان می دهد سطح تکامل اخلاقی پرستاران در سطح متوسط است و به بررسی بیشتر علل و عوامل مرتبط با آن و تلاش برای ارتقای آن نیاز دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق پرستاری، پرستاران، تکامل اخلاقی، کلبرگ
 • علی محمدی* صفحات 196-209

  پژوهش های علمی همچنان که ثمره های اجتماعی و فردی بسیاری برای آدمی به ارمغان آورده، موجد مسائل و مشکلات اخلاقی فراوانی نیز بوده است. چشم انداز ایجاد کودکان از طریق انتقال هسته ی سلول سوماتیک (SCNT) یا شبیه سازی انسان، موجب نگرانی های اخلاقی گسترده ای در سراسر دنیا شده است. بر این اساس، گزارش ها و آیین نامه هایی مختلف، در سطوح ملی و بین المللی، منتشر شده که به موازین اخلاقی آزمودنی های انسانی پرداخته اند. در این میان، گزارش بلمونت اهمیتی خاص دارد. در این گزارش، سه اصل بنیادی «احترام به افراد»، «احسان یا خیررسانی» و «عدالت» در زمینه ی تحقیقات انسانی، در کانون توجه قرار گرفته است. در زمینه ی این فناوری نوین زیستی، یعنی شبیه سازی انسان، با توجه به بهره گیری از آزمودنی های انسانی در آن و با توجه به اصول و موازین اخلاق پژوهش آزمودنی های انسانی، مباحث ایمنی و سلامت، مساله ی رضایت و همچنین، استثمار و سوء استفاده از زنان، مطرح می شود. با توجه به اینکه حدود نود درصد از تلاش های شبیه سازی در حیوانات، با مشکلاتی عدیده مانند سقط جنین، مرگ زودهنگام، ایجاد بیماری ها و نواقص فیزیکی خاص و... مواجه شده است، به کارگیری آن در انسان ها عاقلانه نیست و موجب بروز مشکلاتی خاص و پیش بینی ناپذیر در افراد شبیه سازی شده می شود.

  کلیدواژگان: اخلاق زیستی، شبیه سازی انسان، کلونینگ
 • صدیقه ابراهیمی، آزاده محمدرضایی، امید آسمانی* صفحات 210-219

  خطاهای پزشکی درباره ی کودکان، می تواند متفاوت با بزرگ سالان باشد. هدف از این مطالعه، بررسی نوع و فراوانی خطاهای پزشکی در گروه کودکان و عوامل موثر بر آن، از دیدگاه دستیاران اطفال، است. این پژوهش توصیفی ، تحلیلی و مقطعی، در سال 1395، با پرسش نامه ای محقق ساخته انجام شد. پس از تعیین روایی و پایایی پرسش نامه، نسخه ی نهایی آن با هفده سوال در شش بخش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با کمک نرم افزار </span></span>22</span></span> SPSS</span></span> تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد بیشترین میانگین وزنی، مربوط به فراوانی خطای «تشخیص یا تاخیر در تشخیص بیماری» (6/8)، «انتخاب دوز مناسب دارو» (3/8) و «انتخاب نوع داروی مناسب» (2/8) بوده است. دستیاران فوق تخصصی (6/12) و اتندینگ اطفال (1/12)، با بیشترین میانگین وزنی، بالاترین نقش را در پیشگیری و تشخیص خطا داشته اند. بیشترین میانگین وزنی خطا (11) مربوط به پزشکان عمومی شهری و کمترین آن (1/6)، مربوط به اتندینگ گروه اطفال بوده است. اکثر دستیاران، بیشترین میزان احتمال وقوع خطا را از 2تا8 بامداد و بیشترین خطاها را مربوط به سال اول دستیاری اعلام کرده اند. بیشترین میزان اشتباهات صورت گرفته، در گروه کودکان (6/70درصد) و بعد از آن، گروه نوزادان (4/29 درصد) بیان شده است. بازسازی و تقویت نقش آموزشی و نظارتی دستیاران فوق تخصصی و اساتید کودکان، با هدف تشخیص و پیشگیری از خطاها، در بیمارستان های آموزشی لازم به نظر می رسد. برگزاری دوره های آموزشی هدفمند و کنترل بهینه ی عوامل موثر در بروز خطا، ازجمله بار کاری، خستگی، کم تجربگی و...، از وظایف مدیران و مسئولان آموزشی و اجرایی خواهد بود.

  کلیدواژگان: بیمارستان آموزشی، خطای پزشکی، دستیاران اطفال، کودکان
|
 • Mohammad Jafari, Arash Ghodousi*, Narges Sadeghi, Mozhgan Mohammadpour Pages 1-13
  Communication with patients is an important issue in nursing meaning that to realize the truth from their viewpoints. This study was performed to compare levels of nurses’ empathy with patients at drug abuse treatment centers (DATCs) and the internal ward of hospital. The present research was a cross-sectional and descriptive-analytic study conducted at two environments of the internal ward and DATCs. A total of 60 subjects comprised research participants and were listed in the study through census method. A two-part scale was used including personal information and Jefferson scale of empathy with verified validity and reliability. Data were analyzed using SPSS16 software. The scores of nurses' empathy with patients recorded in the internal ward and at DATCs were 67.84±6.32 and 79.73±9.21 (out of 100), respectively (P=0.001). Male nurses (76.80±9.88), married nurses (75.93±9.98), ages of >40 years (79.1±11.12), masters’ degrees (75.5±3.78), job experiences of >10 years (83.53±8.53) and overtime hours of <50 h (80.61±9.9) attained the highest empathy scores with significant differences (P<0.05). The scores of nurses’ empathy with drug-dependent patients at DATCs were higher than those of internal wards indicating that the care of addicted patients in a specialized ward leads to increased empathy. Considering the relationship between empathic communication, educational levels and occupational experience of nurses, it is essential to consider training empathy skills to nursing students from the first semester and to provide in-service training to nurses working at hospitals and centers by nurses of higher educational qualifications and experiences.
  Keywords: Addiction, Patient, Nurse, Empathy
 • Sina Valiee*, Shiva Mohammadi, Shaeib Dehghani, Farzaneh Khanpour Pages 14-28
  Nowadays, transplantation is the final treatment for the patients with end-stage organ dysfunction. Considering the importance of the organ donation and the important role of teachers in raising the knowledge and attitude of a large group of people, the present study aimed to determine the level of knowledge and the attitudes of the teachers in Sanandaj regarding organ donation. This study was a descriptive-analytic (cross-sectional). A total of 250 teachers working in the first and second level of high school in Sanandaj city were selected by cluster sampling method in the academic year 2017-2018 and completed the questionnaire on knowledge and attitude towards organ donation. Data were analyzed by SPSS software version 20, independent t-test and ANOVA. The findings of this study showed that 152 (60.8%) had moderate knowledge and 92 (36.8%) had high knowledge about organ donation. 166 teachers (66.4%) had moderate attitude and 81 teachers (32.4%) had high attitude toward it. 90.8% of teachers lacked donation cards, while 144 (57.6%) were inclined to receive a donation card. According to the results, the knowledge and attitude of the majority of teachers were moderate and most of them did not have a donation card. Considering the importance of this effective group in raising the culture and knowledge of students and their families in the community toward organ donation, education and preparing appropriate background for receiving, raising knowledge, and attitudes toward organ donation for the teachers are required.
  Keywords: Knowledge, Organ donation, Teacher, Attitude
 • Mohammad Hossein Asgardoon*, Sepehr Azizi, Azin Ebrahimi, Mohammad Hossein Ahmadian Pages 29-45
  Several definitions for medical futility has been proposed in the literature. Medical futility is defined as the condition in which an intervention, either for diagnosis, prevention, treatment, rehabilitation or other medical goals, has no benefit for the individual patient. This critical review aimed to increase the understanding of physicians and other healthcare providers on the issue of futility in complementary and alternative medicine (CAM). Our comprehensive search resulted in more than 1000 studies; unrelated studies were excluded by title and abstract screening, then 219 full-texts were read and finally, 118 studies were included. The conclusion concerning whether or not it is morally acceptable to provide a futile treatment in CAM, becomes a controversial issue based on different approaches. Using futile treatments is not acceptable according to the duty-based approach, and the principle of justice. In contrast, the case-based approach  and the principle of autonomy of the patient, hold that such treatments could be morally acceptable. Based on utilitarianism, only evidence-based treatments can be morally discussed, and those CAM therapies that have been shown to be futile, should be prohibited; thus health care providers must not offer them to patients since it would be a kind of deceit. We suggest that more comprehensive studies should be performed to clarify the boundary between placebo, nocebo, and futility.
  Keywords: Medical futility, Complementary, alternative medicine, Moral philosophy, Analytical review
 • Farzan Azodi*, Maryam Mousavinasab, Nilofar Davani, Parisa Mirzaei, Faezeh Jahanpour Pages 46-57
  Patient rights is one of the essential rights that should be considered by the medical staff, checking and comparing the attitudes of first and last year medical students to inform the ethical points of service delivery is important. The aim of this study was to compare and evaluate of first and last year medical students' attitude about respecting patients' rights in hospitals of Bushehr University of Medical Sciences. The present study was a descriptive, cross-sectional study carried out by using a questionnaire derived from Patient Right Charter approved by the Ministry of Health. The study population included all the first and last year of medical students of Bushehr University of Medical Sciences. The sample size was 113 and the sampling method was census. By using independent t-test and Pearson correlation, data analysis was performed by SPSS19 software. The attitude of first year students' was 76.36 ± 13.90 and among seniors was 71.63 ± 8.08, which was statistically significant (p<0.05). %52 of first and %84 of last year medical students had respectively and relatively favorable attitude regarding patients' rights. There was not statistically significant relationship between students' attitude and demographic factors. First year students had a better attitude among patient rights than the last year students. Therefore, planning to improve the students' attitude of observing patients' rights during the years of study is recommended.
  Keywords: Patient rights, Medical students, Students' attitude
 • Alireza Khiabani* Pages 58-72
  The Zebrafish is a preeminent model organism that, with its most prominent features, has expanded the boundaries of science in many disciplines. Characteristics of this small freshwater fish, with the help of biologists, showed that it has a highly comparable genetic with mammals such as mice and rats. For example, the emergence of new and efficient methods for duplicating and editing the genome has helped to increase the growth of its use in various fields of science, including toxicology, drug discovery, transplant biology, disease modeling, and even aquaculture. Continued maturation and adoption of the Zebrafish model system require the improvement of methods and approaches for the cultivation and management of these fishes in controlled reservoirs, so that, ultimately, research on this fish is more reusable, cost-effective and in a framework for ethics in research. Knowledge and technology transfer from laboratory science, medicine, and aquaculture is a necessary part of this development, which should be in line with ethical standards in science. In this paper, we would consider the ethical and technical principles of working with Zebrafish as a species model in studies of medical sciences.
  Keywords: Biomedical aquaculture, Ethics in research, Laboratory animals, Ornamental fish, Zebrafish
 • Nabi Omidi*, Fatemeh Nasrollahi, Mohammad Reza Omidi Pages 73-81
  Emotional intelligence and critical thinking are important factors affecting professional performance and mental health of health care professionals. In this research, the relationship between emotional intelligence and critical thinking is investigated. This is a descriptive-correlational study. The statistical population of this study was all nurses working in hospitals affiliated to one of medical universities located in Iran in 2016. The sampling method was random. Using Cochran formula, 174 subjects were obtained. The main tool for data collection was the Bar-On Inventory and California Critical Thinking Skills Questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by the professors and reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient for emotional intelligence and critical thinking questionnaire 0.82 and 0.79 questionnaire. The mean scores of emotional intelligence in nurses working in studied hospitals were 3.46±0.78 of 5 and the average score of critical critical thinking nurses was 22.66 out of 34. Also, Pearson coefficient confirmed the significant correlation of all components of emotional intelligence with critical thinking. Among the components of emotional intelligence, social skills have the most positive and meaningful relationship with critical thinking. There is a positive and significant relationship between emotional intelligence and critical thinking of nurses working in studied Hospitals. Therefore, selecting students and employing nurses based on the measurement of emotional intelligence and critical thinking will improve the performance of nurses.
  Keywords: Nurse, Critical thinking, Emotional intelligence
 • Zahra Mahmoodzadeh, Tahereh Ashktorab*, Seid Mohammad Kazem Pages 82-93
  One of the most common ethical issues in nursing profession is moral distress which causes discomfort and impedes nurses proper moral performance, despite having sufficient knowledge. Moral distress disturbs the relationship between nurse and patient which leads to the decreased quality of care. Caring behaviors greatly contribute to improving the quality of care and patient safety. The present study aimed to determine the correlation between moral distress and caring behaviors of nurses in intensive care units of Bandar Abbas hospitals in 2018. This was a descriptive correlational study that was performed on 173 nurses working in ICU and NICU departments of Bandar Abbas hospitals. The data collection tools were demographic information questionnaire, the moral distress scale of nurses of intensive care units, and nursing Caring Behaviors Inventory. Data were analyzed using IBM SPSS 20. Moral distress in nurses in the intensive care unit was in the middle range (1.75 ± 0.81 of 4 score). Also, the mean score of nurses' caring behavior was 5.28 ± 0.48 of 6 score which was considered as an acceptable level. There was a significant negative correlation between moral distress and caring behavior (r = -0.150, P = 0.049). Regarding the importance of moral distress, as well as the role of caring behaviors in improving the quality of care of nurses and satisfaction of patients, it seems necessary that nurses get more familiarized with this concept and attempts to provide solutions for coping and reducing moral distress and improving nurses' caring behaviors.
  Keywords: Nurses Moral distress, Caring behavior
 • Shahnaz Xajeh, Fereidoun Allahyari *, Ali Akbar Kajbaf Pages 94-109

  Smallpox was a dangerous disease that was considered one of the leading causes of mortality and disability in Iran up to Pahlavi II period. Therefore, combatting this disease was necessary. At the beginning of the second development plan (1955) and by founding Combatting Smallpox Service, the efforts for eradicating smallpox became more organized. This organization could overcome a lot of the different geographical and human obstacles and vaccinate a lot of the people every year. So, it could almost controlled smallpox up to the end of this period. In this paper, we investigated combatting smallpox from 1948 to 1967 and addressed its obstacles, approaches and achievements. Accordingly, we answered research questions through content analysis and deductive reasoning. The major sources used were reports released by the state, particularly the reports of Planning Organization and Ministry of Health, as well as old medical magazines.

  Keywords: Smallpox, Iran, Pahlavi II, Planning organization
 • Esmaeil Sangari *, Fatemeh Ranjbar Pages 110-126

  Ancient civilizations, proportionately to the extent and impact of their culture, used some methods in the field of personal sanitation to prevent infections and general diseases. Studying the indictors of personal sanitation, methods and the aims, in broad lands of Sasanians, would lead us to sanitary treatments of people in this empire. Considering the issue that personal sanitation in Sasanian period (651-224 A.D) was more influenced by the teachings of Zoroastrianism, the study of the Zoroastrian perspective is of the greatest importance in this regard. Personal sanitation in that period included washing with water, soil and gomiz, using special places for washing called Pādyāw, using napkins, using perfume and combing hair. There were also strict, detailed rules that made personal sanitation difficult and intolerable. Thus, some meges made efforts to change these rules. This paper aims to study indicators of personal sanitation and their applications for more than 400 years during Sasanian period with descriptive analytical method, on the base of literary evidence.

  Keywords: Sasanian Empire, Zoroastrianism, Indicators of sanitation, Mages
 • Jannat Mashayekhi , Zeinab Derakhshan, Alireza Parsapoor Pages 127-139

  The human moral or, in other words, his human dignity has long been the subject of discussions among various thinkers. Almost all theories that have addressed this issue are in principle the dignity of man and the supremacy of his position in relation to all beings, but what makes a different perspective on this topic is the criterion of this dignity and excellence. Making essential decisions for the fetus, including preserving the fetus or abortion, is one of the main applications of the principle of human dignity and is directly is influenced by its human and ethical status. Two groups of theories have focused on the issue of the dignity of the fetus: secular theories and theories based on religions and schools. The secular ideas, have some attractions that human intuition accepts them to some extent, but none is free of criticism, and the critique of each theory is all remarkableness and worthwhile. Hence, this article, while it is reviewing some of the secular views and the views of religions and schools on the status of the embryo and addressing some criticisms of them, provides the dominant human-being theory of fetus based on Shi'a thought and introduces the valuable position of man from fetal times. Finding the root of human dignity by relying on human thought and without resorting to revelation inspiration is faced to serious challenges. Human embryos, due to the ability to become human, have been at the beginning of being a valuable place that increases the value of fetal age when it increases its age so that it is not worthy of human dignity with God's soul. But because its granting by the Lord on the basis of the religious teaching perception, the egg cell should not only be eliminated, but also should be taken care of and protected due to its potential to become human

  Keywords: Moral status of fetus, Abortion, Fetal dignity, Hhuman dignity, Spirit of soul
 • Javad Alipoor Silab*, Nasser Sedghi, Hossein Namdar, Alireza Ghaffari, Mohamadreza Dashti Pages 140-149

  The system of Iranian medicine in the Qajar era was the continuation of the system based on the humors view. Accordingly, the incidence of most diseases was attributed to whole view of the quadruple imbalance of blood, soda, bile, phlegm. Preventive and therapeutic approaches were also carried out in the same cognitive atmosphere. The example of Smallpox disease, indicates such a view in the Qajar era. According to the findings of this research, in Qajar medical literature, the bumps of pus in the skin of is described to be hard, single or non-separated with different colors and was called as Jodri or Smallpox. In terms of cognitive aspects, physicians of Qajar era following former physicians classified Smallpox disease in terms of humor among the hot and wet diseases and described boiling of blood in the body as the cause of this disease. Exposure to this disease was through the two pathways preventive and therapeutic measures. In order to prevent the disease, the necessary orders was recommended by the physicians by “sette zarurieh” and especially avoidance of several behaviuors. In terms of therapy, along with several types of diets, different kinds of medicines was used to relieve the symptoms and complications of the disease at different body parts. This study is a review, it has been attempted to examine the nature and purpose of the descriptive and analytical method and the therapeutic approach to treating Smallpox disease in medical system of Iranian Qajar era. Required information and data have been created in a desk research.</div>

  Keywords: Smallpox disease, Prevention, Treatment, Qajar era, Medical system
 • Fariba Soheili, Azadeh Taheri, Simin Hosseinian, Roghieh Nooripour Pages 150-160

  In this research, an intercultural comparison between medical students from Iran and England was made to investigate the potential impact of culture on empathy and the relationships between empathy and child birth order in the family. The population consisted of medical students of medical universities from three cities: Tehran (Iran), London and Sheffield (England). The sample consisted of 182 students from two countries (88 Iranian, 94 English) which was selected by convenience sampling method. Data was collected by scale of empathy- student version and researcher made demographic questionnaire. Data was analyzed by using student’s t- test, MANOVA and Scheffe post hoc test. Results showed that the physician empathy of Iranian medical students is significantly higher than English students (P <0.01). Also the results showed that birth order of students has a meaningful correlation with their empathy (F=2.96,P<0.05). The results of multivariate analysis of variance showed that in the empathy variable, empathic care and self-care is more than English students rather than the patient of Iranian students, but they do not differ in the component of adopting the view. The result of this study reveals the importance of cultural differences and family factors such as birth order on personality factors for instance the physician ability to empathize with patients.

  Keywords: Birth order, Physician-Patient relationship, Empathy, Cross-Cultural study
 • Soleyman Heidari*, Somaye Bayati Pages 161-170

  Qajar era is very important in Iranian medical history after Islam. Because physicians gradually got away from Sinai medicine and tried to use western modern medicine. One of the major points about medicine of Qajar era was influence of slang beliefs. The present study based on descriptive-analytic method and library compilation is trying to answer this question: what are the outcomes of slang beliefs’ influence on medicine and treatment approaches in Qajar era? The research's achievements show that the important outcome of these slang beliefs was non-acceptance of modern therapeutic approaches by many people, as they preferred to be treated based on slang beliefs instead of taking medicines and using modern therapeutic approaches.

  Keywords: Slang, Beliefs, Medicine, Qajar era
 • Jalil Etemaad*, Bahram Jowkar, Hosein Dabbagh Pages 171-182

  What are the moral emotions, their functions, how they change and their experiences, and their association to moral actions and moral judgment are among the most important issues for moral psychology researches and moral education. The present research addresses the conceptual and theoretical exploration into the language composition so-called "the regulation of moral emotion", and the explication of the scope and the conceptual meaning by focusing on implications, theories and researches on moral emotions on the one hand, and emotional regulation on the other hand. Documentary research method and reflective evaluation was used towards conceptualization and illumination of moral emotion regulation. These steps included selecting a topic, setting goals and questions, explorative investigations and literature review, choosing a theoretical approach, collecting resources and techniques for reviewing resources, processing, writing, and reporting the research. Results indicated that based on analyzes and existing theoretical and research implications, that this concept has the meaning and necessary logic and It can integrate the research in the field of moral psychology through integrating the moral specific domain of emotion regulation process and draws new horizons for future researches and practices.

  Keywords: Conceptualization, Moral regulation, Implicit emotion regulation, Moral emotion
 • Mehri Seyedjavadi*, Raheleh Mohammadi, Arezo Mirzayee, Maryam Mirzayee Pages 183-195

  Nursing ethics is one of the most basic aspects of nursing profession, which nurses are required to follow the principles receiving nursing care with confidence by patients. This study was conducted to determine the level of moral development of nurses and its contributing factors. This descriptive, analytic study was performed in 2017, study samples were 310 nurses working in educational hospitals of Ardabil University of Medical Sciences. Samples were selected by convenience method. The data was collected using a Kohlberg’s nursing dilemma test. The questionnaire included six scenarios: newborn with anomalies, forcing medication, adult's request to die, new nurse's orientation, medication error, and uninformed terminally ill adult. The data was analyzed by IBM SPSS 18 using descriptive and analytic tests. In this study, 51 nurses (16.45%) were in the pre-conventional level, 101 nurses (32.58%) in the conventional level, 132 nurses (42.58%) at the post-normal level and 26 nurses (8.38%) at the level of clinical considerations. Moral thinking mean score was 42.58 ± 5.6 and the mean score of the clinical considerations was 21.53 ± 4.3. The present study showed that the majority of nurses are in the post conventional and conventional level; but this is less than 50% of all nurses, which shows that the level of moral development of nurses is in the moderate level. It requires further investigation of the causes and related factors and more efforts for improving it.

  Keywords: Nursing ethics, Nurses, Ethical development, Kohlberg
 • Ali Mohammadi* Pages 196-209

  Scientific research as well as a lot of social and individual effects for human beings has caused many moral problems. The prospect of children building through somatic cell nuclear transfer (SCNT) or human cloning has caused widespread moral concerns around the world. Accordingly, various reports and regulations have been published at the national and international levels that address the ethical principles for research involving human subjects. In this regard, the Belmont report is of particular importance, in which three fundamental principles of human research have been taken into consideration. These three principles are: the principle of "Respect for Persons", the principle of "Beneficence" and the principle of "justice". In the field of this new biotechnology, namely, human cloning with respect to the use of human subjects in it and according to the ethical principles for research involving human subjects, there are three types of discussion problems of Safety; a particular problem in the field of business Satisfaction and the problem of the exploitation of women. Considering that about 90% of cloning efforts in animals have been encountered with many problems such as abortion, early death, the development of certain diseases and physical defects, etc., it is not wise to use it in humans and it causes certain and unpredictable problems in cloned people.

  Keywords: Bioethics, Human cloning, Cloning
 • Sedigheh Ebrahimi, Azadeh Mohammad Rezaee, Omid Asemani* Pages 210-219

  Medical errors in pediatrics if different from adults. This study aimed to investigate type and frequency of medical errors and the related contributing factors from pediatric residents' point of view. This descriptive and cross sectional study was done in 2016. After determining validity (face and content) and reliability the final questionnaire with 17 questions categorized in six parts was used for data collection. Data were analyzed descriptively using SPSS v.22. ''Errors of diagnosis or delay in diagnosis' (8.6)', ''choosing appropriate dose (8.3) and medication (8.2)'' had the highest average weights. Fellows of pediatrics (12.6) and pediatrics’ professors (12.1) with the highest average weights had the most dominant role in diagnosis and prevention of errors. The most and the least average weights of the errors was reported for urban general physicians and pediatrics’ professors, respectively. Errors could occur at 2-8 AM more likely. Junior residents were the ones with the most chance of doing errors. Medical errors were mostly reported to occur in the group of children (70.6%) than neonates (29.4%). Reconstruction and strengthening educational and supervision role of pediatric fellowships and attending with the aim of in time diagnosis and then prevention of medical errors could be considered as a must in teaching hospitals. Holding purposeful educational courses and control of contributing factors like workload, exhaustion, inexperience, etc. are among duties of educational and executive managers.

  Keywords: Teaching hospital Medical error, Pediatric residents, Pediatrics